Manžel

Hledám varianty 'manžel' [ manžely (2) manželům (4) manželů (3) manželu (1) manželovi (6) manželi (1) manželem (7) manželé (1) manžela (16) manžel (19) ]. Nalezeno 58 veršù.
Genesis 2:23...z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští...
Genesis 29:32..."Hospodin pohlédl na trápení. Teď můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když porodila...
Genesis 30:15..." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která...
Genesis 30:20..."Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!"...
Exodus 21:22... musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží manžel ženy; zaplatí podle rozhodnutí soudců. Jestliže...
Numeri 5:13... spal jiný muž a kdyby s bez vědomí jejího manžela obcoval, takže by se v tajnosti poskvrnila beze...
Numeri 5:19...žádný muž nespal a neodklonila ses od svého manžela k nečistotě, buď zproštěna účinku této hořké vody...
Numeri 5:20...hořké vody prokletí. Jestliže ses však od svého manžela odklonila a poskvrnila ses, když s tebou obcoval...
Numeri 5:27... Pokud se poskvrnila a dopustila se vůči svému manželu nevěry, voda prokletí v zhořkne, její lůno oteče...
Numeri 5:29...v případech, kdy se žena odklonila od svého manžela, a tak se poskvrnila, nebo když se muže zmocní...
Numeri 5:31...a kněz při vykoná vše podle tohoto předpisuManžel bude prost viny, žena však svou vinu ponese." ...
Numeri 30:9...její sliby i závazky platit. Pokud to však manžel v den, kdy o tom uslyší, zakáže, pak tím zrušil...
Numeri 30:13...její sliby i závazky platit. Pokud by je však manžel v den, kdy o tom uslyší, zrušil, pak nic ze slibů a...
Deuteronomium 24:3...ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si...
Deuteronomium 24:4...tento její druhý manžel zemře. Její původní manžel, který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít...
Deuteronomium 28:56...země špičkou nohy, se bude lakomě ohlížet po manželovi ve svém náručí, po svém synu i své dceři, po...
Soudců 20:4... jak se ta hrozná věc stala." Onen levitamanžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel jsem se svou...
Růt 1:9...i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domovmanžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě...
Růt 1:11...ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se, dcery, odejděte. Jsem stará na...
1. Samuel 4:19...Izrael čtyřicet let. Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotná a měla rodit. Když uslyšela zprávu,...
1. Samuel 4:21...kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému tchánumanželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je...
2. Samuel 3:15..." Iš-bošet ji tedy nechal přivést od jejího manžela Paltiele, syna Lajišova. Její muž ale šel za a...
2. Samuel 14:7...i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno, ani potomstvo....
2. Královská 4:9... zastavil u na jídlo. Ta žena řekla svému manželovi: "Podívej se, ten muž, co tudy často chodí, je...
2. Královská 4:22...muže, zavřela za sebou a odešla. Potom zavolala manžela: "Pošli mi jednoho z mládenců a oslici. Musím...
2. Královská 4:26...naproti a zeptej se: Jak se ti daří? Jak se daří manželovi? Jak se daří dítěti?" "Dobře," odpověděla. Když...
Ester 1:17...donese všem ženám, přestanou si vážit svých manželů! Budou říkat: ‚Král Xerxes poslal pro královnu...
Ester 1:20...bude rozhlášen po celé jeho veliké říši: Všechny manželky ctí své manžely, vznešené i prosté!" Ta rada se...
Přísloví 6:34... pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost rozzuří manžela ženy, nelítostný bude v den pomsty své; nevezme...
Přísloví 31:11...je k pohledání, mnohem vzácnější je nad perlyManžel důvěřuje ze srdce, žádný užitek tu chybět nebude....
Přísloví 31:23...přikrývky sama ušije a obléká se šarlatem. Její manžel je v branách uznáván, kde s představenými země...
Přísloví 31:28...zahálky. Její synové vstoje dobrořečí, její manžel ji takto velebí: "Je mnoho znamenitých žen, ty ale...
Izaiáš 54:5... na potupu svého vdovství nevzpomeneš víc. Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jméno...
Jeremiáš 3:14...lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a...
Jeremiáš 31:32...smlouvu totiž porušili, ačkoli jsem byl jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po...
Jeremiáš 44:19...obrazem a přinášely úlitby bez vědomí našich manželů?" Jeremiáš tedy všemu lidu, všem mužům i ženám,...
Ezechiel 16:32...nechceš nechat zaplatit. Nevěrnice! Místo svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to platí, ale...
Ozeáš 2:4... Žalujte matku svou, žalujte, neboť mi není manželkou a nejsem jejím manželem! očistí svou tvář...
Ozeáš 2:9... Tehdy si řekne: "Vrátím se zpátky za svým manželem, vždyť mi s ním bylo líp než teď!" dosud ale...
Ozeáš 2:18... Toho dne, praví Hospodin, mi budeš říkat: "Manželi" - Baalem nenazveš nikdy víc. Jména baalů...
Amos 4:1...které utiskujete ubohé, vy, které chudé drtítemanželům říkáte: "Přines, pijeme!" Panovník Hospodin...
Římanům 7:2...nad člověkem jen po dobu jeho života? Vždyťmanželka je zákonem vázána ke svému muži, jen dokud dotyčný...
Římanům 7:3...zproštěna. Oddá-li se jinému muži, dokud její manžel žije, bude označena za cizoložnici. Pokud však její...
1. Korintským 7:2...abyste se vyvarovali smilstva, každý muž manželku a každá žena manžela. Muž své ženě plní...
1. Korintským 7:4...žena svému muži. Ženino tělo nepatří , ale manželovi, stejně jako mužovo tělo nepatří jemu, ale...
1. Korintským 7:11...odejde, zůstane nevdaná anebo se smířímanželem. Stejně tak muž neopouští manželku. Ostatním...
1. Korintským 7:13... Stejně tak, má-li některá žena nevěřícího manžela a ten je ochoten s zůstat, ho neopouští....
1. Korintským 7:14...ochoten s zůstat, ho neopouští. Nevěřící manžel je totiž posvěcen svou ženou; stejně tak nevěřící...
1. Korintským 7:16...povolal k pokoji. Copak víš, ženo, zda zachráníš manžela? Copak víš, muži, zda zachráníš manželku? tedy...
1. Korintským 14:35...Když jim něco není jasné, se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění...
Efeským 5:33... ovšem každý jednotlivý z vás miluje svou manželku jako sám sebe. A žena svého manžela v úctě. ...
1. Timoteus 2:12... Nestrpím, aby žena poučovala nebo sekýrovala manžela. je raději tiše, vždyť první byl stvořen Adam,...
1. Timoteus 3:2...práci. Správce však musí být bezúhonný: věrný manžel, střídmý, rozvážný, pořádný, pohostinný a schopný...
1. Timoteus 3:12...a naprosto věrné. Služebníci musí být věrní manželé, kteří se dobře starají o své děti a rodiny. Ti,...
Titus 1:6...starší. Takový člověk musí být bezúhonný: věrný manžel, který věřící děti, jimž nelze vytknout...
Titus 2:5... pečovat o domácnost, být laskavé a poddané manželům, aby Boží slovo nemělo špatnou pověst. Podobně...
1. Petr 3:1...svých duší. Vy, ženy, se podřizujte svým manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být...
1. Petr 3:5...ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým manželům, tak jako Sára poslouchala Abrahama a mluvila o...

Slova obsahující manžel: manžel (19) manžela (16) manželce (20) manželé (1) manželek (6) manželem (7) manželi (1) manželka (38) manželkám (2) manželkami (5) manželkou (35) manželku (56) manželky (26) manželovi (6) manželovy (1) manželské (1) manželského (2) manželském (2) manželskou (1) manželství (5) manželu (1) manželů (3) manželům (4) manžely (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |