Malomocných

Hledám varianty 'malomocných' [ malomocných (2) malomocný (8) malomocní (4) malomocného (4) malomocné (1) malomocná (3) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 4:6...do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí...
Leviticus 13:44... podobná kožnímu malomocenství, je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit za...
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon:...
Leviticus 22:4...Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl malomocný nebo by trpěl výtokem, nesmí jíst ze svatých darů...
Numeri 5:2...synům Izraele, z tábora vykážou každého malomocného, každého trpícího výtokem a každého, kdo se...
Numeri 12:10... Oblak se vzdálil od Stanu a hle, Miriam byla malomocná, bílá jako sníh! Když se Áron otočil k Miriam a...
2. Samuel 3:29...v Joábově domě nikdy nechybí muž trpící výtokemmalomocný, kulhající o holi, padlý mečem nebo nemající na...
2. Královská 5:27...a na tvých potomcích!" A Gehazi od něj odešel malomocný - bílý jako sníh! Proročtí učedníci řekli...
2. Královská 7:3...to!" odpověděl Elíša. U vrat brány seděli čtyři malomocní. Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrt?...
2. Královská 7:8... a utíkali o život. Potom dorazili k táboru ti malomocní. Vešli do jednoho stanu a dali se do jídla a pití...
2. Letopisů 26:21...ranil. Král Uziáš pak byl do dne své smrti malomocný a jako takový bydlel v odděleném domě, protože...
2. Letopisů 26:23...u královské hrobky. Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam. ...
Matouš 8:2... šly za ním veliké zástupy. Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl,...
Matouš 10:8...je blízko!' Nemocné uzdravujte, mrtvé křistemalomocné očišťujte, démony vymítejte. Zdarma jste dostali,...
Matouš 11:5...tu slyšíte a vidíte: slepí vidí, chromí chodímalomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým...
Matouš 26:6...pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přistoupila k němu žena s alabastrovou...
Marek 1:40...Galileji a vymítal démony. Přišel k němu jeden malomocný a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtěl, můžeš...
Marek 14:3...pak byl Ježíš v Betanii a stoloval v domě Šimona Malomocného, přišla žena s alabastrovou nádobkou velmi...
Lukáš 4:27...Sarepty. A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn - jen syrský...
Lukáš 7:22...jste viděli a slyšeli: slepí vidí, chromí chodímalomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým...
Lukáš 17:12...k jedné vesnici, setkalo se s ním deset malomocných. Zůstali stát opodál a hlasitě volali: "Ježíši,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |