Malomocenství

Hledám varianty 'malomocenství' [ malomocenstvím (4) malomocenství (41) ]. Nalezeny 44 verše.
Leviticus 13:2... vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se jako rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k...
Leviticus 13:3...je napohled hlubší než okolní kůže, je to rána malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého....
Leviticus 13:8...po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého - je to malomocenství. Když se na člověku objeví rána malomocenství...
Leviticus 13:9...to malomocenství. Když se na člověku objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne:...
Leviticus 13:11...a na otoku je jizva živého masa, je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za nečistého....
Leviticus 13:12...ho, neboť je zjevně nečistý. Jestliže však malomocenství na kůži propukne tak, že pokryje celou kůži...
Leviticus 13:13...padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo, prohlásí postiženého za...
Leviticus 13:15...jej za nečistého. Živé maso je nečisté - je to malomocenství. Jakmile živé maso zmizí a místo zbělá,...
Leviticus 13:20... kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství, vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo...
Leviticus 13:22... prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se...
Leviticus 13:25...a je napohled hlubší než okolní kůže, je to malomocenství, vypuklo na spálenině. Kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:27... prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří...
Leviticus 13:30...jej kněz za nečistého - je to prašivina, druh malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kněz ránu...
Leviticus 13:42...nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na holém čele nebo na pleši. Kněz ho...
Leviticus 13:43...rána s bělavě narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenství, je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz...
Leviticus 13:45... neboť je postižen na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a...
Leviticus 13:47...zvláštním příbytku venku za táborem." "Když rána malomocenství napadne vlněný nebo lněný oděv, vlněnou nebo...
Leviticus 13:49...ta rána bude nazelenalá nebo narudlá, je to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či na koženém...
Leviticus 13:51...nebo koženém předmětu šíří, je to rána zhoubného malomocenství - je to nečisté. je tedy oděv, vlněná či...
Leviticus 13:52...napadený tou ranou spálen, neboť jde o zhoubné malomocenství - musí to být spáleno. Pokud kněz ránu...
Leviticus 13:57... tkanině či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství - napadenou věc spálíš. Oděv, tkanina či...
Leviticus 13:59...vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na tkanině i...
Leviticus 14:3...za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém zhojila, nechá pro toho, kdo...
Leviticus 14:7...tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka pak...
Leviticus 14:32..." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož očišťování je nad jeho možnosti....
Leviticus 14:34... a na některý dům v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se,...
Leviticus 14:44...Šíří-li se rána po domě, je na domě zhoubné malomocenství; je nečistý. Dům se musí zbořit. Kamení,...
Leviticus 14:54...a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu, o malomocenství na...
Leviticus 14:55...ráně malomocenství - jde o prašivinu, o malomocenství na oděvu či na domě, otok, vyrážku či světlou...
Leviticus 14:57... kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákonmalomocenství. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a...
Deuteronomium 24:8... Odstraň ze svého středu zlo! Pozor! Při ráně malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských...
2. Královská 5:1...vítězství. Tento udatný válečník ale onemocněl malomocenstvím. Při jednom ze svých nájezdů na izraelské...
2. Královská 5:3...prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho jistě malomocenství zbavil." Náman pak šel za svým pánem a...
2. Královská 5:6...tento list po svém služebníku Námanovi. Zbav ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl,...
2. Královská 5:7...dává život? Tak on mi vzkazuje, někoho zbavím malomocenství! Posuďte sami - zjevně si proti mně hledá...
2. Královská 5:11...Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské řeky Amana a...
2. Královská 5:27...a vinice, brav a skot, sluhy a služky? Námanovo malomocenství proto navěky ulpí na tobě a na tvých...
2. Královská 15:5...kadidlo na výšinách. Hospodin tohoto krále ranil malomocenstvím, takže do dne své smrti bydlel v...
2. Letopisů 26:19...Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kněz Azariáš s ostatními kněžími se...
2. Letopisů 26:20...kněžími se na něj podíval a hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám spěchal...
Matouš 8:3...se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno. Potom mu Ježíš řekl:...
Marek 1:42...a dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak...
Lukáš 5:12...byl v jednom městě a hle, byl tam muž plný malomocenství. Když uviděl Ježíše, padl na tvář a prosil...
Lukáš 5:13...dotkl se ho se slovy: " to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu nařídil: "Nikomu...

Slova obsahující malomocenství: malomocenství (41) malomocenstvím (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |