Malých

Hledám varianty 'malých' [ malými (1) malým (4) malých (4) malý (6) malou (5) malí (3) malému (2) malém (1) malého (7) malé (19) malá (1) ]. Nalezeny 53 verše.
Genesis 19:20... Nech prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil: "Hle, i v této věci...
Genesis 33:13...Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li...
Genesis 44:20...bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otcemalého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr...
Exodus 12:4... beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere k sobě nejbližšího souseda. Počítejte s...
Numeri 16:27...u vchodu do svých stanů se svými ženami, synymalými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že Hospodin...
Numeri 22:18...Hospodina, svého Boha, a udělat cokoli,  malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc. zatím zjistím...
Numeri 26:56... Dědictví jim bude rozděleno losem,  malému či velkému. Toto je výčet levitů po jejich rodech:...
Deuteronomium 1:17... Při soudu buďte nestranní. Vyslechněte malého stejně jako velkého; nikoho se nelekejte, neboť soud...
1. Samuel 1:24...do Hospodinovy svatyně v Šílu. Bylo to ještě malé dítě. Býčka porazili a chlapce přivedli k Elímu...
1. Samuel 20:2...zemřít. Můj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede...
1. Samuel 20:35...vyšel ven, jak se dohodli s Davidem. Měl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy, které budu...
2. Samuel 9:12...stolu jako jeden z královských synů. Měl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k Cíbovu domu...
2. Samuel 12:3...ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než jednu malou ovečku, kterou koupil a choval. Vyrůstala u něj s...
1. Královská 8:64... neboť bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i...
1. Královská 22:31...svým dvaatřiceti vozatajům: "Nebojujtemalým ani velkým, jedině s králem Izraele!" Když potom...
2. Královská 5:14... a jeho tělo se uzdravilo - bylo čisté jako tělo malého chlapce! Hned se tedy s celým svým doprovodem vydal...
2. Letopisů 15:13...Hospodina, Boha Izraele, měl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena. S hlasitým...
2. Letopisů 18:30...král rozkázal svým vozatajům: "Nebojujtemalým ani s velkým, jedině s králem izraelským!" Když potom...
2. Letopisů 24:24...králi. Aramejské vojsko sice přitáhlomalém počtu, ale Hospodin jim vydal do rukou vojsko mnohem...
2. Letopisů 36:18...rukou. Všechno vybavení Božího chrámu, velkémalé předměty, poklady Hospodinova chrámu stejně jako...
Job 3:19...tam najdou úlevu, neuslyší tam pokřik biřicůMalí i velcí jsou tam vedle sebe, otrok je bez pána, na...
Žalmy 37:10... doufající v Hospodina však zemi obdrží. Za malou chvíli ničema zmizí, ohlédneš se po něm, a tu...
Žalmy 115:13...Áronovu, požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým! vás Hospodin rozmnoží, jak vás,...
Kazatel 9:14...moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný král, a...
Píseň 8:8...jmění pořídit, jedině by se zesměšnil! Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme,...
Izaiáš 11:6...kůzlete; tele se bude pást spolu s lvíčetemmalé dítě je povede. Kráva a medvědice budou na pastvě,...
Izaiáš 26:20...pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na malou chviličku, než přejde jeho hněv. Hle - Hospodin...
Jeremiáš 16:6... praví Hospodin. V této zemi pomřou velcímalí. Nebudou pohřbeni ani oplakáni, nikdo si kvůli nim...
Pláč 4:4...na patro se lepí jazyk vyprahlý; o chleba prosí malé děti, a nikdo se s nimi nedělí. Ti, kdo se lahůdkami...
Daniel 7:8...rohy pozoroval, hle, začal mezi nimi růst jinýmalý roh a tři z těch dřívějších rohů byly vyvráceny, aby...
Daniel 7:11... neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její...
Joel 2:16...shromáždění, sezvěte starce, shromážděte dětimalé kojence. Ženich vyjde z ložnice a nevěsta ze svého...
Amos 6:11...dává rozkazy - rozbije veliký dům na kusymalý domek na třísky! Dokážou koně běžet po skále? se...
Zachariáš 4:10...vám poslal Hospodin zástupů. Kdo by pohrdal dnem malých začátků? Takoví se zaradují, uvidí ten znamenitý...
Matouš 15:34...máte chlebů?" zeptal se Ježíš. "Sedm - a pár malých rybek," odpověděli. Ježíš tedy nechal zástupy...
Matouš 18:2...království největší?" Ježíš k sobě zavolal malé dítě a postavil je doprostřed se slovy: "Amen, říkám...
Matouš 19:13...přijmout, to přijme." Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na vkládal ruce a modlil se, ale učedníci...
Matouš 26:73...zapřel. "Toho člověka neznám!" dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili kolemstojící a řekli: "Určitě k...
Marek 8:7... Ti je pak předložili zástupu. Měli také pár malých rybek. Ježíš je požehnal a řekl, předkládají i je...
Marek 10:13...se za jiného, cizoloží." Tehdy k němu přinášeli malé děti, aby se jich dotkl, ale učedníci je okřikovali....
Marek 14:70...to jeden z nich!" On to ale znovu zapíral. Po malé chvíli se kolemstojící znovu obrátili na Petra:...
Lukáš 12:32...a toto vše vám bude přidáno. Neboj semalé stádečko. Vašemu Otci se zalíbilo dát vám království....
Lukáš 19:3... kdo je Ježíš, ale kvůli davu nemohl, neboť byl malé postavy. Běžel tedy napřed a vylezl na planý fíkovník,...
Skutky 26:22...zakouším, tu však stojím a vydávám svědectví malému i velkému. Neříkám nic než to, co předpověděli...
1. Korintským 14:20...slov v jazycích. Bratři, přestaňte myslet jako malé děti. Pokud jde o zlo, buďte jako nemluvňata, myšlením...
Jakub 3:4...tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli kormidelník chce. Stejně tak i jazyk...
Jakub 3:5... kamkoli kormidelník chce. Stejně tak i jazyk je malý sval, ale co všechno dokáže! Považte, jak dokáže...
Zjevení 3:8...dveře, které nikdo nemůže zavřít. Neboť máš sice malou moc, ale zachoval jsi slovo a nezapřel jsi ...
Zjevení 11:18...a svaté i pro všechny, kdo ctí tvé jménomalé i veliké, přišel čas zkázy těch, kdo kazí zem." Tehdy...
Zjevení 13:16...nechal zabít všechny, kdo se mu neklaněli. Všem malým i velkým, bohatým i chudým, svobodným i otrokům nechá...
Zjevení 19:5... všichni jeho služebníci a vy, kdo jej ctítemalí i velcí!" Tehdy jsem uslyšel hlas jakoby velikého...
Zjevení 19:18...sedí, a těla všech lidí, svobodných i otrokůmalých i velkých!" A uviděl jsem šelmu a krále země i...
Zjevení 20:12...pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvémalé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy....
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |