Majetek

Hledám varianty 'majetek' [ majetky (2) majetku (23) majetkem (11) majetek (46) ]. Nalezeno 79 veršù.
Genesis 12:5...svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu....
Genesis 14:11...ostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek Sodomy a Gomory i všechny jejich potraviny a...
Genesis 14:12...synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to...
Genesis 14:16...na sever od Damašku). A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a...
Genesis 14:21...dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidiMajetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před...
Genesis 24:2...ve svém domě, který spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych zavázal...
Genesis 31:18...a shromáždil všechna svá stáda. Se vším majetkem, jehož nabyl, s dobytkem vlastního chovu, který...
Genesis 34:23...oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše? Vyhovme jim tedy, ...
Genesis 36:6...dobytek a všechna svá zvířata - všechen svůj majetek, jehož nabyl v kanaánské zemi, a odešel do země...
Genesis 36:7...země Seír, daleko od svého bratra Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem...
Genesis 39:6...měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se...
Genesis 45:20...i svého otce. A neohlížejte se s lítostí za svým majetkem - vždyť vám bude patřit to nejlepší z Egypta!" A...
Genesis 46:6...poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob...
Genesis 47:27...v egyptské zemi, v kraji Gošen. Nabývali tam majetku a velice se rozplodili a rozmnožili. Jákob žil v...
Exodus 21:21...den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak...
Exodus 22:7...před Boha, aby odpřisáhl, že nevztáhl ruku na majetek svého bližního. V každé majetkové při, půjde-li o...
Exodus 22:10...je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek svého bližního. Majitel přísahu přijme a k náhradě...
Leviticus 27:21...Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole,...
Leviticus 27:28...za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka,...
Numeri 16:32...ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek. Zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli....
Deuteronomium 8:13...mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj majetek bude rozrůstat, pak se tvé srdce nepozdvihne,...
Soudců 18:21...Vydali se tedy na další pochod. Děti a dobytekmajetkem nechali jít v čele. Když byli od Míkova domu...
1. Samuel 25:21..."To jsem tedy na poušti hlídal všechen jeho majetek zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za...
2. Samuel 16:4...mého děda.'" " tedy všechen Mefibošetův majetek připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním se, můj...
2. Královská 8:6...a přikázal: "Zařiď, dostane zpátky všechen majetek včetně všech polních výnosů ode dne, kdy odešla ze...
1. Letopisů 28:1...králi, vůdce tisíců i stovek, správce všeho majetku a stád krále i jeho synů spolu s komořími, s hrdiny...
2. Letopisů 11:14...přidali k němu. Levité opustili své pastvinymajetky a vydali se do Judska a do Jeruzaléma. Jeroboám...
2. Letopisů 31:3...Hospodinova tábora. Král oddělil část svého majetku jako příspěvek na zápalné oběti jak ranní, tak...
2. Letopisů 35:7...hod a také 3 000 býčků - to vše z vlastního majetku. Také jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží...
Ezdráš 6:8...jsou jim bezodkladně propláceny z královského majetku, totiž z daní zaeufratského kraje, aby se práce...
Ezdráš 7:26...potrestán smrtí nebo vyhnanstvím, propadnutím majetku nebo žalářem. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich...
Ezdráš 8:21...na cestě chránil nás, naše děti i všechen náš majetek. Styděl jsem se totiž prosit krále o vojsko a jízdu...
Ezdráš 10:8...představených a stařešinů propadne všechen majetek a bude vyloučen se shromáždění navrátilců. Během...
Nehemiáš 11:3... V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách, Izrael, kněží, levité,...
Ester 8:1...hněv opadl. Téhož dne král Xerxes daroval majetek židobijce Hamana královně Ester a Mordechaj získal...
Ester 8:2... Ester pak Mordechaje učinila správcem Hamanova majetku. Ester pak znovu promluvila před králem. Padla mu k...
Ester 8:7..."Hamana jsem nechal pověsit na kůl a jeho majetek jsem dal Ester, protože vztáhl ruku na Židy. Edikt...
Job 20:10...budou muset odškodnit chudáky, vlastníma rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do...
Žalmy 52:9...neměl v Bohu záštitu. Spoléhal na množství svého majetku, posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako...
Přísloví 10:15...dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubuMajetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je...
Přísloví 11:4... proradné zničí jejich falešnost. V soudný den majetek nijak neprospěje, poctivost ale zachraňuje před...
Přísloví 12:27...žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti, vyšlapaná cesta...
Přísloví 18:11...věží; spravedlivý se uchýlí do jeho bezpečíMajetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nepřekonatelnou zdí...
Přísloví 19:14...otce, hašteřivá žena pak crčení bez konce! Důmmajetek bývá po rodičích, rozumnou ženu však dává Hospodin....
Přísloví 24:4...jej umí upevnit. Poznání pak jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký...
Přísloví 28:22...kus chleba se mnohý proviní. Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí v chudobě. Kdo kárá, nakonec...
Přísloví 29:3... působí otci radost, přítel nevěstek však mrhá majetek. Spravedlností král posiluje zemi, kdo ale zvyšuje...
Kazatel 5:10...hojnost, nemá nikdy dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to...
Ezechiel 22:25...kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetku a bohatství a rozmnožují v zemi vdovy. Kněží ...
Ezechiel 38:12...z národů, který se stará o svá stádamajetek a bydlí v samém středu země. Šeba a Dedan i...
Ezechiel 38:13...Abys odnesl stříbro se zlatem, pobral stádamajetek a pobral spoustu kořisti?' Nuže, synu člověčí,...
Ezechiel 45:6... Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000 loktů...
Ezechiel 45:7...Izraele. Území po obou stranách svatého podílumajetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich...
Ezechiel 46:18...vlastnictví. Svým synům dědictví z vlastního majetku, aby nikdo z mého lidu nebyl vyháněn ze svého...
Ezechiel 48:20...čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého...
Ezechiel 48:21...území po obou stranách svatého podílumajetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000...
Ezechiel 48:22...nich bude svatý podíl s chrámovou svatyníMajetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku...
Abdiáš 1:17...svatá. Dům Jákobův pak získá zpět svůj dědičný majetek. Dům Jákobův pak bude ohněm a Josefův dům plamenem,...
Micheáš 2:4...‚To je náš konec - můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je , naše pole dělí mezi...
Zachariáš 14:1...Hospodin!" Hle, přichází Hospodinův den! Tvůj majetek padne za kořist přímo ve tvých zdech. Shromáždím...
Matouš 12:29...může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá? Teprve tehdy...
Matouš 19:21..."Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej svůj majetek, rozdej ho chudým, a budeš mít poklad v nebi. Pojď...
Matouš 19:22...mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: "Amen, říkám vám,...
Matouš 24:47... Amen, říkám vám, že ho ustanoví nade vším svým majetkem. Zlý služebník by si v srdci řekl: ‚Můj pán je...
Matouš 25:14...na cestu svolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal pět hřiven, dalšímu dvě a dalšímu...
Marek 3:27...ale nemůže přijít do domu siláka a uloupit jeho majetek, pokud toho siláka nejdříve nespoutá. Teprve tehdy...
Marek 10:22...zarmoutila, a tak smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Ježíš se ohlédl a řekl svým učedníkům: "Jak...
Lukáš 11:21... Když silný ozbrojenec hlídá svůj palác, jeho majetek je v klidu. Když ho ale napadne někdo silnější a...
Lukáš 12:15...chamtivosti! Život přece nespočívá v hromadění majetku." Potom jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho...
Lukáš 12:33...se zalíbilo dát vám království. Prodávejte svůj majetek a dávejte chudým. Pořiďte si měšce, které...
Lukáš 12:44... Vpravdě vám říkám, že ho ustanoví nad vším svým majetkem. Kdyby si ale ten služebník v srdci řekl: ‚Můj pán...
Lukáš 15:12...syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi díl majetku, který mi náleží.' A tak jim rozdělil své jmění. Za...
Lukáš 15:13...všechno prodal a odešel do daleké země, kde svůj majetek promrhal rozmařilým životem. Když všechno utratil,...
Lukáš 15:30...ale přišel tenhle tvůj syn, který prožral tvůj majetek s děvkami, porazil jsi pro něj vykrmené tele!'...
Lukáš 16:1...správce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu: ‚Co to o tobě slyším?...
Lukáš 19:8...vstal a řekl Pánu: "Podívej se! Polovinu svého majetku teď dávám chudým, Pane, a kohokoli jsem...
Skutky 2:45...a měli všechno společné. Prodávali pozemkymajetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Denně...
Skutky 4:32...a jednu duši. Nikdo nic nenazýval svým vlastním majetkem, ale měli všechno společné. Apoštolové vydávali...
Židům 10:34...vězňů a s radostí jste snesli ztrátu svého majetku, vědomi si toho, že vás čeká lepší a trvalé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |