Mají

Hledám varianty 'mají' [ mít (200) měly (37) mělo (28) měli (172) měla (105) měl (445) mějte (38) mějme (1) měj (28) máte (108) máš (143) máme (135) mám (251) mají (182) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:6...tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat...
Genesis 4:7...ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na...
Genesis 5:29...úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil...
Genesis 7:22...hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo....
Genesis 8:8...zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země...
Genesis 8:11...Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda...
Genesis 8:17...ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti...
Genesis 11:3... udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si...
Genesis 11:6...Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim...
Genesis 12:16...domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobřeměl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy...
Genesis 12:19... sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým...
Genesis 12:20... aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s...
Genesis 13:1...měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl...
Genesis 13:5...jméno. Také Lot, který šel s Abramemměl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby...
Genesis 15:1...a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 16:1..." Saraj, Abramova manželka, mu nerodila dětiměla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj...
Genesis 17:11...svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak...
Genesis 18:10...tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu....
Genesis 18:12...v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářímmám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se...
Genesis 18:14...za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se."...
Genesis 19:8..."Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hlemám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám....
Genesis 19:12...vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je...
Genesis 19:14..." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť...
Genesis 20:5...můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslemMám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že...
Genesis 24:5...snad ta žena nechtěla následovat do této zeměmám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?"...
Genesis 24:25..." odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a...
Genesis 24:29...odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži...
Genesis 24:51...od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna...
Genesis 25:5...byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal...
Genesis 25:24...mladšímu bude služebník." Když se naplnil časměla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který...
Genesis 26:14...se stále víc, se stal velmi zámožnýmMěl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto...
Genesis 27:15...nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a...
Genesis 27:23...Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal....
Genesis 27:38...tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také,...
Genesis 27:45...pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla...
Genesis 27:46...domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a...
Genesis 28:9... a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které  měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna...
Genesis 28:18...Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho...
Genesis 29:16... Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa...
Genesis 29:17...starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná...
Genesis 30:2... nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde...
Genesis 30:15...Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes...
Genesis 30:20...vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy...
Genesis 30:30...se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po...
Genesis 30:31...také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu...
Genesis 30:35... všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňata, svěřil je do...
Genesis 30:43...statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů. ...
Genesis 31:14...své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví?...
Genesis 31:21...mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke...
Genesis 31:35...se, můj pane, že před tebou nemohu vstátMám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se...
Genesis 32:6...jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržovalMám voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem...
Genesis 32:24...je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, ...
Genesis 33:9...si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však...
Genesis 33:11...ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivýmám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten...
Genesis 33:13..."Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den,...
Genesis 33:14...zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu...
Genesis 34:10...celá země před vámi. Bydlete v , obchodujtemějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům...
Genesis 34:25...vycházel z brány toho města. Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini...
Genesis 34:30... obyvatelům země, Kananejcům i PerizejcůmMám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a...
Genesis 34:31...vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh...
Genesis 35:2... kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme...
Genesis 35:4...Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je...
Genesis 35:16... byli nedaleko Efraty, začala Ráchel roditměla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla:...
Genesis 35:17...porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala...
Genesis 35:22...svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený,...
Genesis 36:12... Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.)...
Genesis 37:5...Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho...
Genesis 37:9...víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem...
Genesis 37:10...vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět...
Genesis 37:26... Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu?...
Genesis 38:15...ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl:...
Genesis 38:18... musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a...
Genesis 38:20...Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteliMěl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. ...
Genesis 39:4...svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal....
Genesis 39:5...Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v...
Genesis 39:6...všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl...
Genesis 39:22...v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělaliměl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co...
Genesis 40:5...egyptského krále, kteří byli uvězněni v žalářiměli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním...
Genesis 40:8...se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:11...pupeny, potom květy a nakonec zralé hroznyMěl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal...
Genesis 40:15...Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý...
Genesis 40:16...dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom,...
Genesis 40:20...ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům...
Genesis 41:1... Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:5... Vtom se Farao probudil. Když znovu usnulměl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a...
Genesis 41:11...stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním...
Genesis 41:15...si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o...
Genesis 41:17...příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu...
Genesis 42:9...nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat...
Genesis 42:27...tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby...
Genesis 43:6...mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně...
Genesis 43:7...na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otecMáte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali....
Genesis 43:14...vašeho dalšího bratra i Benjamína. A mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou...
Genesis 43:21...přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého...
Genesis 43:25...nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v...
Genesis 43:26...Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich,...
Genesis 44:16... že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit....
Genesis 44:19...farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého...
Genesis 44:20...‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Panemáme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve...
Genesis 45:10...tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět...
Genesis 46:1...spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl...
Genesis 46:12...(Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula. Synové Isacharovi: Tola, Pua,...
Genesis 46:17... Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, BeriaMěli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela...
Genesis 46:32... a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte...
Genesis 46:33...' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa...
Genesis 47:1...z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a...
Genesis 47:3...ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci...
Genesis 47:15...Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly peníze?" Josef...
Genesis 47:19...nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší...
Genesis 47:23...jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu...
Genesis 49:20... on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň...
Genesis 50:11...tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž...
Genesis 50:19...Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to...
Exodus 1:19...kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí,  mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se...
Exodus 2:7...dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko...
Exodus 2:16...tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když...
Exodus 4:2...se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem."...
Exodus 4:12... sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli...
Exodus 4:14...rozhněval: "A co tvůj bratr, levita ÁronMám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde...
Exodus 4:15...budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane,...
Exodus 5:2...odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina...
Exodus 5:9...našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou,  mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a...
Exodus 6:12...- jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a...
Exodus 6:27..." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron....
Exodus 7:17... že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby...
Exodus 8:1...řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na...
Exodus 8:22... kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a...
Exodus 9:3...Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i brav,...
Exodus 9:11...těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavitMěli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané....
Exodus 9:19... doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk...
Exodus 9:31..." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen  měl klasy a len pučel. Pšenice a špalda ale potlučeny...
Exodus 10:9...syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin...
Exodus 10:10...by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně...
Exodus 10:23...místa. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte...
Exodus 10:25...poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s...
Exodus 10:29...mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 11:5...zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně,...
Exodus 12:5...počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí...
Exodus 12:6...samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za...
Exodus 12:11...to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho...
Exodus 12:13...bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou...
Exodus 12:16...Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná...
Exodus 12:29...- od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v...
Exodus 13:9... když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma...
Exodus 15:24... Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin...
Exodus 16:16...jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a...
Exodus 16:35...manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím...
Exodus 17:2...tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu,  máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč...
Exodus 17:4...žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin...
Exodus 17:6...Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů...
Exodus 17:9... se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a...
Exodus 18:16..."Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi...
Exodus 18:20...lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu...
Exodus 20:20... Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál...
Exodus 21:3... Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán...
Exodus 23:21...a přivedl na místo, které jsem připravilMěj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho....
Exodus 25:20...slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové  mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. ...
Exodus 25:31...vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky,...
Exodus 26:2...dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus;...
Exodus 26:8...a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu...
Exodus 26:17...vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš...
Exodus 26:32...z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných...
Exodus 27:11... Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami...
Exodus 27:18...dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami...
Exodus 28:21... tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 28:30...bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele...
Exodus 28:32... Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se...
Exodus 28:35... takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat...
Exodus 28:38...jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při...
Exodus 32:12...z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na...
Exodus 32:15...zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z horyMěl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran,...
Exodus 32:19...a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak...
Exodus 32:29...řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe...
Exodus 33:13...‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty,...
Exodus 33:16...nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi?...
Exodus 34:9...padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můjmáš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás...
Exodus 34:12... Chetejce, Perizejce, Hivejce i JebusejceMěj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s...
Exodus 34:15...jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující BůhMěj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli ...
Exodus 35:2...dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo...
Exodus 35:21...- každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na...
Exodus 35:23...poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí...
Exodus 35:24...příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny...
Exodus 35:29... A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na...
Exodus 36:9...loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak...
Exodus 36:15...a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houní a šest houní...
Exodus 36:22...loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku....
Exodus 37:9...ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli...
Exodus 37:17... Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupeny...
Exodus 37:25... loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým...
Exodus 38:1...zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné obětiMěl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na...
Exodus 39:14...dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:18...nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však...
Leviticus 11:9...pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské...
Leviticus 13:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se...
Leviticus 13:38...čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne:...
Leviticus 13:45...na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech...
Leviticus 15:10... bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera....
Leviticus 15:16...obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý...
Leviticus 16:23... svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si...
Leviticus 19:3... neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte ...
Leviticus 19:30...zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k...
Leviticus 19:32...Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čestměj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé...
Leviticus 19:36...při soudu ani při měření, vážení či odměřováníMějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý...
Leviticus 21:8...zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému BohuMěj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha....
Leviticus 21:17...tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm...
Leviticus 21:21...kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti...
Leviticus 22:25...žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada - nedojdete jimi...
Leviticus 23:7...budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci....
Leviticus 23:21...to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci....
Leviticus 23:24...synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením....
Leviticus 23:27...téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet...
Leviticus 23:36...přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté shromáždění; budete přinášet ohnivé oběti...
Leviticus 24:22...člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš...
Leviticus 25:29...Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho...
Leviticus 26:2... váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat...
Numeri 3:28...celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na...
Numeri 3:38...svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova...
Numeri 4:16... každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm -...
Numeri 5:18... jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat:...
Numeri 9:16...bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové...
Numeri 10:36... nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine, k...
Numeri 11:6...okurky a melouny, na pórek, cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana...
Numeri 11:8...v hrnci nebo z pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci...
Numeri 11:12...jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich...
Numeri 11:13... kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem...
Numeri 11:18...naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem....
Numeri 11:22... se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro vylovit všechny ryby z moře, aby...
Numeri 11:32...nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméněměl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po celém...
Numeri 11:33... takže si je rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když...
Numeri 15:29...i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo...
Numeri 16:30...a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte,...
Numeri 16:33... Zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed...
Numeri 18:23...ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za...
Numeri 18:24...Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k...
Numeri 20:8... Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl,...
Numeri 20:10...před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřičimáme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl...
Numeri 22:5...ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemiMěli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:29...Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze bláznyMít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla:...
Numeri 22:30...oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnesMám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne...
Numeri 23:8...a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu...
Numeri 24:7...u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho...
Numeri 26:8...jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama....
Numeri 26:9...měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a...
Numeri 27:3...Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen...
Numeri 27:8...pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby...
Numeri 28:18... Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci....
Numeri 28:25...zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V...
Numeri 28:26...týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběťmějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci....
Numeri 29:1...k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je...
Numeri 29:7...Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit;...
Numeri 29:12...jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po...
Numeri 29:35... její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou...
Numeri 32:1...Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a...
Numeri 32:4... je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím...
Numeri 32:6..." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete...
Deuteronomium 1:18..." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu...
Deuteronomium 1:22...a podají nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se...
Deuteronomium 1:33...místo k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin...
Deuteronomium 3:19...vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám...
Deuteronomium 4:15...ohně, jste přece neviděli žádnou podobuMějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a...
Deuteronomium 4:23... ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zemMějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu...
Deuteronomium 4:40... Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin,...
Deuteronomium 4:42...města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy...
Deuteronomium 5:25...s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může...
Deuteronomium 5:29...lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a...
Deuteronomium 5:33... kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte...
Deuteronomium 6:12...jsi nesázel. pak budeš jíst a nasytíš seměj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který ...
Deuteronomium 8:9...nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž...
Deuteronomium 8:11... svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dalMěj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a...
Deuteronomium 8:13...nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj majetek...
Deuteronomium 11:8...přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a...
Deuteronomium 11:16...pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytostiMějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a...
Deuteronomium 12:13... neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictvíMěj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na...
Deuteronomium 12:19... se budeš radovat z veškerého díla svých rukouMěj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své...
Deuteronomium 12:30...vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemiměj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je...
Deuteronomium 14:26... vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš...
Deuteronomium 15:3...dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe...
Deuteronomium 15:9...pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebujeMěj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku:...
Deuteronomium 18:1... Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých...
Deuteronomium 18:2...obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich...
Deuteronomium 19:3...na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabilměl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče, aby si...
Deuteronomium 19:4...bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti), se to bude mít takto: Když například...
Deuteronomium 20:1...nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 21:15...otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě...
Deuteronomium 21:18...náleží právo prvorozenství jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani...
Deuteronomium 23:13...slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své...
Deuteronomium 23:14...budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a...
Deuteronomium 23:22...tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích...
Deuteronomium 24:15...Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani...
Deuteronomium 25:5...bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za...
Deuteronomium 25:15...doma dvojí míru, jednu větší a jednu menšíMěj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak...
Deuteronomium 26:19...všechna jeho přikázání, pak vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které...
Deuteronomium 28:29...jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a...
Deuteronomium 28:39...vysázíš vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani skladování; sežerou to červi. I když...
Deuteronomium 28:40...ani skladování; sežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva...
Deuteronomium 28:47...tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s radostným a vděčným...
Deuteronomium 28:58...tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu,...
Deuteronomium 29:18...se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.)...
Deuteronomium 33:3... Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá...
Deuteronomium 33:11...Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do slabin, aby jeho nepřátelé ...
Jozue 1:8...Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je...
Jozue 2:5... ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za...
Jozue 2:6...střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi...
Jozue 3:4... ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu...
Jozue 4:6... se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu...
Jozue 4:14...Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život....
Jozue 7:8...se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk!...
Jozue 8:18...Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue...
Jozue 8:22...se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany, ...
Jozue 9:5...a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, se drolil. Když přišli k...
Jozue 14:11...tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi...
Jozue 17:4...vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue...
Jozue 17:16... jak z Bet-šeanu a okolí, tak z údolí Jizreelmají železné vozy!" Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z...
Jozue 17:17...z Josefova domu řekl: "Jste početný lidmáte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše....
Jozue 17:18...vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se...
Jozue 18:8...na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a...
Jozue 20:5...bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se...
Jozue 24:23...odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k...
Soudců 1:19... ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu...
Soudců 3:11...Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel....
Soudců 3:19... ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel...
Soudců 3:20...pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom...
Soudců 3:30...toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův....
Soudců 4:3...Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele...
Soudců 4:19...houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a...
Soudců 5:31...jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v...
Soudců 6:15...Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod...
Soudců 6:21...udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály...
Soudců 7:2...údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou...
Soudců 8:6..." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To  máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat...
Soudců 8:15... kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To  máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným...
Soudců 8:24...syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte...
Soudců 8:28...pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se...
Soudců 8:30...Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž...
Soudců 9:9... Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a...
Soudců 9:11...Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a...
Soudců 9:13...révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí,...
Soudců 10:4...Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet letMěl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo...
Soudců 11:2...syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové...
Soudců 11:12...amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim...
Soudců 12:2...Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste...
Soudců 12:9...něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z BetlémaMěl třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinam a svým...
Soudců 12:14...soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na...
Soudců 13:8...jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh...
Soudců 13:12... Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme...
Soudců 13:17...se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova."...
Soudců 14:16...tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně...
Soudců 15:11...Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi....
Soudců 15:18...to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém...
Soudců 16:9... a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone,...
Soudců 16:12... Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako...
Soudců 16:13...Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych...
Soudců 16:16...Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy všechno prozradil:...
Soudců 17:2...jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti...
Soudců 17:4...je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni....
Soudců 17:5... Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míkaměl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil...
Soudců 17:13...ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův...
Soudců 18:10...zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z...
Soudců 18:14... "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského...
Soudců 19:3...za , vlídně s promluví a přivede ji zpětMěl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala...
Soudců 19:19...se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozvalMáme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro...
Soudců 20:23...Hospodinem do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a...
Soudců 20:28...Eleazara, syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům,...
Soudců 20:38...se a pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak...
Soudců 21:22...otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jimMějte s nimi slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost...
Růt 1:12...Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a...
Růt 2:1...Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z...
Růt 2:5...dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta mladá...
Růt 2:9...přikážu, se ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci...
Růt 3:4...plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút...
1. Samuel 1:2...Elihuova, syna Tochuova, syna Efraimce CufaMěl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina....
1. Samuel 2:20...i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte,...
1. Samuel 2:36...a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží,  mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího...
1. Samuel 3:2...slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci...
1. Samuel 3:15...ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž...
1. Samuel 4:1... kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti...
1. Samuel 4:12...toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě...
1. Samuel 4:19...Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotnáměla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v...
1. Samuel 4:20... ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj semáš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala....
1. Samuel 5:8...vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom,...
1. Samuel 6:2... Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám,...
1. Samuel 6:4...od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s  máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět...
1. Samuel 6:6...nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a...
1. Samuel 8:19...Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít...
1. Samuel 9:2... Byl to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny...
1. Samuel 9:5... do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o...
1. Samuel 9:6...se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme,...
1. Samuel 9:7...za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?"...
1. Samuel 9:8...máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby...
1. Samuel 9:19...se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny...
1. Samuel 10:8...sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel,...
1. Samuel 10:12...k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k...
1. Samuel 12:18...dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli...
1. Samuel 13:22...meče i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je měli. Filištínská hlídka se zatím přesunula k průsmyku...
1. Samuel 14:7... jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš...
1. Samuel 14:27...lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho...
1. Samuel 14:37..."Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu...
1. Samuel 14:43...jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít."...
1. Samuel 14:49... Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šuaMěl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal...
1. Samuel 16:3...' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy...
1. Samuel 17:5...z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého...
1. Samuel 17:6...šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho...
1. Samuel 17:7...chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze...
1. Samuel 17:12...Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý, ale...
1. Samuel 17:22...k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad...
1. Samuel 18:15...byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vedeměl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida...
1. Samuel 18:18...na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl...
1. Samuel 18:21...rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům...
1. Samuel 19:1... že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec...
1. Samuel 20:5..."Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se...
1. Samuel 20:35... Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s DavidemMěl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy,...
1. Samuel 21:4...jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde."...
1. Samuel 21:16...Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíteMám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu...
1. Samuel 23:2...na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin....
1. Samuel 23:3...porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke...
1. Samuel 23:17... Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva...
1. Samuel 24:12...pomazaný. Podívej se, otče, jen se podívejMám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale...
1. Samuel 25:2...na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný člověk a patřilo...
1. Samuel 25:6... Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři...
1. Samuel 25:8...svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a...
1. Samuel 25:11...teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem...
1. Samuel 25:17...jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do...
1. Samuel 25:31...ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses...
1. Samuel 26:7...vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abner a ostatní spali...
1. Samuel 26:16... kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj...
1. Samuel 27:3...jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam...
1. Samuel 27:5...městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho...
1. Samuel 28:11...to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena...
1. Samuel 28:15...sny. Proto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se...
1. Samuel 28:22... Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal:...
1. Samuel 28:24...lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z nekvašené...
1. Samuel 30:8...Abiatar přinesl efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?" "Pronásleduj,"...
1. Samuel 31:4...se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když...
2. Samuel 1:2...dne dorazil nějaký muž ze Saulova táboraMěl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi,...
2. Samuel 2:1...válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl...
2. Samuel 3:13..." odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvuMám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem...
2. Samuel 3:33... Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na...
2. Samuel 4:2...odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval...
2. Samuel 4:4...doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu...
2. Samuel 5:19...se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
2. Samuel 7:3...zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou...
2. Samuel 9:10...jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy...
2. Samuel 9:12...u Davidova stolu jako jeden z královských synůMěl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k...
2. Samuel 10:3...řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
2. Samuel 11:11...v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj...
2. Samuel 12:2...dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než...
2. Samuel 12:23...a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním,...
2. Samuel 12:30...z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlataMěla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě....
2. Samuel 13:1... Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon,...
2. Samuel 13:3...se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn...
2. Samuel 13:18...Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveřeMěla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly...
2. Samuel 13:24...syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se...
2. Samuel 14:2...jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a...
2. Samuel 14:6..." odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo,...
2. Samuel 14:32...ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat...
2. Samuel 15:20... Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych  měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to...
2. Samuel 15:22...se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě plakala,...
2. Samuel 16:2... sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský...
2. Samuel 16:8...dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji...
2. Samuel 16:19... s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci,...
2. Samuel 16:20..." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami...
2. Samuel 17:6...a ten mu řekl: "Toto navrhuje AchitofelMáme se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj...
2. Samuel 17:10...vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece ...
2. Samuel 17:17... Chodívala tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit...
2. Samuel 17:18... Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla...
2. Samuel 19:12...a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu domů? Jste bratři,...
2. Samuel 19:13...domů? Jste bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu,...
2. Samuel 19:19...dvůr a splnili každé královo přání. Když  měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem...
2. Samuel 19:23... "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět...
2. Samuel 19:29...jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále dovolával?" "Nech ...
2. Samuel 19:36...zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník...
2. Samuel 19:44...nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc...
2. Samuel 20:1...Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
2. Samuel 21:6...v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte je mít," řekl jim na to. Král ovšem ušetřil Mefibošeta...
2. Samuel 21:16...se unavil. Išbi-benob, potomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj),...
2. Samuel 21:19... zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. Také v Gatu proběhla...
2. Samuel 21:20...válka s Filištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet...
2. Samuel 22:23...držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil,...
2. Samuel 23:2... Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví...
2. Samuel 24:13...ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři...
1. Královská 2:8...jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hlemáš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim...
1. Královská 2:9...trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté...
1. Královská 2:16...vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv,"...
1. Královská 4:7... syn Abdův, velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali...
1. Královská 4:11...Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý...
1. Královská 4:15... syn Idův, spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj...
1. Královská 5:6...každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců...
1. Královská 5:19... Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha...
1. Královská 5:29...doma. Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě...
1. Královská 5:31...veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů. Šalomounovi kameníci je...
1. Královská 6:5...a vnitřní svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po celé délce postranní komory. Její spodní patro bylo...
1. Královská 6:25...jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný...
1. Královská 6:27...cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámuMěli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo...
1. Královská 6:34...dvojité dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech. Vyřezal na...
1. Královská 7:4...pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát...
1. Královská 7:19... Hlavice na vrcholu sloupů stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou...
1. Královská 7:22...je Jachin, Opora, a Boáz, Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech. Poté...
1. Královská 7:30...i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho...
1. Královská 7:35...čtyři ramena jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K...
1. Královská 8:31... Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímuměl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil...
1. Královská 8:36... jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému...
1. Královská 8:40...jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby  měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi...
1. Královská 8:43... aby všechny národy země poznaly tvé jménoměly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že...
1. Královská 9:23... kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se...
1. Královská 10:1...se doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho...
1. Královská 10:2...přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
1. Královská 10:19...zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách sedadla područky a vedle...
1. Královská 10:21...v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení...
1. Královská 10:22...dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské lodě,...
1. Královská 10:26...co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových...
1. Královská 11:3..." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je milovalMěl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho...
1. Královská 11:41...Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize skutků...
1. Královská 12:6...Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník...
1. Královská 12:9...službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám...
1. Královská 12:10...těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
1. Královská 12:16...nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
1. Královská 14:6...Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jinéhoMám pro tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak...
1. Královská 17:15...a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v...
1. Královská 17:18... že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel...
1. Královská 17:24...Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím...
1. Královská 19:7...a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a...
1. Královská 20:4...pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví...
1. Královská 20:22...mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře...
1. Královská 22:6...shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
1. Královská 22:15...přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajášimáme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
1. Královská 22:16...do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát  mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než...
2. Královská 1:8...vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás...
2. Královská 2:9...přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi...
2. Královská 2:16..."Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleďmáme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je...
2. Královská 3:27...to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na...
2. Královská 4:2...mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje...
2. Královská 4:13...nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělatMám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona...
2. Královská 4:36...ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla...
2. Královská 4:43...řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On...
2. Královská 6:21...Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!"...
2. Královská 6:27...můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!"...
2. Královská 7:4... Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrtMáme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom...
2. Královská 9:5...tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kterého...
2. Královská 10:1...aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal...
2. Královská 10:2...a vychovatelům Achabových synů. Napsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a...
2. Královská 11:1...její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři...
2. Královská 11:2...syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v...
2. Královská 11:5..."Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského...
2. Královská 11:7...stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova...
2. Královská 13:19...a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně...
2. Královská 14:5...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít ty své...
2. Královská 15:20...musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil...
2. Královská 19:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? ...
2. Královská 19:23...Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k...
2. Královská 19:29...přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo...
2. Královská 20:15...ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých...
2. Královská 20:17...Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví...
2. Královská 25:28...ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl...
1. Letopisů 2:16...Ocema a sedmého Davida. Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje...
1. Letopisů 2:22...Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat...
1. Letopisů 2:26... dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara....
1. Letopisů 2:34...a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi. Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem...
1. Letopisů 3:9... To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých...
1. Letopisů 3:10...Támar a další syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu,...
1. Letopisů 3:11... ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata, ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna...
1. Letopisů 3:12... ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna...
1. Letopisů 3:13... ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama, ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna...
1. Letopisů 3:14...měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema, ten měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše. Jošiáš měl tyto...
1. Letopisů 3:15...měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše. Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakima,...
1. Letopisů 3:16... třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše,...
1. Letopisů 4:5...Chura, otce Betléma. Ašchur, otec Tekojeměl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama...
1. Letopisů 4:27...Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik...
1. Letopisů 4:33... do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány. Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn...
1. Letopisů 5:18...Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem,...
1. Letopisů 7:4... Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli...
1. Letopisů 7:15...druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož...
1. Letopisů 8:3...Nocha, pátého Rafu. Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova, Abišuu, Naamana,...
1. Letopisů 8:34... Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové...
1. Letopisů 8:38...byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael,...
1. Letopisů 8:40...synové byli udatní bojovníci; vládli lukemměli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli...
1. Letopisů 9:27...Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domuměli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z...
1. Letopisů 9:28...hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané...
1. Letopisů 9:40... Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové...
1. Letopisů 9:44...byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael,...
1. Letopisů 10:4...se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když...
1. Letopisů 11:19...ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu...
1. Letopisů 11:23...toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu...
1. Letopisů 13:14...Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s...
1. Letopisů 14:10...a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
1. Letopisů 15:19...a Jehiela, strážné. Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely, Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot...
1. Letopisů 15:21... Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom, Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. Levitský...
1. Letopisů 15:27...Truhlu, zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel...
1. Letopisů 16:4...a rozinkovým koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním,...
1. Letopisů 16:42...písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby...
1. Letopisů 17:2...smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." ...
1. Letopisů 19:3...vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
1. Letopisů 20:2...hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlataMěla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě....
1. Letopisů 20:5...Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě došlo v...
1. Letopisů 20:6...bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek...
1. Letopisů 21:12...zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
1. Letopisů 22:7...Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synuměl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha....
1. Letopisů 22:15... a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíšMáš k ruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a všechny...
1. Letopisů 23:4...a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo...
1. Letopisů 23:22...a Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal synyMěl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové...
1. Letopisů 23:29...věcí a při plnění povinností u Božího domuMěli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro...
1. Letopisů 23:30...veškeré vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně...
1. Letopisů 23:31...o sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně...
1. Letopisů 24:4...pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle...
1. Letopisů 24:19... čtyřiadvacátý: Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu...
1. Letopisů 26:8...oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových...
1. Letopisů 26:10...a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale...
1. Letopisů 26:25... byl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama, Zichriho a Šelomita....
1. Letopisů 26:28... a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovaloměl na starosti Šelomit a jeho bratři. Kenaniáš a jeho...
1. Letopisů 27:32...byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmonihoměl na starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl...
1. Letopisů 28:2...vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můjMěl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla...
1. Letopisů 28:12...jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní...
1. Letopisů 28:19...Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné...
1. Letopisů 29:5...věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k...
1. Letopisů 29:8...talentů bronzu a 100 000 talentů železa. Kdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu...
2. Letopisů 1:14... Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových...
2. Letopisů 3:13...se dotýkal křídla protějšího cheruba. Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů,...
2. Letopisů 3:15...sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné...
2. Letopisů 6:22... Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímuměl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil...
2. Letopisů 6:27... jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému...
2. Letopisů 6:31...- jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby  měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého...
2. Letopisů 6:33... aby všechny národy země poznaly tvé jménoměly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že...
2. Letopisů 8:10... pobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také...
2. Letopisů 9:1...přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
2. Letopisů 9:18...se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi....
2. Letopisů 9:20...v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení...
2. Letopisů 9:21...dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými, plující do...
2. Letopisů 9:25...i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které...
2. Letopisů 10:6...Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě,"...
2. Letopisů 10:9...službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám...
2. Letopisů 10:10...jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle:  mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
2. Letopisů 10:16...je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
2. Letopisů 11:21...všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a...
2. Letopisů 12:3...vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce ŠišakMěl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s...
2. Letopisů 13:8...proto, že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil?...
2. Letopisů 13:13...zálohu, aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistili, že se bojuje...
2. Letopisů 15:13... Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraeleměl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena...
2. Letopisů 15:17...obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu...
2. Letopisů 17:5...a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se natolik upnul k...
2. Letopisů 17:9...kněze Elišamu a Jorama. Ti vyučovali v JudskuMěli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna...
2. Letopisů 17:10...lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval....
2. Letopisů 17:13...městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle...
2. Letopisů 18:5...shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
2. Letopisů 18:14...přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajášimáme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte,"...
2. Letopisů 18:15...do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát  mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic...
2. Letopisů 19:2...vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými...
2. Letopisů 20:12...odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám....
2. Letopisů 22:10... rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale...
2. Letopisů 22:11...syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak...
2. Letopisů 24:3... Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit...
2. Letopisů 25:3...očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany...
2. Letopisů 26:10...postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na...
2. Letopisů 26:11...se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po jednotlivých...
2. Letopisů 26:20...kněžími se na něj podíval a hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám...
2. Letopisů 29:31...dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž...
2. Letopisů 31:10...začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvkymáme jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin...
2. Letopisů 31:14... synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V...
2. Letopisů 31:15...příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina, Ješuu, Šemajáše, Amariáše a...
2. Letopisů 32:4...i potok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš...
2. Letopisů 32:27...za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra...
2. Letopisů 32:28... drahokamů, balzámů, štítů a všemožných klenotůMěl sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek...
2. Letopisů 34:13... Tito levité, samí znamenití hudebníciměli na starosti nosiče a dozírali na veškeré dělníky všech...
Ezdráš 2:66...7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvačekMěli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Ezdráš 3:3... Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti...
Ezdráš 8:30...zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého...
Ezdráš 9:10...v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi...
Ezdráš 10:44...všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci...
Nehemiáš 2:3...králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých...
Nehemiáš 5:2...naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme obilí, abychom...
Nehemiáš 6:3...na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel k vám?"...
Nehemiáš 6:5...posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se...
Nehemiáš 6:11...V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako může...
Nehemiáš 7:2...Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: "...
Nehemiáš 7:68...7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvačekMěli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Nehemiáš 8:14...skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v...
Nehemiáš 8:18...zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční shromáždění, jak je předepsáno. ...
Nehemiáš 9:10...je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli...
Nehemiáš 9:12...sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi...
Nehemiáš 9:19...byl s nimi v noci, svítil jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil...
Nehemiáš 9:35...na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim...
Nehemiáš 11:23...pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů...
Nehemiáš 12:24...bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božíhoměli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě sbor po...
Ester 1:14...- sedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v...
Ester 2:13...šest měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do...
Ester 2:15...Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův...
Ester 5:6...Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "...
Ester 7:2...vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše...
Ester 9:1...Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho...
Ester 9:4... neboť na padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho...
Ester 9:12...udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se...
Ester 9:17...měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne  měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé v...
Ester 9:18...a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve...
Ester 9:22...žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si...
Ester 10:3...nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval...
Job 1:2...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zlaMěl sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3...
Job 1:3...500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce...
Job 3:6...přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do...
Job 3:8... radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit leviatana....
Job 3:10...paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v...
Job 3:25...to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí....
Job 4:19...potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než mola,...
Job 5:22...i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá...
Job 5:23...smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou...
Job 5:25...své statky - nebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi....
Job 6:11... že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v...
Job 7:5...a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži mám zhnisané. Jak...
Job 7:16...oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořilMám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen...
Job 8:14... takto se vytratí doufání bezbožných. Chatrnou mají naději, na pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená...
Job 8:22...vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." ...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby...
Job 10:4...výtvorem a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou...
Job 12:3...jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece...
Job 13:23... anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč...
Job 16:19...moji krev, můj křik odpočinku nedojdeMám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce...
Job 17:13...blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hroběmám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem...
Job 17:14...domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotěmám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a...
Job 18:19...ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani...
Job 19:15... zapomněli na i hosté . I služebnice  mají za cizince, dívají se na jako na vetřelce. Když...
Job 20:11...rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo...
Job 21:8...potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl...
Job 21:11...jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem skotačí....
Job 22:4...by se o tvou zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká,...
Job 27:3... přísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlost...
Job 27:6...na své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako...
Job 27:14... jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti...
Job 31:13...odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář?...
Job 31:25...svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval...
Job 31:31...museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masamáme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své...
Job 31:34...přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajitMěl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se...
Job 32:9...narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď...
Job 32:16... bez odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě,...
Job 33:32...pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvímMáš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit!...
Job 34:16...pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátiloMáš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž...
Job 35:3...Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s...
Job 36:2...Elihu pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží...
Job 36:4...tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lžimáš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není...
Job 36:10... Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit,...
Job 37:19...jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu...
Job 38:35...na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do...
Job 39:2...Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází...
Job 39:13...Pštrosice křídly radostně mává, jako by měla perutě s peřím čápa. Jenže svá vejce na zemi zanechává...
Job 40:4...to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i...
Job 40:9...Chceš odsoudit, abys byl bez vinyMáš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu...
Job 40:13...darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země,  mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit -...
Job 42:10... co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho...
Job 42:12...Jobovi nakonec požehnal více než na počátkuMěl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka...
Job 42:13...000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslicMěl také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima,...
Žalmy 5:6... Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lháře - vrahy a...
Žalmy 5:11... Bože, na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! Doufající v...
Žalmy 6:3...- jsem vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak...
Žalmy 8:2... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a...
Žalmy 8:10... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn"....
Žalmy 10:5...nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze...
Žalmy 10:7...Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby...
Žalmy 10:9...číhají, číhají na chudáky, aby je lapili,  mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se hroutí chudák...
Žalmy 11:1...úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčkuměl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na...
Žalmy 12:3...světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! Hospodin konečně vymýtí všechny...
Žalmy 12:5...pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše sílamáme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro...
Žalmy 13:3...budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci...
Žalmy 16:2...říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení,...
Žalmy 16:3...o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešenímám je nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen...
Žalmy 17:14...břicha tím, cos jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti!...
Žalmy 18:23...držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil,...
Žalmy 22:15...řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. srdce se vosku podobá, rozpustilo se v...
Žalmy 22:16...vosku podobá, rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do...
Žalmy 23:4...spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť...
Žalmy 26:10...duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale...
Žalmy 27:1... Hospodin je světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít...
Žalmy 28:3... kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost...
Žalmy 31:16... o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel, kteří stíhají!...
Žalmy 33:8...na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnicMěj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa,...
Žalmy 34:2...budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své...
Žalmy 35:19... zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o...
Žalmy 37:4...dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu...
Žalmy 39:12...člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš...
Žalmy 40:4...Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. Blaze člověku, který...
Žalmy 40:6...kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich...
Žalmy 40:13...dostihly, že přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž ,...
Žalmy 41:12...vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty ...
Žalmy 42:10...na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel,...
Žalmy 43:2...jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou...
Žalmy 44:23...Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvílimají nás za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě...
Žalmy 45:17...králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci...
Žalmy 49:6...zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni...
Žalmy 49:19...života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo ...
Žalmy 51:5...očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil,...
Žalmy 55:7... svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych...
Žalmy 55:16... aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude ...
Žalmy 55:22...přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si...
Žalmy 56:4...proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději....
Žalmy 56:5...mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!...
Žalmy 56:12... v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě...
Žalmy 58:3...rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! ...
Žalmy 58:5... Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas...
Žalmy 61:3...naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje, prosím doveď !...
Žalmy 62:5...by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla...
Žalmy 64:11...jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň...
Žalmy 68:19...jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž...
Žalmy 69:5...Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničit...
Žalmy 69:11...určené! V slzách když jsem se trápil postemměli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem...
Žalmy 69:20...urážkách a posměšcích - všechny nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle,...
Žalmy 69:21...- všechny nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu,...
Žalmy 71:3...mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls...
Žalmy 71:7...matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí  mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž...
Žalmy 72:13... jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům zachrání. Vysvobodí je od křivdy...
Žalmy 73:4...ničemných: Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají,...
Žalmy 73:7...vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučnostímají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o...
Žalmy 73:12... snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale...
Žalmy 73:25...a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když...
Žalmy 73:28...v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánumám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! ...
Žalmy 78:30...bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti...
Žalmy 78:36...vykupitel že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v...
Žalmy 79:10...nás a odpusť naše hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před...
Žalmy 81:10..., kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem...
Žalmy 83:19... zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro...
Žalmy 88:4...k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. patřím...
Žalmy 94:19...tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí...
Žalmy 97:10...bohy jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodinamějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání...
Žalmy 102:9... Posměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako chleba popel...
Žalmy 105:18...jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v železech. Když se...
Žalmy 105:38...z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral je!...
Žalmy 109:12... si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho...
Žalmy 109:16...jako zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání,...
Žalmy 115:2...slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece...
Žalmy 115:5...jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší,...
Žalmy 115:6...mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají...
Žalmy 115:7...mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou...
Žalmy 119:30... Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím se,...
Žalmy 119:39... tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po...
Žalmy 119:42...sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil!  mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově...
Žalmy 119:162...tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež...
Žalmy 119:165...spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákonmají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám,...
Žalmy 125:4...se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým,...
Žalmy 128:4...kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná...
Žalmy 129:5...musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách, co dřív, než...
Žalmy 135:14...obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou...
Žalmy 135:16...pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v...
Žalmy 135:17...mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim...
Žalmy 143:4...dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám...
Žalmy 144:8...vod vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou...
Žalmy 144:11...meče vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši...
Žalmy 146:7... utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči...
Přísloví 1:14...vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" Na cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v...
Přísloví 5:16...z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studniceMají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout...
Přísloví 5:18...je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna! Jejími ňadry se...
Přísloví 5:20...Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny...
Přísloví 7:15...jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem , a  mám. Pokrývkami jsem lože obložila, pestrými přehozy z...
Přísloví 8:14...rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují...
Přísloví 10:25...vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře,...
Přísloví 12:9...však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba....
Přísloví 12:20... prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti....
Přísloví 14:9... tupost hlupáků je pěstovat sebeklam. Hlupáci mají legraci z provinění, poctiví ale hledají smíření. Jen...
Přísloví 19:18...mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje...
Přísloví 20:9... všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říciMám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Dvojí metr a...
Přísloví 22:2...stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný...
Přísloví 22:11...miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly...
Přísloví 22:19...pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal....
Přísloví 22:27...kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím zaplatit?...
Přísloví 23:4...je totiž ošidný! Nenič se honbou za bohatstvímměj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš,...
Přísloví 23:25... důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu...
Přísloví 27:11...vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý,  mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a...
Přísloví 28:12...jásají spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci navrch, každý se schovává. Kdo přikrývá své...
Přísloví 28:28... kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se ukrývá, když na přijde...
Přísloví 29:12...drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno...
Přísloví 29:13...mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne....
Přísloví 29:21...hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho nevděčníka. Hněvivý člověk vzbuzuje různice, kdo...
Přísloví 30:29... bydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev,...
Kazatel 2:1...vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůruměl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! A hle...
Kazatel 2:7...se stromky. Pořídil jsem si otrokyně a otrokyměl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda...
Kazatel 3:14...nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je, bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh...
Kazatel 5:5... neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos...
Kazatel 5:15...přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve...
Kazatel 6:3...někomu cizímu. Jak je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let,...
Kazatel 7:12... poznání moudrosti však výhodu: ty, kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat,...
Kazatel 7:16...příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový....
Kazatel 7:17...však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho se...
Kazatel 9:4... bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev...
Kazatel 9:6...jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez...
Kazatel 12:13...unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšelMěj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro...
Píseň 1:7... kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty...
Píseň 1:8...a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko,...
Píseň 1:15... jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi...
Píseň 4:11...Tvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada...
Píseň 5:2... lásko , holubičko , dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí! Košili...
Píseň 5:3...plné nočních krůpějí! Košili jsem si svléklamám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad špinit si...
Píseň 8:8...pořídit, jedině by se zesměšnil! Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, ...
Píseň 8:11... Očima na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za...
Píseň 8:12...tisíc stříbrných. vinice je ale jenom Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát...
Izaiáš 1:5...zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit?...
Izaiáš 1:11...jsou mi všechny ty vaše oběti? praví HospodinMám dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev...
Izaiáš 1:15...když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z...
Izaiáš 1:26...Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město...
Izaiáš 3:6... někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcemmáš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On ale v ten...
Izaiáš 3:12...Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby...
Izaiáš 8:13... Jen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane...
Izaiáš 10:10... ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se...
Izaiáš 13:18...nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon,...
Izaiáš 14:20...zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a...
Izaiáš 26:1...ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseňMáme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a...
Izaiáš 26:18... tak jsme, Hospodine, trpěli. Byli jsme těhotníměli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu...
Izaiáš 28:7...u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmáme, potácejí se pivem opilí: kněz i prorok jsou pivem...
Izaiáš 28:15...Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se...
Izaiáš 29:23...svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se...
Izaiáš 31:3...pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně budou zničeni! Toto mi řekl...
Izaiáš 33:13... co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo...
Izaiáš 33:16...a skálopevný bude jeho hrad, takový bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v...
Izaiáš 34:12...a olovnicí prázdnoty. Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich...
Izaiáš 35:4... zpevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůh...
Izaiáš 37:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? ...
Izaiáš 37:24...Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k...
Izaiáš 37:30...přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo...
Izaiáš 39:4...ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých...
Izaiáš 39:6...zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví...
Izaiáš 40:6..." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako...
Izaiáš 42:20...služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své...
Izaiáš 43:8...lid, který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se společně...
Izaiáš 44:18...jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích...
Izaiáš 44:19...na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám...
Izaiáš 45:10...kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který...
Izaiáš 48:4... věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem,...
Izaiáš 48:11... Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš...
Izaiáš 48:17...učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by...
Izaiáš 49:10...pustých návrších; nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž...
Izaiáš 49:16...na tebe! Hle, vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti,...
Izaiáš 51:15...tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvoumám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých...
Izaiáš 52:5...Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid...
Izaiáš 53:9...země živých, proviněním mého lidu raněn byl.  měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem;...
Izaiáš 54:1... Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy...
Izaiáš 57:11...proto, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi  mít v úctě? sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky -...
Izaiáš 59:3...hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví...
Izaiáš 61:7...se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete jásat nad svým...
Izaiáš 63:16...nestaral, ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z...
Izaiáš 65:10...budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v...
Izaiáš 65:13... moji služebníci budou pít, vy však budete žízeň mít. Hle, moji služebníci se budou veselit, vy však budete...
Izaiáš 66:1... Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde...
Jeremiáš 2:18...Boha, tenkrát, když s tebou putoval. Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z...
Jeremiáš 2:28...pořídil? Jen přijdou z tvé bídy zachránitMáš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z...
Jeremiáš 2:34...I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale...
Jeremiáš 4:19... bolí to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet!...
Jeremiáš 5:21...Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste...
Jeremiáš 5:22...mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se...
Jeremiáš 5:24...odvrátili se a odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i...
Jeremiáš 6:7...a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit, jinak...
Jeremiáš 6:10...ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hlemají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo...
Jeremiáš 8:7... hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin...
Jeremiáš 8:8...nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí...
Jeremiáš 9:1...i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych...
Jeremiáš 9:3... ale neznají, praví Hospodin. Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu bratru se nesvěřuj; všichni ti...
Jeremiáš 9:6..."Hle, budu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou...
Jeremiáš 9:23... právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 11:13...kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstíMáš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A...
Jeremiáš 12:5...běžet s pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš jordánské...
Jeremiáš 12:12...zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se...
Jeremiáš 13:14...o druhé, rodiče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji se, dokud je nezničím."...
Jeremiáš 13:20...oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co...
Jeremiáš 15:2...je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na...
Jeremiáš 16:17...a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma očima...
Jeremiáš 16:21...ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán železným rydlem...
Jeremiáš 22:15...a natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a...
Jeremiáš 22:21...všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s...
Jeremiáš 22:25...pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do...
Jeremiáš 23:9...se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako...
Jeremiáš 23:25...proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v...
Jeremiáš 23:35...takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ...
Jeremiáš 23:37...živého Boha, Hospodina zástupů, našeho BohaMáte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co...
Jeremiáš 25:29... jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele země ...
Jeremiáš 25:35... padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To...
Jeremiáš 27:13...se mu i jeho lidu a zůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak to...
Jeremiáš 27:17...králi a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo...
Jeremiáš 27:18...mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to prorocimají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů...
Jeremiáš 28:7...Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna...
Jeremiáš 29:6...nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery,  mají děti. Rozrůstejte se, vás neubývá. Usilujte o...
Jeremiáš 29:11...přece vím, jak o vás přemýšlím, praví HospodinMám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát...
Jeremiáš 29:26... Každého blázna, který ze sebe dělá prorokamáš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy neumlčel...
Jeremiáš 29:32...Protože o Hospodinu hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežil a...
Jeremiáš 30:14...jako nepřítel, ztrestal jako surovec, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš...
Jeremiáš 30:15...vyléčit. To jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo...
Jeremiáš 30:20...neubývalo, oslavím je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu...
Jeremiáš 32:7...‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří...
Jeremiáš 32:8...v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je...
Jeremiáš 32:18...i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůhmáš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a...
Jeremiáš 32:20...všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a...
Jeremiáš 33:21...smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž ...
Jeremiáš 34:9...v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit svého hebrejského otroka i svou hebrejskou...
Jeremiáš 36:5...do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a...
Jeremiáš 37:17...do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš....
Jeremiáš 40:1...všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů...
Jeremiáš 40:4...ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a...
Jeremiáš 40:15...Netaniášova, zabít. Nikdo se to nedozví. Proč by měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě...
Jeremiáš 41:5... roztrženými rouchy a se smutečními jizvamiMěli s sebou moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést...
Jeremiáš 41:8...z nich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej násMáme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu."...
Jeremiáš 41:13...rybníka v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmael s sebou, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a s...
Jeremiáš 42:3...zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok...
Jeremiáš 42:11... Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin - vždyť jsem s...
Jeremiáš 43:4...nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. Jochanan, syn Kareachův, pak s...
Jeremiáš 44:5...Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo...
Jeremiáš 44:17...městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo...
Jeremiáš 44:18...kadidlo Královně nebes a přinášet úlitbymáme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy...
a další...

Slova obsahující mají: dýmají (2) dýmající (1) mají (182) majících (1) majícím (1) najímají (1) nemají (62) nemající (2) nepřijímají (2) nezajímají (1) prozkoumají (1) přejímají (1) přijímají (6) třímají (1) třímající (1) třímajícího (1) zajímají (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |