Můžeme

Hledám varianty 'můžeme' [ můžete (25) můžeš (44) můžeme (16) může (138) mohu (45) mohou (25) mohly (5) mohlo (11) mohli (90) mohla (20) mohl (138) moci (172) ]. Nalezeny 693 verše.
Genesis 2:16...člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z...
Genesis 8:9...země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť...
Genesis 15:5..."Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram...
Genesis 16:5... Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale...
Genesis 16:6..."Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, ...
Genesis 18:13...se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina...
Genesis 19:19... když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu....
Genesis 19:22...nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město...
Genesis 19:31...starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce...
Genesis 20:17...Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce...
Genesis 23:6... Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se...
Genesis 24:49...mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu...
Genesis 24:55...dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin...
Genesis 24:56...přece dal cestě zdar. Propusťte ,  mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a...
Genesis 26:9... sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli  mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám...
Genesis 26:10...zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl...
Genesis 27:37... Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl:...
Genesis 29:8...ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a...
Genesis 30:30...mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti...
Genesis 31:29... syny a dcery - zachoval ses jako hlupákMohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně...
Genesis 32:9...táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama,...
Genesis 33:14...napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci...
Genesis 36:7...Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli...
Genesis 39:7...nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec...
Genesis 39:9...nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i...
Genesis 42:34... Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a...
Genesis 43:7...bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda...
Genesis 44:30... šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce,...
Genesis 44:33...tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec...
Genesis 44:34... prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl...
Genesis 46:30...v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!"...
Genesis 49:3...plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do...
Exodus 1:10...se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válkamohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!"...
Exodus 1:22...se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s...
Exodus 4:11...dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo...
Exodus 9:15...nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl rukumohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys...
Exodus 12:48...je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí....
Exodus 13:17...si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válkamohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl...
Exodus 13:21... a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý...
Exodus 15:6...hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepámoci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí! Svou mohutnou...
Exodus 17:1...utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu,...
Exodus 18:11...než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lidmoci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán...
Exodus 18:23...oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento...
Exodus 21:11... Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak...
Exodus 21:13...ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 23:30...vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého...
Exodus 27:20...čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před...
Exodus 33:20...se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a...
Exodus 39:31...Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 2:12...jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani medMůžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale...
Leviticus 22:7...vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí...
Leviticus 22:12...se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská...
Leviticus 24:2...čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před...
Leviticus 25:22...roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde...
Leviticus 25:35...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby...
Leviticus 25:36...přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku...
Leviticus 26:10...tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset...
Leviticus 26:13...jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete...
Leviticus 27:20...to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno,...
Leviticus 27:29... Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, ...
Leviticus 27:33...zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten...
Numeri 5:28...a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v...
Numeri 8:26...pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu...
Numeri 10:31... Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi,...
Numeri 18:16...zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů...
Numeri 18:31...jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše...
Numeri 22:11...zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s...
Numeri 22:38..."Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží...
Numeri 30:3...zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se...
Numeri 32:22...bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a...
Numeri 35:6...levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům...
Numeri 35:11...vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám...
Numeri 35:23...něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho...
Numeri 36:6...ohledně Celofchadových dcer přikazuje totoMohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého...
Deuteronomium 1:12...a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte...
Deuteronomium 5:24...ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale...
Deuteronomium 5:25...máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas...
Deuteronomium 7:17...národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin,...
Deuteronomium 7:22...tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká...
Deuteronomium 8:1...dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili semohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou...
Deuteronomium 11:14...v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách...
Deuteronomium 11:15...dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v...
Deuteronomium 11:23...před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé...
Deuteronomium 12:15...co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém...
Deuteronomium 13:2...ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké...
Deuteronomium 13:7... po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj BůhMohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn,...
Deuteronomium 13:13... nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchajíMohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti...
Deuteronomium 14:24...jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 14:25...z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnalmůžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k...
Deuteronomium 15:6... tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš...
Deuteronomium 15:22...- nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému BohuMůžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena,...
Deuteronomium 16:17...neukáže s prázdnou. Každý přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 17:2...městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina,...
Deuteronomium 17:8...Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. ...
Deuteronomium 17:20...od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. ...
Deuteronomium 18:21...stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?"...
Deuteronomium 19:5...a smrtelně zraní jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život....
Deuteronomium 19:6...zachránit si život. Kdyby to bylo příliš dalekomohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej...
Deuteronomium 20:19...jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistěmůžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten...
Deuteronomium 21:10...a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu...
Deuteronomium 23:25... to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližníhomůžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je...
Deuteronomium 23:26...do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližníhomůžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního...
Deuteronomium 24:1...nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp.  Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu...
Deuteronomium 24:4... který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna....
Deuteronomium 25:11..."Rodina vyzutého". Když se budou muži prátmůže se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže...
Deuteronomium 27:3...na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do...
Deuteronomium 30:1...národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zaženemůžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu,...
Deuteronomium 30:12...je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá...
Deuteronomium 30:13...je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve...
Deuteronomium 30:20...záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,...
Deuteronomium 32:31...Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich réva je z révy...
Deuteronomium 32:39...Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji,  mohu zranit i uzdravit - z ruky vás nikdo nevyrve! Svou...
Jozue 7:7...nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubilMohlo nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem!...
Jozue 7:13...Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté...
Jozue 8:2...s jeho králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu...
Jozue 9:7..."A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na...
Jozue 20:6...knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili...
Jozue 22:16...jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od...
Jozue 22:25...s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si...
Jozue 22:27...jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do...
Jozue 24:19...on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to...
Soudců 6:31..."Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře!...
Soudců 6:39...na , když ještě jednou promluvím. Prosím,  mohu to rouno zkusit ještě jednou. je, prosím, sucho...
Soudců 7:7...a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a...
Soudců 7:14...a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal...
Soudců 9:33...muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a...
Soudců 15:11...jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni majímoci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem...
Soudců 16:5... v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti ...
Soudců 16:6... prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby ...
Soudců 16:10... říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali...
Soudců 16:13... klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co...
Soudců 16:15...i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u nemáš srdce? ...
Soudců 18:24...udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se  můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na...
Soudců 18:25... na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi...
Růt 1:11...Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se,...
Růt 2:2...se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to...
Růt 2:7...přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla...
Růt 2:22...jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a...
Růt 3:14...tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: "...
1. Samuel 2:25...lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se...
1. Samuel 6:20... Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu ...
1. Samuel 16:2...jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ."...
1. Samuel 18:22... rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané...
1. Samuel 18:26...to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David...
1. Samuel 20:6... řekneš: ‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná...
1. Samuel 20:21...se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože...
1. Samuel 21:14...gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky...
1. Samuel 22:3...do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám...
1. Samuel 23:23...obhlédněte a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a...
1. Samuel 26:9..." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného?...
1. Samuel 27:1...se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic...
1. Samuel 27:5...Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou...
1. Samuel 29:4...by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť...
1. Samuel 29:8..."Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě...
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
2. Samuel 3:13...Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu...
2. Samuel 6:9...dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto ...
2. Samuel 7:20... Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane...
2. Samuel 10:3...proto, aby prohledali a proslídili město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal,...
2. Samuel 10:5...v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida...
2. Samuel 12:18...poslechnout. Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si...
2. Samuel 12:23...Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke mně...
2. Samuel 13:5...tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by...
2. Samuel 13:6...přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a...
2. Samuel 15:4...soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych...
2. Samuel 15:34... teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží...
2. Samuel 17:3...Jde ti přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem izraelským...
2. Samuel 18:20...mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslemMůžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel královský...
2. Samuel 19:38...je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se...
2. Samuel 19:44...- David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal...
2. Samuel 20:6...řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána...
2. Samuel 21:3...vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili...
2. Samuel 23:15...Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta...
1. Královská 2:21... tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku...
1. Královská 3:9...tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo,...
1. Královská 7:26...do liliového květu jako okraj poháruMohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset bronzových...
1. Královská 8:64...oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch...
1. Královská 13:6...u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se přimluvil u...
1. Královská 18:28...doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z...
1. Královská 20:34... která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je zřídil můj otec v Samaří."...
1. Královská 21:15...Jizreelského, kterou ti odmítal prodat,  můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab...
2. Královská 4:2...oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?"...
2. Královská 4:13...: Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele...
2. Královská 4:14...si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a...
2. Královská 6:2...si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl...
2. Královská 6:33...dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte...
2. Královská 7:2...sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale...
2. Královská 7:19..."Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš...
2. Královská 8:13...řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako...
2. Královská 9:22...uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem...
2. Královská 10:19...naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi,"...
2. Královská 13:5...Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraelemoci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako...
2. Královská 17:7... svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili...
2. Královská 23:35...to stříbro a zlato vymáhal od lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v...
1. Letopisů 11:17...Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta...
1. Letopisů 13:12... Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal...
1. Letopisů 17:18...byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí?...
1. Letopisů 19:5...v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida...
1. Letopisů 22:14... Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra,...
1. Letopisů 28:8...všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům...
1. Letopisů 29:2... Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro...
1. Letopisů 29:14...Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno -...
2. Letopisů 2:15...a pošleme ti je po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v...
2. Letopisů 4:5...květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel;...
2. Letopisů 7:13... Vyvolil jsem si toto místo za dům obětiMůže se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu...
2. Letopisů 11:22... aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po...
2. Letopisů 13:8...se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je v...
2. Letopisů 14:5...jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu...
2. Letopisů 22:9..." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že...
2. Letopisů 25:3...z celého srdce. Jakmile měl království pevněmoci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Letopisů 25:8... není s nikým z Efraima. Pokud vytáhnešmůžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před...
2. Letopisů 25:9...oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z...
2. Letopisů 28:21...chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu....
2. Letopisů 30:6...On se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklýmmoci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři,...
2. Letopisů 31:4...odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva...
2. Letopisů 32:14...svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit vás? Nenechte se od Ezechiáše...
2. Letopisů 32:18...hradbách, aby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o...
Ezdráš 3:2...začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího...
Ezdráš 5:10...se jich také na jména, abychom ti je oznámilimohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele....
Ezdráš 9:12...s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako...
Ezdráš 9:14... ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito...
Nehemiáš 2:7... "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro místodržící za...
Nehemiáš 2:8... aby mi zajistili bezpečný průchod do JudskaMohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského...
Nehemiáš 4:9... že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařilmohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému...
Nehemiáš 4:16...přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ani bratři a...
Nehemiáš 5:8...shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli...
Nehemiáš 6:11...utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako  může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem...
Nehemiáš 8:2...před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní...
Nehemiáš 8:3... do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona....
Ester 1:19...nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá...
Ester 2:13...kosmetikou. Když měla jít dívka ke králimohla si z harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli...
Ester 3:9...králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčilmůže se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům...
Ester 3:14...provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz...
Ester 5:4...ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král ráčilmohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu,...
Ester 5:14...řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi...
Ester 6:6...Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl:...
Ester 8:6...Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych...
Ester 8:13...provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým...
Ester 9:13...Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch...
Job 1:12...Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan od...
Job 2:6...dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina...
Job 5:20...neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš...
Job 6:10...rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit. Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjím v krutých bolestech...
Job 6:13...z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustil? Kdo není...
Job 6:25...zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat?...
Job 7:4...noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam ...
Job 8:4...Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravduMůže snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo...
Job 9:27...propluly, jak orel řítící se za svou kořistíMohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář...
Job 11:7...Věz, že Bůh trestá míň, než bys zasloužilMůžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit?...
Job 11:11...mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká...
Job 13:16...cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník!...
Job 15:14...a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověkMůže snad být čistý? Může být v právu, kdo je z ženy...
Job 16:21... k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteli! Roky mně...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejte, co tu vypovímmůžete utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit...
Job 21:16...byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstímoci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často ale...
Job 22:13...- jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí,...
Job 22:17... Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohou mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem...
Job 23:6...chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s...
Job 23:7...On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na...
Job 24:25...není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad Šuchský mu na to...
Job 25:4...Je někdo, nad kým jeho světlo nevstáváMůže snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý,...
Job 26:14... jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své...
Job 30:2...ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a hladem...
Job 33:30...jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a ...
Job 34:17... poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a...
Job 35:7... jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou...
Job 36:22...se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může...
Job 36:23...vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš...
Job 37:18...pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zemmůžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z...
Job 37:23...zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohou je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký,...
Job 38:37...moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když se prach speče jako slitina, když hlína...
Job 38:39...drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvicimůžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších,...
Job 39:7...pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušťMůže se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat pokřik...
Job 39:10...ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stájiMůžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou orat v...
Job 39:12... když tolik síly? Svěříš mu snad své úkolyMůžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos...
Job 39:15... že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že...
Job 39:18...ale vyskočí a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou...
Job 40:24... i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder?...
Job 40:30...na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodaliMohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži...
Žalmy 2:12...se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. ...
Žalmy 5:12...tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému,...
Žalmy 21:14...namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního...
Žalmy 22:21...mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva,...
Žalmy 27:13...mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je...
Žalmy 29:4...vodními spoustami! Hlas Hospodinův přicházímoci, hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme...
Žalmy 35:10...ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudákamoci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá!...
Žalmy 36:3...před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho...
Žalmy 48:14...jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na...
Žalmy 54:3...ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým...
Žalmy 59:1... když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky...
Žalmy 69:19...! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch...
Žalmy 71:3...skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí - ty sám...
Žalmy 71:8... Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych  mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem,...
Žalmy 71:18... tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnost, Bože,...
Žalmy 78:20...prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skálymohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě...
Žalmy 80:19...Neopustíme nikdy více; oživ nás,  můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať...
Žalmy 89:23... paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem....
Žalmy 89:49...si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z...
Žalmy 106:5...vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží!...
Žalmy 107:2... o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i...
Žalmy 118:6... Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník,...
Žalmy 119:146...k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s voláním, na tvé...
Žalmy 119:175... po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. ...
Žalmy 142:8...Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své...
Žalmy 145:6...o tvých zázracích. hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku...
Žalmy 145:12...činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království...
Přísloví 3:27...dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když...
Přísloví 3:28...bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k...
Přísloví 6:27...chleba, cizoložnice však vzácnou duši ulovíMůže muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může...
Přísloví 6:28...muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šatMůže snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla?...
Přísloví 13:8... spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo...
Přísloví 13:23...jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno...
Přísloví 14:12... stan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy...
Přísloví 14:25...hlupáků zůstane tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k...
Přísloví 16:1...k Hospodinu; slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin....
Přísloví 16:25...na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti....
Přísloví 16:33...je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od...
Přísloví 19:23...přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale...
Přísloví 20:9...aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil?...
Přísloví 24:18...klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten pohledmohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se...
Přísloví 24:27...práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic;...
Přísloví 25:8... nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl?...
Přísloví 25:27...mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné. Bezbranné město, zborcená hradba je ten,...
Přísloví 28:24...lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje...
Přísloví 30:22...když služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka...
Přísloví 31:5...víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pilmohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo...
Kazatel 2:25...i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří...
Kazatel 3:13...nemá jiné štěstí než radovat se a užívat životaMůže-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se...
Kazatel 4:14... který si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že...
Kazatel 5:13...ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu...
Kazatel 7:13...ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a...
Kazatel 8:1... oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc?...
Kazatel 8:3...ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře - vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc...
Kazatel 11:2...na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na...
Píseň 8:2...a nikdo by se na za to nezlobil. Vést bych  mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky....
Izaiáš 1:18...sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy...
Izaiáš 1:31...obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a...
Izaiáš 2:22...- vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z...
Izaiáš 10:19...jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo...
Izaiáš 13:10...hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a měsíc...
Izaiáš 15:7... bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim....
Izaiáš 19:11... faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem...
Izaiáš 23:18...těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle, Hospodin...
Izaiáš 28:27...nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno...
Izaiáš 30:5...ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen...
Izaiáš 38:15... stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá léta projdu krokem...
Izaiáš 38:16...s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Panemůže žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi ...
Izaiáš 38:19... nevzhlížejí k tvé věrnosti. Živý, jen živý  může velebit tak jako v dnešním dni; otec své děti poučí...
Izaiáš 40:10...městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodinmoci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho...
Izaiáš 43:26...mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešil,...
Izaiáš 45:21... který nespasí. Jen promluvte, předložte důkazymůžete se spolu poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo...
Izaiáš 46:6...zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním,...
Izaiáš 47:9...plnosti, spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala...
Izaiáš 47:11... Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se...
Izaiáš 47:14...sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachránímoci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný...
Izaiáš 49:9...jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších;...
Izaiáš 51:10...cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit? Hospodinovi zachránění se navrátí a na...
Izaiáš 58:5...hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem, který Hospodin v...
Izaiáš 64:4...tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešiliMůžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý,...
Jeremiáš 2:21...révu z nejušlechtilejších sazenic. Jak ses mi mohla takhle zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří? I...
Jeremiáš 2:23...přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.'...
Jeremiáš 2:33...v honbě za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne...
Jeremiáš 3:1...od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k  může zase vrátit? Tím by se země hrozně poskvrnila! Tys ale...
Jeremiáš 4:10...ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v...
Jeremiáš 5:7...vzpour, jejich nevěry bylo dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové opustili a přísahají skrze...
Jeremiáš 5:9... po manželce bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám...
Jeremiáš 5:27... tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí se...
Jeremiáš 5:29...neprosazují, nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám...
Jeremiáš 6:10... jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají...
Jeremiáš 7:9...Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit...
Jeremiáš 7:10...jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento...
Jeremiáš 8:8...lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'?...
Jeremiáš 9:1...na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to...
Jeremiáš 9:8...o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám...
Jeremiáš 10:23... Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestumoci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej ,...
Jeremiáš 11:11...Hle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším....
Jeremiáš 11:15...mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikleMůže snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu...
Jeremiáš 13:19...Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude...
Jeremiáš 13:23...tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti těloMůže si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny?...
Jeremiáš 16:20...lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je...
Jeremiáš 18:7...je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím,...
Jeremiáš 18:9...od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a...
Jeremiáš 21:13...Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin,...
Jeremiáš 23:24...praví Hospodin. Nejsem snad Bůh i dalekoMůže se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví...
Jeremiáš 25:5...každý od své zlé cesty a svého zlého jednání,  můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od...
Jeremiáš 30:6... žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na...
Jeremiáš 33:20...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí,...
Jeremiáš 35:15... Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim,  můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy...
Jeremiáš 36:29...Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský král a zničí...
Jeremiáš 40:4...nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zemmůžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale...
Jeremiáš 47:7...se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti...
Jeremiáš 50:23...jak je rozbito kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na...
Jeremiáš 51:41...ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon...
Pláč 2:13...Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by  mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly....
Ezechiel 1:17...jakoby kolo uprostřed kola. Když se pohybovalamohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela....
Ezechiel 3:25...na tebe provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš...
Ezechiel 4:8... tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého...
Ezechiel 7:19...za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím...
Ezechiel 10:11...bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovalamohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela....
Ezechiel 13:18...velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit?...
Ezechiel 13:22...ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cestymohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete...
Ezechiel 24:27...s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim...
Ezechiel 31:2... králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v...
Ezechiel 31:9...ho nádherně, tak bohatým na větve; celý Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak...
Ezechiel 31:18...stínu mezi národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnat? Stejně jako ty edenské...
Ezechiel 33:5...- jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varovánímohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč,...
Ezechiel 33:10...nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 33:12... Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude  moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému:...
Ezechiel 34:10...dělat pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; ...
Ezechiel 34:27... rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím jemoci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro...
Ezechiel 35:12...proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustinamůžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili...
Ezechiel 36:3...drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože vás lidé pomlouvají a očerňují vás...
Ezechiel 37:3...a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem...
Ezechiel 44:22... Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženoumohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu...
Daniel 1:4...ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit...
Daniel 2:16... Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc...
Daniel 3:15...do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z moci?" "Na to ti, Nabukadnezare,...
Daniel 3:17... zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé...
Daniel 4:14...Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který...
Daniel 4:33...královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím,...
Daniel 5:17...to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho...
Daniel 5:21...vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale ty, jeho syn Belšasar, ses v srdci...
Daniel 5:23... neslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu...
Daniel 7:12...dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s...
Daniel 7:26...a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i...
Daniel 8:27...vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem...
Daniel 10:17...a nemohu se vzchopit. Copak s tebou, panemůže mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna...
Daniel 11:4...říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř...
Daniel 11:6...moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstanemoci. V těch dnech totiž bude spolu se svou družinou i se...
Daniel 11:15...se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a...
Daniel 11:23...podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupámoci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání...
Daniel 11:41...Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se...
Daniel 11:42... Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré...
Ozeáš 5:13...k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit...
Ozeáš 6:2... třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále...
Ozeáš 10:3...nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými...
Ozeáš 11:8... nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraimemohu vzdát? Mohu , Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou...
Ozeáš 13:14...čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím jemoci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty...
Joel 2:11... vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke...
Amos 3:3... a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hříchMohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad...
Amos 5:11...z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný...
Jonáš 2:5... že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze...
Micheáš 2:1...posteli! od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají, po domě a...
Nahum 2:12...to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své...
Abakuk 2:2...to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o...
Abakuk 2:19..."Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to obloženo zlatem a...
Zachariáš 14:5...polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat,...
Malachiáš 1:4...dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky...
Malachiáš 1:13...churavé kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin. Prokletý je...
Matouš 2:8... Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili...
Matouš 3:9...odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je...
Matouš 7:4... ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka...
Matouš 9:15...se nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s...
Matouš 10:28...se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit...
Matouš 12:29...Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek,...
Matouš 12:34...přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na...
Matouš 13:29...řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu do...
Matouš 15:33...tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal...
Matouš 18:21...Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?"...
Matouš 19:12...jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to přijme." Tehdy k němu přinesli malé...
Matouš 19:25...uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na podíval a řekl:...
Matouš 20:22.... Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý...
Matouš 21:21...mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této...
Matouš 22:12...roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak...
Matouš 22:43..." odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému...
Matouš 22:45...' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani...
Matouš 23:33...dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám...
Matouš 26:4...staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to...
Matouš 26:9...učedníci, rozhořčili se: "K čemu taková ztrátaMohlo se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho...
Matouš 26:59...proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašli, ačkoli...
Matouš 26:61...dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy...
Matouš 26:64...napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz...
Marek 1:40...a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtělmůžeš očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a...
Marek 2:7...si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned...
Marek 2:19...učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s...
Marek 3:2... Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl:...
Marek 3:23...je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo...
Marek 4:32... je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu."...
Marek 5:18... žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke...
Marek 5:23...umírá! Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravenámůže žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a...
Marek 6:56...pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho...
Marek 7:29...jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řeklamůžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé...
Marek 8:4... A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu...
Marek 9:1... dokud nespatří, jak Boží království přišlomoci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a...
Marek 9:22...s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabilMůžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!"...
Marek 9:23...něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno."...
Marek 10:26...ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je...
Marek 10:38..." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest,...
Marek 10:39...piji, a podstoupit křest, který podstupuji?" "Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít...
Marek 12:35...potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť...
Marek 12:37...položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád...
Marek 14:5...se rozhořčili: "K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat...
Marek 14:7... něco krásného. Chudé tu budete mít vždyckymůžete jim pomáhat, kdykoli budete chtít; ale vždycky...
Marek 14:8... ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu. Amen, říkám vám,...
Marek 14:55...pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice...
Marek 14:62... "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz...
Marek 16:1...Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu,...
Lukáš 1:17... jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchumoci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k...
Lukáš 3:8...říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni...
Lukáš 4:6..." řekl mu ďábel, "neboť mi byla předánamohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to...
Lukáš 4:14...jej a čekal na další příležitost. Ježíš semoci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po...
Lukáš 4:36...a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, žemoci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A...
Lukáš 5:12...na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtělmůžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy:...
Lukáš 5:21...dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si...
Lukáš 5:34...farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je...
Lukáš 6:39...bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není...
Lukáš 6:42... ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z...
Lukáš 8:38...muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil. "Vrať se domů,"...
Lukáš 12:19...všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let....
Lukáš 13:24... že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku....
Lukáš 14:8...na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš...
Lukáš 14:10...si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš...
Lukáš 14:12...přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedyMohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš...
Lukáš 14:31...jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s...
Lukáš 16:9...vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných...
Lukáš 17:8...si zástěru a obsluhuj ; se najím a napijimůžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku, že...
Lukáš 18:26...jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u...
Lukáš 20:20...a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora. Zeptali...
Lukáš 20:36... ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží,...
Lukáš 20:41...na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v...
Lukáš 20:44...' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým...
Lukáš 21:36... abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." Takto ve dne učíval v...
Lukáš 22:69...chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte,...
Jan 1:22...Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi?  můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě...
Jan 1:46...- Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat,"...
Jan 3:4...znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém....
Jan 3:9...to s každým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a...
Jan 5:12... mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To...
Jan 5:44...vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu...
Jan 6:42... syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu...
Jan 6:52...Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen,...
Jan 6:60... si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci...
Jan 7:23... ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověkaMůže-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím...
Jan 8:6... Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi....
Jan 8:33...ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen...
Jan 9:4... dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa...
Jan 9:16...farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak...
Jan 9:21...otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělýmůže mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se...
Jan 9:36..."Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten,...
Jan 10:21...Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluvíMůže snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v...
Jan 11:57...se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do...
Jan 12:5..."Proč se ta mast neprodala za tři sta denárůMohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl...
Jan 14:5... nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život,"...
Jan 14:9...a nepoznal jsi ? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a...
Jan 18:15... Onen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal...
Jan 19:38...představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak...
Jan 20:15...ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala...
Skutky 2:24...ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím...
Skutky 2:29...sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu...
Skutky 4:12...světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu...
Skutky 5:4... bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak  mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"...
Skutky 6:8...množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný vírymoci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy...
Skutky 6:10... Kilikie a Asie) a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci...
Skutky 7:46... kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom...
Skutky 8:31...Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A...
Skutky 9:2...si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak muže, tak ženy - a...
Skutky 10:29...bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsemMohu se zeptat, proč jste pozvali?" Kornelius odpověděl:...
Skutky 10:47...Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako...
Skutky 17:5...domu. Hledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli,...
Skutky 17:19...) Chopili se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to...
Skutky 17:27...života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného...
Skutky 17:29...jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat...
Skutky 19:40...srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil. ...
Skutky 21:37...Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel....
Skutky 22:5...jsem muže i ženy a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od nich jsem...
Skutky 24:8...ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou...
Skutky 24:11...let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha,...
Skutky 25:20...mu, zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat...
Skutky 26:5...v Jeruzalémě. Znají odedávna a kdyby chtělimohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v...
Skutky 26:18... aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a...
Skutky 26:32...to Festovi řekl: "Kdyby se neodvolal k císařimohl být propuštěn." Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme...
Skutky 27:12...vyplují a pokusí se dorazit do Fénixu, kde by mohli přezimovat. Tento krétský přístav byl totiž obrácený...
Římanům 3:3...z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý...
Římanům 3:8...Boží pravdomluvnost k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří...
Římanům 6:2...rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte...
Římanům 6:6...bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je...
Římanům 7:3...její muž zemře, je od toho zákona svobodnámůže se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak je...
Římanům 7:4...moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtvímůžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z...
Římanům 9:21... udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a...
Římanům 10:2...srdcem a modlím se k Bohu za spásu IzraeleMohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti....
Římanům 10:14...Hospodinovo jméno, bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v...
Římanům 10:15...neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká...
Římanům 11:14...svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich...
Římanům 11:15...odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li...
Římanům 11:23...naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní...
Římanům 11:24... Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl...
Římanům 13:1...zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády...
Římanům 15:19...pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od...
1. Korintským 2:4...a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na...
1. Korintským 2:5...víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to...
1. Korintským 2:15... rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovnímůže rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo...
1. Korintským 2:16... Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! Jenže jsem s...
1. Korintským 4:6...tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se...
1. Korintským 4:8...kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom mohli kralovat s vámi. Připadá mi, že Bůh nám apoštolům...
1. Korintským 4:20...moc. Boží království totiž není v řeči, alemoci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem...
1. Korintským 6:5...vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před...
1. Korintským 6:15... Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údyMohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To...
1. Korintským 7:21...otrok? Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal...
1. Korintským 7:39...muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodnámůže si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale...
1. Korintským 9:12...příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úroduMohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše...
1. Korintským 9:18...neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž...
1. Korintským 10:13...zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. A tak, moji milovaní, utíkejte před...
1. Korintským 14:13... Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se...
1. Korintským 14:31...někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčíMůžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se...
1. Korintským 14:32...se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale...
1. Korintským 15:12...káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není...
1. Korintským 16:2...dne v týdnu každý z vás stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu....
1. Korintským 16:6...dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste  mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci...
2. Korintským 1:4...potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli souženímohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali...
2. Korintským 1:11...pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky...
2. Korintským 3:2...napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list...
2. Korintským 3:5...Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z...
2. Korintským 4:2...pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho...
2. Korintským 5:12...se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe...
2. Korintským 6:7... v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou...
2. Korintským 6:14...otevřete vy. Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít...
2. Korintským 7:16...úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží...
2. Korintským 8:3...a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrostMohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i...
2. Korintským 8:14...jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost, jak je...
2. Korintským 9:2...svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno od...
2. Korintským 9:8...abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatekmohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece...
2. Korintským 10:2...vás, přijdu, musel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla....
2. Korintským 10:8... že jako patří Kristu on, tak mu patříme i myMohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu...
2. Korintským 11:6...mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého,...
2. Korintským 11:8...jsem odíral - bral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl...
2. Korintským 12:11...ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutiliMohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s...
Galatským 3:24...nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale...
Galatským 4:15...Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšeníMohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a...
Galatským 6:13...nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit...
Efeským 2:18...vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již...
Efeským 3:4... krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v...
Efeským 3:7...milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech...
Efeským 3:18...ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a...
Efeským 5:5...a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčiněníMůžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo...
Efeským 6:10... Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit...
Efeským 6:11...moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti...
Efeským 6:13... Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte...
Efeským 6:16... Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také...
Efeským 6:19...se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia...
Filipským 2:16...Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné....
Filipským 2:19... Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o...
Filipským 3:4...a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat...
Filipským 4:13...i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který posiluje. Zachovali jste se ale...
Koloským 1:11...byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali...
Koloským 4:3...aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve...
Koloským 4:13...pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůliMohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo...
1. Tesalonickým 1:5...k vám nepřišlo jen ve slově, ale takémoci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme...
1. Tesalonickým 2:7...od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matka...
1. Tesalonickým 2:9... abychom nikomu z vás nebyli na obtížmohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že...
1. Tesalonickým 3:10...Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude...
2. Tesalonickým 1:9...záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a...
2. Tesalonickým 2:10... protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby...
1. Timoteus 1:12...našemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a...
1. Timoteus 2:2... za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a...
1. Timoteus 3:5...se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby...
1. Timoteus 5:16... stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se...
1. Timoteus 6:8...si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděvmůžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do...
2. Timoteus 2:15...užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se...
2. Timoteus 2:25...a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z...
2. Timoteus 4:17...mně a posílil , aby kázání bylo završenomohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze...
Filemon 1:8...jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději...
Filemon 1:22...totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu...
Židům 2:8...jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě...
Židům 2:17...stal jejich milosrdným a věrným veleknězemmohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl...
Židům 2:18...lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškáchmůže teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. A proto,...
Židům 5:7...křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen....
Židům 7:16... ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem...
Židům 7:25...je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu,...
Židům 9:13...krví, a tak nám zajistil věčné vykoupeníMůže-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem...
Židům 9:15...prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž...
Židům 13:6..."Nikdy neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu...
Židům 13:17...jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece...
Židům 13:19...vás tedy prosím o modlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné...
Jakub 3:3...dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotilimůžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané...
Jakub 3:12...pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou voduMůže snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná...
Jakub 4:12... Zákonodárce a soudce je ale jen jeden! On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého...
Jakub 5:19... nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři mojimůže se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho...
1. Petr 3:1...manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí,...
1. Petr 3:22...pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vládymoci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se...
2. Petr 1:15... Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o...
2. Petr 1:16...věci stále připomínat. Když jsme vám povědělimoci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi...
2. Petr 2:11... Přitom ani andělé, o tolik větší v sílemoci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek....
1. Jan 2:3...hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho...
1. Jan 3:17...v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale...
1. Jan 3:24...přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám...
1. Jan 4:13...přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že...
Zjevení 11:17...se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohou, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké...
Zjevení 13:4...se slovy: "Kdo je podobný šelmě? Kdo s  může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči...
Zjevení 13:17...na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno...
Zjevení 15:8... Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm...
Zjevení 22:14...svá roucha, aby měli přístup ke stromu životamohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci,...

Slova obsahující můžeme: můžeme (16) nemůžeme (12)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |