Může

Hledám varianty 'může' [ můžete (25) můžeš (44) můžeme (16) může (138) mohu (45) mohou (25) mohly (5) mohlo (11) mohli (90) mohla (20) mohl (138) moci (172) ]. Nalezeny 693 verše.
Genesis 2:16...člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z...
Genesis 8:9...země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu do archy, neboť...
Genesis 15:5..."Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy, budeš-li je moci spočítat." Pak dodal: "Tolik bude tvého semene." Abram...
Genesis 16:5... Saraj pak Abramovi řekla: "Za příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale...
Genesis 16:6..."Pohleď, je to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš." Saraj ji tedy pokořovala, ...
Genesis 18:13...se Sára smála a říkala: ‚Copak ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina...
Genesis 19:19... když jsi mi zachránil život. však nebudu moci utéct do hor, a tak mne to neštěstí postihne a zemřu....
Genesis 19:22...nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč tam, neboť nebudu moci nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město...
Genesis 19:31...starý a v celém kraji není nikdo, s kým bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce...
Genesis 20:17...Abimelecha i jeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin totiž kvůli Abrahamově manželce...
Genesis 23:6... Nikdo z nás ti neodepře svou hrobku, abys mohl pochovat svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se...
Genesis 24:49...mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu...
Genesis 24:55...dívka zůstane ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin...
Genesis 24:56...přece dal cestě zdar. Propusťte ,  mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a...
Genesis 26:9... sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli  mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám...
Genesis 26:10...zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl...
Genesis 27:37... Opatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl:...
Genesis 29:8...ještě pást." "To nejde," odpověděli. "Budeme moci napojit ovce, teprve se shromáždí všechna stáda a...
Genesis 30:30...mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti...
Genesis 31:29... syny a dcery - zachoval ses jako hlupákMohl jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně...
Genesis 32:9...táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama,...
Genesis 33:14...napřed. pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci...
Genesis 36:7...Jákoba. Jejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu, a zem jejich putování jim nemohla kvůli...
Genesis 39:7...nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat. Nakonec...
Genesis 39:9...nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou hanebnost a zhřešit proti Bohu?" A i...
Genesis 42:34... Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci chodit nakupovat.'" Začali vyprazdňovat své pytle a...
Genesis 43:7...bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali. Jak jsme mohli vědět, že řekne: ‚Přiveďte svého bratra sem'?" Juda...
Genesis 44:30... šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke tvému služebníku, svému otci, bez chlapce,...
Genesis 44:33...tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec...
Genesis 44:34... prosím odejde se svými bratry! Jak bych se mohl ke svému otci vrátit bez chlapce? Což bych se mohl...
Genesis 46:30...v jeho objetí. Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!"...
Genesis 49:3...plod: přední co do vznešenosti, přední co do moci. Jak voda vzkypěl jsi - ztratil jsi prvenství! Do...
Exodus 1:10...se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válkamohli by se přidat k našim nepřátelům a odejít ze země!"...
Exodus 1:22...se Hebrejům narodí, hoďte do Nilu; každou dceru můžete nechat žít!" Jeden muž z rodu Levi se oženil s...
Exodus 4:11...dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým, vidoucím nebo...
Exodus 9:15...nikdo jako ! Kdybych teď býval vztáhl rukumohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys...
Exodus 12:48...je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí....
Exodus 13:17...si totiž řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válkamohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl...
Exodus 13:21... a v noci v ohnivém sloupu, aby jim svítil. Tak mohli jít ve dne i v noci. Oblakový sloup ve dne ani ohnivý...
Exodus 15:6...hlubin. Tvá pravice, Hospodine, je velkolepámoci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele drtí! Svou mohutnou...
Exodus 17:1...utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu,...
Exodus 18:11...než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lidmoci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův tchán...
Exodus 18:23...oni ponesou břemeno s tebou! Uděláš-li to, budeš moci obstát, ti Bůh další příkazy. Také všechen tento...
Exodus 21:11... Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak...
Exodus 21:13...ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně zavraždit svého bližního...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 23:30...vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a nebudeš moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého...
Exodus 27:20...čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před...
Exodus 33:20...se, nad kým se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a...
Exodus 39:31...Hospodinu. Připevnili k němu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu, jak Hospodin přikázal...
Leviticus 2:12...jako ohnivou oběť Hospodinu žádný kvas ani medMůžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale...
Leviticus 22:7...vodou. Jakmile zapadne slunce, bude čistý a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí...
Leviticus 22:12...se kněžská dcera provdá za nekněze, nebude již moci jíst ze svatých obětních příspěvků. Pokud kněžská...
Leviticus 24:2...čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před...
Leviticus 25:22...roky! budete osmého roku sít, budete ještě moci jíst starou úrodu; ještě devátého roku, než přijde...
Leviticus 25:35...poblíž tebe jeden z tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby...
Leviticus 25:36...přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr mohl žít poblíž tebe. Nechtěj úrok na peníze ani přirážku...
Leviticus 26:10...tak potvrdím svou smlouvu s vámi. Budete moci jíst starou úrodu ze zásob a tu starou budete muset...
Leviticus 26:13...jejich otroky. Rozlámal jsem vaše jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete...
Leviticus 27:20...to pole, ale prodá je někomu jinému, nebude již moci být vykoupeno. bude to pole v létě milosti vydáno,...
Leviticus 27:29... Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen; musí zemřít. Veškeré desátky země, ...
Leviticus 27:33...zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece vyměnil, bude svatý ten...
Numeri 5:28...a je čistá, bude zproštěna nařčení a bude moci počít dítě. Toto je zákon žárlivosti. Platí v...
Numeri 8:26...pracovní služby vrátí a nebude sloužit. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu...
Numeri 10:31... Vyznáš se přece na poušti a víš, kde bychom mohli tábořit. Staň se naším průvodcem. Půjdeš-li s námi,...
Numeri 18:16...zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů...
Numeri 18:31...jako úroda z humna a jako víno z lisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny - neboť je to vaše...
Numeri 22:11...zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'" Bůh Balaámovi řekl: "Nechoď s...
Numeri 22:38..."Hle, přišel jsem k tobě. Nicméně, nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží...
Numeri 30:3...zaváže Hospodinu slibem nebo přísahou, nebude moci své slovo zrušit; učiní přesně to, co slíbil. Když se...
Numeri 32:22...bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a...
Numeri 35:6...levitům, bude šest měst útočištných. Tam se bude moci uchýlit ten, kdo někoho zabil. K nim přidáte levitům...
Numeri 35:11...vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do nich moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám...
Numeri 35:23...něj z nepozornosti shodí jakýkoli kámen, který může zabít, a dotyčný zemře, ačkoli viník nebyl jeho...
Numeri 36:6...ohledně Celofchadových dcer přikazuje totoMohou se vdávat, za koho chtějí, ale jen uvnitř svého...
Deuteronomium 1:12...a kéž vám žehná, jak vám pověděl! Jak bych však mohl sám nést vaše nesnáze, vaše břemena a rozepře? Vyberte...
Deuteronomium 5:24...ohně! Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvit s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale...
Deuteronomium 5:25...máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může pohltit! Budeme-li nadále muset poslouchat hlas...
Deuteronomium 7:17...národy jsou početnější než - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si vzpomeň, jak Hospodin,...
Deuteronomium 7:22...tebou ty národy vytlačí postupně; nebudeš je moci zdolat rychle, aby se proti tobě nerozmnožila divoká...
Deuteronomium 8:1...dnes udílím, abyste byli živi, rozmnožili semohli vejít a obsadit zem, kterou Hospodin s přísahou...
Deuteronomium 11:14...v patřičný čas - déšť na podzim i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, víno i olej. Na tvých pastvinách...
Deuteronomium 11:15...dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytosti. Mějte se však na pozoru, abyste se v...
Deuteronomium 11:23...před vámi vyžene všechny tyto národy. Budete moci vyhnat národy větší a mocnější, než jste sami. Každé...
Deuteronomium 12:15...co jsem ti přikázal. Porážet dobytek a jíst maso můžeš s požehnáním Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém...
Deuteronomium 13:2...ani z toho neubírejte. Ve tvém středu by se mohl objevit prorok nebo vykladač snů a nabízet ti nějaké...
Deuteronomium 13:7... po níž ti přikázal jít Hospodin, tvůj BůhMohl by tajně ponoukat tvůj vlastní bratr nebo syn,...
Deuteronomium 13:13... nikdy ve tvém středu podobné zlo nespáchajíMohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti...
Deuteronomium 14:24...jméno, od tebe příliš daleko, takže tam nebudeš moci donést desátky z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 14:25...z toho, čím ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnalmůžeš je zpeněžit. Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej se k...
Deuteronomium 15:6... tvůj Bůh, ti pak požehná, jak ti slíbil: budeš moci půjčovat mnohým národům, ale sám si nevypůjčíš a budeš...
Deuteronomium 15:22...- nesmíš ho obětovat Hospodinu, svému BohuMůžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena,...
Deuteronomium 16:17...neukáže s prázdnou. Každý přinese, co si může dovolit, podle toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 17:2...městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit muž nebo žena, kteří by v očích Hospodina,...
Deuteronomium 17:8...Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl rozsoudit. ...
Deuteronomium 17:20...od tohoto přikázání napravo ani nalevo. Pak bude moci dlouho kralovat on i jeho synové uprostřed Izraele. ...
Deuteronomium 18:21...stejně, jako kdyby mluvil jménem cizích bohů." Můžeš si říci: "Jak poznáme, že to slovo nemluví Hospodin?"...
Deuteronomium 19:5...a smrtelně zraní jeho druha, bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život....
Deuteronomium 19:6...zachránit si život. Kdyby to bylo příliš dalekomohl by vraha dostihnout krevní mstitel, jenž by jej...
Deuteronomium 20:19...jeho stromy; nedotkni se jich sekerou. Jistěmůžeš z nich jíst, ale nesmíš je vykácet. Copak je ten...
Deuteronomium 21:10...a Hospodin ti je vydá do rukou, budeš je moci brát do zajetí. Spatříš-li mezi zajatými krásnou ženu...
Deuteronomium 23:25... to vykonej. Půjdeš-li vinicí svého bližníhomůžeš jíst hrozny podle chuti do sytosti, ale nesmíš je...
Deuteronomium 23:26...do nádoby. Půjdeš-li obilím svého bližníhomůžeš trhat klasy, ale nesmíš na obilí svého bližního...
Deuteronomium 24:1...nesmíš na obilí svého bližního vztáhnout srp.  Může se stát, že se někdo ožení s manželkou, ale ta se mu...
Deuteronomium 24:4... který ji poslal pryč, si ji pak nebude moci vzít zpět za manželku, neboť byla poskvrněna....
Deuteronomium 25:11..."Rodina vyzutého". Když se budou muži prátmůže se stát, že manželka jednoho přistoupí, aby svého muže...
Deuteronomium 27:3...na všechna slova tohoto Zákona. Pak budeš moci vejít do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh - do...
Deuteronomium 30:1...národy, do nichž Hospodin, tvůj Bůh, zaženemůžeš si je vzít k srdci a obrátit se zpět k Hospodinu,...
Deuteronomium 30:12...je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Není za mořem, abys říkal: "Kdo z nás se vydá...
Deuteronomium 30:13...je odtud přinesl a oznámil nám je, abychom je mohli plnit?" Naopak, to slovo je ti velmi blízké - je ve...
Deuteronomium 30:20...záleží tvůj život a délka tvých dnů! Pak budeš moci žít v zemi, o níž Hospodin přísahal tvým otcům,...
Deuteronomium 32:31...Jejich skála přece není jak Skála naše, to mohou naši nepřátelé dosvědčit! Jejich réva je z révy...
Deuteronomium 32:39...Boha kromě mne. dávám smrt a život daruji,  mohu zranit i uzdravit - z ruky vás nikdo nevyrve! Svou...
Jozue 7:7...nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás zahubilMohlo nám přece stačit, abychom se usadili za Jordánem!...
Jozue 7:13...Proklaté je ve tvém středu, Izraeli! Nebudeš moci obstát před svými nepřáteli, dokud to proklaté...
Jozue 8:2...s jeho králem. Ukořistěné zboží a dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu...
Jozue 9:7..."A co když bydlíte mezi námi? Jak bychom s vámi mohli uzavřít smlouvu?" "Jsme tvoji služebníci," řekli na...
Jozue 20:6...knězem. Teprve tehdy se ten, kdo zabil, bude moci vrátit zpět domů do města, odkud uprchl." Vyčlenili...
Jozue 22:16...jim: "Tak praví celá obec Hospodinova: Jak jste mohli takhle zradit Boha Izraele? Odvrátili jste se od...
Jozue 22:25...s Hospodinem co do činění!' A tak by vaši synové mohli naše syny odvrátit od úcty k Hospodinu. Řekli jsme si...
Jozue 22:27...jeho tváří. Vaši synové tak v budoucnu nebudou moci říkat našim synům: ‚Vy nemáte s Hospodinem co do...
Jozue 24:19...on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to svatý Bůh. Je to...
Soudců 6:31..."Co že vy chcete hájit Baala? Že byste ho vy mohli zachránit? Kdokoli ho bude hájit, do rána zemře!...
Soudců 6:39...na , když ještě jednou promluvím. Prosím,  mohu to rouno zkusit ještě jednou. je, prosím, sucho...
Soudců 7:7...a vydám ti Midiánce do rukou. Zbytek vojska může jít domů." Gedeon tedy poslal zbytek Izraelců domů a...
Soudců 7:14...a zbořil." Na to mu ten druhý odpověděl: "To může být jen meč Izraelce Gedeona, syna Joašova. Bůh mu dal...
Soudců 9:33...muži vyrazí proti tobě, naložíš s ním, jak budeš moci." Abimelech se tedy v noci se svým vojskem vypravil a...
Soudců 15:11...jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni majímoci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem...
Soudců 16:5... v čem je ta jeho veliká síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutat a zkrotit. Každý z nás ti ...
Soudců 16:6... prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby ...
Soudců 16:10... říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby pevně spoutali...
Soudců 16:13... klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být spoután?" Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co...
Soudců 16:15...i se stavem a osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že miluješ, když u nemáš srdce? ...
Soudců 18:24...udělal, a šli jste pryč. Co mi zbude? Jak se  můžete ptát: Co ti je?" Danovci mu ale řekli: "Radši na...
Soudců 18:25... na nás nekřič. Prudší povahy by se na vás mohly vrhnout, a přijdeš o život i se svou rodinou!" Danovi...
Růt 1:11...Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se,...
Růt 2:2...se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým, kdo mi to...
Růt 2:7...přišla s Noemi z moábského kraje. Ptala se: ‚Mohla bych jít za ženci a paběrkovat mezi snopy?' Co přišla...
Růt 2:22...jeho děvečkami, dcero. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit." Rút se tedy držela Boázových děveček a...
Růt 3:14...tedy po jeho boku do rána. Dříve než by kdo mohl rozeznat druhého, ale vstala, protože Boáz řekl: "...
1. Samuel 2:25...lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale člověk proti Hospodinu, kdo se...
1. Samuel 6:20... Proto si obyvatelé Bet-šemeše říkali: "Kdo může obstát před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu ...
1. Samuel 16:2...jednoho z jeho synů vybral za krále." "Jak bych mohl jít?" namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ."...
1. Samuel 18:22... rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát královým zetěm." A tak o tom Saulovi dvořané...
1. Samuel 18:26...to sdělili Davidovi a jemu se líbilo, že by se mohl stát královým zetěm. Ještě než lhůta uplynula, David...
1. Samuel 20:6... řekneš: ‚David prosil o svolení, aby mohl rychle domů do Betléma, protože tam jejich rod koná...
1. Samuel 20:21...se, šípy jsou za tebou, přines je' - pak můžeš přijít, neboť jsi v bezpečí a nic ti nehrozí, jakože...
1. Samuel 21:14...gatského krále Achiše bál. Protože byl v jejich moci, začal před nimi předstírat šílenství. Vyrýval značky...
1. Samuel 22:3...do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám...
1. Samuel 23:23...obhlédněte a prověřte všechny úkryty, kde by se mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a...
1. Samuel 26:9..." David mu ale odpověděl: "Neubližuj mu. Kdo může beztrestně vztáhnout ruku na Hospodinova pomazaného?...
1. Samuel 27:1...se vrátil domů. David si ale pomyslel: "Teď mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic...
1. Samuel 27:5...Gatu, přestal ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou...
1. Samuel 29:4...by se v bitvě postavil proti nám! Čím by se mohl svému pánu zalíbit více než hlavami těchto mužů? Vždyť...
1. Samuel 29:8..."Co jsem provedl?" odpověděl mu na to David. "Co můžeš svému služebníku vytknout ode dne, kdy jsem k tobě...
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
2. Samuel 3:13...Saulovu dceru Míkal. Teprve poté se budeš moci se mnou setkat." David pak vyslal posly k Saulovu synu...
2. Samuel 6:9...dne dostal David z Hospodina strach. "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto ...
2. Samuel 7:20... Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě může říci? Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane...
2. Samuel 10:3...proto, aby prohledali a proslídili město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy služebníky zajal,...
2. Samuel 10:5...v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida...
2. Samuel 12:18...poslechnout. Co mu řekneme: ‚Dítě umřelo?' Mohl by provést něco hrozného!" David si ale všiml, že si...
2. Samuel 12:23...Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním, ale on se ke mně...
2. Samuel 13:5...tebe přijde podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by...
2. Samuel 13:6...přišel podívat král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a...
2. Samuel 15:4...soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem nebo žalobou za mnou a bych...
2. Samuel 15:34... teď ale budu sloužit tobě,' pak pro budeš moci mařit Achitofelovy rady. Budou tam s tebou také kněží...
2. Samuel 17:3...Jde ti přece o život jediného muže - všechen lid může zůstat v pokoji." Abšalomovi i všem izraelským...
2. Samuel 18:20...mu ale namítl: "Dnes bys nebyl vítaným poslemMůžeš zvěstovat jindy, ale dnes ne - vždyť zemřel královský...
2. Samuel 19:38...je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit zde tvůj služebník Kimham. K němu se...
2. Samuel 19:44...- David nám patří víc než vám! Jak jste námi mohli takhle pohrdnout? My jsme přece byli první, kdo začal...
2. Samuel 20:6...řekl Abišajovi: "Ten Šeba, syn Bichriho, nám teď může uškodit více než Abšalom. Vezmi služebníky svého pána...
2. Samuel 21:3...vybít.) David se tedy Gibeonců ptal: "Co pro vás mohu udělat? Čím vás usmířím, abyste dobrořečili...
2. Samuel 23:15...Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta...
1. Královská 2:21... tebe neodmítnu," odpověděl král. Tehdy řekla: "Mohl by tvůj bratr Adoniáš dostat za ženu Šunemitku...
1. Královská 3:9...tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit tento tvůj nesmírný lid?" Hospodinu se líbilo,...
1. Královská 7:26...do liliového květu jako okraj poháruMohlo pojmout 2 000 batů. Dále vyrobil deset bronzových...
1. Královská 8:64...oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch...
1. Královská 13:6...u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se přimluvil u...
1. Královská 18:28...doma anebo spí - tak se probudí!" Křičeli, co mohli, a podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, z...
1. Královská 20:34... která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy, jako si je zřídil můj otec v Samaří."...
1. Královská 21:15...Jizreelského, kterou ti odmítal prodat,  můžeš zabrat. Nábot není naživu, zemřel." Když Achab...
2. Královská 4:2...oba chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?"...
2. Královská 4:13...: Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele...
2. Královská 4:14...si spokojeně mezi svými." "Co bych jen pro ni mohl udělat?" ptal se potom Elíša. "Vlastně nemá syna a...
2. Královská 6:2...si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl bys jít se svými služebníky?" řekl...
2. Královská 6:33...dořekl, přišel posel se vzkazem: "Za to neštěstí může Hospodin! Proč bych v něj ještě doufal?" "Slyšte...
2. Královská 7:2...sice otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" "Uvidíš to na vlastní oči, ale...
2. Královská 7:19..."Hospodin otevírá nebeské průduchy, ale copak se může stát něco takového?" a Boží muž mu odpověděl: "Uvidíš...
2. Královská 8:13...řekl na to Chazael. "Pouhý pes! Jak by mohl dokázat něco takového?" "Hospodin mi ukázal jako...
2. Královská 9:22...uviděl Jehua, zeptal se: "Jehu, je pokoj?" "Jak může být pokoj," zvolal Jehu, "dokud je tu všude kolem...
2. Královská 10:19...naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost Baalovi,"...
2. Královská 13:5...Izraeli dal zachránce, takže se synové Izraelemoci Aramu vymanili a mohli žít ve svém vlastním tak jako...
2. Královská 17:7... svému Bohu, který je vyvedl z Egypta, z moci egyptského vládce faraona. Uctívali cizí bohy a řídili...
2. Královská 23:35...to stříbro a zlato vymáhal od lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se stal králem v...
1. Letopisů 11:17...Filištíny. David tenkrát zatoužil: "Kéž bych se mohl napít vody z betlémské studny u brány." A tak se ta...
1. Letopisů 13:12... Toho dne dostal David z Boha strach. "Jak bych mohl Boží truhlu přestěhovat k sobě!" řekl si. Proto nevzal...
1. Letopisů 17:18...byl někdo vznešený. Co k tomu David ještě může dodat, když jsi svého služebníka zahrnul takovou ctí?...
1. Letopisů 19:5...v Jerichu, dokud vám nenaroste vous. Pak se můžete vrátit." Amonci si uvědomili, jak moc Davida...
1. Letopisů 22:14... Hle, připravil jsem pro Hospodinův dům, co jsem mohl: sto tisíc talentů zlata a milion talentů stříbra,...
1. Letopisů 28:8...všechna přikázání Hospodina, vašeho Boha, abyste mohli užívat tuto krásnou zem a zanechali ji svým synům...
1. Letopisů 29:2... Připravil jsem pro chrám svého Boha, co jsem mohl: zlato pro věci zlaté, stříbro pro stříbrné, bronz pro...
1. Letopisů 29:14...Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe pochází všechno -...
2. Letopisů 2:15...a pošleme ti je po moři do Jafy, odkud je budeš moci dopravit do Jeruzaléma." Šalomoun také nechal v...
2. Letopisů 4:5...květu jako okraj poháru. Zcela naplněné mohlo pojmout 3 000 batů. Dále vyrobil deset umyvadel;...
2. Letopisů 7:13... Vyvolil jsem si toto místo za dům obětiMůže se stát, že zavřu nebe, aby nepršelo; že přikážu...
2. Letopisů 11:22... aby byl mezi svými bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králem. Ostatní své syny chytře rozmístil po...
2. Letopisů 13:8...se jim postavit. Copak si myslíte, že teď můžete obstát proti Hospodinovu království, které je v...
2. Letopisů 14:5...jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu...
2. Letopisů 22:9..." V Achaziášově domě tak nezůstal nikdo, kdo by mohl vládnout. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že...
2. Letopisů 25:3...z celého srdce. Jakmile měl království pevněmoci, nechal popravit ty své dvořany, kteří zabili jeho...
2. Letopisů 25:8... není s nikým z Efraima. Pokud vytáhnešmůžeš si v boji vést jakkoli statečně, Bůh ale před...
2. Letopisů 25:9...oddíly?" namítl Amaciáš Božímu muži."Hospodin ti může dát mnohem víc," odpověděl mu. Amaciáš tedy žoldnéře z...
2. Letopisů 28:21...chrám, královský palác i domy urozených, aby mohl obdarovat asyrského krále, ale nebylo mu to k ničemu....
2. Letopisů 30:6...On se pak vrátí k vám, pozůstatkům uniklýmmoci asyrských králů. Nebuďte jako vaši otcové a bratři,...
2. Letopisů 31:4...odevzdávat podíl kněžím a levitům, aby se mohli plně věnovat Hospodinovu zákonu. Jakmile se ta zpráva...
2. Letopisů 32:14...svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou vysvobodit vás? Nenechte se od Ezechiáše...
2. Letopisů 32:18...hradbách, aby je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o...
Ezdráš 3:2...začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti, jak je psáno v Zákoně Božího...
Ezdráš 5:10...se jich také na jména, abychom ti je oznámilimohli připsat jména mužů, kteří jim stojí v čele....
Ezdráš 9:12...s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci užívat darů této země a zanecháte ji svým synům jako...
Ezdráš 9:14... ale nechal jsi nás vyváznout. Jak bychom mohli znovu porušovat tvá přikázání a příznit se s těmito...
Nehemiáš 2:7... "Kdyby král ráčil," řekl jsem ještě králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro místodržící za...
Nehemiáš 2:8... aby mi zajistili bezpečný průchod do JudskaMohl bych dostat také dopis pro Asafa, královského...
Nehemiáš 4:9... že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařilmohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke svému...
Nehemiáš 4:16...přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě, aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ani bratři a...
Nehemiáš 5:8...shromáždění. Tam jsem jim řekl: "Kdykoli jsme mohli, vykoupili jsme své židovské bratry, kteří se museli...
Nehemiáš 6:11...utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako  může jít do svatyně a přežít? Nepůjdu tam." Poznal jsem...
Nehemiáš 8:2...před shromážděné muže, ženy a vůbec každého, kdo mohl slyšenému rozumět. Četl z něj na prostranství u Vodní...
Nehemiáš 8:3... do poledne všem mužům i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona....
Ester 1:19...nesmí přijít před krále Xerxe. Král si pak bude moci vybrat za královnu jinou, lepší. A nechť král vydá...
Ester 2:13...kosmetikou. Když měla jít dívka ke králimohla si z harému vzít s sebou do králových komnat, cokoli...
Ester 3:9...králově zájmu nadále je trpět. Kdyby král ráčilmůže se napsat, jsou vyhlazeni. Osobně vyplatím správcům...
Ester 3:14...provincii a vyhlášen ve všech národech, aby se mohli na ten den připravit. Poslové na králův rozkaz...
Ester 5:4...ti vyhověno," řekl král. "Kdyby král ráčilmohl by prosím král dnes přijít s Hamanem na hostinu,...
Ester 5:14...řekni králi, na něj Mordechaje pověsí. Pak můžeš jít s králem vesele na hostinu." Ta rada se Hamanovi...
Ester 6:6...Haman si pomyslel: "Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl:...
Ester 8:6...Židy ve všech provinciích říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych...
Ester 8:13...provincii a vyhlášen ve všech národech, aby Židé mohli být v ten den připraveni k odplatě proti svým...
Ester 9:13...Ester, "nechť je Židům dovoleno, aby v Súsách mohli podle zákona pro dnešek jednat ještě zítra. A těch...
Job 1:12...Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A s tím satan od...
Job 2:6...dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve tvé moci. Musíš ho ale nechat naživu." S tím satan od Hospodina...
Job 5:20...neštěstí. V hladomoru zachrání před smrtí a z moci meče za války. Před bičem jazyka budeš skryt, nebudeš...
Job 6:10...rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit. Pak by mi mohlo sloužit k útěše, i když se svíjím v krutých bolestech...
Job 6:13...z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustil? Kdo není...
Job 6:25...zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou zraňovat slova upřímná! Co vaše důkazy mohou dokázat?...
Job 7:4...noci trápení. Když uléhám, říkám si: ‚Kdy budu moci vstát?' A noc se táhne a se převaluji sem a tam ...
Job 8:4...Pokud tvé děti proti němu zhřešily, vydal je moci jejich vin. Budeš-li ale pilně hledat Boha a...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravduMůže snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo...
Job 9:27...propluly, jak orel řítící se za svou kořistíMohl bych říci: ‚Přestanu s nářkem, zarmoucenou tvář...
Job 11:7...Věz, že Bůh trestá míň, než bys zasloužilMůžeš postihnout Boží hlubiny? Meze Všemohoucího pochopit?...
Job 11:11...mu zabrání? Podvodníky zná a vidí zlo, jak by mu mohlo uniknout? ‚Rozum dostane hlava dubová, divoká...
Job 13:16...cesty chci před ním obhájit. Jedině tak bych se mohl zachránit - vždyť před něj nepřijde žádný bezbožník!...
Job 15:14...a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověkMůže snad být čistý? Může být v právu, kdo je z ženy...
Job 16:21... k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteli! Roky mně...
Job 21:2...na to řekl: "Dobře poslouchejte, co tu vypovímmůžete utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit...
Job 21:16...byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstímoci nemají. Myšlenky ničemů míjejí!) Jak často ale...
Job 22:13...- jen se podívej! Ty ale říkáš: ‚Co Bůh ? To může soudit přes mraky? Oblaka cloní jej, takže nevidí,...
Job 22:17... Bohu říkali: ‚Nech nás být! Co by nám Všemohou mohl učinit?' (Přitom jejich domy blahobytem...
Job 23:6...chce říci, bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s...
Job 23:7...On jistě vyslyší! Kdyby se s ním poctivý mohl přít, vyhrál bych svůj soud navždycky. Jdu-li však na...
Job 24:25...není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad Šuchský mu na to...
Job 25:4...Je někdo, nad kým jeho světlo nevstáváMůže snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý,...
Job 26:14... jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci kdo by rozuměl?" A Job pokračoval ve své...
Job 30:2...ani ovčáckého psa! Síla jejich rukou k čemu mi může být? Jejich zmužilost je dávno pryč. Nouzí a hladem...
Job 33:30...jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých aby mohl žít. Dej pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a ...
Job 34:17... poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak by mohl vládnout ten, kdo právo nesnáší? Chceš snad Mocného a...
Job 35:7... jak ho tím obdaříš? Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou...
Job 36:22...se ti líbí víc než strádání! Hle, Bůh je ve své moci vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může...
Job 36:23...vznešený. Který učitel je mu podobný? Kdo mu může vytknout jeho způsoby? Kdo mu smí říci: ‚Pácháš...
Job 37:18...pečeš se, když pod jižním vánkem ztichne zemmůžeš s ním roztáhnout mraky po obloze pevné jak zrcadlo z...
Job 37:23...zlatý třpyt, ohromnou slávou Bůh se obklopil! Všemohou je nám nedosažitelný; v moci a soudu je veliký,...
Job 38:37...moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může vylévat, když se prach speče jako slitina, když hlína...
Job 38:39...drží ve hroudách? Umíš ulovit kořist pro lvicimůžeš hlad lvíčat nasytit, když se krčí ve svých peleších,...
Job 39:7...pustou planinu, jeho příbytkem je solná poušťMůže se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat pokřik...
Job 39:10...ochoten sloužit? Bude nocovat ve tvé stájiMůžeš ho provazy udržet u brázdy? Bude za tebou orat v...
Job 39:12... když tolik síly? Svěříš mu snad své úkolyMůžeš mu věřit, že ti sveze zrní, že shromáždí, cos...
Job 39:15... že je rozšlápne něčí noha, že je divá zvěř může rozdupat. Krutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že...
Job 39:18...ale vyskočí a do běhu se , koni i s jezdcem se může smát! Jsi to ty, kdo dává sílu koni? Umíš mu hřívou...
Job 40:24... i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může chytit do sítě? Vrazí mu někdo kroužek do nozder?...
Job 40:30...na hraní? Že by ho obchodníci dobře prodaliMohli by ho kupci porcovat na kusy? Pokryješ jeho kůži...
Žalmy 2:12...se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem, kdo v něho doufají. ...
Žalmy 5:12...tvé jméno, prosím přikryj, se před tebou mohou veselit! Ty přece, Hospodine, žehnáš spravedlivému,...
Žalmy 21:14...namíříš svou tětivou. Povstaň, Hospodine, ve své moci, zpívat a hrát chcem o tvém hrdinství! Pro předního...
Žalmy 22:21...mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva,...
Žalmy 27:13...mně lživí svědkové a krutě obviňují ! Kéž mohu věřit, že na zemi mezi živými uvidím, jak dobrý je...
Žalmy 29:4...vodními spoustami! Hlas Hospodinův přicházímoci, hlas Hospodinův je nádherný! Hlas Hospodinův láme...
Žalmy 35:10...ti, Hospodine, vyrovná?" Zachraňuješ chudákamoci silnějšího, chudého ubožáka před tím, kdo ho vydírá!...
Žalmy 36:3...před Bohem vůbec nehledí! Dle svého mínění si může lichotit, svou vinu nevnímá, nemá k nenávist. Jeho...
Žalmy 48:14...jeho paláce upřete zrak. Abyste o tom vyprávět mohli pokolení, jež přijde za vámi: Tento Bůh je náš Bůh na...
Žalmy 54:3...ukrývá u nás!" Bože, zachraň pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým...
Žalmy 59:1... když Saul nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky...
Žalmy 69:19...! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup moci nepřátel! Ty přece víš o mém ponížení, o všech těch...
Žalmy 71:3...skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls přece, že budu v bezpečí - ty sám...
Žalmy 71:8... Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych  mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem,...
Žalmy 71:18... tomuto pokolení než tvou sílu vyjevím, o tvé moci než zpravím všechny potomky! Tvá spravedlnost, Bože,...
Žalmy 78:20...prostře stůl na poušti? Udeřil sice do skálymohutným potokem vody tryskaly - chleba nám ale dát jistě...
Žalmy 80:19...Neopustíme nikdy více; oživ nás,  můžeme tvé jméno uctívat! Hospodine Bože zástupů, navrať...
Žalmy 89:23... paže mu bude síly dodávat. Nebude jej moci vydírat nepřítel, nebude přemožen žádným zlosynem....
Žalmy 89:49...si! K jaké marnosti lidstvo stvořil jsi? Kdo může žít, smrt nikdy nespatřit? Kdo zachrání svůj život z...
Žalmy 106:5...vyvolených dej mi zakusit, s tvým národem se mohu veselit a chlubit se spolu s těmi, kdo ti náleží!...
Žalmy 107:2... o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil, že je shromáždil z cizích zemí, z východu i...
Žalmy 118:6... Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník,...
Žalmy 119:146...k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním vstávám s voláním, na tvé...
Žalmy 119:175... po tvém spasení, tvůj Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. ...
Žalmy 142:8...Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své...
Žalmy 145:6...o tvých zázracích. hovoří o tvé ohromující moci, zatímco o tvé velikosti vyprávím. hlásají památku...
Žalmy 145:12...činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho království. Tvé království...
Přísloví 3:27...dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když...
Přísloví 3:28...bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k...
Přísloví 6:27...chleba, cizoložnice však vzácnou duši ulovíMůže muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šat? Může...
Přísloví 6:28...muž ukrýt oheň v klíně, aniž by propálil si šatMůže snad chodit po žhavém uhlí, aniž si spálí chodidla?...
Přísloví 13:8... spoustu peněz, a dělá chuďase. Boháč za sebe může dát výkupné, chudák výhrůžky sotva zaslechne. Světlo...
Přísloví 13:23...jmění čeká na poctivé. Políčko chudých může vydat hojnost potravy, bezpráví je ale může o všechno...
Přísloví 14:12... stan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti. Někdy...
Přísloví 14:25...hlupáků zůstane tupostí. Pravdomluvný svědek může zachránit život, podvodník ale šíří lež. V úctě k...
Přísloví 16:1...k Hospodinu; slávu předchází pokora. Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává Hospodin....
Přísloví 16:25...na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrti....
Přísloví 16:33...je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od...
Přísloví 19:23...přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji ale...
Přísloví 20:9...aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil?...
Přísloví 24:18...klesnutím. Hospodinu by se nelíbil ten pohledmohl by od něj odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se...
Přísloví 24:27...práci venku, o své pozemky se postarej, potom si můžeš stavět dům. Nesvědč proti bližnímu pro nic za nic;...
Přísloví 25:8... nepouštěj se pro to rychle do sporu. Co by sis mohl nakonec počít, kdyby tvůj bližní k hanbě přivedl?...
Přísloví 25:27...mnoho medu nemusí být dobré, usilovat o slávu může být neslavné. Bezbranné město, zborcená hradba je ten,...
Přísloví 28:24...lichotí. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje...
Přísloví 30:22...když služebník začne kralovat, když se hlupák může jídlem cpát, když se nepříjemná žena vdá a když služka...
Přísloví 31:5...víno pít, vladařům pivo nesluší. Kdyby pilmohl by zapomenout na povinnosti, mohl by překroutit právo...
Kazatel 2:25...i to pochází z ruky Boží. Vždyť kdo by bez něj mohl jíst a všeho užívat? Svého oblíbence Bůh obdaří...
Kazatel 3:13...nemá jiné štěstí než radovat se a užívat životaMůže-li kdokoli jíst a pít a uprostřed svého pachtění se...
Kazatel 4:14... který si ani nenechá poradit. Bývalý vězeň se může stát králem, rozený král zase chudákem. Viděl jsem, že...
Kazatel 5:13...ke svému vlastnímu neštěstí. Nešťastným obratem může to bohatství ztratit; když zplodí syna, nezanechá mu...
Kazatel 7:13...ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat, co on pokřivil? V dobrý den užívej štěstí a...
Kazatel 8:1... oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může poměřovat s moudrým, kdo umí vyložit každou věc?...
Kazatel 8:3...ho ukvapeně, nepřipojuj se ke vzpouře - vždyť může učinit, co si zamane! Za královským slovem je jeho moc...
Kazatel 11:2...na sedm nebo i osm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se oblaka naplní vodou, průtrž se na...
Píseň 8:2...a nikdo by se na za to nezlobil. Vést bych  mohla, odvést si do domu své matky, své rodičky....
Izaiáš 1:18...sirotkovi právo a zastaňte se vdov! Potom to můžeme spolu probrat, praví Hospodin: Jsou-li vaše hříchy...
Izaiáš 1:31...obojí to pak spolu vzplane - nikdo to nebude moci uhasit! Toto viděl Izaiáš, syn Amosův, o Judovi a...
Izaiáš 2:22...- vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl stát? Nuže, pohleďte - Panovník, Hospodin zástupů, z...
Izaiáš 10:19...jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den pozůstatek Izraele a ti, kdo...
Izaiáš 13:10...hříšníky. Nebeské hvězdy a souhvězdí se nebudou moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítání a měsíc...
Izaiáš 15:7... bylina uvadla, zeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s sebou přes potok Arabim....
Izaiáš 19:11... faraonovi mudrci mu radí nesmysly. Jak můžete říkat faraonovi: "Jsem pokračovatel moudrých, jsem...
Izaiáš 23:18...těm, kdo žijí před Hospodinovou tváří, aby mohli jíst do sytosti a nosit krásné šaty. Hle, Hospodin...
Izaiáš 28:27...nemlátí, kmín se nemusí drtit pod koly - kopr se může vytřást holí, i pouhý prut stačí na kmín. Obilné zrno...
Izaiáš 30:5...ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci pomoci; nepřinese vám prospěch ani výhodu, ale jen...
Izaiáš 38:15... stůj při mně, Pane, jsem sevřen úzkostí! Co ale mohu říct? Co o mně řekl, učiní. Svá léta projdu krokem...
Izaiáš 38:16...s duší plnou hořkosti. Člověk však přesto, Panemůže žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi ...
Izaiáš 38:19... nevzhlížejí k tvé věrnosti. Živý, jen živý  může velebit tak jako v dnešním dni; otec své děti poučí...
Izaiáš 40:10...městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodinmoci přichází a jeho paže bude vládnout s ním. Hle, jeho...
Izaiáš 43:26...mi paměť, se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešil,...
Izaiáš 45:21... který nespasí. Jen promluvte, předložte důkazymůžete se spolu poradit! Kdo to odedávna předpovídal, kdo...
Izaiáš 46:6...zlatníka, aby jim z toho boha udělal, aby ho mohli v kleče uctívat. Nosí ho na ramenou, tahají se s ním,...
Izaiáš 47:9...plnosti, spoustě tvých kouzel navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala...
Izaiáš 47:11... Dopadne na tebe neštěstí, které nebudeš moci odvrátit. Náhle na tebe přijde záhuba - ani se...
Izaiáš 47:14...sláma, oheň spálí je, ani sebe nezachránímoci plamene! K zahřátí tu nezůstane ani uhlí řeřavé, žádný...
Izaiáš 49:9...jsou ve tmě: "Ukažte se!" Podél cest se budou moci občerstvit, naleznou pastvu na všech pustých návrších;...
Izaiáš 51:10...cestu skrz mořské hlubiny, aby je vykoupení mohli překročit? Hospodinovi zachránění se navrátí a na...
Izaiáš 58:5...hlavu naklánět a stlát si pytlem a popelem? Jak můžeš tohle nazývat postem, dnem, který Hospodin v...
Izaiáš 64:4...tebe. Hle, rozlítil ses, že jsme stále hřešiliMůžeme snad být spaseni? Všichni jsme jako někdo nečistý,...
Jeremiáš 2:21...révu z nejušlechtilejších sazenic. Jak ses mi mohla takhle zvrhnout v plané křoví, jež mi nepatří? I...
Jeremiáš 2:23...přede mnou zůstává, praví Panovník Hospodin. Jak můžeš říkat: ‚Jsem bez poskvrny, nechodila jsem za baaly.'...
Jeremiáš 2:33...v honbě za milováním! I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne...
Jeremiáš 3:1...od něj odejde a vdá se za jiného. Copak se k  může zase vrátit? Tím by se země hrozně poskvrnila! Tys ale...
Jeremiáš 4:10...ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v...
Jeremiáš 5:7...vzpour, jejich nevěry bylo dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové opustili a přísahají skrze...
Jeremiáš 5:9... po manželce bližního všichni řehtají. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám...
Jeremiáš 5:27... tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a otylí. Předhánějí se...
Jeremiáš 5:29...neprosazují, nehájí chudé v jejich při. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám...
Jeremiáš 6:10... jako když vinař sbírá hrozny." S kým ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hle, mají...
Jeremiáš 7:9...Vždyť na ty klamné řeči spoléháte marně! Copak můžete krást, vraždit, cizoložit, křivě přísahat, pálit...
Jeremiáš 7:10...jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli páchat všechny ty ohavnosti? To se podle vás tento...
Jeremiáš 8:8...lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'?...
Jeremiáš 9:1...na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to...
Jeremiáš 9:8...o pokoji, v srdci však léčky osnují. Copak je mohu nechat bez trestu? praví Hospodin. Copak je nemám...
Jeremiáš 10:23... Hospodine, vím, že nikdo nemá svou cestumoci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej ,...
Jeremiáš 11:11...Hle, přivedu na neštěstí, kterému nebudou moci utéci. Tehdy budou volat ke mně, ale je nevyslyším....
Jeremiáš 11:15...mém domě? To chce dál s mnoha jinými kout pikleMůže snad maso obětí odvrátit tvé neštěstí, aby ses znovu...
Jeremiáš 13:19...Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat. Celý Juda bude vystěhován, vystěhován bude...
Jeremiáš 13:23...tvých vin ti zvedli sukně a zprznili ti těloMůže si Habešan změnit barvu kůže anebo leopard své skvrny?...
Jeremiáš 16:20...lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle, tentokrát je...
Jeremiáš 18:7...je hlína v ruce hrnčíře, dome Izraele. Kdykoli mohu prohlásit o národu nebo království, že je vyvrátím,...
Jeremiáš 18:9...od zla, jež jsem zamýšlel proti nim. Jindy zas mohu prohlásit o národu nebo království, že je vybuduji a...
Jeremiáš 21:13...Hospodin. Říkáte: ‚K nám se nikdo nedostane! Kdo může napadnout náš příbytek?' Ztrestám vás, praví Hospodin,...
Jeremiáš 23:24...praví Hospodin. Nejsem snad Bůh i dalekoMůže se někdo tak dobře skrýt, že bych ho neviděl? praví...
Jeremiáš 25:5...každý od své zlé cesty a svého zlého jednání,  můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od...
Jeremiáš 30:6... žádný klid! Rozhlédněte se a ptejte se: Copak může muž rodit? Proč tedy vidím všechny muže s rukama na...
Jeremiáš 33:20...Hospodinovo: "Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí,...
Jeremiáš 35:15... Nenásledujte cizí bohy a neslužte jim,  můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy...
Jeremiáš 36:29...Ty jsi ten svitek spálil. Myslel sis: ‚Jak se mohl opovážit napsat, že přijde babylonský král a zničí...
Jeremiáš 40:4...nechceš, nechoď. Hle, máš před sebou celou zemmůžeš jít, kam uznáš za dobré a vhodné. Chceš-li se ale...
Jeremiáš 47:7...se do pochvy, ustaň a zastav se!' Jak by však mohl spočinout, když mu Hospodin poručil? Poslal jej proti...
Jeremiáš 50:23...jak je rozbito kladivo drtící celou zem! Jak jen mohl být Babylon mezi národy tak zpustošen! Políčil jsem na...
Jeremiáš 51:41...ten Šešak lapen, jak chloubu světa dobyli? Jak mohl být tak zpustošen Babylon mezi národy! Babylon...
Pláč 2:13...Tvá rána je hluboká jako oceán, kdo by  mohl uzdravit? Tvoji proroci ti prorokovali lži a nesmysly....
Ezechiel 1:17...jakoby kolo uprostřed kola. Když se pohybovalamohla jet na všechny čtyři strany, cestou nezatáčela....
Ezechiel 3:25...na tebe provazy a svážou jimi, takže nebudeš moci vyjít mezi . Jazyk ti přilepím na patro, takže budeš...
Ezechiel 4:8... tehdy svážu provazy, takže se nebudeš moci převalit z boku na bok, dokud neuplynou dny tvého...
Ezechiel 7:19...za odpadky. Jejich stříbro ani zlato je nebude moci zachránit v den Hospodinova zuření. Nebudou se jím...
Ezechiel 10:11...bylo kolo uprostřed kola. Když se pohybovalamohla jet na všechny čtyři strany a cestou nezatáčela....
Ezechiel 13:18...velikostí, aby lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit?...
Ezechiel 13:22...ničemy, aby se neodvrátili od své zlé cestymohli žít, proto nebudete mít falešná vidění a nebudete...
Ezechiel 24:27...s ním setkáš, se ti otevřou ústa a budeš s ním moci hovořit. Promluvíš a přestaneš být němý. Tak se jim...
Ezechiel 31:2... králi Egypta, a jeho hordám: Kdo se ti může vznešeností vyrovnat? Hle, Asýrie byla jak cedr v...
Ezechiel 31:9...ho nádherně, tak bohatým na větve; celý Eden mu mohl závidět - všechny stromy v Boží zahradě! Nuže, tak...
Ezechiel 31:18...stínu mezi národy. Který strom v Edenu se ti mohl slávou a vznešeností vyrovnat? Stejně jako ty edenské...
Ezechiel 33:5...- jeho krev padne na něj. Kdyby dal na varovánímohl se zachránit. Pokud však strážce uvidí, že jde meč,...
Ezechiel 33:10...nás doléhají a skomíráme kvůli nim. Jak bychom mohli žít?' Řekni jim: Jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 33:12... Jakmile spravedlivý začne hřešit, nebude  moci žít ze své spravedlnosti. Řeknu-li spravedlivému:...
Ezechiel 34:10...dělat pastýře, takže se ti pastýři nebudou moci starat sami o sebe. Vyrvu jim své ovce ze chřtánu; ...
Ezechiel 34:27... rozlámu jejich jho na kusy a vysvobodím jemoci těch, kdo je drželi v otroctví. nebudou kořistí pro...
Ezechiel 35:12...proti izraelským horám. Prý: ‚Je z nich pustinamůžeme je klidně spolykat!' Takovými řečmi jste se chlubili...
Ezechiel 36:3...drtili ze všech stran, aby si vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože vás lidé pomlouvají a očerňují vás...
Ezechiel 37:3...a byly úplně vyschlé. "Synu člověčí," řekl mi, "mohou ty kosti ožít?" "Panovníku Hospodine," odpověděl jsem...
Ezechiel 44:22... Nesmějí se oženit s vdovou ani zapuzenou ženoumohou si vzít jen pannu rodem z izraelského domu nebo vdovu...
Daniel 1:4...ohledu bystré, vzdělané a učenlivé, kteří by mohli sloužit v královském paláci. Takové měl učit...
Daniel 2:16... Daniel šel za králem a požádal o čas, aby mu mohl sen vyložit. Potom se Daniel vrátil domů a celou věc...
Daniel 3:15...do rozpálené ohnivé pece! A který bůh by vás mohl zachránit z moci?" "Na to ti, Nabukadnezare,...
Daniel 3:17... zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze tvé moci, králi. A i kdyby ne, vezmi na vědomí, králi, že tvé...
Daniel 4:14...Nejvyšší, a komu chce, je udílí, a že nad ním může postavit i nejnižšího z lidí.' Toto je tedy sen, který...
Daniel 4:33...královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. , Nabukadnezar, teď proto chválím,...
Daniel 5:17...to králi odpověděl: "Nech si své dary. Odměnit můžeš někoho jiného. Ten nápis ale králi přečtu a jeho...
Daniel 5:21...vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad ním může postavit. Ale ty, jeho syn Belšasar, ses v srdci...
Daniel 5:23... neslyší ani nic nevědí - ale Bohu, který moci každý tvůj dech a každý tvůj krok, jemu jsi slávu...
Daniel 7:12...dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci. Potom to noční vidění pokračovalo: Hle, přichází s...
Daniel 7:26...a půl času. Potom však zasedne soud a zbaví jej moci, aby byl navždy zničen a zahuben. Království, moc i...
Daniel 8:27...vyčerpáním a dlouhé dny jsem stonal, než jsem mohl znovu vstát a věnovat se službě králi. I nadále jsem...
Daniel 10:17...a nemohu se vzchopit. Copak s tebou, panemůže mluvit někdo, jako jsem , tvůj služebník? Všechna...
Daniel 11:4...říši a bude si dělat, co se mu zlíbí. Na vrcholu moci se ale jeho říše rozpadne a bude rozdělena do čtyř...
Daniel 11:6...moc si však dlouho neudrží a ani on nezůstanemoci. V těch dnech totiž bude spolu se svou družinou i se...
Daniel 11:15...se neubrání, ani ti nejlepší vojáci nebudou moci obstát. Tento útočník si bude dělat, co se mu zlíbí, a...
Daniel 11:23...podvodná spojenectví, která uzavře, vystoupámoci, ačkoli bude mít jen hrstku stoupenců. Znenadání...
Daniel 11:41...Mnohé národy tehdy padnou, ale některé se z jeho moci zachrání: Edom, Moáb a přední z Amonců. Zmocní se...
Daniel 11:42... Zmocní se mnoha zemí; ani Egypt mu nebude moci uniknout. Ovládne zlaté a stříbrné poklady a veškeré...
Ozeáš 5:13...k Asýrii obrátil, aby se od velkokrále dočkal pomoci. Ten vás však nebude moci uzdravit, nemůže vyléčit...
Ozeáš 6:2... třetího dne nás znovu postaví, abychom před ním mohli žít, abychom Hospodina znali a znát ho chtěli stále...
Ozeáš 10:3...nectili. I kdybychom však krále měli, jak by nám mohl pomoci?" Vedou své řeči, uzavírají smlouvy lživými...
Ozeáš 11:8... nepozvedne je vůbec nic. Copak se , Efraimemohu vzdát? Mohu , Izraeli, vydat napospas? Copak s tebou...
Ozeáš 13:14...čas, opustit lůno se nechystá. Vyplatím jemoci záhrobí, vykoupím je ze smrti. Kde jsou teď, smrti, ty...
Joel 2:11... vskutku hrozný je Hospodinův den! Kdo jej může snést? A proto ještě teď, praví Hospodin, vraťte se ke...
Amos 3:3... a proto s vámi zúčtuji za všechen váš hříchMohou snad jít dva společně, když nejsou ve shodě? Řve snad...
Amos 5:11...z těch výtečných vinic, co jste sázeli, nebudete moci víno pít. Jen vím, kolik je vašich vin a jak hrozný...
Jonáš 2:5... že na nespočineš očima. Jak bych se ještě mohl podívat na tvůj svatý chrám? Voda obklopila ze...
Micheáš 2:1...posteli! od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit. Zatouží po poli a je zabírají, po domě a...
Nahum 2:12...to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své...
Abakuk 2:2...to vidění zřetelně na tabulky, aby je čtenář mohl snadno číst. To vidění ukazuje k době určené, svědčí o...
Abakuk 2:19..."Vstávej!" kdo prosí němý kámen: "Probuď se!" Může ta věc být jeho učitel? Hle, je to obloženo zlatem a...
Zachariáš 14:5...polovina na jih. Tímto mým horským údolím budete moci utéci, neboť se potáhne k Acalu. Budete utíkat,...
Malachiáš 1:4...dědictví jsem nechal pouštním šakalům. Edom si může říci: "Byli jsme poraženi, ale znovu vystavíme trosky...
Malachiáš 1:13...churavé kusy a nabízíte mi je za oběť - copak to mohu z vašich rukou přijmout? praví Hospodin. Prokletý je...
Matouš 2:8... Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl jít poklonit i ." Jakmile vyslechli krále, vyrazili...
Matouš 3:9...odpovídající vašemu pokání. A nemyslete, že si můžete říkat: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh je...
Matouš 7:4... ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech , ti vytáhnu z oka...
Matouš 9:15...se nepostí?" ptali se. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s...
Matouš 10:28...se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou. Raději se bojte Toho, který může duši i tělo zahubit...
Matouš 12:29...Duchem, jistě k vám přišlo Boží království. Jak může někdo vejít do silákova domu a uloupit jeho majetek,...
Matouš 12:34...přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na...
Matouš 13:29...řekl: ‚Nikoli, protože byste při trhání koukolu mohli vytrhnout i pšenici. Nechte obojí růst spolu do...
Matouš 15:33...tolik chleba?" namítli učedníci. "Jak bychom mohli nasytit takový zástup?" "Kolik máte chlebů?" zeptal...
Matouš 18:21...Petr a řekl: "Pane, kolikrát proti mně může můj bratr zhřešit a mu mám odpustit? Sedmkrát?"...
Matouš 19:12...jimi stali sami pro nebeské království. Kdo to může přijmout, to přijme." Tehdy k němu přinesli malé...
Matouš 19:25...uslyšeli, byli naprosto ohromeni. "Kdo tedy může být spasen?" ptali se. Ježíš se na podíval a řekl:...
Matouš 20:22.... Odpověděla: "Řekni, tito dva moji synové mohou sedět ve tvém království jeden po tvé pravici a druhý...
Matouš 21:21...mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fíkovníku, ale i kdybyste řekli této...
Matouš 22:12...roucha. Řekl mu: ‚Příteli, jak jsi sem mohl vejít bez svatebního roucha?' A on oněměl. Král pak...
Matouš 22:43..." odpověděli. Na to jim řekl: "Jak ho tedy David může v Duchu nazývat Pánem? Říká přece: ‚Hospodin řekl mému...
Matouš 22:45...' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" A nikdo mu nedokázal odpovědět ani...
Matouš 23:33...dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte, proto k vám...
Matouš 26:4...staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen, že to...
Matouš 26:9...učedníci, rozhořčili se: "K čemu taková ztrátaMohlo se to draze prodat a rozdat chudým!" Ježíš si toho...
Matouš 26:59...proti Ježíšovi hledali falešné svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti. Nic ale nenašli, ačkoli...
Matouš 26:61...dva, kteří řekli: "Tento muž prohlásil: ‚Mohu zbořit Boží chrám a za tři dny ho postavit!'" Tehdy...
Matouš 26:64...napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských oblacích." Tehdy si velekněz...
Marek 1:40...a na kolenou ho prosil: "Kdybys jen chtělmůžeš očistit!" Naplněn soucitem, Ježíš vztáhl ruku a...
Marek 2:7...si říkali: "Jak to mluví? To je rouhání! Kdo může odpouštět hříchy než samotný Bůh?" Ježíš v duchu ihned...
Marek 2:19...učedníci se nepostí?" Ježíš jim odpověděl: "Mohou se ženichovi přátelé postit, dokud je ženich ještě s...
Marek 3:2... Sledovali ho, zda jej uzdraví v sobotu, aby ho mohli obžalovat. Ježíš tomu muži s ochrnutou rukou řekl:...
Marek 3:23...je tedy a mluvil k nim v podobenstvích: "Jak může satan vymítat satana? Pokud se království rozdělí samo...
Marek 4:32... je větší než všechny byliny, a vypouští mohutné větve, takže i ptáci mohou hnízdit v jeho stínu."...
Marek 5:18... žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl zůstat. On mu to ale nedovolil. Řekl mu: "Jdi domů ke...
Marek 5:23...umírá! Pojď, vlož na ni ruce, je uzdravenámůže žít." A tak šel s ním. Veliký zástup šel za ním a...
Marek 6:56...pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli dotknout aspoň cípu jeho roucha. A kdokoli se ho...
Marek 7:29...jedí zbytky po dětech." "Díky tomu, cos řeklamůžeš jít domů," odvětil na to. "Ten démon z tvé...
Marek 8:4... A někteří přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu...
Marek 9:1... dokud nespatří, jak Boží království přišlomoci." Po šesti dnech Ježíš k sobě vzal Petra, Jakuba a...
Marek 9:22...s ním házel i do ohně a do vody, aby ho zabilMůžeš-li ale něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!"...
Marek 9:23...něco udělat, slituj se nad námi a pomoz nám!" "‚Můžeš-li'?" opáčil Ježíš. "Pro věřícího je možné všechno."...
Marek 10:26...ohromení se jeden druhého ptali: "Kdo tedy může být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je...
Marek 10:38..." "Nevíte, o co prosíte," řekl jim na to Ježíš. "Můžete snad pít kalich, který piji, a podstoupit křest,...
Marek 10:39...piji, a podstoupit křest, který podstupuji?" "Můžeme," odvětili. Na to jim Ježíš řekl: "Ano, budete pít...
Marek 12:35...potom Ježíš vyučoval v chrámu, zeptal se: "Jak mohou znalci Písma říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Vždyť...
Marek 12:37...položím.' Sám David ho nazývá Pánem - jak tedy může být Mesiáš jeho syn?" A veliký zástup ho rád...
Marek 14:5...se rozhořčili: "K čemu taková ztráta? Ta mast se mohla prodat aspoň za tři sta denárů! Mohlo se to rozdat...
Marek 14:7... něco krásného. Chudé tu budete mít vždyckymůžete jim pomáhat, kdykoli budete chtít; ale vždycky...
Marek 14:8... ale vždycky mít nebudete. Ona udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu. Amen, říkám vám,...
Marek 14:55...pak proti Ježíši hledali svědectví, aby ho mohli odsoudit k smrti, ale nic nenacházeli. Mnozí sice...
Marek 14:62... "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými oblaky." Tehdy si velekněz...
Marek 16:1...Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Ježíše. Za svítání prvního dne v týdnu,...
Lukáš 1:17... jejich Bohu. Před jeho tváří půjde v duchumoci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a nepovolné k...
Lukáš 3:8...říkali: ‚Máme otce Abrahama.' Říkám vám, že Bůh může Abrahamovi vzbudit potomky z tohoto kamení! Ke kořeni...
Lukáš 4:6..." řekl mu ďábel, "neboť mi byla předánamohu ji dát, komu chci. Když se mi pokloníš, bude to...
Lukáš 4:14...jej a čekal na další příležitost. Ježíš semoci Ducha vrátil do Galileje a zpráva o něm se roznesla po...
Lukáš 4:36...a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, žemoci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vycházejí?" A...
Lukáš 5:12...na tvář a prosil ho: "Pane, kdybys jen chtělmůžeš očistit." Ježíš vztáhl ruku, dotkl se ho se slovy:...
Lukáš 5:21...dohadovat: "Co je zač, že se tak rouhá? Kdo jiný může odpustit hříchy než samotný Bůh?" Ježíš poznal, co si...
Lukáš 5:34...farizeů, ale tvoji jedí a pijí." Odpověděl jim: "Můžete snad nutit ženichovy přátele k půstu, dokud je...
Lukáš 6:39...bude zase odměřeno." Pověděl jim přirovnání: "Může vést slepý slepého? Nespadnou oba do jámy? Není...
Lukáš 6:42... ale trámu ve vlastním oku si nevšímáš? Jak můžeš říkat svému bratru: ‚Bratře, nech , ti vytáhnu z...
Lukáš 8:38...muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl zůstat s ním. Ježíš ho ale propustil. "Vrať se domů,"...
Lukáš 12:19...všechno své obilí a zásoby. Pak si budu moci říci: Podívej, máš spoustu zásob na spoustu let....
Lukáš 13:24... že mnozí se budou pokoušet vejít, ale nebudou moci. Když hospodář vstane a zavře dveře, zůstanete venku....
Lukáš 14:8...na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy by přišel váš...
Lukáš 14:10...si jdi sednout někam dozadu. Tvůj hostitel pak může přijít a říci ti: ‚Pojď dopředu, příteli.' Tak budeš...
Lukáš 14:12...přátele, bratry, příbuzné ani bohaté sousedyMohli by totiž na oplátku zase pozvat tebe. Když pořádáš...
Lukáš 14:31...jinému, nesedne si nejdříve, aby se poradil, zda může s deseti tisíci čelit tomu, kdo proti němu táhne s...
Lukáš 16:9...vám tedy: I špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátele, abyste byli přijati do věčných...
Lukáš 17:8...si zástěru a obsluhuj ; se najím a napijimůžeš jíst a pít i ty'? Děkuje snad tomu služebníku, že...
Lukáš 18:26...jehly než boháč do Božího království." "Kdo tedy může být spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co je u...
Lukáš 20:20...a snažit se ho chytit za slovo, aby ho mohli vydat vládě a pravomoci římského prokurátora. Zeptali...
Lukáš 20:36... ale ženit a vdávat nebudou. Také nebudou moci zemřít - budou totiž jako andělé. Jsou to synové Boží,...
Lukáš 20:41...na nic ptát. Ježíš se jich zeptal: "Jak mohou říkat, že Mesiáš je Davidův syn? Sám David říká v...
Lukáš 20:44...' Když ho tedy David nazývá Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým...
Lukáš 21:36... abyste byli hodni uniknout všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." Takto ve dne učíval v...
Lukáš 22:69...chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?" řekli všichni. "Sami říkáte,...
Jan 1:22...Odpověděl: "Ne." Řekli mu tedy: "Kdo jsi?  můžeme dát odpověď těm, kteří nás poslali. Co o sobě...
Jan 1:46...- Ježíše, syna Josefova z Nazaretu!" "Co dobrého může být z Nazaretu?" opáčil Natanael. "Pojď se podívat,"...
Jan 3:4...znovu, nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém....
Jan 3:9...to s každým, kdo se narodil z Ducha." "Jak se to může stát?" zeptal se Nikodém. "Ty jsi učitel Izraele, a...
Jan 5:12... mi řekl: ‚Vezmi si lehátko a choď.'" "Kdo ti mohl říci: ‚Vezmi si lehátko a choď'?!" ptali se ho. To...
Jan 5:44...vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste vůbec mohli uvěřit? Přijímáte chválu jedni od druhých, ale chválu...
Jan 6:42... syn Josefův? Jeho otce i matku známe; jak tedy může říkat: ‚Sestoupil jsem z nebe'?" "Přestaňte spolu...
Jan 6:52...Židé se mezi sebou začali hádat: "Jak nám tenhle může dát jíst své tělo?" Ježíš jim ale řekl: "Amen, amen,...
Jan 6:60... si tehdy řekli: "To jsou těžká slova. Kdo to může poslouchat?" Ježíš v nitru poznal, že jeho učedníci...
Jan 7:23... ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověkaMůže-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím...
Jan 8:6... Co říkáš ty?" Těmi slovy ho pokoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi....
Jan 8:33...ohradili se. "Nikdy jsme nikomu neotročili. Jak můžeš říkat: ‚Budete svobodní'?" Ježíš jim odpověděl: "Amen...
Jan 9:4... dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo světa...
Jan 9:16...farizeů. Jiní zas říkali: "Jak by takové zázraky mohl dělat hříšník?" A tak se rozdělili na dva tábory. Pak...
Jan 9:21...otevřel oči. Ptejte se jeho, je přece dospělýmůže mluvit sám za sebe." (Jeho rodiče to řekli, protože se...
Jan 9:36..."Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl věřit?" " jsi ho viděl," řekl mu Ježíš. "Je to ten,...
Jan 10:21...Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluvíMůže snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v...
Jan 11:57...se někdo dozví, kde je, musí to oznámit, aby ho mohli zatknout. Šest dní před Velikonocemi přišel Ježíš do...
Jan 12:5..."Proč se ta mast neprodala za tři sta denárůMohlo se to rozdat chudým!" To však neřekl proto, že by měl...
Jan 14:5... nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?" " jsem ta cesta, pravda a život,"...
Jan 14:9...a nepoznal jsi ? Kdo viděl , viděl Otce. Jak můžeš říkat: ‚Ukaž nám Otce'? Nevěříš, že jsem v Otci a...
Jan 18:15... Onen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za Ježíšem do veleknězova dvora. Petr ale zůstal...
Jan 19:38...představených) pak požádal Piláta, aby mohl sejmout Ježíšovo tělo z kříže. Pilát svolil, a tak...
Jan 20:15...ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, si ho mohu odnést." "Marie!" řekl Ježíš. Obrátila se a zvolala...
Skutky 2:24...ale vzkřísil a zprostil utrpení smrti, protože nemohl zůstat v její moci. David o něm říká: ‚Hospodina vidím...
Skutky 2:29...sytíš radostí!' Bratři, o praotci Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pochován - jeho hrob tu...
Skutky 4:12...světě není lidem dáno jiné jméno, v němž bychom mohli být spaseni!" Když vůdcové viděli Petrovu a Janovu...
Skutky 5:4... bylo jen na tobě, co s penězi uděláš. Jak  mohla taková věc napadnout? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!"...
Skutky 6:8...množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný vírymoci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy...
Skutky 6:10... Kilikie a Asie) a začali Štěpánovi odporovat. Nemohli ale obstát proti moudrosti a Duchu, v jehož moci...
Skutky 7:46... kterého si Bůh oblíbil a který prosil, aby mohl Bohu Jákobovu zřídit příbytek. Šalomoun mu potom...
Skutky 8:31...Zeptal se ho: "Rozumíš tomu, co čteš?" "Jak bych mohl?" odpověděl. "Jedině kdyby mi to někdo vyložil." A...
Skutky 9:2...si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat přívržence Cesty - jak muže, tak ženy - a...
Skutky 10:29...bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsemMohu se zeptat, proč jste pozvali?" Kornelius odpověděl:...
Skutky 10:47...Boha. Petr tehdy prohlásil: "Copak jim někdo může odepřít křest vodou, když přijali Ducha svatého jako...
Skutky 17:5...domu. Hledali tam Pavla a Silase, aby je mohli odvést před lidový soud. Když je však nenašli,...
Skutky 17:19...) Chopili se ho a vyvedli na Areopag se slovy: "Mohli bychom vědět, jaké nové učení to hlásáš? Zní nám to...
Skutky 17:27...života, aby hledali Boha, zda by se ho snad mohli dotknout a nalézt ho - ačkoli není daleko od žádného...
Skutky 17:29...jeho rodina.' Když tedy jsme Boží rodina, nemůžeme si myslet, že by se božská bytost mohla podobat...
Skutky 19:40...srocení není žádný důvod a nevíme, jak bychom je mohli obhájit." A po těchto slovech shromáždění rozpustil. ...
Skutky 21:37...Pavel zaveden do pevnosti, oslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?" odpověděl velitel....
Skutky 22:5...jsem muže i ženy a dával je do vězení, jak může dosvědčit i velekněz a všichni starší. Od nich jsem...
Skutky 24:8...ho zajali. Když provedeš výslech, sám se budeš moci přesvědčit o všem, z čeho jej žalujeme." Židé s tou...
Skutky 24:11...let, a tak se budu hájit s klidnou myslí. Jak si můžeš ověřit, v Jeruzalémě, kam jsem přišel uctívat Boha,...
Skutky 25:20...mu, zda by chtěl jít do Jeruzaléma, kde by to mohl soud projednat. Pavel se však odvolal, že chce zůstat...
Skutky 26:5...v Jeruzalémě. Znají odedávna a kdyby chtělimohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v...
Skutky 26:18... aby se obrátili od tmy ke světlu a od satanovy moci k Bohu, aby vírou ve mne přijali odpuštění hříchů a...
Skutky 26:32...to Festovi řekl: "Kdyby se neodvolal k císařimohl být propuštěn." Jakmile bylo rozhodnuto, že vyplujeme...
Skutky 27:12...vyplují a pokusí se dorazit do Fénixu, kde by mohli přezimovat. Tento krétský přístav byl totiž obrácený...
Římanům 3:3...z nich byli nevěrní, ale copak jejich nevěrnost může zrušit Boží věrnost? V žádném případě! si je každý...
Římanům 3:8...Boží pravdomluvnost k jeho slávě?" To by se mohlo rovnou říci: "Páchejme zlo, přijde dobro." Někteří...
Římanům 6:2...rozmnožila milost? V žádném případě! Jak bychom mohli nadále žít v hříchu my, kdo jsme mu zemřeli? Nevíte...
Římanům 6:6...bylo ukřižováno s ním, aby hříšné tělo pozbylo moci, abychom již dále nesloužili hříchu. (Kdo zemřel, je...
Římanům 7:3...její muž zemře, je od toho zákona svobodnámůže se oddat jinému muži, aniž by cizoložila. Právě tak je...
Římanům 7:4...moji. Skrze Kristovo tělo jste pro Zákon mrtvímůžete se oddat jinému, totiž Tomu, který byl vzkříšen z...
Římanům 9:21... udělal takhle?" Nemá snad hrnčíř hlínu ve své moci? Ze stejné hroudy může udělat jednu nádobu na ozdobu a...
Římanům 10:2...srdcem a modlím se k Bohu za spásu IzraeleMohu dosvědčit, jak horlí pro Boha, jenže v nevědomosti....
Římanům 10:14...Hospodinovo jméno, bude zachráněn." Jak ale mohou vzývat Toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v...
Římanům 10:15...neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak jim může někdo kázat, aniž by byl poslán? Jak je psáno: "Jaká...
Římanům 11:14...svou službu náležitě hrdý. Kéž bych ale skrze ni mohl vzbudit žárlivost svých příbuzných a některé z nich...
Římanům 11:15...odmítnutí znamená smíření světa, co jiného může znamenat jejich přijetí nežli život z mrtvých? Jsou-li...
Římanům 11:23...naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní...
Římanům 11:24... Ano, Bůh je může naroubovat zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl...
Římanům 13:1...zlo dobrem. Každý se podřizuje vládnoucí moci. Veškerá moc je totiž od Boha, takže současné vlády...
Římanům 15:19...pohanů k poslušnosti slovem i skutkem, v moci divů a zázraků, v moci Božího Ducha, takže jsem od...
1. Korintským 2:4...a moudrých řečech, ale v prokázání Ducha a jeho moci, neboť jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na...
1. Korintským 2:5...víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to...
1. Korintským 2:15... rozumět jen duchovně. Kdo však je duchovnímůže rozumět všemu, ačkoli jemu nikdo nerozumí. Vždyť: "Kdo...
1. Korintským 2:16... Vždyť: "Kdo poznal Hospodinovu mysl, kdo by mu mohl poradit?" My ale máme mysl Kristovu! Jenže jsem s...
1. Korintským 4:6...tu sebe a Apolla jako příklady, abyste se na nás mohli poučit, co znamená "nejít nad to, co je psáno". se...
1. Korintským 4:8...kralujete! Kéž byste ale kralovali tak, abychom mohli kralovat s vámi. Připadá mi, že Bůh nám apoštolům...
1. Korintským 4:20...moc. Boží království totiž není v řeči, alemoci. Co chcete? Abych k vám přišel s holí, anebo s duchem...
1. Korintským 6:5...vámi není ani jeden moudrý, který by své bratry mohl rozsoudit? Ale bratr se soudí s bratrem, a to před...
1. Korintským 6:15... Copak nevíte, že vaše těla jsou Kristovými údyMohu snad vzít údy Kristovy a učinit je údy nevěstky? To...
1. Korintským 7:21...otrok? Nedělej si s tím starosti. Pokud se ale můžeš stát svobodným, určitě toho využij. Koho Pán povolal...
1. Korintským 7:39...muž žije. Pokud její muž zemře, je svobodnámůže si vzít, koho chce, ale pouze v Pánu. Osobně si ale...
1. Korintským 9:12...příliš, abychom sklízeli vaši hmotnou úroduMohou-li toto právo vůči vám uplatňovat druzí, čím spíše...
1. Korintským 9:18...neplním vlastní vůli, ale svěřený úkol. Zač tedy mohu získat odměnu? Za to, že kážu evangelium zadarmo, aniž...
1. Korintským 10:13...zkoušky vám poskytne východisko, abyste mohli obstát. A tak, moji milovaní, utíkejte před...
1. Korintským 14:13... Kdo mluví v jazycích, se proto modlí, aby je mohl vykládat. Když se totiž modlím v jazycích, modlí se...
1. Korintským 14:31...někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčíMůžete přece jeden po druhém prorokovat všichni, aby se...
1. Korintským 14:32...se všem dostalo poučení a povzbuzení. Proroci mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale...
1. Korintským 15:12...káže o Kristu, že byl vzkříšen z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není...
1. Korintským 16:2...dne v týdnu každý z vás stranou, kolik si může dovolit, aby se sbírky nekonaly teprve, když přijdu....
1. Korintským 16:6...dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste  mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se u vás nechci...
2. Korintským 1:4...potěšuje, abychom ty, kdo mají jakékoli souženímohli povzbuzovat tímtéž potěšením, které jsme sami přijali...
2. Korintským 1:11...pomáhat svými modlitbami. Mnozí pak budou moci děkovat Bohu za ten dar, který nám byl udělen díky...
2. Korintským 3:2...napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list...
2. Korintským 3:5...Ne že jsme sami o sobě způsobilí (tak abychom si mohli něco myslet sami o sobě), ale naše způsobilost je z...
2. Korintským 4:2...pravdu před Bohem a každý, kdo svědomí, to může sám uznat. Pokud je naše evangelium pro někoho...
2. Korintským 5:12...se námi, abyste měli co odpovědět těm, kdo se mohou pochlubit zevnějškem, ale ne srdcem. Jsme-li bez sebe...
2. Korintským 6:7... v upřímné lásce, ve slově pravdy a v Boží moci, s výzbrojí spravedlnosti napravo i nalevo, se slávou...
2. Korintským 6:14...otevřete vy. Nespřahejte se s nevěřícími. Jaký může být spolek spravedlnosti s nepravostí? Jaký může mít...
2. Korintským 7:16...úctou. Mám takovou radost, že se na vás mohu plně spolehnout! Bratři, chci, abyste věděli o Boží...
2. Korintským 8:3...a hluboká chudoba přerostly v úžasnou štědrostMohu dosvědčit, že z vlastní vůle dávali, co mohli, ba i...
2. Korintským 8:14...jejich nedostatek, aby zase jejich hojnost mohla doplnit váš nedostatek. Tak nastane rovnost, jak je...
2. Korintským 9:2...svatým. Znám přece vaši ochotu, díky níž se mohu chlubit Makedoncům, že Řecko je připraveno od...
2. Korintským 9:8...abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatekmohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece...
2. Korintským 10:2...vás, přijdu, musel přesvědčit, jak směle si mohu troufnout na ty, kdo si myslí, že žijeme podle těla....
2. Korintským 10:8... že jako patří Kristu on, tak mu patříme i myMohl bych se tou pravomocí, kterou mi Pán dal k vašemu...
2. Korintským 11:6...mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit. Anebo jsem spáchal něco zlého,...
2. Korintským 11:8...jsem odíral - bral jsem od nich výplatu, abych mohl sloužit vám. Když jsem se u vás ocitl v nouzi, nebyl...
2. Korintským 12:11...ze sebe blázna, ale vy jste k tomu donutiliMohli jste přece chválit sami - i když nic neznamenám, s...
Galatským 3:24...nás jako pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale...
Galatským 4:15...Krista Ježíše! Kam se podělo to vaše nadšeníMohu dosvědčit, že kdyby to šlo, vyloupli byste si oči a...
Galatským 6:13...nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem. se však nechci chlubit...
Efeským 2:18...vám vzdáleným i pokoj blízkým," neboť skrze něj můžeme všichni přistupovat v jednom Duchu k Otci. A tak již...
Efeským 3:4... krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak rozumím Kristovu tajemství, které Bůh v...
Efeským 3:7...milosti, jíž jsem byl obdarován, a díky jeho moci, jež ve mně působí. Mně, zdaleka nejmenšímu ze všech...
Efeským 3:18...ukotveni v lásce, abyste spolu se všemi svatými mohli postihnout, jaká je šířka, délka, výška i hloubka, a...
Efeským 5:5...a dvojsmyslné narážky, ale raději díkůčiněníMůžete si být jistí, že žádný smilník ani nečistý nebo...
Efeským 6:10... Závěrem, posilněte se v Pánu a v jeho nesmírné moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit...
Efeským 6:11...moci. Oblečte si celou Boží zbroj, abyste se mohli postavit ďáblovým úkladům. Náš zápas totiž není proti...
Efeským 6:13... Vezměte si celou Boží zbroj, abyste ve zlý den mohli odolat, všechno splnit a zůstat stát. Stůjte...
Efeským 6:16... Nadto vždy třímejte štít víry, jímž budete moci uhasit všechny ohnivé šípy toho zlého. Vezměte si také...
Efeským 6:19...se i za mne, aby mi bylo dáno slovo, abych mohl otevřít ústa a směle oznamovat tajemství evangelia...
Filipským 2:16...Pevně se držte Slova života, abych v Kristův den mohl být hrdý, že můj běh a moje námaha nebyly zbytečné....
Filipským 2:19... Mám v Pánu Ježíši naději, že k vám brzy budu moci poslat Timotea, abych se také potěšil zprávami o...
Filipským 3:4...a nespoléháme na tělo. Vždyť právě bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat...
Filipským 4:13...i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Všechno mohu v Kristu, který posiluje. Zachovali jste se ale...
Koloským 1:11...byli všemožně posilováni mocí jeho slávy, abyste mohli všechno trpělivě překonat a abyste s radostí děkovali...
Koloským 4:3...aby nám Bůh otevřel dveře ke kázání slova, abych mohl mluvit o Kristově tajemství (pro něž jsem právě ve...
Koloským 4:13...pevným přesvědčením stáli ve veškeré Boží vůliMohu dosvědčit, jak moc se namáhá pro vás i pro ty, kdo...
1. Tesalonickým 1:5...k vám nepřišlo jen ve slově, ale takémoci, v Duchu svatém a v plné jistotě. Sami víte, jak jsme...
1. Tesalonickým 2:7...od jiných, ačkoli jsme jako Kristovi apoštolové mohli vyžadovat uctivost. Byli jsme k vám vlídní jako matka...
1. Tesalonickým 2:9... abychom nikomu z vás nebyli na obtížmohli vám kázat Boží evangelium. Vy i Bůh jste svědkové, že...
1. Tesalonickým 3:10...Dnem i nocí se horlivě modlíme, abychom vás mohli znovu navštívit a posílit vaši víru, jakkoli bude...
2. Tesalonickým 1:9...záhuba v odloučení od Pána a od jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a...
2. Tesalonickým 2:10... protože nechtěli milovat pravdu, která je mohla zachránit. Proto je Bůh vydá napospas bludu, aby...
1. Timoteus 1:12...našemu Pánu - že poctil tou výsadou, abych mu mohl sloužit. Předtím jsem byl rouhač, pronásledovatel a...
1. Timoteus 2:2... za krále i za všechny vysoko postavené, abychom mohli vést klidný a pokojný život ve vší zbožnosti a...
1. Timoteus 3:5...se někdo neumí postarat o vlastní rodinu, jak by mohl pečovat o Boží církev?) Nesmí to být nováček, aby...
1. Timoteus 5:16... stará. Církev tak nebude přetížena a bude se moci postarat o vdovy, které jsou osamělé. Starší, kteří se...
1. Timoteus 6:8...si také neodneseme. Máme-li tedy jídlo a oděvmůžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do...
2. Timoteus 2:15...užitku, jen ke zkáze posluchačů. Usiluj, aby ses mohl před Bohem postavit jako osvědčený dělník, který se...
2. Timoteus 2:25...a s vlídností napravovat odpůrce. Kdo ? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu a probrali se z...
2. Timoteus 4:17...mně a posílil , aby kázání bylo završenomohly je slyšet všechny národy. Byl jsem tedy vysvobozen ze...
Filemon 1:8...jsi potěšil srdce svatých. Proto ačkoli bych ti mohl v Kristu směle přikázat, co se patří, pro lásku raději...
Filemon 1:22...totiž, že se k vám díky vašim modlitbám budu moci vrátit. Pozdravuje Epafras, můj spoluvězeň v Kristu...
Židům 2:8...jsi složil vše." Když tedy vše položil do jeho moci, nezbylo nic, co by mu nepoddal. Teď ovšem ještě...
Židům 2:17...stal jejich milosrdným a věrným veleknězemmohl vykonat oběť smíření za hříchy lidu. Protože sám trpěl...
Židům 2:18...lidu. Protože sám trpěl ve svých zkouškáchmůže teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. A proto,...
Židům 5:7...křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen....
Židům 7:16... ne podle tělesných pravidel Zákona, ale podle moci nesmrtelného života. Jak dosvědčuje Písmo: "Jsi knězem...
Židům 7:25...je trvalé, protože žije navěky. Proto také může dokonale spasit ty, kdo skrze něj přistupují k Bohu,...
Židům 9:13...krví, a tak nám zajistil věčné vykoupeníMůže-li pokropení krví kozlů a býků spolu s popelem...
Židům 9:15...prostředníkem nové smlouvy, aby všichni povolaní mohli přijmout zaslíbené věčné dědictví. U závěti se totiž...
Židům 13:6..."Nikdy neopustím a nikdy nenechám," takže můžeme vyznat s důvěrou: "Hospodin je můj zastánce, nebudu...
Židům 13:17...jako ti, kdo budou muset složit účty. to mohou dělat s radostí, a ne s naříkáním - to by vám přece...
Židům 13:19...vás tedy prosím o modlitby, abych se k vám mohl co nejdříve vrátit. Bůh pokoje, který pro krev věčné...
Jakub 3:3...dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotilimůžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané...
Jakub 3:12...pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou voduMůže snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná...
Jakub 4:12... Zákonodárce a soudce je ale jen jeden! On může zachránit i zničit. Kdo vůbec jsi, že soudíš svého...
Jakub 5:19... nebe vydalo déšť a země úrodu. Bratři mojimůže se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho...
1. Petr 3:1...manželům. Někteří z nich odmítají Slovo, ale mohou být získáni beze slov jednáním svých žen, když uvidí,...
1. Petr 3:22...pravici, kde jsou mu poddáni andělé, vládymoci. I Kristus podstoupil tělesné utrpení, a tak se...
2. Petr 1:15... Vynasnažím se tedy, abyste si i po mém odchodu mohli tyto věci stále připomínat. Když jsme vám pověděli o...
2. Petr 1:16...věci stále připomínat. Když jsme vám povědělimoci našeho Pána Ježíše Krista a o jeho příchodu, nedrželi...
2. Petr 2:11... Přitom ani andělé, o tolik větší v sílemoci, nad nimi před Pánem nevynášejí potupný rozsudek....
1. Jan 2:3...hříchy, a nejen za naše, ale i za celý svět. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho...
1. Jan 3:17...v nouzi, ale odepře mu milosrdenství, jak v sobě může mít Boží lásku? Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale...
1. Jan 3:24...přikázání, zůstává v něm a on zas v něm. A jak můžeme vědět, že v nás zůstává? Podle Ducha, kterého nám...
1. Jan 4:13...přebývá a jeho láska v nás došla naplnění. Jak můžeme vědět, že zůstáváme v něm a on v nás? Podle toho, že...
Zjevení 11:17...se Bohu se slovy: "Děkujeme tobě, Pane Bože Všemohou, který jsi a kterýs byl, že ses chopil své veliké...
Zjevení 13:4...se slovy: "Kdo je podobný šelmě? Kdo s  může bojovat?" Dostala ústa, jež vedla pyšné a rouhavé řeči...
Zjevení 13:17...na pravou ruku nebo na čelo, takže nikdo nebude moci kupovat ani prodávat, nebude-li mít to znamení - jméno...
Zjevení 15:8... Chrám se naplnil dýmem od Boží slávy a od jeho moci; nikdo nemohl vejít do chrámu, dokud se nevykoná sedm...
Zjevení 22:14...svá roucha, aby měli přístup ke stromu životamohli vejít branami do města. Psi, čarodějové, smilníci,...

Slova obsahující může: může (138) můžem (1) můžeme (16) můžeš (44) můžete (25) nemůže (85) nemůžeme (12) nemůžeš (9) nemůžete (16) nepomůže (1) nepomůžete (1) nepřemůže (2) nepřemůžeš (1) nezmůže (8) nezmůžete (3) pomůže (9) pomůžeš (1) přemůže (5) rozmůže (2) rozmůžeš (2) rozmůžete (1) vzmůže (4) zmůže (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |