Městských

Hledám varianty 'městských' [ městští (2) městskými (1) městským (4) městských (6) městský (3) městskou (1) městském (2) městského (1) městské (26) městská (6) ]. Nalezeny 52 verše.
Leviticus 25:32...ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich městských domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě...
Numeri 35:4...jejich dobytek a pro všechna jejich zvířata. Předměstské pastviny, které dáte levitům, obklopují městskou...
Deuteronomium 21:19...s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je svéhlavý...
Deuteronomium 22:15...přinesou důkaz jejího panenství ke stařešinům do městské brány. Otec dívky stařešinům řekne: "Dal jsem...
Deuteronomium 22:24...jinému muži, a vyspí se s , vyveďte obaměstské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve...
Deuteronomium 25:7...švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru...
Jozue 6:5... pak všechen lid vyrazí mohutný pokřikMěstská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam,...
Jozue 8:29...tělo sejmout z kůlu a pohodili je u vchodu do městské brány. Navršili nad ním velikou hromadu kamení,...
Jozue 20:4...jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou věc stařešinům města. Ti ho...
Soudců 9:35... syn Ebedův, vyšel a zastavil se ve vchodu do městské brány, zvedl se Abimelech se svými muži ze zálohy....
Soudců 9:40...s Abimelechem. Abimelech ho ale hnal městské bráně, a jak utíkali, padlo mnoho mrtvých....
Soudců 9:44...se svým oddílem vyrazil a obsadil vchod do městské brány, zbývající dva oddíly přepadly všechny, kdo...
Soudců 14:5...svým otcem a matkou dolů do Timny. Když přišliměstským vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev....
Soudců 16:2...Obcházeli tedy kolem a celý den na něj číhaliměstské bráně. Celou noc ale byli v klidu, protože si...
Soudců 16:3...jen do půlnoci. O půlnoci vstal, popadl vrata městské brány a vytrhl je i s oběma veřejemi a závorou....
Soudců 19:15... Když levita vešel do Gibeje, posadil se na městském prostranství, ale nikdo je na noc nepozval k sobě...
Soudců 19:17...byli Benjamínci). Když se rozhlédl, uviděl na městském prostranství pocestného. "Kam jdeš a odkud...
Růt 4:1...dnes nedovede do konce!" Boáz mezitím šelměstské bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen...
Růt 4:2...přišel a posadil se. Potom Boáz pozval desetměstských stařešinů a řekl: "Posaďte se tu." A když se...
2. Samuel 3:27...v Hebronu, Joáb si ho vzal stranou dovnitř městské brány, aby si s ním promluvil o samotě. Tam ho ale...
2. Samuel 12:27...se vzkazem: "Zaútočil jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město...
1. Královská 17:10..." Vstal tedy a vydal se do Sarepty. Přišelměstské bráně a hle, jakási vdova tam právě sbírala dříví....
2. Královská 7:10...oznámit v královském paláci." Když doraziliměstské bráně, zavolali stráž a řekli: "Přišli jsme k...
2. Královská 23:8...také Výšinu bran, umístěnou u vchodu do brány městského správce Jošuy (když se šlo bránou do města, stála...
2. Královská 25:4...takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli...
1. Letopisů 19:9... Amonci vyrazili a sešikovali se k bojiměstské brány, zatímco králové, kteří přišli s nimi,...
2. Letopisů 29:20...oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře a vydal se do Hospodinova chrámu. Za...
2. Letopisů 32:5...vší rozhodností opravil všechna pobořená místaměstské hradbě, postavil na věže a přidal ještě vnější...
2. Letopisů 32:6...velitelů. Shromáždil je k sobě na prostranstvíměstské brány a povzbuzoval je: "Buďte silní a stateční!...
Nehemiáš 2:8...trámové dříví na brány chrámové pevnosti, na městské hradby a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil,...
Job 29:7...prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodívalměstské bráně, abych své místo na prostranství zaujal,...
Přísloví 1:21...rušných nárožích hlasitě vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti ...
Přísloví 9:3...prostřela svůj stůl. Děvečky vyslala a volá na městských výšinách: "Kdo je zmatený, přijde ke mně!" Ty,...
Přísloví 9:14...nic. U dveří svého domu vysedává, na křesle na městských výšinách. Pokřikuje na ty, kdo po cestě jdou, kdo...
Jeremiáš 39:2...jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města,...
Jeremiáš 52:7...takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli....
Pláč 2:7...si svou svatyni. Vydal do rukou nepřátel městské hradby i pevnosti. V Hospodinově domě byl slyšet...
Pláč 2:11...lid; nad tím, že děti, ba i kojenci klesajíměstských ulicích. Svým matkám říkají: "Kde je jídlo? Kde...
Pláč 2:12...jídlo? Kde je pití?" Hroutí se jako zranění na městských prostranstvích, pomalu vypouštějí duši svým...
Ezechiel 48:19...obživu pracovníkům města. Budou je obdělávat městští pracovníci ze všech izraelských kmenů. Celé toto...
Ezechiel 48:31...Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských kmenů: brána...
Lukáš 7:12...a spoustou dalších lidí. Když se přiblížilměstské bráně, vynášeli právě mrtvého. Byl to jediný syn...
Lukáš 7:37...domu toho farizea a stoloval s ním. A hle, jedna městská hříšnice se dozvěděla, že Ježíš stoluje v domě toho...
Skutky 16:20...a táhli je na náměstí před úřad. Přivedli jeměstským správcům a řekli: "Tito lidé bouří naše město!...
Skutky 16:35...uvěřil Bohu. Když se rozednilo, poslali městští správci biřice se vzkazem: "Propusť ty lidi!"...
Skutky 16:38...a vyvedou nás sami!" Biřicové to šli vyřídit městským správcům. Když uslyšeli, že to jsou římští občané,...
Skutky 17:6...však nenašli, odvlekli Jásona a některé bratryměstským radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět!...
Skutky 17:8...hlásí k jinému králi - Ježíšovi!" Ta slova davměstské radní vylekala. Když ale Jáson a ostatní složili...
Skutky 19:35...je efeská Artemis!" Trvalo to asi dvě hodinyMěstský tajemník pak uklidňoval dav slovy: "Občané Efesu!...
Římanům 16:23... hostitel můj i celé církve. Pozdravuje vás městský pokladník Erastus a bratr Kvartus. Tomu, který ...
Zjevení 21:14...severu, tři brány z jihu a tři brány ze západuMěstská hradba měla dvanáct základů a na nich jména...
Zjevení 21:19...bylo čisté zlato podobné čistému sklu. Základy městské hradby byly ozdobeny všemi drahokamy: první základ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |