Města

Hledám varianty 'města' [ městy (15) městům (18) městu (48) město (291) městem (31) městech (80) městě (193) města (507) měst (126) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:17...ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se...
Genesis 10:10...Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v...
Genesis 10:12... jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské...
Genesis 11:4...malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme...
Genesis 11:5...zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si...
Genesis 11:8...je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel,...
Genesis 11:9... a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč...
Genesis 13:12...Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě....
Genesis 18:24...ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to...
Genesis 18:26...práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim...
Genesis 18:28...pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět,"...
Genesis 19:4...jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid...
Genesis 19:12...ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich...
Genesis 19:14...a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. Když...
Genesis 19:15... které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také...
Genesis 19:16...Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl:...
Genesis 19:20...neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech...
Genesis 19:21...odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšelměsto, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč...
Genesis 19:22...nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru,...
Genesis 19:25...síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším,...
Genesis 19:29...stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota...
Genesis 23:10...přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám,...
Genesis 23:18... přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni...
Genesis 24:10...a vyrazil do mezopotamského Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou...
Genesis 24:11...do mezopotamského Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer...
Genesis 24:15..." Vtom, ještě než to dořekl, vyšlaměsta Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila...
Genesis 24:45...vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšlaměsta Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a...
Genesis 26:33...Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když...
Genesis 28:19...To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib:...
Genesis 33:18...pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem....
Genesis 34:20...a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám...
Genesis 34:24...nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se...
Genesis 34:25... chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také...
Genesis 34:27...Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav...
Genesis 34:28... Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich...
Genesis 35:5...u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli...
Genesis 36:32...král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na...
Genesis 36:35... který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na...
Genesis 36:39... syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera...
Genesis 41:35...obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla...
Genesis 41:48...shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních polí....
Genesis 44:4...se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj...
Genesis 44:13...pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými...
Exodus 1:11... a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím...
Exodus 9:29...zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjduměsta a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanou a...
Exodus 9:33...později.) Mojžíš tedy odešel od faraona venměsta a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití rázem...
Leviticus 14:40...byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat....
Leviticus 14:41...seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná...
Leviticus 14:45...toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen,...
Leviticus 14:53...očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude...
Leviticus 25:29... Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok...
Leviticus 25:30...než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo....
Leviticus 25:32...a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich...
Leviticus 25:33...domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán...
Leviticus 25:34...synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé...
Leviticus 26:25...pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou...
Leviticus 26:31...hnusných model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim...
Leviticus 26:33...vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení...
Numeri 13:19...země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to...
Numeri 13:28... Jenže lid, který v zemi bydlí, je silnýměsta jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli...
Numeri 20:16...anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít...
Numeri 21:2...tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu...
Numeri 21:3... vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma,...
Numeri 21:25...opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich, včetně Chešbonu a všech jeho...
Numeri 21:26...včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším...
Numeri 21:27...do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit město Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města...
Numeri 21:28...Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar Moábský, obyvatele...
Numeri 31:10... stáda a veškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili....
Numeri 32:16..."Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytekměsta pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele...
Numeri 32:17...místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů...
Numeri 32:24... a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co...
Numeri 32:26...a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji,...
Numeri 32:33...Sichona a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi pak...
Numeri 32:36... Jaezer, Jogbehu, opevněná města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy....
Numeri 32:38...(jejichž jména byla změněna) a také SibmuMěsta, která vystavěli, přejmenovali. Synové Machira, syna...
Numeri 35:2... ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst dejte...
Numeri 35:3...také pastviny okolo těch měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou...
Numeri 35:5...vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní straně...
Numeri 35:6... Toto budou jejich předměstské pastviny." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam...
Numeri 35:7...další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z vlastnictví...
Numeri 35:8...čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od...
Numeri 35:11...Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do...
Numeri 35:12...moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby...
Numeri 35:13...než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v...
Numeri 35:14...měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta slouží...
Numeri 35:15... Ta slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za...
Numeri 35:25...mstitelem a umožní mu návrat do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti...
Numeri 35:26...zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije...
Numeri 35:28...zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se...
Numeri 35:32... Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů...
Deuteronomium 1:22...nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak...
Deuteronomium 1:28...když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než myměsta jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam...
Deuteronomium 2:18...mi řekl: "Dnes procházíš moábským územímměsta Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s...
Deuteronomium 2:34...jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně...
Deuteronomium 2:35...i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu...
Deuteronomium 2:36...a kořist. Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi...
Deuteronomium 2:37...ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 3:4...je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim...
Deuteronomium 3:5...Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a závorami....
Deuteronomium 3:6...králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město - muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch...
Deuteronomium 3:7... ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským...
Deuteronomium 3:10...mu říkají Senír.) Zmocnili jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu po...
Deuteronomium 3:12...na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileádu s celým Bášanem, totiž Ogovo...
Deuteronomium 3:19...(vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak ...
Deuteronomium 4:41...dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit...
Deuteronomium 4:42...měl v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch měst a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro...
Deuteronomium 6:10... Izákovi a Jákobovi. ti v veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které...
Deuteronomium 9:1...národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid, Anakovce,...
Deuteronomium 12:12...a děvečkami a také s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj...
Deuteronomium 12:15...Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý,...
Deuteronomium 12:17...ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani...
Deuteronomium 12:18...otrokem a děvečkou i s levitou, který je ve tvém městě. Před Hospodinem, svým Bohem, se budeš radovat z...
Deuteronomium 12:21... tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se ...
Deuteronomium 13:13... Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z...
Deuteronomium 13:14...vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi...
Deuteronomium 13:16...spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš...
Deuteronomium 13:17...kořist z něj shromáždi doprostřed jeho městí a spal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť...
Deuteronomium 14:27... Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý...
Deuteronomium 14:28...desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví)...
Deuteronomium 14:29... sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak...
Deuteronomium 15:7...někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před...
Deuteronomium 15:22...Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý...
Deuteronomium 16:5...rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoliměst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka...
Deuteronomium 16:11...otrokem a děvečkou, s levitou, který je ve tvém městě, a s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou ve tvém středu...
Deuteronomium 16:14... sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 16:18...toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj...
Deuteronomium 17:2... je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit...
Deuteronomium 17:8...lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl...
Deuteronomium 18:6...jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které...
Deuteronomium 19:1...jejich zem. je vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou...
Deuteronomium 19:2...ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví...
Deuteronomium 19:5...bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život. Kdyby to bylo příliš daleko,...
Deuteronomium 19:7...v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům...
Deuteronomium 19:9...jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi,...
Deuteronomium 19:11...smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města...
Deuteronomium 19:12...měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají jej do rukou...
Deuteronomium 20:10...do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhnešměstu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud...
Deuteronomium 20:14...ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti...
Deuteronomium 20:15...Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která...
Deuteronomium 20:16...těmi, která nepatří k městům zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává...
Deuteronomium 20:19...Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho...
Deuteronomium 20:20...kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou bojuje, nepadne. Když se v zemi,...
Deuteronomium 21:2...změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním městům a zjistili, které město je k mrtvému nejblíže....
Deuteronomium 21:3...toho zabitého k okolním městům a zjistili, které město je k mrtvému nejblíže. Stařešinové toho města ...
Deuteronomium 21:4...a ještě netahala jho. Tu jalovici stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde se neoralo...
Deuteronomium 21:6...každá pře a každé napadení.) Všichni stařešinové města, které bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce...
Deuteronomium 21:19...ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je...
Deuteronomium 21:21...nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 22:17...dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají...
Deuteronomium 22:18...její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že...
Deuteronomium 22:21...ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli...
Deuteronomium 22:23... i ta žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí...
Deuteronomium 22:24...jinému muži, a vyspí se s , vyveďte obaměstské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve...
Deuteronomium 23:17...bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi...
Deuteronomium 24:14... je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem...
Deuteronomium 25:8...splnit svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na...
Deuteronomium 26:12... přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 28:3... všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna...
Deuteronomium 28:16... všechna tato prokletí: Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá...
Deuteronomium 28:52... dokud nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby...
Deuteronomium 28:55... tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je...
Deuteronomium 28:57...sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna...
Deuteronomium 34:3...moři, Negev i údolní rovinu Palmového města Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem,...
Jozue 2:7...k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli,...
Jozue 3:16...zastavily. Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu, zatímco vody odtékající...
Jozue 6:3... jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete...
Jozue 6:4...sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí na trouby. Jakmile dlouze...
Jozue 6:5... pak všechen lid vyrazí mohutný pokřikMěstská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam,...
Jozue 6:7...rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před Hospodinovou truhlou." Když...
Jozue 6:11...křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam...
Jozue 6:14...truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak...
Jozue 6:15...vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město...
Jozue 6:16... Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v...
Jozue 6:17...lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze...
Jozue 6:20...pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo...
Jozue 6:21...tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladé i...
Jozue 6:24...poskytli jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro,...
Jozue 6:26...před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za...
Jozue 8:1...ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně,...
Jozue 8:2...dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se...
Jozue 8:4...noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni...
Jozue 8:5...lid, který bude se mnou, se zatím přiblížímeměstu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk....
Jozue 8:6...na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.'...
Jozue 8:7...utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se...
Jozue 8:8...a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova...
Jozue 8:11...s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla...
Jozue 8:12...je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní...
Jozue 8:13...od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. noci Jozue...
Jozue 8:14...ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k...
Jozue 8:16...a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za...
Jozue 8:17...nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl...
Jozue 8:19...vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se...
Jozue 8:20...je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani...
Jozue 8:21...Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili...
Jozue 8:22...nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totižměsta vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.)...
Jozue 8:27...nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a...
Jozue 9:17...postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot a...
Jozue 10:2...hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší...
Jozue 10:19...jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a...
Jozue 10:20... kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do...
Jozue 10:30...ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil...
Jozue 10:37... se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to provedl v...
Jozue 10:39...ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajaliMěsto vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili...
Jozue 11:12... Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je...
Jozue 11:13... jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael...
Jozue 11:14...sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče, úplně je...
Jozue 11:19...boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali...
Jozue 11:21...hor. Jozue je vyhladil jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal;...
Jozue 13:9...území: Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu...
Jozue 13:10...náhorní rovinu k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, ...
Jozue 13:16...Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u...
Jozue 13:17...celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon,...
Jozue 13:21... úbočí Pisgy a Bet-ješimot - všechna města náhorní roviny a celé království emorejského krále...
Jozue 13:23...dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům...
Jozue 13:25...jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země Amonců k Aroeru naproti Rabě, dále...
Jozue 13:28...je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova...
Jozue 13:31...Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova,...
Jozue 14:4...ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a...
Jozue 14:12...slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin...
Jozue 14:15... (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy...
Jozue 15:9...vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míříměstům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim)....
Jozue 15:21...úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur, Kina, Dimona...
Jozue 15:32... Šilchim, Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna...
Jozue 15:36... Aditaim, Gedera a Gederotaim - celkem čtrnáct měst s osadami. Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád...
Jozue 15:41... Bet-dagon, Naama a Makeda - celkem šestnáct měst s osadami. Dále: Libna, Eter, Ašan...
Jozue 15:44... Neciv, Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady...
Jozue 15:51... Anim, Gošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct měst s osadami. Dále: Arab, Duma, Ešean...
Jozue 15:54...(což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami. Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta...
Jozue 15:57... Zanoach, Kajin, Gibea a Timna - celkem deset měst s osadami. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor...
Jozue 15:59... Gedor, Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a...
Jozue 15:60...Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka...
Jozue 15:62... Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat...
Jozue 16:9...rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta...
Jozue 17:9...sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města patřící Efraimovi....
Jozue 17:12...výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v...
Jozue 18:9... prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi...
Jozue 18:14...a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearimměsto synů Judových). To je západní strana. Jižní strana...
Jozue 18:21... Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava, Cemaraim...
Jozue 18:24... Ofra, Kfar-amona, Ofni a Geba - celkem dvanáct měst s osadami. Dále Gibeon, Ráma, Beerot...
Jozue 18:28...je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct měst s osadami. To je dědictví Benjamínových synů pro...
Jozue 19:6... Chacar-susa, Bet-lebaot a Šaruchen - třináct měst i s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři...
Jozue 19:7...s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst ...
Jozue 19:8...s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví...
Jozue 19:15... Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct měst s osadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich...
Jozue 19:16...Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy...
Jozue 19:22... než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich...
Jozue 19:23...dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro...
Jozue 19:29... Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose, dosáhne ke...
Jozue 19:30...sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro...
Jozue 19:31...pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy...
Jozue 19:35... na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret, Adama, Ráma,...
Jozue 19:38...Chorem, Bet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Neftalímových synů...
Jozue 19:39...Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro...
Jozue 19:47... Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a...
Jozue 19:48...je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s...
Jozue 19:50... synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách....
Jozue 20:2..."Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam...
Jozue 20:4... Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou...
Jozue 20:6...ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté...
Jozue 20:8...naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali...
Jozue 20:9...a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi...
Jozue 21:2...skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele...
Jozue 21:3...příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy...
Jozue 21:4...byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi...
Jozue 21:5... Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení...
Jozue 21:6...Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny...
Jozue 21:7... Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s...
Jozue 21:8...měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele...
Jozue 21:9...a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů...
Jozue 21:12...byl otcem Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové...
Jozue 21:13... Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s...
Jozue 21:16... Debir, Ajin, Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali...
Jozue 21:17...dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon, Geba, Anatot a Almon -...
Jozue 21:18...Gibeon, Geba, Anatot a Almon - celkem čtyři města. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct...
Jozue 21:19...synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů...
Jozue 21:20...rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro...
Jozue 21:21...města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a...
Jozue 21:22...Gezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami:...
Jozue 21:23...celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton, Ajalon a Gat-rimon -...
Jozue 21:24... Gibeton, Ajalon a Gat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s...
Jozue 21:25...města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon - celkem dvě města....
Jozue 21:26...Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové Geršonovi, další z levitských...
Jozue 21:27...od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho...
Jozue 21:28...dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon, Daberat, Jarmut a En-ganim -...
Jozue 21:29... Daberat, Jarmut a En-ganim - celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami:...
Jozue 21:30...čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob - celkem...
Jozue 21:31...Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob - celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro...
Jozue 21:32... Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato...
Jozue 21:33... Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Synové Merariho, tedy zbývající levitské...
Jozue 21:34...rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal -...
Jozue 21:35...Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal - celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami:...
Jozue 21:36...čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat - celkem...
Jozue 21:37...Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty,...
Jozue 21:38...města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato...
Jozue 21:39...Machanajim, Chešbon a Jaezer - celkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy...
Jozue 21:40...rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm...
Jozue 21:41...izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé...
Jozue 21:42...levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi...
Jozue 24:13...vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví,...
Jozue 24:33...Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo jeho synu Pinchasovi v...
Soudců 1:8...zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili. Potom sestoupili, aby...
Soudců 1:16...Dolní Gulot. S Judovými syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci...
Soudců 1:17...bydlící v Cefatu a vyhubili je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také...
Soudců 1:24...Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli zvědovéměsta vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do...
Soudců 1:25...se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s...
Soudců 1:26...propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen...
Soudců 3:13... vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi...
Soudců 6:27...řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidemměsta to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve...
Soudců 6:28...ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u...
Soudců 6:30...přišli: "Udělal to Gedeon, syn Joašův." Lidéměsta tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře -...
Soudců 8:16...mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním trním a...
Soudců 8:27...z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky...
Soudců 9:30...řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi...
Soudců 9:31...Ebedův, se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a...
Soudců 9:33...do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s...
Soudců 9:43...polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejíměsta, vyrazil proti nim a pobil je. Zatímco Abimelech se...
Soudců 9:45...byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město...
Soudců 9:51...táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy,...
Soudců 10:4...jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu. dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy...
Soudců 11:26...vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli...
Soudců 11:33...Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu po Abel-keramim. Kvůli ...
Soudců 12:7...Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z...
Soudců 14:18...dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?"...
Soudců 18:27...a bezstarostný lid. Pobili je ostřím mečeměsto vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu...
Soudců 18:28...meče a město vypálili. Nikdo je nezachránilměsto bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo...
Soudců 18:29...vystavěli a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn....
Soudců 19:11..."Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme...
Soudců 19:12..." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje...
Soudců 19:13...do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházeli k...
Soudců 20:11...svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly...
Soudců 20:14...bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho...
Soudců 20:15...proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne seměst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi...
Soudců 20:31... Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na...
Soudců 20:32...si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a...
Soudců 20:37...vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: "...
Soudců 20:38... Izraelci měli se zálohou domluveno: " začneměsta stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí."...
Soudců 20:40..."Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a...
Soudců 20:42...na útěk směrem k poušti, ale bojovníciměsta je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran....
Soudců 20:48...se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač narazili....
Soudců 21:23...se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud...
Růt 1:19...dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však...
Růt 2:18...toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala...
Růt 3:11... Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že...
Růt 3:15...šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala:...
Růt 4:10...nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v...
1. Samuel 1:3...bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu...
1. Samuel 4:13...truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?"...
1. Samuel 5:8...boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali....
1. Samuel 5:9...ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od...
1. Samuel 5:11...patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ...
1. Samuel 5:12... kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve...
1. Samuel 6:18...krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města ...
1. Samuel 7:14...dny byla ruka Hospodinova proti FilištínůmMěsta od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli...
1. Samuel 9:6...nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne...
1. Samuel 9:10...Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu,...
1. Samuel 9:11... kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoruměstu, potkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu...
1. Samuel 9:12... "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu....
1. Samuel 9:13...hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst,...
1. Samuel 9:14...hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim jde Samuel a...
1. Samuel 9:25...se Samuelem. Když potom sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase....
1. Samuel 9:27...se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed."...
1. Samuel 10:5... kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou,...
1. Samuel 15:5...mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal:...
1. Samuel 16:4...řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš...
1. Samuel 18:6...vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele...
1. Samuel 20:29... "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy...
1. Samuel 20:40... svou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David....
1. Samuel 21:1...vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho...
1. Samuel 22:19...mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i ženy, děti i...
1. Samuel 23:7...vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid...
1. Samuel 23:10...Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel?...
1. Samuel 27:5... mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník...
1. Samuel 28:3...Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a...
1. Samuel 30:3...sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery...
1. Samuel 30:29... Rachalu, do jerachmeelských a kenijských měst, do Chormy, Bor-ašanu, Atachu...
1. Samuel 31:7...a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
2. Samuel 2:1...ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal...
2. Samuel 2:3...jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida...
2. Samuel 5:7... David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce...
2. Samuel 5:9...se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy Milo k...
2. Samuel 6:10... nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského....
2. Samuel 6:12...Boží truhlu přenést z Obed-edomova domu do Města Davidova. Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu,...
2. Samuel 6:16...na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna....
2. Samuel 8:8... a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství...
2. Samuel 10:3...spíše proto, aby prohledali a proslídili město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy...
2. Samuel 10:12... tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí."...
2. Samuel 10:14...se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do...
2. Samuel 11:16... je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou...
2. Samuel 11:17...zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových...
2. Samuel 11:20...a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízkoměstu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo zabil...
2. Samuel 11:25...si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se...
2. Samuel 12:1...Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl...
2. Samuel 12:26...bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem:...
2. Samuel 12:28...zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je nedobyl a vítězství nebylo...
2. Samuel 12:30... který pak David nosíval na hlavě. Vyvezlměsta také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a...
2. Samuel 12:31...některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do...
2. Samuel 15:2...nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a...
2. Samuel 15:12...rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále...
2. Samuel 15:14...jinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhoršíměsto vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli...
2. Samuel 15:24...a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať...
2. Samuel 15:25...ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a...
2. Samuel 15:27..."Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn...
2. Samuel 15:34...mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve...
2. Samuel 15:37...dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva...
2. Samuel 17:13...ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme...
2. Samuel 17:17...Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do města. Nějaký mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi....
2. Samuel 17:23... a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel a byl...
2. Samuel 18:3...z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se...
2. Samuel 19:4...obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako se krade vojsko, které s hanbou prchlo z boje....
2. Samuel 19:38...služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale...
2. Samuel 20:6...a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži...
2. Samuel 20:15...a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršiliměstu násep, který dosahoval na ochranný val. Když celé...
2. Samuel 20:16...začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi:...
2. Samuel 20:19...Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne,...
2. Samuel 20:21...proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti...
2. Samuel 20:22...Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do...
2. Samuel 24:5...a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru. Přišli do...
2. Samuel 24:7...týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do...
1. Královská 1:41... Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom...
1. Královská 1:45...za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli....
1. Královská 2:10...David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet...
1. Královská 3:1...Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác,...
1. Královská 4:13...kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami; Achinadab, syn Idův, spravoval...
1. Královská 8:1...přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili...
1. Královská 8:16... jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno....
1. Královská 8:44...je poslal, a modlili by se k Hospodinu směremměstu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil...
1. Královská 8:48...ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil...
1. Královská 9:11...král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával...
1. Královská 9:12...přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu....
1. Královská 9:13...nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul (to jest:...
1. Královská 9:15... svůj palác, terasu Milo, jeruzalémské hradbyměsta Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž...
1. Královská 9:16...a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvateleměsto dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto...
1. Královská 9:19...v judské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města pro jízdu, a cokoli se...
1. Královská 9:24...sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovalaMěsta Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal...
1. Královská 10:26...vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v...
1. Královská 11:27...stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a...
1. Královská 11:32...mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalémuměstu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto,...
1. Královská 11:36...po všechny dny zářila svíce v Jeruzaléměměstě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno....
1. Královská 11:43...let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat...
1. Královská 12:17...jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama,...
1. Královská 12:25...tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se...
1. Královská 13:25...cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je...
1. Královská 13:29...ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do...
1. Královská 13:32...i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám...
1. Královská 14:11...jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho...
1. Královská 14:12...' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho...
1. Královská 14:21...letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů,...
1. Královská 14:31...ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na...
1. Královská 15:8... Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa....
1. Královská 15:20...králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý...
1. Královská 15:23...- jak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:24...ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn...
1. Královská 16:4...Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho...
1. Královská 16:18...Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a...
1. Královská 16:24...stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána hory...
1. Královská 20:2...a vozy, oblehl Samaří a dobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto...
1. Královská 20:12...svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden...
1. Královská 20:19...bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů aleměsta vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil...
1. Královská 20:30...000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů...
1. Královská 20:34...do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš...
1. Královská 21:8...a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste...
1. Královská 21:11...k smrti." Stařešinové a urození mužiměsta, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel...
1. Královská 21:13...zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu:...
1. Královská 21:24...jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho...
1. Královská 22:26..."Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král:...
1. Královská 22:39...palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 22:51...ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho...
2. Královská 2:19...Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a...
2. Královská 2:23...do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšliměsta nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na...
2. Královská 3:19...vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města, všechna větší města dobudete, všechny ovocné stromy...
2. Královská 3:25...na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli...
2. Královská 6:14... vozy a množství vojáků. Dorazili tam v nociměsto obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a...
2. Královská 6:15...muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec...
2. Královská 6:19...pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte...
2. Královská 7:4...tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu...
2. Královská 7:12...a skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdouměsta, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden...
2. Královská 7:13...na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci,...
2. Královská 8:12...se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš a...
2. Královská 8:24...svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Královská 9:15...chcete za krále, nedovolte nikomu uniknoutměsta a prozradit to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a...
2. Královská 9:28...a pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého...
2. Královská 10:1...poslal listy jizreelským velmožům, stařešinům města a vychovatelům Achabových synů. Napsal jim: "Máte...
2. Královská 10:2...syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte...
2. Královská 10:5... jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města se stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali:...
2. Královská 10:6...královských synů vyrůstalo u předních mužů města, kteří se o starali. Jakmile ten list dostali,...
2. Královská 11:20...královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia byla u královského...
2. Královská 12:22... syn Šomerův. Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš...
2. Královská 13:25...na Ben-hadadovi, synu Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci Joachazovi....
2. Královská 14:20...ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Královská 15:7...ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Královská 15:16... a když mu odmítli otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam rozpáral....
2. Královská 15:38...svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho...
2. Královská 16:20...svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Královská 17:5...do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří...
2. Královská 17:6...v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti...
2. Královská 17:9...proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po pevnosti - si nastavěli...
2. Královská 17:24... Chamátu a Sefarvaimu a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a...
2. Královská 17:26... které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy,...
2. Královská 17:29...uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili...
2. Královská 18:11...v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodina,...
2. Královská 18:13...král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému...
2. Královská 18:30... když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte...
2. Královská 19:13...Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od...
2. Královská 19:25...rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnilměsta dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich...
2. Královská 19:32...Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a...
2. Královská 19:33...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, ...
2. Královská 19:34... do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a...
2. Královská 20:6...let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit....
2. Královská 20:20...i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 22:14... strážce rouch. Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví...
2. Královská 23:5...si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách...
2. Královská 23:8...Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na...
2. Královská 23:19...si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi Hospodina. Všechny kněze těch...
2. Královská 23:27... tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že...
2. Královská 24:10...babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání dorazil k městu i samotný...
2. Královská 24:11...a začali město obléhat. Během obléhání dorazilměstu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak...
2. Královská 25:1...s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město...
2. Královská 25:2...městem a začali kolem něj stavět obléhací valMěsto zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále...
2. Královská 25:3...krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla...
2. Královská 25:4...takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli...
2. Královská 25:11...okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty,...
2. Královská 25:19...kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů...
1. Letopisů 1:43...Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na...
1. Letopisů 1:46... který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na...
1. Letopisů 1:50... syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera...
1. Letopisů 2:22... toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali...
1. Letopisů 4:31... Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam,...
1. Letopisů 6:41...Hebron a přilehlé pastviny v okolí. Poleměsta s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův....
1. Letopisů 6:42... syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, Chilen, Debir...
1. Letopisů 6:45... Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z...
1. Letopisů 6:46... Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo...
1. Letopisů 6:47...Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z...
1. Letopisů 6:48...Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové...
1. Letopisů 6:49...Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili...
1. Letopisů 6:50...levitům. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců...
1. Letopisů 6:51...Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali...
1. Letopisů 6:52...Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam, Bet-choron...
1. Letopisů 9:2...sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových...
1. Letopisů 10:7...a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
1. Letopisů 11:5... David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na...
1. Letopisů 11:7...se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy Milo...
1. Letopisů 11:8...a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek...
1. Letopisů 13:2...izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, se k nám přidají, a přeneseme k...
1. Letopisů 13:13...k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského....
1. Letopisů 15:1...bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil...
1. Letopisů 15:29... Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna....
1. Letopisů 18:8... a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z...
1. Letopisů 19:7...Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal...
1. Letopisů 19:13... tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato...
1. Letopisů 19:15...před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli,...
1. Letopisů 20:2... který pak David nosíval na hlavě. Vyvezlměsta také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a...
1. Letopisů 20:3...dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do...
1. Letopisů 27:25...Azmavet, syn Adielův; za příjmy z políměst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův; za...
2. Letopisů 1:14...vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v...
2. Letopisů 5:2...přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili...
2. Letopisů 6:5... jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani...
2. Letopisů 6:34...poslal, a modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil...
2. Letopisů 6:38...ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil...
2. Letopisů 8:2...během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci....
2. Letopisů 8:4...také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města...
2. Letopisů 8:5...skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choronměsta opevněná hradbami, branami a závorami; dále Baalat a...
2. Letopisů 8:6...dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se...
2. Letopisů 8:11...na lid. Přestěhoval také faraonovu dceruMěsta Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil...
2. Letopisů 9:25...a vozy a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky...
2. Letopisů 9:31...let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Letopisů 10:17...jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama,...
2. Letopisů 11:5...v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam, Tekou...
2. Letopisů 11:10... Coreu, Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a...
2. Letopisů 11:12... oleje a vína a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i...
2. Letopisů 11:23...judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro ...
2. Letopisů 12:4...Libyjci, Sukité a Habešané. Dobyl opevněná města v Judsku a pronikl k Jeruzalému. Rechoboáma i...
2. Letopisů 12:13...letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů,...
2. Letopisů 12:16...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš...
2. Letopisů 13:19...otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám...
2. Letopisů 13:23... Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa....
2. Letopisů 14:4...jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové oltáříky....
2. Letopisů 14:5...v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu...
2. Letopisů 14:6...mu Hospodin dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi,...
2. Letopisů 14:13...pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na...
2. Letopisů 15:6...obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národyměsta se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným...
2. Letopisů 15:8...ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také...
2. Letopisů 16:4...králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny...
2. Letopisů 16:14...ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými...
2. Letopisů 17:2...Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských...
2. Letopisů 17:7... Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše,...
2. Letopisů 17:9...Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska...
2. Letopisů 17:12...rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V...
2. Letopisů 17:13...pevnosti a zásobovací města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko...
2. Letopisů 17:19...králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého...
2. Letopisů 18:25..."Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto...
2. Letopisů 19:5...otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak...
2. Letopisů 19:10... který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona,...
2. Letopisů 20:4...hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem...
2. Letopisů 21:1...otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 21:3... zlatem a cennostmi. Svěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi, svému prvorozenému...
2. Letopisů 21:20...Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Na jeho...
2. Letopisů 23:2...Zichriho. Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských otcovských rodů...
2. Letopisů 23:21...královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se...
2. Letopisů 24:5...a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a vybírejte od celého Izraele každoroční obnos stříbra...
2. Letopisů 24:16... ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik...
2. Letopisů 24:25...zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci...
2. Letopisů 25:13...svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000...
2. Letopisů 25:28...ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Letopisů 26:6...v okolí Ašdodu i jinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům...
2. Letopisů 27:4...hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže....
2. Letopisů 27:9...Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. ...
2. Letopisů 28:15...osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V době poslal...
2. Letopisů 28:18... zaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni...
2. Letopisů 28:25...nároží si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům....
2. Letopisů 28:27...Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho...
2. Letopisů 29:16...se toho chopili další levité a odnášeli to za město k potoku Kidron. S posvěcováním začali hned prvního...
2. Letopisů 30:10...tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a...
2. Letopisů 30:26...dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidovaměsto nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali...
2. Letopisů 31:1...příchozí z Izraele se rozešli. Cestou v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a...
2. Letopisů 31:6...synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli desátek z ovcí, koz a býčků....
2. Letopisů 31:15...příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina, Ješuu, Šemajáše,...
2. Letopisů 31:19... aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím...
2. Letopisů 32:1...Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží...
2. Letopisů 32:3... Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže...
2. Letopisů 32:5...vší rozhodností opravil všechna pobořená místaměstské hradbě, postavil na věže a přidal ještě vnější...
2. Letopisů 32:18...je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních...
2. Letopisů 32:29...všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh...
2. Letopisů 32:30...pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal....
2. Letopisů 33:14...jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke...
2. Letopisů 33:15...hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné...
2. Letopisů 34:6... Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonce i ve městech na území Manasese, Efraima i Šimeona po...
2. Letopisů 34:8... pověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem města Maasejášem a kancléřem Joachem, synem Joachazovým,...
2. Letopisů 34:22...s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna...
Ezdráš 2:1... Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše,...
Ezdráš 2:70... strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech. S...
Ezdráš 3:1...sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému,...
Ezdráš 4:10...a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu,...
Ezdráš 4:12...usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a opravili...
Ezdráš 4:13...opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou...
Ezdráš 4:15...tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm...
Ezdráš 4:16...to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé...
Ezdráš 4:19...můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm...
Ezdráš 4:21... Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby města, dokud nerozhodnu jinak. Vyvarujte se při tom každé...
Ezdráš 6:2...archivní knihovně. v Ekbataně, hlavním městě médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento...
Ezdráš 10:14...zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví...
Nehemiáš 2:3...žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho...
Nehemiáš 2:5...služebníku laskavost, pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu...
Nehemiáš 3:15...poblíž Královské zahrady ke schodům dolůMěsta Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův,...
Nehemiáš 7:4...drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo...
Nehemiáš 7:6... Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše,...
Nehemiáš 7:73...sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce synové Izraele...
Nehemiáš 8:15...a bydlet v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do...
Nehemiáš 9:25...s nimi naložili podle libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, ...
Nehemiáš 10:38...pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. Při vybírání desátků s nimi bude...
Nehemiáš 11:1...každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních...
Nehemiáš 11:3... kteří se usadili v Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních...
Nehemiáš 11:9...byl Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem města byl Juda, syn Senuy. Z kněží: Jedajáš, syn Jojaribův,...
Nehemiáš 11:18...Galalova, syna Jedutunova. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů...
Nehemiáš 11:20...každý na svém vlastnictví ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli...
Nehemiáš 12:37...bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a...
Nehemiáš 13:18...vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu,...
Ester 3:15... Král s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě Súsách zavládl rozruch. Když se Mordechaj dozvěděl o...
Ester 4:1...se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce...
Ester 8:11...královským prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy....
Ester 8:15...zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a...
Ester 8:17...a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů...
Ester 9:2...všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo...
Ester 9:6... jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi...
Ester 9:11...nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl...
Ester 9:19...proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne...
Ester 9:28... v každé rodině, každé provincii a každém městě. Tyto dny purim v Židovstvu nepominou a jejich...
Job 15:28...si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí, které se rozpadají...
Job 24:12... o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajícíchměsta zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu...
Job 39:7...je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích,...
Žalmy 9:7...Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města - není památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby...
Žalmy 31:22...úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí...
Žalmy 45:13...král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou...
Žalmy 46:5...jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom...
Žalmy 46:6... kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním...
Žalmy 48:2... Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy,...
Žalmy 48:3... Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sionměsto mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v...
Žalmy 48:5...Králové totiž, když se spolčili, společněměstu přitáhli. Když na pohlédli, zůstali ohromeni,...
Žalmy 48:9... O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh...
Žalmy 55:10...a vichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po...
Žalmy 55:12...zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby...
Žalmy 59:7...Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají...
Žalmy 59:15...Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o...
Žalmy 60:11...vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž...
Žalmy 69:36...havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásuměsta Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví....
Žalmy 72:16... jeho klasy jak Libanon se vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá...
Žalmy 87:3...příbytky. Jak slavné věci o tobě říkajíměsto Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo...
Žalmy 101:8...umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny! Modlitba ubožáka, když v...
Žalmy 107:4...pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, umdlévali...
Žalmy 107:7... Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy,...
Žalmy 107:36... Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení. Oseli pole, vinice vysadili, které pak...
Žalmy 108:11...vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž...
Žalmy 122:3... Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do něho stoupají...
Žalmy 127:1... marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste...
Žalmy 137:7... kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničena!...
Přísloví 8:3...postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám...
Přísloví 11:10...jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se oslava....
Přísloví 11:11... koná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním...
Přísloví 16:32...než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno...
Přísloví 18:19...dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Ovocem svých úst...
Přísloví 21:22...soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se...
Přísloví 25:28... usilovat o slávu může být neslavné. Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako...
Přísloví 29:8...o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se...
Kazatel 7:19...je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal...
Kazatel 8:10...svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou...
Kazatel 9:14...moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný král, a když...
Kazatel 9:15...je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí...
Kazatel 10:15...Pachtění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do města! Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji...
Píseň 3:2... Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanuměsto prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po tom,...
Píseň 3:3...jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji?...
Píseň 5:7...jsem ho, a on se neozval. Našli strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili. Šaty z ramenou...
Izaiáš 1:7...nejsou léčeny! Vaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z...
Izaiáš 1:8...vprostřed vinice, jako budka v poli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal...
Izaiáš 1:21...ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a...
Izaiáš 1:26...rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazývánoMěsto spravedlnosti, Věrné město. Sion tehdy bude vykoupen...
Izaiáš 6:11..."Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou...
Izaiáš 13:19...Chaldejských, dopadne jako Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít,...
Izaiáš 14:17...říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů...
Izaiáš 14:21...nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin...
Izaiáš 14:31...umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bránoměsto, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od...
Izaiáš 17:1..." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou...
Izaiáš 17:2...městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda...
Izaiáš 17:9...jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli před...
Izaiáš 19:2...bratr proti bratru a přítel proti příteliměsto proti městu a království proti království. Duch...
Izaiáš 19:18...zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a...
Izaiáš 22:2...Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechyměsto plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli...
Izaiáš 22:9...Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce....
Izaiáš 22:11...rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budoval! Pán...
Izaiáš 23:7...obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy...
Izaiáš 23:16...jako v písničce o nevěstce: Vezmi si loutnuměsto obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbezně, zpívej,...
Izaiáš 24:10... pijákům zhořkl nápoj opojný. Rozbořeno je město marnosti; vchody všech domů zataraseny. Že není víno,...
Izaiáš 24:12...všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto...
Izaiáš 25:2...divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu...
Izaiáš 25:3...znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lidměsto krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal...
Izaiáš 26:1...v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou....
Izaiáš 26:5...On strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je k zemi, do prachu je sráží. Bude...
Izaiáš 27:10...ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné...
Izaiáš 28:1...opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheruměstu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou...
Izaiáš 28:2... jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských opilců bude...
Izaiáš 28:4...nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheruměsto ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky...
Izaiáš 29:1...velkolepý je v moudrosti! Běda Arieli, Arieliměstu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem,...
Izaiáš 32:13...Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z...
Izaiáš 32:14...tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina, potěšení...
Izaiáš 32:19...bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupamiměsto srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při...
Izaiáš 33:20...jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné...
Izaiáš 36:1...král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do...
Izaiáš 36:15... když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte...
Izaiáš 37:13...Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od...
Izaiáš 37:26...rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnilměsta dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich...
Izaiáš 37:33...Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a...
Izaiáš 37:34...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, ...
Izaiáš 37:35... do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a...
Izaiáš 38:6...let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Toto...
Izaiáš 40:9...Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci...
Izaiáš 42:11...něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely ...
Izaiáš 44:26... říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek. ...
Izaiáš 45:13...Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení a...
Izaiáš 48:2...ne v pravdě a ne poctivě, vy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opíráte o Boha Izraele, jehož...
Izaiáš 52:1...obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí...
Izaiáš 54:3... národům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se,...
Izaiáš 59:14...pravda ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do města. Pravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je...
Izaiáš 60:14... se u tvých nohou pokloní a budou nazývatMěsto Hospodinovo, Sion Svatého izraelského. Místo abys...
Izaiáš 61:4...dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vašich...
Izaiáš 62:12...Hospodinovi, a tebe nazvou: VyhledávanéMěsto, jež není opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosry...
Izaiáš 64:9...pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží...
Izaiáš 66:6...vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšet z chrámu! Hlas...
Jeremiáš 1:15...obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že ...
Jeremiáš 1:18...nimi zděsím. Hle, dnes jsem učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé...
Jeremiáš 2:15...Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošiliměsta spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a...
Jeremiáš 2:28...přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z čeho chcete obvinit? Všichni jste zradili,...
Jeremiáš 3:14... jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednomměsta, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám...
Jeremiáš 4:5...říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí!...
Jeremiáš 4:7...své domoviny, aby tvou zemi zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se...
Jeremiáš 4:16...‚Zdaleka přišli oblehnout, proti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači...
Jeremiáš 4:26... Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak...
Jeremiáš 4:29..." Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali,...
Jeremiáš 5:6...pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven. bylo příliš...
Jeremiáš 5:17...révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá opevněná města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnech,...
Jeremiáš 6:6...les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze...
Jeremiáš 6:7...útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho...
Jeremiáš 7:17... Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví,...
Jeremiáš 7:34...zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V judských městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout...
Jeremiáš 8:14...sedíme? Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil...
Jeremiáš 8:16...zem. Přitáhnou a pohltí zem i všechno na města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady,...
Jeremiáš 9:10...sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby...
Jeremiáš 10:17...zástupů se jmenuje. Lide žijící v obleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví...
Jeremiáš 10:22...zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine,...
Jeremiáš 11:6...jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova:...
Jeremiáš 11:12...ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým...
Jeremiáš 11:13...přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste...
Jeremiáš 13:19...zem; vaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat....
Jeremiáš 14:2...dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik....
Jeremiáš 14:18...Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi...
Jeremiáš 15:7...unaven! Budu je převívat vidlemi jako obilí ve městech po celé zemi. Připravím je o děti, zahubím svůj lid...
Jeremiáš 17:24... a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v...
Jeremiáš 17:25...něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na...
Jeremiáš 17:26... a toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z...
Jeremiáš 19:8...nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se...
Jeremiáš 19:11... se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívat, protože jinde k...
Jeremiáš 19:12... i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce...
Jeremiáš 19:15...zástupů, Bůh Izraele - Hle, přivádím na toto město a na všechna města v okolí veškeré zlo, před kterým...
Jeremiáš 20:5...a pobije mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho zisk,...
Jeremiáš 20:16...a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší...
Jeremiáš 21:4... kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a...
Jeremiáš 21:6...a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je...
Jeremiáš 21:7... jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 21:9...cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a...
Jeremiáš 21:10...a zachrání si život. Rozhodl jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin....
Jeremiáš 22:6...vrcholek. Zbude z tebe však jen pustinaměsta bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každého v...
Jeremiáš 22:8...budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin...
Jeremiáš 23:14... Všichni jsou pro jako Sodoma, všichni v tom městě jsou jako Gomora!" Nuže, toto praví Hospodin zástupů...
Jeremiáš 23:39...a ze své přítomnosti vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás...
Jeremiáš 25:18... k nimž Hospodin poslal: Jeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky...
Jeremiáš 25:29...‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy...
Jeremiáš 26:2...domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v Hospodinově domě. Vyřiď jim...
Jeremiáš 26:6...naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněží,...
Jeremiáš 26:9... že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná pustina?!" A všechen lid se v...
Jeremiáš 26:11...muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to...
Jeremiáš 26:12..."Hospodin poslal prorokovat o tomto chrámuměstě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své...
Jeremiáš 26:15... že když zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám...
Jeremiáš 26:20... z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš. Jakmile...
Jeremiáš 27:17...králi a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají...
Jeremiáš 27:19...stojanech a ostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž...
Jeremiáš 29:7...se, vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k...
Jeremiáš 29:16...trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství:...
Jeremiáš 30:18...Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slitujiMěsto se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam,...
Jeremiáš 31:21...se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná?...
Jeremiáš 31:23...zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku...
Jeremiáš 31:38... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel k...
Jeremiáš 31:40...na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinuměsto nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které...
Jeremiáš 32:3... že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani...
Jeremiáš 32:24... Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhliměstu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do...
Jeremiáš 32:25...řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můjměsto padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup...
Jeremiáš 32:28...Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 32:29... kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitřměsto vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách ...
Jeremiáš 32:31... Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat...
Jeremiáš 32:36...ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského...
Jeremiáš 32:44...- v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve...
Jeremiáš 33:4...praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež byly na obranu...
Jeremiáš 33:5...zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a...
Jeremiáš 33:10...pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuštěných,...
Jeremiáš 33:12...bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve...
Jeremiáš 33:13... kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu,...
Jeremiáš 34:1...ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni...
Jeremiáš 34:2...Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněm....
Jeremiáš 34:7...útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná opevněná...
Jeremiáš 34:22...rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou je a spálí je. Judská...
Jeremiáš 36:6... kdo budou v postní den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o...
Jeremiáš 36:9...lid, který do Jeruzaléma přicházel z judských měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do...
Jeremiáš 37:5...Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 37:8...Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 37:10...těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli...
Jeremiáš 37:21...placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří. Šefatiáš...
Jeremiáš 38:2...lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a...
Jeremiáš 38:3...takový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který...
Jeremiáš 38:4...svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch...
Jeremiáš 38:9... aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu Ebed-melechovi...
Jeremiáš 38:17...babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou....
Jeremiáš 38:18...však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich...
Jeremiáš 38:23...ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl:...
Jeremiáš 39:3...městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města, zasedli všichni velmoži babylonského krále v...
Jeremiáš 39:4... dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi....
Jeremiáš 39:9...odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lid....
Jeremiáš 39:16... Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta...
Jeremiáš 40:5...babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš...
Jeremiáš 40:10... skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni judští utečenci v...
Jeremiáš 41:7... synem Achikamovým." Jakmile vešli dovnitř města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži pobil a...
Jeremiáš 44:2...jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli...
Jeremiáš 44:6...pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv,...
Jeremiáš 44:17...otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla...
Jeremiáš 44:21..."A co ty kadidlové oběti, které jste v judských městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové...
Jeremiáš 46:8...‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpřed! Vozy, divoce vyrazte!...
Jeremiáš 47:2...z koryta! Zaplaví zemi i všechno na města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni...
Jeremiáš 48:1...Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno,...
Jeremiáš 48:8...a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň...
Jeremiáš 48:9...Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná...
Jeremiáš 48:15...připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce,...
Jeremiáš 48:19... Postav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej:...
Jeremiáš 48:24...i Bet-meon, na Keriot, Bosru i ostatní moábská města, blízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže...
Jeremiáš 48:28...opovržením, kdykoli se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad...
Jeremiáš 48:41...se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostíráMěsta padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce...
Jeremiáš 49:1...Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti...
Jeremiáš 49:13... že bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem...
Jeremiáš 49:18... Jako když byla rozvrácena Sodoma a Gomora i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo...
Jeremiáš 49:25...je sevřen v bolestech. Ach, jak je opuštěno město slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci...
Jeremiáš 50:26...jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj nezůstane ani ostatek!...
Jeremiáš 50:32...a zhroutí se tak, že ho nikdo nezvedne. V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví...
Jeremiáš 50:40... Jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo...
Jeremiáš 51:13...a také vykoná, co o Babyloňanech zvěstovalMěsto ležící u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj...
Jeremiáš 51:31...potkává - babylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech...
Jeremiáš 51:43...moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně...
Jeremiáš 52:4...s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město...
Jeremiáš 52:5...městem a začali kolem něj stavět obléhací valMěsto zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále...
Jeremiáš 52:6...krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla...
Jeremiáš 52:7...takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli....
Jeremiáš 52:15...část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi, a také...
Jeremiáš 52:25...zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů...
Pláč 1:1... dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi...
Pláč 1:19... však zradili. Moji kněží i stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k jídlu, aby se udrželi...
Pláč 2:15...potřesou nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to město, jemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?"...
Pláč 3:51... Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města! Nepřátelé jak ptáčka lovili, lovili bez...
Pláč 5:11... Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům...
Ezechiel 4:1...vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu...
Ezechiel 4:3... postav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na svůj pohled, je obleženo. Oblehni je...
Ezechiel 5:2...obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš...
Ezechiel 6:6...oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné...
Ezechiel 7:15...a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor...
Ezechiel 7:23...řetězy! Protože zemi naplnily popravy a ve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby...
Ezechiel 9:1...hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od...
Ezechiel 9:4...a s písařským náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a označ...
Ezechiel 9:5...jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte! Nemějte slitování, nešetřete je....
Ezechiel 9:7...nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl...
Ezechiel 9:9...je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin zemi...
Ezechiel 10:2...cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli...
Ezechiel 11:2...hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve...
Ezechiel 11:3...‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto prorokuj proti nim....
Ezechiel 11:6... co vás v duchu napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto...
Ezechiel 11:7...Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; vás z něj...
Ezechiel 11:9...meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu vásměsta ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám...
Ezechiel 11:11...poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském...
Ezechiel 11:23...křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění,...
Ezechiel 12:10...a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem,...
Ezechiel 12:20...kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy...
Ezechiel 14:23... neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 17:4...a odnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a zasel do...
Ezechiel 19:7...požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v , se děsili, když řval....
Ezechiel 21:24... Vyrob ukazatel a postav ho na rozcestí před městem. Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo...
Ezechiel 22:2...Hospodinovo: "Obviň, synu člověčí, obviň to město vraždění! Ukaž mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak...
Ezechiel 22:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město...
Ezechiel 24:6...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny,...
Ezechiel 24:7...z něho kus po kuse, jakkoli se ti namane. To město je naskrz krvavé! Nechávalo krev na holé skále,...
Ezechiel 24:9...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví,...
Ezechiel 25:9...moábské srázy počínaje chloubou země, hraničními městy Bet-ješimot, Baal-meon a Kiriatajim. Vydám je spolu s...
Ezechiel 26:10...do tvých bran, jako se táhne do poraženého města. Kopyty svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí...
Ezechiel 26:17...Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí! Se všemi, kdo v tobě bydleli,...
Ezechiel 26:19...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: učiním městem opuštěným, jako jsou města, kde se nebydlí, se...
Ezechiel 28:23... v něm dostojím své svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat...
Ezechiel 29:12...tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech měst....
Ezechiel 30:7...nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho města budou nejzbořenější ze všech měst. Tehdy poznají, že...
Ezechiel 30:18...egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí....
Ezechiel 33:21...ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula...
Ezechiel 35:4...ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy...
Ezechiel 35:9... Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 36:4...a roklinám, zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola...
Ezechiel 36:10...- celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi...
Ezechiel 36:33...kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách. Zpustošená...
Ezechiel 36:35...země je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a...
Ezechiel 36:38...v Jeruzalémě o svátcích - tak se ta rozbořená města zaplní lidmi jako ovcemi. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 39:9...den, o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i...
Ezechiel 39:16...ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna. Synu člověčí,...
Ezechiel 40:1...roce našeho vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu města, právě toho dne na mně spočinula ruka Hospodinova a...
Ezechiel 40:2...horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled...
Ezechiel 43:3...podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem...
Ezechiel 45:5...levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se svatým podílem dáte...
Ezechiel 45:6...země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude...
Ezechiel 45:7... Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich...
Ezechiel 48:15...25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání městu - pro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát...
Ezechiel 48:17...500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě. K městu bude přiléhat pruh volné země: 250 loktů na severu,...
Ezechiel 48:18...na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů...
Ezechiel 48:20...vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a...
Ezechiel 48:21...území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů...
Ezechiel 48:22...s chrámovou svatyní. Majetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude...
Ezechiel 48:30...Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři...
Ezechiel 48:35...tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády...
Daniel 8:2...tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v provincii Elam; stál jsem v tom vidění u...
Daniel 9:16... odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim...
Daniel 9:18...Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní...
Daniel 9:19...Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil...
Daniel 9:24...týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby...
Daniel 9:26...týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází....
Daniel 11:15... ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko se...
Ozeáš 6:8...zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí. Jako...
Ozeáš 8:14...a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze...
Ozeáš 11:6...Protože se odmítli vrátit ke mně, v jejich městech bude řádit meč; roztříští jejich závory, jejich...
Ozeáš 13:10...tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi...
Joel 2:9...i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy,...
Amos 3:6...někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, copak lid nemá strach? Když se ve...
Amos 4:6... rádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech...
Amos 4:7...také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem jej však odepřel;...
Amos 4:8... druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit...
Amos 5:3... Toto praví Panovník Hospodin domu IzraeleMěstu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu,...
Amos 6:8...špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v...
Amos 7:17... toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude...
Amos 9:14...lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou...
Abdiáš 1:20...a Jeruzalémští vyhnanci v Sefaradu obsadí města v Negevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby...
Jonáš 1:2...Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne...
Jonáš 3:2...Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel...
Jonáš 3:3...mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a ...
Jonáš 3:4...město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal procházet a volat:...
Jonáš 4:5... že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešelměsta a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a...
Jonáš 4:11... A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí,...
Micheáš 4:10...v bolestech jako rodička, protože musíš odejítměsta a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam...
Micheáš 5:10...mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím...
Micheáš 5:13... Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad...
Micheáš 6:9...se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš...
Micheáš 7:12...den, kdy připutují k vám z Asýrie i z měst Egypta, ze zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři...
Nahum 2:8...se protrhla! Palác se rozpadá! Je rozhodnutoMěsto obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně...
Nahum 3:1...země, hlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit....
Abakuk 2:8...za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemiměsto se všemi obyvateli. Běda tomu, kdo chtivě shání pro...
Abakuk 2:12...ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak Hospodin...
Abakuk 2:17...za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemiměsto se všemi obyvateli. Na co je modla, kterou někdo...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |