Měst

Hledám varianty 'měst' [ městy (15) městům (18) městu (48) město (291) městem (31) městech (80) městě (193) města (507) měst (126) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:17...ženou a ta počala a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se...
Genesis 10:10...Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v...
Genesis 10:12... jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské...
Genesis 11:4...malty. Řekli si totiž: "Pojďme, postavme si město a věž, jejíž vrchol dosáhne k nebi. Tak si uděláme...
Genesis 11:5...zemi!" Hospodin však sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si...
Genesis 11:8...je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel,...
Genesis 11:9... a tak to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč...
Genesis 13:12...Abram bydlel v kanaánské zemi, ale Lot bydlel ve městech jordánské roviny a postavil své stany k Sodomě....
Genesis 18:24...ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to...
Genesis 18:26...práva?" Na to Hospodin řekl: "Najdu-li v tom městě, v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim...
Genesis 18:28...pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich tam čtyřicet pět,"...
Genesis 19:4...jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města, sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid...
Genesis 19:12...ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich...
Genesis 19:14...a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin toto město zničí!" Jeho zeťové si však mysleli, že žertuje. Když...
Genesis 19:15... které tu jsou, aby nesmetl trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také...
Genesis 19:16...Hospodin smiloval. Odvedli ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl:...
Genesis 19:20...neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech...
Genesis 19:21...odvětil: "Hle, i v této věci jsem vyslyšelměsto, o němž jsi mluvil, nevydám zkáze. Pospěš si! Uteč...
Genesis 19:22...nic udělat, dokud tam nepřijdeš." (A proto se to město jmenuje Coar, Maličké.) Když Lot vešel do Coaru,...
Genesis 19:25...síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebe. Ona města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se vším,...
Genesis 19:29...stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota...
Genesis 23:10...přede všemi Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám,...
Genesis 23:18... přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v jeskyni...
Genesis 24:10...a vyrazil do mezopotamského Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou...
Genesis 24:11...do mezopotamského Aramu k Náchorovu městu. Před městem zastavil velbloudy u studny s vodou (bylo to navečer...
Genesis 24:15..." Vtom, ještě než to dořekl, vyšlaměsta Rebeka se džbánem na rameni. Ta dívka se narodila...
Genesis 24:45...vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšlaměsta Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a...
Genesis 26:33...Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes jmenuje Beer-šeba, Studna přísahy. Když...
Genesis 28:19...To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luz. Jákob tehdy složil tento slib:...
Genesis 33:18...pak na cestě z Padan-aramu pokojně dorazil do města Šechem v kanaánské zemi a utábořil se před městem....
Genesis 34:20...a jeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a promluvili k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám...
Genesis 34:24...nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se...
Genesis 34:25... chopili každý svého meče, v bezpečí vešli do města a pobili všechny, kdo byli mužského pohlaví. Také...
Genesis 34:27...Jákobovi synové pak přišli k pobitým a vyplenili město, kde byla poskvrněna jejich sestra. Vzali jejich brav...
Genesis 34:28... Vzali jejich brav, skot i osly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich bohatství. Všechny jejich...
Genesis 35:5...u Šechemu. Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli...
Genesis 36:32...král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na...
Genesis 36:35... který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na...
Genesis 36:39... syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera...
Genesis 41:35...obilí pod faraonovu pravomoc, uloží potraviny do měst a hlídají je. Tak vznikne pro celou zem zásoba jídla...
Genesis 41:48...shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních polí....
Genesis 44:4...se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl správci svého domu: "Vstaň, pronásleduj...
Genesis 44:13...pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když tam Juda se svými...
Exodus 1:11... a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím...
Exodus 9:29...zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjduměsta a vzepnu ruce k Hospodinu, hromy přestanou a...
Exodus 9:33...později.) Mojžíš tedy odešel od faraona venměsta a vzepjal ruce k Hospodinu. Hromy i krupobití rázem...
Leviticus 14:40...byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech stranách oškrábat....
Leviticus 14:41...seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme se také jiná...
Leviticus 14:45...toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době, kdy bude uzavřen,...
Leviticus 14:53...očistí dům od hříchu, vypustí živého ptáka za městem do kraje. Tak za dům vykoná obřad smíření a ten bude...
Leviticus 25:29... Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok...
Leviticus 25:30...než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho potomkům natrvalo....
Leviticus 25:32...a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení jejich...
Leviticus 25:33...domů trvalé. I kdyby prodaný dům v jejich městě nikdo z levitů nevykoupil, bude v létě milosti vydán...
Leviticus 25:34...synů Izraele. Polnosti přiléhající k jejich městům se nesmí prodávat vůbec, neboť je to jejich trvalé...
Leviticus 26:25...pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou...
Leviticus 26:31...hnusných model a budu si vás ošklivit. Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim...
Leviticus 26:33...vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny. Po celou dobu svého zpustošení...
Numeri 13:19...země, v níž bydlí? Dobrá, nebo špatná? Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to...
Numeri 13:28... Jenže lid, který v zemi bydlí, je silnýměsta jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli...
Numeri 20:16...anděla a vyvedl nás z Egypta. Hle, nyní jsme ve městě Kádeš u hranic tvého území. Nech nás prosím projít...
Numeri 21:2...tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá." Hospodin Izrael vyslyšel, vydal mu...
Numeri 21:3... vydal mu Kananejce a Izrael je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma,...
Numeri 21:25...opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a usadil se v nich, včetně Chešbonu a všech jeho...
Numeri 21:26...včetně Chešbonu a všech jeho vesnic. Chešbon byl městem emorejského krále Sichona, který bojoval s dřívějším...
Numeri 21:27...do Chešbonu, zkuste ho vystavět, zkuste opevnit město Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města...
Numeri 21:28...Sichonovo! Z Chešbonu totiž vyšlehl oheň, z města Sichonova plamen, jenž pohltil Ar Moábský, obyvatele...
Numeri 31:10... stáda a veškeré bohatství. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili....
Numeri 32:16..."Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytekměsta pro své děti. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele...
Numeri 32:17...místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země. My se ale domů...
Numeri 32:24... a vězte, že váš trest si vás najde. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co...
Numeri 32:26...a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech, zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji,...
Numeri 32:33...Sichona a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst. Synové Gádovi pak...
Numeri 32:36... Jaezer, Jogbehu, opevněná města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy....
Numeri 32:38...(jejichž jména byla změněna) a také SibmuMěsta, která vystavěli, přejmenovali. Synové Machira, syna...
Numeri 35:2... ze svého dědičného území dají levitům města k bydlení; také pastviny okolo těch měst dejte...
Numeri 35:3...také pastviny okolo těch měst dejte levitům. Ta města jim budou sloužit k bydlení a přilehlé pastviny budou...
Numeri 35:5...vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní, západní a severní straně...
Numeri 35:6... Toto budou jejich předměstské pastviny." "Z měst, která dáte levitům, bude šest měst útočištných. Tam...
Numeri 35:7...další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z vlastnictví...
Numeri 35:8...čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z vlastnictví synů Izraele přidělíte takto: od...
Numeri 35:11...Jordán a vstoupíte do kanaánské země, vyberte si města, která vám budou sloužit jako útočiště. Bude se do...
Numeri 35:12...moci uchýlit ten, kdo někoho neúmyslně zabil. Ta města vám budou sloužit jako útočiště před mstitelem, aby...
Numeri 35:13...než se dostaví k soudu před obcí. Určete si šest měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v...
Numeri 35:14...měst, která vám budou sloužit jako útočiště: tři města v Zajordání a tři města v zemi Kanaán. Ta slouží...
Numeri 35:15... Ta slouží jako útočištná města. Těchto šest měst synům Izraele, hostům i přistěhovalcům slouží za...
Numeri 35:25...mstitelem a umožní mu návrat do útočištného města, kam se uchýlil. Tam bude bydlet do smrti...
Numeri 35:26...zabil, odváží vyjít za hranice svého útočištného města a krevní mstitel ho najde mimo jeho hranice a zabije...
Numeri 35:28...zabil, totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti nejvyššího kněze. Teprve po jeho smrti se...
Numeri 35:32... Ani za toho, kdo se uchýlil do útočištného města, nepřijímejte výkupné, chtěl-li by se vrátit domů...
Deuteronomium 1:22...nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak...
Deuteronomium 1:28...když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než myměsta jsou veliká a opevněná k nebi, a navíc jsme tam...
Deuteronomium 2:18...mi řekl: "Dnes procházíš moábským územímměsta Ar a blížíš se k Amoncům. Neútoč na a nebojuj s...
Deuteronomium 2:34...jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich jsme vyhladili jako proklaté včetně...
Deuteronomium 2:35...i dětí. Nikoho jsme nenechali naživu. Z dobytých měst jsme si rozebrali dobytek a kořist. Od Aroeru na břehu...
Deuteronomium 2:36...a kořist. Od Aroeru na břehu potoka Arnon a od města v údolí po Gileád nebylo tvrze, která by před námi...
Deuteronomium 2:37...ses ale k zemi Amonců, k okolí potoka Jabok, k městům v horách a vůbec k ničemu, co Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 3:4...je, z nich nezůstal jediný živý. Všechna jeho města jsme tenkrát dobyli. Nebylo tvrze, již bychom jim...
Deuteronomium 3:5...Argob, Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a závorami....
Deuteronomium 3:6...králi Sichonovi, vyhladili jsme každé město - muže, ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch...
Deuteronomium 3:7... ženy i děti. Všechen dobytek a kořist z těch měst jsme si pak rozebrali. Tenkrát jsme oběma emorejským...
Deuteronomium 3:10...mu říkají Senír.) Zmocnili jsme se všech měst náhorní roviny, celého Gileádu a celého Bášanu po...
Deuteronomium 3:12...na potoce Arnon a polovinu pohoří Gileád s jeho městy. Zbytek Gileádu s celým Bášanem, totiž Ogovo...
Deuteronomium 3:19...(vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám přidělil. Hospodin, váš Bůh, pak ...
Deuteronomium 4:41...dává Hospodin, tvůj Bůh. Mojžíš pak určil tři města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit...
Deuteronomium 4:42...měl v nenávisti. Uchýlí se do jednoho z těch měst a zůstane naživu: Becer na pusté náhorní rovině pro...
Deuteronomium 6:10... Izákovi a Jákobovi. ti v veliká a krásná města, která jsi nestavěl, domy plné všeho dobrého, které...
Deuteronomium 9:1...národy větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid, Anakovce,...
Deuteronomium 12:12...a děvečkami a také s levitou, který je ve tvém městě, neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictví. Měj...
Deuteronomium 12:15...Hospodina, svého Boha, v kterémkoli svém městě, kdykoli se ti zachce. Smí je jíst čistý i nečistý,...
Deuteronomium 12:17...ji vytéci na zem jako vodu. Nesmíš však ve svém městě jíst desátky ze svého obilí, vína a oleje ani...
Deuteronomium 12:18...otrokem a děvečkou i s levitou, který je ve tvém městě. Před Hospodinem, svým Bohem, se budeš radovat z...
Deuteronomium 12:21... tak, jak jsem ti přikázal. Smíš je jíst ve svém městě podle své chuti. Smíš je jíst stejně, jako se ...
Deuteronomium 13:13... Mohl by ses doslechnout o jednom ze svých měst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, k bydlení, že z...
Deuteronomium 13:14...vyšli ničemové, aby svedli obyvatele svého města slovy: "Pojďme sloužit cizím bohům" (které jsi...
Deuteronomium 13:16...spáchána taková ohavnost, musíš obyvatele toho města pobít mečem. To město se vším, co je v něm, musíš...
Deuteronomium 13:17...kořist z něj shromáždi doprostřed jeho městí a spal to město i s jeho kořistí jako zápalnou oběť...
Deuteronomium 14:27... Nezanedbávej ovšem levitu, který je ve tvém městě, neboť u tebe nemá žádný podíl ani dědictví. Každý...
Deuteronomium 14:28...desátky z úrody toho roku a slož je ve svém městě. Přijde levita (jenž u tebe nemá podíl ani dědictví)...
Deuteronomium 14:29... sirotek a vdova, kteří jsou ve tvém městě, a budou jíst do sytosti. Hospodin, tvůj Bůh, pak...
Deuteronomium 15:7...někdo chudý (kterýkoli tvůj bratr v kterémkoli městě v zemi, již ti dává Hospodin, tvůj Bůh), pak před...
Deuteronomium 15:22...Hospodinu, svému Bohu. Můžeš jej sníst ve svém městě, tak jako gazelu či jelena, jsi čistý nebo nečistý...
Deuteronomium 16:5...rána. Nesmíš pořádat Hod beránka v kterémkoliměst, která ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. Hod beránka...
Deuteronomium 16:11...otrokem a děvečkou, s levitou, který je ve tvém městě, a s přistěhovalcem, sirotkem a vdovou ve tvém středu...
Deuteronomium 16:14... sirotkem a vdovou, kteří jsou ve tvém městě. Po sedm dní pořádej pro Hospodina, svého Boha,...
Deuteronomium 16:18...toho, jak mu požehnal Hospodin, tvůj Bůh. Ve městech, která ti Hospodin, tvůj Bůh, , si pro každý svůj...
Deuteronomium 17:2... je to ohavnost! Ve tvém středu, v kterémkoli městě, které ti Hospodin, tvůj Bůh, , by se mohl objevit...
Deuteronomium 17:8...lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo stát něco mimořádného, co bys nedovedl...
Deuteronomium 18:6...jménu. Kterýkoli levita smí odejít z tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které...
Deuteronomium 19:1...jejich zem. je vyženeš a usadíš se v jejich městech a v jejich domech, odděl si uprostřed země, kterou...
Deuteronomium 19:2...ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví, tři města. V zemi, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, za dědictví...
Deuteronomium 19:5...bude se dotyčný moci uchýlit do jednoho z těchto měst a zachránit si život. Kdyby to bylo příliš daleko,...
Deuteronomium 19:7...v nenávisti. A proto ti přikazuji: Odděl si tři města. Hospodin, tvůj Bůh, podle přísahy dané tvým otcům...
Deuteronomium 19:9...jeho cestách po všechny dny), potom k těmto třem městům přidáš ještě další tři. To proto, aby se v zemi,...
Deuteronomium 19:11...smrtelně zranil, by utekl do jednoho z těchto měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města...
Deuteronomium 19:12...měst, v takovém případě pro něj stařešinové jeho města pošlou, vezmou ho odtud a vydají jej do rukou...
Deuteronomium 20:10...do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhnešměstu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud...
Deuteronomium 20:14...ženy, děti, dobytek a všechnu kořist z toho města si rozeber a užívej kořist svých nepřátel, které ti...
Deuteronomium 20:15...Hospodin, tvůj Bůh, vydal. Takto nalož se všemi městy, která jsou od tebe velmi vzdálená - s těmi, která...
Deuteronomium 20:16...těmi, která nepatří k městům zdejších národů. Z měst patřících národům, které ti Hospodin, tvůj Bůh, dává...
Deuteronomium 20:19...Hospodinu, svému Bohu. Budeš-li ve válce některé město dlouho obléhat, aby ses jej zmocnil, nenič jeho...
Deuteronomium 20:20...kácet a stavět z nich obléhací zařízení, dokud město, které s tebou bojuje, nepadne. Když se v zemi,...
Deuteronomium 21:2...změřili vzdálenost od toho zabitého k okolním městům a zjistili, které město je k mrtvému nejblíže....
Deuteronomium 21:3...toho zabitého k okolním městům a zjistili, které město je k mrtvému nejblíže. Stařešinové toho města ...
Deuteronomium 21:4...a ještě netahala jho. Tu jalovici stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde se neoralo...
Deuteronomium 21:6...každá pře a každé napadení.) Všichni stařešinové města, které bude k zabitému nejblíže, si pak umyjí ruce...
Deuteronomium 21:19...ho otec s matkou vezmou a odvedou k bráně jeho města za městskými stařešiny. Těm řeknou: "Tento náš syn je...
Deuteronomium 21:21...nás, jen hoduje a pije." Všichni muži toho města jej ukamenují k smrti. Odstraň ze svého středu...
Deuteronomium 22:17...dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají...
Deuteronomium 22:18...její roucho před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že...
Deuteronomium 22:21...ke vchodu do domu jejího otce a muži toho města ji ukamenují k smrti za to, že spáchala v Izraeli...
Deuteronomium 22:23... i ta žena. Odstraň z Izraele zlo! Když někdo ve městě potká dívku, pannu zasnoubenou jinému muži, a vyspí...
Deuteronomium 22:24...jinému muži, a vyspí se s , vyveďte obaměstské bráně a ukamenujte je k smrti - dívku proto, že ve...
Deuteronomium 23:17...bydlí u tebe, kdekoli se mu zalíbí, v kterémkoli městě, které si u vás vybere. Nesmíš jej utiskovat. Mezi...
Deuteronomium 24:14... je to tvůj bratr anebo se do některého města ve tvé zemi přistěhoval. Každý den ještě před západem...
Deuteronomium 25:8...splnit svou švagrovskou povinnost!" Stařešinové města jej tedy předvolají a promluví s ním. Bude-li stát na...
Deuteronomium 26:12... přistěhovalci, sirotku a vdově, aby ve tvém městě jedli do sytosti. Tehdy před Hospodinem, svým Bohem,...
Deuteronomium 28:3... všechna tato požehnání: Požehnaný budeš ve městě, požehnaný budeš i na poli! Požehnaný plod tvého lůna...
Deuteronomium 28:16... všechna tato prokletí: Prokletý budeš ve městě, prokletý budeš i na poli. Prokletá tvá nůše i tvá...
Deuteronomium 28:52... dokud nevyhubí. Sevře ve tvých všech městech po celé zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradby...
Deuteronomium 28:55... tví nepřátelé sevřou ve všech tvých městech, nedá nikomu ani kousek masa svých dětí. Bude je...
Deuteronomium 28:57...sevření, tví nepřátelé sevřou ve tvých městech, je tajně sní! Nebudeš-li pečlivě dodržovat všechna...
Deuteronomium 34:3...moři, Negev i údolní rovinu Palmového města Jericha po Coar. Hospodin mu řekl: "Toto je zem,...
Jozue 2:7...k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani neulehli,...
Jozue 3:16...zastavily. Nahromadily se velmi daleko odtud, u města Adam ležícího u Caretánu, zatímco vody odtékající...
Jozue 6:3... jeho krále i udatné hrdiny. Vy bojovníci to město všichni obklíčíte a jednou denně město obejdete...
Jozue 6:4...sedm trub z beraních rohů. Sedmého dne obejdete město sedmkrát a kněží troubí na trouby. Jakmile dlouze...
Jozue 6:5... pak všechen lid vyrazí mohutný pokřikMěstská hradba se zhroutí a lid vnikne do města, každý tam,...
Jozue 6:7...rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci jdou před Hospodinovou truhlou." Když...
Jozue 6:11...křičet." Nato nechal Hospodinovu truhlu obejít město jednou kolem dokola. Pak odešli do tábora a tam...
Jozue 6:14...truhlou za zvuku trub. I druhého dne obešli město jednou kolem dokola, načež se vrátili do tábora. Tak...
Jozue 6:15...vstali za svítání a stejným způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město...
Jozue 6:16... Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v...
Jozue 6:17...lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město propadne Hospodinu i se vším, co je v něm! Pouze...
Jozue 6:20...pokřik, hradby se zhroutily a lid vnikl do města, každý tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo...
Jozue 6:21...tam, kde byl. Tak město dobyli. Vše, co bylo ve městě, pak vyhladili jako proklaté: muže i ženy, mladé i...
Jozue 6:24...poskytli jim útočiště za izraelským táborem. To město pak vypálili i se vším, co bylo v něm. Pouze stříbro,...
Jozue 6:26...před Hospodinem, kdo povstane, aby stavěl toto město Jericho! Za cenu svého prvorozeného je založí, za...
Jozue 8:1...ti do rukou ajského krále a jeho lid i s jejich městem a územím. S Ajem i s jeho králem naložíš stejně,...
Jozue 8:2...dobytek si ale můžete nechat pro sebe. Vzadu za městem si proti němu nachystej zálohu." Jozue se tedy se...
Jozue 8:4...noci s rozkazem: "Dávejte pozor! Budete vzadu za městem číhat v záloze. Nebuďte od města moc daleko. Všichni...
Jozue 8:5...lid, který bude se mnou, se zatím přiblížímeměstu. Vytáhnou proti nám jako prve a my se dáme na útěk....
Jozue 8:6...na útěk. Vydají se za námi, a tak je odlákáme od města. Řeknou si totiž: ‚Utíkají před námi jako prve.'...
Jozue 8:7...utíkat a vy zatím vyrazíte ze zálohy, obsadíte město a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se...
Jozue 8:8...a Hospodin, váš Bůh, vám je vydá do rukou. se města zmocníte, zapálíte ho; zachováte se podle Hospodinova...
Jozue 8:11...s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před město a utábořili se na sever od Aje. Mezi nimi a Ajem byla...
Jozue 8:12...je jako zálohu mezi Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní...
Jozue 8:13...od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od města. noci Jozue...
Jozue 8:14...ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště před plání Arava, k...
Jozue 8:16...a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se za...
Jozue 8:17...nikdo, kdo by nevyrazil za Izraelem. Nechali město otevřené a pronásledovali Izrael. Tehdy Hospodin řekl...
Jozue 8:19...vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je zapálili. Ajští muži se...
Jozue 8:20...je zapálili. Ajští muži se ohlédli a hle - z města stoupal k nebi dým! Nemohli ovšem utéci ani tam, ani...
Jozue 8:21...Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým, otočili se nazpět a udeřili...
Jozue 8:22...nazpět a udeřili na ajské muže. (Ti se totižměsta vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.)...
Jozue 8:27...nechal jen ukořistěný dobytek a zboží z onoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil Aj a...
Jozue 9:17...postupovali dál a třetího dne došli k jejich městům. Byla to města Gibeon, Kefira, Beerot a...
Jozue 10:2...hrozný strach, protože Gibeon bylo veliké město, jako bývají královská sídla, a protože bylo větší...
Jozue 10:19...jim do zad a nedovolte jim vrátit se do jejich měst. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou!" Jozue a...
Jozue 10:20... kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do...
Jozue 10:30...ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam nenechal naživu; s jejím králem naložil...
Jozue 10:37... se všemi vesnicemi i se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho nenechal naživu, stejně jako to provedl v...
Jozue 10:39...ho i s jeho vesnicemi a jeho krále zajaliMěsto vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili...
Jozue 11:12... Jozue se zmocnil všech těchto královských měst i jejich králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je...
Jozue 11:13... jak přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. Z měst postavených na dřívějších sutinách ale Izrael...
Jozue 11:14...sebou rozdělili všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče, úplně je...
Jozue 11:19...boj. Kromě Hivejců bydlících v Gibeonu nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali...
Jozue 11:21...hor. Jozue je vyhladil jako proklaté i s jejich městy. V zemi synů Izraele nikdo z Anakovců nezůstal;...
Jozue 13:9...území: Od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu...
Jozue 13:10...náhorní rovinu k Dibonu. Dále všechna města emorejského krále Sichona, který vládl v Chešbonu, ...
Jozue 13:16...Území od Aroeru na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u...
Jozue 13:17...celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i všechna města na náhorní rovině: Dibon, Bamot-baal, Bet-baalmeon,...
Jozue 13:21... úbočí Pisgy a Bet-ješimot - všechna města náhorní roviny a celé království emorejského krále...
Jozue 13:23...dědictví Rubenových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům...
Jozue 13:25...jejich rody: Území Jaezeru a všechna gileádská města, polovina země Amonců k Aroeru naproti Rabě, dále...
Jozue 13:28...je dědictví Gádových synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova...
Jozue 13:31...Gileádu a také Aštarot a Edrei, Ogova královská města v Bášanu. To dostali synové Machira, syna Manasesova,...
Jozue 14:4...ovšem žádný podíl v zemi nepřipadl, pouze města k bydlení a přilehlé pastviny pro jejich dobytek a...
Jozue 14:12...slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak Hospodin...
Jozue 14:15... (Hebron se dříve jmenoval Kiriat-arba, tedy Město Arbovo, podle největšího z Anakovců.) Země tehdy...
Jozue 15:9...vede hranice k vodnímu prameni Neftoach, míříměstům pohoří Efron a dále k Baale (což je Kiriat-jearim)....
Jozue 15:21...úplně na jihu dostalo pokolení Juda následující města u edomské hranice: Kabceel, Eder, Jagur, Kina, Dimona...
Jozue 15:32... Šilchim, Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna...
Jozue 15:36... Aditaim, Gedera a Gederotaim - celkem čtrnáct měst s osadami. Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád...
Jozue 15:41... Bet-dagon, Naama a Makeda - celkem šestnáct měst s osadami. Dále: Libna, Eter, Ašan...
Jozue 15:44... Neciv, Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady...
Jozue 15:51... Anim, Gošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct měst s osadami. Dále: Arab, Duma, Ešean...
Jozue 15:54...(což je Hebron) a Cior - celkem devět měst s osadami. Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta...
Jozue 15:57... Zanoach, Kajin, Gibea a Timna - celkem deset měst s osadami. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor...
Jozue 15:59... Gedor, Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest měst s osadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a...
Jozue 15:60...Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě města s osadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka...
Jozue 15:62... Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest měst s osadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat...
Jozue 16:9...rody. Navíc byla pro Efraimovy syny vyčleněna města uprostřed dědictví synů Manasesových; všechna ta...
Jozue 17:9...sestupuje potokem Kána. Zde, mezi Manasesovými městy jižně od potoka, jsou města patřící Efraimovi....
Jozue 17:12...výčtu je Náfot.) Synové Manasesovi se ale těchto měst nedokázali zmocnit; Kananejci totiž byli rozhodnuti v...
Jozue 18:9... prošli tu zem a zapsali na svitek, jaká města připadají na sedm podílů. Potom se vrátili k Jozuovi...
Jozue 18:14...a sahá ke Kiriat-baalu (což je Kiriat-jearimměsto synů Judových). To je západní strana. Jižní strana...
Jozue 18:21... Pokolení Benjamín připadla pro jejich rody tato města: Jericho, Bet-chogla, Emek-kecic, Bet-arava, Cemaraim...
Jozue 18:24... Ofra, Kfar-amona, Ofni a Geba - celkem dvanáct měst s osadami. Dále Gibeon, Ráma, Beerot...
Jozue 18:28...je Jeruzalém), Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct měst s osadami. To je dědictví Benjamínových synů pro...
Jozue 19:6... Chacar-susa, Bet-lebaot a Šaruchen - třináct měst i s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři...
Jozue 19:7...s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst ...
Jozue 19:8...s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To je dědictví...
Jozue 19:15... Šimron, Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct měst s osadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich...
Jozue 19:16...Zabulonových synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy...
Jozue 19:22... než dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich...
Jozue 19:23...dědictví pokolení Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro...
Jozue 19:29... Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose, dosáhne ke...
Jozue 19:30...sem také Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva měst s osadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro...
Jozue 19:31...pokolení Ašerových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy...
Jozue 19:35... na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret, Adama, Ráma,...
Jozue 19:38...Chorem, Bet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct měst s osadami. To je dědictví pokolení Neftalímových synů...
Jozue 19:39...Neftalímových synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro...
Jozue 19:47... Proto vytáhli a zaútočili na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a...
Jozue 19:48...je dědictví pokolení Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s...
Jozue 19:50... synu Nunovu. Podle Hospodinova příkazu mu dali město, které si přál - Timnat-serach v Efraimských horách....
Jozue 20:2..."Řekni synům Izraele: Určete si útočištná města, jak jsem vám pověděl skrze Mojžíše, aby se tam...
Jozue 20:4... Když se provinilý uteče do jednoho z těchto měst, postaví se ke vchodu do městské brány a přednese svou...
Jozue 20:6...ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se nepostaví před obec k soudu, a poté...
Jozue 20:8...naproti Jerichu vybrali z Rubenova pokolení město Becer na pusté náhorní rovině, z pokolení Gád vybrali...
Jozue 20:9...a z Manasesova pokolení Golan v Bášanu. To jsou města určená všem synům Izraele i cizincům pobývajícím mezi...
Jozue 21:2...skrze Mojžíše přikázal, abychom dostali města k bydlení a pastviny pro náš dobytek." Synové Izraele...
Jozue 21:3...příkazu dali levitům ze svého dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy...
Jozue 21:4...byli potomky kněze Árona, získali losem třináct měst od pokolení Juda, Šimeon a Benjamín. Ostatní Kehatovi...
Jozue 21:5... Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny pokolení...
Jozue 21:6...Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od poloviny...
Jozue 21:7... Synové Merariho obdrželi pro své rody dvanáct měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s...
Jozue 21:8...měst od pokolení Ruben, Gád a Zabulon. Tato města i s jejich pastvinami přidělili synové Izraele...
Jozue 21:9...a Šimeon byla odevzdána tato jmenovitě uvedená města (připadla Áronovým potomkům, Leviho synům z rodů...
Jozue 21:12...byl otcem Anaka). Pole a osady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb, syn Jefunův. Synové...
Jozue 21:13... Synové kněze Árona tedy dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Hebron a tato města s...
Jozue 21:16... Debir, Ajin, Juta a Bet-šemeš - celkem devět měst od těchto dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali...
Jozue 21:17...dvou kmenů. Od pokolení Benjamín dostali tato města s jejich pastvinami: Gibeon, Geba, Anatot a Almon -...
Jozue 21:18...Gibeon, Geba, Anatot a Almon - celkem čtyři města. Áronovým synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct...
Jozue 21:19...synům, kněžím, tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Ostatním levitským rodům ze synů...
Jozue 21:20...rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro...
Jozue 21:21...města: Od pokolení Efraim dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Šechem v pohoří Efraim a...
Jozue 21:22...Gezer, Kibcaim a Bet-choron - celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami:...
Jozue 21:23...celkem čtyři města. Od pokolení Dan dostali tato města s pastvinami: Elteke, Gibeton, Ajalon a Gat-rimon -...
Jozue 21:24... Gibeton, Ajalon a Gat-rimon - celkem čtyři města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s...
Jozue 21:25...města. Od poloviny pokolení Manases dostali tato města s pastvinami: Taanach a Gat-rimon - celkem dvě města....
Jozue 21:26...Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s pastvinami. Synové Geršonovi, další z levitských...
Jozue 21:27...od poloviny pokolení Manases jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Golan v Bášanu i s jeho...
Jozue 21:28...dvě města. Od pokolení Isachar dostali tato města s pastvinami: Kišjon, Daberat, Jarmut a En-ganim -...
Jozue 21:29... Daberat, Jarmut a En-ganim - celkem čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami:...
Jozue 21:30...čtyři města. Od pokolení Ašer dostali tato města s pastvinami: Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob - celkem...
Jozue 21:31...Mišal, Abdon, Chelkat a Rechob - celkem čtyři města. Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro...
Jozue 21:32... Od pokolení Neftalí dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Kedeš v Galileji a tato...
Jozue 21:33... Geršonským rodům tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinami. Synové Merariho, tedy zbývající levitské...
Jozue 21:34...rody, dostali toto: Od pokolení Zabulon tato města s pastvinami: Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal -...
Jozue 21:35...Jokneam, Karta, Dimna a Nahalal - celkem čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami:...
Jozue 21:36...čtyři města. Od pokolení Ruben dostali tato města s pastvinami: Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat - celkem...
Jozue 21:37...Becer, Jahca, Kedemot a Mefaat - celkem čtyři města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty,...
Jozue 21:38...města. Od pokolení Gád dostali jako útočištné město pro ty, kdo někoho zabili, Rámot v Gileádu a tato...
Jozue 21:39...Machanajim, Chešbon a Jaezer - celkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy...
Jozue 21:40...rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm...
Jozue 21:41...izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé...
Jozue 21:42...levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst patřily přilehlé pastviny. Tak tomu bylo se všemi těmi...
Jozue 24:13...vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte ve městech, která jste nestavěli, a jíte z vinic a olivoví,...
Jozue 24:33...Také Eleazar, syn Áronův, zemřel. Pohřbili ho ve městě Gibeat, které připadlo jeho synu Pinchasovi v...
Soudců 1:8...zaútočili také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili. Potom sestoupili, aby...
Soudců 1:16...Dolní Gulot. S Judovými syny vytáhli z Palmového města do judské pouště na jih od Aradu také potomci...
Soudců 1:17...bydlící v Cefatu a vyhubili je jako proklaté. To město proto dostalo jméno Chorma, Klatba. Juda dobýval také...
Soudců 1:24...Bet-el (dříve nazývaný Luz), uviděli zvědovéměsta vycházet nějakého muže. "Ukaž nám, prosím, kudy do...
Soudců 1:25...se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s...
Soudců 1:26...propustili. Odešel pak do země Chetitů, vystavěl město, nazval je Luz a tak se jmenuje dodnes. Kmen...
Soudců 3:13... vytáhl a udeřil na Izrael a zabral Palmové město. Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi...
Soudců 6:27...řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidemměsta to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve...
Soudců 6:28...ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u...
Soudců 6:30...přišli: "Udělal to Gedeon, syn Joašův." Lidéměsta tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, zemře -...
Soudců 8:16...mužům dávat chleba?'" Pak ty stařešiny města vzal a dal Sukotským za vyučenou pouštním trním a...
Soudců 8:27...z toho pak udělal efod a vystavil ho ve svém městě, v Ofře. Celý Izrael tam za ním chodil modlářsky...
Soudců 9:30...řečech Gaala, syna Ebedova, dozvěděl správce města Zebul, vzplanul hněvem. Tajně poslal k Abimelechovi...
Soudců 9:31...Ebedův, se svými bratry. Pozor na , podněcují město proti tobě! Proto se v noci se svým vojskem vyprav a...
Soudců 9:33...do zálohy. Brzy ráno za svítání zaútočíš na město. Gaal se svými muži vyrazí proti tobě, naložíš s...
Soudců 9:43...polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejíměsta, vyrazil proti nim a pobil je. Zatímco Abimelech se...
Soudců 9:45...byli v polích, a pobily je. Abimelech útočil na město celý den, je dobyl. Lidi ve městě pozabíjel, město...
Soudců 9:51...táhl k Tebecu, oblehl jej a dobyl. Uprostřed města byla pevná věž, kam utekli všichni muži a ženy,...
Soudců 10:4...jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu. dodnes se jim říká Chavot-jair, Jairovy...
Soudců 11:26...vesnicích, v Aroeru a jeho vesnicích i ve všech městech podél Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli...
Soudců 11:33...Hospodin mu je vydal do rukou. Zpustošil dvacet měst od Aroeru směrem k Minítu po Abel-keramim. Kvůli ...
Soudců 12:7...Jiftach Gileádský zemřel, byl pohřben ve svém městě v Gileádu. Po něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z...
Soudců 14:18...dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?"...
Soudců 18:27...a bezstarostný lid. Pobili je ostřím mečeměsto vypálili. Nikdo je nezachránil; město bylo od Sidonu...
Soudců 18:28...meče a město vypálili. Nikdo je nezachránilměsto bylo od Sidonu daleko a s nikým neměli dohodu. Leželo...
Soudců 18:29...vystavěli a usídlili se v něm. Pojmenovali to město Dan po svém praotci Danovi, který byl Izraelův syn....
Soudců 19:11..."Pojď, prosím, odbočme do toho jebusejského města a přenocujme tam." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme...
Soudců 19:12..." Jeho pán mu odpověděl: "Nepůjdeme do cizího města, které nepatří Izraelcům. Budeme pokračovat do Gibeje...
Soudců 19:13...do Gibeje nebo do Rámy. V jednom z těch měst přespíme." A tak šli dál. Když přicházeli k...
Soudců 20:11...svorně jako jeden muž shromáždili proti tomu městu. Izraelské kmeny pak do celého kmene Benjamín vyslaly...
Soudců 20:14...bratry nemínili poslechnout. Stáhli se ze svých měst ke Gibeji, aby proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho...
Soudců 20:15...proti Izraelcům vytáhli do boje. Toho dne seměst nahlásilo 26 000 benjamínských bojovníků kromě sedmi...
Soudců 20:31... Benjamínci vyrazili proti nim. Vzdálili se od města a jako dvakrát předtím začali pobíjet vojáky. Na...
Soudců 20:32...si ale řekli: "Utíkejme, je odlákáme od města k silnicím." Hlavní voj Izraelců tedy ustoupil a...
Soudců 20:37...vpadli do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: "...
Soudců 20:38... Izraelci měli se zálohou domluveno: " začneměsta stoupat oblak dýmu, Izraelci se v bitvě otočí."...
Soudců 20:40..."Jistě, porážíme je jako v předchozí bitvě!" Z města ale začal stoupat oblak dýmu. Benjamínci se otočili a...
Soudců 20:42...na útěk směrem k poušti, ale bojovníciměsta je dostihli, a tak je pobíjeli z obou stran....
Soudců 20:48...se pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač narazili....
Soudců 21:23...se do svého dědictví. Znovu vystavěli svá města a bydleli v nich. Synové Izraele se tenkrát odtamtud...
Růt 1:19...dorazily do Betléma, nastal kvůli nim po celém městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženy. Ona však...
Růt 2:18...toho celá efa ječmene. Rút si jej odnesla do města a ukázala své tchyni, kolik toho nasbírala. Vzala...
Růt 3:11... Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každý v mém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda, že...
Růt 3:15...šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se Rút vrátila ke své tchyni, ta se zeptala:...
Růt 4:10...nezmizelo z kruhu jeho bratrů a z brány jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v...
1. Samuel 1:3...bezdětná. Tento muž chodil každoročně ze svého města do Šíla, aby se tam klaněl a obětoval Hospodinu...
1. Samuel 4:13...truhlu. Jakmile ten muž dorazil se zprávou do města, celé město propuklo v nářek. "Co je to za rozruch?"...
1. Samuel 5:8...boha?" Usnesli se potom, že ji převezme město Gat, a tak tam Truhlu Boha Izraele přestěhovali....
1. Samuel 5:9...ale přestěhovali, ruka Hospodinova způsobila ve městě nesmírnou hrůzu a ranila tamní obyvatele od...
1. Samuel 5:11...patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza. Boží ruka na ...
1. Samuel 5:12... kdo nezemřeli, byli raněni nádory a křik toho města stoupal k nebi. Hospodinova truhla zůstala ve...
1. Samuel 6:18...krys bylo do počtu podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města ...
1. Samuel 7:14...dny byla ruka Hospodinova proti FilištínůmMěsta od Ekronu po Gat, která Filištíni předtím Izraeli...
1. Samuel 9:6...nás." "Víš co?" odpověděl mu mládenec. "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne...
1. Samuel 9:10...Saul svému mládenci, "pojďme tedy." A tak šli do města, kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoru k městu,...
1. Samuel 9:11... kde byl Boží muž. Když pak stoupali nahoruměstu, potkali se s děvečkami, které vyšly pro vodu. "Je tu...
1. Samuel 9:12... "kousek před tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu....
1. Samuel 9:13...hostinu. Vyhledejte ho, hned jak přijdete do města, než se vydá k hostině na návrší. Lidé nezačnou jíst,...
1. Samuel 9:14...hned, zastihnete ho právě včas." Šli tedy do města. Jakmile vešli do města, hle - proti nim jde Samuel a...
1. Samuel 9:25...se Samuelem. Když potom sestoupili z návrší do města, Samuel ještě se Saulem pohovořil na střešní terase....
1. Samuel 9:27...se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed."...
1. Samuel 10:5... kde je filištínská posádka. Jakmile vejdeš do města, potkáš průvod proroků. S citerou, tamburínou,...
1. Samuel 15:5...mužů z Judska. Potom Saul přitáhl k Amalekovu městu a v údolí ukryl zálohu. Kenijcům zatím vzkázal:...
1. Samuel 16:4...řekl. Když přišel do Betléma, stařešinové města se vylekali a vyšli mu naproti s otázkou: "Přinášíš...
1. Samuel 18:6...vojáci vraceli z boje, ženy ze všech izraelských měst vyšly králi Saulovi naproti se zpěvem a tancem. Vesele...
1. Samuel 20:29... "Říkal: ‚Propusť prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy...
1. Samuel 20:40... svou zbraň a řekl mu: "Jdi, odnes to do města." Jakmile chlapec odešel, od jihu se vynořil David....
1. Samuel 21:1...vyrazil na cestu, zatímco Jonatan se vrátil do města. Přišel do Nobu ke knězi Achimelechovi, ale toho...
1. Samuel 22:19...mužů, kteří nosili plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i ženy, děti i...
1. Samuel 23:7...vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do města s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid...
1. Samuel 23:10...Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník slyšel?...
1. Samuel 27:5... mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník...
1. Samuel 28:3...Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul ze země odstranil všechny věštce a...
1. Samuel 30:3...sebou pryč. Když David se svými muži dorazil do města, hle - bylo vypálené a jejich ženy, synové i dcery...
1. Samuel 30:29... Rachalu, do jerachmeelských a kenijských měst, do Chormy, Bor-ašanu, Atachu...
1. Samuel 31:7...a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
2. Samuel 2:1...ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl Hospodin. "A kam mám jít?" zeptal...
2. Samuel 2:3...jeho rodinou, a usadili se v Hebronu a okolních městech. Tam za ním potom přišli judští muži, aby Davida...
2. Samuel 5:7... David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David toho dne prohlásil: "Kdo chce...
2. Samuel 5:9...se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vystavěl město okolo od terasy Milo k...
2. Samuel 6:10... nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského....
2. Samuel 6:12...Boží truhlu přenést z Obed-edomova domu do Města Davidova. Jakmile ti, kdo nesli Truhlu Hospodinovu,...
2. Samuel 6:16...na roh. Když Hospodinova truhla vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna....
2. Samuel 8:8... a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Berotaj pobral král David veliké množství...
2. Samuel 10:3...spíše proto, aby prohledali a proslídili město, aby je mohli podvrátit?" Chanun tedy Davidovy...
2. Samuel 10:12... tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zalíbí."...
2. Samuel 10:14...se i oni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy ukončil boj proti Amoncům a vrátil se do...
2. Samuel 11:16... je zasažen a zemře." Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou...
2. Samuel 11:17...zvláště udatní bojovníci. Když pak muži toho města vyrazili do boje proti Joábovi, někteří z Davidových...
2. Samuel 11:20...a řekne ti: ‚Proč jste v boji zašli tak blízkoměstu - to nevíte, že se z hradeb střílí? Kdo zabil...
2. Samuel 11:25...si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho povzbuď." Když se...
2. Samuel 12:1...Nátana. Ten k němu přišel a řekl mu: "V jednom městě žili dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl...
2. Samuel 12:26...bojoval proti Rabě Amonců. Když to královské město téměř dobyl, vyslal k Davidovi posly se vzkazem:...
2. Samuel 12:28...zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je nedobyl a vítězství nebylo...
2. Samuel 12:30... který pak David nosíval na hlavě. Vyvezlměsta také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a...
2. Samuel 12:31...některé poslal do cihelny. Tak naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do...
2. Samuel 15:2...nějakou věc k rozsouzení. "Z kteréhopak jsi města?" ptal se. Odpovídali mu: "Tvůj služebník je z toho a...
2. Samuel 15:12...rádce Achitofela Gilonského, aby přišel ze svého města Gilo. Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále...
2. Samuel 15:14...jinak nás brzy přepadne, udělá nám to nejhoršíměsto vybije mečem." "Jsme ti k službám," odpověděli...
2. Samuel 15:24...a nechali ji stát, dokud celý zástup neopustil město. Přišel tam i Abiatar. Král ale Sádokovi řekl: "Vrať...
2. Samuel 15:25...ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do města. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a...
2. Samuel 15:27..."Dávej pozor. Vrať se s Abiatarem pokojně do města. jsou s vámi také oba vaši synové - tvůj syn...
2. Samuel 15:34...mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve...
2. Samuel 15:37...dozvíte." Davidův důvěrník Chušaj tedy odešel do města, právě když do Jeruzaléma vstupoval Abšalom. Sotva...
2. Samuel 17:13...ani žádný z jeho mužů. Jestli se stáhne někam do města, celý Izrael k tomu městu nanosí provazy a strhneme...
2. Samuel 17:17...Davidovi. Nesměli se totiž prozradit chozením do města. Nějaký mládenec je zahlédl a ohlásil to Abšalomovi....
2. Samuel 17:23... a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém domě a oběsil se. Zemřel a byl...
2. Samuel 18:3...z nás. Teď nám lépe pomůžeš, když zůstaneš ve městě." "Udělám, co chcete," svolil tedy král. Postavil se...
2. Samuel 19:4...obrátilo v nářek. Vojáci se toho dne kradli do města, jako se krade vojsko, které s hanbou prchlo z boje....
2. Samuel 19:38...služebníku, aby se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale...
2. Samuel 20:6...a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli Joábovi muži...
2. Samuel 20:15...a oblehli ho v Abel-bet-maace. Navršiliměstu násep, který dosahoval na ochranný val. Když celé...
2. Samuel 20:16...začalo bořit hradbu, jakási moudrá žena z toho města náhle zavolala: "Slyšte! Slyšte! Řekněte Joábovi:...
2. Samuel 20:19...Izraelci. Ty ale chceš zahubit jedno z hlavních měst v Izraeli. Proč ničíš Hospodinovo dědictví?" "To ne,...
2. Samuel 20:21...proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena Joábovi, "hodíme ti...
2. Samuel 20:22...Joábovi. On pak zatroubil na roh a všichni se od města rozešli, odkud přišli. Také Joáb se vrátil do...
2. Samuel 24:5...a utábořili se poblíž Aroeru, v údolí jižně od města. Prošli Gád a pokračovali k Jaezeru. Přišli do...
2. Samuel 24:7...týrské pevnosti a ke všem hivejským a kanaánským městům, odkud se vydali na jih k judskému Negevu do...
1. Královská 1:41... Joáb uslyšel zvuk beraního rohu. "Co je to ve městě za hluk?" ptal se. Ještě to ani nedořekl, když vtom...
1. Královská 1:45...za krále. Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli....
1. Královská 2:10...David ulehl ke svým předkům a byl pohřben ve Městě Davidově. David kraloval nad Izraelem celkem čtyřicet...
1. Královská 3:1...Vzal si totiž faraonovu dceru a přivedl si ji do Města Davidova. Tam bydlela, než dostavěl svůj palác,...
1. Královská 4:13...kraj v Bášanu - šedesát velkých hrazených měst s bronzovými závorami; Achinadab, syn Idův, spravoval...
1. Královská 8:1...přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili...
1. Královská 8:16... jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo jméno....
1. Královská 8:44...je poslal, a modlili by se k Hospodinu směremměstu, jež jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil...
1. Královská 8:48...ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a k chrámu, který jsem postavil...
1. Královská 9:11...král Šalomoun týrskému králi Chíramovi dvacet měst v galilejském kraji za to, že mu Chíram dodával...
1. Královská 9:12...přál. Chíram se tedy vypravil z Týru, aby si ta města, která mu dal Šalomoun, prohlédl. Ale nelíbila se mu....
1. Královská 9:13...nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes jmenuje Kabul (to jest:...
1. Královská 9:15... svůj palác, terasu Milo, jeruzalémské hradbyměsta Chacor, Megido a Gezer (egyptský vládce farao totiž...
1. Královská 9:16...a vypálil ho, pobil jeho kanaánské obyvateleměsto dal věnem své dceři, Šalomounově manželce; proto...
1. Královská 9:19...v judské zemi, všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy, města pro jízdu, a cokoli se...
1. Královská 9:24...sílu. Jakmile se faraonova dcera přestěhovalaMěsta Davidova do paláce, který pro ni vystavěl, začal...
1. Královská 10:26...vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v...
1. Královská 11:27...stavěl terasu Milo a uzavřel mezeru v hradbách města svého otce Davida. Jeroboám byl schopný mladík, a...
1. Královská 11:32...mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalémuměstu, které jsem vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto,...
1. Královská 11:36...po všechny dny zářila svíce v Jeruzaléměměstě, které jsem si vyvolil, aby tam zůstávalo jméno....
1. Královská 11:43...let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat...
1. Královská 12:17...jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama,...
1. Královská 12:25...tažení, jak jim řekl Hospodin. Jeroboám vystavěl město Šechem v Efraimských horách, kde se usídlil. Odtud se...
1. Královská 13:25...cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a vyprávěli to. Když je...
1. Královská 13:29...ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal a pohřbil. Jeho tělo pochoval do...
1. Královská 13:32...i proti všem svatostánkům na výšinách samařských měst, se totiž jistě naplní." Ani po tom všem se Jeroboám...
1. Královská 14:11...jeho dům dočista. Kdo Jeroboámovi zemře ve městě, toho psi sežerou; kdo mu zemře venku na cestě, toho...
1. Královská 14:12...' Teď vstaň a jdi domů. Jakmile vkročíš do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho...
1. Královská 14:21...letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů,...
1. Královská 14:31...ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve Městě Davidově. Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na...
1. Královská 15:8... Abiáš ulehl ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě Davidově. Místo něj začal kralovat jeho syn Asa....
1. Královská 15:20...králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyl Ijon, Dan, Abel-bet-maaku, celý...
1. Královská 15:23...- jak byl udatný, co všechno vykonal a jaká města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 15:24...ke svým otcům a byl pohřben mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Místo něj začal kralovat jeho syn...
1. Královská 16:4...Jeroboáma, syna Nebatova: Kdo Baašovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho...
1. Královská 16:18...Gibetonu a oblehli Tirsu. Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a...
1. Královská 16:24...stříbra kopec Šomron. Na tom kopci postavil město a nazval je Šomron (čili Samaří) podle pána hory...
1. Královská 20:2...a vozy, oblehl Samaří a dobýval je. Vyslal do města k izraelskému králi Achabovi posly se vzkazem: "Takto...
1. Královská 20:12...svým mužům: "Nástup!" a tak nastoupili proti městu. Mezitím přišel k izraelskému králi Achabovi jeden...
1. Královská 20:19...bojovat!" Za mladíky od krajských hejtmanů aleměsta vytáhlo celé izraelské vojsko. Každý z nich zabil...
1. Královská 20:30...000 aramejských pěšáků. Ti, kdo zbyli, utekli do města Afek, ale tam se na těch zbývajících 27 000 mužů...
1. Královská 20:34...do vozu. Ben-hadad mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš...
1. Královská 21:8...a rozeslala je stařešinům a urozeným mužům ve městě, kde Nábot bydlel. V těch dopisech psala: "Vyhlaste...
1. Královská 21:11...k smrti." Stařešinové a urození mužiměsta, kde Nábot bydlel, tedy udělali, co jim Jezábel...
1. Královská 21:13...zlořečil Bohu i králi!" Vyvedli ho tedy za město a ukamenovali k smrti. Potom poslali Jezábel zprávu:...
1. Královská 21:24...jizreelského okolí.' Kdo Achabovi zemře ve městě, toho psi sežerou, kdo mu zemře venku na cestě, toho...
1. Královská 22:26..."Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a princi Joašovi. Řeknete: ‚Tak praví král:...
1. Královská 22:39...palác vykládaný slonovinou a jaká všechna města vystavěl - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
1. Královská 22:51...ke svým otcům a byl pochován ke svým předkům ve městě svého otce Davida. Místo něj pak začal kralovat jeho...
2. Královská 2:19...Elíšovi řekli: "Pohleď, prosím, pane. V tomto městě se dobře bydlí, jak sám vidíš, ale voda je špatná a...
2. Královská 2:23...do Bet-elu. Když stoupal po cestě, vyšliměsta nějací výrostci, posmívali se mu a pokřikovali na...
2. Královská 3:19...vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená města, všechna větší města dobudete, všechny ovocné stromy...
2. Královská 3:25...na útěk. Oni je ale dostihli a pobili je. Jejich města rozbořili, všechny dobré pozemky úplně zaházeli...
2. Královská 6:14... vozy a množství vojáků. Dorazili tam v nociměsto obklíčili. Ráno sluha Božího muže vstal, vyšel ven a...
2. Královská 6:15...muže vstal, vyšel ven a hle - kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Ach, můj pane," řekl mládenec...
2. Královská 6:19...pak na zavolal: "To není ta cesta! To není to město! Pojďte za mnou a dovedu vás k muži, kterého hledáte...
2. Královská 7:4...tu tak sedíme a čekáme na smrt? Máme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom zemřeli. Když tu...
2. Královská 7:12...a skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdouměsta, zajmeme je živé a vpadneme dovnitř!'" Na to mu jeden...
2. Královská 7:13...na průzkum; si vezmou těch pět koní, co ve městě zbývají. Budou na tom stejně jako všichni Izraelci,...
2. Královská 8:12...se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš a...
2. Královská 8:24...svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn...
2. Královská 9:15...chcete za krále, nedovolte nikomu uniknoutměsta a prozradit to v Jizreelu." Jehu pak nasedl do vozu a...
2. Královská 9:28...a pochovali ho k jeho otcům do jeho hrobu ve Městě Davidově. Achaziáš kraloval nad Judou od jedenáctého...
2. Královská 10:1...poslal listy jizreelským velmožům, stařešinům města a vychovatelům Achabových synů. Napsal jim: "Máte...
2. Královská 10:2...syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte...
2. Královská 10:5... jak obstojíme my?" Správce paláce i správce města se stařešiny a vychovateli proto Jehuovi vzkázali:...
2. Královská 10:6...královských synů vyrůstalo u předních mužů města, kteří se o starali. Jakmile ten list dostali,...
2. Královská 11:20...královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Altalia byla u královského...
2. Královská 12:22... syn Šomerův. Joaš byl pochován ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš...
2. Královská 13:25...na Ben-hadadovi, synu Chazelovu, znovu dobyl města, která Chazael ve válce vzal jeho otci Joachazovi....
2. Královská 14:20...ho na koni a pochovali ho v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Královská 15:7...ke svým otcům, pochovali ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Královská 15:16... a když mu odmítli otevřít, vybil celé to město i okolí a všechny těhotné tam rozpáral....
2. Královská 15:38...svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho...
2. Královská 16:20...svým otcům a byl pochován mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn...
2. Královská 17:5...do celé země, přitáhl k Samaří a tři roky město obléhal. Devátého roku Hošeovy vlády konečně Samaří...
2. Královská 17:6...v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti...
2. Královská 17:9...proti Hospodinu, svému Bohu. Ve všech svých městech - od hlídkových věží po pevnosti - si nastavěli...
2. Královská 17:24... Chamátu a Sefarvaimu a usídlil je v samařských městech namísto synů Izraele. Tak ovládli Samaří a...
2. Královská 17:26... které jsi vystěhoval a přesídlil do samařských měst, neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy,...
2. Královská 17:29...uctívat Hospodina. Každý z těch národů si ale ve městě, kam přišel bydlet, nadělal vlastní bohy a vystavili...
2. Královská 18:11...v Chalachu a Chaboru na řece Gozan a v médských městech. Stalo se to proto, že neposlouchali Hospodina,...
2. Královská 18:13...král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal asyrskému...
2. Královská 18:30... když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte...
2. Královská 19:13...Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od...
2. Královská 19:25...rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnilměsta dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich...
2. Královská 19:32...Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a...
2. Královská 19:33...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, ...
2. Královská 19:34... do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a...
2. Královská 20:6...let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit....
2. Královská 20:20...i to, jak udělal rybník a vodovod, kterým do města přivedl vodu - o tom se, jak známo, píše v Kronice...
2. Královská 22:14... strážce rouch. Bydlela v jeruzalémském Novém městě. Když s o tom promluvili, odpověděla: "Tak praví...
2. Královská 23:5...si ustanovili judští králové, aby po judských městech i v okolí Jeruzaléma pálili kadidlo na výšinách...
2. Královská 23:8...Ašeru. Dal také přivést všechny kněze z judských měst a od Geby po Beer-šebu znesvětil obětní výšiny, na...
2. Královská 23:19...si izraelští králové postavili v samařských městech a popouzeli jimi Hospodina. Všechny kněze těch...
2. Královská 23:27... tak vyženu i Judu. Zavrhnu Jeruzalém, toto město, které jsem si vyvolil, i chrám, o němž jsem řekl, že...
2. Královská 24:10...babylonského krále Nabukadnezara a začali město obléhat. Během obléhání dorazil k městu i samotný...
2. Královská 24:11...a začali město obléhat. Během obléhání dorazilměstu i samotný babylonský král. Judský král Joakin se pak...
2. Královská 25:1...s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město...
2. Královská 25:2...městem a začali kolem něj stavět obléhací valMěsto zůstalo obleženo do jedenáctého roku krále...
2. Královská 25:3...krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla...
2. Královská 25:4...takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli...
2. Královská 25:11...okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů Nebuzaradan stejně jako ty,...
2. Královská 25:19...kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a pět členů...
1. Letopisů 1:43...Izraele vládl král: Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na...
1. Letopisů 1:46... který pobil Midiánce v moábském kraji. Jeho město se jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na...
1. Letopisů 1:50... syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla Mehetabel, dcera...
1. Letopisů 2:22... toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat s jeho vesnicemi jim ale vzali...
1. Letopisů 4:31... Bet-bireji a Šaarajimu. To byla jejich města do kralování Davidova. Jejich vesnice byly: Etam,...
1. Letopisů 6:41...Hebron a přilehlé pastviny v okolí. Poleměsta s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův....
1. Letopisů 6:42... syn Jefunův. Synové Áronovi dostali útočištné město Hebron a dále Libnu, Jatir, Eštemou, Chilen, Debir...
1. Letopisů 6:45... Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z...
1. Letopisů 6:46... Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým připadlo...
1. Letopisů 6:47...Geršomovým připadlo pro jejich rody třináct měst z kmene Isachar, z kmene Ašer, z kmene Neftalí a z...
1. Letopisů 6:48...Merariho bylo pro jejich rody vylosováno dvanáct měst z kmene Ruben, z kmene Gád a z kmene Zabulon. Synové...
1. Letopisů 6:49...Gád a z kmene Zabulon. Synové Izraele dali tato města i s jejich pastvinami levitům. Losem jim přidělili...
1. Letopisů 6:50...levitům. Losem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda, Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců...
1. Letopisů 6:51...Šimeon a Benjamín. Části rodu Kehatovců připadla města na území kmene Efraim. V Efraimských horách dostali...
1. Letopisů 6:52...Efraim. V Efraimských horách dostali útočištné město Šechem a dále Gezer, Jokmeam, Bet-choron...
1. Letopisů 9:2...sluhové vrátili bydlet do svých původních měst. Někteří ze synů Judových, Benjamínových, Efraimových...
1. Letopisů 10:7...a že Saul se svými syny zahynul, opustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a obsadili je....
1. Letopisů 11:5... David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo. David tehdy prohlásil: "Kdo zaútočí na...
1. Letopisů 11:7...se pak v pevnosti usadil, a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy Milo...
1. Letopisů 11:8...a tak dostala jméno Město Davidovo. Vybudoval to město okolo od terasy Milo k obvodové zdi a zbytek...
1. Letopisů 13:2...izraelské zemi včetně kněží a levitů v jejich městech a předměstích, se k nám přidají, a přeneseme k...
1. Letopisů 13:13...k sobě!" řekl si. Proto nevzal Truhlu k sobě do Města Davidova, ale odložil ji do domu Obed-edoma Gatského....
1. Letopisů 15:1...bály všechny národy. Když si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil...
1. Letopisů 15:29... Když Truhla Hospodinovy smlouvy vcházela do Města Davidova, Saulova dcera Míkal se dívala z okna....
1. Letopisů 18:8... a dopravil je do Jeruzaléma. Z Hadad-ezerových měst Tebach a Kun pobral David veliké množství bronzu. Z...
1. Letopisů 19:7...Medebou. Také Amonci se shromáždili ze svých měst a vytáhli do boje. Když se to David dozvěděl, vyslal...
1. Letopisů 19:13... tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu zlíbí." Nato...
1. Letopisů 19:15...před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do města. Joáb se pak vrátil do Jeruzaléma. Aramejci viděli,...
1. Letopisů 20:2... který pak David nosíval na hlavě. Vyvezlměsta také veliké množství kořisti. Jeho obyvatele odvedl a...
1. Letopisů 20:3...dlátům a sekyrám. Tak David naložil se všemi městy Amonců. Potom se David se vším vojskem vrátil do...
1. Letopisů 27:25...Azmavet, syn Adielův; za příjmy z políměst, vesnic a tvrzí odpovídal Jonatan, syn Uziášův; za...
2. Letopisů 1:14...vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Za jeho vlády bylo v...
2. Letopisů 5:2...přenesli Truhlu Hospodinovy smlouvy ze Sionu, z Města Davidova. Všichni izraelští muži se tedy shromáždili...
2. Letopisů 6:5... jsem ze žádného izraelského kmene nevyvolil město k postavení domu, v němž by zůstávalo jméno, ani...
2. Letopisů 6:34...poslal, a modlili by se k tobě směrem k tomuto městu, jež jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil...
2. Letopisů 6:38...ke své zemi, kterou jsi dal jejich otcům, k městu, které jsi vyvolil, a ke chrámu, který jsem postavil...
2. Letopisů 8:2...během dvaceti let. Po jejich uplynutí stavěl města, která Šalomounovi dal Chíram, a osídlil je Izraelci....
2. Letopisů 8:4...také Tadmor a v Chamátu vybudoval všechna města skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města...
2. Letopisů 8:5...skladů. Postavil také Horní a Dolní Bet-choronměsta opevněná hradbami, branami a závorami; dále Baalat a...
2. Letopisů 8:6...dále Baalat a všechna Šalomounova zásobovací města, města pro vozy a města pro jízdu; zkrátka cokoli se...
2. Letopisů 8:11...na lid. Přestěhoval také faraonovu dceruMěsta Davidova do paláce, který pro ni postavil. Prohlásil...
2. Letopisů 9:25...a vozy a 12 000 koní, které umístil do vozových měst i k sobě do Jeruzaléma. Vládl všem králům od řeky...
2. Letopisů 9:31...let. Potom ulehl ke svým otcům a byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat...
2. Letopisů 10:17...jen nad těmi syny Izraele, kteří bydleli ve městech Judových. Král Rechoboám sice vyslal Adonirama,...
2. Letopisů 11:5...v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam, Tekou...
2. Letopisů 11:10... Coreu, Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a...
2. Letopisů 11:12... oleje a vína a také štíty a kopí. Všechna ta města tím nesmírně posílil, a zajistil si tak Judu i...
2. Letopisů 11:23...judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral pro ...
2. Letopisů 12:4...Libyjci, Sukité a Habešané. Dobyl opevněná města v Judsku a pronikl k Jeruzalému. Rechoboáma i...
2. Letopisů 12:13...letech a sedmnáct let kraloval v Jeruzalémě, ve městě, které Hospodin vyvolil ze všech izraelských kmenů,...
2. Letopisů 12:16...pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš...
2. Letopisů 13:19...otců. Abiáš pronásledoval Jeroboáma a dobyl města Bet-el, Ješanu a Efron i s jejich vesnicemi. Jeroboám...
2. Letopisů 13:23... Abiáš pak ulehl ke svým otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa....
2. Letopisů 14:4...jeho Zákon i přikázání. Ze všech judských měst odstranil obětní výšiny a kadidlové oltáříky....
2. Letopisů 14:5...v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil, neboť mu...
2. Letopisů 14:6...mu Hospodin dopřál odpočinutí. "Vybudujme ta města!" vybídl Asa Judu. "Opevněme je hradbami s věžemi,...
2. Letopisů 14:13...pak odnesli velikou spoustu kořisti. Na všechna města v okolí Geraru padla hrůza z Hospodina. Zaútočili na...
2. Letopisů 15:6...obyvateli všech zemí vládne nepokoj. Národyměsta se drtí navzájem, neboť je Bůh stíhá všemožným...
2. Letopisů 15:8...ohavnosti z celé judské a benjamínské země i z měst, která zabral v Efraimských horách. Obnovil také...
2. Letopisů 16:4...králi Asovi vyhověl a vyslal do izraelských měst své vojevůdce. Dobyli Ijon, Dan, Abel-majim a všechny...
2. Letopisů 16:14...ho v jeho hrobce, kterou si nechal vytesat ve Městě Davidově. Uložili ho na márách pokrytých vonnými...
2. Letopisů 17:2...Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské zemi i v efraimských...
2. Letopisů 17:7... Natanaela a Michajáše, aby učili v judských městech. Poslal s nimi také levity Šemajáše, Netaniáše,...
2. Letopisů 17:9...Zákona Hospodinova, obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska...
2. Letopisů 17:12...rostla. V Judsku vystavěl pevnosti a zásobovací města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V...
2. Letopisů 17:13...pevnosti a zásobovací města a v judských městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko...
2. Letopisů 17:19...králi a další král rozmístil v opevněných městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl velikého...
2. Letopisů 18:25..."Seberte Michajáše a odveďte ho k veliteli města Amonovi a královskému synu Joašovi. Řeknete: ‚Takto...
2. Letopisů 19:5...otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte pozor, jak...
2. Letopisů 19:10... který k vám přijde od vašich bratrů z jiných měst, se bude týkat prolití krve nebo otázek Zákona,...
2. Letopisů 20:4...hledat Hospodina opravdu ze všech judských měst. Jošafat se spolu se shromážděným Judou a Jeruzalémem...
2. Letopisů 21:1...otcům, a když byl pochován ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn...
2. Letopisů 21:3... zlatem a cennostmi. Svěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi, svému prvorozenému...
2. Letopisů 21:20...Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Na jeho...
2. Letopisů 23:2...Zichriho. Ti obešli Judsko, ze všech judských měst shromáždili levity a vůdce izraelských otcovských rodů...
2. Letopisů 23:21...královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia byla popravena. Joaš se...
2. Letopisů 24:5...a levity a řekl jim: "Rozejděte se do judských měst a vybírejte od celého Izraele každoroční obnos stříbra...
2. Letopisů 24:16... ve věku sto třiceti let zemřel. Pochovali ho ve Městě Davidově mezi králi, protože v Izraeli vykonal tolik...
2. Letopisů 24:25...zabili ho na lůžku. Když zemřel, pochovali ho ve Městě Davidově, ale ne na královském pohřebišti. Spiklenci...
2. Letopisů 25:13...svým vojskem do války, mezitím napadali judská města od Samaří po Bet-choron. Pobili v nich na 3 000...
2. Letopisů 25:28...ho zabili. Převezli ho na koni a pochovali ho ve Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal...
2. Letopisů 26:6...v okolí Ašdodu i jinde na filištínském území města. Bůh mu pomáhal proti Filištínům i proti Arabům...
2. Letopisů 27:4...hodně práce na hradbě Ofelu. Vybudoval také města v Judském pohoří a v lesích vystavěl pevnosti a věže....
2. Letopisů 27:9...Jotam spočinul u svých předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. ...
2. Letopisů 28:15...osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města Jericha. Potom se vrátili do Samaří. V době poslal...
2. Letopisů 28:18... zaútočili na Judu a odváděli zajatce. Do měst v podhůří a do judského Negevu navíc vpadli Filištíni...
2. Letopisů 28:25...nároží si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k pálení kadidla cizím bohům....
2. Letopisů 28:27...Achaz spočinul u svých předků, pochovali ho ve městě Jeruzalémě, ale na pohřebiště králů Izraele ho...
2. Letopisů 29:16...se toho chopili další levité a odnášeli to za město k potoku Kidron. S posvěcováním začali hned prvního...
2. Letopisů 30:10...tedy procházeli celý kraj Efraim a Manases od města k městu k Zabulonu, ale byli jen k posměchu a...
2. Letopisů 30:26...dob izraelského krále Šalomouna, syna Davidovaměsto nic podobného nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali...
2. Letopisů 31:1...příchozí z Izraele se rozešli. Cestou v judských městech rozbíjeli posvátné sloupy, káceli Ašeřiny kůly a...
2. Letopisů 31:6...synové Izraele i Judy, kteří bydleli v judských městech, totiž přinesli desátek z ovcí, koz a býčků....
2. Letopisů 31:15...příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina, Ješuu, Šemajáše,...
2. Letopisů 31:19... aby byli svatí. Výše uvedení muži v každém městě rozdělovali příděly kněžím ze synů Áronových, žijícím...
2. Letopisů 32:1...Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že se blíží...
2. Letopisů 32:3... Navrhl, se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže...
2. Letopisů 32:5...vší rozhodností opravil všechna pobořená místaměstské hradbě, postavil na věže a přidal ještě vnější...
2. Letopisů 32:18...je zastrašili a vyděsili, aby pak mohli dobýt město. Mluvili o jeruzalémském Bohu jako o bozích okolních...
2. Letopisů 32:29...všemožný dobytek a ohrady pro stáda. Vystavěl si města a získal veliká stáda bravu i skotu, protože ho Bůh...
2. Letopisů 32:30...pramene Gíchon a svedl ho dolů k západní straně Města Davidova. Ezechiášovi se dařilo všechno, co dělal....
2. Letopisů 33:14...jen Hospodin je Bůh. Poté obnovil vnější hradbu Města Davidova západně od pramene Gíchon podél potoka ke...
2. Letopisů 33:15...hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné...
2. Letopisů 34:6... Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonce i ve městech na území Manasese, Efraima i Šimeona po...
2. Letopisů 34:8... pověřil Šafana, syna Acaliášova, se správcem města Maasejášem a kancléřem Joachem, synem Joachazovým,...
2. Letopisů 34:22...s královými muži šel do jeruzalémského Nového města, kde bydlela prorokyně Chulda, žena Šaluma, syna...
Ezdráš 2:1... Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše,...
Ezdráš 2:70... strážní a chrámoví sluhové se usadili ve svých městech a ostatní z Izraele zase ve svých městech. S...
Ezdráš 3:1...sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako jeden muž se ale shromáždili k Jeruzalému,...
Ezdráš 4:10...a vznešený Ašurbanipal přistěhoval a usadil ve městě Samaří i jinde za Eufratem. (Toto je znění dopisu,...
Ezdráš 4:12...usadili v Jeruzalémě a chtějí to zlé a odbojné město znovu vystavět. Začali budovat hradby a opravili...
Ezdráš 4:13...opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, přestanou...
Ezdráš 4:15...tvých otců. Mezi záznamy nalezneš a zvíš, že to město se bouřilo a škodilo všem králům a říším a že v něm...
Ezdráš 4:16...to město zbořeno. Oznamujeme králi, že pokud to město bude vystavěno a jeho hradby dokončeny, ztratíš celé...
Ezdráš 4:19...můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od starodávna proti králům odbojné a že v něm...
Ezdráš 4:21... Proto vydejte pokyn k zastavení výstavby města, dokud nerozhodnu jinak. Vyvarujte se při tom každé...
Ezdráš 6:2...archivní knihovně. v Ekbataně, hlavním městě médské provincie, se nalezl svitek obsahující tento...
Ezdráš 10:14...zastoupí naši vůdcové. Kdokoli se v našich městech oženil s cizinkami, se sem v určený čas dostaví...
Nehemiáš 2:3...žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých předků, je rozbořeno a jeho...
Nehemiáš 2:5...služebníku laskavost, pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu...
Nehemiáš 3:15...poblíž Královské zahrady ke schodům dolůMěsta Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův,...
Nehemiáš 7:4...drží hlídky; každý hlídá naproti svému domu." Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo...
Nehemiáš 7:6... Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše,...
Nehemiáš 7:73...sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce synové Izraele...
Nehemiáš 8:15...a bydlet v přístřešcích. Proto po všech svých městech i v Jeruzalémě rozhlásili tuto zprávu: "Vyjděte do...
Nehemiáš 9:25...s nimi naložili podle libosti. Dobyli hrazená města i úrodnou zemi, obsadili domy plné cenností, ...
Nehemiáš 10:38...pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme. Při vybírání desátků s nimi bude...
Nehemiáš 11:1...každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních...
Nehemiáš 11:3... kteří se usadili v Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních...
Nehemiáš 11:9...byl Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem města byl Juda, syn Senuy. Z kněží: Jedajáš, syn Jojaribův,...
Nehemiáš 11:18...Galalova, syna Jedutunova. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů...
Nehemiáš 11:20...každý na svém vlastnictví ve všech judských městech. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli...
Nehemiáš 12:37...bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a...
Nehemiáš 13:18...vaši otcové, a náš Bůh pak na nás a na toto město dopustil všechno to zlo! Když poskvrňujete sobotu,...
Ester 3:15... Král s Hamanem pak zasedli a popíjeli, ale ve městě Súsách zavládl rozruch. Když se Mordechaj dozvěděl o...
Ester 4:1...se popelem a s hlasitým a hořkým nářkem vyšel do města. Dostal se ale jen ke královské bráně; do paláce...
Ester 8:11...královským prstenem: Židům v každém jednotlivém městě král povoluje shromáždit se a bránit své životy....
Ester 8:15...zlatou čelenkou a v hávu z kmentu a purpuru. Ve městě Súsách zavládlo bujaré veselí. Židům vzešlo světlo a...
Ester 8:17...a sláva. V každé jedné provincii, v každičkém městě, kam dorazilo královské nařízení, nastalo u Židů...
Ester 9:2...všech provinciích krále Xerxe se Židé ve svých městech shromáždili, aby bránili své životy proti těm, kdo...
Ester 9:6... jak se jim zachtělo. V samotném sídelním městě Súsách Židé pobili a zahubili pět set mužů. Mezi nimi...
Ester 9:11...nedotkli. Téhož dne se počet zabitých v sídelním městě Súsách donesl ke králi. "V samotných Súsách," řekl...
Ester 9:19...proto venkovští Židé, kteří nebydlí v hrazených městech, pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne...
Ester 9:28... v každé rodině, každé provincii a každém městě. Tyto dny purim v Židovstvu nepominou a jejich...
Job 15:28...si pokryl slabiny, bude však bydlet ve zbořených městech, v domech, v kterých se nebydlí, které se rozpadají...
Job 24:12... o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajícíchměsta zní, raněné duše o pomoc volají - copak to Bohu...
Job 39:7...je solná poušť. Může se posmívat hlučícímu městu, nemusí poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích,...
Žalmy 9:7...Konec nepřátel - trvalé trosky! Zbořils jim města - není památky! Hospodin bude vládnout navěky, aby...
Žalmy 31:22...úžasnou lásku ke mně projevil, když jsem byl ve městě obklíčen. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Od očí...
Žalmy 45:13...král - před ním se skloň, on je tvůj pán. I město Týr ti přinese dary, velmoži národů se před tebou...
Žalmy 46:5...jeho náporem! séla Je řeka, jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom...
Žalmy 46:6... kde svatý příbytek Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je ochrání v ranním...
Žalmy 48:2... Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, ve městě našeho Boha, na hoře své svatosti. Vrcholem krásy,...
Žalmy 48:3... Vrcholem krásy, potěchou vší země je hora Sionměsto mocného Krále, na svazích severních. Bůh sám je v...
Žalmy 48:5...Králové totiž, když se spolčili, společněměstu přitáhli. Když na pohlédli, zůstali ohromeni,...
Žalmy 48:9... O čem jsme slýchali, to jsme uviděli ve městě Hospodina zástupů, ve městě našeho Boha - kéž je Bůh...
Žalmy 55:10...a vichřicí. Pohlť je, Pane, jazyk jim spleť, ve městě vládne krutost a rozbroje! Ve dne i v noci krouží po...
Žalmy 55:12...zdech, špatnost a trápení bydlí v něm. Střed města patří záhubě, ulice neopouští křivda a lest! Kdyby...
Žalmy 59:7...Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Pohleď, co ústy prskají! Svými rty bodají...
Žalmy 59:15...Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. Sem a tam toulají se, potravu hledají, o...
Žalmy 60:11...vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž...
Žalmy 69:36...havěť v nich! Bůh totiž Sionu daruje spásuměsta Judy znovu vystaví, tak aby bydleli ve svém dědictví....
Žalmy 72:16... jeho klasy jak Libanon se vlní, jeho města kvetou jak tráva na poli! jeho jméno trvá...
Žalmy 87:3...příbytky. Jak slavné věci o tobě říkajíměsto Boží! séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo...
Žalmy 101:8...umlčím všechny ničemy na zemi. Z Hospodinova města vymýtím všechny zlosyny! Modlitba ubožáka, když v...
Žalmy 107:4...pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a trpěli žízní, umdlévali...
Žalmy 107:7... Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy,...
Žalmy 107:36... Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení. Oseli pole, vinice vysadili, které pak...
Žalmy 108:11...vítězně zakřičím!" Kdo doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede? Kdo jiný než ty, Bože, jenž...
Žalmy 122:3... Jeruzaléme, v branách tvých! Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté. Do něho stoupají...
Žalmy 127:1... marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci. Marné je, abyste...
Žalmy 137:7... kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to město v základech!" Ó dcero Babylonská, budeš zničena!...
Přísloví 8:3...postává. Přímo před branami, u vstupu do města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám...
Přísloví 11:10...jejich vědění. Když se spravedlivým daří, ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se oslava....
Přísloví 11:11... koná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy darebáků bývá bořeno. Kdo nemá rozum, bližním...
Přísloví 16:32...než velký silák, je lepší se ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno...
Přísloví 18:19...dovede rozsoudit. Ukřivděný bratr se uzavře jak město, rozepře působí jako hradní závory. Ovocem svých úst...
Přísloví 21:22...soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se...
Přísloví 25:28... usilovat o slávu může být neslavné. Bezbranné město, zborcená hradba je ten, kdo sám sebe nezvládá. Jako...
Přísloví 29:8...o tom nechce vědět nic. Drzouni dovedou vzbouřit město, mudrci dovedou odvrátit hněv. S hlupákem když se...
Kazatel 7:19...je moudrému větší silou než deset vládců ve městě. Na zemi není jediný spravedlivý, který by konal...
Kazatel 8:10...svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě nikdo nevzpomněl. I to je marnost! Zlé činy nejsou...
Kazatel 9:14...moudrosti a připadá mi významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný král, a když...
Kazatel 9:15...je oblehl, navršil kolem něj mohutný val. V tom městě byl jeden chudý mudrc a ten je svou moudrostí...
Kazatel 10:15...Pachtění hlupáků unavuje, vždyť ani netrefí do města! Běda ti, země, když je tvým králem dítě a tvoji...
Píseň 3:2... Hledala jsem ho, ale nenašla. A tak vstanuměsto prochodím, pátrám po ulicích i náměstích po tom,...
Píseň 3:3...jsem ho, ale nenašla. Našli strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého z duše miluji?...
Píseň 5:7...jsem ho, a on se neozval. Našli strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili. Šaty z ramenou...
Izaiáš 1:7...nejsou léčeny! Vaše země leží v sutinách, vaše města jsou spálena. Půdu vám cizáci plení před očima - je z...
Izaiáš 1:8...vprostřed vinice, jako budka v poli okurek, jak město, jež se obléhá. Kdyby z nás Hospodin zástupů nenechal...
Izaiáš 1:21...ústa Hospodinova. Ach, jak se kdysi věrné město stalo nevěstkou! Kdysi je naplňovalo právo a...
Izaiáš 1:26...rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazývánoMěsto spravedlnosti, Věrné město. Sion tehdy bude vykoupen...
Izaiáš 6:11..."Na jak dlouho, Pane?" a on odpověděl: "Dokud se města nestanou troskami, v nichž se nebydlí, dokud nebudou...
Izaiáš 13:19...Chaldejských, dopadne jako Bohem rozvrácená města - jako Sodoma a Gomora! Nebude se v něm nikdy žít,...
Izaiáš 14:17...říšemi? Ten, kdo pustošil celý svět, kdo jeho města podvracel a vězně domů nepouštěl?" Králové národů...
Izaiáš 14:21...nevstanou, aby ovládali zemi, po světě svá města nešíří! Povstanu totiž proti nim, praví Hospodin...
Izaiáš 14:31...umořím a tvé pozůstatky pobiji. Kvílej, bránoměsto, křič! Všichni Filištíni se třesou strachy! Od...
Izaiáš 17:1..." Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou...
Izaiáš 17:2...městem, bude z něj pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda...
Izaiáš 17:9...jež si sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli před...
Izaiáš 19:2...bratr proti bratru a přítel proti příteliměsto proti městu a království proti království. Duch...
Izaiáš 19:18...zástupů učinil. V ten den bude v Egyptě pět měst mluvit řečí Kanaánu a přísahat při Hospodinu zástupů a...
Izaiáš 22:2...Co je ti, že jsi celé vystoupilo na střechyměsto plné křiku a bouření, město hýření? Tví mrtví nebyli...
Izaiáš 22:9...Lesního paláce. Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce....
Izaiáš 22:11...rybníka. Neohlíželi jste se však po Tvůrci města; nevšímali jste si Toho, kdo je odedávna budoval! Pán...
Izaiáš 23:7...obyvatelé pobřeží, kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež tak dávné dějiny, jež jeho nohy...
Izaiáš 23:16...jako v písničce o nevěstce: Vezmi si loutnuměsto obcházej, zapomenutá nevěstko! Hraj líbezně, zpívej,...
Izaiáš 24:10... pijákům zhořkl nápoj opojný. Rozbořeno je město marnosti; vchody všech domů zataraseny. Že není víno,...
Izaiáš 24:12...všeho veselí, radost odešla do vyhnanství. Z města zůstaly pusté trosky, brána roztříštěna na kusy. Toto...
Izaiáš 25:2...divy, které jsi zdávna připravil. Ty jsi obrátil město v sutiny, z pevnosti zbyly hromady rozvalin, baštu...
Izaiáš 25:3...znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lidměsto krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé stal...
Izaiáš 26:1...v judské zemi bude zpívat tato píseň: Máme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a hradbou....
Izaiáš 26:5...On strhává dolů obyvatele výšin a nedobytné město boří; boří je k zemi, do prachu je sráží. Bude...
Izaiáš 27:10...ani posvátné kůly ani kadidlové oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné...
Izaiáš 28:1...opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheruměstu ležícímu nad úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou...
Izaiáš 28:2... jak vodní průtrž a mocné záplavy svou pěstí to město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských opilců bude...
Izaiáš 28:4...nohy. Květ, který zvadne i přes svou nádheruměsto ležící nad úrodným údolím dopadne jako první fíky...
Izaiáš 29:1...velkolepý je v moudrosti! Běda Arieli, Arieliměstu, v němž se David usídlil! Pokračujte si rok za rokem,...
Izaiáš 32:13...Plačte nad všemi domy veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z...
Izaiáš 32:14...tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina, potěšení...
Izaiáš 32:19...bez starostí. I kdyby byl les pobit kroupamiměsto srovnáno bylo se zemí, blaze vám, kdo sejete při...
Izaiáš 33:20...jazyk, jejž nelze pochopit. Pohleď na Sion, to město našich slavností! Tvé oči Jeruzalém uvidí, to klidné...
Izaiáš 36:1...král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše do...
Izaiáš 36:15... když vám tvrdí: ‚Hospodin nás vysvobodí; toto město nepadne asyrskému králi do rukou.' Neposlouchejte...
Izaiáš 37:13...Kde je král Chamátu, král Arpádu, král města Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od...
Izaiáš 37:26...rozhodl jsem odedávna! Nyní jsem to tedy splnilměsta dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich...
Izaiáš 37:33...Hospodin o asyrském králi: Nevstoupí do tohoto města, nevystřelí sem ani šíp, násep proti němu nenavrší a...
Izaiáš 37:34...štít. Odejde, kudy přivedla ho cesta, do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, ...
Izaiáš 37:35... do tohoto města nevstoupí, praví Hospodin. To město budu hájit, sám je zachráním, pro sebe učiním to a...
Izaiáš 38:6...let života. Kromě toho vysvobodím tebe i toto město z rukou asyrského krále a budu to město bránit. Toto...
Izaiáš 40:9...Hlasitě volej, nic se nestrachuj, řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Panovník Hospodin v moci...
Izaiáš 42:11...něm, ostrovy i jejich obyvatelé! poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely ...
Izaiáš 44:26... říkám Jeruzalému: "Budeš obydlen!" a judským městům: "Vystavěna budete!" a pozvednu je z trosek. ...
Izaiáš 45:13...Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení a...
Izaiáš 48:2...ne v pravdě a ne poctivě, vy, kdo se na svaté město odvoláváte, vy, kdo se opíráte o Boha Izraele, jehož...
Izaiáš 52:1...obleč se! Obleč se rouchem krásy své, svaté město Jeruzaléme, neboť do tebe nikdy nevstoupí...
Izaiáš 54:3... národům budou vládnout tvoji potomci a zpustlá města obsadí. Neboj se, nebudeš zahanbena, nestyď se,...
Izaiáš 59:14...pravda ulicemi klopýtá, poctivost nesmí do města. Pravda se vytratila a ten, kdo se straní zla, je...
Izaiáš 60:14... se u tvých nohou pokloní a budou nazývatMěsto Hospodinovo, Sion Svatého izraelského. Místo abys...
Izaiáš 61:4...dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami. Pastýři vašich...
Izaiáš 62:12...Hospodinovi, a tebe nazvou: VyhledávanéMěsto, jež není opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosry...
Izaiáš 64:9...pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina, Jeruzalém leží...
Izaiáš 66:6...vaše veselí!" - Takoví se však hanby dočkají. Z města je slyšet hluk! Hlas je slyšet z chrámu! Hlas...
Jeremiáš 1:15...obklíčí dokola jeho hradby i všechna judská města. Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že ...
Jeremiáš 1:18...nimi zděsím. Hle, dnes jsem učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou proti celé...
Jeremiáš 2:15...Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošiliměsta spálili, takže v nich nikdo nebydlí. Z Memfisu a...
Jeremiáš 2:28...přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z čeho chcete obvinit? Všichni jste zradili,...
Jeremiáš 3:14... jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednomměsta, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion. Dám vám...
Jeremiáš 4:5...říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhev: Rychle do bezpečí!...
Jeremiáš 4:7...své domoviny, aby tvou zemi zpustošil. Z tvých měst zbudou pouhé trosky, v nichž nikdo nebydlí. Proto se...
Jeremiáš 4:16...‚Zdaleka přišli oblehnout, proti judským městům se rozkřiknou!' Obklíčili Jeruzalém jako hlídači...
Jeremiáš 4:26... Viděl jsem - a hle, sad se stal pouští, všechna města padla před Hospodinem, když vzplanul jeho hněv! Tak...
Jeremiáš 4:29..." Jakmile zaslechli jezdce a lukostřelce, každé město se dalo na útěk. Do houští lezli, na skály šplhali,...
Jeremiáš 5:6...pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich měst a roztrhá každého, kdo vyjde ven. bylo příliš...
Jeremiáš 5:17...révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá opevněná města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch dnech,...
Jeremiáš 6:6...les, proti Jeruzalému násep navršte! To je to město, které čeká trest - je naplněné útlakem! Jako ze...
Jeremiáš 6:7...útlakem! Jako ze studny tryská voda, tak z toho města tryská zloba. Útlak a zhouba se v něm rozléhá, jeho...
Jeremiáš 7:17... Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? Děti sbírají dříví,...
Jeremiáš 7:34...zvěř a nebude, kdo by je odháněl. V judských městech a na jeruzalémských ulicích tehdy nechám utichnout...
Jeremiáš 8:14...sedíme? Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh, nás odsoudil...
Jeremiáš 8:16...zem. Přitáhnou a pohltí zem i všechno na města i s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hady,...
Jeremiáš 9:10...sutin, kde žijí jen šakali, obrátím judská města v trosky, kde nikdo nebydlí." Kdo je tak moudrý, aby...
Jeremiáš 10:17...zástupů se jmenuje. Lide žijící v obleženém městě, seber si ranec, půjdeš ze země! Neboť toto praví...
Jeremiáš 10:22...zpráva: Ze severní země se blíží vřava! Judská města se obrátí v trosky, kde žijí jen šakali. Hospodine,...
Jeremiáš 11:6...jsem. Hospodin mi řekl: "Volej v judských městech a v ulicích Jeruzaléma všechna tato slova:...
Jeremiáš 11:12...ke mně, ale je nevyslyším. Jen si judská města a obyvatelé Jeruzaléma jdou volat k bohům, kterým...
Jeremiáš 11:13...přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste...
Jeremiáš 13:19...zem; vaše skvostné koruny vám spadnou z hlav!' Města v Negevu budou zavřena, nikdo je nebude moci otvírat....
Jeremiáš 14:2...dostal ohledně sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrají. Oplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik....
Jeremiáš 14:18...Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití, vejdu-li do města, hle - vyčerpaní hlady! Proroci i kněží v celé zemi...
Jeremiáš 15:7...unaven! Budu je převívat vidlemi jako obilí ve městech po celé zemi. Připravím je o děti, zahubím svůj lid...
Jeremiáš 17:24... a přestanete v sobotu přinášet do bran tohoto města náklady, pokud budete světit sobotní den a nebudete v...
Jeremiáš 17:25...něm dělat žádnou práci, pak budou branami tohoto města se svými velmoži vcházet králové vládnoucí na...
Jeremiáš 17:26... a toto město bude trvat navěky. Z judských měst, z okolí Jeruzaléma, z kraje Benjamín, z podhůří, z...
Jeremiáš 19:8...nakrmím ptáky a divou zvěř. Nechám toto město budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjde, zhrozí se...
Jeremiáš 19:11... se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se bude pohřbívat, protože jinde k...
Jeremiáš 19:12... i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že toto město bude vypadat jako Tofet. Jeruzalémské domy i paláce...
Jeremiáš 19:15...zástupů, Bůh Izraele - Hle, přivádím na toto město a na všechna města v okolí veškeré zlo, před kterým...
Jeremiáš 20:5...a pobije mečem. Všechno bohatství tohoto města vydám do rukou jejich nepřátel - všechen jeho zisk,...
Jeremiáš 20:16...a naplnil ho radostí. ten muž skončí tak jako města, jež Hospodin bez lítosti vyvrátil. zrána slyší...
Jeremiáš 21:4... kteří na vás útočí, shromáždím uprostřed tohoto města. sám budu bojovat proti vám vztaženou rukou a...
Jeremiáš 21:6...a v hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je...
Jeremiáš 21:7... jeho dvořany i lid (totiž ty, kdo v tomto městě přežijí mor, meč a hlad) do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 21:9...cestu života a cestu smrti. Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a...
Jeremiáš 21:10...a zachrání si život. Rozhodl jsem o tomto městě - avšak ne v dobrém, ale ve zlém, praví Hospodin....
Jeremiáš 22:6...vrcholek. Zbude z tebe však jen pustinaměsta bez obyvatel. Pošlu proti tobě ničitele, každého v...
Jeremiáš 22:8...budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se jeden druhého ptát: ‚Proč to Hospodin...
Jeremiáš 23:14... Všichni jsou pro jako Sodoma, všichni v tom městě jsou jako Gomora!" Nuže, toto praví Hospodin zástupů...
Jeremiáš 23:39...a ze své přítomnosti vás odvrhnu i s tím městem, které jsem dal vám a vašim otcům. Uvalím na vás...
Jeremiáš 25:18... k nimž Hospodin poslal: Jeruzalém a judská města s jejich králi a velmoži, aby z nich zbyly jen trosky...
Jeremiáš 25:29...‚Tak praví Hospodin zástupů: Musíte pít! Hle, na město, jež nese jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy...
Jeremiáš 26:2...domu a promluv ke všem, kteří se z judských měst přicházejí klanět v Hospodinově domě. Vyřiď jim...
Jeremiáš 26:6...naložím jako se svatyní v Šílu a z tohoto města učiním nadávku mezi všemi národy na zemi.'" Kněží,...
Jeremiáš 26:9... že tento chrám dopadne jako Šílo a že z tohoto města zbude vylidněná pustina?!" A všechen lid se v...
Jeremiáš 26:11...muž zaslouží smrt! Prorokoval přece proti tomuto městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to...
Jeremiáš 26:12..."Hospodin poslal prorokovat o tomto chrámuměstě všechno to, co jste slyšeli. Proto teď napravte své...
Jeremiáš 26:15... že když zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho obyvatele nevinnou krev. Opravdu k vám...
Jeremiáš 26:20... z Kiriat-jearim. Prorokoval proti tomuto městu a proti této zemi přesně tak jako Jeremiáš. Jakmile...
Jeremiáš 27:17...králi a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají...
Jeremiáš 27:19...stojanech a ostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly (babylonský král Nabukadnezar je totiž...
Jeremiáš 29:7...se, vás neubývá. Usilujte o prospěch města, do něhož jsem vás vystěhoval, a modlete se za k...
Jeremiáš 29:16...trůnu a o veškerém lidu, který zůstal v tomto městě, o vašich bratrech, kteří s vámi nešli do vyhnanství:...
Jeremiáš 30:18...Jákobovy stany, nad jeho příbytky se slitujiMěsto se vystaví tam, kde byly trosky, a palác bude tam,...
Jeremiáš 31:21...se, izraelská panno, vrať se zpátky do svých měst! Jak dlouho se ještě budeš toulat, dcero nevěrná?...
Jeremiáš 31:23...zpět ze zajetí, bude se v judské zemi a v jejích městech znovu říkat: ‚Požehnej ti Hospodin, příbytku...
Jeremiáš 31:38... přicházejí dny, praví Hospodin, kdy bude toto město znovu vystavěno pro Hospodina, od věže Chananel k...
Jeremiáš 31:40...na východě, to vše bude zasvěceno Hospodinuměsto nikdy nebude vyvráceno ani zbořeno." Slovo, které...
Jeremiáš 32:3... že prý tak praví Hospodin: ‚Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je dobude. Ani...
Jeremiáš 32:24... Jen pohleď na ty obléhací náspy! Přitáhliměstu, aby ho dobyli! Město padne mečem, hladem a morem do...
Jeremiáš 32:25...řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Pane, můjměsto padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš: ‚Kup...
Jeremiáš 32:28...Nuže, tak praví Hospodin: Hle, vydávám toto město do rukou Babyloňanů a do rukou babylonského krále...
Jeremiáš 32:29... kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitřměsto vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách ...
Jeremiáš 32:31... Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat...
Jeremiáš 32:36...ohavnost a svádět Judu k hříchu! Říkáte: ‚Město padne mečem, hladem a morem do rukou babylonského...
Jeremiáš 32:44...- v kraji Benjamín, v okolí Jeruzaléma, ve městech Judy, ve městech na horách, ve městech podhůří i ve...
Jeremiáš 33:4...praví Hospodin, Bůh Izraele, o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež byly na obranu...
Jeremiáš 33:5...zlu, které páchali, skryji svou tvář před tímto městem. Hle - potom však ovážu jejich rány, uzdravím je a...
Jeremiáš 33:10...pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuštěných,...
Jeremiáš 33:12...bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny, kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve...
Jeremiáš 33:13... kde budou odpočívat pastýři se stády. Ve městech na horách, ve městech podhůří i ve městech Negevu,...
Jeremiáš 34:1...ovládal, zaútočil na Jeruzalém a na všechna jeho města: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele - Jdi a řekni...
Jeremiáš 34:2...Tak praví Hospodin - Hle, vydávám toto město do rukou babylonského krále a ten je vypálí ohněm....
Jeremiáš 34:7...útočilo na Jeruzalém a na všechna zbylá judská města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná opevněná...
Jeremiáš 34:22...rozkazy, praví Hospodin, a přivedu je k tomuto městu zpět. Zaútočí na , dobudou je a spálí je. Judská...
Jeremiáš 36:6... kdo budou v postní den přicházet z judských měst do Hospodinova domu. Snad začnou Hospodina prosit o...
Jeremiáš 36:9...lid, který do Jeruzaléma přicházel z judských měst, vyhlášen půst před Hospodinem. Tehdy šel Baruch do...
Jeremiáš 37:5...Babyloňané obléhající Jeruzalém, stáhli se od města.) Prorok Jeremiáš dostal slovo...
Jeremiáš 37:8...Egypta. Babyloňané se pak obrátí k útoku na toto město; dobudou je a vypálí. Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 37:10...těžce ranění, přece by se všichni zvedli a toto město vypálili!" Poté, co babylonské vojsko odtáhlo kvůli...
Jeremiáš 37:21...placku chleba, dokud nedošel všechen chléb ve městě. Tak se Jeremiáš ocitl na strážním nádvoří. Šefatiáš...
Jeremiáš 38:2...lidu: "Tak praví Hospodin - Kdo zůstane v tomto městě, zahyne mečem, hladem nebo morem. Kdo ale vyjde a...
Jeremiáš 38:3...takový zůstane naživu. Tak praví Hospodin: Toto město jistě padne do rukou vojska babylonského krále, který...
Jeremiáš 38:4...svými řečmi jen bere odvahu bojovníkům, kteří ve městě ještě zbyli, i všemu lidu. Ten muž nehledá prospěch...
Jeremiáš 38:9... aby tam dole zemřel hlady; vždyť ani ve městě není co jíst!" Král na to Habešanu Ebed-melechovi...
Jeremiáš 38:17...babylonského krále, zachráníš si život a toto město nebude vypáleno; tak přežiješ i s celou rodinou....
Jeremiáš 38:18...však velitelům babylonského krále nevzdáš, pak město padne do rukou Babyloňanů. Ti je vypálí a jejich...
Jeremiáš 38:23...ty. Padneš do rukou babylonského krále a toto město skončí v plamenech!" Cidkiáš na to Jeremiášovi řekl:...
Jeremiáš 39:3...městská hradba prolomena. Poté, co pronikli do města, zasedli všichni velmoži babylonského krále v...
Jeremiáš 39:4... dal se se všemi vojáky na útěk. Opustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi zdmi....
Jeremiáš 39:9...odvlekl do Babylonu zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo k němu přeběhli, a všechen zbývající lid....
Jeremiáš 39:16... Bůh Izraele: Hle, teď naplním svá slova o tomto městě, avšak ne v dobrém, ale ve zlém. V ten den se ta...
Jeremiáš 40:5...babylonský král jmenoval správcem judských měst. Bydli u něj mezi svým lidem. Anebo jdi, kamkoli uznáš...
Jeremiáš 40:10... skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech, která držíte." Také všichni judští utečenci v...
Jeremiáš 41:7... synem Achikamovým." Jakmile vešli dovnitř města, Išmael, syn Netaniášův, je se svými muži pobil a...
Jeremiáš 44:2...jsem dopustil na Jeruzalém a na všechna judská města. Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli...
Jeremiáš 44:6...pálit kadidlo cizím bohům. Proto se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv,...
Jeremiáš 44:17...otcové, naši králové i naši velmoži v judských městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla...
Jeremiáš 44:21..."A co ty kadidlové oběti, které jste v judských městech a jeruzalémských ulicích přinášeli vy i vaši otcové...
Jeremiáš 46:8...‚Vystoupím z břehů, zaplavím zemi, zpustoším města i s obyvateli.' Koně, vpřed! Vozy, divoce vyrazte!...
Jeremiáš 47:2...z koryta! Zaplaví zemi i všechno na města i s obyvateli. Lidé budou kvílet zděšením, všichni...
Jeremiáš 48:1...Hospodin zástupů, Bůh Izraele, o Moábu: "Běda městu Nebó - bude zničeno! Kiriatajim bude zahanbeno,...
Jeremiáš 48:8...a s ním i jeho kněží a velmoži. Na každé město přitáhne zhoubce, neunikne mu žádné z nich. Celá pláň...
Jeremiáš 48:9...Moáb solí, vždyť bude obrácen v trosky! Z jeho měst zbudou sutiny, kde nikdo nebydlí. Zlořečený, kdo koná...
Jeremiáš 48:15...připravení do boje'? Moáb bude zahuben, jeho města vzata útokem. Výkvět jeho mladých padne při porážce,...
Jeremiáš 48:19... Postav se na cestě a vyhlížej, obyvatelko města Aroer. Ptej se uprchlíků, uprchlic ptej se, říkej:...
Jeremiáš 48:24...i Bet-meon, na Keriot, Bosru i ostatní moábská města, blízká i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže...
Jeremiáš 48:28...opovržením, kdykoli se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na skále, Moábci! Buďte jako holubice nad...
Jeremiáš 48:41...se vrhá na Moáb, nad ním křídla prostíráMěsta padnou do zajetí, pevnosti budou dobyty. Srdce...
Jeremiáš 49:1...Moloch dědí po Gádovi a jeho lid tam bydlí ve městech? Hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy proti...
Jeremiáš 49:13... že bude posměškem a nadávkou a všechna její města zůstanou v troskách na věčnost." Od Hospodina jsem...
Jeremiáš 49:18... Jako když byla rozvrácena Sodoma a Gomora i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo...
Jeremiáš 49:25...je sevřen v bolestech. Ach, jak je opuštěno město slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho mládenci...
Jeremiáš 50:26...jeho sýpky, shrňte vše na hromady! Zničte to město jako proklaté, z něj nezůstane ani ostatek!...
Jeremiáš 50:32...a zhroutí se tak, že ho nikdo nezvedne. V jeho městech zapálím oheň a ten pohltí vše kolem. Tak praví...
Jeremiáš 50:40... Jako když Bůh rozvrátil Sodomu a Gomoru i s městy v jejich okolí, praví Hospodin, ani zde nebude nikdo...
Jeremiáš 51:13...a také vykoná, co o Babyloňanech zvěstovalMěsto ležící u mocných řek a topící se v pokladech, tvůj...
Jeremiáš 51:31...potkává - babylonskému králi se oznamuje, že město padlo ze všech stran! Byly obsazeny brody, v močálech...
Jeremiáš 51:43...moře, příval jeho vln jej pohltil. Z jeho měst zbyly kupy trosek, vyprahlá země bez vody, země úplně...
Jeremiáš 52:4...s celým svým vojskem. Utábořili se před městem a začali kolem něj stavět obléhací val. Město...
Jeremiáš 52:5...městem a začali kolem něj stavět obléhací valMěsto zůstalo obleženo do jedenáctého roku vlády krále...
Jeremiáš 52:6...krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla...
Jeremiáš 52:7...takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a všichni vojáci v noci utekli....
Jeremiáš 52:15...část chudiny, zbytek těch, kdo zůstali ve městě, i ty, kdo přeběhli k babylonskému králi, a také...
Jeremiáš 52:25...zástupce kněze Cefaniáše a tři strážce prahu. Ve městě zajal komořího, který velel vojákům, a sedm členů...
Pláč 1:1... dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi...
Pláč 1:19... však zradili. Moji kněží i stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k jídlu, aby se udrželi...
Pláč 2:15...potřesou nad Dcerou jeruzalémskou: "To že je to město, jemuž se říkalo Dokonalost krásy, Potěcha vší země?"...
Pláč 3:51... Ach, jak jsem ztrápený, když vidím dcery svého města! Nepřátelé jak ptáčka lovili, lovili bez...
Pláč 5:11... Sionské ženy byly znásilněny tak jako panny ve městech Judových. Naše velmože nám pověsili, ke starcům...
Ezechiel 4:1...vezmi si cihlu, polož ji před sebe a vyryj na ni město Jeruzalém. Potom je začni obléhat. Postav proti němu...
Ezechiel 4:3... postav ji jako železnou zeď mezi sebe a to město a upři na svůj pohled, je obleženo. Oblehni je...
Ezechiel 5:2...obléhání, spálíš jich třetinu na ohni uprostřed města, třetinu rozsekáš mečem kolem něj a třetinu rozptýlíš...
Ezechiel 6:6...oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné...
Ezechiel 7:15...a mor; kdo je v krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor...
Ezechiel 7:23...řetězy! Protože zemi naplnily popravy a ve městě je samé násilí, přivedu nejhorší mezi národy, aby...
Ezechiel 9:1...hlasitě zvolal: "Přistupte vy, kdo ztrestáte město! Každý přineste svou zhoubnou zbraň!" A hle - od...
Ezechiel 9:4...a s písařským náčiním po boku. "Projdi to město, projdi Jeruzalém," řekl mu Hospodin, "a označ...
Ezechiel 9:5...jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte! Nemějte slitování, nešetřete je....
Ezechiel 9:7...nádvoří mrtvolami. Jděte!" A tak vyšli do města a pobíjeli. Zatímco pobíjeli, zůstal jsem sám. Padl...
Ezechiel 9:9...je veliká, příliš veliká. Země je plná krve a ve městě samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin zemi...
Ezechiel 10:2...cherubů plné hrsti žhavých uhlíků a rozsyp je po městě." A on tam před mýma očima vešel. Cherubové stáli...
Ezechiel 11:2...hanebnosti a domlouvají zlá rozhodnutí pro město. Říkají: ‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve...
Ezechiel 11:3...‚Nemají se právě teď stavět domy? Máme se ve městě jako masíčko v hrnci.' Proto prorokuj proti nim....
Ezechiel 11:6... co vás v duchu napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto...
Ezechiel 11:7...Hospodin: Mrtvoly, které jste nechali padnout ve městě, ty jsou to maso a město je ten hrnec; vás z něj...
Ezechiel 11:9...meč uvedu, praví Panovník Hospodin. Vyženu vásměsta ven a vydám vás do rukou cizáků. Tak nad vámi vykonám...
Ezechiel 11:11...poznáte, že jsem Hospodin. vám nebude ve městě jako masíčku v hrnci. Budu vás soudit na izraelském...
Ezechiel 11:23...křídla. Hospodinova sláva se vznesla zprostřed města a stanula nad horou východně od města. Ve vidění,...
Ezechiel 12:10...a celého domu Izraele, který zůstal ve městě. Řekni jim: jsem znamení pro vás! Předvedl jsem,...
Ezechiel 12:20...kvůli násilí všech jejích obyvatel. Obydlená města zůstanou ležet v troskách a země bude zničena. Tehdy...
Ezechiel 14:23... neboť poznáte, že nic z toho, co jsem v tom městě učinil, nebylo bez příčiny, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 17:4...a odnesl do kupecké země, kde ho položil ve městě obchodníků. Potom vzal semeno z země a zasel do...
Ezechiel 19:7...požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města. Země i všichni, kdo žili v , se děsili, když řval....
Ezechiel 21:24... Vyrob ukazatel a postav ho na rozcestí před městem. Vyznač směr, kterým půjde meč: do Raby Amonců anebo...
Ezechiel 22:2...Hospodinovo: "Obviň, synu člověčí, obviň to město vraždění! Ukaž mu všechny jeho ohavnosti a řekni: Tak...
Ezechiel 22:3...a řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Ó město, jež proléváním krve přivolává svůj soudný den! Město...
Ezechiel 24:6...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! Běda hrnci plnému spáleniny, spáleniny,...
Ezechiel 24:7...z něho kus po kuse, jakkoli se ti namane. To město je naskrz krvavé! Nechávalo krev na holé skále,...
Ezechiel 24:9...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: Běda tomu městu vraždění! sám teď navrším hranici. Více dříví,...
Ezechiel 25:9...moábské srázy počínaje chloubou země, hraničními městy Bet-ješimot, Baal-meon a Kiriatajim. Vydám je spolu s...
Ezechiel 26:10...do tvých bran, jako se táhne do poraženého města. Kopyty svých koní zdupá všechny tvé ulice. Vyvraždí...
Ezechiel 26:17...Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři vládnoucí! Se všemi, kdo v tobě bydleli,...
Ezechiel 26:19...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: učiním městem opuštěným, jako jsou města, kde se nebydlí, se...
Ezechiel 28:23... v něm dostojím své svatosti. Raním to město morem, na jeho ulicích bude krev, budou v něm padat...
Ezechiel 29:12...tu nejpustější ze všech zpustošených zemí a její města budou po čtyřicet let ta nejzbořenější ze všech měst....
Ezechiel 30:7...nejpustější ze všech zpustošených zemí a jeho města budou nejzbořenější ze všech měst. Tehdy poznají, že...
Ezechiel 30:18...egyptské jho a skončí tam jeho pyšná moc. To město tehdy přikryjí mraky a jeho dcery půjdou do zajetí....
Ezechiel 33:21...ke mně přišel uprchlík z Jeruzaléma se slovy: "Město padlo!" Večer před jeho příchodem na mně spočinula...
Ezechiel 35:4...ruku a obrátím ve zpustošenou pustinu. Tvá města nechám ležet v troskách a zbude z tebe pustina. Tehdy...
Ezechiel 35:9... Způsobím, že z tebe zbude věčná pustina; tvá města zůstanou neobydlena. Tehdy poznáte, že jsem...
Ezechiel 36:4...a roklinám, zpustošeným troskám a opuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a všem dokola...
Ezechiel 36:10...- celý a úplný dům Izraele - aby znovu obydleli města a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi...
Ezechiel 36:33...kdy vás očistím od všech vin, znovu obydlím vaše města, aby se vystavělo, co leží v troskách. Zpustošená...
Ezechiel 36:35...země je teď úplná zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a...
Ezechiel 36:38...v Jeruzalémě o svátcích - tak se ta rozbořená města zaplní lidmi jako ovcemi. Tehdy poznají, že jsem...
Ezechiel 39:9...den, o kterém jsem mluvil. Obyvatelé izraelských měst vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézy, luky i...
Ezechiel 39:16...ji hrobaři pohřbili v Ge-hamon Gogu (kde bude město jménem Hamona). Tak bude země očištěna. Synu člověčí,...
Ezechiel 40:1...roce našeho vyhnanství a čtrnáctém roce po pádu města, právě toho dne na mně spočinula ruka Hospodinova a...
Ezechiel 40:2...horu. Na se od jihu rýsovalo cosi jako město. Přivedl tam a hle - v bráně stál kdosi napohled...
Ezechiel 43:3...podobné tomu, které jsem měl, když přišel zničit město, a tomu, které jsem měl u průplavu Kebar. Padl jsem...
Ezechiel 45:5...levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení. Díl země sousedící se svatým podílem dáte...
Ezechiel 45:6...země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude...
Ezechiel 45:7... Území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od jejich...
Ezechiel 48:15...25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému užívání městu - pro zástavbu a volnou plochu. Město bude stát...
Ezechiel 48:17...500 loktů na východě a 4 500 loktů na západě. K městu bude přiléhat pruh volné země: 250 loktů na severu,...
Ezechiel 48:18...na západě. Zbývající území po obou stranách města se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů...
Ezechiel 48:20...vyčleníte jako svatý podíl, a to včetně majetku města. Zbývající území po obou stranách svatého podílu a...
Ezechiel 48:21...území po obou stranách svatého podílu a majetku města připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů...
Ezechiel 48:22...s chrámovou svatyní. Majetek levitů a majetek města tedy budou uprostřed majetku vládce, který se bude...
Ezechiel 48:30...Panovník Hospodin. Toto jsou vnější hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři...
Ezechiel 48:35...tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE TAM. Ve třetím roce vlády...
Daniel 8:2...tomto vidění jsem se viděl v královském sídelním městě Súsách v provincii Elam; stál jsem v tom vidění u...
Daniel 9:16... odvrať prosím svůj prudký hněv od svého města Jeruzaléma, od své svaté hory. Vždyť kvůli našim...
Daniel 9:18...Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na město, jež nese tvé jméno! Neprosíme pro svou vlastní...
Daniel 9:19...Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese tvé jméno!" Ještě když jsem se modlil...
Daniel 9:24...týdnů je lhůta určená tvému lidu i svatému městu, aby ta vzpoura skončila a nastal konec hříchu, aby...
Daniel 9:26...týdnů uplyne, Mesiáš bude zabit a opuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce, který přichází....
Daniel 11:15... ale padnou.) Severní král přitáhne k opevněnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní vojsko se...
Ozeáš 6:8...zrušili, ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí. Jako...
Ozeáš 8:14...a nastavěl si paláce; Juda opevnil spoustu měst. ale sešlu na jejich města oheň - ten jim ty tvrze...
Ozeáš 11:6...Protože se odmítli vrátit ke mně, v jejich městech bude řádit meč; roztříští jejich závory, jejich...
Ozeáš 13:10...tvůj král, tvůj zachránce? Kde je ve všech tvých městech? Kde jsou tví vládci, o nichž jsi pověděl: "Dej mi...
Joel 2:9...i když na obranu narazí, neřídne jejich šik. Na město se vrhají, řítí se na hradby, šplhají na domy,...
Amos 3:6...někdy past, aniž by kořist lapila? Když se ve městě troubí na poplach, copak lid nemá strach? Když se ve...
Amos 4:6... rádi, praví Panovník Hospodin. Ve všech vašich městech jsem způsobil, že jste co do úst neměli; ve všech...
Amos 4:7...také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem jej však odepřel;...
Amos 4:8... druhý však uschl bez deště. Ze dvou tří měst se k dalšímu plahočili, aby se vody napili, uhasit...
Amos 5:3... Toto praví Panovník Hospodin domu IzraeleMěstu, jež vytáhne s tisícem, jen sto jich zůstane a tomu,...
Amos 6:8...špatně, jeho paláce jsou mi odporné. Proto to město vydám v plen i se vším, co je v něm! Zbude-li v...
Amos 7:17... toto praví Hospodin: Tvá žena bude smilnit ve městě a tví synové i dcery padnou mečem. Tvá země bude...
Amos 9:14...lid Izrael přivedu zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou...
Abdiáš 1:20...a Jeruzalémští vyhnanci v Sefaradu obsadí města v Negevu. Zachránění vystoupí na horu Sion, aby...
Jonáš 1:2...Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, neboť jejich špatnost vystoupila přede mne...
Jonáš 3:2...Hospodina: "Vstaň a jdi do Ninive, toho velikého města, a kaž mu, co ti sám řeknu." Jonáš tedy vstal a šel...
Jonáš 3:3...mu Hospodin řekl. Ninive bylo nesmírně veliké město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a ...
Jonáš 3:4...město; projít jej trvalo tři dny. Jonáš vešel do města a prvního dne, kdy jím začal procházet a volat:...
Jonáš 4:5... že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešelměsta a usadil se na východ od něj. Postavil si tam budku a...
Jonáš 4:11... A mně nemá být líto Ninive, toho velikého města? Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí,...
Micheáš 4:10...v bolestech jako rodička, protože musíš odejítměsta a budeš venku nocovat. do Babylonu musíš jít a tam...
Micheáš 5:10...mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím. Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti. Vymýtím...
Micheáš 5:13... Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad...
Micheáš 6:9...se svým Bohem v pokoře. Hlas Hospodinův volá na město (a tvé jméno ctít je moudré): " to slyší ten váš...
Micheáš 7:12...den, kdy připutují k vám z Asýrie i z měst Egypta, ze zemí od Egypta po Eufrat, od moře k moři...
Nahum 2:8...se protrhla! Palác se rozpadá! Je rozhodnutoMěsto obnaženo, do vyhnanství je odvlečou. Jeho otrokyně...
Nahum 3:1...země, hlas tvých poslů se neozve!" Běda tomu městu vraždění! Je plné lží a loupeží a nepřestává plenit....
Abakuk 2:8...za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemiměsto se všemi obyvateli. Běda tomu, kdo chtivě shání pro...
Abakuk 2:12...ze střechy se přidají. Běda tomu, kdo staví město na krvi, kdo zakládá obec příkořím! Copak Hospodin...
Abakuk 2:17...za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemiměsto se všemi obyvateli. Na co je modla, kterou někdo...
a další...

Slova obsahující měst: měst (126) města (507) městě (193) městeček (5) městečka (2) městečkách (1) městečku (1) městech (80) městem (31) město (291) městská (6) městské (26) městského (1) městském (2) městskou (1) městský (3) městských (6) městským (4) městskými (1) městští (2) městu (48) městům (18) městy (15) náměstí (9) náměstích (5) náměstím (2) předměstích (2) předměstské (2) zaměstnání (2) zaměstnával (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |