Měsíci

Hledám varianty 'měsíci' [ měsíců (23) měsících (4) měsíci (40) měsíce (166) měsíc (64) ]. Nalezeny 274 verše.
Genesis 7:11...roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a...
Genesis 8:4...dnech konečně opadla. Sedmnáctého dne sedmého měsíce archa spočinula na pohoří Ararat. Voda zvolna...
Genesis 8:5...Ararat. Voda zvolna opadala do desátého měsíce. Prvního dne desátého měsíce se ukázaly vrcholky hor...
Genesis 8:13...prvního roku Noemova života, prvního dne prvního měsíce, začala voda na zemi vysychat. Noe tedy odsunul...
Genesis 8:14...povrch osychal. Dvacátého sedmého dne druhého měsíce byla země suchá. Tehdy Bůh k Noemovi...
Genesis 29:14...a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš...
Genesis 37:9..."Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi slunceměsíc a jedenáct hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům,...
Genesis 38:24...poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se...
Exodus 2:2...syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle,...
Exodus 12:2...Mojžíšovi a Áronovi v egyptské zemi řekl: "Tento měsíc pro vás bude počátkem měsíců, bude pro vás první mezi...
Exodus 12:3...k celé izraelské obci: Desátého dne tohoto měsíce každý otec vezme beránka pro svou rodinu. Každá...
Exodus 12:6...Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za soumraku celé shromáždění izraelské obce...
Exodus 12:18...ustanovení. Od večera čtrnáctého dne prvního měsíce do večera jedenadvacátého dne téhož měsíce budete...
Exodus 13:4... se nejí nic kvašeného. Dnes vycházíte, v měsíci avivu. Hospodin přivede do země Kananejců,...
Exodus 13:5...země oplývající mlékem a medem, budete v tento měsíc konat tento obřad: Po sedm dní budeš jíst nekvašené...
Exodus 16:1... Potom vytáhli z Elimu. V patnáctý den druhého měsíce po jejich odchodu z Egypta přišla celá izraelská...
Exodus 19:1...propustil a ten odešel do své země. Přesně tři měsíce po vyjití z Egypta přišli synové Izraele na poušť...
Exodus 23:15...chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se...
Exodus 34:18...chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas měsíce avivu, neboť v měsíci avivu jsi vyšel z Egypta. Vše,...
Exodus 40:2...promluvil k Mojžíšovi: "Prvního dne prvního měsíce vztyčíš Příbytek, Stan setkávání. Postavíš tam...
Exodus 40:17... jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého roku byl Příbytek vztyčen. Mojžíš vztyčil...
Leviticus 16:29...vám to věčným ustanovením: Desátého dne sedmého měsíce se budete pokorně postit. Nebudete dělat žádnou...
Leviticus 23:5...určený čas: Za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne...
Leviticus 23:6...- Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne téhož měsíce bude Hospodinův Svátek nekvašených chlebů. Po sedm...
Leviticus 23:24..."Mluv k synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s...
Leviticus 23:27...k Mojžíšovi: "Desátého dne téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění:...
Leviticus 23:32...sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a...
Leviticus 23:34...k synům Izraele: Od patnáctého dne téhož sedmého měsíce bude po sedm dní trvat Hospodinův Svátek stánků....
Leviticus 23:39...přinášet Hospodinu. Patnáctého dne sedmého měsíce, když shromáždíte úrodu země, tedy budete po sedm...
Leviticus 23:41...všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Po sedm dní budete bydlet ve stáncích. Všichni...
Leviticus 25:9...na čtyřicet devět let. Desátého dne sedmého měsíce pak zatrub na beraní roh. V Den smíření celou...
Leviticus 27:6...šekelů a za ženu 10 šekelů. Ve věku od jednoho měsíce do pěti let bude cena za chlapce 5 a za dívku 3...
Numeri 1:1...Sinaj. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil...
Numeri 1:18...tedy vzali jmenované muže a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů...
Numeri 3:15...domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce." Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl,...
Numeri 3:22...Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní...
Numeri 3:28...rody. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů...
Numeri 3:34...Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel...
Numeri 3:39... čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele...
Numeri 3:40...Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam. Namísto všech...
Numeri 3:43...Izraele. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273. Hospodin promluvil k...
Numeri 9:1... pokud jde o jejich povinnosti." V prvním měsíci druhého roku po vyjití z Egypta promluvil Hospodin k...
Numeri 9:3... Slavte jej v určený čas, čtrnáctého dne tohoto měsíce za soumraku. Budete jej slavit podle všech jeho...
Numeri 9:5... a tak za soumraku čtrnáctého dne prvního měsíce slavili Hod beránka na poušti Sinaj. Synové Izraele...
Numeri 9:11... jej slaví za soumraku čtrnáctého dne druhého měsíce. beránka s nekvašenými chleby a s trpkými...
Numeri 9:22... oblak prodléval nad Příbytkem dva dnyměsíc nebo rok, dokud nad ním přebýval, synové Izraele...
Numeri 10:10...svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak...
Numeri 10:11...jsem Hospodin, váš Bůh." Dvacátého dne druhého měsíce druhého roku se oblak vznesl od Příbytku svědectví....
Numeri 11:20...dva dny, pět, deset nebo dvacet dní, ale celý měsíc. Poleze vám z chřípí a zhnusí se vám, protože jste...
Numeri 11:21... a ty říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!' se snad pro pobít všechen brav a skot, aby...
Numeri 18:16...prvorozené z nečistých zvířat. Od stáří jednoho měsíce se budou moci vyplatit. Necháš je vyplatit za...
Numeri 20:1...večera." Celá izraelská obec dorazila v prvním měsíci na poušť Cin. Lid pobýval v Kádeši. Tam zemřela...
Numeri 26:62...započteno celkem 23 000 mužů starších jednoho měsíce. Nebyli započteni mezi syny Izraele, neboť jim mezi...
Numeri 28:11...a úlitby každou sobotu." "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé...
Numeri 28:14...beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby...
Numeri 28:16...jako oběť za hřích." "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne...
Numeri 28:17...- Hospodinův Hod beránka. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené...
Numeri 29:1... které k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou...
Numeri 29:7...oběť Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně...
Numeri 29:12...a kromě jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou...
Numeri 33:3...na jejich tažení: Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z...
Numeri 33:38...Hór na kraji edomské země. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta...
Deuteronomium 1:3...jedenáct dní. Prvního dne jedenáctého měsíce čtyřicátého roku oznámil Mojžíš synům Izraele...
Deuteronomium 4:19...Když pozvedneš oči k nebi a pohlédneš na slunceměsíc a hvězdy, na celý nebeský zástup, nenech se strhnout,...
Deuteronomium 16:1...- nech ji vytéci na zem jako vodu. Zachovávej měsíc aviv, kdy budeš Hospodinu, svému Bohu, slavit Pesach,...
Deuteronomium 17:3...odešli sloužit a klanět se cizím bohům - slunciměsíci či celému nebeskému zástupu (což jsem nikdy...
Deuteronomium 21:13... v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s...
Deuteronomium 33:14... nejlepšími dary slunce, nejlepší úrodou všech měsíců, největší chloubou hor odvěkých, nejlepšími dary...
Jozue 4:19... Lid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a utábořil se v Gilgalu u východního okraje Jericha....
Jozue 5:10...v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka. Druhého...
Jozue 10:12...Izraele řekl: "Slunce, zastav se v Gibeonu! Tyměsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunce, měsíc stál, než...
Jozue 10:13...Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!" Stanulo slunceměsíc stál, než národ nepřátele potrestal. Právě tak se to...
Soudců 11:37...požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými družkami plakat...
Soudců 11:38..." "Jdi," řekl a propustil ji na dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své...
Soudců 11:39...do hor a oplakávala své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke svému otci a ten s udělal, co...
Soudců 19:2...v judském Betlémě. Když tam byla nějaké čtyři měsíce, její muž se rozhodl, že půjde za , vlídně s ...
Soudců 20:47...do pouště k Rimonské skále, kde zůstali čtyři měsíce. Izraelci se pak vrátili a vybíjeli všechna...
1. Samuel 6:1...truhla zůstala ve filištínském kraji sedm měsíců. Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme...
1. Samuel 27:7...strávil ve filištínském kraji celkem rok a čtyři měsíce. David se svými muži podnikal nájezdy na Gešurejce,...
2. Samuel 2:11...nad domem Judy v Hebronu sedm let a šest měsíců. Abner, syn Nerův, vytáhl s vojáky Saulova syna...
2. Samuel 5:5...králem, a kraloval čtyřicet let. Sedm let a šest měsíců kraloval v Hebronu nad Judou a dalších třiatřicet...
2. Samuel 6:11...truhla zůstala v domě Obed-edoma Gatského tři měsíce a Hospodin požehnal Obed-edoma i celý jeho dům....
2. Samuel 24:8...na jih k judskému Negevu do Beer-šeby. Po devíti měsících a dvaceti dnech obešli celou zem a vrátili se do...
2. Samuel 24:13...zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři měsíce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být...
1. Královská 4:7... kteří zásobovali krále a jeho palác. Každý měsíc v roce se o zásobování staral jeden z nich. Toto jsou...
1. Královská 5:7...vozům a 12 000 jezdců. Správcové se střídali po měsíci v zásobování krále Šalomouna i všech, kdo byli...
1. Královská 5:28...jich posílal 10 000 v měsíčních směnáchměsíc bývali v Libanonu, dva měsíce doma. Nuceným pracím...
1. Královská 6:1...roku po vyjití synů Izraele z Egypta, v měsíci ziv (což je druhý měsíc), totiž čtvrtého roku své...
1. Královská 6:37...Hospodinova chrámu byly položeny čtvrtého rokuměsíci ziv. Jedenáctého roku v měsíci bul (což je osmý...
1. Královská 6:38...čtvrtého roku v měsíci ziv. Jedenáctého rokuměsíci bul (což je osmý měsíc) byl chrám dokončen se všemi...
1. Královská 8:2...shromáždili ke králi Šalomounovi o svátcíchměsíci etanim, což je sedmý měsíc. Když přišli všichni...
1. Královská 11:16... Joáb tam s celým izraelským vojskem zůstal šest měsíců, dokud všechny Edomce nevyhladil. Hadad, tehdy ještě...
1. Královská 12:32...to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého měsíce také zavedl svátek podobný svátku judskému a...
1. Královská 12:33...výšiny, které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíce, onoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro...
2. Královská 15:8... syn Jeroboámův. Kraloval v Samaří šest měsíců a páchal, co je v Hospodinových očích zlé, tak jako...
2. Královská 15:13...stal králem Šalum, syn Jábešův. Kraloval jeden měsíc. Z Tirsy totiž vytáhl Menachem, syn Gadiho, dorazil k...
2. Královská 23:5...výšinách (pálili totiž kadidlo Baalovi, slunciměsíci, souhvězdím a všem nebeským zástupům). Také sochu...
2. Královská 23:31...třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Chamutal, dcera Jeremiáše z...
2. Královská 24:8...v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho matka se jmenovala Nechušta, dcera Elnátana z...
2. Královská 25:1...proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému...
2. Královská 25:3...roku krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst....
2. Královská 25:8...a odvlekli do Babylonu. Sedmého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále...
2. Královská 25:25...králi a povede se vám dobře." V sedmém měsíci ale přišel Išmael, syn Netaniáše, syna Elišamova, z...
2. Královská 25:27...ještě téhož roku, sedmadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil judského krále Joakina a propustil ho z...
1. Letopisů 3:4...narodilo v Hebronu, kde kraloval sedm let a šest měsíců. Dalších třiatřicet let kraloval v Jeruzalémě. Tam...
1. Letopisů 12:16...tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude vylévá z břehů, a zahnali všechny...
1. Letopisů 13:14...zůstala v domě Obed-edoma u jeho rodiny tři měsíce a Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co...
1. Letopisů 21:12...praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři měsíce drancování, kdy bude stíhat meč tvých nepřátel,...
1. Letopisů 27:1...vojenských oddílů. Oddíly se střídaly měsíc co měsíc po celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů....
1. Letopisů 27:2...celý rok. Každý oddíl čítal 24 000 mužů. První měsíc sloužil první oddíl. Jeho velitelem byl Jašobeam, syn...
1. Letopisů 27:3...000 mužů. Pocházel ze synů Peresových a v prvním měsíci byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl...
1. Letopisů 27:4...byl vrchním velitelem celého vojska. Druhý měsíc byl velitelem oddílu Dodaj Achochijský (jeho oddílu...
1. Letopisů 27:5...Milot). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Třetí měsíc byl velitelem třetího vojska Benajáš, syn velekněze...
1. Letopisů 27:7...oddílu potom velel jeho syn Amizabad.) Čtvrtý měsíc byl jako čtvrtý Asael, bratr Joábův (a po něm jeho...
1. Letopisů 27:8...Zebadiáš). Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Pátý měsíc byl pátým velitelem Šamhut Izrašský. Jeho oddíl čítal...
1. Letopisů 27:9...Izrašský. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Šestý měsíc byl jako šestý Ira, syn Ikeše Tekojského. Jeho oddíl...
1. Letopisů 27:10...Tekojského. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Sedmý měsíc byl jako sedmý Chelec Pelonský ze synů Efraimových....
1. Letopisů 27:11...Efraimových. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Osmý měsíc byl jako osmý Sibechaj Chušatský ze zerašských. Jeho...
1. Letopisů 27:12...zerašských. Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Devátý měsíc byl jako devátý Abiezer Anatotský z benjamínských....
1. Letopisů 27:13... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Desátý měsíc byl jako desátý Mahraj Netofský ze zerašských. Jeho...
1. Letopisů 27:14... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Jedenáctý měsíc byl jako jedenáctý Benajáš Piratonský ze synů...
1. Letopisů 27:15... Jeho oddíl čítal 24 000 mužů. Dvanáctý měsíc byl jako dvanáctý Cheldaj Netofský z Otniela. Jeho...
2. Letopisů 3:2...Jebusejského. Stavbu zahájil druhého dne druhého měsíce čtvrtého roku své vlády. Základy, které Šalomoun...
2. Letopisů 5:3...ke králi o svátcích, jež připadají na sedmý měsíc. Když přišli všichni izraelští stařešinové, levité...
2. Letopisů 7:10...sedm dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s...
2. Letopisů 15:10...viděli, že Hospodin, jeho Bůh, je s ním. Třetího měsíce patnáctého roku Asova kralování se shromáždili v...
2. Letopisů 29:3... přesně jako kdysi jeho otec David. v prvním měsíci prvního roku své vlády otevřel dveře Hospodinova...
2. Letopisů 29:17... S posvěcováním začali hned prvního dne prvního měsíce. Osmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně...
2. Letopisů 30:2...obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli uspořádat v patřičný čas, neboť...
2. Letopisů 30:13...se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti nekvašených chlebů. Celé to...
2. Letopisů 30:15...je do potoka Kidron. Čtrnáctý den druhého měsíce porazili velikonočního beránka. Kněží a levité se...
2. Letopisů 31:7...na hromady. Tyto hromady začali vršit ve třetím měsíci a skončili v sedmém měsíci. Když přišel Ezechiáš...
2. Letopisů 35:1...beránka zabíjeli čtrnáctého dne prvního měsíce. Kněžím svěřil jejich úkoly a povzbudil je ke službě...
2. Letopisů 36:2...třiadvaceti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Pak ho egyptský vládce v Jeruzalémě sesadil a...
2. Letopisů 36:9...v osmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset dní. Páchal, co je v Hospodinových očích zlé...
Ezdráš 3:1...zase ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce byli synové Izraele usazeni ve městech. Jako...
Ezdráš 3:6...Hospodinu začali přinášet od prvního dne sedmého měsíce, ačkoli Hospodinův chrám ještě neměl ani základy....
Ezdráš 3:8...cedrové dřevo z Libanonu do Jafy. Druhého měsíce druhého roku po svém příchodu k Božímu domu do...
Ezdráš 6:15...stavbu dokončili. Chrám byl dokončen třetího dne měsíce adaru v šestém roce vlády krále Dareia. Synové...
Ezdráš 6:19...psáno v Knize Mojžíšově. Čtrnáctého dne prvního měsíce slavili navrátilci Hod beránka. Kněží se proto...
Ezdráš 7:8...chrámoví sluhové. Do Jeruzaléma dorazil v pátém měsíci králova sedmého roku. Z Babylonu vyšel prvního dne...
Ezdráš 7:9...roku. Z Babylonu vyšel prvního dne prvního měsíce a do Jeruzaléma dorazil prvního dne pátého měsíce,...
Ezdráš 8:31... do domu našeho Boha. Dvanáctého dne prvního měsíce jsme se od průplavu Ahava vydali na cestu do...
Ezdráš 10:9...sešli do Jeruzaléma. Dvacátého dne devátého měsíce všichni seděli na prostranství před Božím chrámem a...
Ezdráš 10:16...domů, každého jmenovitě, a prvního dne desátého měsíce zasedli, aby tu věc vyšetřili. Sňatky všech mužů s...
Ezdráš 10:17...s cizinkami řešili do prvního dne prvního měsíce. Bylo zjištěno, že s cizinkami se oženili tito muži:...
Nehemiáš 1:1...i děti. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci kislev dvacátého roku jsem byl v královském paláci v...
Nehemiáš 2:1...člověka." Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci nísanu dvacátého roku Artaxerxova jsem obsluhoval...
Nehemiáš 6:15...během dvaapadesáti dnů, pětadvacátého dne měsíce elul. Když se to doslechli všichni naši nepřátelé ve...
Nehemiáš 7:73...se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce synové Izraele bydleli ve svých městech. Tehdy...
Nehemiáš 8:2...přikázal Izraeli. Tohoto prvního dne sedmého měsíce tedy kněz Ezdráš přinesl Zákon před shromážděné muže...
Nehemiáš 8:14... našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v přístřešcích. Proto...
Nehemiáš 9:1... jak je předepsáno. Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce se synové Izraele shromáždili k postu, zahaleni...
Ester 2:12...krále Xerxe ve svém pořadí po uplynutí dvanácti měsíců, předepsaných ženám. Po šest měsíců byly denně...
Ester 2:16... Sedmého roku vlády krále Xerxe, desátého měsíce zvaného tebet, byla Ester uvedena do královských...
Ester 3:7...říši, všechen ten mordechajský národ. Prvního měsíce zvaného nísan, dvanáctého roku krále Xerxe, nechal...
Ester 3:12... Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce byli svoláni královští písaři. Přesně podle...
Ester 3:13... a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Co kdo po nich ukořistí, si nechá....
Ester 8:9...prstenem." Hned tehdy, třiadvacátého dne třetího měsíce zvaného sivan, byli svoláni královští písaři. Přesně...
Ester 8:12... a to v jediný den: třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar. Tento edikt budiž zařazen mezi zákony...
Ester 9:1...padl strach z Židů. Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení....
Ester 9:15...v Súsách se shromáždili ještě čtrnáctého dne měsíce adaru. Pobili v Súsách tři sta mužů, kořisti se však...
Ester 9:17...se však ani nedotkli. To se stalo třináctého dne měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne měli klid, a...
Ester 9:18...třináctého a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali hody a...
Ester 9:19... pořádají veselice, hody a oslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají výslužku. Mordechaj...
Ester 9:21...každoročně zachovávat čtrnáctý a patnáctý den měsíce adaru. V tyto dny si Židé zjednali klid od svých...
Ester 9:22...si Židé zjednali klid od svých nepřátel; v tomto měsíci se jejich žal proměnil v radost a smutek ve svátek....
Job 3:6... aby se do roku nemohla počítat, do počtu měsíců aby nevešla! Ach ta noc - kéž byla neplodná,...
Job 7:3...stínu, jak nádeník čeká odměnu. I mně byly dány měsíce prázdnoty, přiděleny mi byly noci trápení. Když...
Job 14:5...Ani jediný! Ty jsi mu spočítal jeho dny, počet měsíců jsi mu odměřil, dal jsi mu meze, jež nesmí překročit...
Job 21:21...Bude mu snad potom záležet na rodině, jeho měsíce dojdou do konce? Chce tu snad někdo Boha poučit? On...
Job 25:5...Může být čistý, kdo z ženy zrodil se? Vždyť ani měsíc dost světla nedává, ani hvězdy nejsou ryzí před jeho...
Job 31:26...vydělám? Copak jsem obdivoval zářící slunceměsíc putující ve své nádheře, takže bych se v srdci dal...
Job 39:2...kamzíci? Bdíš nad laněmi, když sléhají? Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy...
Žalmy 8:4...Když vidím tvá nebesa, dílo prstů tvýchměsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se,...
Žalmy 72:5... žije dál po všechna pokolení, dokud slunceměsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako...
Žalmy 72:7...spravedlivý a rozhojní se blahobyt, dokud měsíc nezmizí. panuje od moře k moři, od řeky Eufrat...
Žalmy 74:16...ty jsi vysušil. Tobě patří den - i noc je tváměsíc i slunce ty jsi umístil. Ty jsi vymezil všechny...
Žalmy 89:38...trůn přede mnou bude jak slunce stát, bude jak měsíc upevněn navěky - ten věrný svědek v oblacích!" séla...
Žalmy 104:19... skály jsou útočištěm králíků. Stvořil jsi měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy zapadat....
Žalmy 121:6... ti stín. Neublíží ti slunce během dne, ani měsíc za nocí. Hospodin ochrání před vším zlým, tvou...
Žalmy 136:9...slunce, aby vládlo dni - jeho láska trvá navěkyMěsíc a hvězdy, aby vládly nad nocí - jeho láska trvá...
Žalmy 148:3...ho, všechny jeho zástupy! Chvalte ho, slunceměsíci, chvalte ho, všechny hvězdy zářící! Chvalte ho,...
Přísloví 7:20...daleko; měšec s penězi odvezl s sebou, do konce měsíce se nevrátí!" Proudem těch slov jej nakonec svedla,...
Kazatel 12:2...rád! Dřív než ti slunce zhasne tak jako světlo měsíce a hvězd a než se obloha znovu temnými mraky zatáhne....
Izaiáš 13:10...moci rozsvítit; slunce se zatmí od svítáníměsíc nevydá svůj svit. Potrestám svět za jeho zločiny,...
Izaiáš 24:23...v žaláři; po dlouhé době pak budou souzeniMěsíc zůstane užaslý i samo slunce se zastydí, se...
Izaiáš 30:26...den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce bude jako světlo sluneční a světlo slunce bude...
Izaiáš 47:13...postaví, hvězdopravci se svou předpovědí na měsíc, zachrání z toho, co na tebe přichází. Hle -...
Izaiáš 60:19...nebude světlem ve dne, nebude ti svítit ani záře měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, tvůj Bůh ti...
Izaiáš 60:20...slunce nikdy nezapadne, neubude z tvého měsíce - Hospodin bude tvým věčným světlem, dny tvého...
Jeremiáš 1:3... totiž do vystěhování Jeruzaléma v pátém měsíci. Dostal jsem slovo...
Jeremiáš 8:2...kosti jeruzalémských občanů. Vystaví je slunciměsíci a celému tomu nebeskému zástupu, který tak milovali...
Jeremiáš 28:1...a navrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na počátku vlády...
Jeremiáš 28:17... protože jsi o Hospodinu hlásal bludy!" Sedmého měsíce téhož roku pak prorok Chananiáš zemřel. Následují...
Jeremiáš 31:35...Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat denměsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře,...
Jeremiáš 36:9...z oné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku vlády judského krále Joakima, syna...
Jeremiáš 36:22...v zimním křídle svého paláce - byl totiž devátý měsíc - a před ním stála nádoba se sálajícím řeřavým uhlím....
Jeremiáš 39:1... K dobytí Jeruzaléma došlo takto: V desátém měsíci devátého roku vlády judského krále Cidkiáše přitáhl...
Jeremiáš 39:2...svým vojskem a oblehl jej. Devátého dne čtvrtého měsíce jedenáctého roku Cidkiášovy vlády pak byla městská...
Jeremiáš 41:1...to! Co říkáš o Išmaelovi, je lež." V sedmém měsíci pak do Micpy za Gedaliášem, synem Achikamovým,...
Jeremiáš 52:4...proti babylonskému králi. Desátého dne desátého měsíce v devátém roce Cidkiášovy vlády proto k Jeruzalému...
Jeremiáš 52:6...roku vlády krále Cidkiáše. Devátého dne čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst....
Jeremiáš 52:12...věznil do dne jeho smrti. Desátého dne pátého měsíce v devatenáctém roce vlády babylonského krále...
Jeremiáš 52:31...ještě téhož roku, pětadvacátého dne dvanáctého měsíce, omilostnil judského krále Joakina a propustil ho z...
Ezechiel 1:1...vyhnanci u průplavu Kebar. Pátého dne čtvrtého měsíce se otevřela nebesa a jsem spatřil vidění Boží....
Ezechiel 1:2...spatřil vidění Boží. Ano, čtvrtého dne pátého měsíce toho roku (totiž pátého roku vyhnanství krále...
Ezechiel 8:1... že jsem Hospodin." Pátého dne šestého měsíce šestého roku, když jsem seděl doma a judští...
Ezechiel 20:1...a je určen k truchlení." Desátého dne pátého měsíce sedmého roku se někteří ze stařešinů Izraele přišli...
Ezechiel 24:1...jsem Panovník Hospodin." Desátého dne desátého měsíce devátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Ezechiel 26:1... poznají, že jsem Hospodin." Jedenáctého měsíce dvanáctého roku, hned prvního dne toho měsíce, jsem...
Ezechiel 29:1...jejich Bůh, Hospodin." Dvanáctého dne desátého měsíce desátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Ezechiel 29:17... jsem Panovník Hospodin." Prvního dne prvního měsíce sedmadvacátého roku jsem dostal slovo Hospodinovo:...
Ezechiel 30:20... že jsem Hospodin." Sedmého dne prvního měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo:...
Ezechiel 31:1... že jsem Hospodin." Prvního dne třetího měsíce jedenáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo:...
Ezechiel 32:1...Panovník Hospodin." Prvního dne dvanáctého měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Ezechiel 32:7...hvězdy na něm zatemním; slunce ukryji za mrakyměsíc nevydá svůj svit. Všechna světla, jež září na nebi,...
Ezechiel 32:17... praví Panovník Hospodin." Patnáctého dne téhož měsíce dvanáctého roku jsem dostal slovo Hospodinovo: "Synu...
Ezechiel 33:21...každého podle jeho jednání!" Pátého dne desátého měsíce dvanáctého roku našeho vyhnanství ke mně přišel...
Ezechiel 39:12...jej Ge-hamon Gog, Údolí hordy Gogovy. Sedm měsíců je tam dům Izraele bude pohřbívat, aby očistili zem....
Ezechiel 39:14...ležící na zemi, aby ji očistili. Po sedmi měsících pak zemi znovu prozkoumají. Projdou skrze ni, a...
Ezechiel 40:1...Ducha, praví Panovník Hospodin." Desátého dne měsíce po novém roce, v pětadvacátém roce našeho vyhnanství...
Ezechiel 45:18...praví Panovník Hospodin: "Prvního dne prvního měsíce vezmeš mladého býčka bez vady a očistíš svatyni od...
Ezechiel 45:20...nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z nevědomosti....
Ezechiel 45:21... Tak očistíte chrám. Čtrnáctého dne prvního měsíce budete slavit Hod beránka. Po sedm dní této...
Ezechiel 45:25...dní slavnosti začínající patnáctého dne sedmého měsíce: jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné oběti a...
Ezechiel 47:12...nikdy nezvadne a nepřestanou nést ovoce. Každý měsíc přinesou čerstvé plody, protože k nim proudí voda ze...
Daniel 4:26...králi Nabukadnezarovi stalo. Uběhlo dvanáct měsíců. Když se král jednou procházel po terasách...
Daniel 10:4...týdny neuplynuly. Čtyřiadvacátého dne prvního měsíce jsem stál na břehu veliké řeky Tigris. Zvedl jsem...
Joel 2:10...třese se i samo nebe se musí chvět; slunceměsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin sám pak burácí...
Joel 3:4... oheň a stoupající dým. Slunce zakryje tmaměsíc krev, než přijde veliký a hrozný Hospodinův den....
Joel 4:15...den blízko je, v Údolí rozsudku! Slunceměsíc zatmí se a zmizí záře hvězd. Hospodin bude ze Sionu...
Amos 4:7...jsem vám také déšť, když do žně zbývaly tři měsíce. Jedno město jsem skrápěl deštěm, druhému jsem jej...
Abakuk 3:11...hučení, do výšky se vlny vzdouvají. Slunceměsíc zůstaly ve svém obydlí, před září tvých šípů utekly,...
Ageus 1:1...roce vlády krále Dareia, prvního dne šestého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k...
Ageus 1:15... svého Boha. Bylo to čtyřiadvacátého dne šestého měsíce. Ve druhém roce vlády krále Dareia, jednadvacátého...
Ageus 2:1...vlády krále Dareia, jednadvacátého dne sedmého měsíce, přišlo skrze proroka Agea slovo Hospodinovo:...
Ageus 2:10...Hospodin zástupů." Čtyřiadvacátého dne devátého měsíce ve druhém roce Dareiovy vlády dostal prorok Ageus...
Ageus 2:18...dál, jak bude od čtyřiadvacátého dne devátého měsíce - ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám....
Ageus 2:20...dneška vám požehnám." Čtyřiadvacátého dne téhož měsíce dostal Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni...
Zachariáš 1:1...si vyvolil, praví Hospodin zástupů." V osmém měsíci druhého roku Dareiovy vlády dostal prorok Zachariáš,...
Zachariáš 1:7...své jednání.'" Čtyřiadvacátého dne jedenáctého měsíce, totiž měsíce šebat, ve druhém roce Dareiovy vlády...
Zachariáš 7:1...Hospodina, svého Boha." Čtvrtého dne devátého měsíce (totiž měsíce kislev) ve čtvrtém roce vlády krále...
Zachariáš 7:3...zástupů a rovněž proroků: "Máme v pátém měsíci truchlit a postit se, jak to děláme tolik let?"...
Zachariáš 7:5... sedmdesát let se vždy v pátém a sedmém měsíci postíte a naříkáte - ale copak to děláte pro ? A...
Zachariáš 8:19...Půst ve čtvrtém, pátém, sedmém i desátém měsíci se pro dům Judy stanou šťastnými slavnostmi radosti...
Zachariáš 11:8...Jednota. Začal jsem pást ty ovce a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře. Pak mi ale s nimi došla...
Matouš 24:29...'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmíměsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské...
Marek 13:24..." "Ve dnech po onom souženíslunce se zatmíměsíc nevydá světlo, hvězdy budou padat z nebe a nebeské...
Lukáš 1:24...Jeho manželka Alžběta zanedlouho počala, ale pět měsíců to tajila. Říkala si: "Takto se ke mně zachoval...
Lukáš 1:26... veřejné pohany!" Když byla Alžběta v šestém měsíci, poslal Bůh anděla Gabriela do galilejského města...
Lukáš 1:36... i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha přece není nic nemožné...
Lukáš 1:56...semeni navěky. Marie pak u zůstala asi tři měsíce a potom se vrátila domů. Alžbětě se tehdy naplnil...
Lukáš 4:25...dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho...
Lukáš 21:25... dokud se časy pohanů nenaplní." "Na slunciměsíci a hvězdách budou zvláštní úkazy. Na zemi bude úzkost...
Jan 4:35...Neříkáte snad, že do sklizně zbývají ještě čtyři měsíce? Hle, říkám vám: Pozvedněte oči a podívejte se na...
Skutky 2:20...a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v tmuměsíc v krev, než přijde veliký a zjevný Hospodinův den....
Skutky 7:20... V době se narodil Mojžíš. Byl překrásný. Tři měsíce ho chovali v rodném domě, a když ho museli odložit,...
Skutky 19:8...asi dvanáct. Pavel pak šel do synagogy a tři měsíce tam směle mluvil; hovořil s lidmi a přesvědčoval je...
Skutky 20:3...učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce. Potom se chystal odplout do Sýrie, ale kvůli...
Skutky 28:11... naložili nám, co jsme potřebovali. Po třech měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se znakem...
1. Korintským 15:41...pozemských. Jiná je sláva slunce, jiná sláva měsíce a jiná sláva hvězd, i samotné hvězdy se jedna od...
Galatským 4:10...a chcete jim znovu otročit? Dbáte na dnyměsíce, období a roky! Bojím se o vás, aby snad všechna...
Židům 11:23...s jeho kostmi. Vírou byl Mojžíš po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči. Když viděli, jak je to dítě...
Zjevení 6:12...zemětřesení. Slunce zčernalo jako žíněný pytelměsíc byl celý jako krev a nebeské hvězdy padaly na zem,...
Zjevení 8:12...anděl, byla zasažena třetina slunce, třetina měsíce a třetina hvězd, aby se jich třetina zatměla a...
Zjevení 9:5... Nemohly je zabíjet, ale trýznily je po pět měsíců a jejich trýznění bylo jako trýznění od štíra, když...
Zjevení 9:10...a v těch ocasech měly moc ubližovat lidem po pět měsíců. Měly nad sebou krále, anděla propasti, který se...
Zjevení 9:15...ti čtyři andělé, připravení pro tu hodinu, denměsíc a rok, aby pobili třetinu lidí. Jejich vojsko čítalo...
Zjevení 11:2...a ti budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat...
Zjevení 12:1...znamení: žena oděná sluncem, pod jejíma nohama měsíc a na hlavě měla korunu dvanácti hvězd. Byla těhotná a...
Zjevení 13:5...řeči, a byla dána moc působit dvaačtyřicet měsíců. Ta ústa otvírala, aby se rouhala Bohu a urážela...
Zjevení 21:23...a Beránek. To město nepotřebuje slunce ani měsíc, aby v něm svítily, neboť ho rozzářila Boží sláva a...
Zjevení 22:2...dvanáctero ovoce. Ten strom vydává ovoce každý měsíc a jeho listí je k uzdravení národů. A tak již nebude...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |