Měr

Hledám varianty 'měr' [ míře (1) míry (12) míru (14) mírou (13) míra (4) měr (8) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 18:6...do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke...
Deuteronomium 2:26...k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po...
Deuteronomium 25:14... jedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé...
Deuteronomium 25:15... Měj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin...
Soudců 21:13...Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy,...
Růt 3:15...podrž ji." A když ji nastavila, odměřil šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se...
Růt 3:17...muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s...
1. Samuel 25:18... dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků...
1. Královská 5:4...po Gazu a se všemi okolními zeměmi žilmíru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu ...
1. Královská 7:9... To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami přiřezaných zepředu i zezadu, od...
1. Královská 7:11...kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo....
1. Královská 18:32...kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na...
2. Královská 7:1...touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!"...
2. Královská 7:16... Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský táborMíra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě...
2. Královská 7:18...dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky."...
2. Královská 21:13...znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu...
2. Letopisů 3:3...na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů...
2. Letopisů 13:23...syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina,...
2. Letopisů 14:5...Království v jeho době zažívalo mír. Země žilamíru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo...
2. Letopisů 20:30...hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilomíru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran....
Job 28:25...si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům...
Job 38:5...Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou...
Přísloví 16:11...nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil....
Přísloví 25:16...jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez homírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého...
Izaiáš 5:10... Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají...
Ezechiel 42:16...změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů...
Ezechiel 42:17... Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče...
Ezechiel 42:18...mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil...
Ezechiel 42:19...obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem...
Ezechiel 45:11...efu a poctivý bat. Efa i bat mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina...
Amos 8:5...den sobotní, abychom zrní nabídli, abychommíry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými...
Micheáš 6:10...To mám trpět mrzké poklady v domě ničemymíry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhy a...
Ageus 2:16...Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro...
Matouš 7:2...totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku...
Marek 4:24..."Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude...
Lukáš 6:38...vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem...
Lukáš 14:32... dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávatmíru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co ,...
Lukáš 16:7...' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš...
Jan 2:6...očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou."...
Římanům 12:3...by měl. Každý smýšlí střízlivě, v souladumírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle...
Efeským 4:7...jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do...
Efeským 4:13...Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat...
1. Tesalonickým 2:16...mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá....
2. Tesalonickým 2:2... prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádětmíry a lekat, proroctvím, kázáním nebo dopisem...
Zjevení 21:17...honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z...

Slova obsahující měr: měr (8) neúměrně (1) nezměrná (1) nezměrné (2) poměru (1) průměru (1) rozměr (1) rozměru (1) rozměrů (2) rozměry (19) směr (6) směrem (62) směru (1) směruje (1) směry (1) úměrná (1) úměrně (7) usměrnil (1) výměry (1) záměr (7) záměrech (1) záměrem (1) záměru (3) záměry (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |