Hledám pøesnì ''. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání. Další varianty: mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182)
Genesis 3:13..." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had  podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh...
Genesis 4:14...unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes  vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset...
Genesis 4:23...řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu...
Genesis 12:12...uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra...
Genesis 13:9...jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá ze? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu...
Genesis 16:5...náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj...
Genesis 19:20...neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto sto je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech...
Genesis 20:9...Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na  a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi...
Genesis 20:11...‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba  kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu ...
Genesis 21:30...jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode  dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ,"...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to...
Genesis 24:5...syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby  snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého...
Genesis 24:7...mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který  vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil...
Genesis 24:27...mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k...
Genesis 24:37...pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán  pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z...
Genesis 24:39...mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby  ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin,...
Genesis 24:48...jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který  vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral...
Genesis 24:54...noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte  k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s...
Genesis 24:56...potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte  tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , ...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tajší muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to ...
Genesis 26:27...vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od...
Genesis 27:8...ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni  tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu,...
Genesis 27:12...je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na  můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník...
Genesis 27:13...na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen  poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal...
Genesis 27:26...otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni...
Genesis 27:36...požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno kob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal mi...
Genesis 27:43... tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní  tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru...
Genesis 29:15...řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen...
Genesis 29:19..."Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu...
Genesis 29:25...děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti...
Genesis 29:32...řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď   můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když...
Genesis 30:2...a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" kob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha,...
Genesis 30:18...porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh  odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A...
Genesis 30:20...Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v...
Genesis 30:23... Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh  zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek,...
Genesis 30:25...mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel kobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť ,...
Genesis 30:26..."Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech ...
Genesis 30:31...dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá...
Genesis 31:7...vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec  šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil...
Genesis 31:11... Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy  v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem...
Genesis 31:26...druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában kobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl...
Genesis 31:28...a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi  ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák!...
Genesis 31:36..." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se kob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem...
Genesis 31:40...ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne  stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí...
Genesis 31:42...otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl...
Genesis 32:12...s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni  prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím,...
Genesis 32:21...k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník kob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem,...
Genesis 32:27...při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!"...
Genesis 32:30...jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" kob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však...
Genesis 33:10..."Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." kob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode...
Genesis 34:30...ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenilikob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do...
Genesis 35:3...vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž  vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou...
Genesis 39:8...On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když  můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi...
Genesis 39:15... Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty, utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle...
Genesis 39:18...jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a...
Genesis 40:14...číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil...
Genesis 41:10...Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal  do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře....
Genesis 41:52...pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh  v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě...
Genesis 42:36... dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec kob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není,...
Genesis 43:9...naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k...
Genesis 45:5...Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste  sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám...
Genesis 45:7...pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh  poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a...
Genesis 45:8...vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo  sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem,...
Genesis 45:9...a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh  učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!...
Genesis 47:29... přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení...
Genesis 47:30... v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes  z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž  ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům....
Genesis 49:29..." budu připojen ke svému lidu, pochovejte  k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do...
Genesis 50:5...a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec  zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v...
Exodus 2:14..."Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš  snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy...
Exodus 3:13... přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal  k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se ...
Exodus 3:14...dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal  k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš...
Exodus 3:15...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal  k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 4:1...oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti...
Exodus 5:22..." ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi  sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým...
Exodus 6:12...ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele  neposlechli - jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám...
Exodus 6:30...Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak  farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 7:16...v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 8:4...a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu,   i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid...
Exodus 8:24... Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned,...
Exodus 10:17...vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu,...
Exodus 13:8...den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro  udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš...
Exodus 17:2...vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na  dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid...
Exodus 17:4..."Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli  ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a...
Exodus 18:4...Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem."...
Exodus 18:19...úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto  teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty...
Exodus 20:5...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Exodus 20:6...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Exodus 22:30...u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro  svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte...
Exodus 32:10..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z...
Exodus 33:16...odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to...
Exodus 33:20..."Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk  nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl:...
Leviticus 10:19...svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a  postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích,...
Leviticus 25:23...přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Ze se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy...
Leviticus 26:21...ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli...
Leviticus 26:27...příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže  přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále...
Numeri 11:13...mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na  s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je...
Numeri 11:15...všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději ...
Numeri 11:21...odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem  čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa,...
Numeri 16:28...i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že  Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to...
Numeri 16:29... přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak  neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu...
Numeri 22:10...odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro  poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a...
Numeri 22:28...jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že  potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze...
Numeri 22:29...biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze  blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu...
Numeri 22:33...zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice  spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi...
Numeri 23:7...Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl  Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a...
Deuteronomium 1:17...by pro vás byla příliš nesnadná, vznesete na  a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno,...
Deuteronomium 3:26... ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na  kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl...
Deuteronomium 4:21...stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na  se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal,...
Deuteronomium 5:9...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Deuteronomium 5:10...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Deuteronomium 9:4... neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost  Hospodin dovedl sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin...
Deuteronomium 9:14..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z...
Deuteronomium 9:19...rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát  Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že...
Deuteronomium 10:10...dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet...
Deuteronomium 32:21... Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili  svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení,...
Deuteronomium 32:41...k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí!...
Deuteronomium 32:51...a byl připojen ke svému lidu. To proto, že jste  zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v...
Jozue 14:7...Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal...
Jozue 14:10...vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin  uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od...
Jozue 14:11...pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když  vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám...
Jozue 22:2... co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I  jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal. Po celý...
Soudců 2:2... Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této ze - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co...
Soudců 2:20... kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal...
Soudců 6:10...jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v...
Soudců 6:36... Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze  zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na...
Soudců 6:37...ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael,...
Soudců 6:39...číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno...
Soudců 7:17...toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte  a dělejte, co . dojdu k okraji tábora, udělejte...
Soudců 9:7...Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy...
Soudců 9:15... kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud  vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého...
Soudců 9:54... který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy...
Soudců 10:13...jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste  ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás ...
Soudců 11:7...ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste  z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete...
Soudců 11:35...jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!"...
Soudců 11:37...svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť  na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými...
Soudců 12:5...někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte  přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když...
Soudců 13:10... a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který ...
Soudců 13:16...Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys  tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit...
Soudců 13:18...slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se  ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle...
Soudců 14:2...dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu...
Soudců 14:16...žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty  vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem...
Soudců 16:7...být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby  spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly,...
Soudců 16:10... Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys  oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys...
Soudců 16:11... čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby  pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic...
Soudců 16:13... Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi  klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
Soudců 16:15...osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že  miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi ...
Soudců 16:17...od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby  oholili, síla by opustila a byl bych slabý jako...
Soudců 16:26...požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech  sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ...
Soudců 16:28...Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům...
Soudců 17:10... Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů...
Soudců 18:4...jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom...
Soudců 18:24...jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co...
Soudců 19:18...do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo  ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly,...
Soudců 20:5...přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští šťané ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli...
Růt 1:16... Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš,...
Růt 1:17...Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto  mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!"...
Růt 1:21...jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně,...
Růt 2:13... pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil...
Růt 4:6...ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a...
1. Samuel 1:11...shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš syna, pak...
1. Samuel 2:29...určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů mého...
1. Samuel 2:30...ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo  ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím....
1. Samuel 2:36...stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" ...
1. Samuel 3:5...se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A...
1. Samuel 3:6...Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi...
1. Samuel 3:8... Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin....
1. Samuel 8:8... kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když  opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k...
1. Samuel 9:27...se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji sta, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed."...
1. Samuel 10:2...za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš...
1. Samuel 13:12...shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni  teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil...
1. Samuel 14:41...dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na  nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však...
1. Samuel 14:44...teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne,   Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane."...
1. Samuel 15:1...služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin  kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem,...
1. Samuel 15:11...Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode...
1. Samuel 15:20...Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou  Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a...
1. Samuel 16:2...namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a...
1. Samuel 16:22...zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň."...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli  v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli ...
1. Samuel 17:35...ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na , chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho...
1. Samuel 17:37...živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který  vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze...
1. Samuel 17:43... takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na  jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho...
1. Samuel 19:17...z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi  takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!"...
1. Samuel 20:3...odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis  oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví,...
1. Samuel 20:5...řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a...
1. Samuel 20:6...poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení,...
1. Samuel 20:7...v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se  rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž...
1. Samuel 20:8...rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou...
1. Samuel 20:13...Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak   Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to...
1. Samuel 20:28...syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David  prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu...
1. Samuel 20:29...Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť  prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi...
1. Samuel 22:8...velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:23...mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o...
1. Samuel 23:12... David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští  a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl...
1. Samuel 24:7...ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň  Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému,...
1. Samuel 24:12...ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na  číháš, abys připravil o život! s tebou rozsoudí...
1. Samuel 24:13...ty na číháš, abys připravil o život!   s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu,...
1. Samuel 24:16... je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí  s tebou. pohlédne a ujme se pře a obhájí před...
1. Samuel 24:19...jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty...
1. Samuel 25:33...tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes  dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do...
1. Samuel 25:39...smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se  zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému...
1. Samuel 26:11...den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova...
1. Samuel 26:14...odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo  to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není...
1. Samuel 26:19...a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť....
1. Samuel 26:24...právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž  vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl:...
1. Samuel 27:1...mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul...
1. Samuel 28:9...mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze ze! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ale...
1. Samuel 28:12...Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi  podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král....
1. Samuel 28:15...a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč  rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!"...
1. Samuel 28:16...mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým...
1. Samuel 28:17...se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze  předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a dal je...
1. Samuel 28:21...jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos  žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici....
1. Samuel 29:9...pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro  jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli:...
1. Samuel 30:13...jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán  tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný....
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš  k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
1. Samuel 31:4...svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !"...
2. Samuel 1:7...jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když  uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on...
2. Samuel 1:8...na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se  zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi...
2. Samuel 1:9...‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale...
2. Samuel 2:7...mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova...
2. Samuel 2:22...Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech  být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému...
2. Samuel 3:8...a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty  dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh...
2. Samuel 3:9...ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:35...ještě za světla najedl, ale David přísahal: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo...
2. Samuel 4:9... řekl: "Jakože je živ Hospodin, který  vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu...
2. Samuel 6:21...odpověděl David. "Před Hospodinem, který  vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby ...
2. Samuel 7:18... posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl ...
2. Samuel 13:5...mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a...
2. Samuel 13:6...tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů...
2. Samuel 13:10... Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka,...
2. Samuel 13:12... sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš  zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj...
2. Samuel 13:13...Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v...
2. Samuel 13:16...pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat  by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!"...
2. Samuel 14:9...řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na  a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to...
2. Samuel 14:16...služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo  chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá...
2. Samuel 14:32...se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 15:8...Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli  Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit...
2. Samuel 15:25...ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do sta. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a...
2. Samuel 15:34...mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do sta a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve...
2. Samuel 18:29...zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký...
2. Samuel 19:14... tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš...
2. Samuel 19:27...Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha  oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj...
2. Samuel 19:28...Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je...
2. Samuel 22:3... můj hrad, skrýš, vítězství - před násilím  ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od...
2. Samuel 22:4...Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel  zachránil! Smrtelné vlny obklopily, svým proudem ...
2. Samuel 22:5...- od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny  obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu...
2. Samuel 22:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu  ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina...
2. Samuel 22:17...jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému...
2. Samuel 22:18...uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
2. Samuel 22:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli  v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
2. Samuel 22:20...v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl  na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin...
2. Samuel 22:21... uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho...
2. Samuel 22:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh  vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám...
2. Samuel 22:34...cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví  na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce...
2. Samuel 22:36...boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval...
2. Samuel 22:40... nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede...
2. Samuel 22:44...jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani...
2. Samuel 22:45... jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci...
2. Samuel 22:49... podmaňuje mi národy. Zprostřed nepřátel  vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš...
2. Samuel 23:2...Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze  Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi...
2. Samuel 24:13...zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři síce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být...
2. Samuel 24:17... jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece  jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly...
1. Královská 1:26...hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna...
1. Královská 1:35...přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen,"...
1. Královská 2:16... Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna -...
1. Královská 2:20... požádat o jednu maličkost," řekla. "snad  neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl...
1. Královská 2:23...král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta...
1. Královská 2:24...nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který  pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle...
1. Královská 2:31...řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze  i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil....
1. Královská 3:5...se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej  o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun...
1. Královská 5:20...postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech tedy pro  v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat...
1. Královská 9:6...nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode  ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat ...
1. Královská 11:21...a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť  zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u ...
1. Královská 11:22...do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti schází, že chceš odejít do své země?" řekl mu farao....
1. Královská 11:33...vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že  opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému...
1. Královská 12:24... Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinovo slovo a zrušili tažení,...
1. Královská 12:27...chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalé, obrátí se srdce lidu k jejich pánu, judskému králi...
1. Královská 13:6...se prosím u Hospodina, svého Boha, a modli se za , abych mohl ruku zase přitáhnout k sobě." Boží muž se...
1. Královská 13:31...pohřbil, řekl svým synům: " umřu, pochovejte  do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte kosti k...
1. Královská 14:8...David. On dodržoval přikázání, následoval  celým srdcem a konal jen to, co je v mých očích správné....
1. Královská 14:9...tak daleko, že sis vyrobil cizí bohy, odlitky, jimiž jsi popouzel. Protožes zahodil za hlavu, hle, ...
1. Královská 15:19...svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode  odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do...
1. Královská 16:2...Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby  popouzeli svými hříchy. Proto smetu Baašu i jeho dům,...
1. Královská 18:9...svého služebníka do rukou Achabovi? Vždyť  zabije! Jakože je živ Hospodin, tvůj Bůh, není národ ani...
1. Královská 18:12...‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu!' Jakmile od tebe odejdu, Hospodinův duch odnese kdoví kam....
1. Královská 18:14...jim chléb a vodu. A ty teď říkáš: ‚Jdi oznámit svému pánovi - Eliáš je tu.' Vždyť zabije!" Eliáš mu...
1. Královská 19:2...mečem. Jezábel pak za Eliášem poslala vzkaz: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli s tebou...
1. Královská 19:10..."Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové...
1. Královská 19:14...promluvil: "Co tu chceš, Eliáši?" Odpověděl: "Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové...
1. Královská 20:10...poslové odešli. Ben-hadad mu na to vzkázal: "  bohové potrestají a ještě mi přidají, jestli v Samaří...
1. Královská 20:35...na Hospodinův rozkaz řekl svému příteli: "Zbij !" On ale odmítl, a tak mu řekl: "Protože jsi neposlechl...
1. Královská 20:36..."Protože jsi neposlechl Hospodina, půjdeš ode , zabije lev." A když pak šel od něj, potkal ho lev a...
1. Královská 20:37...ho. Vyhledal tedy jiného muže a řekl mu: "Zbij !" A on ho zbil a poranil. Prorok si pak zakryl oči...
1. Královská 21:3..." Nábot ale Achabovi odpověděl: "Hospodin  chraň! Nemůžu ti dát své otcovské dědictví." Achab se...
1. Královská 21:20...krev Nábotovu, budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi  našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano,"...
1. Královská 21:22...jako s domem Baašy, syna Achiášova, protože jsi  popouzel a svedl jsi Izrael k hříchu.' A ohledně Jezábel...
1. Královská 22:24..." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův...
1. Královská 22:28...mu chleba a vodu, dokud se v pořádku nevrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil...
1. Královská 22:34..."Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez  z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak...
2. Královská 2:2... "Zůstaň tu," řekl Eliáš Elíšovi. "Hospodin  posílá do Bet-elu."Elíša ale odpověděl: "Jakože je živ...
2. Královská 2:4... Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin  posílá do Jericha." On ale odpověděl: "Jakože je živ...
2. Královská 2:6... Potom mu Eliáš řekl: "Zůstaň tu. Hospodin  posílá k Jordánu." On ale odpověděl: "Jakože je živ...
2. Královská 4:28...jsem snad od tebe syna? Neříkala jsem ti,   nepodvádíš?!" Na to Elíša řekl Gehazimu: "Přepásej se,...
2. Královská 5:22...se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán  jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli dva...
2. Královská 6:31...si všimli, že na holém těle pytlovinu. "  Bůh potrestá a ještě mi přidá," zvolal král, "jestli ten...
2. Královská 6:32...jim: "Vidíte, ten vrahoun někoho poslal, aby  připravil o hlavu. Dávejte pozor; ten posel přijde,...
2. Královská 8:9...přišel, zastavil se před ním a řekl: "Posílá  za tebou tvůj syn, aramejský král Ben-hadad, a ptá se:...
2. Královská 9:15...Chazaelem utržil.) Jehu prohlásil: "Jestli  opravdu chcete za krále, nedovolte nikomu uniknout z...
2. Královská 9:18...se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný tedy ohlásil: "Posel dojel k nim, ale...
2. Královská 9:19...se staráš o pokoj?" opáčil Jehu. "Zařaď se za !" Strážný pak ohlásil: "Dojel k nim, ale nevrací se....
2. Královská 10:6..." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte hlavy všech synů svého...
2. Královská 16:7...s prosbou: "Jsem tvůj služebník, tvůj syn! Přijď  prosím vysvobodit z rukou aramejského a izraelského...
2. Královská 18:14...králi do Lachiše: "Pochybil jsem. Jakékoli bří mi uložíš, to ponesu, jen ode prosím odtáhni."...
2. Královská 18:27...to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak  můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou?...
2. Královská 19:27... než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na  běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně...
2. Královská 20:8...se Izaiáše ptal: "Jaké dostanu znamení, že  Hospodin uzdraví a že třetího dne vejdu do Hospodinova...
2. Královská 21:15...páchali, co je v mých očích zlé, a uráželi  ode dne, kdy jejich otcové vyšli z Egypta, dodnes."...
2. Královská 22:13...a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně...
2. Královská 22:17...slova knihy, kterou judský král četl. Protože  opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli ...
1. Letopisů 4:10... neboť řekla: "Porodila jsem ho s trápením." bec volal k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil...
1. Letopisů 10:4...svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !"...
1. Letopisů 12:18... David jim vyšel vstříc se slovy: "Pokud ke mně přicházíte v pokoji, abyste mi pomáhali, spojím se s...
1. Letopisů 17:16... posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem?...
1. Letopisů 17:17...služebníka přislíbil budoucnost! Pohlédl jsi na , Hospodine Bože, jako kdybych byl někdo vznešený. Co k...
1. Letopisů 21:12...praví Hospodin - ‚Vyber si: tři roky hladu, tři síce drancování, kdy bude stíhat meč tvých nepřátel,...
1. Letopisů 21:17...tehdy padli na tvář a David řekl Bohu: "To přece  jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, ...
1. Letopisů 28:2... Potom král David vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám,...
1. Letopisů 28:4...Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky. Judu vybral jako vůdce...
2. Letopisů 1:7...noci se Šalomounovi zjevil Bůh a řekl mu: "Žádej  o cokoli a dám ti to." Šalomoun Bohu odpověděl:...
2. Letopisů 1:8...jsi mému otci Davidovi velikou přízeň jsi učinil králem po něm. Nuže, Hospodine Bože, kéž se...
2. Letopisů 1:9... které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi  učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi...
2. Letopisů 11:4... Vraťte se každý domů, neboť ta věc vzešla ode ." Uposlechli tedy Hospodinova slova a zrušili tažení...
2. Letopisů 12:5...stáhli do Jeruzaléma, navštívil prorok Šemaš a oznámil jim: "Tak praví Hospodin: Vy jste zanechali...
2. Letopisů 15:2...synu Odedovu. Vyšel Asovi vstříc se slovy: "Slyš , Aso i všechen Judo a Benjamíne! Hospodin bude s vámi,...
2. Letopisů 16:3...svou smlouvu s izraelským králem Baašou, ode  odtáhne." Ben-hadad králi Asovi vyhověl a vyslal do...
2. Letopisů 18:23..." Vtom vykročil Cidkiáš, syn Kenaanův, a udeřil Michajáše do tváře se slovy: "Kudy asi přešel Hospodinův...
2. Letopisů 18:27...chleba a vodu, dokud se v pořádku nenavrátím.'" Michajáš ale řekl: "Jestli se vrátíš v pořádku, nemluvil...
2. Letopisů 18:33..."Zpátky!" rozkázal král svému vozatajovi. "Odvez  z boje! Jsem raněn!" Bitva ale zuřila celý den, a tak...
2. Letopisů 20:20...Jošafat se před postavil a prohlásil: "Slyšte , Judo a všichni Jeruzalémští! Věřte Hospodinu, svému...
2. Letopisů 28:11...před Hospodinem, svým Bohem, žádný hřích? Proto  teď poslechněte a vraťte ty zajatce zpátky svým bratrům....
2. Letopisů 29:5...je na východním prostranství a řekl jim: "Slyšte , levité! Posvěťte se a posvěťte chrám Hospodina, Boha...
2. Letopisů 34:21...a královskému služebníku Asajášovi: "Jděte se za  a za zbytek Izraele a Judy dotazovat Hospodina ohledně...
2. Letopisů 34:25...v knize, kterou judský král slyšel číst. Protože  opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli ...
2. Letopisů 35:23... Tam krále Jošiáše zasáhli lučištníci. "Odvezte !" řekl Jošiáš svým mužům. "Jsem těžce raněn!" Jeho muži...
Ezdráš 9:4...nevěrnosti těch navrátilců shromáždili kolem . Teprve v čas večerní oběti jsem se ze své trýzně...
Nehemiáš 2:2... nikdy jsem před ním nebýval zasmušilý. Proto se  král zeptal: "Proč se tváříš ztrápeně? Nejsi přece...
Nehemiáš 2:5...a prokázal svému služebníku laskavost, pošli  do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků,...
Nehemiáš 2:6...ho znovu vystavěl." Král, po boku s chotí, se  zeptal: "Jak dlouho tvá cesta potrvá? Kdy se vrátíš?"...
Nehemiáš 4:12...na stavbě, byli po boku opásáni mečem a vedle  stál trubač na beraní roh. Řekl jsem totiž knížatům,...
Nehemiáš 4:17... aby mohli v noci hlídat a ve dne pracovat."  ani bratři a mládenci a strážní, kteří provázeli,...
Nehemiáš 5:6...Když jsem uslyšel jejich křik a jejich slova, velmi to rozhněvalo. Rozhodl jsem se, že to knížatům a...
Nehemiáš 5:19... protože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento...
Nehemiáš 6:14...na prorokyni Noadiu a na další proroky, kteří  chtěli zastrašit. Hradby byly dokončeny během...
Nehemiáš 6:19... syna Berechiášova. Vychvalovali ho přede mnou a donášeli mu na . Tobiáš pak psal dopisy, aby ...
Nehemiáš 13:14...příděly svým bratřím. Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem...
Nehemiáš 13:22...brány, aby sobotní den zůstal svatý. I za to na  pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade...
Nehemiáš 13:31...pravidelné dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Stalo se to za dnůkrále Xerxe,...
Ester 5:12...Ester vystrojila hostinu, na kterou nepozvala kro krále nikoho, jenom ! Dokonce jsem k spolu s...
Ester 6:6..."Koho jiného by král mohl chtít vyznamenat než ?" a tak tedy králi odpověděl: "Chce-li král někoho...
Ester 7:8...na Esteřině lehátku. "Tak on se ještě doma bude vrhat na královnu?!" zvolal král. Jakmile to...
Job 2:3...služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu není rovného - ten muž je bezúhonný a poctivý,...
Job 3:12...jsem nezemřel při porodu? Proč tu byl klín, jenž  přitulil? Proč prsy, z nichž jsem pil? Byl bych teď...
Job 3:25...sténání, můj nářek proudí jako potoky. Stalo se mi to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl...
Job 4:14...jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach  přepadl, začal jsem se třást, do morku kostí děs mnou...
Job 6:4...slovy se téměř zalykám. Šípy Všemohoucího se do  zabodly, jejich jed se mi vpíjí do ducha, Boží hrůzy ...
Job 6:9...splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději - že by  Bůh ráčil rozmáčknout, mávnutím ruky zahubit. Pak by...
Job 6:11... Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak  ještě něco čeká v životě? Copak je síla z kamene?...
Job 6:13...bronzové? Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když  úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteli, úctu k...
Job 6:22...hrůzu a jste zděšeni. Řekl jsem snad: ‚Dejte mi něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte od...
Job 6:23...něco,' nebo: ‚Vyplaťte ze svého'? ‚Vysvoboďte  od nepřítele,' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte ...
Job 6:24...' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak...
Job 6:28... vlastního přítele byste prodali! Pohleďte na , prosím vás - copak bych vám do očí lhal? Přestaňte!...
Job 6:30...jsem řekl něco špatného? Copak nepoznám, co by  zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotu? Den za...
Job 7:8... oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne  oko, které vidí teď, rozhlédneš se po mně, a nebudu...
Job 7:14...se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.' Tehdy  ale strašíš sny, tehdy děsíš skrze vidění, že bych se...
Job 7:16...Mám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech  být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že se ti...
Job 7:19... každičkou chvíli ho chceš sledovat. Kdy ode  odvrátíš svůj zrak? Ani slinu polknout nenecháš? Když...
Job 7:20... co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis  vybral za svůj terč? Jsem ti snad břemenem? Proč...
Job 7:21...snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč  viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš ...
Job 9:17... nevěřím, že by mi vůbec naslouchal. Rozdrtil by  vichřicí, pro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal...
Job 9:18...pro nic za nic by rány rozmnožil. Nenechal by  ani nadechnout, nasytil by samou útrapou. Přemoci ho?...
Job 9:20...Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný, ústa  odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem...
Job 9:28...Jenže se děsím všech svých trápení - neosvobodíš , to dobře vím. Jsem předem odsouzen - proč bych se...
Job 9:34...nás oba ruku položil! Ten by snad jeho hůl ode  odvrátil, abych nebyl zastrašen jeho hrůzami. To bych...
Job 10:2...povolím, z hořkosti duše promluvím. Neodsuzuj  předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď...
Job 10:3...čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře, že  sužuješ? Proč pohrdáš vlastnoručním výtvorem a záměry...
Job 10:7...hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že  z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily...
Job 10:8...a že z tvé ruky nikdo nevyrve! Tvé ruce mne hnětly a tvořily - teď ses obrátil a chceš zahubit?...
Job 10:9...obrátil a chceš zahubit? Vzpomeň si, že jsi mne z hlíny vytvořil - to chceš znovu na prach obrátit?...
Job 10:10...- to chceš znovu na prach obrátit? Což jsi  kdysi jak mléko nenalil, nenechal jsi zhoustnout jako...
Job 10:11...jsi zhoustnout jako sýr? Kůží a masem jsi  přioděl, kostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi ...
Job 10:12... kostmi a šlachami spojils . Z lásky jsi  obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech....
Job 10:14...skrýval jsi, teď jsem poznal tvé úmysly: Abys  hlídal, zda nezhřeším, abys mi neodpustil žádné...
Job 10:16... zpitý trápením. Kdybych se narovnal, budeš  honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš....
Job 10:17... znovu prokážeš. Postavíš další svědky proti mně, tvůj hněv proti mně se ještě rozmůže, tvá vojska ...
Job 10:18...vojska zas a znovu vezmou útokem. Proč jsi  vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo...
Job 10:19...nebyl, tak bych na tom byl, z klína do hrobu by  přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být,...
Job 10:20...tom byl, z klína do hrobu by přenesli. Copak mi nezbývá jen pár dnů? Nech být, pookřeji aspoň...
Job 13:4...promluvit, s Bohem chci projednat svou při. Vy  jen špiníte samou lží, všichni jste šarlatáni, a ne...
Job 13:15...trh nosit chci a vlastní život nasadit? I kdyby  zabil, i kdybych neměl naději, své cesty chci před ním...
Job 13:19...si toho, že jsem nevinný. Kdo se to bude se mnou přít? Chci zemřít, když umlčí! Žádám , Bože,...
Job 13:21... se před tebou skrývat nemusím: Svou ruku ode  odtáhni, nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom ...
Job 13:22... nejsem zastrašen tvými hrůzami. Potom  vyzvi, se obhájím, anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš...
Job 13:24...a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč  za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný chceš...
Job 13:26...vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že na  sepisuješ hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš?...
Job 13:27...hořké žaloby a hříchy mládí že mi přičítáš? Nohy mi svíráš do klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš...
Job 14:13... neprobudí se, nic nepřeruší jeho sen. Kéž bys  jen schoval v hrobě, kéž bys ukryl, než pomine tvůj...
Job 16:7...se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils i nejbližší!...
Job 16:8...i nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě drásá Bůh...
Job 16:9... vyhublost vstává a obviňuje . Zuřivě drásá  Bůh, nenávidí , můj sok proti mně zuby skřípe,...
Job 16:10...zuby skřípe, probodává pohledem. Kdekdo si na  ústa otevře, s posměchem bijí do tváře, všichni se...
Job 16:11... do tváře, všichni se srotili proti mně. Bůh  dal napospas ničemům, předhodil zlosynům. Žil jsem v...
Job 16:12... zlosynům. Žil jsem v poklidu - vtom na  udeřil, chytil za krk a bil a bil! Udělal si ze ...
Job 16:13...krk a bil a bil! Udělal si ze terč, zasypává  deštěm střel. Bez milosti seká do slabin, mou žluč...
Job 16:14...do slabin, mou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za druhým, vrhá se na jako válečník....
Job 17:1... odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech  opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se...
Job 17:3...- kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi - kdo jiný by se za ...
Job 17:6...přátele, zbavuje vlastní děti vyhlídek.' Bůh ze  pro všechny udělal přísloví, kdekdo mi plivne do očí....
Job 17:8... z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na  se děsí poctiví, nevinní jsou pobouřeni: ‚Vida,...
Job 19:2...to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte aspoň po desáté -...
Job 19:3...duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte  aspoň po desáté - nestydíte se urážet? Pokud jsem...
Job 19:6...moji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil - to on na hodil svoji síť! Hle, volám:...
Job 19:10...strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal. Boří  ze všech stran, dokud nezajdu, mou naději vyvrací jako...
Job 19:13...stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům  odcizil, moji známí se ke mně neznají. Příbuzní i...
Job 19:14...moji známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé  nechali, zapomněli na i hosté . I služebnice ...
Job 19:15... zapomněli na i hosté . I služebnice  mají za cizince, dívají se na jako na vetřelce. Když...
Job 19:19...nadávají mi. Spřízněným duším jsem odporný, moji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly mi...
Job 19:21...nic než kost a kůže, zbyly mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy přátelé, vždyť Boží ruka bije...
Job 19:22... vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na  pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by ...
Job 19:26... a že nakonec se nad prachem postaví. I kdyby ze  kůži sedřeli, ve svém těle Boha uvidím. ho uvidím...
Job 21:2..."Dobře poslouchejte, co tu vypovím - můžete  utěšit právě tím. Vydržte, když teď budu mluvit ,...
Job 21:5...Ztrácím trpělivost jenom tak? Pohleďte na  a zděste se, ruku na ústa si položte! Vždyť i , když...
Job 21:16...to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů  míjejí!) Jak často alesvíce darebáků zhasíná'?...
Job 21:34...celé procesí a předcházejí ho nesčetní. Jak  chcete těšit těmi nesmysly? Vaše odpovědi jsou samé...
Job 22:18...jejich domy blahobytem naplnil. Myšlenky ničemů  míjejí!) Spravedliví jejich pád vidí s radostí, nevinní...
Job 23:2..."I dnes je žaloba plná trpkosti, jeho ruka  drtí i přes sténání. Kdybych jen věděl, kde se...
Job 23:6... bych pochopil. Bude se ve své veliké moci se mnou přít? Nikoli! On jistě vyslyší! Kdyby se s ním...
Job 23:10... cesty i zastávky; ukážu se jako zlato,   vyzkouší. noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval...
Job 23:16...na něj myslím, hrozím se! Bůh srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale nezmlkl v...
Job 24:15...odplíží. Cizoložné oko soumrak vyhlíží, ‚Nikdo  neuvidí,' říká si a tvář si rouškou zahalí. Za tmy se do...
Job 24:25... jako klasy budou skoseni. Což to tak není? Kdo  ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad...
Job 27:2...ve své promluvě: "Při Bohu živém, který mi upřel právo, při Všemohoucím, jenž naplnil trpkostí,...
Job 27:7...protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo  napadají, jako zločinci! Copak bezbožný nějakou...
Job 29:5...stanu přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly...
Job 29:8...na prostranství zaujal, mládenci ustupovali, jakmile zahlédli , kmeti vstávali mi na pozdrav, přední...
Job 29:11...umlkaly, jazyk jim přilnul na patra. Kdo  uslyšel, ten mi blahořečil, kdo jen zahlédl, chválil...
Job 29:13...také sirotka, jenž nemá zastánce. Snášela se na  žehnání umírajících, vdově jsem vracel radost do srdce....
Job 29:23... řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na  jak na déšť, na jarní vláhu čekali dychtivě. Když jsem...
Job 30:12...zábrany. Lůza povstává po pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby zničili. Mou...
Job 30:15...záplava se valí troskami. Všechny ty hrůzy se na  vrhly, mou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak...
Job 30:16... jak oblak rozplynulo se bezpečí. Teď   ale duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně...
Job 30:17...duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit....
Job 30:18...drtí kosti, bolest sžírá, nedá se utišit. Ohromnou silou drží za šaty, v límci košile chce uškrtit....
Job 30:19...šaty, v límci košile chce uškrtit. Do bláta  odmrštil, prachu a popelu jsem podobný. Křičím k tobě, a...
Job 30:21...neodpovídáš; stojím tu, a ty jen přihlížíš. Pronil ses mi v ukrutníka, veškerou silou na útočíš....
Job 30:22... veškerou silou na útočíš. Vysoko ve větru  unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš na smrt,...
Job 30:23... unášíš, smýkáš mnou v hrozné vichřici. Vedeš  na smrt, to jistě vím - do domu určeného všem živým. Na...
Job 30:26...však čekal dobro, přišlo zlo, namísto světla  temno přepadlo. nitro bouří, nedá se utišit, dostihly...
Job 30:27... nitro bouří, nedá se utišit, dostihly  dny soužení. Nevidím slunce, chodím ve chmurách, přede...
Job 31:6... jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak   Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí o nevině!...
Job 31:14...Bohu tváří v tvář? Co bych mu odpověděl, se  bude ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil ?...
Job 31:15...ptát? Nestvořil je v břiše Ten, který stvořil ? Nezformoval nás jeden a týž v lůně matčině? Copak jsem...
Job 31:18...sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem vdovám...
Job 31:21...napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud na  - pak mi vyrvou paži z ramena, je ruka v...
Job 31:25... nazýval jsem drahý kov svou jistotou? Copak  těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou...
Job 31:29...hřích, zrazoval bych tím Boha na nebi! Copak  těšilo neštěstí nepřítele, copak jsem jásal, když se mu...
Job 32:22...lichotit. Lichotit totiž ani neumím - to by  můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš...
Job 33:4... rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží  přece učinil, dech Všemohoucího oživil. Odpověz mi,...
Job 33:7... i jsem přece z hlíny uhněten. Nelekej se  tedy a neměj strach, nebudu na tebe silně naléhat. Na...
Job 33:11...záminky - myslí si, že jsem jeho protivník. Nohy mi svírá do klády, na každém kroku na dohlíží!' V tom se...
Job 33:28... nedostal jsem však, co jsem zasloužil. Bůh  vykoupil, abych nešel do jámy, uvidím světlo a budu...
Job 34:10...není k ničemu usilovat o Boží oblibu!'   slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá,...
Job 34:34... pověz nám, co ses dozvěděl! Všichni rozumní mi to potvrdí i moudří slyší a souhlasí: Job vůbec neví,...
Job 38:3...muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty  poučíš: Kde jsi byl, když jsem zemi založil? Jen pověz,...
Job 40:7...muž si teď vyhrň rukávy, budu se ptát a ty  poučíš: Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš ...
Job 40:8...Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš  odsoudit, abys byl bez viny? Máš sílu jako Bůh ve svém...
Job 41:3...- kdo by se tedy proti mně postavil? Kdo  chce vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým...
Job 42:4...jež jsou nad chápání. Řekl jsi: ‚Poslouchej promluvím, budu se ptát a ty poučíš.' Dosud jsem o...
Žalmy 2:8...můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej  a učiním národy země tvým dědictvím, nejzazší končiny...
Žalmy 3:4...nečekej!" séla Ty však, Hospodine, jsi okolo  štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu...
Žalmy 3:6...séla Uléhám ke spánku, vstanu zas - Hospodin sám  podpírá! Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když ...
Žalmy 3:7...Z tisícihlavých šiků nemám strach, i když  svírají ze všech stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň ,...
Žalmy 3:8...ze všech stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej...
Žalmy 4:9...uléhám, pokojně spím - ty sám, Hospodine chráníš v bezpečí. Pro předního zpěváka, na flétny....
Žalmy 5:9...mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti  veď, svou cestu přede mnou prosím urovnej! Vždyť v...
Žalmy 6:2...nástroje. Hlubokým hlasem. Žalm Davidův. Nekárej , Hospodine, v hněvu svém, ve svém rozlícení ...
Žalmy 6:3... v hněvu svém, ve svém rozlícení netrestej! Smiluj se, Hospodine - jsem vysílen, uzdrav , Hospodine -...
Žalmy 6:5... jak dlouho ještě?! Obrať se, Hospodine, život mi zachovej, pro svoji lásku zachraň ! V hrobě na tebe...
Žalmy 6:9... zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin!...
Žalmy 7:2... Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak jako lev rozervou...
Žalmy 7:3... zachraň , všech pronásledovatelů zbav! Jinak  jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi...
Žalmy 7:6...(i svého nepřítele jsem však ušetřil!), pak   honí a chytí protivník, pošlape můj život na zemi,...
Žalmy 7:9...nad nimi - Hospodin bude soudit národy! Obhaj , Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhony, můj...
Žalmy 9:14... myslí, nářek ztrápených mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodine, hleď na trápení, z ruky protivníků,...
Žalmy 10:6...mají jen posměch, v srdci si myslí: "Nic  neohrozí, nikdy nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim...
Žalmy 13:2... Jak dlouho ještě, Hospodine? Zapomeneš na  navěky? Jak dlouho ještě budeš ukrývat přede mnou svoji...
Žalmy 16:1...nezakolísá. Zlatý zpěv Davidův. Bože, ochraňuj , na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné...
Žalmy 16:7...Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci  učí svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je...
Žalmy 17:3...právo dohlédnou! Zkoumals srdce, v noci s'  prověřil, tříbils a nenalezl nic. Myšlením ani ústy...
Žalmy 17:8...před útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka  opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před...
Žalmy 17:9...křídel kéž úkryt naleznu před ničemy, kteří  chtějí napadnout, před smrtelnými nepřáteli všude okolo!...
Žalmy 17:11...zarostli, svými ústy zpupně mluvili. Vystopovali , obkličují, očima pátrají, jak by srazili. Jsou...
Žalmy 17:14...mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmi, jejichž...
Žalmy 18:4...Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel  zachránil! Provazy smrti obklopily, svým proudem ...
Žalmy 18:5...- od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti  obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu...
Žalmy 18:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu  ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina...
Žalmy 18:17...tvým dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému...
Žalmy 18:18...uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
Žalmy 18:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli  v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
Žalmy 18:20...v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl  na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin...
Žalmy 18:21... uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
Žalmy 18:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před...
Žalmy 18:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh  vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám...
Žalmy 18:34...cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví  na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce...
Žalmy 18:36...boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi svou pravicí, sklonil...
Žalmy 18:40... nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede...
Žalmy 18:44...jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid, jejž jsem ani...
Žalmy 18:45... lid, jejž jsem ani neznal, slouží mi! Jen co  uslyší, ihned poslouchají, cizáci krčí se přede mnou....
Žalmy 18:49... podmaňuje mi národy, zprostřed nepřátel  vyvádí. Pozvedáš nad soky, před násilníkem...
Žalmy 19:13...rozpozná vlastní poblouzení? Od skrytých hříchů  očisti! Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ...
Žalmy 22:2...laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi  opustil? Proč jsi tak daleko od záchrany, daleko od...
Žalmy 22:8... hanba národa. Každý se posmívá při pohledu na , pošklebuje se, hlavou potřásá: "Spolehl na Hospodina,...
Žalmy 22:10... ho zachrání, když ho tak rád!" To ty jsi  vyvedl z lůna matky, u jejích prsů dals mi bezpečí....
Žalmy 22:13...úzkost se blíží, chybí mi pomocník! Mohutní býci  obkličují, obstupují tuři bášanští. Své tlamy na ...
Žalmy 22:14... obstupují tuři bášanští. Své tlamy na  otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám,...
Žalmy 22:16...v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do prachu smrti srazils ! Smečka...
Žalmy 22:17... do prachu smrti srazils ! Smečka psů se na  sbíhá, obstupují zlosyni. Ruce i nohy mi probodli,...
Žalmy 22:18... všechny kosti se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují...
Žalmy 22:22...duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň  prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým...
Žalmy 23:2...můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou duši...
Žalmy 23:3...duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí  pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti,...
Žalmy 23:4...spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych l jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť...
Žalmy 23:6...potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska  budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu...
Žalmy 25:4... zahanbeni však budou zrádci nicotní! Ukaž mi, Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď a ...
Žalmy 25:5... Hospodine, cesty své, svým stezkám nauč . Veď  a pravdě své, vždyť ty jsi Bůh, můj Zachránce, na...
Žalmy 25:7...hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na  pamatuj, Hospodine, pro svoji dobrotu! Dobrý a přímý je...
Žalmy 25:16... oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj se, prosím, na pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak...
Žalmy 25:17...pohlédni, vždyť jsem tak sám, tak ztrápený! Zbav  soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď z mých...
Žalmy 25:19...je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž...
Žalmy 25:20...nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem zahanben! Poctivost a...
Žalmy 25:21...nejsem zahanben! Poctivost a přímost kéž střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi naděje! Bože, vykup Izrael...
Žalmy 26:1...Izrael ze všech jeho soužení! Žalm Davidův. Suď , Hospodine, vždyť žiji poctivě, v Hospodina doufám,...
Žalmy 26:2... v Hospodina doufám, nedám se odradit. Zkoumej , Hospodine, zkoušej , prověř srdce i svědomí!...
Žalmy 26:3...Tvou lásku stále před sebou vidím, tvá věrnost  všude provází. Nesedám mezi podvodníky a nestýkám se s...
Žalmy 26:11...plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky ale chci žít poctivě, smiluj se nade mnou, vykup !...
Žalmy 27:2...mého života, z koho bych měl mít strach? Když na  útokem táhnou bídáci, aby tělo zhltali, moji...
Žalmy 27:5...kráse a v jeho chrámě jej hledal. Neboť  skryje ve svém příbytku, když nastane zlý den, schová ...
Žalmy 27:7...obětovat, Hospodinu budu zpívat a hrát! Slyš , Hospodine, hlasitě volám, smiluj se nade mnou, vyslyš...
Žalmy 27:9...tvář tedy hledám, Hospodine, neskrývej přede mnou svou tvář! Svého služebníka v hněvu neodmítej, býval...
Žalmy 27:10...a neopouštěj, Bože záchrany! Můj otec i matka  sice opustili, Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž mi,...
Žalmy 27:11...opustili, Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď ...
Žalmy 27:12...mým nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej  prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí...
Žalmy 28:3...ruce zvedám k tvé nejsvětější svatyni! Nezahrnuj  mezi darebáky a mezi pachatele zla, mezi ty, kdo s...
Žalmy 30:2...chrámu. Vyvyšovat budu, Hospodine, tys  pozdvihl, nenechal jsi nepřátele jásat nade mnou!...
Žalmy 30:3...Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys  uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil...
Žalmy 30:4... duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy nepadl! Zpívejte Hospodinu, jeho věrní,...
Žalmy 30:8...nic nestane!" Ve své přízni, Hospodine, jsi  jak horu pevně postavil, když jsi pak ale svou tvář...
Žalmy 30:12...Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls radostí! Proto ti ze srdce zpívám...
Žalmy 31:2...nikdy zahanben, pro svoji spravedlnost zachraň ! Nakloň mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí...
Žalmy 31:4...Jsi přece skála a tvrz, pro své jméno  veď a provázej. Vyveď z pasti, kterou mi nastražili,...
Žalmy 31:5... tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď  z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do...
Žalmy 31:6...svého ducha, Hospodine, věrný Bože, vykup ! Nesnesu ctitele marných nicotností, mou nadějí je...
Žalmy 31:9... žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš  napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým!...
Žalmy 31:12... i svým přátelům jsem za příšeru, ti, kdo  potkají, prchají přede mnou! Padl jsem v zapomnění tak...
Žalmy 31:14...pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně spolu domlouvají, chtějí zbavit života! ale,...
Žalmy 31:16..."Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď  z ruky nepřátel, kteří stíhají! Rozjasni svou tvář...
Žalmy 31:17...nad svým služebníkem, pro svoji lásku zachraň ! nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní ...
Žalmy 32:4... když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka tížila  ve dne v noci, z mízy stal se letní suchopár. séla...
Žalmy 32:7...mocných vod. Ty jsi skrýše, před úzkostí  chráníš, vítězným jásotem obklopíš! séla Teď ...
Žalmy 34:5...spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí,...
Žalmy 34:12...dobro nechybí. Pojďte, synové, poslouchejte , úctě k Hospodinu vás vyučím: Chce někdo prožít šťastný...
Žalmy 35:1...doufají. Žalm Davidův. Suď, Hospodine, ty, kdo  soudí; bojuj proti těm, kdo se mnou bojují. Vezmi svou...
Žalmy 35:4... jsou zahanbeni, se stydí ti, kdo  chtějí o život připravit! jsou zpět zahnáni, se...
Žalmy 35:7... Hospodinův anděl stíhá je. Bez důvodu na  svoji síť nastražili, bez důvodu pro jámu kopali....
Žalmy 35:11...svědkové povstávají, nevím o ničem, z čeho viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako...
Žalmy 35:15...však upadl, radostně se sběhli, seběhli se na , aby napadli. Ti, jež jsem ani neznal, rvali na...
Žalmy 35:16... rvali na kusy, přestat nechtěli. Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na zuby...
Žalmy 35:19...chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu...
Žalmy 35:21... proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na  otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to viděli!" Vidíš to,...
Žalmy 36:12...na v srdci upřímné. nešlape po mně noha pyšných, ruka darebáků nepronásleduje ! Tam,...
Žalmy 38:2...žalm Davidův. Netrestej , Hospodine, ve své prchlivosti, ve svém rozzuření ...
Žalmy 38:3...rozzuření nekárej! Vždyť jsem probodán tvými šípy, tvá ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé...
Žalmy 38:21... množí se počet mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za dobrodiní, obviňují , když dobra držím...
Žalmy 38:22... obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj , Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na...
Žalmy 39:4...odmlčel, svou bolest však jen jitřil jsem. Srdce  pálilo v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj...
Žalmy 39:9...Všechna naděje v tobě spočívá! Vyprosti  ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí!...
Žalmy 39:11...ústa, protože tys to způsobil! Odvrať ode  svoji metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš...
Žalmy 40:3...a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké my vytáhl , z kalné bažiny, nohy postavil na pevné...
Žalmy 40:13...tvá vždycky nade mnou drží stráž! Obklopily  pohromy, jež nelze vypočíst. Moje viny dostihly, že...
Žalmy 40:14...vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž , Hospodine, ráčíš vysvobodit; na pomoc, Hospodine,...
Žalmy 40:15...mi! jsou zahanbeni, se stydí všichni, kdo  o život chtějí připravit! jsou zpět zahnáni, se...
Žalmy 40:18...je Hospodin!" ti, kdo milují tvé spasení sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na , můj Pane,...
Žalmy 41:7..."Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli  navštíví, mluví lži, podlost si v srdci hromadí, jdou...
Žalmy 41:12...vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš  rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš...
Žalmy 41:13... rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty  podpíráš, neboť jsem nevinný, do své přítomnosti ...
Žalmy 42:5... když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše  opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástupy...
Žalmy 42:8... všechny tvé vlny a tvé příboje se valí přese . Ve dne kéž Hospodin svou lásku ukáže, v noci kéž jeho...
Žalmy 42:10...Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na  zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve...
Žalmy 42:11...útokům mám chodit ve smutku? V kostech  drtí výsměch nepřátel, když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde...
Žalmy 43:1...děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem,...
Žalmy 43:2...člověkem! Jsi přece Bůh posily - Proč jsi  zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit...
Žalmy 43:3...ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou - ty  povedou, budou provázet k hoře tvé svatosti, kde...
Žalmy 49:16...obydlí. Můj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on  vytrhne z jeho sevření! séla Proto se nestrachuj, když...
Žalmy 50:15...vděčnosti, své sliby plň před Nejvyšším. Volej  v den svého soužení, vysvobodím a ty oslavíš!"...
Žalmy 50:23... kdo vám pomůže? Kdo přináší oběť vděčnosti, ten  ctí; kdo svoje cesty napraví, tomu ukážu Boží spasení!" ...
Žalmy 51:4...svém soucitu odstraň poklesky. Důkladně omyj  od mého provinění, od mého hříchu očisti! Uznávám...
Žalmy 51:6...výrocích jsi proto spravedlivý, oprávněn jsi  odsoudit! Vždyť nesu vinu od narození, hříšný jsem od...
Žalmy 51:8...toužil po věrnosti, v lůně matky učils  moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistý, omyj a...
Žalmy 51:9...v lůně matky učils moudrosti. Yzopem očisti  a budu zas čistý, omyj a budu bělejší než sníh! Dej...
Žalmy 51:13... v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj  ze své přítomnosti, svého svatého Ducha neber mi! Navrať...
Žalmy 51:14... svého svatého Ducha neber mi! Navrať mi radost ze své spásy, ušlechtilým duchem posilni. Tvým...
Žalmy 51:16...se hříšníci k tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé...
Žalmy 54:3...Saulovi: "David se ukrývá u nás!" Bože, zachraň  pro jméno své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš...
Žalmy 54:6... séla Pohleďte, můj pomocník je Bůh, můj Pán  drží naživu! Mým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi...
Žalmy 54:9... tvé jméno, Hospodine, slavit, že dobré je! On  vysvobodí z každého soužení, svým nepřátelům směle...
Žalmy 55:4...nepřítele, před hrozbou ničemy. Svojí hanebností  chtějí zavalit, chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se...
Žalmy 55:5... chovají ke mně krutou nenávist! Srdce se ve mně chvěje bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs...
Žalmy 55:6...bolestí, obavy ze smrti oblehly. Hrůza a děs  svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla...
Žalmy 55:13... ulice neopouští křivda a lest! Kdyby protivník  urážel, to bych snes, kdyby napadl nepřítel, skryl...
Žalmy 55:18...i ráno, také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i...
Žalmy 55:19... také v poledne úpím a sténám - vyslyš ! Bůh  vykoupí z tohoto boje, pokoj duši dopřeje, i když...
Žalmy 55:20...dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh  vyslyší a pokoří je, ten, který od věků kraluje! séla...
Žalmy 56:2...zpěv Davidův, když ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Bože, lidé deptají, bojovníci na každý den...
Žalmy 56:3...na každý den útočí. Každý den deptají  moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují....
Žalmy 56:14...sliby, tobě přinesu vděčné oběti. Vždyť jsi  zachránil od smrti, nohy od zvrtnutí, abych směl před...
Žalmy 57:4... on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby  zachránil, pronásledovatele zastaví, séla svou lásku...
Žalmy 59:2...nechal hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav  mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav...
Žalmy 59:3... Bože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav  těch zlosynů, zachraň od těch vrahounů! Pohleď,...
Žalmy 59:4...těch vrahounů! Pohleď, Hospodine - v záloze na  číhají, všichni ti siláci se na sbírají, i když jsem...
Žalmy 59:5... nevinný! Pro nic za nic se sbíhají, na  se chystají, povstaň mi na pomoc, jen pohlédni!...
Žalmy 60:7...jsi, aby ji rozvinuli v pravdě tvé.séla Aby tví milovaní byli zachráněni, pomoz svou pravicí, vyslyš !...
Žalmy 60:11...odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo  doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede?...
Žalmy 61:3...volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která  převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece mým...
Žalmy 63:9...tvých! K tobě jsem přilnul celou svou duší, ty  podpíráš svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu ...
Žalmy 64:2... Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel  ochraňuj. Před úklady zlých prosím ukryj, před...
Žalmy 64:3...hrozbou nepřátel ochraňuj. Před úklady zlých  prosím ukryj, před vzpourou tlupy zločinců! Jazyky si...
Žalmy 66:16...slyšte, ctitelé Boží, budu vám vyprávět, co pro  udělal. Volal jsem k němu z plna hrdla a chválil ho svým...
Žalmy 66:18... Hanebnost kdybych si v srdci choval, můj Pán by  jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch ...
Žalmy 66:19...srdci choval, můj Pán by jistě neslyšel. Bůh  však vyslyšel a popřál sluch modlitbě! Bůh je...
Žalmy 69:3...sahá mi! Hluboko klesám do bahna beze dna, kolem  vodní hlubina - ta záplava přemáhá! Křikem jsem...
Žalmy 69:4...záplava přemáhá! Křikem jsem vyčerpán, hrdlo  pálí, vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo ...
Žalmy 69:5... vysychá, vyhlížím Boha, ztrácím zrak! Těch, kdo  bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě!...
Žalmy 69:10...své matky jsem cizincem. Horlivost tvého domu  totiž stravuje, padají na urážky tobě určené! V...
Žalmy 69:11...určené! V slzách když jsem se trápil postemli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem...
Žalmy 69:13...jsem pytel, skládali o mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali! se však...
Žalmy 69:14..., kdo sedají v bráně, opilci si o mně zpívali se však budu modlit k tobě, vždyť je, Hospodine, čas tvé...
Žalmy 69:15...lásce, zachraň ve své věrnosti! Z bahna  vytáhni, nenech utonout, před těmi, kdo nenávidí,...
Žalmy 69:16... dej mi uniknout jako před vodní hlubinou!   nepřemůže vodní záplava, nepohltí její hlubina,...
Žalmy 69:17... kdyby se nade mnou propast zavřela! Vyslyš , Hospodine, pro dobrotu své lásky, v hojném svém soucitu...
Žalmy 69:18... Před svým služebníkem svou tvář neskrývej, je mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž se ke mně,...
Žalmy 69:19...mi tak úzko - pospěš, vyslyš ! Přibliž se ke mně, vyprosti , vykup z moci nepřátel! Ty přece víš o...
Žalmy 70:2...zpěváka. Památeční žalm Davidův. Kéž bys , Bože, vysvobodil, pospěš mi, Hospodine, na pomoc! ...
Žalmy 71:2...kéž nejsem nikdy zahanben! Pro svou spravedlnost  vysvoboď, zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň ! Mou...
Žalmy 71:4...- ty sám jsi mou skálou a pevností! Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá...
Žalmy 71:6...Od svého narození se o tebe opírám, ty jsi  vyvedl z lůna matčina - navždycky patří ti chvála !...
Žalmy 71:7...matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí  mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš....
Žalmy 71:9... abych mohl celý den velebit! Nezavrhuj , když věkem sešlý jsem, když síly pozbývám, neopouštěj...
Žalmy 71:10... neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho...
Žalmy 71:17... tvou spravedlnost, Pane, připomínat chci! Učils , Bože, od mládí, dosud vyprávím o tvých zázracích....
Žalmy 71:18... dosud vyprávím o tvých zázracích. Neopouštěj , Bože, když stárnu a šedivím, tomuto pokolení než tvou...
Žalmy 71:20...provádíš - kdo je ti, Bože, podobný? Dal jsi mi okusit hrozné úzkosti, k životu ale znovu navrátíš,...
Žalmy 71:21...Mou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys  utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám...
Žalmy 73:14...si myji v nevinnosti - zbytečně! Stíhán jsem ranami celý den, ráno čeká další trest. Kdybych však mluvil...
Žalmy 73:21...moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když  bolest bodala, nechápavý jsem byl, nic jsem neznal, jak...
Žalmy 73:23...Vždycky jsem ale s tebou byl, vždyť jsi  držel za mou pravici. Ty povedeš svými záměry a...
Žalmy 73:24...tebou byl, vždyť jsi držel za mou pravici. Ty  povedeš svými záměry a nakonec přijmeš do slávy. Koho...
Žalmy 77:2...zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby  vyslyšel. Pána jsem hledal v den svého soužení, bez...
Žalmy 81:9... séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha,...
Žalmy 81:12...- naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid  ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem je...
Žalmy 81:14... aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by  můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty...
Žalmy 86:1...cestu jeho šlépějím! Modlitba Davidova. Slyš , Hospodine, a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý!...
Žalmy 86:2... a odpověz, vždyť jsem tak nuzný a ubohý! Naživu  prosím zachovej, vždyť jsem ti oddaný! Svému služebníku...
Žalmy 86:13...svým, tvé jméno chci slavit navěky! Vždyť ty  miluješ láskou největší, zachránil jsi z hloubky...
Žalmy 86:16...trpělivý, velmi věrný a laskavý. Pohlédni na , smiluj se prosím, svého služebníka posilni, synu své...
Žalmy 86:17...posilni, synu své služebnice daruj spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli...
Žalmy 87:4...séla "Egypt a Babylon budu uvádět jako ty, kdo  poznali; právě tak Filištíny, Týrské i Habešské - každý...
Žalmy 88:6... jsem jako bojovník síly zbavený! Zanechali  mezi mrtvými, jsem jako mrtvoly v hrobě ležící, na něž...
Žalmy 88:7...nikdy víc - od tvojí ruky jsou vzdáleni! Shodils  do jámy nejhlubší, do nejtemnější propasti. Dolehlo na...
Žalmy 88:8...nejhlubší, do nejtemnější propasti. Dolehlo na  tvé zuření, svými vlnami jsi porazil! séla Přátele...
Žalmy 88:9... svými vlnami jsi porazil! séla Přátele ode  zahnal jsi, způsobils, že si oškliví. Nemohu uniknout...
Žalmy 88:15... naproti jde ti ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč skrýváš přede mnou svoji tvář?...
Žalmy 88:17...hrůzy, jsem bezradný. Tvůj prudký hněv se přese  valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako...
Žalmy 88:18...přese valí, zdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád  obkličují jako voda, zaplavují ze všech stran....
Žalmy 88:19... ze všech stran. Přátele i známé jsi ode  zahnal, mým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana...
Žalmy 89:27...spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak  osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála záchrany!' A tak jej...
Žalmy 91:15...zachráním, poznal jméno a ho vyvýším. Bude  volat a mu odpovím, v dobách soužení budu s ním,...
Žalmy 92:5...s deseti strunami, za doprovodu citery. Svými skutky jsi , Pane, obšťastnil, proto chci zpívat o...
Žalmy 92:11...však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem  pokropíš. Uvidím pád těch, kdo špehují, o zkáze...
Žalmy 92:12...olejem pokropíš. Uvidím pád těch, kdo  špehují, o zkáze bídáků, kteří napadají, uslyším!...
Žalmy 94:16...navrátí, všichni poctiví dojdou odplaty. Kdo se  zastane proti bídákům? Kdo se mnou postaví se proti...
Žalmy 94:18...řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé...
Žalmy 95:9... jako v den pokušení tehdy na poušti, když  pokoušeli vaši otcové. Zkusili a viděli, co umím, to...
Žalmy 101:2...žalm. Poctivou cestu pečlivě sleduji - kdy   navštívíš? Ve vlastním domě chci žít tak, jak srdci velí...
Žalmy 102:3...o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou neskrývej v den, kdy jsem ohrožen! Nakloň mi ucho své,...
Žalmy 102:9...spát a jsem sám jak vrabec na střechách. Poschu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem...
Žalmy 102:11...pro tvůj hněv, pro tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštil! Mých dnů jak stínu ubývá, tak jako...
Žalmy 102:25...život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber  zprostřed života - po všechna pokolení trvají léta tvá!...
Žalmy 106:4... kdo žijí spravedlivě v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí...
Žalmy 108:7...přikryj celou zem! jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš ! Bůh promluvil ve...
Žalmy 108:11...odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!" Kdo  doprovodí do hrazeného města? Kdo do Edomu povede?...
Žalmy 109:2... Bože, chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na  otvírají zrádci zlí, pomlouvají lživými jazyky!...
Žalmy 109:3...zlí, pomlouvají lživými jazyky! Nenávistnými slovy zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje...
Žalmy 109:4... bezdůvodně proti mně bojují. Za moje přátelství  obviňují, zatímco přináším své modlitby. Zlobou mi za...
Žalmy 109:21...tolik zle. Hospodine, Pane, ty ale zastaň se  pro jméno své! Jsi tak dobrý ve své lásce - zachraň !...
Žalmy 109:22...ve své lásce - zachraň ! Nuzný ubožák, to jsem , srdce bolí v útrobách. Jako stín navečer ztrácím se,...
Žalmy 109:25...tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro posch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodine,...
Žalmy 109:26...posměch, hlavami potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodine, můj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto...
Žalmy 109:28...tvá a že ty, Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli,...
Žalmy 116:3...naklání, k němu volám kdykoli. Provazy smrti  obklopily, hrůzy hrobu přepadly, úzkost a trápení ...
Žalmy 116:6...chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on  zachránil! Znovu odpočívej, duše , Hospodin ti...
Žalmy 116:8... duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi  zachránil od smrti, oči od slz, nohy od zvrtnutí....
Žalmy 116:10...živými! Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když  svíral hrozný žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení:...
Žalmy 118:7...bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo nenávidí, uvidím!...
Žalmy 118:10... než spoléhat se na mocné. Všichni pohané  obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a...
Žalmy 118:11...Hospodinově jménu jsem je porazil. Znovu a znovu  obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil. Jak...
Žalmy 118:12...jménu jsem je porazil. Jak vosy se na  sesypali, jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově...
Žalmy 118:13...v Hospodinově jménu jsem je porazil! Doráželi na , abych pad, Hospodin je však pomoc . síla, píseň...
Žalmy 118:18...žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil! Hospodin  přísně potrestal, smrti ale nevydal! Otevřete mi...
Žalmy 118:21...Hospodinova, tudy spravedliví projít smí. Ty jsi  vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys zachránil! Kámen...
Žalmy 119:8... Tvé zákony chci dodržet - jen prosím neopouštěj ! Jak mladík svou stezku udrží v čistotě? Tak, že tvým...
Žalmy 119:10...hledám , od tvých příkazů zbloudit nenech ! V srdci si ukládám tvé výroky, abych proti tobě...
Žalmy 119:12...jsi, Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil...
Žalmy 119:22...proklatí, od tvých přikázání zbloudili! Zbav  zahanbení a potupy, vždyť držím se tvých svědectví!...
Žalmy 119:23...tvých svědectví! Vládcové zasedají a pomlouvají , tvůj služebník zatím přemýšlí o tvých zákonech. Tvá...
Žalmy 119:25...duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys vyslyšel; o svých...
Žalmy 119:26...prosím obživ ! Vylíčil jsem ti cesty své a tys  vyslyšel; o svých zákonech pouč . Dej mi rozumět cestě...
Žalmy 119:28...smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým...
Žalmy 119:29...prosím zvedni ! Cestu proradnosti odvrať ode mne a obdař svým Zákonem. Zvolil jsem si cestu věrnosti,...
Žalmy 119:35...dodržel, jsem mu celým srdcem poslušen. Veď  po stezce přikázaní svých, tu jsem si přece oblíbil....
Žalmy 119:37...nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ ! Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili...
Žalmy 119:39...potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav  potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá!...
Žalmy 119:40...po tvých pravidlech - svou spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása,...
Žalmy 119:41...pravidlech - svou spravedlností obživ ! Kéž na , Hospodine, tvá láska sestoupí a tvoje spása, jak jsi...
Žalmy 119:42... jak jsi zaslíbil! mám co odpovědět těm, kdo  urážejí, vždyť ve tvém slově skládám naději. Nikdy mi...
Žalmy 119:50...vzpomeň si, vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchou v mém trápení, že oživuješ svými výroky....
Žalmy 119:51...mém trápení, že oživuješ svými výroky. Pyšní  zasypali svými posměšky, od tvého Zákona se však...
Žalmy 119:53... těmi se, Hospodine, vždycky utěším. Zuřivost  jímá nad ničemy, kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony...
Žalmy 119:64... Tvé lásky, Hospodine, je plná zem - pouč  prosím o svých zákonech! Svému služebníku jsi dobro...
Žalmy 119:66...prokázal, dle slova, jež jsi, Hospodine, dal.   rozumu a dej mi poznání, vždyť věřím přikázáním tvým!...
Žalmy 119:68...ale držím se. Dobrý jsi a dobro působíš, nauč  prosím své zákony. I když pyšní špiní svojí lží,...
Žalmy 119:69...dobro působíš, nauč prosím své zákony. I když  pyšní špiní svojí lží, celým srdcem se řídím tvými...
Žalmy 119:72...jsem se o tvých zákonech. Zákon tvých úst je pro  vzácnější než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce ...
Žalmy 119:73...než tisíce zlatých a stříbrných! Tvé ruce  učinily a uhnětly, dej mi rozum, pochopím tvé příkazy...
Žalmy 119:74...tvé příkazy. Tví ctitelé ze zaradují,   uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou...
Žalmy 119:75... to, Hospodine, vím, ve své věrnosti jsi  pokořil. Kéž tvá láska prosím potěší, jak jsi to...
Žalmy 119:76... vím, ve své věrnosti jsi pokořil. Kéž  tvá láska prosím potěší, jak jsi to svému služebníku...
Žalmy 119:77... jak jsi to svému služebníku zaslíbil. Kéž  tvůj soucit navštíví, abych žil, tvůj Zákon je mi přece...
Žalmy 119:82...po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se: "Kdy ...
Žalmy 119:86...nehledí. Věrné jsou všechny tvé příkazy; zrádci  pronásledují, pomoz mi! Skoro vyhladili ze země,...
Žalmy 119:87...příkazy; zrádci pronásledují, pomoz mi! Skoro  vyhladili ze země, nepustil jsem se však tvých pravidel....
Žalmy 119:88...však tvých pravidel. Ve své lásce prosím obživ  - svědectví tvých úst chci dodržet! Tvé slovo, Hospodine...
Žalmy 119:93...svém trápení. Tvá pravidla nikdy neztratím z pati, vždyť právě jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď...
Žalmy 119:95..., vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na  číhají, aby zabili, zatímco přemýšlím o tvých...
Žalmy 119:98...celý den o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou je, moudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny...
Žalmy 119:107...jsem byl pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč ...
Žalmy 119:108...pokořen, svým slovem, Hospodine, obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům...
Žalmy 119:115...můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej ,...
Žalmy 119:116...bídáci, příkazy svého Boha plnit chci! Podpírej , jak jsi zaslíbil, abych žil, nedej, abych byl zklamán...
Žalmy 119:117... nedej, abych byl zklamán ve své naději! Podpoř , abych byl zachráněn, k tvým zákonům abych stále hledět...
Žalmy 119:121...soud! Právem a spravedlností řídím se, nevydej  těm, kdo vydírají ! Zaruč se ve prospěch svého...
Žalmy 119:122... Zaruč se ve prospěch svého služebníka,   pyšní přestanou vydírat. Oči mi slábnou, tvou spásu...
Žalmy 119:124... Se svým služebníkem nalož laskavě, pouč  prosím o svých zákonech! Dej mi rozum, vždyť jsem tvůj...
Žalmy 119:132... protože toužím po tvých příkazech! Pohlédni na , prosím smiluj se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. ...
Žalmy 119:133...tvé. Upevni kroky ve svých výrocích,   neovládne žádný hřích! Vysvoboď z lidského bezpráví,...
Žalmy 119:134...výrocích, neovládne žádný hřích! Vysvoboď  z lidského bezpráví, abych se řídil tvými pravidly. ...
Žalmy 119:135... Rozjasni svou tvář nad služebníkem svým, nauč  prosím svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokem -...
Žalmy 119:143... tvůj Zákon je zcela pravdivý. Doléhá na  úzkost a trápení, tvá přikázání však jsou mi rozkoší. ...
Žalmy 119:146...tvé zákony! Volám k tobě, prosím zachraň , abych tvá svědectví mohl dodržet! Před svítáním...
Žalmy 119:149...abych přemýšlel o tvých výrocích. Prosím vyslyš  v lásce své, dle svého práva, Hospodine, obživ ! ...
Žalmy 119:154...přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ ! Ničemové...
Žalmy 119:156... slitování tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí pronásledují a sužují, nevzdálím se však od...
Žalmy 119:157...tvé, dle svého práva prosím obživ ! Mnozí  pronásledují a sužují, nevzdálím se však od tvých...
Žalmy 119:159...hnusím si, neboť nedbají na tvé výroky. Jak miluji tvá pravidla, Hospodine, hleď, ve své lásce prosím...
Žalmy 119:161...spravedlivé jsou všechny soudy tvé. I když  bezdůvodně honí vládcové, před tvým slovem v srdci...
Žalmy 119:170...mi! Kéž modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetéká z mých rtů -...
Žalmy 119:171... Kéž chvála přetéká z mých rtů - vždyť ty  učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích...
Žalmy 119:176... Jak ovce ztracená jsem zabloudil, hledej  - jsem tvůj služebník, nezapomínám na tvé příkazy! ...
Žalmy 129:1...dětí svých! Pokoj Izraeli! Poutní píseň. Tolik  týrali od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik ...
Žalmy 129:2...týrali od dětství - jen řekni, Izraeli: Tolik  týrali od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje...
Žalmy 130:2... Hospodine, volám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své! Budeš-li, Pane,...
Žalmy 138:3...převýšil tím, co jsi zaslíbil. Vyslyšel jsi , když k tobě volal jsem - dodals mi odvahy! ,...
Žalmy 139:1...svých! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Ty , Hospodine, zkoumáš, ty znáš. Ty víš, jak sedám a jak...
Žalmy 139:5...to, Hospodine, všechno víš! Zezadu i zpředu jsi  obklopil, svou dlaň jsi na položil. Takové poznání je...
Žalmy 139:10... kdybych se usadil za mořem dalekým, i tam by  vedla ruka tvá, tvá pravice by držela! Kdybych si...
Žalmy 139:11...by držela! Kdybych si řekl - Snad pohltí  tma, světlo kolem noc vystřídá - tobě nebude temná...
Žalmy 139:13... nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi  tkal. Chválím za tvá díla ohromná, za to, jak...
Žalmy 139:19...bys , Bože, zabil ty ničemy - "Odstupte ode , vy vrahouni!" - Když mluví o tobě, je to rouhání, tvé...
Žalmy 139:23...nenávidím je, mými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky, jen ...
Žalmy 139:24... zda držím se cesty škodlivé, a cestou věčnosti  veď! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 140:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi, kdo...
Žalmy 140:5... zmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine, od rukou ničemy, braň před těmi, kdo...
Žalmy 140:6...těmi, kdo chtějí mi nohy podrazit! Nadutci na  nastražili léčku, upletli na síť z provazů, u cesty...
Žalmy 140:10...zlé plány nedojdou úspěchu! séla Ti, kdo  obkličují, hlavy zvedají - zrádností vlastních rtů ...
Žalmy 141:5...zločinci - ani neokusím jejich lahůdky!   spravedlivý třeba i bije, jen jsem napomínán přítelem...
Žalmy 141:8...v zemi, poletí jejich kosti do chřtánu podsvětí k tobě, Hospodine, Pane, upírám oči, na tebe spoléhám,...
Žalmy 141:9...oči, na tebe spoléhám, nenech zahynout! Chraň  před pastí, kterou mi nastražili, před léčkami těch...
Žalmy 142:4...o stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na  nastražili past. Pohleď k pravici, všimni si: nezná...
Žalmy 142:5... Pohleď k pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych chtěl utéci, nemám kam, nikdo se o...
Žalmy 142:7...moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň  před těmi, kdo stíhají, jsou příliš silní - na ...
Žalmy 142:8...z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy  spravedliví obklopí, mi své dobrodiní projevíš. Žalm...
Žalmy 143:2...ve své spravedlnosti! Jsem tvůj služebník, nevoď  na soud - nikdo z živých není v právu před tebou!...
Žalmy 143:3...z živých není v právu před tebou! Pronásleduje  nepřítel, zašlapat chce do země! Nutí bydlet v...
Žalmy 143:7...země bez vody! séla Pospěš, Hospodine, vyslyš  dříve, než ztratím dech! Neskrývej přede mnou svoji tvář...
Žalmy 143:9...níž bych šel - tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodine, mých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu....
Žalmy 143:10...hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli prosím nauč  - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po...
Žalmy 143:11...laskavý Duch vede po zemi srovnané. Obživ , Hospodine, pro jméno své, ve své spravedlnosti z...
Žalmy 144:7...Vztáhni svou ruku z výšiny, z mohutných vod  vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná...
Žalmy 144:11...svého služebníka Davida! Od krutého meče  vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná...
Přísloví 1:28...neštěstí, soužením a tísní budete sevřeni.   pak volat budou, neozvu se, budou shánět, avšak...
Přísloví 1:33... spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo  však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou...
Přísloví 8:17...vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují na zemi miluji ty, kdo milují mne, ti, kdo hledají, jistě...
Přísloví 8:18...jistě naleznou. Bohatství a sláva se nachází, trvalé jmění a pravý blahobyt. plody jsou nad zlato...
Přísloví 8:35...denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo  nalezl, nalezl život, Hospodinovou přízní se nechal...
Přísloví 8:36...Hospodinovou přízní se nechal zahrnout. Kdo však  míjí, škodí své vlastní duši, kdo nenávidí, je smrti...
Přísloví 23:35...špici. Prý: Dostal jsem ránu? Nebolí! Že zbili ? nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem...
Přísloví 30:8...mi je, dokud nezemřu: Klam a lživá slova ode mne vzdal, nedávej mi bohatství ani chudobu. Syť pokrmem...
Kazatel 2:15...poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li  i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik...
Kazatel 2:17...- jak moudrého, tak hlupáka čeká smrt. Proto  omrzel tento život; nelíbí se mi vůbec nic pod sluncem....
Kazatel 2:18... Všechno je marnost a honba za větrem! Omrzelo  všechno to pachtění, kterým se pachtím pod sluncem a...
Píseň 1:4...se line jméno tvé - to proto panny milují. Vezmi s sebou, poběžíme, do svých pokojů kéž uvede král!...
Píseň 2:4...s rozkoší, jeho ovoce mým ústům lahodí. Kéž  uvede do síně hodovní, praporem své lásky kéž ...
Píseň 2:5... praporem své lásky kéž zaštítí! Osvěžte  rozinkami, posilněte mne jablky, neboť jsem láskou...
Píseň 2:6...nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí  objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, při srnách,...
Píseň 3:3...duše miluji. Hledala jsem ho, ale nenašla. Našli  strážní, co město obcházejí: - Viděli jste toho, kterého...
Píseň 5:6... myrha kanula z prstů mých na rukojeť závoryMilému svému jsem otevřela, můj milý však zmizel, odešel -...
Píseň 5:7...nenašla, volala jsem ho, a on se neozval. Našli  strážní, co město obcházejí, surově zbili a zranili....
Píseň 6:5... jak hvězdné šiky úchvatná! Své oči odvrať ode , vždyť jsem jimi přemožen! Tvé vlasy jsou jak stádo...
Píseň 6:12...rozkvetly. A hle, než nadál jsem se, posadila  do vozů knížecích! Dokola, dokola, Šulamitko! Dokola,...
Píseň 8:1...- pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou matky kojeným! To bych...
Píseň 8:3...svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by  objímal. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské,...
Píseň 8:6... kde počala tvá rodička. Jak pečeť na srdce si  vtiskni, jak pečeť, co nosíš na paži. Láska je silná...
Izaiáš 1:2... Jotama, Achaze a Ezechiáše. Slyšte, nebesa, ze, vyslechni, co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal,...
Izaiáš 3:7...těmi troskami." On ale v ten den bude přísahat: " přece nemám žádný lék! Nemám doma chleba ani plášť,...
Izaiáš 6:8..."Koho pošlu? Kdo nám půjde?""Zde jsem, pošli !" odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu:...
Izaiáš 8:11...se; vždyť Bůh je s námi - Immanuel! Toto mi řekl Hospodin, když pevně uchopil svou rukou a...
Izaiáš 12:1...ten den řekneš: "Chválím , Hospodine - byls na  rozzloben, odvrátil jsi však svůj hněv a potěšil jsi ....
Izaiáš 12:2...jsi však svůj hněv a potěšil jsi . Hle, Bůh  zachránil - doufám a se nebojím. síla a píseň je...
Izaiáš 21:3... oblehni! Všemu úpění konec učiním. Proto se mi břicho svírá úzkostí, jako by zachvátily porodní...
Izaiáš 22:4... jakkoli daleko utekli. A proto říkám: "Nechte , abych se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte - můj...
Izaiáš 29:13..."Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem jsou mi...
Izaiáš 29:16...pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci: "On  netvořil"? Říká snad hrnec o hrnčíři: "On nic neumí"? ...
Izaiáš 32:9...obstojí. Ženy bezstarostné, vstaňte a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete, řeči ucho nakloňte!...
Izaiáš 36:12...to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak  můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou?...
Izaiáš 37:28... než uzrává! sedíš, chodíš sem a tam, na  běsníš, znám. Tvé běsnění a tvá pýcha ke mně...
Izaiáš 38:12...tkadlec jsem svůj život zavinul, když odstřihls  od stavu - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ!...
Izaiáš 38:16... Člověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil!...
Izaiáš 38:17...a oživil! Hle, ta hořkost nejprudší se pronila ve zdraví! Vytrhl jsi z jámy nicoty, všechny ...
Izaiáš 40:25...hned, jak plevy odnáší je vichřice. Ke komu  tedy chcete přirovnat? Svatý říká: Kdo se mi vyrovná?...
Izaiáš 43:20...na poušti a na pustinách potoky. Divoká zvěř  bude ctít, pštrosi i šakali, že jsem způsobil vody na...
Izaiáš 43:22...jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi  ale nevzýval, Jákobe, byl jsem ti, Izraeli, na obtíž!...
Izaiáš 43:23... byl jsem ti, Izraeli, na obtíž! Nepřivedls mi beránky k oběti zápalné, obětními hody jsi neuctil. K...
Izaiáš 43:24... neobtěžoval jsem kadidly. Nekoupil jsi mi vonné koření, tukem svých obětí jsi nesvlažil. Zatos...
Izaiáš 43:27... tvůj prapředek se prohřešil, tvoji mluvčí  zradili. Proto jsem potupil hodnostáře svatyně, vydal...
Izaiáš 44:6... král a vykupitel Izraele, Hospodin zástupů jsem první a jsem poslední, kromě není žádný Bůh....
Izaiáš 44:8... Vy jste svědkové! Je snad nějaký Bůh kro ? Ne, jiná Skála není, o žádné nevím! Výrobci model...
Izaiáš 44:17...a pokleká, a říká svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči...
Izaiáš 45:4... volá jménem tvým. Kvůli svému služebníku kobovi, kvůli svému vyvolenému Izraeli jsem zavolal...
Izaiáš 45:5...tvým - i když neznáš, udělil jsem ti tituly jsem Hospodin a žádný jiný není, kromě není žádný Bůh...
Izaiáš 45:6... aby od východu k západu všichni poznali, že kro není ani jediný; jsem Hospodin a žádný jiný není!...
Izaiáš 45:11...Svatý, který jej utvořil: Na budoucnost se  chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete...
Izaiáš 45:19...jsem přece skrytě, v nějakém temném koutě ze; neřekl jsem Jákobovým potomkům: "Hledejte v...
Izaiáš 45:21... kdo to kdysi zvěstoval? Kdo jiný než , Hospodin? Kromě jiný Bůh není, spravedlivý Bůh a...
Izaiáš 46:3...břímě zachránit, musejí odejít do zajetí. Slyšte , dome Jákobův, všichni, kdo pozůstali domu Izraelovu, vy...
Izaiáš 46:5...vás nosím, vás podpořím a zachráním. Ke komu  tedy chcete přirovnat? Kdo je podle vás jako ? S kým...
Izaiáš 46:12...řekl, to učiním, své rozhodnutí naplním. Slyšte , vy v srdci zatvrzelí, od spravedlnosti tak vzdálení:...
Izaiáš 47:10...své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo  nevidí." Svou moudrostí a věděním jsi byla svedena,...
Izaiáš 48:12...hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty, Izraeli, můj povolaný: jsem - jsem...
Izaiáš 48:16...ho sem a jeho cesta bude úspěšná. Přistupte ke mně a tohle poslyšte: Od počátku jsem nikdy nemluvil skrytě...
Izaiáš 49:1...praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte , ostrovy, daleké národy, slyšte : Hospodin povolal...
Izaiáš 49:2...ostrý meč ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze vybroušený šíp a schoval si do toulce....
Izaiáš 49:5... odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který  v lůně zformoval, abych byl jeho služebník a přivedl k...
Izaiáš 49:14...soucit ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin  opustil, zapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na...
Izaiáš 49:23... tvé dcery ponesou na ramenou; králové budou tvými pěstouny a jejich kněžny tvými chůvami. Tváří k zemi se...
Izaiáš 50:4... zahaluji je pláštěm pytlovým. Panovník Hospodin mi dal jazyk učených, abych uměl znaveného slovem posílit....
Izaiáš 50:8... nebudu zahanben, to vím. Blízko je Ten, který  hájí. Kdo chce obvinit? Pojďme se vedle sebe...
Izaiáš 50:9...ke mně přistoupí! Hle, Panovník Hospodin pomáhá mi. Kdo odsoudí? Hle, všichni se obnosí jako šaty, od...
Izaiáš 51:1...dostane, že ulehnete v bolestech! Poslouchejte , kdo jdete za spravedlností, vy, kdo Hospodina hledáte:...
Izaiáš 51:4...a veselí, zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení...
Izaiáš 51:5...cestě, paže národům právo přinese. Ostrovy na  čekají, mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen pozvedněte oči...
Izaiáš 51:7...a spravedlnost nikdy neskončí. Poslouchejte , znalci spravedlnosti, lide, který v srdci učení:...
Izaiáš 54:8... v nesmírném slitování však přivinu. Když  na chvilku zloba přemohla, skryl jsem před tebou svoji...
Izaiáš 54:9... říká tvůj vykupitel, Hospodin. Je to pro  stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že ...
Izaiáš 55:2...výdělek za to, co nenasycuje? Poslechněte raději  a jezte, co je dobré, potěšte svou duši lahodným pokrmem...
Izaiáš 56:3... který se připojil k Hospodinu: "Hospodin  zcela jistě vyloučí ze svého lidu." také neříká žádný...
Izaiáš 57:6...úlitby, jim přinášíš své moučné oběti. Copak  tyto věci obměkčí? Na vysoké a strmé hoře sis lože...
Izaiáš 57:8... na ni jsi stoupala, abys tam obětovala. Za svými dveřmi, za svými veřejemi postavila sis památník. Daleko...
Izaiáš 57:11...Koho ses tolik děsila a bála, že jsi zradila? Na  sis ani nevzpomněla, vůbec jsi na nedbala! To proto,...
Izaiáš 58:2...provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co den  prý hledají, cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž...
Izaiáš 58:6...v oblibě? Není snad toto půst, který se líbí  - uvolnit ty, kdo jsou v krutých okovech, rozvázat ty,...
Izaiáš 60:9...jako oblaky, jako holubi k svému hnízdišti? Na  zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními,...
Izaiáš 61:1...to rychle učiním. Duch Panovníka Hospodina na mně spočívá, abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal ...
Izaiáš 61:10...šťastně raduji, duše mého Boha velebí, neboť  oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti zahalil...
Izaiáš 63:8... Prohlásil: "Vždyť jsou můj lid, moji synové, ti  nezradí," a přinesl jim spasení. Sám trpěl každým jejich...
Izaiáš 65:1... kdo se neptali, dal jsem se najít těm, kdo nestáli. Národu, který jméno nevzýval, jsem říkal:...
Izaiáš 65:3...cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid  stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách,...
Izaiáš 65:5...nechoď blíž, neboť jsem svatější než ty!" Takoví  dráždí jak v nose dým, jak oheň hořící celé dny. Hle,...
Izaiáš 65:7...klín - za to, jak jste se provinili i s vašimi otci, praví Hospodin. Protože na horách kadidlo...
Izaiáš 65:10...služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo  hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot...
Jeremiáš 1:16... Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že  opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu...
Jeremiáš 2:2...Vzpomínám, jak jsi v mládí byla oddaná, jak jsi milovala jako nevěsta, jak jsi následovala pouští, v tom...
Jeremiáš 2:5...Izraelova domu! Tak praví Hospodin: "Co na mně vaši otcové našli špatného, že ode odešli tak...
Jeremiáš 2:8...se neptali: ‚Kde je Hospodin?' Znalci Zákona  neznali, pastýři lidu zradili, proroci prorokovali...
Jeremiáš 2:29...bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z čeho  chcete obvinit? Všichni jste zradili, praví Hospodin....
Jeremiáš 2:32...se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na  zapomněl - kolik je to let? Jak jsi šikovná v honbě...
Jeremiáš 3:4...jako coura, odmítala ses zastydět. A teď mi ještě říkáš: ‚Otče, od mládí jsi provázel! Snad se...
Jeremiáš 3:13... svému Bohu, nevěrná, že jsi stále jen za cizími běhala pod kdejaký strom košatý, jsi však...
Jeremiáš 3:19...za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější skvost mezi národy! Říkal jsem si, že ...
Jeremiáš 4:12...aby čistil - na to je příliš silný. Přichází ode . To teď nad nimi vynesu rozsudek." se žene jako...
Jeremiáš 4:19...trpké, zasáhne přímo do srdce!" Bolí, bolí  to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce mám sevřené, ...
Jeremiáš 4:22...troubit polnici? "Můj lid se musel zbláznit -   neznají. Jsou jako hloupé děti - rozum nemají. Ve zlu...
Jeremiáš 4:31...sténající Dcery sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské...
Jeremiáš 5:7...bylo dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové  opustili a přísahají skrze nebohy. Jen co jsem je...
Jeremiáš 5:11...výhonky, protože nejsou Hospodinovy. Proradně  totiž zradili - jak dům Izraele, tak dům Judy, praví...
Jeremiáš 5:19... náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste  opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto...
Jeremiáš 5:22...mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se...
Jeremiáš 7:10...neznámé bohy a pak si přijít stoupnout přede  v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit:...
Jeremiáš 7:16... Nevysílej za prosby a modlitby. Nenaléhej na , nevyslyším. Copak sám nevidíš, co páchají v...
Jeremiáš 7:18...nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby  uráželi. Urážejí tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí...
Jeremiáš 7:19...cizím bohům, aby uráželi. Urážejí tím ale ? praví Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní...
Jeremiáš 7:23... ale přikázal jsem jim toto: ‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy...
Jeremiáš 7:26...posílal všechny své služebníky proroky. Oni  ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíje a...
Jeremiáš 8:19...není Hospodin? Copak tam jeho král není? "Proč  uráželi svými modlami, těmi cizími marnostmi?" Minuly...
Jeremiáš 8:21...zachráněni nebyli. Zranění mého lidu zraňuje, truchlím, jsem hrůzou přemožen. Copak není balzám v...
Jeremiáš 9:2..."Ohýbají své jazyky jako luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu stále postupují, ale...
Jeremiáš 9:5...by se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a kvůli lsti  znát odmítli, praví Hospodin." Nuže, tak praví Hospodin...
Jeremiáš 9:12...jsem jim předložil, praví Hospodin. Protože  neposlouchali a neřídili se mým Zákonem. Řídili se svým...
Jeremiáš 9:23... Kdo se chce chlubit, se chlubí tím, že  zná a že mi rozumí, neboť Hospodin prokazuji...
Jeremiáš 10:20...stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti  opustily a jsou pryč, není, kdo by můj stan vztyčil,...
Jeremiáš 10:24...že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej , Hospodine, ale spravedlivě, ne ve svém rozhněvání, ...
Jeremiáš 11:4... z tavicí pece. Řekl jsem: ‚Poslouchejte  a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a ...
Jeremiáš 11:7... Znovu a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se...
Jeremiáš 11:17...dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci: uráželi , když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin poučil a ...
Jeremiáš 11:18..., když pálili kadidlo Baalovi." Hospodin  poučil a jsem to pochopil, jakmile mi ukázal, co...
Jeremiáš 11:19...vedený na porážku, netušil jsem, jaké úklady na  chystají: "Porazme strom i s ovocem, ze země živých ho...
Jeremiáš 12:3...nablízku, jejich svědomí jsi však vzdálený. Ty , Hospodine, znáš, vidíš a zkoušíš, zda jsem ti v...
Jeremiáš 12:8...lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je! dědictví je...
Jeremiáš 13:22...ženu, když rodí? Ptáš-li se sama sebe: "Proč  to potkalo?" - To za množství tvých vin ti zvedli sukně...
Jeremiáš 13:25...vichrem. To bude tvůj úděl, to jsem ti vyřil, praví Hospodin, protože jsi na zapomněla a...
Jeremiáš 15:1...naději, jsi to ty, kdo vše působí! Hospodin mi řekl: "I kdyby se přede postavili Mojžíš a Samuel,...
Jeremiáš 15:6...Kdo se zastaví zeptat se, jak ti je? Opustil jsi , praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na tebe ruku a...
Jeremiáš 15:15...plameny!" Hospodine, ty rozumíš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na mých...
Jeremiáš 15:16...žít - považ, jaké kvůli tobě snáším urážky! Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je sněd, tvá slova ...
Jeremiáš 15:17... Bože zástupů, patřím přece tobě! Nesedávám s mi, kdo se veselí, neoslavuji s nimi. Sedím sám, protože...
Jeremiáš 16:11...nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové  opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy,...
Jeremiáš 16:12...a zlým srdcem, místo abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu do země, kterou jste...
Jeremiáš 17:14...Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn -...
Jeremiáš 17:18... útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo  pronásledují, a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni,...
Jeremiáš 17:24...odmítali slyšet a nedali se poučit. Pokud  ale opravdu poslechnete, praví Hospodin, a přestanete v...
Jeremiáš 17:27...Hospodinova domu přinesli oběť vděčnosti. Pokud  však neposlechnete a nebudete světit sobotní den, pokud...
Jeremiáš 18:10...budou páchat, co je v mých očích zlé, a nebudou  poslouchat, pak i upustím od dobra, jež jsem jim...
Jeremiáš 18:15...mezi horami chladné bystřiny? Můj lid však na  zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na svých cestách...
Jeremiáš 18:19...a na jeho slova vůbec nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet...
Jeremiáš 18:20...odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na  kopou jámu? Pamatuj, jak jsem se stavěl před tebe a...
Jeremiáš 18:22...ozývá, na náhle přivedeš útočníka - vždyť mi vykopali jámu, aby lapili, nohy chtěli chytit do...
Jeremiáš 18:23... ty sám víš o všech jejich plánech, aby  zabili. Neodpouštěj jim jejich viny, nepřehlížej jejich...
Jeremiáš 19:4...uslyší, nepřestane znít v uších. To proto, že  opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo...
Jeremiáš 20:7...přátelé, kterým jsi prorokoval lež!" Sváděl jsi , Hospodine, a se nechal svést. Zmocnil ses a...
Jeremiáš 20:11... pak se mu pomstíme!" Hospodin je ale se mnou, ten udatný bojovník, a tak ti, kteří pronásledují,...
Jeremiáš 20:14...je zlořečený den, kdy jsem byl narozen! Den, kdy  matka rodila, není požehnán! je zlořečený ten, kdo...
Jeremiáš 20:17...naříkavý pláč a v poledne bojový pokřik! Proč  nezabil ještě v lůně, aby se mi matka stala hrobem a...
Jeremiáš 22:6...praví Hospodin o domu judského krále: "Jsi pro  jako Gileád, jako libanonský vrcholek. Zbude z tebe však...
Jeremiáš 22:16...- tehdy bývalo dobře! To totiž znamená znát , praví Hospodin. Ty ale nemáš oči ani srdce než pro svůj...
Jeremiáš 23:14...a sváděli Izrael, můj lid. U proroků v Jeruzalé jsem viděl úděsnost: páchání nevěry a život ve lži;...
Jeremiáš 24:3...fíky, tak špatné, že nešly jíst. "Co vidíš, Jeremiáši?" zeptal se Hospodin. "Fíky," odpověděl jsem. "Ty...
Jeremiáš 24:7...je a nevykořením. Dám jim takové srdce, aby  znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem...
Jeremiáš 25:6... neslužte jim a neklaňte se jim; nepopouzejte  svými výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste...
Jeremiáš 25:7...výtvory, na vás nedopustím neštěstí!' Vy jste  ale neposlouchali, praví Hospodin, a k vlastnímu...
Jeremiáš 25:17...ruky a napojil jím všechny národy, k nimž  Hospodin poslal: Jeruzalém a judská města s jejich králi...
Jeremiáš 26:4... Řekni jim - ‚Tak praví Hospodin: Jestliže  neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který...
Jeremiáš 26:12...městu - slyšeli jste to na vlastní uši!" Jeremiáš na to všem velmožům i všemu lidu řekl: "Hospodin ...
Jeremiáš 26:14...upustí od zla, kterým vám hrozil. Pokud jde - hle, jsem ve vašich rukou. Udělejte se mnou, co uznáte...
Jeremiáš 26:15...co uznáte za dobré a správné, ale vězte, že když  zabijete, uvalíte na sebe i na toto město a jeho...
Jeremiáš 29:13...ke mně s modlitbami, vás vyslyším. Budete  hledat a najdete , když budete hledat celým srdcem....
Jeremiáš 31:18...‚Byl jsem nepovolný jako mladý býk, krotil jsi  a jsem zkrocený. Obrať , se vrátím zpět, vždyť...
Jeremiáš 31:34...druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!' Všichni  totiž budou znát, od nejmenších po největší z nich,...
Jeremiáš 32:29... kteří na něj útočí, vtrhnou dovnitřsto vypálí; spálí je i s domy, na jejichž střechách ...
Jeremiáš 32:30... co je zlé v mých očích. Ano, synové Izraele  pořád jen urážejí tím, co vlastníma rukama dělají, praví...
Jeremiáš 32:31...Hospodin. Ode dne, kdy bylo vystavěno, dodnes mi toto město bylo jen k zlosti. Hněvali tak, že je...
Jeremiáš 32:32...vyhnat ze své přítomnosti. Synové Izraele i Judy  uráželi vším tím zlem, které páchali - oni i jejich...
Jeremiáš 32:39...Bohem. Dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby  ctili po všechny dny - pak bude dobře jim i jejich...
Jeremiáš 32:40...pak bude dobře jim i jejich potomkům. Uzavřu s nimi věčnou smlouvu, že je nikdy nezbavím svého dobrodiní. Do...
Jeremiáš 34:14...ale potom jej propustíš na svobodu.' Vaši otcové  ovšem neposlechli, vůbec si toho nevšímali. Vy jste ale...
Jeremiáš 34:17...je. A proto tak praví Hospodin: Neposlechli jste . Nevyhlásili jste svobodu každý svému bratru, svému...
Jeremiáš 35:14...poslouchají, co jim přikázal jejich otec k vám ale mluvím znovu a znovu, a vy neposloucháte....
Jeremiáš 35:15...cizí bohy a neslužte jim, můžete žít v zemi, kterou jsem dal vám i vašim otcům.' Vy ale vůbec...
Jeremiáš 35:16... dodržují, co jim jejich otec přikázal ale tento lid neposlouchá. A proto tak praví Hospodin,...
Jeremiáš 37:18... "Padneš do rukou babylonského krále!" Potom Jeremiáš králi Cidkiášovi řekl: "Čím jsem se proti tobě, tvým...
Jeremiáš 37:20...nepřitáhne proti vám ani proti této zemi'? Teď  však prosím vyslechni, můj pane a králi. Pokorně ...
Jeremiáš 38:15...Jeremiášovi. "Nic přede mnou netaj." "Copak bys  nezabil, kdybych ti to řekl?" odpověděl Jeremiáš...
Jeremiáš 38:19...jejich rukám neunikneš ani ty." Král Cidkiáš Jeremiášovi odpověděl: "Bojím se Židů, kteří přeběhli k...
Jeremiáš 38:26...Odpověz jim: ‚Prosil jsem krále o slitování, aby  neposílal zpátky do Jonatanova domu, abych tam neumřel...
Jeremiáš 42:9..."Tak praví Hospodin, Bůh Izraele, k němuž jste  poslali, abych mu předložil vaši prosbu: Jestliže...
Jeremiáš 42:20... že jsem vás dnes varoval. Klamali jste totiž sami sebe, když jste posílali za Hospodinem, svým Bohem,...
Jeremiáš 42:21...my to splníme.' Nuže, dnes jsem vám to tedy oznámil, ale vy jste Hospodina, svého Boha, neposlechli v ničem...
Jeremiáš 44:3...trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když chodili pálit kadidlo a sloužit cizím bohům, které...
Jeremiáš 44:8... takže z vás nezůstane ani poslední zbytek? Proč  urážíte výtvory svých rukou? Proč pálíte kadidlo cizím...
Jeremiáš 49:4...a s ním i jeho kněží a velmoži. Chlubíš se svými pláněmi? Že je tvá pláň tak úrodná, dcero nevěrná?...
a další...

Slova obsahující : bartoloměj (2) bartoloměje (2) betlémě (8) břímě (6) domě (179) hřmění (5) chormě (3) chrámě (25) jámě (8) jeruzalémě (237) jmění (25) jměním (2) kromě (113) lakomě (2) (1832) měď (3) měděných (1) mědi (3) mědí (2) měditepec (1) měch (6) měchu (2) měchů (7) měchy (11) měj (28) mějme (1) mějte (38) měkké (1) měl (445) měla (105) mělčinu (2) měli (172) mělo (28) měls (1) měly (37) mění (3) měníš (1) měr (8) měření (3) měřeno (23) měří (2) měřic (2) měřicí (8) měřící (4) měřících (1) měřil (4) měřila (6) měřili (1) měřilo (2) měřily (1) měřit (3) měříte (3) měřítek (1) měřítkem (1) měřítko (1) měsíc (64) měsíce (166) měsíci (40) měsících (4) měsíců (23) měsíčky (1) měsíčních (1) měst (126) města (507) městě (193) městeček (5) městečka (2) městečkách (1) městečku (1) městech (80) městem (31) město (291) městská (6) městské (26) městského (1) městském (2) městskou (1) městský (3) městských (6) městským (4) městskými (1) městští (2) městu (48) městům (18) městy (15) měšce (3) měšci (1) měšec (4) měšťané (6) měšťanů (3) měšťanům (2) měšťany (4) naměřil (2) naměřili (2) náměstí (9) náměstích (5) náměstím (2) nejpřímější (1) neměj (17) nemějme (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |