Měřilo

Hledám varianty 'měřilo' [ měříte (3) měřit (3) měřily (1) měřilo (2) měřili (1) měřila (6) měřil (4) měří (2) měřeno (23) ]. Nalezeny 44 verše.
Exodus 16:18...a nasbírali někdo více, někdo méně. Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo...
Exodus 30:13...zahrnut do sčítání, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Tento půlšekel...
Exodus 30:24...šekelů vonného puškvorce, 500 šekelů kasie (vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje....
Exodus 38:13...byly stříbrné. Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy...
Exodus 38:24...jako dar) bylo celkem 29 talentů a 730 šekelůměřeno šekelem svatyně. Stříbra od členů obce zahrnutých do...
Leviticus 5:15...bez vady o patřičné ceně v šekelech stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). To je oběť odškodnění. To, co...
Leviticus 27:3...dvaceti do šedesáti let bude 50 šekelů stříbra (měřeno šekelem svatyně). Bude-li to žena, její cena bude 30...
Numeri 3:47...počet levitů, vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger). To stříbro...
Numeri 3:50...za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně). Podle Hospodinova rozkazu pak...
Numeri 7:13... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:19... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:25... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:31... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:37... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:43... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:49... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:55... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:61... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:67... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:73... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 7:79... jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané...
Numeri 18:16...je vyplatit za určenou cenu 5 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně, což je 20 ger). Prvorozené ze...
Deuteronomium 3:11...Amonců - devět loket nadél a čtyři lokty našířměřeno běžným loktem!) Zemi, kterou jsme tenkrát obsadili,...
1. Královská 6:17... Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla...
1. Královská 6:24...10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10...
1. Královská 7:15... Vytvořil dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i...
1. Královská 7:23...nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod...
1. Královská 7:38...umyvadel, každé o objemu 40 batů. Každé umyvadlo měřilo 4 lokte a spočívalo na jednom z deseti stojanů. Pět...
2. Královská 19:22... proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých...
2. Letopisů 3:3... které Šalomoun položil pro Hospodinův chrámměřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle...
2. Letopisů 3:11...cheruby a i je pokryl zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním...
2. Letopisů 4:2...nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod...
Izaiáš 37:23... proti komu jsi zvedl hlas? Koho sis pyšně měřil očima? Svatého Izraelova! Urážels Pána ústy svých...
Izaiáš 44:13...ani se nenapije, se vysílí. Řezbář tu modlu měří šňůrou a zakresluje křídou, opracovává ji dláty,...
Jeremiáš 52:21... Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a stěny měl na 4 prsty silné; na...
Pláč 2:8...zničí hradby Dcery sionské. Natáhl šňůru, začal měřit, odvrátit od zkázy nedal se. Hradby i bašty proto...
Ezechiel 40:14...stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k pilířům ústícím do...
Ezechiel 45:14...každého chomeru ječmene. Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého koru (jako deset...
Ezechiel 48:20...kmenů. Celé toto vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec vyčleníte jako...
Ezechiel 48:35...a brána Neftalímova. Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat:...
Abakuk 3:6...morová, v patách mu kráčí Nákaza! Zastavil seměří zem; národy se chvějí pod jeho pohledem. Odvěká pohoří...
Matouš 7:2...soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku v oku...
Marek 4:24...pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude přidáno....
Lukáš 6:38...vrchovatá se octne ve vašem náručí. Jakou mírou měříte, takovou vám bude zase odměřeno." Pověděl jim...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |