Hledám varianty '' [ mnou (375) mně (491) mne (115) mi (1386) (1832) (1182) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 3:12...zakázal jíst?" Adam odpověděl: "Žena, kterou jsi mi dal, aby byla se mnou, ta mi dala z toho stromu, a tak...
Genesis 3:13..." "Cos to udělala?" řekl Hospodin Bůh ženě. "Had  podvedl, a tak jsem jedla," odpověděla. Hospodin Bůh...
Genesis 4:10...řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď budeš zlořečenější než země, která...
Genesis 4:14...unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď, dnes  vyháníš ze vší úrodné země a budu se před tebou muset...
Genesis 4:23...řekl svým ženám: "Ado a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu...
Genesis 4:25...bude mstěn sedmasedmdesátkrát!" Adam se znovu miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno...
Genesis 6:7..."Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu ze a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je...
Genesis 6:17... Uděláš v spodní, druhé a třetí patro. Hle sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny...
Genesis 7:1...do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. Ze všech čistých...
Genesis 9:9...Bůh k Noemovi a jeho synům promluvil: "Hle uzavírám smlouvu s vámi, s vaším budoucím semenem i s...
Genesis 9:13...pokládám duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí. Kdykoli zahalím zemi oblakem a na oblaku se...
Genesis 12:12...uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi sestra...
Genesis 12:13...naživu. Říkej prosím, že jsi sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky tobě zůstal naživu."...
Genesis 12:18...ranami. Farao si proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá...
Genesis 13:8...) Abram tehdy Lotovi řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře -...
Genesis 13:9...jsme přece bratři. Neleží snad před tebou celá ze? Odděl se ode , prosím. Půjdeš-li vlevo, půjdu...
Genesis 14:21...ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl:...
Genesis 14:23...ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚ jsem obohatil Abrama.' Nechám si jen to, co snědli...
Genesis 14:24...co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké...
Genesis 15:1...a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době l Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 15:2..." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům zanechám...
Genesis 15:3...zanechám Eliezerovi z Damašku. Pohleď, nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj...
Genesis 15:7...mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského Uru, abych...
Genesis 15:9...poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou kozu, tříletého berana, také...
Genesis 15:14...budou zotročeni a utiskováni po čtyři sta let však také budu soudit národ, jemuž budou otročit, a tak...
Genesis 16:2... Proto Saraj Abramovi řekla: "Pohleď, Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otrokyní - snad...
Genesis 16:5...náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou pohrdat. s tebou rozsoudí Hospodin!" Abram Saraj...
Genesis 16:13...k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne vidí!" Řekla totiž: "Právě zde jsem pohlédla k Tomu,...
Genesis 16:14...jméno "Beer-lachai-roi, Studnice Živého, který mne vidí." Jak známo, leží mezi Kádešem a Beredem. Hagar...
Genesis 17:1...devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále přede mnou a buď poctivý...
Genesis 17:4...padl na tvář a Bůh k němu mluvil: "Hle sám s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů....
Genesis 17:11...a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v...
Genesis 18:3... Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého služebníka! Když...
Genesis 18:21...pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s nimi konec; a pokud ne, poznám to." Ti muži...
Genesis 19:19...svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi mi veliké milosrdenství, když jsi mi zachránil život. ...
Genesis 19:20...neštěstí postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto sto je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech...
Genesis 20:5..."Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala:...
Genesis 20:6...úmyslem. Proto jsem také zadržel, abys proti mně nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Nyní tu...
Genesis 20:9...Čím jsem se proti tobě provinil, že jsi na  a na království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi...
Genesis 20:11...‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba  kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu ...
Genesis 20:13...ne matky, a tak se stala mou ženou. A když mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce,...
Genesis 21:6...Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát...
Genesis 21:23..."Bůh je s tebou ve všem, co děláš. Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého...
Genesis 21:26..."Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a jsem o tom do dneška neslyšel."...
Genesis 21:30...jsi postavil zvlášť?" "Těch sedm jehňat ode  dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal ,"...
Genesis 22:5...řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s oslem a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a vrátíme se...
Genesis 22:12...jsem poznal, že jsi bohabojný - vždyť jsi kvůli mně neušetřil svého syna, svého jediného." Abraham tedy...
Genesis 23:4... promluvil k místním Chetejcům: "Jsem mezi mi hostem a přistěhovalcem; dovolte mi u vás vlastnit...
Genesis 23:8... abych tu pochoval svou mrtvou, poslyšte mne a přimluvte se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi...
Genesis 23:9...se za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole....
Genesis 23:11...do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm....
Genesis 23:13...lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to pole peníze....
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to...
Genesis 24:5...syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby  snad ta žena nechtěla následovat do této země, mám tvého...
Genesis 24:7...mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes, který  vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil...
Genesis 24:12... Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a prokaž mému pánu Abrahamovi své...
Genesis 24:14... abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij zatím napojím tvé velbloudy,' pak je to ta, kterou...
Genesis 24:17... Služebník přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu." "Jen se napij,...
Genesis 24:23...ruce, každý o váze deseti šekelů, a řekl: "Pověz mi prosím, čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce...
Genesis 24:27...mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své milosrdenství a věrnost a že vedl po této cestě k...
Genesis 24:30...a slyšel její slova, když říkala: "Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedy k onomu muži a hle, ten...
Genesis 24:37...pánu syna, jemuž dal všechno, co . Můj pán  pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi manželku z...
Genesis 24:39...mého syna.' Když jsem svému pánu řekl: ‚Co kdyby  ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin,...
Genesis 24:40...kdyby ta žena nechtěla následovat?' odpověděl mi: ‚Hospodin, před jehož tváří chodím, pošle s tebou svého...
Genesis 24:43... Když řeknu dívce, která vyjde pro vodu: ‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví:...
Genesis 24:44...mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro tvé...
Genesis 24:45...vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšlasta Rebeka se džbánem na rameni, sestoupila k prameni a...
Genesis 24:46...rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pil a ona...
Genesis 24:48...jsem Hospodinu, Bohu svého pána Abrahama, který  vedl pravou cestou, abych pro syna svého pána vybral...
Genesis 24:49...se k mému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud ne, sdělte mi to také, se mohu rozhodnout...
Genesis 24:54...noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte  k mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s...
Genesis 24:56...potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte  tu. Hospodin přece dal cestě zdar. Propusťte , ...
Genesis 24:62... Izák právě přicházel od Studnice Živého, který mne vidí (bydlel totiž v negevském kraji). K večeru Izák...
Genesis 25:11...Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého...
Genesis 25:22...však děti v jejím lůně mačkaly, řekla: "Proč se mi tohle děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin ...
Genesis 25:30... přišel Ezau z pole celý vyčerpaný. Ezau tehdy kobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho...
Genesis 25:31...vyčerpaný!" (A proto se mu říká Edom, Červený.) kob navrhl: "Prodej mi teď hned své prvorozenství."...
Genesis 25:32... že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu...
Genesis 25:33...Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a...
Genesis 26:3...se v zemi, kterou ti určím. Pobývej v této zemi a budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tajší muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to ...
Genesis 26:24... ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s...
Genesis 26:27...vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a vyhnali jste od...
Genesis 27:3...řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulec a luk, vyjdi do polí a...
Genesis 27:4...a luk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych...
Genesis 27:7...otce, jak říká tvému bratru Ezauovi: ‚Přines mi zvěřinu a připrav mi pochoutku, abych pojedl a požehnal...
Genesis 27:8...ti před Hospodinem, než umřu.' Poslechni  tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu,...
Genesis 27:9...můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce...
Genesis 27:11... aby pojedl, a aby ti proto požehnal, než umře." kob ale své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je...
Genesis 27:12...je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na  můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník...
Genesis 27:13...na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen  poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal...
Genesis 27:19..."Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsi, můj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob svému otci....
Genesis 27:20...našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi řekl:...
Genesis 27:25..."Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych ti s chutí...
Genesis 27:26...otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni...
Genesis 27:31..."Vstaň, otče, a jez z úlovku svého syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izák, jeho otec, mu však řekl:...
Genesis 27:32..." Izák, jeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn," odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák...
Genesis 27:33...kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl....
Genesis 27:34...a s nesmírnou hořkostí žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr...
Genesis 27:36...požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal jméno kob, Podrazák! Vždyť dvakrát podrazil: vzal mi...
Genesis 27:38..."Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakal. Jeho...
Genesis 27:43... tvůj bratr Ezau se těší, že zabije! Nyní  tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru...
Genesis 27:46...tenkrát řekla Izákovi: "Kvůli těm Chetejkám se mi zprotivil život. Vezme-li si Jákob za ženu nějakou...
Genesis 28:13...andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův....
Genesis 28:15...dojdou požehnání všechny rodiny země. Hle jsem s tebou! Budu chránit, kamkoli půjdeš, a znovu...
Genesis 28:16...Neopustím , dokud nevykonám, co jsem ti řekl." kob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu...
Genesis 28:20...dům, ačkoli se tomu městu předtím říkalo Luzkob tehdy složil tento slib: "Bude-li Bůh se mnou,...
Genesis 28:22...památník, se stane Božím domem a ze všeho, co mi dáš, ti věrně oddělím desátek." Jákob tedy směle...
Genesis 29:15...řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen...
Genesis 29:19..."Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň." A tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu...
Genesis 29:21...to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom kob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu,...
Genesis 29:25...děvečku.) Přišlo ráno a hle - byla to Léa! "Cos mi to udělal?" ptal se Jákob Lábana. "Copak jsem ti...
Genesis 29:27...svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že mi budeš sloužit dalších sedm let." Jákob tedy souhlasil....
Genesis 29:32...řekla: "Hospodin pohlédl na trápení. Teď   můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když...
Genesis 29:33...syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto." Dala mu tedy jméno Šimeon...
Genesis 29:34... a když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A...
Genesis 30:1... Tehdy přestala rodit. Když Ráchel viděla, že kobovi nerodí děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi:...
Genesis 30:2...a řekla Jákobovi: "Dej mi syny, nebo umřu!" kob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha,...
Genesis 30:6...a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu...
Genesis 30:13...syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, Blažený....
Genesis 30:14...pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole, nalezl milostná jablíčka mandragory a přinesl je své matce Lée....
Genesis 30:15...tvůj syn." Ta však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka...
Genesis 30:16...za milostná jablíčka od tvého syna." Když se pak kob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy:...
Genesis 30:18...porodila Jákobovi pátého syna. Tehdy řekla: "Bůh  odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A...
Genesis 30:20...Jákobovi šestého syna. Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v...
Genesis 30:23... Počala tedy, a když porodila syna, řekla: "Bůh  zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek,...
Genesis 30:24...mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel Jákobovi...
Genesis 30:25...mi Hospodin přidá dalšího syna!" Když Ráchel kobovi porodila Josefa, řekl Jákob Lábanovi: "Propusť ,...
Genesis 30:26..."Propusť , se vrátím domů do své země. Dej mi ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech ...
Genesis 30:27..." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem, že mi Hospodin kvůli tobě požehnal." A...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." kob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a...
Genesis 30:31...dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu pást a střežit tvá...
Genesis 30:33...prokáže takto: přijdeš přehlédnout mou odnu, se mi každé kůzle, jež nebude skvrnité nebo...
Genesis 31:3... mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin kobovi řekl: "Vrať se do země svých otců a ke svému...
Genesis 31:5...stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že  mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou....
Genesis 31:7...vašemu otci sloužil ze všech sil, ale váš otec  šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil...
Genesis 31:9... Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl oči...
Genesis 31:11... Byli pruhovaní, skvrnití a strakatí. Tehdy  v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem...
Genesis 31:13... neboť jsem viděl vše, co ti Lában dělá jsem Bůh Bet-elu, kde jsi pomazal památný kámen a kde...
Genesis 31:26...druhy se utábořili v gileádských horách.) Lában kobovi řekl: "Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl...
Genesis 31:27... jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a nic jsi mi neřekl! Vyprovodil bych s...
Genesis 31:28...a písněmi, s tamburínou a citerou. Nenechal jsi  ani políbit syny a dcery - zachoval ses jako hlupák!...
Genesis 31:29...jsem vám býval ublížit, ale Bůh vašeho otce ke mně minulé noci promluvil a řekl: ‚Neodvažuj se Jákobovi...
Genesis 31:31...otcovském domě. Proč jsi ale ukradl bohy?!" kob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože jsem se bál;...
Genesis 31:36..." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se kob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem...
Genesis 31:39... ale sám jsem nahrazoval škodu. Vymáhal jsi ode mne, co bylo ukradeno ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve...
Genesis 31:40...ve dne i co bylo ukradeno v noci. Ve dne  stravoval žár a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí...
Genesis 31:41...a v noci mráz, mi i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti...
Genesis 31:42...otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou, určitě bys teď propustil s prázdnou! Bůh ale viděl...
Genesis 31:44...narodily? Proto nyní pojď, vstupme do smlouvy a ty - je to pro mne a pro tebe svědectvím." Jákob...
Genesis 31:49...dostala jméno Gal-ed, Mohyla svědectví, a také Micpa, Stráž, neboť řekl: " se rozejdeme, Hospodin...
Genesis 31:52...nepřiblížím za tuto mohylu a že ani ty se ke mně za tuto mohylu a za tento památník nepřiblížíš se zlým...
Genesis 32:10...ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit." kob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce...
Genesis 32:11... aby se ti vedlo dobře,' nejsem hoden všeho milosrdenství a věrnosti, kterou jsi svému služebníku...
Genesis 32:12...s holí, a teď jsou ze mne dva tábory! Vytrhni  prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím,...
Genesis 32:17... každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte přede mnou a mezi jednotlivými stády nechte odstup." Tomu vepředu...
Genesis 32:21...k Ezauovi, ho najdete: ‚Hle, tvůj služebník kob jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem,...
Genesis 32:27...při tom zápasu vymkl kyčel. Tehdy řekl: "Pusť , začíná svítat!" "Nepustím , dokud mi nepožehnáš!"...
Genesis 32:30...jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" kob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však...
Genesis 33:10..."Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." kob však odpověděl: "Prosím, nikoli! Přijmi laskavě ode...
Genesis 33:11...tvou tvář, je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z mého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh...
Genesis 33:14...prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed pak budu pokračovat zvolna, jak bude moci stačit stádo,...
Genesis 33:15..."Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." kob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi jen...
Genesis 34:4... Potom Šechem přemlouval svého otce Chamora: "Vezmi mi tu dívenku za ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem...
Genesis 34:12...vás prosím; dám vám, cokoli si řeknete! Uložte mi vysoké věno a mnoho darů a dám, kolik mi řeknete, jen...
Genesis 34:30...ženy zajali a vše, co bylo v domech, vyplenilikob pak Šimeonovi a Levimu vyčetl: "Přivedli jste do...
Genesis 35:3...vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž  vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou...
Genesis 35:11...Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe...
Genesis 37:9...víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak l ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem...
Genesis 37:10...vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to l za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět...
Genesis 37:14... zda jsou tví bratři i ovce v pořádku, a přijď mi to povědět." A tak ho vyslal z hebronského údolí. Když...
Genesis 37:16..."Hledám své bratry," odpověděl Josef. "Řekni mi prosím, kde pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel...
Genesis 38:16...totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda."...
Genesis 38:22...se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla."...
Genesis 38:26...věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než  - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A...
Genesis 39:7...na Josefovi oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když ...
Genesis 39:8...On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když  můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi...
Genesis 39:9... co mu patří, mi svěřil do rukou. Nikdo nemá v do větší pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe,...
Genesis 39:12...doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal šaty v její ruce, utekl a běžel ven....
Genesis 39:14...Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s mi zahrával?! Přišel a chtěl se se mnou vyspat, ale jsem...
Genesis 39:15... Když uslyšel, jak křičím, nechal své šaty, utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle...
Genesis 39:17...hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl, ke mně přišel a chtěl si se mnou zahrávat! Když jsem se ale...
Genesis 39:18...jsem se ale dala do křiku, nechal své šaty a utekl ven." Josefův pán naslouchal slovům své ženy, a...
Genesis 39:19...slovům své ženy, a když řekla: "Takto se ke mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho...
Genesis 40:8...se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "li jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:14...číšníkem. se ti však povede dobře, pamatuj na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil...
Genesis 40:16... jak dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I  jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky...
Genesis 40:17...pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je...
Genesis 41:10...Farao se kdysi rozhněval na své služebníky a dal  do vězení v domě velitele stráže - a vrchního pekaře....
Genesis 41:11...v domě velitele stráže - a vrchního pekaře i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli...
Genesis 41:13...jeho snu. A jak nám vyložil, tak se stalomně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy...
Genesis 41:16...sen, vyložíš ho." Josef faraonovi odpověděl: "Ne , ale Bůh faraonovi příznivou odpověď!" Farao tedy...
Genesis 41:24...pěkných. Vyprávěl jsem to věštcům, ale nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl:...
Genesis 41:44...nad celou egyptskou zemí. Farao Josefovi řekl: " jsem farao, ale bez tvého svolení nikdo v celém Egyptě...
Genesis 41:51... Josef dal prvorozenému jméno Manases, Zapomně, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout na všechno ...
Genesis 41:52...pak dal jméno Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh  v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě...
Genesis 42:20...rodinám zrní k zahnání hladu. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se vaše slova ověří a...
Genesis 42:33...otcem doma v kanaánské zemi.' Ten muž, pán ze, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte...
Genesis 42:34...jídlo k zahnání hladu a jděte. Přiveďte však ke mně svého nejmladšího bratra! Tak se přesvědčím, že nejste...
Genesis 42:36... dostali strach - oni i jejich otec. Jejich otec kob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef není,...
Genesis 43:3..."Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!' Pošleš-li s námi našeho bratra...
Genesis 43:5...ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi...
Genesis 43:6...bez svého bratra!'" Izrael zvolal: "Proč jste mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte...
Genesis 43:8...otci Izraelovi navrhl: "Pošli toho chlapce se mnou. Nech nás vstát a jít, zůstaneme naživu a nezemřeme...
Genesis 43:9...naživu a nezemřeme my ani ty ani naše děti se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k...
Genesis 43:14...u něj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s mi propustil vašeho dalšího bratra i Benjamína. A ,...
Genesis 43:16...do Egypta a stanuli před Josefem. Když s nimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu: "Odveď...
Genesis 43:29...se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?" Potom řekl: "Kéž je ti Bůh milostiv, synu!"...
Genesis 44:15...to pokoušeli provést? Nevíte snad, že muž jako  dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není...
Genesis 44:21...Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane,...
Genesis 44:23...jsi však svým služebníkům řekl: ‚Nepřijde-li s mi váš nejmladší bratr, nechoďte mi nikdy na oči!' A tak...
Genesis 44:27...' Tvůj služebník, náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi...
Genesis 44:28...víte, že mi manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 44:29...jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete ...
Genesis 45:3... a doneslo se to do faraonova paláce.) " jsem Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj...
Genesis 45:4...oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl Josef svým bratrům. A když přišli blíž,...
Genesis 45:5...Netrapte se ale a nehněvejte se na sebe, že jste  sem prodali. Sám Bůh sem poslal před vámi, aby vám...
Genesis 45:7...pět let, kdy se nebude orat ani sklízet. Bůh  poslal před vámi, aby zajistil vaše přežití na zemi a...
Genesis 45:8...vysvobozením. Nebyli jste to tedy vy, kdo  sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem,...
Genesis 45:9...a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh  učinil pánem celého Egypta. Neotálej a přijď ke mně!...
Genesis 45:10...a přijď ke mně! Budeš bydlet v kraji Gošen, kde mi budeš nablízku - ty, tví synové i synové tvých synů,...
Genesis 45:12...oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s mi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě...
Genesis 45:18...se na cestu. dorazíte do kanaánské země, vezte svého otce i své rodiny a přijďte ke mně. Dám vám to...
Genesis 46:3..."Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. " jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do...
Genesis 46:4...do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ půjdu do Egypta s tebou a odtud znovu přivedu; tvé...
Genesis 46:31...svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu...
Genesis 47:16... když došly peníze?" Josef odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly...
Genesis 47:29... přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení...
Genesis 47:30... v Egyptě! ulehnu ke svým otcům, vynes  z Egypta a pochovej v jejich hrobě." "Udělám, co...
Genesis 48:3...Izrael se vzchopil a posadil se na lůžkukob pak Josefovi řekl: "Všemohoucí Bůh se mi ukázal v...
Genesis 48:4...v Luzu v kanaánské zemi, požehnal mi a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z...
Genesis 48:5...před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po...
Genesis 48:7...pod jménem svých bratrů. Chci to tak proto, že mi Ráchel na cestě z Padanu zemřela. Byli jsme v...
Genesis 48:9...otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je prosím ke mně, ...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Anděl, jenž  ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům....
Genesis 48:21...před Manasesem. Potom řekl Josefovi: "Hle umírám, ale Bůh bude s vámi a přivede vás zpět do...
Genesis 49:29..." budu připojen ke svému lidu, pochovejte  k mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do...
Genesis 50:4... promluvil Josef k faraonovu dvoru: "Prokažte mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu....
Genesis 50:5...a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec  zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej v...
Genesis 50:19...Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to...
Genesis 50:20...se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to však zamýšlel k dobrému, aby se stalo,...
Genesis 50:24...na svůj klín. Nakonec Josef řekl svým bratrům: " umírám, ale Bůh k vám obrátí zřetel a vyvede vás odsud...
Exodus 2:9...matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a ti zaplatím." Žena tedy...
Exodus 2:14..."Kdo udělal naším vůdcem a soudcem? Chceš  snad zabít, jako jsi zabil toho Egypťana?" Mojžíš tedy...
Exodus 3:6... na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého otce, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke mně; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují....
Exodus 3:11... z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem , abych šel k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?"...
Exodus 3:12...k faraonovi a vyvedl syny Izraele z Egypta?" " budu s tebou!" odpověděl Bůh. "A toto ti bude znamením,...
Exodus 3:13... přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal  k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím, když se ...
Exodus 3:14...dodal: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal  k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš...
Exodus 3:15...řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal  k vám Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Bůh...
Exodus 3:16...izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh Abrahamův, Izákův a...
Exodus 3:19... abychom tam obětovali Hospodinu, našemu Bohu!'  však vím, že vás egyptský král nenechá odejít jinak než...
Exodus 4:1...oberete!" Mojžíš znovu namítl: "Pohleď, neuvěří mi a neposlechnou . Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti...
Exodus 4:10...v krev." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani...
Exodus 4:11...nebo hluchým, vidoucím nebo slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď. sám budu při tvých ústech a...
Exodus 4:12...slepým? Kdo jiný než , Hospodin? Nuže, pojď sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat."...
Exodus 4:15... Budeš k němu mluvit a vkládat mu slova do úst pak budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte...
Exodus 4:21...všechny divy, ke kterým jsem zmocnil však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít....
Exodus 4:23... Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit. Hle, nyní...
Exodus 5:1...Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to...
Exodus 5:22..." ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi  sem vůbec poslal? Od chvíle, kdy jsem přišel, abych tvým...
Exodus 6:2...opustili jeho zem!" Bůh promluvil k Mojžíšovi: " jsem Hospodin. Ukázal jsem se Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:6...si svou smlouvu. Proto řekni synům Izraele: ‚ jsem Hospodin. Vyvedu vás z egyptských robot, vysvobodím...
Exodus 6:7...vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že  jsem Hospodin, váš Bůh, jenž vás vyvádí z egyptských...
Exodus 6:8...vás vyvádí z egyptských robot. Přivedu vás do ze, o níž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a...
Exodus 6:12...ale Hospodinu řekl: "Pohleď, synové Izraele  neposlechli - jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám...
Exodus 6:29...mluvil k Mojžíšovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: " jsem Hospodin. Řekni egyptskému králi faraonovi vše, co...
Exodus 6:30...Hospodinu namítl: "Pohleď, vždyť koktám! Copak  farao bude poslouchat?" Hospodin Mojžíšovi řekl:...
Exodus 7:3... aby propustil syny Izraele ze své země však posílím faraonovu hrdost a budu v egyptské zemi...
Exodus 7:5...z jejich středu, tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přesně to, co jim...
Exodus 7:16...v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi...
Exodus 7:17... Takto praví Hospodin: ‚Nyní poznáš, že  jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím...
Exodus 7:26...mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor:...
Exodus 8:4...a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu,   i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid...
Exodus 8:5...obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za tebe, za tvé dvořany...
Exodus 8:16...‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor:...
Exodus 8:18...lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že  Hospodin jsem přítomen v této zemi, učiním rozdíl mezi...
Exodus 8:24... Nechoďte ale příliš daleko. Modlete se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlit k Hospodinu hned,...
Exodus 9:1...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je...
Exodus 9:13...Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s...
Exodus 9:14... aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš,...
Exodus 9:27...svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je v právu se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích...
Exodus 10:2...provedl, a o znameních, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem Hospodin." A tak šel...
Exodus 10:3... Bůh Hebrejů: ‚Jak dlouho se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však...
Exodus 10:17...vašemu Bohu, i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu,...
Exodus 10:28...ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči. V den, kdy mi...
Exodus 11:8...od Egypta.' Tehdy přijdou všichni tví dvořané za mnou a budou se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen...
Exodus 12:12...jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na...
Exodus 12:32... "Jděte a služte Hospodinu, jak jste žádali! Vezte si svůj brav i skot, jak jste žádali, jen jděte! A...
Exodus 13:2...k Mojžíšovi znovu promluvil: "Zasvěť mi všechny prvorozené. Všechno, co mezi Izraelci otvírá...
Exodus 13:8...den řekneš svým dětem: ‚To kvůli tomu, co pro  udělal Hospodin, když jsem vycházel z Egypta.' A budeš...
Exodus 14:4...celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že  jsem Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému...
Exodus 14:15...mlčet." Hospodin tehdy Mojžíšovi řekl: "Proč ke mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl...
Exodus 14:17...Synové Izraele projdou skrz moře suchou nohou sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do...
Exodus 14:18...i jeho jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že  jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho...
Exodus 15:2... to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebit....
Exodus 15:26...on považuje za správné, řídit se jeho přikázáními a zachovávat všechna jeho ustanovení, pak na tebe...
Exodus 16:12...a ráno se nasytíte chlebem, abyste poznali, že  jsem Hospodin, váš Bůh." Když nastal večer, přiletěly...
Exodus 17:2...vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na  dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid...
Exodus 17:4..."Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli  ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a...
Exodus 17:6...hůl, kterou jsi udeřil do Nilu, a jdi. Pohleď budu stát před tebou tam na skále, na Orébu. Udeř do...
Exodus 17:9...řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na vrchol...
Exodus 18:4...Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým mečem."...
Exodus 18:6...Mojžíš tábořil u Boží hory. Vzkázal Mojžíšovi: ", tvůj tchán Jetro, jdu k tobě s tvojí manželkou a oběma...
Exodus 18:15...před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou...
Exodus 18:16...ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi stranami a oznamuji Boží ustanovení a...
Exodus 18:19...úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto  teď poslechni, poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty...
Exodus 19:5...můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět...
Exodus 19:6...žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím kněží a svatým národem.' Toto jsou...
Exodus 19:9...lidu Hospodinovi. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Hle k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s...
Exodus 20:2...promluvil všechna tato slova: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z...
Exodus 20:3... který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Nej žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Exodus 20:5...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Exodus 20:6...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Exodus 20:23...jste viděli, že jsem s vámi mluvil z nebe. Nic mi nepostavíte naroveň: neuděláte si bohy ze stříbra ani...
Exodus 20:24...si bohy ze stříbra ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné...
Exodus 20:25...své jméno, k tobě přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů;...
Exodus 22:22... Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a jejich volání jistě vyslyším. Vzplanu...
Exodus 22:26...přikrývá svou nahotu! V čem by spal? ke mně bude volat, vyslyším jej, neboť jsem milostivý....
Exodus 22:28...ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož se svým skotem a bravem: sedm dní...
Exodus 22:29...sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného...
Exodus 22:30...u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro  svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte...
Exodus 23:14... se ze tvých úst ani neozvou." "Třikrát ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených...
Exodus 23:15...chleby, jak jsem ti přikázal, v určený čas síce avivu, neboť v něm jsi vyšel z Egypta. Nikdo se...
Exodus 23:33...s nimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou st bydlet ve tvé zemi, aby nesvedli k hříchu proti mně....
Exodus 24:12...a pili. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vystup ke mně na horu a zůstaň tam. Dám ti kamenné desky - zákon a...
Exodus 25:2...k Mojžíšovi: "Řekni synům Izraele, pro mne vyberou sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého...
Exodus 25:8...a kameny pro zasazení do efodu a náprsníku.  mi udělají svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek...
Exodus 25:10...uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu." " mi vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte...
Exodus 25:30...je z čistého zlata. A na ten stůl budeš přede mne stále klást chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z...
Exodus 28:1...bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali kněžskou službu - Áron a jeho synové Nádab a...
Exodus 28:3...svatá roucha ke slávě a ozdobě. Promluv se všemi nadanými řemeslníky, jimž jsem dal důmyslného ducha, ...
Exodus 28:4...pro tvého bratra Árona a pro jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použijí na zlato, modrou,...
Exodus 28:41...a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky,...
Exodus 29:44...i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu. Budu přebývat uprostřed synů...
Exodus 29:46...synů Izraele a budu jejich Bohem. A poznají, že  jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z Egypta,...
Exodus 30:30...také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou službu. Synům Izraele řekneš: ‚Toto bude...
Exodus 31:13...Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení, abyste věděli, že ...
Exodus 31:17...všechna svá pokolení. Je to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech totiž Hospodin učinil...
Exodus 32:2... synům i dcerám zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli...
Exodus 32:10..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z...
Exodus 32:18...zní hluk boje!" Ten však odpověděl: "To není sot vítězství, to není poražených křik - slyším...
Exodus 32:23...víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s...
Exodus 32:24...jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle...
Exodus 32:26...k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni synové Leviho....
Exodus 32:32...jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím z knihy, kterou píšeš." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 32:33...odpověděl: "Ze své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle...
Exodus 33:3... Perizejce, Hivejce i Jebusejce. Půjdeš do ze oplývající mlékem a medem, avšak s tebou nepůjdu,...
Exodus 33:12... Mojžíš Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:16...odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to...
Exodus 33:18...zalíbení a znám osobně." Mojžíš řekl: "Ukaž mi prosím svou slávu!" Odpověděl: "Nechám před tebou projít...
Exodus 33:20..."Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk  nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl:...
Exodus 33:21...a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva,...
Exodus 34:1...si dvě kamenné desky podobné těm prvním na napíšu slova, jež byla na těch prvních deskách,...
Exodus 34:2...na horu Sinaj a tam, na vrcholu hory, stanešmne. Nikdo ale nevystupuje s tebou. Na celé hoře se...
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli...
Exodus 34:20...ze svých synů vyplatíš. Nikdo se přede mnou neukáže s prázdnou. Šest dní pracuj, ale sedmého dne...
Exodus 40:13...svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš...
Exodus 40:15...a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou službu. Toto pomazání je i všechna...
Leviticus 8:35...Hospodinovu stráž, abyste nezemřeli, neboť tak mi to bylo přikázáno." Áron pak se svými syny vykonal vše,...
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To l Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:13...ohnivých obětí pro tebe i pro tvé syny. Tak mi to bylo přikázáno. Také hrudí pozvedání i kýtu odevzdání...
Leviticus 10:19...svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a  postihly takové věci! Kdybych dnes jedl oběť za hřích,...
Leviticus 11:44...se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Posvěťte se a buďte svatí, neboť...
Leviticus 11:45...se žádnou havětí plazící se po zemi. Vždyť  jsem Hospodin, který vás vyvedl z Egypta, abych byl...
Leviticus 14:34...Mojžíšovi a Áronovi: " vejdete do kanaánské ze, kterou vám dávám do vlastnictví, a na některý dům v...
Leviticus 18:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k synům Izraele jsem Hospodin, váš Bůh. Nechovejte se podle způsobů...
Leviticus 18:4...zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla a...
Leviticus 18:5... zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít jsem Hospodin. Nikdo nesmí pohlavně obcovat s žádnou...
Leviticus 18:6...obcovat s žádnou svou pokrevní příbuznou jsem Hospodin. Nezostuzuj svého otce tím, že bys obcoval...
Leviticus 18:21...Molochovi - znesvětil bys tak jméno svého Boha jsem Hospodin. Nesmíš obcovat s mužem jako se ženou, je...
Leviticus 18:30...ohavných zvyklostí, jež se dodržovaly před mi. Neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh." ...
Leviticus 19:2..."Mluv k celé Izraelské obci: Buďte svatí, neboť  Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou...
Leviticus 19:3... neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý jte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte ...
Leviticus 19:4...se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů jsem Hospodin, váš Bůh. Když budete obětovat pokojnou...
Leviticus 19:10...upadlo. Nech to chudákovi a přistěhovalci jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte krást ani lhát ani...
Leviticus 19:12...přísahat - tak bys znesvětil jméno svého Boha jsem Hospodin. Nesmíš svého bližního utiskovat ani...
Leviticus 19:14...ani podrážet nohy slepému - boj se svého Boha jsem Hospodin. Nesmíte nikomu křivdit u soudu. Neber...
Leviticus 19:16...jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru....
Leviticus 19:18...se ani nechovej zášť proti synům svého liduMiluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin....
Leviticus 19:25...jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce jsem Hospodin, váš Bůh. Nejezte maso s krví. Nezabývejte...
Leviticus 19:28...si na těle smuteční jizvy ani žádné tetování jsem Hospodin. Nesmíš znesvětit svou dceru tím, že bys...
Leviticus 19:30...zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni jte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k...
Leviticus 19:31... Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň,...
Leviticus 19:32...se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čest a měj v úctě svého Boha. ...
Leviticus 19:34...mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi mi se budete chovat jako k vlastnímu. Miluj ho jako sám...
Leviticus 19:36...při soudu ani při měření, vážení či odměřováníjte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý...
Leviticus 19:37...všechna pravidla a všechny zákony plňte jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 20:3... musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z...
Leviticus 20:5...který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho...
Leviticus 20:7...lidu. Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte...
Leviticus 20:8... váš Bůh! Zachovávejte pravidla a plňte je jsem Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému...
Leviticus 20:23... Neřiďte se pravidly národa, který před mi vyháním, neboť páchali všechny tyto věci, se mi...
Leviticus 20:24... Vám jsem však řekl: Jejich zem převezmete vy sám vám ji dám, abyste ji obsadili - zem oplývající...
Leviticus 20:26...jsem oddělil, aby pro vás byli nečistí. Buďte mi svatí, neboť Hospodin jsem svatý a oddělil jsem vás...
Leviticus 21:8...zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému Bohuj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha....
Leviticus 21:12...na něm znak zasvěcení, olej pomazání jeho Boha jsem Hospodin. Ožení se jen s pannou...
Leviticus 21:15...s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!"...
Leviticus 21:23...k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť  jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil...
Leviticus 22:2...a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary, jež mi synové Izraele obětují jako svaté - jinak...
Leviticus 22:3... takový člověk bude vyvržen z přítomnosti jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových potomků by byl...
Leviticus 22:8...tím, že by jedl něco zdechlého nebo rozsápaného jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby...
Leviticus 22:9...a kvůli němu nezemřeli, když by to znesvětili jsem Hospodin, jejich Posvětitel. Svaté věci nesmí jíst...
Leviticus 22:16...by na sebe provinění vyžadující oběť odškodnění jsem Hospodin, jejich Posvětitel." Hospodin promluvil k...
Leviticus 22:30...je snědena téhož dne, nenechte z nic do rána jsem Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je. ...
Leviticus 22:31...Hospodin. Zachovávejte přikázání a plňte je jsem Hospodin. Neznesvěcujte svaté jméno; tak budu...
Leviticus 22:32...jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele jsem Hospodin, váš Posvětitel, který vás vyvedl z Egypta...
Leviticus 22:33...vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem jsem Hospodin." Hospodin promluvil k...
Leviticus 23:22...příbytcích. Když budete sklízet obilí své ze, nesklízej své pole do kraje a nepaběrkuj, co po...
Leviticus 23:43...z Egypta, nechal jsem je bydlet ve stanech jsem Hospodin, váš Bůh." A Mojžíš oznámil Hospodinovy...
Leviticus 24:22... Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš takto promluvil k...
Leviticus 25:17...bližního, ale každý se boj svého Boha - vždyť  jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte pravidla a zákony...
Leviticus 25:23...přijde nová úroda, budete moci jíst tu starou. Ze se nesmí prodávat natrvalo. Země totiž patří mně a vy...
Leviticus 25:38...peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Leviticus 25:55...to služebníci, které jsem vyvedl z Egypta jsem Hospodin, váš Bůh." "Nevytvářejte si žádné bůžky....
Leviticus 26:1...si modlu ani posvátný sloup, nestavte ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem...
Leviticus 26:2... váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni jte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat...
Leviticus 26:13... budu vaším Bohem a vy budete mým lidem jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta,...
Leviticus 26:14...jho, abyste mohli chodit vzpřímeně. Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato...
Leviticus 26:16...všechna přikázání, pak porušíte mou smlouvu vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici,...
Leviticus 26:18...utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil. Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy...
Leviticus 26:21...ovoce. Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni poslouchat, přidám vám kvůli...
Leviticus 26:23...zpustnou. Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně, postavím...
Leviticus 26:24...budete se nadále stavět proti mně, postavím se proti vám. sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát...
Leviticus 26:27...příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže  přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále...
Leviticus 26:28...budete se nadále stavět proti mně, postavím se zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy...
Leviticus 26:32...zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním sám zpustoším zemi tak, že nad strnou i vaši...
Leviticus 26:40...však vyznají svou vinu i vinu svých otců, že mi byli nevěrní a že se postavili proti mně, takže jsem se...
Leviticus 26:41...a že se postavili proti mně, takže jsem se postavil proti nim a zavedl je do země jejich nepřátel,...
Leviticus 26:44... pravidla. Přes to všechno, ačkoli budou v zemi svých nepřátel, je nezavrhnu a nezošklivím si je tak,...
Leviticus 26:45...národů vyvedl z Egypta, abych byl jejich Bohem jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež...
Numeri 3:12...promluvil k Mojžíšovi: "Hle jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci...
Numeri 3:13...Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji jsem Hospodin." Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti...
Numeri 3:41... Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. jsem Hospodin. Namísto všeho...
Numeri 3:45...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a...
Numeri 5:3...tábora ven, aby neposkvrnili tábor těch, mezi nimiž přebývám sám." Synové Izraele tak tedy učinili a...
Numeri 6:27...Tak budou pronášet jméno nad syny Izraele, a  jim požehnám." V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu...
Numeri 8:16...levité do služby při Stanu setkávání, neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je...
Numeri 10:10...svých oslav, při slavnostech, při začátcích síců, při zápalných obětech a při pokojných obětech. Tak...
Numeri 11:11...služebníka tak zlý? Čím jsem se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je...
Numeri 11:12... žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid...
Numeri 11:13...mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na  s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme jíst!' Sám je...
Numeri 11:15...všechny neunesu, je to nad síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím laskavost a raději ...
Numeri 11:16...neštěstí!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Shromáždi mi z izraelských stařešinů sedmdesát mužů, které znáš jako...
Numeri 11:17...ke Stanu setkávání, se tam postaví s tebou sestoupím a budu tam s tebou mluvit. Tehdy vezmu z Ducha...
Numeri 11:21...odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem  čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám jim masa,...
Numeri 11:29...jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž...
Numeri 14:11...sláva. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat...
Numeri 14:22...konal v Egyptě a na poušti, nikdo z těch, kdo mne desetkrát pokoušeli a neposlouchali, nespatří zem,...
Numeri 14:23...zaslíbil jejich otcům. Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb ale...
Numeri 14:24...služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země, do níž vstoupil, a jeho símě ji...
Numeri 14:27...k Mojžíšovi a Áronovi: "Jak dlouho bude proti mně toto zlé srocení reptat? Slyšel jsem reptání synů...
Numeri 14:28...jim: Jakože jsem živ, praví Hospodin, že s mi naložím tak, jak jste přede mnou sami řekli: Vaše...
Numeri 14:29...od dvaceti let výše, nikdo z vás, kdo jste proti mně reptali, nevejde do země, o níž jsem přísahal, že vás v...
Numeri 14:35...stane rok, abyste poznali mou nelibost. To říkám , Hospodin. Takto naložím s celým tímto zlým srocením,...
Numeri 15:41...přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych...
Numeri 16:28...i malými dětmi. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že  Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to...
Numeri 16:29... přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak  neposlal Hospodin. Způsobí-li však Hospodin něco úplně...
Numeri 17:25...pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich reptání proti mně a nezemřou." A Mojžíš učinil přesně tak, jak mu...
Numeri 18:6...na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle sám jsem z řad synů Izraele vybral vaše bratry levity....
Numeri 18:8... zemře." Hospodin promluvil k Áronovi: "Hle sám jsem ti svěřil do péče své obětní příspěvky se všemi...
Numeri 18:9...obětí, ti připadne toto: Každý jejich dar, který mi přinášejí jako svatosvatý - každá jejich moučná oběť,...
Numeri 18:11...synové Izraele darují při všech obětech, které mi nabízejí zvedáním. To jsem dal věčným ustanovením tobě a...
Numeri 18:20..." Hospodin řekl Áronovi: "Nezískáš v jejich zemi žádné dědictví; nepřipadne ti mezi nimi podíl. jsem...
Numeri 20:12...ale Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Protože jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost,...
Numeri 22:5...do Petoru ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu...
Numeri 22:8...tu na noc. Ráno vám sdělím, jakou odpověď mi Hospodin dal." A tak moábští hodnostáři zůstali u...
Numeri 22:10...odpověděl: "Moábský král Balák, syn Ciporův, pro  poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a...
Numeri 22:11...vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej - snad s ním pak budu moci bojovat a vyhnat jej.'"...
Numeri 22:13...řekl Balákovým hodnostářům: "Vraťte se do své ze. Hospodin mi nedovolil jít s vámi." Moábští hodnostáři...
Numeri 22:16...Balák, syn Ciporův: ‚Prosím, nezdráhej se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám,...
Numeri 22:17...se ke mně přijít. Chci zahrnout velikými poctami a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten...
Numeri 22:18...však Balákovým služebníkům odpověděl: "I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych...
Numeri 22:19... malého či velkého. Zůstaňte tu ale na noc zatím zjistím, co dalšího mi řekne Hospodin." V noci pak...
Numeri 22:28...jazyk. Řekla Balaámovi: "Co jsem ti udělala, že  potřetí biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze...
Numeri 22:29...biješ?" Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze  blázny! Mít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu...
Numeri 22:30...mu řekla: "Nejsem snad tvá oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnes. Mám snad ve zvyku chovat se k tobě...
Numeri 22:32..."Proč jsi třikrát zbil svou oslici? Hle, to  jsem ti zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice...
Numeri 22:33...zahradil cestu, neboť se mi vůbec nelíbí. Oslice  spatřila a třikrát přede mnou uhnula. Kdyby mi...
Numeri 22:34...odpověděl: "Zhřešil jsem! Nevěděl jsem, že ses mi postavil do cesty. Pokud se ti ta věc nelíbí, vrátím se...
Numeri 22:37..."Cožpak jsem ti neposílal pozvání? Proč jsi ke mně nešel? Že bych neuměl náležitě poctít?" Balaám...
Numeri 22:38...nebudu moci říkat jen tak něco. Řeknu jen to, co mi do úst vloží Bůh." A tak šel Balaám s Balákem do...
Numeri 23:1...voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."...
Numeri 23:3...Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co...
Numeri 23:7...Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl  Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a...
Numeri 23:10... jenž se nepočítá mezi národy. Kdo sečte prach kobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí...
Numeri 23:11...spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys...
Numeri 23:12..."Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na ...
Numeri 23:13...Hospodin?" Balák ho vyzval: "Pojď se na se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje,...
Numeri 23:15...Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu." Hospodin se s...
Numeri 23:18...průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský...
Numeri 23:20...Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná to nezvrátím. Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na...
Numeri 23:27... na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud." A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na...
Numeri 23:29...pustinou. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."...
Numeri 24:12..."Copak jsem neříkal tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra...
Numeri 24:13...tvým poslům, které jsi za mnou poslal: ‚I kdyby mi Balák dával svůj dům plný stříbra a zlata, nemohl bych...
Numeri 25:12...syny Izraele nezahubil. Proto mu řekni, že  sám mu daruji svou smlouvu pokoje. Ta bude pro něj i pro...
Numeri 27:14...mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do sváru, místo abyste před nimi prokázali mou...
Numeri 28:2..."Přikaž synům Izraele: Dbejte na to,  mi v určený čas přinášíte oběti, můj pokrm, mou ohnivou...
Numeri 32:11...jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovikobovi, neboť se mi nevydali cele. Jen Káleb, syn Jefunův...
Numeri 35:34...zem, v níž bydlíte. Vždyť uprostřed přebývám  sám - Hospodin bydlím uprostřed synů Izraele!" Tehdy...
Deuteronomium 1:14... abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli jste mi: "Co navrhuješ, je dobré." Vzal jsem tedy představitele...
Deuteronomium 1:17...by pro vás byla příliš nesnadná, vznesete na  a ji vyslechnu." Tenkrát jsem vám přikázal všechno,...
Deuteronomium 1:22... Neboj se a nestrachuj." Vy všichni jste však ke mně přišli se slovy: "Pošleme napřed muže, kteří nám tu zem...
Deuteronomium 1:23... i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se mi líbil, a tak jsem z vás vybral dvanáct mužů, po jednom z...
Deuteronomium 1:37...Hospodinu." Kvůli vám se Hospodin rozzlobil i na mne. Řekl: "Ani ty tam nevejdeš! Jozue, syn Nunův, který ti...
Deuteronomium 1:41...a táhněte pouští zpět k Rudému moři." Tehdy jste mi odpověděli: "Zhřešili jsme proti Hospodinu! Chceme...
Deuteronomium 1:42...se chystali vystoupit do hor. Hospodin ale ke mně promluvil: "Řekni jim - Nevydávejte se vzhůru a...
Deuteronomium 2:1... Potom jsme se obrátili a táhli jsme na poušť srem k Rudému moři, jak mi Hospodin řekl, a dlouhou dobu...
Deuteronomium 2:2...dobu jsme obcházeli pohoří Seír. Hospodin mi řekl: " jste to pohoří obcházeli dost dlouho; obraťte...
Deuteronomium 2:9...a vydali se cestou přes moábskou poušť. Hospodin mi řekl: "Neútoč na Moábské a nebojuj s nimi. V jejich zemi...
Deuteronomium 2:17...z lidu do posledního vymřeli. Hospodin mi řekl: "Dnes procházíš moábským územím u města...
Deuteronomium 2:29...za peníze. Chtěl bych jen pěšky projít tak, jak mi to dovolili synové Ezauovi bydlící na Seíru i Moábští v...
Deuteronomium 2:31...vydal do tvé ruky, jak je tomu dodnes. Hospodin mi řekl: "Pohleď, to začíná! Vydávám ti Sichona i jeho...
Deuteronomium 3:2...svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s...
Deuteronomium 3:25...či na zemi by dokázal činy podobné tvým? Nech mne prosím přejít Jordán, spatřím tu krásnou zem, která...
Deuteronomium 3:26... ty krásné hory a Libanon!" Hospodin se ale na  kvůli vám hněval, a tak nevyslyšel. "To stačí!" řekl...
Deuteronomium 4:5... Pohleď, učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodin, můj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 4:10...stáli před Hospodinem, svým Bohem, na Orébumi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší ...
Deuteronomium 4:14... jež napsal na dvě kamenné desky. Tenkrát mi Hospodin přikázal, abych vás učil těmto pravidlům a...
Deuteronomium 4:21...stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na  se ale Hospodin kvůli vašim slovům rozhněval. Přísahal,...
Deuteronomium 5:5...oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem tenkrát stál mezi Hospodinem a vámi, abych vám...
Deuteronomium 5:6...ohně a nechtěli jste vystoupit na horu.) Řekl: " jsem Hospodin, tvůj Bůh, který vyvedl z Egypta, z...
Deuteronomium 5:7... který vyvedl z Egypta, z domu otroctví. Nej žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě...
Deuteronomium 5:9...pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť  Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám...
Deuteronomium 5:10...pokolení těch, kdo nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo milují a...
Deuteronomium 5:22...nedodal. Napsal je na dvě kamenné desky a dal je mně. Když jste uslyšeli ten hlas z prostředku tmy, zatímco...
Deuteronomium 5:23... zatímco hora plála ohněm, přistoupili jste ke mně - všichni představitelé vašich kmenů a vaši stařešinové...
Deuteronomium 5:28...a my to poslechneme a vykonáme." Když jste se mnou takto mluvili, Hospodin uslyšel vaše slova a řekl mi:...
Deuteronomium 5:29...lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen li takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a...
Deuteronomium 5:31... se vrátí ke svým stanům. Ty však zůstaň zdemne. Sdělím ti všechna přikázání, pravidla a zákony, jimž...
Deuteronomium 6:1...přikázání, pravidla a zákony. Hospodin, váš Bůhmi přikázal, vás jim učím, abyste je dodržovali v zemi,...
Deuteronomium 7:17...v srdci řekneš: "Tyto národy jsou početnější než  - jak je budu moci vyhnat?" Neboj se jich! Jen si...
Deuteronomium 9:4... neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost  Hospodin dovedl sem, abych tu zemi obsadil." Hospodin...
Deuteronomium 9:10...dní a čtyřicet nocí bez chleba a bez vody. Tehdy mi Hospodin dal dvě kamenné desky popsané Božím prstem. Na...
Deuteronomium 9:11...těch čtyřicet dní a čtyřicet nocí, Hospodin mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin...
Deuteronomium 9:12...mi dal dvě kamenné desky - desky smlouvy. Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi...
Deuteronomium 9:13...jsem jim přikázal: odlili si modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný!...
Deuteronomium 9:14..."Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z...
Deuteronomium 9:19...rozlítil tak, že by vás vyhladil. Ale i tenkrát  Hospodin vyslyšel. Hospodin se hněval na Árona tak, že...
Deuteronomium 10:1...je svou velikou mocí a vztaženou paží!" Tenkrát mi Hospodin řekl: "Vytesej si dvě kamenné desky, jako byly...
Deuteronomium 10:2...ke mně na horu. Zhotov také dřevěnou truhlu na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních...
Deuteronomium 10:4...ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal, otočil jsem se a sestoupil z hory....
Deuteronomium 10:5...do truhly, kterou jsem vyrobil, a jsou v , jak mi Hospodin přikázal. Synové Izraele táhli od studní...
Deuteronomium 10:10...dědictvím, jak mu to Hospodin, tvůj Bůh pověděl jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet...
Deuteronomium 10:11...vyslyšel a svolil, že nezahubí. Hospodin mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a...
Deuteronomium 12:30...vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemij se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je...
Deuteronomium 17:14...a nebudou jednat opovážlivě. přijdeš do ze, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává, ovládneš ji a...
Deuteronomium 18:15...zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem  - toho poslouchejte. Přesně to jsi žádal od Hospodina,...
Deuteronomium 18:17... a nevidím ten veliký oheň - jinak zemřu!" Tehdy mi Hospodin řekl: "Dobře to pověděli. Zprostřed jejich...
Deuteronomium 18:19... která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji  sám. Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým...
Deuteronomium 25:7...švagrovou vzít, půjde švagrová ke stařešinům do stské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru...
Deuteronomium 26:10... Proto teď přináším prvotiny, první ovoce ze, kterou jsi mi, Hospodine, dal." Když to položíš před...
Deuteronomium 26:13... přistěhovalci, sirotku a vdově, přesně jak jsi mi přikázal. Nepřestoupil jsem tvé přikázání, nezapomněl...
Deuteronomium 26:14... svého Boha; zachoval jsem se přesně, jak jsi mi přikázal. Shlédni tedy ze svého svatého příbytku, z nebe...
Deuteronomium 29:5...pivo nepili. To vše proto, abyste poznali, že  jsem Hospodin, váš Bůh. Když jste došli sem, vytáhl...
Deuteronomium 31:2...domluvil tato slova všemu Izraeli, řekl jim: "Je mi sto dvacet let; nemohu dále vycházet a vcházet před...
Deuteronomium 31:16...ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž...
Deuteronomium 31:19... Nauč ji syny Izraele a vlož jim ji do úst, aby mi ta píseň byla svědkem proti synům Izraele. je přivedu...
Deuteronomium 31:20...svědkem proti synům Izraele. je přivedu do ze oplývající mlékem a medem, kterou jsem s přísahou...
Deuteronomium 31:23...silný a statečný! Ty přivedeš syny Izraele do ze, kterou jsem jim s přísahou zaslíbil, a budu s tebou...
Deuteronomium 31:28...vámi. Čím spíš poté, co umřu? Shromážděte ke mně všechny stařešiny svých kmenů a své správce, abych jim...
Deuteronomium 32:21... Nebohem svým vzbudili žárlení, popudili  svými marnostmi. Nelidem proto vzbudím jejich žárlení,...
Deuteronomium 32:34...utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což nenímne dobře uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných? ...
Deuteronomium 32:35...v mých sklepích vybraných? je pomsta zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas náležitý, den...
Deuteronomium 32:39...pomohli, se vám stanou úkrytem! Prohlédněte, jen jsem jediný a není Boha kromě mne. dávám smrt...
Deuteronomium 32:41...k nebia přísahám: Jakože žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím, ruka právo uchopí!...
Deuteronomium 32:51...a byl připojen ke svému lidu. To proto, že jste  zradili uprostřed synů Izraele při vodách Meriby v...
Jozue 2:4...a ukryla. Proto odpověděla: "Ano, ti muži ke mně přišli, ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku...
Jozue 2:12...přece Bohem nahoře na nebi i dole na zemi! Proto mi, prosím vás, přísahejte při Hospodinu, že za...
Jozue 5:14...k našim nepřátelům?" "Nikoli," odpověděl on. " jsem vůdce Hospodinova vojska. Teď jsem tu."Jozue padl...
Jozue 7:19... Bohu Izraele, a vyznej před ním pravdu. Pověz mi, co jsi provedl; netaj to přede mnou." "Je to pravda....
Jozue 8:5...od města moc daleko. Všichni buďte připraveni a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k...
Jozue 10:4...Jafiovi a k eglonskému králi Debirovi: "Pojďte mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s...
Jozue 10:22...ústí jeskyně a přiveďte z těch pět králů ke mně!" A tak k němu z jeskyně přivedli těch pět králů: krále...
Jozue 13:6... Všechny obyvatele hor, od Libanonu Misrefot-majim, všechny Sidonce sám před syny Izraele...
Jozue 14:6...v Kádeš-barné pověděl Božímu muži Mojžíšovimně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův...
Jozue 14:7...Božímu muži Mojžíšovi o mně a o tobě. Bylo mi čtyřicet let, když Hospodinův služebník Mojžíš vyslal...
Jozue 14:8...nejlepšího svědomí. bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele...
Jozue 14:10...vydal Hospodinu, mému Bohu.' A hle, Hospodin  uchoval naživu, jak slíbil. Je tomu čtyřicet pět let od...
Jozue 14:11...pět let. Dodnes jsem ale silný jako tehdy, když  vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám...
Jozue 14:12... takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi...
Jozue 15:19...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Jozue 18:4...popsali ji podle svých dědictví. se potom ke mně vrátí, rozdělí si ji na sedm podílů. Juda zůstane ve...
Jozue 18:6...svých hranicích na severu. těch sedm podílů ze popíšete, přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás...
Jozue 18:8...na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo li jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a...
Jozue 22:2... co vám přikázal Hospodinův služebník Mojžíš. I  jste poslechli ve všem, co jsem vám přikázal. Po celý...
Jozue 23:14...země, kterou vám Hospodin, váš Bůh, dal. Hle dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým...
Jozue 24:8...jste strávili na poušti, jsem vás přivedl do ze Emorejců, bydlících v Zajordání. Bojovali s vámi, ale...
Jozue 24:15...za řekou, anebo bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. a můj dům však budeme sloužit Hospodinu."...
Soudců 1:7...tehdy řekl: "Sedmdesát králů s usekanými palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem....
Soudců 1:15...z osla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím, dárek," odpověděla. "Vždyť jsi mi dal zem v...
Soudců 2:2... Nesmíte ale uzavřít smlouvu s obyvateli této ze - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co...
Soudců 2:20... kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali , a proto před nimi nevyženu žádný národ, který zůstal...
Soudců 3:28...sestoupili z hor s Ehudem v čele. "Rychle za mnou!" zvolal. "Hospodin vydal vašeho nepřítele Moába do...
Soudců 4:7...a Zabulona a vytáhni s nimi na horu Tábor pak přivedu vůdce Jabínova vojska Siseru i s jeho jízdou...
Soudců 4:8...ho do rukou." Barák odpověděl: "Půjdeš-li se mnou, půjdu. Nepůjdeš-li se mnou, nepůjdu!" "Dobrá, půjdu s...
Soudců 4:18...naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho...
Soudců 4:19...do jejího stanu a ona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela...
Soudců 5:3...Slyšte to, králové, vladaři, naslouchejte Hospodinu zazpívám, Hospodinu, Bohu Izraele, chci zpívat...
Soudců 5:13...vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo Amaleka...
Soudců 6:8...Ten jim řekl: "Toto praví Hospodin, Bůh Izraele jsem vás vyvedl z Egypta, vytáhl jsem vás z domu...
Soudců 6:10...jejich zemi jsem dal vám. Tehdy jsem vám řekl: ‚ jsem Hospodin, váš Bůh. Nesmíte ctít bohy Emorejců, v...
Soudců 6:14..."Jdi v této své síle a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň...
Soudců 6:15... sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod je v...
Soudců 6:16...a sám jsem v rodném domě poslední." "Ano, ale  budu s tebou, takže pobiješ Midiánce do posledního,"...
Soudců 6:17..." řekl mu na to Hospodin. "V tom případě mi prokaž laskavost," odpověděl Gedeon. "Dej mi prosím...
Soudců 6:22...anděl ztratil z očí. Když si Gedeon uvědomil, že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj,...
Soudců 6:36... Gedeon pak Boha požádal: "Chceš opravdu skrze  zachránit Izrael, jak jsi řekl? Hle, pokládám zde na...
Soudců 6:37...ovčí rouno. Bude-li rosa jen na rounu, a na zemi všude kolem sucho, poznám, že skrze zachráníš Izrael,...
Soudců 6:39...číši vody. Gedeon pak Bohu řekl: "Nehněvej se na , když ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno...
Soudců 7:13...bylo bezpočtu, jako je písku na břehu moře. Jakmile Gedeon přišel, zaslechl, jak jeden voják vypráví...
Soudců 7:17...toho džbánu pochodeň. Pak jim nařídil: "Sledujte  a dělejte, co . dojdu k okraji tábora, udělejte...
Soudců 8:3...lepší než abiezerské vinobraní? Bůh vydal midiánské velitele Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem...
Soudců 8:7...v hrsti, že máme tvému vojsku dávat chleba?" " mi Hospodin vydá Zebacha a Calmunu do rukou," prohlásil...
Soudců 8:15..."Tady je Zebach a Calmuna, kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme...
Soudců 8:23...Gedeon jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout  ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal:...
Soudců 8:24...Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte jednu náušnici." (Našli u nich...
Soudců 9:7...Gerizim a odtud na hlasitě volal: "Slyšte , šechemští měšťané! A vás slyší Bůh! Jednou se stromy...
Soudců 9:15... kraluj nám! Trní tenkrát řeklo stromům: Pokud  vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého...
Soudců 9:29... Proč bychom sloužili Abimelechovi? Kdybych tak  velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl...
Soudců 9:48..."Viděli jste, co dělám? Rychle to udělejte po mně!" Každý ve vojsku tedy usekl větev a šli za Abimelechem...
Soudců 9:54... který mu nosil zbroj: "Vytas meč a zabij ! se o mně neříká: Žena ho zabila!" Zbrojnoš ho tedy...
Soudců 10:12... Sidonci, Amalekovci a Maonci, volali jste ke mně, a cožpak jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste...
Soudců 10:13...jsem vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste  ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás ...
Soudců 11:7...ale gileádským stařešinům odpověděl: "Copak jste  z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete...
Soudců 11:9...v Gileádu." Jiftach jim odpověděl: "Když se s mi vrátím, abych bojoval s Amonci, a Hospodin mi je vydá,...
Soudců 11:12...k amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král...
Soudců 11:27...Arnonu. Proč jste je za tu dobu nedobyli zpět jsem ti tedy nijak neublížil, ale ty mi křivdíš, když...
Soudců 11:30...Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib: "Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první...
Soudců 11:31...do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako ...
Soudců 11:35...jeho jediná. Neměl syna ani dceru kromě . Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach, dcero!"...
Soudců 11:36...mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil - Hospodin ti přece dopřál pomstu nad...
Soudců 11:37...svého otce požádala: "Prosím jen o jedno: Pusť  na dva měsíce, smím chodit po horách a se svými...
Soudců 12:2...ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás,...
Soudců 12:3...jste mi proti nim na pomoc. Když jsem viděl, že mi nepomůžete, nasadil jsem vlastní život, vytáhl jsem...
Soudců 12:5...někdo z efraimských uprchlíků žádal: "Nechte  přejít," Gileáďané se ho ptali: "Nejsi Efraimec?" Když...
Soudců 13:6..." Žena šla a vyprávěla svému muži: "Přišel za mnou Boží muž, vypadal jako Boží anděl! Samou hrůzou jsem...
Soudců 13:7... odkud je. Neřekl mi ani své jméno, ale oznámil mi: ‚Hle, počneš a porodíš syna. Proto teď nepij víno...
Soudců 13:10... a tak se dala rychle do běhu, aby mu to oznámila. "Honem," řekla mu, "ukázal se mi ten muž, který ...
Soudců 13:16...Hospodinův anděl Manoachovi odpověděl: "I kdybys  tu zdržel, nejedl bych tvé jídlo. Chceš-li ale připravit...
Soudců 13:18...slova." Hospodinův anděl však opáčil: "Proč se  ptáš na jméno? Je podivuhodné!" Manoach tedy vzal kůzle...
Soudců 14:2...dívkami si tam vyhlédl ženu. Když se vrátil, oznámil svému otci a matce: "Vyhlédl jsem si v Timně jednu...
Soudců 14:3..."Tuhle chci," odpověděl Samson otci, "tahle se mi líbí!" (Jeho otec a matka ovšem nevěděli, že to bylo od...
Soudců 14:12... "Chci vám dát hádanku," řekl jim Samson. "Když mi ji za sedm dní téhle hostiny zodpovíte a uhodnete, dám...
Soudců 14:13...vám třicet košil a třicatery sváteční šaty. Když mi ale nedokážete odpovědět, dáte vy mně třicet košil a...
Soudců 14:16...žena tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty  vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem...
Soudců 15:11...Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim. "Přišli jsme spoutat," řekli mu....
Soudců 15:12...mu. "Vydáme Filištínům." "Přísahejte, že mi sami neublížíte," odpověděl Samson. "Neublížíme," řekli...
Soudců 16:6..." Dalila se tedy Samsona vyptávala: "Prozraď mi, prosím, v čem je ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být...
Soudců 16:7...být spoután a zkrocen?" Samson řekl: "Kdyby  spoutali sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly,...
Soudců 16:10... Dalila pak Samsonovi vyčítala: "Ach, tys  oklamal, říkal jsi mi lži! Teď mi ale pověz, čím bys...
Soudců 16:11... čím bys mohl být spoután." Řekl tedy: "Kdyby  pevně spoutali novými provazy, které se ještě na nic...
Soudců 16:13... Dalila pak Samsonovi vyčítala: " doteď jsi  klamal, říkal jsi mi lži! Pověz mi, čím bys mohl být...
Soudců 16:15...osnovou. A tak mu vyčítala: "Jak můžeš říkat, že  miluješ, když u nemáš srdce? třikrát jsi ...
Soudců 16:17...od matčina lůna zasvěcen Bohu jako nazír. Kdyby  oholili, síla by opustila a byl bych slabý jako...
Soudců 16:18...vládce: "Přijďte ještě jednou - všechno mi prozradil!" Filištínští vládci k tedy přišli a...
Soudců 16:26...požádal chlapce, který ho vedl za ruku: "Nech  sáhnout na sloupy, které drží tenhle chrám. Chci se o ...
Soudců 16:28...Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu, Bože! se Filištínům...
Soudců 17:2...kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti...
Soudců 17:10... Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň," řekl mu Míka. "Dělej mi otce a kněze za deset šekelů...
Soudců 17:13...bydlel v jeho domě. Míka si říkal: "Teď ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze...
Soudců 18:4...jim tedy, jak se s ním Míka dohodl: "Najal , a tak mu dělám kněze." Požádali ho tedy: "Chtěli bychom...
Soudců 18:24...jste se tak sběhli?" Ten odpověděl: "Vzali jste mi kněze i bohy, které jsem si udělal, a šli jste pryč. Co...
Soudců 19:18...do judského Betléma a teď se vracím domů. Nikdo  ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly,...
Soudců 20:5...přenocovat do benjamínské Gibeje. Gibejští šťané ale tu noc napadli. Obklíčili v domě a chtěli...
Růt 1:8... jako jste vy byly laskavé k našim mrtvým i ke mně. Kéž vám oběma Hospodin nový domov a manžela."...
Růt 1:11..." říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě mohu porodit...
Růt 1:13...příliš trpký. Hospodinova ruka se obrátila proti mně!" Tehdy se rozplakaly ještě více. Orpa nakonec svou...
Růt 1:16... Vrať se s ." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš,...
Růt 1:17...Kde zemřeš, tam zemřu a klesnu do hrobu. Toto  mi učiní a přidá Hospodin: jen smrt s tebou rozdělí!"...
Růt 1:20...říkaly ženy. Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký...
Růt 1:21...jsem odcházela, Hospodin s prázdnou vrátil . Proč říkáte mi Noemi? Hospodin stojí proti mně,...
Růt 2:2...rodu; jmenoval se Boáz. Moábka Rút se jednou Noemi zeptala: "Mohla bych jít na pole sbírat klasy za někým,...
Růt 2:10..." Rút padla na tvář a poklonila se k zemi se slovy: "Čemu vděčím za tu laskavost, že se ke mně...
Růt 2:13... pod jehož křídla ses přišla skrýt." "Jsi ke mně tak laskavý, pane," odvětila. "Potěšil jsi a mluvil...
Růt 2:21...příbuzných." Moábka Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou...
Růt 3:5...ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút. Odešla na mlat a udělala všechno...
Růt 3:12...příbuzný; je tu ale ještě bližší příbuzný než . Zůstaň tu přes noc. Splní-li ti zítra příbuzenskou...
Růt 3:13... pak, jakože je živ Hospodin, vykoupím  . Spi do rána." Spala tedy po jeho boku do rána....
Růt 3:17... co pro ni ten muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni...
Růt 4:4...ti to dám vědět a navrhnu ti: Pořiď si ho před mito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to...
Růt 4:6...ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při výkupu a...
1. Samuel 1:11...shlédl na trápení své služebnice a pomyslel na ! Nezapomeneš-li na svou služebnici, ale dáš syna, pak...
1. Samuel 1:26...Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane, živ jsem ta žena, která tu poblíž tebe stála a modlila se k...
1. Samuel 1:27... Za toto dítě jsem se tehdy modlila a Hospodin mi dal, o co jsem ho úpěnlivě prosila. Teď ho tedy...
1. Samuel 2:16..."Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal: "Ne. Dej mi to hned. Když...
1. Samuel 2:28...k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu tvého praotce jsem svěřil všechny ohnivé...
1. Samuel 2:29...určil Příbytku? Svých synů si vážíš více nežli . Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů mého...
1. Samuel 2:30...ale Hospodin praví: V žádném případě! Ty, kdo  ctí, totiž poctím; ty, kdo znevažují, však zostudím....
1. Samuel 2:35... ti bude znamením: oba zemřou v jediný den si pak vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle...
1. Samuel 2:36...stříbra, za bochník chleba a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží, mám alespoň co jíst!'" ...
1. Samuel 3:5...se za Elím. "Tady jsem," řekl mu. "Volal jsi ." Elí však odvětil: "Nevolal jsem . Jdi zase spát." A...
1. Samuel 3:6...Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. "Nevolal jsem , synu," odpověděl Elí. "Jdi...
1. Samuel 3:8... Vstal tedy a šel za Elím. "Tady jsem, volal jsi ," řekl mu. Tehdy Elí pochopil, že chlapce volá Hospodin....
1. Samuel 3:17..."Co ti řekl?" ptal se ho Elí. "Prosím, nic přede mnou netaj. Bůh potrestá a ještě ti přidá, jestliže...
1. Samuel 8:7...všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou, abych nebyl jejich králem. Přesně jako se chovali ode...
1. Samuel 8:8... kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když  opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k...
1. Samuel 9:16... Shlédl jsem totiž na svůj lid, neboť ke mně dolehl jejich nářek." Jakmile Samuel spatřil Saula,...
1. Samuel 9:18...brány přistoupil k Samuelovi a požádal ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí,"...
1. Samuel 9:19...ho: "Ukaž mi, prosím, kde tu bydlí vidoucí." " jsem vidoucí," odpověděl mu Samuel. "Pojď přede mnou na...
1. Samuel 9:21...a tvému otcovskému rodu!" "Cože?" opáčil Saul. " jsem přece Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A...
1. Samuel 9:27...se Samuelem vyšli ven. Když se blížili k okraji sta, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence napřed."...
1. Samuel 10:2...za vůdce nad jeho dědictvím. dnes půjdeš ode , u hrobu Ráchel na benjamínském území v Celcachu potkáš...
1. Samuel 10:8...naskytne, neboť Bůh je s tebou. Potom jdi přede mnou napřed do Gilgalu. Věz, že jdu za tebou, abych tam...
1. Samuel 10:15... šli jsme za Samuelem," odpověděl Saul. "Tak mi pověz, co vám Samuel řekl," ptal se dál Saulův strýc....
1. Samuel 10:18...řekl: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele jsem přivedl Izrael z Egypta a vysvobodil vás z ruky...
1. Samuel 12:1..."Hleďte, poslechl jsem vás ve všem, co jste mi říkali, a ustanovil jsem nad vámi krále. Teď vás tedy...
1. Samuel 12:2...jsem nad vámi krále. Teď vás tedy povede král jsem starý a šedivý a moji synové jsou mezi vámi....
1. Samuel 12:3...od svého mládí dodnes. Tady jsem. Odpovězte mi před Hospodinem a před jeho pomazaným: Vzal jsem někomu...
1. Samuel 12:5..." Na to jim Samuel řekl: "Hospodin je před mi svědkem a také jeho pomazaný je dnes svědkem, že jste na...
1. Samuel 12:12...vám táhne amonský král Nachaš, a řekli jste mi: ‚To ne. nad námi vládne král.' Vaším králem je ale...
1. Samuel 12:23... protože se rozhodl učinit vás svým lidem. Také mne ani nenapadne hřešit proti Hospodinu a přestat se za...
1. Samuel 13:9...začínalo rozprchávat. Proto řekl: "Přineste ke mně oběť zápalnou i pokojnou." A obětoval zápalnou oběť....
1. Samuel 13:12...shromažďují v Michmasu, řekl jsem si: Filištíni  teď v Gilgalu přepadnou, a jsem si ještě nenaklonil...
1. Samuel 14:12...Tehdy Jonatan řekl svému zbrojnoši: "Stoupej za mnou. Hospodin je vydal Izraeli do rukou!" Jonatan šplhal...
1. Samuel 14:29...jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se podívejte, jak se mi...
1. Samuel 14:33...s krví." "To je zrada!" prohlásil Saul. "Hned ke mně přivalte veliký kámen." Potom rozkázal: "Rozejděte se...
1. Samuel 14:34...jim: Přiveďte každý svého býka nebo ovci ke mně a tady je porážejte a jezte. Nehřešte proti Hospodinu...
1. Samuel 14:40...celému Izraeli: "Vy budete na jedné straně se svým synem Jonatanem na druhé." "Udělej, jak myslíš,"...
1. Samuel 14:41...dnes svému služebníku neodpověděl? Je-li vina na  nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však...
1. Samuel 14:42...a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil Jonatana....
1. Samuel 14:43..." řekl Saul. A los označil Jonatana. "Pověz mi, cos provedl," řekl Saul Jonatanovi. "Ochutnal jsem...
1. Samuel 14:44...teď mám zemřít." Saul prohlásil: "Jestli ne,   Bůh potrestá a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane."...
1. Samuel 15:1...služby. Samuel promluvil k Saulovi: "Hospodin  kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem,...
1. Samuel 15:11...Samuel dostal slovo Hospodinovo: "Je mi líto, že jsem Saula ustanovil za krále, protože se ode...
1. Samuel 15:14...slovo." "A co to bečení ovcí, které ke mně doléhá?" řekl mu na to Samuel. "Co to bučení dobytka,...
1. Samuel 15:16..." "Přestaň," zarazil Samuel Saula. "Povím ti, co mi dnes v noci řekl Hospodin." "Pověz," řekl Saul. Samuel...
1. Samuel 15:20...Saul. "Vydal jsem se na cestu, na kterou  Hospodin poslal. Přivedl jsem amaleckého krále Agaga a...
1. Samuel 15:25...jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych...
1. Samuel 15:30...litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před...
1. Samuel 15:32...Hospodinu. Potom Samuel přikázal: "Přiveďte ke mně Agaga, krále Amalekovců." Agag k němu zvolna vykročil....
1. Samuel 16:1..."Jak dlouho budeš truchlit nad Saulem jsem ho přece jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si...
1. Samuel 16:2...namítl Samuel. " se to dozví Saul, zabije ." Hospodin mu odpověděl: "Vezmeš s sebou jalovici a...
1. Samuel 16:3...obětovat Hospodinu.' Jišaje pozveš k oběti ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti...
1. Samuel 16:5...obětovat Hospodinu. Posvěťte se a přijďte za mnou k oběti." Také Jišaje a jeho syny posvětil a pozval je...
1. Samuel 16:17...tedy svým služebníkům poručil: "Podívejte se mi po někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." "...
1. Samuel 16:18...někom, kdo umí dobře hrát, a přiveďte mi ho." " jsem viděl jednoho ze synů Jišaje Betlémského, ten umí...
1. Samuel 16:19...vyslal k Jišajovi posly se vzkazem: "Pošli ke mně svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla,...
1. Samuel 16:22...zbrojnošem. Saul potom vzkázal Jišajovi: " David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň."...
1. Samuel 17:8...: "Proč jste sem přišli? Šikujete se do boje jsem přece Filištín a vy jste Saulovi sluhové. Vyberte...
1. Samuel 17:9... Vyberte si někoho, přijde sem ke mně. Jestli  v boji přemůže a zabije, budeme vám sloužit. A jestli ...
1. Samuel 17:10...dodal: "Vyzývám dnes izraelské šiky: Dejte mi někoho, kdo se mnou půjde na souboj!" Když Saul s celým...
1. Samuel 17:35...ho a vyrval mu ji z tlamy. A když se vrhl na , chytil jsem ho za hřívu a tloukl ho, dokud jsem ho...
1. Samuel 17:37...živého Boha," pokračoval David. "Hospodin, který  vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze...
1. Samuel 17:43... takový pohledný zrzek. "Copak jsem pes, že na  jdeš s holí?" křikl Filištín na Davida a začal ho...
1. Samuel 17:44...a začal ho proklínat při svých bozích. "Pojď ke mně," hulákal na Davida, "a nechám tvé tělo ptákům a divoké...
1. Samuel 17:45...divoké zvěři!" David mu ale odpověděl: "Ty proti mně jdeš s mečem, kopím a šavlí, ale jdu proti tobě ve...
1. Samuel 18:8...své tisíce, David desetkrát více!" Saula to velmi rozzlobilo, ten popěvek se mu vůbec nelíbil. Říkal si:...
1. Samuel 18:18...) David na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem  a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli,...
1. Samuel 19:3...dávej pozor. Schovej se a zůstaň v úkrytu půjdu se svým otcem na pole, kde budeš, a promluvím s...
1. Samuel 19:15..." Saul je pak vyslal za Davidem znovu, aby se sami přesvědčili. Řekl jim: "Přineste ho ke mně třeba na...
1. Samuel 19:17...z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil: "Proč jsi  takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!"...
1. Samuel 20:1...i Saul patří k prorokům? David ale z chýší v uprchl. Přišel k Jonatanovi a ptal se: "Co jsem provedl?...
1. Samuel 20:2...přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi svěřil. Proč by právě tohle přede mnou skrýval? Tak to...
1. Samuel 20:3...odpřisáhl. Řekl mu: "Tvůj otec určitě , že sis  oblíbil. Proto si říká: ‚Raději o tom Jonatan neví,...
1. Samuel 20:5...řekl: "Jak víš, zítra je slavnost novoluní bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a...
1. Samuel 20:6...poli do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení,...
1. Samuel 20:7...v bezpečí. Pokud se ale rozzuří, pak věz, že se  rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž...
1. Samuel 20:8...rozzuří, pak věz, že se rozhodl zabít. Tehdy , svému služebníku, prokaž laskavost - vždyť jsi se mnou...
1. Samuel 20:10...rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi poví, jestli ti tvůj otec odpověděl hrubě?" zeptal se...
1. Samuel 20:13...Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak   Hospodin potrestá a ještě mi přidá, kdybych ti to...
1. Samuel 20:14... jako býval s mým otcem. Pokud budu živ, i ty mi prokazuj Hospodinovu laskavost. A pokud zemřu,...
1. Samuel 20:20... kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel poblíž vystřelím tři šípy, jako bych střílel na terč....
1. Samuel 20:28...syn včera ani dnes nepřišel k jídlu?" "David  prosil o svolení, aby směl do Betléma," odpověděl mu...
1. Samuel 20:29...Betléma," odpověděl mu Jonatan. "Říkal: ‚Propusť  prosím. Naše rodina koná ve městě oběť a můj bratr mi...
1. Samuel 21:3...David knězi Achimelechovi odpověděl: "Král mi dal jistý úkol a řekl mi: ‚ se nikdo nedozví, proč ...
1. Samuel 21:4... kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde." "Obyčejný chléb nemám,"...
1. Samuel 21:10... Je zabalen v plášti za efodem. Jestli chceš, vezmi si ho. Žádný jiný tu nemám." Na to David řekl: "Ten je...
1. Samuel 21:15...je to blázen?" řekl Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem...
1. Samuel 21:16...snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil? Tenhle mi vejít do domu?" Tak odtamtud...
1. Samuel 22:3...velitelem. Odtamtud David odešel do moábské Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou...
1. Samuel 22:8...velitele tisíců a stovek? Vždyť jste se proti mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní...
1. Samuel 22:13...kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se proti mně spikli - ty a Jišajův syn? Jak to, že jsi mu poskytl...
1. Samuel 22:17...Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili mi to." Královi služebníci se ale neodvažovali vztáhnout...
1. Samuel 22:22...jsem věděl, že to Saulovi určitě řekne. To kvůli mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se....
1. Samuel 22:23...mně zemřeli všichni tví příbuzní. Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usiluje o můj život, usiluje i o...
1. Samuel 23:7... že David vstoupil do Keily, řekl si: "Teď mi ho Bůh vydal do rukou! Sám se uvěznil, když vešel do...
1. Samuel 23:10... že se Saul chystá dorazit do Keily, aby kvůli mně to město zničil. Přitáhne Saul, jak tvůj služebník...
1. Samuel 23:12... David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští  a muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl...
1. Samuel 23:17...Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ."...
1. Samuel 23:21...na to řekl: "Hospodin vám žehnej, že jste se mnou cítili. Ještě si to ale jděte přesně ověřit a...
1. Samuel 23:22...místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že se chová velmi vychytrale. A tak si...
1. Samuel 23:23...mohl skrývat. si budete jistí, vraťte se ke mně a vypravím se s vámi. Jestliže je v kraji, ho mezi...
1. Samuel 24:7...ten cíp pláště, a tak svým mužům řekl: "Chraň  Hospodin, abych svému pánu, Hospodinovu pomazanému,...
1. Samuel 24:11...ublížit? Pohleď, dnes vidíš na vlastní oči, že mi v jeskyni Hospodin vydal do rukou. Říkali mi, ...
1. Samuel 24:12...ani zradu. Nijak jsem ti neublížil, ale ty na  číháš, abys připravil o život! s tebou rozsoudí...
1. Samuel 24:13...ty na číháš, abys připravil o život!   s tebou rozsoudí Hospodin. Hospodin pomstí křivdu,...
1. Samuel 24:14... Staré přísloví říká: ‚Zlo páchají zločinci.'  na tebe nesáhnu. Na koho to vytáhl král Izraele? Koho to...
1. Samuel 24:16... je tedy Hospodin naším soudcem a rozsoudí  s tebou. pohlédne a ujme se pře a obhájí před...
1. Samuel 24:18...a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ," řekl Davidovi. "Vždyť jsi mi odplácel dobrem, ale ...
1. Samuel 24:19...jsem ti odplácel zlem. Dnes jsi prokázal, že se mnou jednáš dobře. Hospodin vydal do tvých rukou, ale ty...
1. Samuel 24:20...Kéž ti Hospodin odplatí dobrem za to, jak ses ke mně dnes zachoval. Teď vím, že se jistě staneš králem a...
1. Samuel 24:22...království bude v tvých rukou vzkvétat. Proto mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš potomstvo,...
1. Samuel 25:19...osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed jdu za vámi." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla....
1. Samuel 25:21...zbytečně - vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a...
1. Samuel 25:25...- jmenuje se Nábal, Hlupák, a hlouposti dost, tvá služebnice, jsem neviděla ty mládence, které jsi,...
1. Samuel 25:32...Abigail: "Požehnán buď Hospodin, Bůh Izraele, že mi dnes poslal vstříc. A požehnána tvá moudrost, ty sama...
1. Samuel 25:33...tvá moudrost, ty sama buď požehnána, žes  dnes zadržela, abych neprolil krev a nevzal pomstu do...
1. Samuel 25:34... Jakože je živ Hospodin, Bůh Izraele, který mi zabránil ublížit ti, věz, že kdybys mi nepřišla tak...
1. Samuel 25:39...smrti, řekl: "Požehnán buď Hospodin, že se  zastal proti Nábalovým urážkám! Hospodin svému...
1. Samuel 26:6...a Cerujina syna Abišaje, bratra Joábova: "Kdo se mnou půjde k Saulovi do tábora?" " s tebou půjdu,"...
1. Samuel 26:11...den a zemře, anebo vytáhne do války a zahyne ale Hospodin chraň, abych vztáhl ruku na Hospodinova...
1. Samuel 26:14...odtud na vojsko a na Abnera, syna Nerova. "Kdo  to volá?" odpověděl Abner. "Nejsi snad muž, kterému není...
1. Samuel 26:19...a pane, slova svého služebníka. Pokud proti mně podnítil Hospodin, tedy přijme předloženou oběť....
1. Samuel 26:23...každému za jeho spravedlnost a věrnost. Hospodin mi dnes vydal do rukou, ale jsem nechtěl vztáhnout...
1. Samuel 26:24...právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž  vysvobodí z každého soužení." Saul Davidovi odpověděl:...
1. Samuel 27:1...mohu kdykoli Saulovou rukou zahynout. Nezbývá mi nic lepšího než utéct do filištínské země. Pak Saul...
1. Samuel 27:5...ho hledat. David řekl Achišovi: "Mohl bys mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v...
1. Samuel 28:1...svá vojska do války proti Izraeli. Achiš oznámil Davidovi: "Musíš počítat s tím, že se mnou do války...
1. Samuel 28:7... Nakonec tedy řekl svým služebníkům: "Najděte mi nějakou věštkyni. Půjdu za a poradím se s ." "Jedna...
1. Samuel 28:8...šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a vyvolej mi, koho ti...
1. Samuel 28:9...mu na to ta žena. "Vymýtil věštce a duchaře ze ze! To chceš nachytat a připravit o život?" Saul ale...
1. Samuel 28:11...ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena spatřila Samuela,...
1. Samuel 28:12...Samuela, najednou hlasitě vykřikla: "Proč jsi  podvedl? Vždyť ty jsi Saul!" "Neboj se," řekl král....
1. Samuel 28:15...a poklonil se. Samuel k Saulovi promluvil: "Proč  rušíš? Proč jsi nechal vyvolat?" "Je mi tak úzko!"...
1. Samuel 28:16...mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se od tebe Hospodin odvrátil a stal se tvým...
1. Samuel 28:17...se tvým nepřítelem? Hospodin udělal, co skrze  předpověděl: Hospodin od tebe odtrhl království a dal je...
1. Samuel 28:19...rukou Filištínů! Zítra budeš ty i tví synové se mnou, neboť Hospodin vydá izraelské vojsko do rukou...
1. Samuel 28:21...jsem vlastní život, když jsem udělala, o cos  žádal. Teď tedy prosím vyslechni ty svou služebnici....
1. Samuel 29:3...izraelského krále Saula," řekl jim Achiš. "Je se mnou nejmíň rok. Ode dne, kdy od něj odpadl, dodnes...
1. Samuel 29:6...je živ Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak si v mém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně...
1. Samuel 29:9...pána?" "Vím, jak jsi dobrý," řekl mu Achiš. "Pro  jsi jako Boží anděl, ale filištínští velitelé řekli:...
1. Samuel 30:7...kněze Abiatara, syna Achimelechova: "Přines mi sem efod." A když k němu Abiatar přinesl efod, David se...
1. Samuel 30:13...jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán  tu před třemi dny nechal, protože jsem byl nemocný....
1. Samuel 30:15...na judském území. Ciklag jsme vypálili." "Můžeš  k hordě dovést?" zeptal se ho David. Odpověděl:...
1. Samuel 31:4...svému zbrojnošovi: "Vytáhni svůj meč a probodni . Jinak přijdou ti neobřezanci a vrhnou se na !"...
2. Samuel 1:4...z izraelského tábora," zněla odpověď. "Pověz mi, co se stalo?" ptal se David. "Muži utekli z boje. Mnoho...
2. Samuel 1:7...jezdci ho doháněli, a tak se rozhlédl, a když  uviděl, zavolal na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on...
2. Samuel 1:8...na . ‚Ano, pane?' odpověděl jsem a on se  zeptal: ‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi...
2. Samuel 1:9...‚Kdo jsi?' Odpověděl jsem: ‚Amalekovec' a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt ve spárech, ale...
2. Samuel 1:10...' A tak jsem šel k němu a zabil ho. Bylo mi jasné, že své zranění nepřežije. Vzal jsem mu z hlavy...
2. Samuel 1:16...mu David řekl: "Tvá krev na tvou hlavu! Vlastními ústy jsi na sebe řekl: To jsem zabil Hospodinova...
2. Samuel 1:26...Teskním po tobě, Jonatane, bratře - jak jsem  miloval! Tvá láska ke mně byla úžasná, vzácnější nežli...
2. Samuel 2:6...teď Hospodin prokáže laskavost a věrnost. Také  vám prokáži dobrodiní za to, co jste vykonali. Buďte...
2. Samuel 2:7...mrtev, ale judský dům si za svého krále pomazal ." Saulův vojevůdce Abner, syn Nerův, tehdy vzal Saulova...
2. Samuel 2:22...Abner tedy na Asaela zavolal ještě jednou: "Nech  být, jinak srazím k zemi! Jak se pak podívám tvému...
2. Samuel 3:8...a nevydal jsem do Davidových rukou. A ty  dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě? Bůh...
2. Samuel 3:9...ty dnes budeš obviňovat kvůli téhle ženě?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se k Davidovi...
2. Samuel 3:12...vyslal k Davidovi posly se slovy: "Čí je to ze? Uzavři se mnou smlouvu, a ti pomohu obrátit na tvou...
2. Samuel 3:13... Mám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem nepřivedeš Saulovu dceru Míkal. Teprve poté...
2. Samuel 3:14...vyslal posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 3:21...hostinu. Abner pak Davidovi řekl: "Dovol mi teď jít a shromáždit pro svého krále a pána celý Izrael,...
2. Samuel 3:28... Když se o tom doslechl David, prohlásil: " i království jsme před Hospodinem navěky nevinní,...
2. Samuel 3:35...ještě za světla najedl, ale David přísahal: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, okusím-li chleba nebo...
2. Samuel 3:39... že dnes v Izraeli padl vojevůdce a velikán? Ale , pomazaný král, jsem dnes tak bezmocný! Tito muži,...
2. Samuel 4:9... řekl: "Jakože je živ Hospodin, který  vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu...
2. Samuel 4:10... který vykoupil z každého soužení: Muž, který mi v Ciklagu ohlásil, že Saul je mrtev, si myslel, že nese...
2. Samuel 5:19...Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!" odpověděl mu Hospodin....
2. Samuel 5:20...Tehdy řekl: "Jako proráží vodní proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak...
2. Samuel 6:9... "Jak by mohla Truhla Hospodinova vejít ke mně!" řekl si. Proto nechtěl Hospodinovu truhlu vzít k...
2. Samuel 6:21...odpověděl David. "Před Hospodinem, který  vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby ...
2. Samuel 7:2... řekl král proroku Nátanovi: "Podívej se bydlím v cedrovém paláci, a Boží truhla zůstává mezi...
2. Samuel 7:5...služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš postavit dům, kde bych bydlel? Ode dne, kdy jsem...
2. Samuel 7:7...jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku...
2. Samuel 7:8...Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého...
2. Samuel 7:13...upevním. To on postaví dům mému jménu navěky upevním trůn jeho království. mu budu otcem a...
2. Samuel 7:14...jménu a navěky upevním trůn jeho království mu budu otcem a on mi bude synem. Když pochybí,...
2. Samuel 7:16... Tvůj dům a tvé království zůstanou přede mnou navěky, tvůj trůn se navěky nepohne." Přesně těmito...
2. Samuel 7:18... posadil se před Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl ...
2. Samuel 9:8...říkal. "Proč se obracíš k mrtvému psu, jako jsem ?" Král pak zavolal Cíbu, někdejšího Saulova sluhu, a...
2. Samuel 10:2...synu Chanunovi, jako jeho otec projevoval přízeň mně." Poslal proto své služebníky, aby mu vyřídili...
2. Samuel 10:11...mu řekl: "Budou-li Aramejci nad síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly, přijdu na pomoc...
2. Samuel 11:6..."Jsem těhotná." David vzkázal Joábovi: "Pošli mi Uriáše Chetejského." Joáb tedy poslal Uriáše za Davidem....
2. Samuel 11:11...pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a...
2. Samuel 12:7...Davidovi. "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele jsem pomazal za krále nad Izraelem a jsem ...
2. Samuel 12:10... Zavraždil jsi ho mečem Amonců! Proto, že jsi mnou pohrdl a vzal sis za ženu manželku Uriáše Chetejského,...
2. Samuel 12:12...spal všem na očích. Ty jsi to udělal tajně, ale  to udělám veřejně, před celým Izraelem!" "Zhřešil jsem...
2. Samuel 12:22... protože jsem si říkal: ‚Kdo ? Třeba se nade mnou Hospodin slituje a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý....
2. Samuel 12:23...a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se l postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním,...
2. Samuel 12:28...jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď je, abych je...
2. Samuel 13:4...za dnem chřadneš, královský synu? Nesvěříš se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra...
2. Samuel 13:5...mu: Kdyby tak mohla přijít sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u , abych se díval, a...
2. Samuel 13:6...tak mohla přijít sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ." David poslal k Támar domů...
2. Samuel 13:10... Když všichni odešli, požádal Támar: "Přines mi jídlo do ložnice a nakrm ." Támar tedy vzala srdíčka,...
2. Samuel 13:11...se a začal ji přemlouvat: "Pojď, lehni si se mnou, sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš ...
2. Samuel 13:12... sestřičko." "Bratře, to ne!" vykřikla. "Nesmíš  zneuctít! To se přece v Izraeli nedělá! Neprováděj...
2. Samuel 13:13...Neprováděj takovou hanebnost! Co pak bude se mnou? Kam se poděju se svou hanbou? A co ty? Byl bys v...
2. Samuel 13:16...pryč!" přikázal . "To ne," prosila ho. "Vyhnat  by byla ještě větší špatnost, než co jsi mi udělal!"...
2. Samuel 14:5...zeptal se král. "Jsem vdova," odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli...
2. Samuel 14:7...zahubit i dědice. Uhasí i tu jiskřičku, co mi zbývá! Po manželovi mi tu na zemi nezůstane ani jméno,...
2. Samuel 14:8...ani jméno, ani potomstvo..." "Vrať se domů o tvé věci rozhodnu," přerušil ji král. Tekojská žena...
2. Samuel 14:9...řekla: "Všechna vina, pane králi, padne na  a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to...
2. Samuel 14:10...tobě nebo tvému domu vyhrožoval, přiveď ho ke mně. Pak si na tebe nikdy nedovolí!" Tehdy řekla: "Kéž...
2. Samuel 14:15...chtěla jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím...
2. Samuel 14:16...služku vyslyší a zachrání ji ze spárů toho, kdo  chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá...
2. Samuel 14:18...něco se zeptám, přerušil ji král. "Nic přede mnou netaj." "Mluv prosím, pane králi," odpověděla. "Nemá v...
2. Samuel 14:19...napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník Joáb mi to přikázal; to on tvou služebnici naučil všechna tato...
2. Samuel 14:24...však prohlásil: "Smí jít k sobě domů, ale  mi nechodí na oči." Abšalom se tedy vrátil domů, ale králi...
2. Samuel 14:31...pak hned přišel za Abšalomem domů. "Jak to, že mi tví služebníci vypálili pole?" ptal se ho. "Víš, že jsem...
2. Samuel 14:32...se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat za...
2. Samuel 15:4...nedočkáš. Kdybych tak byl soudcem v této zemi !" dodával. "Pak by každý mohl přijít se svým sporem...
2. Samuel 15:7...Po čtyřech letech pak Abšalom řekl králi: "Dovol mi prosím jít do Hebronu splnit slib, který jsem dal...
2. Samuel 15:8...Gešuru, složil jsem tento slib: ‚Jestli  Hospodin přivede zpět do Jeruzaléma, budu sloužit...
2. Samuel 15:20... Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych  l zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to...
2. Samuel 15:25...ale Sádokovi řekl: "Vrať se s Boží truhlou do sta. Najdu-li u Hospodina milost, přivede zpět a...
2. Samuel 15:26...však: ‚Nemám v tobě zalíbení' - zde jsem; se mnou naloží, jak bude chtít." Král ještě knězi Sádokovi...
2. Samuel 15:33...a na hlavě hlínu. David mu řekl: "Když půjdeš se mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do města a...
2. Samuel 15:34...mnou, budeš mi břemenem. Když se ale vrátíš do sta a řekneš Abšalomovi: ‚Jsem ti k službám, králi; dříve...
2. Samuel 15:36...kněžím Sádokovi a Abiatarovi. Jsou tam s nimi i jejich dva synové, Achimaac Sádokův a Jonatan...
2. Samuel 16:3...tvého pána?" zeptal se král. "Ten čeká v Jeruzalé," odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes...
2. Samuel 16:4...se, můj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!" Když se potom král David blížil k Bachurim...
2. Samuel 16:10...odpověděl: "Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,'...
2. Samuel 16:11...svým služebníkům řekl: "Vždyť i můj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho,...
2. Samuel 16:12... Snad Hospodin pohlédne na trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním." David tedy se svými...
2. Samuel 17:15...na Abšaloma přivedl neštěstí.) Chušaj pak oznámil kněžím Sádokovi a Abiatarovi: "Achitofel radil...
2. Samuel 18:2... synu Ceruji, a třetinu Itajovi Gatskému. "Také  s vámi půjdu do boje," řekl král vojsku. Namítli ale:...
2. Samuel 18:5...Joábovi, Abišajovi a Itajovi: "Zacházejte mi s Abšalomem šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé...
2. Samuel 18:13...se nic neutají. I ty sám by ses postavil proti mně." "Nebudu se tu s tebou zdržovat," řekl Joáb. Vzal tři...
2. Samuel 18:19...Sádokův syn Achimaac tehdy požádal Joába: "Dovol mi běžet a ohlásit králi, že jej Hospodin obhájil před jeho...
2. Samuel 18:22...syn Achimaac ale Joába žádal znovu: "Přesto mi dovol běžet za tím Habešanem." "Proč bys běžel právě ty,...
2. Samuel 18:29...zeptal se král. Achimaac odpověděl: "Když , králi, tvůj služebník Joáb posílal, viděl jsem velký...
2. Samuel 19:1...Abšalome! Proč jsem jen místo tebe neumřel , Abšalome? Synáčku můj, synáčku můj!" Joábovi bylo...
2. Samuel 19:7... tvým manželkám i konkubínám zachránili životMiluješ ty, kdo nenávidí, a nenávidíš ty, kdo milují!...
2. Samuel 19:14... tomu vyřiďte: Nejsi snad krev a tělo?   Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli se nestaneš...
2. Samuel 19:20...syn Šimei padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj...
2. Samuel 19:23...do toho, synové Ceruji?" odpověděl mu David. "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli...
2. Samuel 19:26...krále, král se ho zeptal: "Proč jsi nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj...
2. Samuel 19:27...Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha  oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj...
2. Samuel 19:28...Víš přece, že tvůj služebník je chromý. Jenže on , tvého služebníka, u tebe pomluvil. Můj pán a král je...
2. Samuel 19:34...člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V Jeruzalémě se postarám o tebe." Barzilaj ale...
2. Samuel 19:35...o tebe." Barzilaj ale namítl: "Kolik let života mi ještě zbývá, abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je...
2. Samuel 19:36... abych šel s králem vzhůru do Jeruzaléma? Je mi osmdesát let. Copak ještě rozeznám dobré od špatného?...
2. Samuel 19:37...krále jen kousek cesty, k Jordánu. Proč by se mi král tak štědře odplácel? Dovol prosím svému služebníku,...
2. Samuel 19:39...uznáš za dobré." Na to král řekl: " tedy se mnou jde Kimham, a pro něj udělám, co uznáš za dobré....
2. Samuel 20:4...jako vdovy. Potom král přikázal Amasovi: "Svolej mi judské muže a do tří dnů se ke mně vrať." Amasa tedy...
2. Samuel 20:21... pozvedl ruku proti králi Davidovi. Vydejte mi ho, a od města odejdu." "Dobrá," odpověděla žena...
2. Samuel 22:3... můj hrad, skrýš, vítězství - před násilím  ochráníš! Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od...
2. Samuel 22:4...Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel  zachránil! Smrtelné vlny obklopily, svým proudem ...
2. Samuel 22:5...- od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny  obklopily, svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu...
2. Samuel 22:6... svým proudem strhla záhuba, provazy hrobu  ovinuly, osidla smrti dostihla. Vzýval jsem Hospodina...
2. Samuel 22:17...jeho dechem zuřivým! Sehnul se z výšin, uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval mocnému...
2. Samuel 22:18...uchopil , z mohutných vod vyprostil, vyrval  mocnému nepříteli, odpůrcům silnějším, než jsem byl....
2. Samuel 22:19... odpůrcům silnějším, než jsem byl. Přepadli  v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na...
2. Samuel 22:20...v den bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl  na svobodu, uhájil , vždyť rád! Hospodin...
2. Samuel 22:21... uhájil , vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:25...úhony, varoval jsem se hříchů svých. Hospodin odnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho...
2. Samuel 22:29...Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve svém Bohu...
2. Samuel 22:33...Kdo by byl skalou, ne-li náš Bůh? Tento Bůh  vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám...
2. Samuel 22:34...cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví  na výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce...
2. Samuel 22:36...boji, ruce napínají i luk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval...
2. Samuel 22:39... Udeřil jsem je, nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena...
2. Samuel 22:40... nevstanou znovu, skáceli se mi pod nohy! Ty jsi  vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš soky přede...
2. Samuel 22:41...soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem skoncoval. Volali o pomoc,...
2. Samuel 22:44...jsem je rozdupal! Z různic v lidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid, jejž jsem ani...
2. Samuel 22:45... jejž jsem ani neznal, slouží mi! Cizáci přede mnou se krčí, jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci...
2. Samuel 22:46...jen co uslyší, musí poslechnout. Cizáci přede mnou se hroutí, vrávorají ven ze svých nor! Živ buď...
2. Samuel 22:48...buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh mi dopřává zadostiučinění, podmaňuje mi národy. Zprostřed...
2. Samuel 22:49... podmaňuje mi národy. Zprostřed nepřátel  vyvádíš, pozvedáš nad soky, před násilníkem zachráníš...
2. Samuel 23:2...Jákobův, líbezný pěvec izraelský. Promlouvá ze  Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi...
2. Samuel 23:3...duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo...
2. Samuel 23:5... Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal, cele platnou a stvrzenou? Všechnu tu...
2. Samuel 24:13...zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři síce pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo být...
2. Samuel 24:14... jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!" odpověděl David Gádovi. "Raději padneme do...
2. Samuel 24:17... jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece  jsem zhřešil, to jsem se provinil! Co ale provedly...
1. Královská 1:5...pozvedat Chagitin syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašoval. Opatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním...
1. Královská 1:13...pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně bude kralovat tvůj syn Šalomoun; na můj trůn usedne...
1. Královská 1:17...přísahal při Hospodinu, svém Bohu: ‚Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun. Na můj trůn usedne on.'...
1. Královská 1:21... můj královský pán ulehne ke svým otcům i můj syn Šalomoun dopadneme jako zločinci." Ještě...
1. Královská 1:24...řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat Adoniáš; na můj trůn usedne on'? Dnes...
1. Královská 1:26...hodují, pijí a volají: ‚ žije král Adoniáš!' , tvého služebníka, ani kněze Sádoka, ani Benajáše, syna...
1. Královská 1:28... kdo usedne na trůn po něm." "Zavolejte mi Batšebu," odpověděl král David. Když přišla ke králi a...
1. Královská 1:30...co jsem přísahal při Hospodinu, Bohu Izraele: Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn...
1. Královská 1:32...žije navěky!" Král David potom řekl: "Zavolejte mi kněze Sádoka, proroka Nátana a Benajáše, syna Jojadova."...
1. Královská 1:35...přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen,"...
1. Královská 1:51...strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že svého služebníka...
1. Královská 2:2...smrti, dal svému synu Šalomounovi tyto pokyny: " odcházím jako všechno pozemské, ty ale jednej statečně a...
1. Královská 2:4...se obrátíš. Potom Hospodin splní slovo, které mi dal: ‚Budou-li tví synové dbát na svou cestu a budou-li...
1. Královská 2:5...nikdy nebude chybět tvůj potomek.' Víš také, co mi provedl Joáb, syn Ceruji - co provedl dvěma izraelským...
1. Královská 2:7...Barzilaje Gileádského ale prokaž přízeň - přijmi je mezi své spolustolovníky, neboť se ke mně zachovali...
1. Královská 2:8... Tenkrát, když jsem šel do Machanajim, zlořečil mi hroznými kletbami. Potom mi vyšel vstříc k Jordánu a ...
1. Královská 2:15..." vybídla ho. "Ty víš, že následnictví bylo na mně a celý Izrael očekával, že budu kralovat. To se ale...
1. Královská 2:16... Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv," odpověděla. "Požádej prosím krále Šalomouna -...
1. Královská 2:17...krále Šalomouna - tebe přece neodmítne -  mi za ženu Šunemitku Abišag." "Dobrá," odpověděla...
1. Královská 2:20... požádat o jednu maličkost," řekla. "snad  neodmítneš." "Žádej, matko, tebe neodmítnu," odpověděl...
1. Královská 2:23...král Šalomoun tehdy přísahal při Hospodinu: "  Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli Adoniáš za ta...
1. Královská 2:24...nezaplatí životem! Jakože je živ Hospodin, který  pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle...
1. Královská 2:30... syna Jojadova, se slovy: "Jdi ho zabít." Benaš přišel k Hospodinovu stánku a řekl Joábovi: "Král...
1. Královská 2:31...řekl - zabij ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze  i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil....
1. Královská 2:42...a někam se vydáš, jistě zemřeš'? Ještě jsi mi na to řekl: ‚Rozhodl jsi dobře. Poslechnu.' Proč jsi...
1. Královská 3:5...se Šalomounovi v Gibeonu zjevil Hospodin. "Žádej  o cokoli a dám ti to," řekl mu Bůh ve snu. Šalomoun...
1. Královská 3:7...svého služebníka králem po mém otci Davidovi jsem ale velmi mladý a nezkušený ve vedení. Tvůj...
1. Královská 3:17... "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v jednom domě. A když jsme byly...
1. Královská 3:18...jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po mně pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě...
1. Královská 3:20...ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do...
1. Královská 3:24...a ten živý můj.'" Tehdy král rozkázal: "Přineste mi meč." Přinesli mu tedy meč. "Rozsekněte to živé dítě...
1. Královská 5:18... dokud mu je Hospodin nepoložil pod nohyMně ale Hospodin, můj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran....
1. Královská 5:20...postaví chrám mému jménu.' Prosím, nech tedy pro  v Libanonu kácet cedry. Moji služebníci budou pomáhat...
1. Královská 5:23...moři, kde z něj nadělám vory a přepravím je, kam mi určíš. Tam je dám rozebrat a ty si je vyzvedneš. Jistě...
1. Královská 8:13..."‚Zůstávám v mračnu,' pravil Hospodin jsem ti ale postavil chrám vznešený, místo, kde bys...
1. Královská 8:25...jen tví synové dbát na svou cestu a žít přede mnou, jako jsi přede mnou žil ty.' Nyní tedy, Bože Izraele,...
1. Královská 9:3...jsem tvou modlitbu a tvou prosbu, kterou jsi mi předložil. Posvětil jsem tento chrám, který jsi vystavěl...
1. Královská 9:4... srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li žít přede mnou s ryzím srdcem a poctivě tak jako tvůj otec David a...
1. Královská 9:6...nebude chybět tvůj potomek.' Pokud se však ode  ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat ...
1. Královská 9:13... prohlédl. Ale nelíbila se mu. Řekl: "Cos mi to, bratře, dal za města?" A tak se ten kraj dodnes...
1. Královská 10:7...oči, nevěřila jsem tomu. Teď ale vidím, že mi neřekli ani polovinu! Moudrostí a dobrotou jsi překonal...
1. Královská 11:21...a že zemřel i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť  zpět do vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u ...
a další...

Slova obsahující : bartoloměj (2) bartoloměje (2) betlémě (8) břímě (6) domě (179) hřmění (5) chormě (3) chrámě (25) jámě (8) jeruzalémě (237) jmění (25) jměním (2) kromě (113) lakomě (2) (1832) měď (3) měděných (1) mědi (3) mědí (2) měditepec (1) měch (6) měchu (2) měchů (7) měchy (11) měj (28) mějme (1) mějte (38) měkké (1) měl (445) měla (105) mělčinu (2) měli (172) mělo (28) měls (1) měly (37) mění (3) měníš (1) měr (8) měření (3) měřeno (23) měří (2) měřic (2) měřicí (8) měřící (4) měřících (1) měřil (4) měřila (6) měřili (1) měřilo (2) měřily (1) měřit (3) měříte (3) měřítek (1) měřítkem (1) měřítko (1) měsíc (64) měsíce (166) měsíci (40) měsících (4) měsíců (23) měsíčky (1) měsíčních (1) měst (126) města (507) městě (193) městeček (5) městečka (2) městečkách (1) městečku (1) městech (80) městem (31) město (291) městská (6) městské (26) městského (1) městském (2) městskou (1) městský (3) městských (6) městským (4) městskými (1) městští (2) městu (48) městům (18) městy (15) měšce (3) měšci (1) měšec (4) měšťané (6) měšťanů (3) měšťanům (2) měšťany (4) naměřil (2) naměřili (2) náměstí (9) náměstích (5) náměstím (2) nejpřímější (1) neměj (17) nemějme (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |