Mým

Hledám varianty 'mým' [ mým (159) můj (874) mému (99) mém (67) mého (208) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 2:23..."To je konečně ona: kost z mých kostí, tělomého těla! Bude se nazývat manželkou, neboť je vzata z...
Genesis 4:13...svoji sílu. Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain...
Genesis 6:3... jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců...
Genesis 15:2...odměna." Abram odpověděl: "Hospodine, Pane můj, co mi chceš dát? Chodím životem bezdětný a svůj dům...
Genesis 15:3... nedal jsi mi potomka," pokračoval Abram, "a tak mým dědicem bude můj čeledín!" Vtom dostal Hospodinovo...
Genesis 15:8...tuto zem." Abram se zeptal: "Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl:...
Genesis 18:3...naproti. Poklonil se k zemi a řekl: "Pane můj, prokaž mi prosím laskavost a zastav se u svého...
Genesis 18:12...jsem sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navícmůj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se...
Genesis 18:30...to kvůli těm čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím nehněvá, když promluvím," řekl Abraham. "Co...
Genesis 18:32...je kvůli těm dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán nehněvá, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham...
Genesis 19:18...smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku nesmírně laskav. Prokázal jsi...
Genesis 19:38...porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. ...
Genesis 20:5...to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté...
Genesis 20:12...Kromě toho, je to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se stala mou ženou. A...
Genesis 20:13...mne Bůh poslal, abych putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude,...
Genesis 21:10...syna. Syn děvečky přece nebude dědit spolumým synem, s Izákem!" Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo...
Genesis 21:23...mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi...
Genesis 22:7... "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Anomůj synu?" odpověděl mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák....
Genesis 22:8...oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné obětimůj synu," odpověděl Abraham. A tak šli oba spolu. Když...
Genesis 22:18...všechny národy země, protože jsi uposlechl můj hlas." Nato se Abraham vrátil ke svým služebníkům a...
Genesis 23:11...vcházejícími do brány jeho města: "Nikolimůj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i jeskyni,...
Genesis 23:15...Abrahamovi odpověděl: "Poslyš mnemůj pane. Ta země stojí 400 šekelů stříbra. Co je to pro...
Genesis 24:2...spravoval všechen jeho majetek: "Vlož ruku do mého klína, abych zavázal přísahou při Hospodinu, Bohu...
Genesis 24:3...Hospodinu, Bohu nebe a Bohu země, že nevybereš mému synovi manželku z dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím,...
Genesis 24:4... mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého syna Izáka."...
Genesis 24:6...zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam mého syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh...
Genesis 24:7... "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu mého otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi...
Genesis 24:8...následovat, budeš této přísahy zproštěn; jen tam mého syna neodváděj zpátky." Služebník tedy vložil ruku do...
Genesis 24:12...chodívají pro vodu) a řekl: "Hospodine, Bože mého pána Abrahama, prosím, dopřej mi dnes to setkání a...
Genesis 24:14...pro svého služebníka Izáka. Takto poznám, že jsi mému pánovi prokázal milosrdenství." Vtom, ještě než to...
Genesis 24:27...Hospodinu se slovy: "Požehnán buď Hospodin, Bůh mého pána Abrahama, že od mého pána neodňal své...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal mu brav a...
Genesis 24:36...a otrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž...
Genesis 24:37...mému pánu syna, jemuž dal všechno, co Můj pán pak zavázal přísahou: ‚Nevybereš mému synovi...
Genesis 24:38... v jejichž zemi bydlím, ale půjdeš do domu mého otce, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého...
Genesis 24:40...tebou svého anděla, aby dal tvé cestě zdar, abys mému synovi vybral manželku z mého příbuzenstva, z domu...
Genesis 24:41...otce. Budeš zproštěn přísahy, přijdeš-limým příbuzným a nedají ti ji; tehdy budeš přísahy...
Genesis 24:42...přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože mého pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle,...
Genesis 24:44...pak je to ta, kterou Hospodin určil pro syna mého pána. A vtom, ještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla...
Genesis 24:49...dceru jeho příbuzného. Nyní tedy, chcete-li semému pánu zachovat laskavě a věrně, sdělte mi to; a pokud...
Genesis 24:54...noc. Když pak ráno vstali, řekl: "Propusťte mému pánu." Její bratr a matka však odpověděli: " s námi...
Genesis 24:65...ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To je můj pán," odpověděl služebník. Vzala si tedy závoj a...
Genesis 26:5...národy na zemi.' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ...
Genesis 27:1...si svého staršího syna Ezaua a řekl mu: "Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď,...
Genesis 27:8...Hospodinem, než umřu.' Poslechni tedy, synu můj, a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mi z něj...
Genesis 27:11...umře." Jákob ale své matce Rebece řekl: "Pohleďmůj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na...
Genesis 27:12...je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na  můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a...
Genesis 27:13...ne požehnání!" "Tvé prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi...
Genesis 27:18...a řekl: "Otče!" A ten řekl: "Ano? Který jsimůj synu?" " jsem Ezau, tvůj prvorozený," odpověděl Jákob...
Genesis 27:19...jsi mi přikázal. Vstaň, prosím, posaď se a jezmého úlovku, abys mi proto s chutí požehnal." Izák ale...
Genesis 27:20...řekl: "Jak to, že jsi tak rychle našel zvěřmůj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin,...
Genesis 27:21...ale Jákobovi řekl: "Pojď blíž, na tebe sáhnumůj synu, zda jsi opravdu můj syn Ezau, nebo ne." Jákob...
Genesis 27:24...a tak mu požehnal. Potom se zeptal: "Jsi opravdu můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl:...
Genesis 27:26...Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák...
Genesis 27:27...vůni jeho šatů, takto mu požehnal: "Hle, vůně mého syna - jak vůně pole, jemuž Hospodin žehná! ...
Genesis 27:34...žádal otce: "Požehnej mně! Mně také, otče můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal...
Genesis 27:37...ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro tebemůj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno...
Genesis 27:41...Ezau v srdci řekl: "Blíží se dny truchlení nad mým otcem. Potom svého bratra Jákoba zabiji!" A když byla...
Genesis 27:43...Ezau se těší, že zabije! Nyní tedy, synu můj, poslechni: vstaň a uteč k mému bratru Lábanovi do...
Genesis 28:21...vrátím do svého otcovského domu, bude Hospodin mým Bohem. Tento kámen, který jsem vztyčil jako památník,...
Genesis 29:15...zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u sloužit zadarmo. Řekni mi,...
Genesis 29:21... protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában...
Genesis 29:32..."Hospodin pohlédl na trápení. Teď  můj manžel bude milovat." Potom počala znovu, a když...
Genesis 29:34...když porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto...
Genesis 30:3...děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou...
Genesis 30:6...Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce....
Genesis 30:8...a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno NeftalíMůj boj. Když Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou...
Genesis 30:20..."Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně  můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest...
Genesis 30:30...přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po mém příchodu Hospodin požehnal. Kdy se budu moci starat...
Genesis 31:5...otci, že mi není nakloněn jako dříve. Bůh mého otce však je se mnou. Samy víte, že jsem vašemu otci...
Genesis 31:35...nenašel. Ráchel svému otci řekla: "Nehněvej semůj pane, že před tebou nemohu vstát. Mám měsíčky." A tak...
Genesis 31:42...ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou,...
Genesis 31:43...dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale dnes...
Genesis 31:48... Lában řekl: "Tato mohyla je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno Gal-ed, Mohyla...
Genesis 31:50...Hospodin nade mnou i tebou drží stráž. Budeš-li mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer...
Genesis 32:5...ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník Jákob:...
Genesis 32:10...druhý tábor moci zachránit." Jákob zvolal: "Bože mého otce Abrahama, Bože mého otce Izáka, Hospodine, který...
Genesis 32:12...jsou ze mne dva tábory! Vytrhni prosím z ruky mého bratra, z ruky Ezaua, neboť se bojím, že přijde a...
Genesis 32:18..." Tomu vepředu poručil: "Když se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí...
Genesis 32:19...‚Tvého služebníka Jákoba. Posílá to jako dar mému pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému,...
Genesis 33:8...odpověděl: "Chtěl jsem si příznivě naklonitmůj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti...
Genesis 33:11... je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosímmého požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl...
Genesis 33:13...cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí...
Genesis 33:14...po celý den, všechen dobytek pomře. Nechť prosím můj pán jde před svým služebníkem napřed. pak budu...
Genesis 33:15...svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu tomůj pane? Kéž mi jen zachováš svou přízeň." A tak se Ezau...
Genesis 34:8...se přece nesmí! Chamor s nimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji...
Genesis 34:30...se proti mně, zabijí a budu vyhlazen - můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet...
Genesis 37:6...ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopy. Můj snop náhle vstal a...
Genesis 37:7...si prosím můj sen: Vázali jsme na poli snopyMůj snop náhle vstal a zůstal stát a hle, vaše snopy...
Genesis 37:33...svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je...
Genesis 38:11...jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho...
Genesis 39:8...však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když  můj pán doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi...
Genesis 39:14...a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž toho Hebreje, aby si s námi zahrával?! Přišel a...
Genesis 41:13... A jak nám vyložil, tak se stalo: mně byl vrácen můj úřad a pekař byl oběšen." Farao si tedy dal Josefa...
Genesis 41:40...tak rozvážný a moudrý jako ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám...
Genesis 41:51...dal zapomenout na všechno strádání, na celý můj otcovský dům." Druhému pak dal jméno Efraim, Plodnost,...
Genesis 41:52...Efraim, Plodnost, neboť řekl: "Bůh v zemi mého trápení učinil plodným." Když pak v Egyptě uplynulo...
Genesis 42:28...je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímomém vaku!" Hrůzou se v nich zastavilo srdce. Jeden druhého...
Genesis 42:38...mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev a zůstal jen on...
Genesis 44:2...stříbro každého z nich navrch jejich vaků. A můj pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho...
Genesis 44:5...oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co jste to provedli za...
Genesis 44:7...a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví? Tvoji služebníci by takovou věc nikdy...
Genesis 44:10...a z nás jsou pánovi otroci!" On řekl: "DobráMým otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy...
Genesis 44:16...dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil...
Genesis 44:17...On však řekl: "To bych nikdy nepřipustilMým otrokem bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy...
Genesis 44:18...k němu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol prosím svému služebníku promluvit slovo k...
Genesis 44:19...služebníka - jsi přece jako sám farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?'...
Genesis 44:24...služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána. Když potom náš otec řekl: ‚Jděte nám znovu...
Genesis 44:32... našeho otce, zármutkem do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil....
Genesis 44:33...za to před tebou nesu věčnou vinu!' Prosím, pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce,...
Genesis 44:34...Což bych se mohl dívat na neštěstí, jež by mého otce postihlo?!" Tu se Josef nemohl déle přemáhat....
Genesis 45:3...Josef!" řekl Josef svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte...
Genesis 45:9...egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte semému otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh ...
Genesis 45:12...ani nic, co ti patří.' Vidíte na vlastní oči - i můj bratr Benjamín to vidí - že s vámi mluvím sám....
Genesis 45:13...to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mému otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli....
Genesis 45:28...otce Jákoba okřál a Izrael řekl: "To stačíMůj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A...
Genesis 47:1...odpor.) Josef tedy přišel a oznámil faraonovi: "Můj otec a bratři přišli z Kanaánu se svým bravem, skotem a...
Genesis 47:29...mu: "Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej...
Genesis 48:5...své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako...
Genesis 48:15...chodili otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po celý můj život po dnešní den, Anděl,...
Genesis 49:3... naslouchejte svému otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený, síly a mého mužství první plod: přední...
Genesis 49:9...lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje...
Genesis 49:29..." budu připojen ke svému lidu, pochovejte mým otcům do jeskyně na poli Efrona Chetejského, do jeskyně...
Genesis 50:5...a předneste faraonovým uším mou prosbuMůj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, umírám....
Exodus 3:10...tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo...
Exodus 4:10..." Mojžíš ale Hospodinu odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když...
Exodus 4:13... co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin...
Exodus 4:22...řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna,...
Exodus 4:23...můj syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť mého syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit...
Exodus 4:25...syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním...
Exodus 5:1...mu: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao...
Exodus 5:22...zahubí!" Mojžíš se obrátil na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem...
Exodus 7:16...Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi...
Exodus 7:26...a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit,...
Exodus 8:4...Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím,...
Exodus 8:16...něj se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš,...
Exodus 8:17...- Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany,...
Exodus 8:18...V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že ...
Exodus 9:1...mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a...
Exodus 9:13...mu: ‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými...
Exodus 9:17...rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra...
Exodus 10:3...se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš...
Exodus 10:4...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na...
Exodus 10:17...i proti vám," řekl. "Prosím, odpusť mi tentokrát můj hřích. Modlete se za k Hospodinu, vašemu Bohu, ...
Exodus 12:31...Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a...
Exodus 15:2... síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ho chci chválit, Bůh...
Exodus 18:4...jmenoval Eliezer, Boží pomoc, neboť řekl: "Bůh mého otce mi přispěl na pomoc; zachránil před faraonovým...
Exodus 19:5...k sobě. Nyní tedy, budete-li opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním...
Exodus 20:26...se jej dlátem, znesvětíš jej. Také nebudešmému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom...
Exodus 21:14...zavraždit svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku,...
Exodus 22:24...dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomumého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu...
Exodus 23:23...tvých nepřátel a protivníkem tvých protivníkůMůj anděl půjde před tebou a přivede k Emorejcům,...
Exodus 30:31...řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo...
Exodus 32:10...je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe učiním veliký národ!"...
Exodus 32:22...hříchu?" Áron odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi:...
Exodus 32:34... Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hlemůj anděl půjde před tebou. však přijde den zúčtování,...
Exodus 33:16...Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i...
Exodus 34:9...padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán...
Leviticus 14:35... přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden ranou.' Předtím, než kněz přijde ránu...
Leviticus 15:31...svým nečistotám nezemřeli, když by poskvrnili můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom...
Leviticus 19:12...ani lhát ani podvádět svého bližního. Nesmítemém jménu křivě přísahat - tak bys znesvětil jméno svého...
Leviticus 26:12...vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z...
Numeri 11:28...pomocníkem, na to řekl: "Mojžíši, pane můj, zabraň jim v tom!" Mojžíš mu odpověděl: "Ty kvůli mně...
Numeri 12:7...skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné, jemu byl svěřen...
Numeri 12:8... jak je! Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše?" Hospodin proti nim vzplanul...
Numeri 12:11... že je malomocná, řekl Mojžíšovi: "Odpusťmůj pane! Netrestej nás prosím za hřích, který jsme tak...
Numeri 14:17...' Kéž se teď prosím rozmůže tvá síla, Pane můj. Vždyť jsi sám řekl: ‚Hospodin je nesmírně trpělivý a...
Numeri 14:24... Nikdo z těch, kdo mnou pohrdli, ji nespatříMůj služebník Káleb ale jiného ducha - vydal se mi cele....
Numeri 20:24...Izraele, protože jste se u Mej-meriby vzepřeli mému příkazu. Vezmi Árona i jeho syna Eleazara a vyveď je...
Numeri 27:14...tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mému příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do...
Numeri 28:2...na to, mi v určený čas přinášíte obětimůj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni. Řekni jim:...
Deuteronomium 3:24...jsem Hospodina úpěnlivě prosil: "Hospodine, Pane můj, začal jsi svému služebníkovi ukazovat svou velikost a...
Deuteronomium 4:5... učím vás pravidla a zákony, které mi Hospodinmůj Bůh, svěřil, abyste je dodržovali v zemi, kterou...
Deuteronomium 9:26...jsem se modlil k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které...
Deuteronomium 18:19... Kdokoli neposlechne slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji sám. Kdyby se však nějaký...
Deuteronomium 18:20... Kdyby se však nějaký prorok opovážil promluvit mým jménem slovo, které jsem mu nesvěřil, takový prorok ...
Deuteronomium 25:7...ke stařešinům do městské brány a řekne: "Můj švagr odmítá svému bratru vzbudit potomstvo v Izraeli....
Deuteronomium 26:5... Tehdy před Hospodinem, svým Bohem, prohlásíš: "Můj otec, kočovný Aramejec, sestoupil do Egypta v nepatrném...
Deuteronomium 31:17...jsem s nimi uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněv; opustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je...
Deuteronomium 32:22... nerozumným národem je popudím. vzplanul oheň mého hněvu, šlehá do hlubin podsvětí. Pohltí zemi i její...
Deuteronomium 32:42...nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krvímůj meč se jejich masem nasytí, krví padlých i zajatých,...
Jozue 1:2...pomocníku Jozuovi, synu Nunovu: "Mojžíšmůj služebník, zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším...
Jozue 1:7...pečlivě dodržoval celý Zákon, který ti přikázal můj služebník Mojžíš. Neuchyluj se od něj napravo ani...
Jozue 2:12...prokázala, i vy prokážete milosrdenství rodině mého otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého...
Jozue 2:13...otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu mého otce a matku, bratry a sestry i všechny, kdo k nim...
Jozue 5:14...tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy  můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce Hospodinova...
Jozue 7:7...Izraele a sypali si na hlavu prach. "Ach, Pane můj, Hospodine!" řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento...
Jozue 7:8... abychom se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli...
Jozue 7:19...Zimriho, syna Zerachova z pokolení Juda. "Synu můj," řekl Jozue Achanovi, "vzdej slávu Hospodinu, Bohu...
Jozue 7:21...jsem si to. Tamhle to je, schované v zemi uvnitř mého stanu; stříbro je pod tím." Jozue vyslal posly, ti se...
Jozue 9:23...Budou z vás dřevaři a nosiči vody pro dům mého Boha." Na to Jozuovi odpověděli: "Tvým služebníkům...
Jozue 14:9...a tvým synům, neboť ses cele vydal Hospodinumému Bohu.' A hle, Hospodin uchoval naživu, jak slíbil....
Jozue 24:15...bohům Emorejců, v jejichž zemi bydlíte. můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl:...
Soudců 1:7...palci na rukou i na nohou sbíralo drobty pod mým stolem. Jak jsem jednal, tak mi Bůh odplatil." Odvedli...
Soudců 4:18...vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dálmůj pane! Pojď ke mně dál a neboj se." Vešel tedy do jejího...
Soudců 6:15..."Promiň, Pane, ale jak mám zachránit IzraelMůj rod je v Manasesovi nejubožejší a sám jsem v rodném...
Soudců 6:22... že to byl Hospodinův anděl, vykřikl: "Ach, Pane můj, Hospodine! Vždyť jsem tváří v tvář uviděl...
Soudců 7:2...Midiánce do rukou, aby se Izrael nechlubil na můj účet a neříkal: ‚Zvítězili jsme díky své síle.' Proto...
Soudců 8:5... řekl obyvatelům Sukotu: "Prosím, dejte mým mužům nějaké pecny chleba. Pronásleduji midiánské krále...
Soudců 8:23...jim odpověděl: "Nebudu vám vládnout ani můj syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na...
Soudců 9:15...vskutku oddaně určíte sobě za krále, pak se do mého stínu uchylte. Ale pokud ne, z trní oheň vyšlehne,...
Soudců 9:17...Zachovali jste se k němu, jak si zasloužilMůj otec za vás bojoval, nasadil vlastní život, aby vás...
Soudců 11:7..."Copak jste z nenávisti nevyhnali z domu mého otce? Proč teď jdete za mnou?! Protože jste v úzkých?"...
Soudců 11:36...slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se...
Soudců 11:37...chodit po horách a se svými družkami plakat nad mým panenstvím." "Jdi," řekl a propustil ji na dva...
Soudců 12:2...ti dům nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: "můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale...
Soudců 13:8...se tedy modlil k Hospodinu: "Odpusť, Pane můj. nás prosím ten Boží muž, kterého jsi poslal,...
Soudců 14:16..."Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil...
Soudců 16:28...Tehdy Samson volal k Hospodinu: "Hospodine, Pane můj, rozpomeň se na ! Ještě jednou mi prosím dej sílu,...
Soudců 17:2... teď ti je ale vracím." "Hospodin ti žehnejmůj synu!" zvolala jeho matka. Jakmile těch jedenáct set...
Soudců 19:23...Nedělejte prosím nic zlého! Ten muž je přece mým hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu dcera,...
Růt 1:13...byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne, dcerymůj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova ruka se...
Růt 1:16... půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam zemřu a...
Růt 3:11... dcero. Udělám pro tebe vše, co žádáš. Každýmém městě přece , že jsi znamenitá žena. Ano, je pravda,...
Růt 4:4...si ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je...
1. Samuel 1:15...se!" Hana mu ale odpověděla: "Tak to nenímůj pane. Jsem jen zdrcená. Nepila jsem víno ani pivo; jen...
1. Samuel 1:26...porazili a chlapce přivedli k Elímu. "Můj pane," řekla Hana, "poslyš prosím. Jakože jsi, můj pane...
1. Samuel 2:28...kmenů vyvolil za kněze, aby vystupovalmému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod....
1. Samuel 2:29... Vykrmili jste se tím nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele:...
1. Samuel 2:32...se nedočká stáří. Uvidíš soužení, jež dolehne na můj Příbytek. Ačkoli se Izraeli přihodí mnoho dobrého, ve...
1. Samuel 2:35...vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle mého srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a...
1. Samuel 3:16... Ten si však Samuele zavolal: "Samueli, synu můj!" "Tady jsem," odpověděl Samuel. "Co ti řekl?" ptal se...
1. Samuel 9:5... kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?"...
1. Samuel 9:16...z kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů....
1. Samuel 9:17...ten muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a...
1. Samuel 9:21...Benjamínek, z nejmenšího kmene v Izraeli! A můj rod je navíc ze všech benjamínských rodů ten poslední....
1. Samuel 10:2...starost o oslice, ale bojí se o vás. Říká si: Co můj syn? Co si počnu?' Potom odtud půjdeš dál, přijdeš k...
1. Samuel 14:29...okusil pokrm.' Proto jsou muži tak vyčerpaní." "Můj otec tím škodí zemi," řekl na to Jonatan. "Jen se...
1. Samuel 14:39...živ Hospodin, zachránce Izraele, i kdyby šlomého syna Jonatana, musí zemřít!" Nikdo z mužů mu...
1. Samuel 14:41...služebníku neodpověděl? Je-li vina na nebo na mém synu Jonatanovi, padne urim; je-li však vina na tvém...
1. Samuel 15:25...jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť můj hřích. Vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu."...
1. Samuel 15:30... "Teď mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se...
1. Samuel 18:17...starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým vojevůdcem a veď Hospodinovy boje." (Saul si totiž...
1. Samuel 18:18...odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl stát královým...
1. Samuel 18:21...Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům přikázal: "Říkejte potají...
1. Samuel 19:2...měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec Saul chce zabít. Zítra ráno si prosím dávej...
1. Samuel 19:17..."Proč jsi takhle podvedla? Nechalas uniknout mého nepřítele!" Míkal mu odpověděla: "On mi vyhrožoval:...
1. Samuel 20:2...takového!" odpověděl Jonatan. "Nemáš zemřítMůj otec přece nedělá nic velkého ani malého, aniž by se mi...
1. Samuel 20:9...nikdy!" zvolal Jonatan. "Pokud zjistím, že se  můj otec rozhodl zabít, určitě ti to dám vědět!" "A kdo mi...
1. Samuel 20:12...řekl: "Při Hospodinu, Bohu Izraele, zjistím, co můj otec zamýšlí! Pozítří v určenou dobou ti vzkážu, zda je...
1. Samuel 20:13...ne. Přece bych ti to nezatajil. Pokud ti ale můj otec bude chtít ublížit, pak Hospodin potrestá a...
1. Samuel 20:15...pokud zemřu, neodvracej nikdy svou laskavost od mého domu. Hospodin vyhladí všechny Davidovy nepřátele...
1. Samuel 20:29... prosím. Naše rodina koná ve městě oběťmůj bratr mi přikázal, přijdu. Buď tedy prosím tak...
1. Samuel 22:3...Micpy a požádal moábského krále: "Mohli by můj otec s mou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se...
1. Samuel 22:8...mně všichni spikli! Nikdo mi neřekne, když se můj vlastní syn spřáhne s Jišajovým synem. Nikdo ...
1. Samuel 22:12...promluvil: "Poslouchej, synu Achitubův." "Anomůj pane?" odpověděl kněz. Saul se rozkřičel: "Proč jste se...
1. Samuel 22:23... Zůstaň se mnou, neboj se. Ten, kdo usilujemůj život, usiluje i o tvůj, u jsi ale v bezpečí." ...
1. Samuel 23:17...mu najít sílu v Bohu. "Neboj se," řekl mu, "ruka mého otce Saula nenajde. Ty budeš kralovat Izraeli a ve...
1. Samuel 24:9...vyšel z jeskyně i David a zavolal za Saulem: "Můj pane! Králi!" Saul se ohlédl. David padl tváří k zemi a...
1. Samuel 24:17... Saul zvolal: "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" a hlasitě se rozplakal. "Jsi spravedlivější než ,"...
1. Samuel 24:22...potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš jménomého otcovského rodu." David to Saulovi odpřisáhl. Saul pak...
1. Samuel 25:5...do Karmelu, navštivte Nábala a pozdravte ho mým jménem: ‚Buď zdráv. Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj...
1. Samuel 25:8...se svých mládenců a potvrdí ti to. Prokaž tedy mým chlapcům laskavost, přicházíme přece ve šťastnou chvíli...
1. Samuel 25:24...mu k nohám a zvolala: "Je to jen vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici promluvit; vyslechni...
1. Samuel 25:25...promluvit; vyslechni laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevšímá toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje,...
1. Samuel 25:26... které jsi, můj pane, poslal. Teď ale, pane můj, jakože je živ Hospodin a živ jsi ty - protože ti...
1. Samuel 25:27... se rozdá mládencům, kteří jdou ve šlépějích mého pána. Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin...
1. Samuel 25:28...Odpusť prosím provinění své služebnice. Hospodin mému pánu jistě zbuduje trvalý dům, neboť můj pán vede...
1. Samuel 25:29...pronásledovat a usilovat ti o život, tvůj životmůj pane, zůstane pevně ve svazku živých, při Hospodinu,...
1. Samuel 25:30...z praku odmrští. A potom, Hospodin prokáže mému pánu všechno to dobrodiní, které ti zaslíbil, a...
1. Samuel 25:31... a přikáže ti být vůdcem Izraele, tehdymůj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně...
1. Samuel 26:17...Davida po hlase. "Je to tvůj hlas, Davide, synu můj?" zavolal na něj. "Ano, můj králi a pane," odpověděl...
1. Samuel 26:18...a pane," odpověděl David. A pokračoval: "Proč můj pán pronásleduje svého služebníka? Co jsem provedl?...
1. Samuel 26:19...Jaký zločin jsem spáchal? Vyslechni teď prosímmůj králi a pane, slova svého služebníka. Pokud proti...
1. Samuel 26:21...koroptev." "Zhřešil jsem," řekl Saul. "Vrať semůj synu Davide! ti neublížím, neboť sis dnes tolik...
1. Samuel 26:24... Jako jsem si dnes cenil tvého života, kéž jemůj život právě tak cenný v Hospodinových očích a kéž ...
1. Samuel 26:25..." Saul Davidovi odpověděl: "Požehnaný jsimůj synu Davide. Dokážeš veliké věci a jistě uspěješ."...
1. Samuel 27:12...se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem napořád." V době Filištíni...
1. Samuel 29:6...Hospodin, jsi spolehlivý a líbí se mi, jak simém vojsku vedeš. Ode dne, kdy jsi ke mně přišel, dodnes...
1. Samuel 30:13... otrok jednoho Amalekovce," odpověděl mladík. "Můj pán tu před třemi dny nechal, protože jsem byl...
1. Samuel 30:15...při Bohu, že nezabiješ a nevydáš do rukou mého pána, a k nim dovedu." Dovedl ho tedy k nim a...
2. Samuel 1:10...a z paže náramek a přinesl jsem ti to semmůj pane." David vzal své roucho a roztrhl je, stejně jako...
2. Samuel 3:7...řekl Abnerovi: "Jak to, že jsi spal s konkubínou mého otce?" Ta slova Abnera rozzuřila. "Copak jsem nějaká...
2. Samuel 5:2...přiváděl. Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za...
2. Samuel 7:5...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin - Ty mi chceš...
2. Samuel 7:7...izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?'...
2. Samuel 7:8...‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin zástupů - ...
2. Samuel 7:13... a jeho království upevním. To on postaví dům mému jménu a navěky upevním trůn jeho království. mu...
2. Samuel 7:18...Hospodinem a řekl: "Kdo jsem , Hospodine, Pane můj, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti...
2. Samuel 7:19...A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka dokonce přislíbil...
2. Samuel 7:20...Ty přece znáš svého služebníka, Hospodine, Pane můj! Pro své slovo a podle svého srdce jsi svému služebníku...
2. Samuel 7:22...velkolepé věci. Jak jsi veliký, Hospodine, Pane můj! Nikdo není jako ty a není Boha kromě tebe, jak jsme...
2. Samuel 7:28...se k tobě tuto modlitbu. Ano, Hospodine, Pane můj, ty sám jsi Bůh! Ty jsi svému služebníku zaslíbil toto...
2. Samuel 7:29...tebou trval navěky, jak jsi, Hospodine, Pane můj, sám řekl. Kéž je díky tvému požehnání dům tvého...
2. Samuel 9:7...pozemky tvého děda Saula a budeš vždy jístmého stolu." Mefibošet se mu začal klanět. "Co je tvůj...
2. Samuel 9:10... A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy jístmého stolu." (A Cíba měl patnáct synů a dvacet služebníků.)...
2. Samuel 9:11...služebníků.) "Tvůj služebník udělá, cokoli můj pán a král přikáže," odpověděl Cíba králi. Mefibošet...
2. Samuel 11:11...a Izrael s Judou zůstávají pod stany; také můj pán Joáb táboří v poli s tvými služebníky, pane - a ...
2. Samuel 13:4...se mi?" vyptával se ho. "Miluji Támar, sestru mého bratra Abšaloma," prozradil mu Amnon. "Ulehni na lůžko...
2. Samuel 13:25...připojit ke svému služebníku?" "Raději nemůj synu," odpověděl král Abšalomovi, "nemůžeme jít všichni...
2. Samuel 13:26...ale požehnal mu. "A nemohl by s námi jít alespoň můj bratr Amnon?" zeptal se Abšalom. "Proč by s tebou...
2. Samuel 13:28...a vy ho zabijete. Nebojte se. Je to přece na můj rozkaz. Buďte silní a stateční!" Abšalomovi mládenci...
2. Samuel 13:32...Jonadab, syn Davidova bratra Šimey: " se můj pán a král nedomnívá, že byli zabiti všichni mladí...
2. Samuel 13:33...dne, kdy byla zneuctěna jeho sestra Támar. se můj pán a král vůbec neobává, že by snad zemřeli všichni...
2. Samuel 14:9..."Všechna vina, pane králi, padne na a na můj dům. Král a jeho trůn jsou bez viny." Na to král...
2. Samuel 14:11...krevnímu mstiteli rozmnožit neštěstí zabitím mého syna." Na to prohlásil: "Jakože je živ Hospodin, tvému...
2. Samuel 14:16...a zachrání ji ze spárů toho, kdo chce i s mým synem vyhladit z Božího dědictví. Tvá služebnice si...
2. Samuel 14:20...Joáb to udělal, aby změnil stav věciMůj pán je ale moudrý jako Boží anděl; o všem, co se...
2. Samuel 14:21...s Joábem: "Tak dobře, udělám to. Jdi a přiveď mého chlapce Abšaloma zpátky." Joáb padl tváří k zemi,...
2. Samuel 14:22...služebník poznal, že jsem u tebe došel přízněmůj pane a králi, neboť král vyhověl prosbě svého...
2. Samuel 14:30...služebníkům: "Víte, že Joábovo pole sousedímým. na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak...
2. Samuel 15:21...králi namítl: "Jakože je živ Hospodin a živ je můj pán a král - kdekoli bude můj královský pán, mrtev...
2. Samuel 16:3...si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy všechen Mefibošetův majetek připadne...
2. Samuel 16:4...připadne tobě," řekl mu na to král. "Klaním semůj pane a králi," odpověděl Cíba. "Jsi ke mně tak laskav!"...
2. Samuel 16:9...řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?" Král však...
2. Samuel 16:11...Abišajovi a všem svým služebníkům řekl: "Vždyťmůj vlastní syn mi usiluje o život, natožpak tento...
2. Samuel 18:5..."Zacházejte mi s Abšalomem šetrně - vždyť je to můj chlapec!" Celé vojsko slyšelo, jaké příkazy dal král...
2. Samuel 18:12...tobě, Abišajovi a Itajovi: ‚Dávejte pozor na mého chlapce Abšaloma.' Vždyť bych tím ohrozil vlastní...
2. Samuel 18:28... jenž porazil muže, kteří pozvedli ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?"...
2. Samuel 18:29...ruce proti mému pánu a králi!" "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se král. Achimaac odpověděl:...
2. Samuel 18:31...stranou. Vtom dorazil Habešan: "Dobrá zpráva pro mého pána a krále! Hospodin dnes obhájil přede všemi,...
2. Samuel 18:32...všemi, kdo proti tobě povstali." "Je v pořádku můj chlapec Abšalom?" zeptal se ho král. Habešan odpověděl:...
2. Samuel 19:1...a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome, synáčku můj! Synáčku Abšalome! Proč jsem jen místo tebe neumřel ,...
2. Samuel 19:5...bědoval: "Synáčku Abšalome! Abšalome, synáčku můj! Synáčku můj!" Joáb tehdy šel za králem domů a řekl:...
2. Samuel 19:14...a ještě mi přidá, jestli se nestaneš natrvalo mým vojevůdcem namísto Joába." Tím si naklonil srdce všech...
2. Samuel 19:20...padl před králem k zemi se slovy: "Kéž mi to můj pán nepočítá za vinu a kéž zapomene, čím se tvůj...
2. Samuel 19:27...nešel se mnou, Mefibošete?" Ten odpověděl: "Pane můj, králi, můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi...
2. Samuel 19:28... Jenže on , tvého služebníka, u tebe pomluvilMůj pán a král je ale jako Boží anděl. Udělej tedy, co...
2. Samuel 19:29...anděl. Udělej tedy, co pokládáš za dobré. Celý můj otcovský dům si přece od tebe zasloužil smrt. Ty jsi...
2. Samuel 19:36...a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník vyprovodí krále...
2. Samuel 19:38...se vrátil. zemřu ve svém městě, kde je hrob mého otce a matky. Mého pána a krále ale může doprovodit...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchranaMůj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh...
2. Samuel 22:7...chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy nebe se...
2. Samuel 22:34... vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mouMým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. ...
2. Samuel 22:37...spásy, sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem...
2. Samuel 23:5...dešti vyjasnění, když tráva raší ze země. Kdyby můj dům před Bohem tak nestál, což by mi věčnou smlouvu dal...
2. Samuel 24:3..."Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale dělal něco...
2. Samuel 24:21...z domu a poklonil se králi k zemi. "Proč můj pán a král přichází za svým služebníkem?" zeptal se...
2. Samuel 24:22...lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský pán vezme a obětuje, co se mu zlíbí. Zde je...
1. Královská 1:13... Jdi hned ke králi Davidovi a řekni: ‚Můj pane a králi, nepřísahal jsi své služebnici: "Po mně...
1. Královská 1:17...se králi. "Co si přeješ?" zeptal se. "Pane můj," odpověděla mu, "ty jsi své služebnici přísahal při...
1. Královská 1:18...usedne on.' A hle, teď kraluje Adoniáš, a tymůj královský pane, o tom ani nevíš. Obětoval ovce,...
1. Královská 1:20...nepozval. Oči celého Izraele teď vzhlíží k toběmůj pane a králi, abys jim oznámil, kdo usedne na královský...
1. Královská 1:21...na královský trůn po mém pánovi. Jinak,  můj královský pán ulehne ke svým otcům, i můj syn...
1. Královská 1:24...před krále, poklonil se mu tváří k zemi a řekl: "Můj pane a králi, prohlásil jsi snad: ‚Po mně bude kralovat...
1. Královská 1:27...Šalomouna ale nepozval. Je to snad nařízení od mého královského pána? Můj pán a král nesdělil svému...
1. Královská 1:29..."Jakože je živ Hospodin, který vykoupil můj život z každého soužení, dnes ti splním, co jsem...
1. Královská 1:30...Po mně bude králem tvůj syn Šalomoun; po mně na můj trůn usedne on." Batšeba padla na kolena a poklonila se...
1. Královská 1:31...se králi tváří k zemi se slovy: "Davidmůj pán a král, žije navěky!" Král David potom řekl:...
1. Královská 1:33..."Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte mého syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho k prameni...
1. Královská 1:35...Pak ho doprovodíte zpět. přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad...
1. Královská 1:36... syn Jojadův. "Tak promluvil Hospodin, Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodin s mým královským...
1. Královská 1:37... Bůh mého pána a krále. Jako býval Hospodinmým královským pánem, tak je i s Šalomounem. jeho...
1. Královská 1:48...buď Hospodin, Bůh Izraele, který dnes před mýma očima dosadil následníka na můj trůn.'" Mezi...
1. Královská 2:15...změnilo a království z Hospodinovy vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu,...
1. Královská 2:22... pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to můj starší bratr a navíc na své straně kněze Abiatara i...
1. Královská 2:24...je živ Hospodin, který pevně usadil na trůnu mého otce Davida a který mi podle svého slova vybudoval dům...
1. Královská 2:26... ale dnes nenechám zemřít, protože jsi před mým otcem Davidem nosil Truhlu Panovníka Hospodina a snášel...
1. Královská 2:31...ho. Pak ho pohřbíš a sejmeš tak ze i z domu mého otce krev, kterou Joáb bezdůvodně prolil. Hospodin...
1. Královská 2:32...a lepší, než je sám, a zavraždil je mečemMůj otec David přece o vraždě izraelského vojevůdce Abnera,...
1. Královská 2:38...padne na tvou hlavu." Šimei králi odpověděl: "Můj pán a král rozhodl dobře. Tvůj služebník udělá, jak jsi...
1. Královská 2:43...Proč jsi tedy nedodržel Hospodinovu přísahu ani můj příkaz?" Král tehdy Šimeimu řekl: "Sám v srdci dobře...
1. Královská 2:44...řekl: "Sám v srdci dobře víš, jak zle jsi mému otci Davidovi ublížil. Hospodin tvé zlo obrátil na...
1. Královská 3:6...mu Bůh ve snu. Šalomoun odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň, neboť žil před tebou...
1. Královská 3:7...na jeho trůnu, jak tomu dnes je. Hospodine, Bože můj, ty jsi učinil svého služebníka králem po mém otci...
1. Královská 3:17...nevěstky a postavily se před ním. "Prosím, pane můj!" promluvila jedna z nich. " a tahle žena bydlíme v...
1. Královská 3:20...ho zalehla. A tak ještě tu noc vstala a vzala mi mého syna, když tvá služebnice spala. Vzala si ho do náručí...
1. Královská 3:21...něj podívala v ranním světle a vidím - to není můj syn; tohohle jsem neporodila!" Ta druhá žena ale...
1. Královská 3:22...druhá žena ale tvrdila: "Ne, ne! Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj!" "Ne, ne," bránila se ta první. "Ten...
1. Královská 3:23...přerušil: "Takže jedna tvrdí: ‚Ten živý syn je můj a ten mrtvý tvůj,' a druhá tvrdí: ‚Ne, ne, ten mrtvý je...
1. Královská 3:26...ten živý syn, zvolala ke králi: "Prosím, pane můj! Dejte to živé dítě! Jen ho nezabíjejte!" Srdce se...
1. Královská 5:17...pak Chíramovi poslal zprávu: "Jak sám víšmůj otec David nemohl postavit chrám jménu Hospodina, svého...
1. Královská 5:18...Hospodin nepoložil pod nohy. Mně ale Hospodinmůj Bůh, dal odpočinutí ze všech stran. Nezbyl žádný...
1. Královská 5:19...Hospodina, svého Boha, jak to Hospodin pověděl mému otci Davidovi: ‚Tvůj syn, jehož dosadím na tvůj trůn...
1. Královská 5:23...a ty si je vyzvedneš. Jistě také vyhovíš mému přání a postaráš se o stravu pro můj dvůr." Tak tedy...
1. Královská 8:15... Bůh Izraele, který vlastními ústy mluvilmému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode...
1. Královská 8:17... Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha...
1. Královská 8:18... Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj...
1. Královská 8:19... který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil...
1. Královská 8:24...s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovimému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi...
1. Královská 8:25...jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovimému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu...
1. Královská 8:26...slovo, které jsi dal svému služebníku Davidovimému otci. Bude snad Bůh opravdu přebývat na zemi? Nebesa,...
1. Královská 8:28...služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj...
1. Královská 8:53... vyslýchej. Vždyť ty jsi je, Hospodine, Pane můj, oddělil ze všech národů země jako své vlastní dědictví...
1. Královská 11:32...dám deset kmenů. Jemu zůstane jeden kmen kvůli mému služebníku Davidovi a kvůli Jeruzalému, městu, které...
1. Královská 11:36...jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mému služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v...
1. Královská 11:38... ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník David, pak budu s tebou a zbuduji ti trvalý...
1. Královská 12:10...odpověz takhle: ‚ mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho...
1. Královská 12:11...‚ mám silnější malík, než měl můj otec pupíkMůj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
1. Královská 12:14...dali starci. Odpověděl jim podle rady mladíků: "Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
1. Královská 13:30... Jeho tělo pochoval do svého hrobu. "Ach, bratře můj!" naříkali nad ním. Když ho pohřbil, řekl svým synům:...
1. Královská 14:8...domu Davidova a dal je tobě, ale tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval přikázání, následoval...
1. Královská 16:2..."Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a...
1. Královská 17:18...vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel připomenout můj hřích a zabít mi syna?" "Podej mi svého syna," řekl ....
1. Královská 17:20...lůžko. Pak volal k Hospodinu: "Hospodine, Bože můj, to budeš i s tou vdovou, u které bydlím, nakládat tak...
1. Královská 17:21...a volal k Hospodinu: "Prosím, Hospodine, Bože můj, se do toho dítěte vrátí duše!" A Hospodin Eliáše...
1. Královská 18:7...poznal, padl před ním na tvář: "Jsi to tymůj pane, Eliáši?" zvolal. "Ano," odpověděl mu. "Jdi...
1. Královská 18:10... tvůj Bůh, není národ ani království, kde  můj pán nedal hledat. A když řekli: ‚Není tu,' muselo se v...
1. Královská 18:13...od mládí hluboce ctí Hospodina. Neví snad můj pán, co jsem udělal, když Jezábel vraždila Hospodinovy...
1. Královská 19:4...a přál si umřít: " dost, Hospodine! Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod...
1. Královská 20:4...mně." Izraelský král mu odpověděl: "Jak pravíšmůj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli...
1. Královská 20:9...A tak Ben-hadadovým poslům odpověděl: "Vyřiďte mému pánu a králi: Splním všechno, co jsi svému služebníku...
1. Královská 20:32..."On ještě žije?" podivil se Achab. "Vždyť je to můj spojenec!" Ti muži to pochopili jako dobré znamení a...
1. Královská 20:34...mu tehdy nabídl: "Vrátím ti města, která můj otec vzal tvému otci. A v Damašku si můžeš zřídit trhy,...
1. Královská 20:42..."Tak praví Hospodin: Protože jsi nechal odejít mého odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj lid...
1. Královská 21:2...si z zelinářskou zahradu - vždyť sousedímým palácem! Dám ti místo jinou vinici, lepší, anebo...
1. Královská 21:20... budou chlemtat i tvou.'" "Tak jsi našelmůj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl,...
1. Královská 22:4..."Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale...
2. Královská 1:13...a prosil ho: "Boží muži, prosím ušetři život můj i těchto tvých padesáti služebníků. Hle, z nebe...
2. Královská 1:14...oba první velitele i s jejich padesáti mužimůj život ale prosím ušetři!" Hospodinův anděl tehdy...
2. Královská 2:12...do nebe! Když to Elíša uviděl, vykřikl: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" A víckrát ho neviděl....
2. Královská 3:7...Moábem?" "Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?"...
2. Královská 4:1...před Elíšou úpěnlivě naříkala: "Tvůj služebníkmůj muž, umřel. Sám víš, jak tvůj služebník ctil Hospodina....
2. Královská 4:16..."Za rok touto dobou budeš chovat syna." "To nemůj pane," zvolala. "Jsi Boží muž, nepodváděj svou...
2. Královská 5:3...manželky. Jednou řekla své paní: "Kdyby se tak můj pán dostal k prorokovi, který žije v Samaří. Ten by ho...
2. Královská 5:18...ale kéž Hospodin tvému služebníku odpustí: Když můj pán vchází do Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá...
2. Královská 5:20... mládenec Božího muže Elíšy, řekl: "Tak vidamůj pán si odmítl vzít, co ten Aramejec Náman přinesl....
2. Královská 5:22...ptal se. "Ano, v pořádku," odpověděl Gehazi. "Můj pán jen posílá se vzkazem: Teď právě ke mně přišli...
2. Královská 6:12...Jeden z jeho služebníků se ozval: "Nikdo, pane můj, králi. To Elíša, ten prorok v Izraeli, prozradí...
2. Královská 6:15...- kolem celého města vojsko, koně a vozy! "Achmůj pane," řekl mládenec Elíšovi, "co si počneme?" "Neboj...
2. Královská 6:26... nějaká žena na něj vykřikla: "Pomoz, pane můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám pomoci...
2. Královská 6:28...sem svého syna. Dnes ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den ...
2. Královská 6:29...ho sníme a zítra sníme zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a snědly. Druhý den povídám: ‚Dej sem...
2. Královská 8:5...domáhala se u krále svého domu a pozemků. "Pane můj, králi!" zvolal Gehazi. "To je ta žena a to je ten syn,...
2. Královská 8:12... Tehdy se Boží muž rozplakal. "Proč pláčeš, pane můj?" ptal se ho Chazael. "Protože vím," odpověděl, "jakého...
2. Královská 13:14...ho navštívil, plakal nad ním a volal: "Otče můj, otče můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk...
2. Královská 14:9...vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten...
2. Královská 18:23...se budete klanět!' Pojď se teď vsaditmým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli...
2. Královská 18:24...se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A...
2. Královská 18:27...slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak  můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou?...
2. Královská 19:34... pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Téže noci pak vyšel Hospodinův anděl a...
2. Královská 20:5...Hospodinovo: "Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida:...
2. Královská 21:8...přikázal, a plnit celý Zákon, který jim svěřil můj služebník Mojžíš, nikdy nedopustím, aby museli prchat...
2. Královská 21:14...drhne mísa a po vytření se překlopí. Co zbylomého dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich...
2. Královská 22:17...dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás...
1. Letopisů 11:2...Hospodin, tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'"...
1. Letopisů 12:18...vámi celým srdcem. Pokud ale chcete vyzradit mým nepřátelům, ačkoli jsem nevinný, to Bůh našich otců...
1. Letopisů 16:22...kvůli nim varoval: " pomazané nechte býtMým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej Hospodinu, celá zem,...
1. Letopisů 17:4...noci ale Nátan dostal Boží slovo: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin - Ty mi...
1. Letopisů 17:6...izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému...
1. Letopisů 17:7...Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému služebníku Davidovi: ‚Tak praví Hospodin zástupů - ...
1. Letopisů 17:16...a řekl: "Kdo jsem , Hospodine Bože, a co je můj dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo málo,...
1. Letopisů 17:25... tvého služebníka, před tebou upevněn! Bože můj, ty jsi svému služebníku prozradil, že mu zbuduješ dům....
1. Letopisů 21:3..."Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrátMůj pane a králi, nejsou to snad všechno tvoji poddaní?...
1. Letopisů 21:17...Co ale provedly tyto ovečky? Hospodine, Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta...
1. Letopisů 21:23..." "Vezmi si ho," odpověděl mu Aravna. "Jen  můj královský pán udělá, co se mu zlíbí. Pohleď, přidám...
1. Letopisů 22:5...spoustu cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se...
1. Letopisů 22:7... Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synu, měl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina,...
1. Letopisů 22:8...na zemi prolil tolik krve, nemůžeš stavět dům mému jménu. Narodí se ti ale syn a ten bude mužem pokoje,...
1. Letopisů 22:10...dnů dám Izraeli pokoj a mír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu budu otcem. Trůn jeho...
1. Letopisů 22:11...nad Izraelem upevním navěky.' Nuže, synu můj, Hospodin buď s tebou. Kéž se ti daří a kéž vystavíš...
1. Letopisů 28:2...vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula...
1. Letopisů 28:3...jsem stavbu, ale Bůh mi řekl: ‚Nepostavíš dům mému jménu, neboť jsi vedl války a proléval jsi krev.'...
1. Letopisů 28:4...krev.' Hospodin, Bůh Izraele, vyvolil z celého mého otcovského rodu , abych byl králem Izraele navěky....
1. Letopisů 28:5...- a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého syna Šalomouna, aby usedl na trůn Hospodinova...
1. Letopisů 28:9...synům jako věčné dědictví. A ty, Šalomoune, synu můj, poznávej Boha svého otce a služ mu celým srdcem a z...
1. Letopisů 28:20...díla! Neboj se a nestrachuj, neboť Hospodin Bůhmůj Bůh, bude s tebou. Neopustí a nenechá, dokud se...
1. Letopisů 29:1..." Král David pak řekl celému shromáždění: "Můj syn Šalomoun, jehož jediného Bůh vyvolil, je mladý a...
1. Letopisů 29:3...drahokamy i množství alabastru. A protože chrám mého Boha je mým potěšením, přidávám také svůj osobní zlatý...
1. Letopisů 29:14...slavné jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe...
1. Letopisů 29:17...je to ale z tvé ruky a tobě to náleží! Vím, Bože můj, že zkoumáš srdce a miluješ upřímnost. Z upřímného...
1. Letopisů 29:19...lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebeMému synu Šalomounovi pak dej oddané srdce, aby dbal na tvá...
2. Letopisů 1:8...ti to." Šalomoun Bohu odpověděl: "Prokázal jsi mému otci Davidovi velikou přízeň a jsi učinil králem po...
2. Letopisů 1:9...Bože, kéž se potvrdí slovo, které jsi dal mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu...
2. Letopisů 1:11...jsi moudrost a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost...
2. Letopisů 2:2...týrskému králi Chíramovi: "Kdysi jsi posílal mému otci Davidovi cedrové dřevo na stavbu jeho paláce,...
2. Letopisů 2:6...a také dobře znal řezbářské umění. Připojí semým umělcům v Judsku a v Jeruzalémě, které shromáždil ...
2. Letopisů 2:13... Ten se připojí ke tvým umělcům a k umělcům mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle...
2. Letopisů 2:14...mého pána, tvého otce Davida. Nuže, nechť můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmen, olej a...
2. Letopisů 6:4... Bůh Izraele, jenž vlastními ústy mluvilmému otci Davidovi a vlastní rukou naplnil, co řekl: ‚Ode...
2. Letopisů 6:5... ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem mého lidu Izraele. Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm...
2. Letopisů 6:6... jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu...
2. Letopisů 6:7...a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu Hospodina, Boha...
2. Letopisů 6:8... Hospodin mu ale řekl: ‚Je dobře, že chceš mému jménu postavit chrám. Nepostavíš ho však ty, ale tvůj...
2. Letopisů 6:9... který vzejde ze tvých beder. Ten vystaví chrám mému jménu.' A Hospodin dodržel slovo, které dal. Nastoupil...
2. Letopisů 6:15...s oddaným srdcem. Svému služebníku Davidovimému otci, jsi dodržel svůj slib. Vlastními ústy jsi...
2. Letopisů 6:16...jsi slíbil, když jsi svému služebníku Davidovimému otci, řekl: ‚Postarám se, aby na izraelském trůnu...
2. Letopisů 6:19...služebníka a na jeho prosby, Hospodine, Bože můj; vyslyš toto volání a modlitbu, kterou ti tvůj...
2. Letopisů 6:40...to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž jsou tvé oči upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě...
2. Letopisů 7:14...zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se...
2. Letopisů 10:10...' odpověz takhle: mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho...
2. Letopisů 10:11... mám silnější malík, než měl můj otec pupíkMůj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
2. Letopisů 10:14...starců, ale odpověděl jim podle rady mladíků:"Můj otec vám naložil těžké jho? vám ho ještě ztížím! Můj...
2. Letopisů 18:3... "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s...
2. Letopisů 18:13...Michajáš, "budu mluvit jen to, co řekne můj Bůh." A tak přišel ke králi. Ten se ho zeptal:...
2. Letopisů 25:18...vzkázal cedru v Libanonu: Dej svou dceru mému synu za ženu! Jedno zvíře v Libanonu šlo okolo a ten...
2. Letopisů 34:25...dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi, který vás...
Ezdráš 4:19...věnována pozornost a byl mi doslovně přečten. Na můj příkaz bylo zkoumáno a zjištěno, že dotyčné město je od...
Ezdráš 7:28...královských velmožů. Protože nade mnou Hospodinmůj Bůh, držel svou ruku, osmělil jsem se shromáždit vůdce...
Ezdráš 9:6... svému Bohu, se slovy: "Je mi hanba, Bože můj! Stydím se k tobě zvednout tvář, Bože můj! Naše hříchy...
Nehemiáš 1:6...Izraele, jimiž jsme proti tobě zhřešili; i můj otcovský dům jsme zhřešili! Zachovali jsme se k tobě...
Nehemiáš 2:8...a na dům, kde bych bydlel?" A král svolil, neboť můj Bůh nade mnou držel svou laskavou ruku. Když jsem...
Nehemiáš 2:12...jen několik mužů. Nikomu jsem neřekl, co mi můj Bůh položil na srdce, abych vykonal pro Jeruzalém. Ani...
Nehemiáš 2:18...potupa!" Potom jsem jim vyprávěl, jak nade mnou můj Bůh držel svou laskavou ruku a jaká slova ke mně...
Nehemiáš 5:17... naopak, všichni muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150 židovských hodnostářů a k tomu...
Nehemiáš 5:18...návštěvníci z okolních národů. Každý den se na můj účet podával jeden býk, šest vybraných ovcí a množství...
Nehemiáš 5:19...lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid...
Nehemiáš 6:14...k pomluvám, aby očernili jméno. Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na jejich činy. Pamatuj také...
Nehemiáš 7:5...v něm bylo málo a chyběly obnovené domyMůj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené...
Nehemiáš 13:14...příděly svým bratřím. Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu...
Nehemiáš 13:22...den zůstal svatý. I za to na pamatuj, Bože můj, a ve své veliké lásce se slituj nade mnou. V době...
Nehemiáš 13:29...ho vykázal ze své blízkosti. Pamatuj na , Bože můj, že poskvrnili kněžství a smlouvu kněžskou i levitskou....
Nehemiáš 13:31...dávky dřeva a prvotin. Pamatuj na , Bože můj, v dobrém. Stalo se to za dnůkrále Xerxe, toho Xerxe,...
Ester 5:8...Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mému přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem...
Ester 7:3...mi prosím život - to je přání! Ušetřimůj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze,...
Ester 7:4...přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom...
Ester 8:6...bych se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?"...
Job 1:8...sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu...
Job 2:3...sem a tam," odpověděl mu satan. "A všiml sis mého služebníka Joba?" řekl mu na to Hospodin. "Na zemi mu...
Job 3:24...nevidí a jehož Bůh ze všech stran obklíčilMým denním chlebem je teď jen sténání, můj nářek proudí...
Job 7:7... dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Božemůj život je pouhý vzdech, oči nikdy štěstí nespatří....
Job 7:13...Myslím si: ‚Na lůžku se mi uleví, spánek ulehčí mému trápení.' Tehdy ale strašíš sny, tehdy děsíš...
Job 7:21...terč? Jsem ti snad břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč viny nezbavíš? Brzy ulehnu do...
Job 10:6...věk, že na mně hledáš nějaký přestupek a po mém hříchu pídíš se? Víš přece, že jsem nevinen a že z...
Job 10:12...jsi obdaroval životem, tvá péče střežila můj každý dech. Toto však v srdci skrýval jsi, teď jsem...
Job 13:6...námitku teď tedy poslyšte, věnujte pozornost mým stížnostem. To kvůli Bohu mluvíte tak podle? To kvůli...
Job 13:17...bezbožník! Dobře poslouchejte, co tu vypovímmůj výklad vám v uších zní. Teď jsem připraven vést svou...
Job 13:23...mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč skrýváš svoji tvář? Proč za...
Job 14:16... Ačkoli teď kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys přestupky a...
Job 16:4...I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout,...
Job 16:8...vysílil. Zničils i nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje...
Job 16:9...a obviňuje . Zuřivě drásá Bůh, nenávidí můj sok proti mně zuby skřípe, probodává pohledem....
Job 16:18...je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krevmůj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi právě teď,...
Job 17:11...mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují...
Job 19:12...útočí jeho armáda, proti mně vrší dobývací valmůj stan obléhají kolem dokola. Mým vlastním bratrům ...
Job 19:13...dobývací val, můj stan obléhají kolem dokolaMým vlastním bratrům odcizil, moji známí se ke mně...
Job 19:17... vůbec se neozve, jakkoli úpěnlivě prosím jejMůj dech je odporný i manželce, hnusím se své vlastní...
Job 19:22...s Bohem na pořádat ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by slova byla sepsána, kéž by jak...
Job 19:25...železným, kéž by je navždy vytesali do skályMůj Vykupitel žije, to jedno vím, a že nakonec se nad...
Job 20:3...nejde vydržet! Když slyším tolik důtek a urážekmůj moudrý duch mi vnuká odpověď: Víš přece sám, že...
Job 29:4...a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrátmém nejlepším věku, kdy Bůh byl mému stanu přítelem, kdy...
Job 29:20...v koruně. sláva stále čerstvá zůstanemůj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatě,...
Job 29:22... tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na...
Job 30:11...odporný, plivat do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i oni odhodili všechny zábrany....
Job 31:18...jedl svůj chléb sám a sirotkům z něj nedával? Od mého mládí u jak u otce vyrůstal, od svého dětství jsem...
Job 31:35...ven? Kéž by mi někdo poskytl slyšení! Zde je můj podpis. mi Všemohoucí odpoví! můj žalobce...
Job 32:22...lichotit. Lichotit totiž ani neumím - to by  můj Stvořitel rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou...
Job 35:10...křičí o pomoc. Nikdo však neptá se: ‚Co Bůhmůj Stvořitel, který písněmi rozeznívá noc, který nás...
Job 41:3...vyzvat, mu zaplatím? Všechno pod nebem je mým vlastnictvím! Nechci pomlčet o jeho údech, o jeho síle...
Job 42:7... protože jste o mně nemluvili pravdivě jako můj služebník Job. Proto si teď vezměte sedm býků a sedm...
Job 42:8...teď vezměte sedm býků a sedm beranů a jděte za mým služebníkem Jobem. Obětujte za sebe zápalnou oběť a můj...
Žalmy 2:7...Povím, co prohlásil Hospodin. Řekl mi: "Jsi můj syn, jsem ode dneška Otcem tvým! Požádej a ...
Žalmy 3:3...kolik jich povstává proti mně! Kolik jich říkámém životě: "Od Boha žádnou pomoc nečekej!" séla Ty však,...
Žalmy 3:8...stran. Povstaň, Hospodine! Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby...
Žalmy 5:2...Davidův. Vyslyš slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání, můj Králi a Bože - k tobě se...
Žalmy 5:3... všimni si mého úpění! Vnímej volánímůj Králi a Bože - k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž...
Žalmy 5:4...a Bože - k tobě se modlím! Ráno, Hospodine, kéž můj hlas uslyšíš, ráno ti s nadějí své prosby předložím. Ty...
Žalmy 5:9...úctě před tebou ve tvém svatém chrámě. Kvůli mým nepřátelům, Hospodine, ve své spravedlnosti veď,...
Žalmy 6:9... Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti,...
Žalmy 7:2...slovům Kúše z pokolení Benjamín. Hospodine, Bože můj, na tebe spoléhám, zachraň , všech pronásledovatelů...
Žalmy 7:4... rozsápají , nebude mi pomoci! Hospodine, Bože můj, jestliže jsem se provinil, jestli mi na rukách lpí...
Žalmy 7:6... pak honí a chytí protivník, pošlape můj život na zemi, mou čest v prachu vyválí! séla...
Žalmy 7:9... Hospodine, vždyť jsem nevinný, jsem bez úhonymůj Nejvyšší! Ukonči podlost ničemných, spravedlivého však...
Žalmy 7:11... ty zkoumáš srdce i svědomí! Nejvyšší Bůh je můj štít - on je zachráncem upřímných! Bůh je spravedlivý...
Žalmy 9:5...padnou, před tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudu a mých práv, jako spravedlivý soudce na trůn...
Žalmy 11:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys...
Žalmy 13:3...co den cítit v srdci zármutek? Jak dlouho ještě můj protivník bude nade mnou vítězit? Pohleď, odpověz mi,...
Žalmy 13:4...vítězit? Pohleď, odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu! můj sok...
Žalmy 13:5...můj! Rozjasni oči, jako mrtvý neusnu!  můj sok neřekne: " jsem ho porazil!" nepřátelé ...
Žalmy 14:4...nevědí všichni ti zločinci? Jako by jedli chlébmůj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale...
Žalmy 16:2..., na tebe spoléhám. Hospodinu říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech...
Žalmy 16:5...krvavé úlitby, nevstoupí jejich jméno na rtyMůj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky...
Žalmy 16:9...po pravici, nezakolísám. srdce je šťastnémůj jazyk zpívá, také tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš...
Žalmy 17:1...Davidova. Slyš, Hospodine, mou spravedlivou přimému volání popřej sluch, vyslechni moji modlitbu - vychází...
Žalmy 17:2...modlitbu - vychází ze rtů bezelstných. Od tebe samého vyjde můj soud, tvé oči na právo dohlédnou!...
Žalmy 18:3...! Hospodin je skála, tvrz, záchranaMůj Bůh je skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh...
Žalmy 18:7...chrámu slyšel volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla, zem se chvěla, základy hor se...
Žalmy 18:29...ale ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svícimůj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti vojsku, ve...
Žalmy 18:34...vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mouMým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny. ...
Žalmy 18:37... sklonil ses, abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost, nohy nesklouznou. Stíhal jsem...
Žalmy 19:15... své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo ,...
Žalmy 22:2... na nápěv písně "Jitřní laň". Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od...
Žalmy 22:3...od slov mého sténání? Celé dny volám, Bože můj, ty se však nehlásíš, ani za nocí nemohu najít klid. Ty...
Žalmy 22:11...odkázán jsem od svého narození, od matčina lůna můj Bůh jsi ty! Nevzdaluj se mi - úzkost se blíží, chybí mi...
Žalmy 22:15... srdce se vosku podobá, rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k...
Žalmy 23:1... poví, co učinil! Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává...
Žalmy 23:5...stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potírášmůj kalich přetéká. Dobro a láska budou provázet po...
Žalmy 23:6... Dobro a láska budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Hospodinově po dlouhý,...
Žalmy 25:2... Hospodine, svou duši pozvedám, v tebe, Bože můj, skládám naději. Dej, se zahanbení nedočkám, nade...
Žalmy 25:5.... Veď a pravdě své, vždyť ty jsi Bůhmůj Zachránce, na tebe spoléhám každý den! Pamatuj,...
Žalmy 26:9...tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici...
Žalmy 27:1... spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít strach? Když na útokem...
Žalmy 27:10...Nenechávej a neopouštěj, Bože záchranyMůj otec i matka sice opustili, Hospodin ale k sobě...
Žalmy 27:11...přivine. Ukaž mi, Hospodine, cestu svou, kvůli mým nepřátelům veď stezkou srovnanou! Nevydej prosím...
Žalmy 28:7... že vyslyšel prosby! Hospodin je sílamůj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, ...
Žalmy 30:3... nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši...
Žalmy 30:9...vyděšen! K tobě, Hospodine, volám, tebe, Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití krve? K čemu...
Žalmy 30:11... smiluj se nade mnou, prosím, Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi...
Žalmy 30:12... Hospodine, buď můj pomocník! Ty jsi obrátil můj nářek v tanec, svlékls mi pytlovinu, oděls radostí!...
Žalmy 30:13...ti ze srdce zpívám bez ustání, Hospodine, Bože můj, chválím navěky! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 31:9...mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš napospas mému nepříteli, svobodu daruješ nohám mým! Smiluj se,...
Žalmy 31:11...oči hasnou mi, rovněž duše, útrobyMůj život stravuje trápení, léta samé sténání, síla...
Žalmy 31:15... ale, Hospodine, doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky...
Žalmy 31:16... doufám v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel, kteří ...
Žalmy 35:17...budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranamimůj holý život před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak...
Žalmy 35:22...Hospodine? Nezůstaň mlčet, nevzdaluj se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane...
Žalmy 35:23... nevzdaluj se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své...
Žalmy 35:24...spravedlnosti právo mi zjednej, Hospodine, Bože můj, nejásají nade mnou! si nemyslí: "Hohó! To jsme...
Žalmy 35:26...zahanbeni a stydí se všichni, kdo se radujímého neštěstí! Studem a hanbou jsou oblečeni ti, kdo se...
Žalmy 35:28...Hospodin, jenž svému služebníku pokoj dopřává!" Můj jazyk mluví o tvé spravedlnosti, zpívá tvé chvály...
Žalmy 38:4...drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místomůj hřích připravil kosti o pokoj. provinění mi nad...
Žalmy 38:10...křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé touzemůj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší, síla se...
Žalmy 38:13... moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jdemůj život, mi kladou léčky, ti, kdo mi chtějí ublížit,...
Žalmy 38:16... V tebe, Hospodine, skládám naději - Pane Bože můj, ty jistě odpovíš! nade mnou nejásají, říkám si, jen...
Žalmy 38:17...mnou nejásají, říkám si, jen se nepyšní nad mým selháním! Vždyť jsem přece na pokraji pádu a stále...
Žalmy 38:22...Neopouštěj , Hospodine, nevzdaluj se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane - záchrano!...
Žalmy 39:4...v útrobách, oheň mi hořel v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvat: Můj konec, Hospodine, ukaž mi,...
Žalmy 39:5...v myšlenkách, takže můj jazyk začal promlouvatMůj konec, Hospodine, ukaž mi, kolik dnů jsi mi odměřil, ...
Žalmy 39:6... jak pomíjím! Ach, jen hrstku dnů dals mimůj věk je u tebe jako nic, člověk je pouhá pára, stojí...
Žalmy 39:8...ani, kdo to podědí! Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna naděje v tobě spočívá! Vyprosti...
Žalmy 40:2...jsem čekal toužebně a on se naklonil a uslyšel můj křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny, nohy...
Žalmy 40:6...těm, kdo se řídí lží. Kolik jen, Hospodine Bože můj, kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš,...
Žalmy 40:9...Mou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v nitru nosím si." Ve velikém shromáždění jsem...
Žalmy 40:15...jsou zpět zahnáni, se hanbí, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zděšeni svou vlastní hanebností ti,...
Žalmy 40:18... sám jsem nuzný a ubohý - kéž bys na můj Pane, pomyslel! pomoc, záchrana jsi přece ty,...
Žalmy 41:10...hrozná věc, ze svého lůžka nevstane!" Dokoncemůj přítel, jemuž jsem důvěřoval, ten, který se mnou jídal...
Žalmy 41:12...jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty podpíráš, neboť jsem...
Žalmy 42:6...Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat, on je můj Bůh, záchrana! Duše je ve mně sklíčená, proto na...
Žalmy 42:9...se mnou zůstane - tak zní modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své: Proč jen jsi na ...
Žalmy 42:12...Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým...
Žalmy 43:1...Bůh, záchrana! Zjednej mi právo, Bože, buď mým obhájcem před bezbožným národem, zachraň před...
Žalmy 43:4...a radosti, chválit budu na citeře, Božemůj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak...
Žalmy 43:5...Spolehni na Boha - ještě mu budu děkovat; on je můj Bůh, záchrana! Pro předního zpěváka. Poučný žalm...
Žalmy 44:5...jim zářila - měls je rád! Jenom ty, Bože, jsi můj Král, ty nech vítězit Jákoba! S tebou jsme nepřátele...
Žalmy 44:7...šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství! Tys nám dal nad nepřáteli...
Žalmy 49:16...v hrobě hnít daleko od jejich slavných obydlíMůj život ale Bůh z hrobu vykoupí, on vytrhne z jeho...
Žalmy 50:7...Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyš, lide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím: , Bůh,...
Žalmy 50:11...Znám všechny ptáky v nebesích, divoké šelmy jsou mým vlastnictvím. Nepožádám , i kdybych hladověl - mně...
Žalmy 51:4...soucitu odstraň poklesky. Důkladně omyj od mého provinění, od mého hříchu očisti! Uznávám všechny...
Žalmy 51:11... údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž...
Žalmy 51:12...kéž odstraníš! Stvoř ve mně, Bože, srdce ryzí, v mém nitru obnov ducha stálosti. Nevyháněj ze své...
Žalmy 51:16...viny zbav , Bože, Bože spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři rty, ...
Žalmy 51:17... jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti...
Žalmy 53:5...nic nevědí tito zločinci? Jako by jedli chlébmůj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale...
Žalmy 54:4...své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbumým slovům popřej sluch. Cizáci povstali proti mně,...
Žalmy 54:5... Cizáci povstali proti mně, násilníci pasou po mém životě - ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla...
Žalmy 54:6...ti, kdo nestavějí Boha před sebe. séla Pohleďtemůj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživu! Mým nepřátelům...
Žalmy 54:7... můj pomocník je Bůh, můj Pán drží naživuMým nepřátelům, Pane, odplať zlo, s nimi skoncuj pro...
Žalmy 55:14... skryl bych se. Ale ty - člověk blízký mněmůj přítel a můj spřízněnec! Radili jsme se spolu důvěrně,...
Žalmy 55:21... pokoří ty, kdo se ho nebojí! Na svoje druhy můj přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl...
Žalmy 56:7...mi uškodit. Číhají tajně, sledují kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou hanebností?...
Žalmy 56:9...Bože, smeť ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk, slzy schovej do své lahvice - ty sám víš...
Žalmy 57:2... Smiluj se nade mnou, Bože, smiluj se, vždyť jsi mým úkrytem! Do stínu tvých křídel schovám se, než zkáza...
Žalmy 57:7...nebe, svou slávou přikryj celou zem! Nástrahu mým krokům připravili, mou duši sklíčili. Jámu přede mnou...
Žalmy 59:2... aby ho mohl zabít. Zbav mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav těch zlosynů,...
Žalmy 59:10... Ty jsi síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh ve své lásce jde mi naproti, z nepřátel...
Žalmy 59:12...činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjejmůj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane...
Žalmy 59:17...od rána. Vždyť ty ses stal mou pevnostímým útočištěm v den soužení. Ty jsi síla, tobě zazpívám,...
Žalmy 59:18... Ty jsi síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože, lásko ! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 60:9...Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřímMůj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda...
Žalmy 61:4... převyšuje, prosím doveď ! Býval jsi přece mým útočištěm, baštou před tváří nepřátel. V tvém stanu...
Žalmy 62:3...on je skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad! Jak dlouho budete v útoku pokračovat? To...
Žalmy 62:7... Jen on je skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je spása, moje sláva; pevná...
Žalmy 63:2...Davidův, když byl v Judské poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože, duše žízní po tobě! Po tobě...
Žalmy 64:2...předního zpěváka. Žalm Davidův. Slyš, Bože, hlas mého naříkání, před hrozbou nepřátel ochraňuj. Před...
Žalmy 66:18...jazykem. Hanebnost kdybych si v srdci chovalmůj Pán by jistě neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál...
Žalmy 68:25...Spatřili tvůj slavný průvod, Bože, průvod mého Boha a Krále do svatyně. Vpředu šli zpěváci, vzadu...
Žalmy 69:20..., vykup z moci nepřátel! Ty přece víšmém ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích - všechny...
Žalmy 70:3...zpět zahnáni, se hanbí, ti, kdo se kochají mým neštěstím! jsou zahnáni svou vlastní hanebností ti,...
Žalmy 70:6...tvé spasení. sám jsem nuzný a ubohý, ke mněmůj Bože, pospíchej! pomoc, záchrana jsi ty,...
Žalmy 71:4...sám jsi mou skálou a pevností! Vysvoboď , Bože můj, z ruky ničemy, ze spárů násilníka, jenž páchá...
Žalmy 71:5...ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od svého narození se o tebe opírám,...
Žalmy 71:12...by ho zachránil?!" Bože, nevzdaluj se mi, Bože můj, na pomoc pospěš mi! jsou zahanbeni, zmizí ti,...
Žalmy 71:22... vrátíš se, abys utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře...
Žalmy 71:24...zpívat rty i moje duše, kterou jsi vykoupilMůj jazyk stále bude tvou spravedlnost velebit - že byli...
Žalmy 73:26...I když tělo i srdce strádají, Bůh je sílamůj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo opouštějí,...
Žalmy 74:12...z klína nezvedneš? Ty přece, Bože, jsi dávno mým králem, ty jsi původcem spásy na zemi! Ty jsi svou...
Žalmy 77:2...předního zpěváka Jedutuna. Žalm Asafův. Hlas můj k Bohu zněl, když volal jsem, hlas můj k Bohu zněl, aby...
Žalmy 77:11...Hněvá se tak, že soucit potlačil? séla To je můj konec, říkám si, kdyby své pravici dal klesnout...
Žalmy 78:1...a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchej, lide můj, mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V...
Žalmy 81:9...jsem při vodách Meriby. séla Slyš, lide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš...
Žalmy 81:12...egyptské - naplním tvá ústa, jen co je otevřešMůj lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal...
Žalmy 81:14... aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by  můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty...
Žalmy 83:14...mysleli: "Budeme pány nad Božími příbytky!" Bože můj, dej, jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem...
Žalmy 84:4...- u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlí, oslavovat...
Žalmy 86:2...ti oddaný! Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť...
Žalmy 86:14... Bože, proti mně, tlupa násilníků pase po mém životě - ti, kdo nestavějí před sebe! Ty ale, Pane,...
Žalmy 88:3...modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své uchomému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu...
Žalmy 88:4...své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápenímůj život se k hrobu nachýlil. patřím k těm, kdo do jámy...
Žalmy 88:19...všech stran. Přátele i známé jsi ode zahnalmým společníkem je temnota! Poučný žalm Etana...
Žalmy 89:25... věrnost a láska bude s ním, jeho roh semém jménu vyvýší. Jeho ruku vložím na moře, na řekách...
Žalmy 89:27...na moře, na řekách spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála ...
Žalmy 89:31...nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ...
Žalmy 89:48...Musí tvá zuřivost jak oheň plát? Jak krátký je můj život - vzpomeň si! K jaké marnosti lidstvo stvořil...
Žalmy 91:2...spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi útočištěmůj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě vysvobodí z...
Žalmy 92:11...zničeni: rozprášeni budou všichni zločinciMůj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem ...
Žalmy 94:22...odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevnostímůj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich zvrácenost na...
Žalmy 95:11...neznají!" Rozhněván jsem tenkrát odpřisáhl: "Do mého odpočinku nikdy nevkročí!" Zpívejte Hospodinu novou...
Žalmy 101:3... jak srdci velí poctivost. Nikdy nepřijde před můj zrak žádná hanebnost! Skutky odpadlíků jsou mi odporné,...
Žalmy 101:6...žít. Poctivou cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo...
Žalmy 101:7...cestou kdo umí jít, takový bude můj služebník. V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo,...
Žalmy 102:2...své úzkosti. Naslouchej, Hospodine, modlitběmůj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou tvář přede mnou...
Žalmy 102:6...uvadlo, ani si nevzpomenu na jídlo! Od námahy mého kvílení jsem na kost vyhublý! Pelikánu v poušti se...
Žalmy 102:24...sloužili! Uprostřed cesty mi síly podlomilmůj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber ...
Žalmy 102:25... můj život náhle ukrátil. Řekl jsem: Bože můj, neber zprostřed života - po všechna pokolení trvají...
Žalmy 104:1... Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn jsi slávou a nádherou! Světlem jsi jak pláštěm...
Žalmy 105:15...kvůli nim varoval: " pomazané nechte býtMým prorokům nepůsobte žal!" Když potom přivolal na zem...
Žalmy 108:9...Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřímMůj je Gileád, můj je Manases, Efraim je helma, Juda...
Žalmy 109:26...potřásají, když vidí . Pomoz mi, Hospodinemůj Bože, ve svojí lásce zachraň ! Takto poznají, že...
Žalmy 110:1...soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Žalmy 116:1...Haleluja! Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k...
Žalmy 118:7...mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo nenávidí, uvidím! Lepší je...
Žalmy 118:14.... síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením! Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná:...
Žalmy 118:28...v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!...
Žalmy 119:50... vždyť jsi mi daroval naději. To je mi útěchoumém trápení, že oživuješ svými výroky. Pyšní zasypali...
Žalmy 119:57...se řídil tvými pravidly! Ty, Hospodine, jsi mým údělem, tvé slovo plnit slíbil jsem. O milost prosím ...
Žalmy 119:102... Od tvých pokynů neodvracím se, vždyť ty sám jsi můj učitel. Jak sladce mi chutnají tvé výroky - sladší než...
Žalmy 119:103...chutnají tvé výroky - sladší než med jsou ústům mým! Z tvých pravidel jsem se rozumu naučil, a proto...
Žalmy 119:105... a proto nenávidím každou cestu lži. Svíce mým krokům je slovo tvé, svítí mi na cestě. Co jsem...
Žalmy 119:109...oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život stále visí na vlásku, nezapomínám na Zákon tvůj. ...
Žalmy 119:114... tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi skrýšemůj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte ode , bídáci...
Žalmy 119:172...rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj zpívá o tvých výrocích, neboť jsou spravedlivé všechny...
Žalmy 130:2...píseň. Z hlubin, Hospodine, volám , Pane můj, prosím vyslyš , k mým prosbám nakloň uši své!...
Žalmy 138:7...soužením, život mi daruješ; napřáhneš rukumým sokům zuřivým, tvou pravicí budu zachráněn. Hospodin...
Žalmy 139:2... jak sedám a jak vstávám zas, zdálky rozumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi...
Žalmy 139:16... když jsem byl hněten v zemských hlubináchMůj zárodek tvé oči viděly, všechno jsi zapsal do knihy -...
Žalmy 140:7...položili mnohou nástrahu. séla Říkám HospodinuMůj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodine, moje modlitby! Hospodine...
Žalmy 141:1... Volám , Hospodine, ke mně pospíchej, vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je modlitba před tebou...
Žalmy 141:3... večerní obětí kéž jsou ruce zvednuté! K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím...
Žalmy 142:6...zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi skrýšmůj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání...
Žalmy 143:10... Plnit tvou vůli prosím nauč - vždyť jsi můj Bůh! Tvůj laskavý Duch vede po zemi srovnané....
Žalmy 144:2... prsty chystá na zápas. On je láskamůj pevný hrad, útočiště, záchrana. On je můj štít,...
Žalmy 145:1...Bůh je Hospodin! Chvalozpěv Davidův. Božemůj Králi, tebe velebím, tvé jméno chválím navždy, navěky....
Přísloví 1:8...a poučením jen hlupák pohrdá. Poslouchej, synu můj, otcovo poučení, od matčiných pokynů se nevzdaluj....
Přísloví 4:10...hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj, výroky přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě...
Přísloví 4:20... nikdy netuší. Na slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj, nikdy z nich nespouštěj své...
Přísloví 5:1...dopřej pozornost, synu, nakloň své uchomým úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval, tvé rty aby...
Přísloví 6:3...tím, co jsi prohlásil! Nyní se musíš vyprostitmůj synu - ten někdo totiž v hrsti - jdi za ním,...
Přísloví 7:1...úplatek jím nepohne! Dbej na výrokymůj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na příkazy...
Přísloví 8:7... slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdumým rtům se darebáctví oškliví. Všechny výroky jsou...
Přísloví 8:10...poznání. poučení berte raději než stříbromého vědění si važte nad zlato. Daleko nad perly je...
Přísloví 22:17...své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění. Příhodné bude, když zachováš je v nitru,...
Přísloví 23:26... tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak...
Přísloví 24:13...o všem , každému jeho skutky odplatí! Jez medmůj synu, vždyť je tak dobrý, plástev je sladká na patře....
Přísloví 31:2... výroky, jimž ho matka učila: Co říci, synu můj? Co, synu mého lůna? Co říci, synu zaslíbený? Nemarni s...
Kazatel 2:18...se pachtím pod sluncem a které po mně zdědí můj následník. Kdo , zda bude moudrý, anebo bláhový? Tak...
Píseň 1:12...Dokud král na svém lůžku hoduje, vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou...
Píseň 1:13... vůni vydává můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj...
Píseň 1:14...na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná, lásko ,...
Píseň 1:16...máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená, cedrové krovy ...
Píseň 2:3...dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak je můj milý mezi mládenci. V jeho stínu sedím s rozkoší, jeho...
Píseň 2:8...lásku, dříve než sama bude chtít. Slyštemůj milý! Hle - se blíží, přes hory skáče, spěchá přes...
Píseň 2:9...hory skáče, spěchá přes kopce! Srnci či kolouchu můj milý podobá se. Hle, za naší zídkou se zastavil,...
Píseň 2:10...se zastavil, mezerami se dívá, škvírami nahlížíMůj milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , ...
Píseň 2:16...na vinicích nám škodí, když kvetou naše viniceMůj milý je můj a jsem jeho, když pase v liliích. Ještě...
Píseň 2:17...přijde den a rozprchnou se stíny, vrať semůj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách...
Píseň 4:16...se mojí zahradou, její balzámy zavanouMůj milý přijde do své zahrady, její rozkošné ovoce ...
Píseň 5:2...Spím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá, lásko , holubičko , ...
Píseň 5:4...Nohy jsem si myla, snad špinit si je mámMůj milý protáhl ruku otvorem, útroby se pro něj...
Píseň 5:6...na rukojeť závory. Milému svému jsem otevřelamůj milý však zmizel, odešel - duše opustila spolu s...
Píseň 5:8... Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské, najdete-li mého milého, co mu povíte? Že jsem nemocná láskou! Čím je...
Píseň 5:10...tvůj miláček zvláštní, že nutíš nás k přísazeMůj milý září jako rubíny, vyjímá se mezi tisíci! Jeho...
Píseň 5:16...jsou nejsladší, celý je tolik žádoucí! Takový je můj milý, takový můj druh, dcery jeruzalémské! Kam odešel...
Píseň 6:2...tvůj miláček, abychom jej s tebou hledaliMůj milý sešel do své zahrady k záhonům koření, aby své...
Píseň 6:3...a sbíral lilie. patřím svému milémumůj milý je můj, když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásná,...
Píseň 7:10... tvé polibky jsou mi vínem lahodným! K mému milému to víno proudí, plyne mi po rtech, po zubech...
Píseň 7:12...svému milému a jeho touha patří mně! Pojď, milý můj, do polí pojďme, mezi trsy heny budem nocovat! Ráno si...
Píseň 7:14...rozkoše, nové i staré, čekají - pro tebe, milý můj, jsem je šetřila! Kéž bys mi býval rodným bratrem, z...
Píseň 8:14...tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě ! Pospěšmůj milý! Srnci či kolouchu se podobej na horách koření! ...
Izaiáš 1:3...jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znátmůj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide obtížený...
Izaiáš 3:12...Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Achmůj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj...
Izaiáš 3:15...hromadíte kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví...
Izaiáš 5:1...zpívat chci milostnou píseň o jeho viniciMůj milý míval vinicina úrodném úbočí. Okopal ji a zbavil...
Izaiáš 5:13... dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho...
Izaiáš 7:13... "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujetemého Boha? Sám Pán vám proto znamení: Hle, panna počne a...
Izaiáš 10:2... aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohýmmém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich...
Izaiáš 10:5...ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle mého hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivost! Vypravil...
Izaiáš 10:24...záhubu. Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří ...
Izaiáš 10:25... prchlivost totiž velmi brzy skončímůj hněv se obrátí k jejich záhubě." Hospodin zástupů po...
Izaiáš 12:2... síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým spasením!" Budete nabírat vodu s radostí z pramenů...
Izaiáš 13:3...své hrdiny, své rozjařené vítěze, aby vykonali můj hněv. Slyš ten hřmot na horách - jako když táhne...
Izaiáš 14:25...rozdrtím Asyřana, na svých horách ho rozdupámMůj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich...
Izaiáš 19:25...Hospodin zástupů požehná: "Požehnán buď Egyptmůj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" ...
Izaiáš 20:3...a chodil nahý a bosý. Potom Hospodin řekl: "Jako můj služebník Izaiáš chodil tři roky nahý a bosý, aby byl...
Izaiáš 21:10...sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co...
Izaiáš 22:4...abych se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažtemůj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v...
Izaiáš 25:1...svou slávu před svými stařešiny. Hospodinemůj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím, neboť jsi...
Izaiáš 26:9...v duši toužíme. duše v noci touží po toběmůj duch hledá s úsvitem. Když se tvé soudy dějí na zemi...
Izaiáš 26:20...rosa svítání, zemi mrtvých s zavlažíš! Vejdimůj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se...
Izaiáš 28:23...o záhubě všude na zemi. Nastavte uši, slyšte můj hlas; pozorně slyšte, co říkám vám! Copak oráč pořád...
Izaiáš 30:1... jež nejsou ze mne, vstupují do smlouvy nemým Duchem, a tak jen vrší hřích na hřích. Dolů do Egypta...
Izaiáš 32:13...výtečnými poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem! Plačte nad...
Izaiáš 32:18...a bezpečí navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez...
Izaiáš 34:5...když listí révy opadá jako z fíkovníku padavkaMůj meč na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid,...
Izaiáš 36:8...oltářem se budete klanět!' Pojď se teď vsaditmým pánem, asyrským králem: Dám ti dva tisíce koní, jestli...
Izaiáš 36:9...se chceš postavit hejtmanu poslední provincie mého pána, když se spoléháš na vozy a jezdce z Egypta? A...
Izaiáš 36:12...slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl: "Copak  můj pán s těmito slovy poslal za tvým pánem a za tebou?...
Izaiáš 37:35... pro sebe učiním to a pro Davida, jenž byl můj služebník!" Tehdy vyšel Hospodinův anděl a pobil v...
Izaiáš 40:1...bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a...
Izaiáš 40:27... stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytámůj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak...
Izaiáš 41:8...hřeby, se nepohne. Ty však, Izraeli, jsi můj služebník, tebe, Jákobe, jsem si vyvolil - jsi símě...
Izaiáš 41:9...jsem z krajů nejzazších se slovy: "Jsi můj služebník, neodmítl jsem , ale vyvolil." Neboj se -...
Izaiáš 42:1...míň - vzduch a nicota jsou jejich odlitky! Hlemůj služebník, jehož podpořím, můj vyvolený, jehož jsem si...
Izaiáš 42:19... prohlédněte, vidíte! Kdo je tak slepý jako můj služebník, hluchý jako posel, jehož jsem pověřil? Kdo...
Izaiáš 43:10...uslyší. Vy jste svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili...
Izaiáš 44:1...klatbě a Izraele potupě. Teď ale slyš, Jákobemůj služebníku, slyš, Izraeli, vyvolený můj! Toto praví...
Izaiáš 44:2... v lůnu utvořil a který podpoří: Neboj semůj služebníku Jákobe, můj vyvolený Ješurune! vyliji...
Izaiáš 44:17... a říká svou modlitbu: "Zachraň ! Vždyť jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené,...
Izaiáš 44:21...Pamatuj na to, Jákobe, pamatuj, Izraeli, že jsi můj služebník. jsem vytvořil, jsi můj služebník,...
Izaiáš 44:28... neboť vysuším tvé proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému:...
Izaiáš 48:5..."Stalo se to dík modle, socha to zařídilamůj odlitek!" Slyšel jsi o tom, teď pohleď na to vše - kdy...
Izaiáš 48:12...s jiným nedělím! Slyš , Jákobe, ty, Izraelimůj povolaný: jsem - jsem ten první a jsem i poslední...
Izaiáš 49:3...šíp a schoval si do toulce. Řekl mi: "Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem:...
Izaiáš 49:4...a zbytečně." právo je však u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď ale praví Hospodin - ten, který...
Izaiáš 49:5...jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on praví: Málo na tom, abys...
Izaiáš 49:6...) - nuže, on praví: Málo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny a přivedl nazpět ty,...
Izaiáš 51:4... zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení...
Izaiáš 51:16...a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej, Jeruzaléme, který...
Izaiáš 51:22...z ruky pohár závrati! Z toho poháru, z kalicha mého hněvu nebudeš pít nikdy víc. Dám jej však do ruky...
Izaiáš 52:4...budete vykoupeni. Toto praví Panovník HospodinMůj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho...
Izaiáš 52:5...teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin;...
Izaiáš 52:6... jméno je stále uráženo, celé dny. Nužemůj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten,...
Izaiáš 52:13...vámi půjde a Bůh Izraele vaše řady uzavře. Hlemůj služebník uspěje; povstane, zvedne se, vyvýšen bude...
Izaiáš 53:8...Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl...
Izaiáš 53:11...svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycenMůj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny...
Izaiáš 54:10... láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s tebou...
Izaiáš 56:7... Jejich zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro...
Izaiáš 57:14... budujte, cestu připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený,...
Izaiáš 57:21...se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítajíMůj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy! Křič z plna hrdla,...
Izaiáš 58:1... ze všech sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co...
Izaiáš 58:13...žít. Když se tvá noha vyhne sobotě, aby sismůj svatý den nedělal, co chceš, když budeš sobotu nazývat...
Izaiáš 59:21... A toto bude smlouva s nimi, praví HospodinMůj Duch, který je na tobě, a slova, jež jsem vložil do...
Izaiáš 60:7...ti i nabajotští berani; budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají...
Izaiáš 61:10...Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a pláštěm...
Izaiáš 62:10... Projděte, projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte...
Izaiáš 63:8...jeho velikou lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť jsou můj lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení...
Izaiáš 65:10...je obsadí, moji služebníci v nich budou žítMůj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí...
Izaiáš 65:15...samou úzkostí. Své jméno zanecháte vyvoleným mým, aby je používali pro kletby: " Panovník Hospodin...
Izaiáš 65:18... Nuže, radujte se a buďte šťastní navěkymého stvoření: Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho...
Izaiáš 65:22...jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltaliMůj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si...
Izaiáš 66:1... praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete...
Izaiáš 66:2...v duchu zkroušených, kteří se chvějí před slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje beránka,...
Jeremiáš 1:6...jsem prorokem." "Ach ne, Hospodine, Pane můj," zvolal jsem. "Neumím přece mluvit! Jsem ještě dítě!"...
Jeremiáš 2:11...národ své bohy, i když to žádní bozi nebyliMůj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se,...
Jeremiáš 2:13...se hrůzou nad tím, co se stalo, praví HospodinMůj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen...
Jeremiáš 2:31..."Jsem snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!'...
Jeremiáš 2:32...šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatběMůj lid však na zapomněl - kolik je to let? Jak jsi...
Jeremiáš 3:14...však neposlouchala, praví Hospodin. Vraťte semůj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším...
Jeremiáš 4:4...srdce, lide judský a obyvatelé jeruzalémští,  můj hněv nevyšlehne plamenem, se nerozpálí vašimi...
Jeremiáš 4:10...proroci hrůzou oněmí." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak...
Jeremiáš 4:11...holých vrchů na poušti se žene žhavý vichr na můj lid. Ne aby převíval zrní a ne aby čistil - na to je...
Jeremiáš 4:20...země je zničena. vlast je náhle v sutináchmůj domov je ten tam. Jak dlouho uvidím válečné prapory?...
Jeremiáš 4:22...prapory? Jak dlouho uslyším troubit polnici? "Můj lid se musel zbláznit - neznají. Jsou jako hloupé...
Jeremiáš 5:26...pokazily, vaše hříchy vás těch darů zbavily! V mém lidu se najdou zločinci, číhají schovaní jako ptáčníci,...
Jeremiáš 5:31...prorokují lživě, kněží vládnou na vlastní pěstmůj lid to takhle miluje! Co si však počnete nakonec?" ...
Jeremiáš 6:14...zisk; od proroků po kněží každý jen podvádíMůj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen...
Jeremiáš 6:19... jak smýšleli, neboť slova neposlouchalimůj Zákon zavrhli. K čemu je mi to kadidlo ze Sáby, k čemu...
Jeremiáš 6:26...Nepřítel třímá meč! Hrůza všude kolemMůj lide, obleč se pytlem, svíjej se v popelu, naříkej jako...
Jeremiáš 7:10...stoupnout přede v tomto domě, který se nazývá mým jménem, a prohlásit: ‚Jsme spaseni'? To abyste mohli...
Jeremiáš 7:11...To se podle vás tento dům, který se nazývá mým jménem, stal doupětem lupičů? Jenže to dobře vidím,...
Jeremiáš 7:14...neodpovídali. S tímto domem, který se nazývá mým jménem a na který se spoléháte, s tímto místem, které...
Jeremiáš 7:20...Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na stromy v sadech...
Jeremiáš 7:23...‚Poslouchejte , a budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. Choďte vždy po cestě, kterou jsem vám přikázal,...
Jeremiáš 7:30... které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před mýma očima páchal zlo, praví Hospodin. V domě, který se...
Jeremiáš 8:7...i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovatMůj lid ale netuší, neví, co Hospodin nařídil. Jak můžete...
Jeremiáš 8:11...zisk, od proroků po kněží každý jen podvádíMůj těžce poraněný lid léčí ledabylými slovy: ‚Klid, jen...
Jeremiáš 8:18...neplatí, a uštknou vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit, srdce puká bolestí! Slyš - můj...
Jeremiáš 8:19...se nedá utišit, srdce puká bolestí! Slyšmůj lid o pomoc křičí z daleké ciziny: Copak na Sionu není...
Jeremiáš 8:21...je pryč, a my jsme zachráněni nebyli. Zranění mého lidu zraňuje i , truchlím, jsem hrůzou přemožen....
Jeremiáš 8:22...Gileádu? Což tam lékaře nemají? Tak proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by hlava byla studnicí a...
Jeremiáš 8:23...prameny, abych oplakával dnem i nocí ty, kdomém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam...
Jeremiáš 9:6...je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy...
Jeremiáš 9:12... přes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví Hospodin....
Jeremiáš 10:20...jsem si: Tuhle bolest jistě vydržím. Teď ale je můj stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti ...
Jeremiáš 11:4... a plňte vše, co vám přikazuji, a budete mým lidem a budu vaším Bohem. Tehdy splním přísahu,...
Jeremiáš 11:15...kvůli svému neštěstí, neuslyším. Co vlastně můj milý lid pohledává v mém domě? To chce dál s mnoha...
Jeremiáš 12:16...do jeho vlasti. Pokud se totiž naučí cestám mého lidu a začnou přísahat v mém jménu: ‚Jakože žije...
Jeremiáš 13:11...dům Judy, praví Hospodin. Chtěl jsem, aby byli mým lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobou, oni však...
Jeremiáš 14:13...morem s nimi skoncuji." "Ach ne, Hospodine, Pane můj!" zvolal jsem. "Proroci jim přece říkají: ‚Nezakusíte...
Jeremiáš 14:14...vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým jménem prorokují lži," řekl mi na to Hospodin. " jsem...
Jeremiáš 14:15...toto praví Hospodin o prorocích, kteří prorokují mým jménem, ačkoli jsem je neposlal, a kteří tvrdí, že na...
Jeremiáš 14:17...panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid postihla. Jdu-li do kraje, hle - mečem pobití,...
Jeremiáš 15:14...otročit vašim nepřátelům v neznámé zemi, neboť můj hněv proti vám hoří - šlehají z něho plameny!"...
Jeremiáš 15:19... obnovím, abys stál přede mnou jako můj služebník. Budeš-li rozlišovat mezi vzácným a bezcenným...
Jeremiáš 16:11...jim a klaněli se jim; však opustilimůj Zákon nedodržovali. A vy jste ještě horší než vaši...
Jeremiáš 17:4...v neznámé zemi, neboť jste roznítili plamen mého hněvu - a bude hořet navěky!" Tak praví Hospodin:...
Jeremiáš 18:15...Vysychají snad mezi horami chladné bystřinyMůj lid však na zapomněl, pálí kadidlo marnostem! Na...
Jeremiáš 20:10...ho nahlásit!" Všichni přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat - pak se ho zmocníme, pak...
Jeremiáš 20:15... není požehnán! je zlořečený ten, kdo mému otci oznámil: "Narodil se ti chlapec," a naplnil ho...
Jeremiáš 21:12...okrádaného zachraňujte z rukou utlačitele. Jinak můj hněv vzplane plamenem, rozhoří se a nezhasne, protože...
Jeremiáš 22:21...Tak je to s tebou od mládí, že neslyšíš můj hlas. Všechny ty tvé pastýře vítr požene, tví milenci...
Jeremiáš 23:2...Izraele, proto prohlašuje o pastýřích pasoucích můj lid: Protože rozháníte a rozptylujete ovce a...
Jeremiáš 23:13...prorokovali při Baalovi a sváděli Izraelmůj lid. U proroků v Jeruzalémě jsem viděl úděsnost:...
Jeremiáš 23:22...přesto prorokují. Kdyby v radě bývali stálimůj lid by seznámili s mými slovy; odvrátili by je od...
Jeremiáš 23:25... Slyšel jsem, co říkají ti proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem...
Jeremiáš 23:27...sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid zapomenout na jméno, tak jako na jméno...
Jeremiáš 23:32...sny, praví Hospodin; když je vyprávějí, svádějí můj lid svými nehoráznými výmysly. jsem je neposlal a...
Jeremiáš 24:7... znali, aby věděli, že jsem Hospodin. Budou mým lidem a budu jejich Bohem, protože se celým srdcem...
Jeremiáš 26:4...Jestliže neposlechnete a nebudete se řídit mým Zákonem, který jsem vám dal, a nebudete poslouchat...
Jeremiáš 27:15... jsem je neposlal, praví Hospodin. Prorokují mým jménem lži, abych vás nakonec vyhnal pryč, abyste...
Jeremiáš 29:9...mezi vámi, a nedejte na sny, které se jim zdajíMým jménem vám prorokují lži! jsem je neposlal, praví...
Jeremiáš 29:21... a o Cidkiášovi, synu Maasejášovu, kteří vám mým jménem prorokují lži: Hle, vydám je do rukou...
Jeremiáš 29:23...hanebnosti. Cizoložili s ženami svých bližníchmým jménem říkali lživá slova, která jsem jim nesvěřil. ...
Jeremiáš 30:10...králi Davidovi, kterého jim ustanovím. Neboj semůj služebníku, Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se, praví...
Jeremiáš 30:22...ke mně přistoupit? praví Hospodin. Vy budete mým lidem a budu vaším Bohem." Hle, Hospodinova vichřice...
Jeremiáš 31:1... budu Bohem všech rodů Izraele a oni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne meči,...
Jeremiáš 31:9... na níž neklesnou. Jsem přece Izraelův otecmůj prvorozený je Efraim! Slyšte slovo Hospodinovo, národy,...
Jeremiáš 31:14...trápení. Duši kněží občerstvím hojnostímůj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví...
Jeremiáš 31:18... Obrať , se vrátím zpět, vždyť ty jsi můj Bůh, Hospodine! Po svém odvrácení činím pokání, po svém...
Jeremiáš 31:20...nesu potupu svých mladých let.' Není snad Efraim můj drahý syn? Není dítě, které miluji? Kdykoli o něm...
Jeremiáš 31:26...nasytím." Nato jsem se probudil a prohlédlMůj spánek byl sladký. "Hle, přicházejí dny, praví Hospodin...
Jeremiáš 31:33...jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé...
Jeremiáš 32:8...strážní nádvoří podle Hospodinova slova přišel můj bratranec Chanamel a řekl mi: "Koupil bys pole v...
Jeremiáš 32:17...jsem se k Hospodinu: "Ach, Hospodine, Pane můj! Ty jsi svou velikou mocí a vztaženou paží učinil nebe...
Jeremiáš 32:25...jsi řekl - vždyť to sám vidíš! Hospodine, Panemůj, město padá do rukou Babyloňanů, a ty mi přitom říkáš:...
Jeremiáš 32:34...a poučení nepřijímali. V domě, který se nazývá mým jménem, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili....
Jeremiáš 32:38...toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a budu jejich Bohem. Dám jim jedno srdce a...
Jeremiáš 33:21...ve svůj čas, pak bude zrušena také smlouvamým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by...
Jeremiáš 33:24...zavrhl oba své vyvolené rody.' Takhle pohrdají mým lidem, jako by pro ani nebyl národem! Tak praví...
Jeremiáš 34:15...mnou uzavřeli smlouvu v domě, který se nazývá mým jménem. Potom jste si to ale rozmysleli a znesvětili...
Jeremiáš 37:20...proti této zemi'? Teď však prosím vyslechnimůj pane a králi. Pokorně žádám o slitování: Neposílej...
Jeremiáš 38:9...tedy vyšel z paláce a oslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku Jeremiášovi...
Jeremiáš 42:18...Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Jako se vylil můj rozhořčený hněv na obyvatele Jeruzaléma, tak se vylije...
Jeremiáš 44:6...se na judská města a na ulice Jeruzaléma vylil můj rozhořčený hněv, takže se z nich staly pusté trosky a...
Jeremiáš 44:10...se nepokořili; nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonem a mými pravidly, která jsem vám a vašim otcům...
Jeremiáš 46:27...jako v dávných dnech, praví Hospodin. Neboj semůj služebníku Jákobe, a ty, Izraeli, neděs se. Hle,...
Jeremiáš 46:28...v bezpečí a nikdo ho nevyděsí. Neboj semůj služebníku Jákobe, vždyť jsem s tebou, praví...
Jeremiáš 50:6...věčnou smlouvou, na kterou nikdy nezapomenouMůj lid byl ztracené stádo svedené svými pastýři, kteří je...
Jeremiáš 51:20...dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. "Ty jsi můj kyj, můj nástroj válečný: tebou drtím národy, tebou...
Jeremiáš 51:45... padnou babylonské zdi! Vyjděte odtud, lide můj! Prchejte všichni o život, vzplane Hospodinova...
Pláč 1:13...do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť, obrátil zpátky. On způsobil zničení,...
Pláč 1:21... ale netěší. Všichni nepřátelé slyšímém neštěstí a jásají nad tím, co jsi dopustil. Kéž ...
Pláč 1:22...co jsi mi učinil za všechny nevěry. Je příliš mého sténání, srdce mi puká bolestí! Ach, jak Hospodin...
Pláč 2:11...chvějí. Srdce mi puká nad ranami, jež padly na můj lid; nad tím, že děti, ba i kojenci klesají v městských...
Pláč 2:22... Ty, jež jsem hýčkala, jež jsem vychovalamůj nepřítel zhubil! Ano, i jsem pocítil, jak trestá...
Pláč 3:18...nezná pokoje, na vše dobré jsem zapomněl. To je můj konec, řekl jsem, u Hospodina pro není naděje!...
Pláč 3:24...ráno stále nová, tvá věrnost je tak velikáMůj úděl je Hospodin, říkám si, v něj složím svoji naději....
Pláč 3:48... zkáza, zmar! Z očí mi slzy proudí potokemmůj lid je rozdrcen! oči pláčou bez ustání, ten proud...
Pláč 3:53...lovili, lovili bez příčiny. V jámě chtěli můj život ukončit, zaházeli kamením. Nad hlavou se mi...
Pláč 3:56...Hospodine, jsem ale vzýval jméno tvé. Slyšel jsi můj křik: "Neodvracej se, když k tobě volám po úlevě!" Když...
Pláč 4:3...matky nastavují prsy, aby své mladé krmilymůj lid je ale k svým dětem krutý tak jako pštrosi na...
Pláč 4:6...oblékali, se přehrabují v odpadcích. Trest mého lidu je ještě větší, než co zasloužila Sodoma - ta...
Pláč 4:10...děti - ty byly jejich pokrmem, když byl rozdrcen můj lid. Hospodin naplno projevil svůj hněv, dal průchod...
Ezechiel 4:14...pohany, kam je zaženu!" "Ach ne, Hospodine, Pane můj," vykřikl jsem. "V životě jsem se neposkvrnil!...
Ezechiel 5:6...národů a obklopil ho zeměmi. On se však vzpíral mým zákonům a pravidlům ještě hůř než národy a země v jeho...
Ezechiel 5:13...s taseným mečem je poženu. Teprve tehdy se můj hněv vybouří, rozhořčení proti nim se utiší a dojdu...
Ezechiel 6:12...a bude ušetřen, zajde hladem. Teprve tehdy se můj hněv vybouří a poznáte, že jsem Hospodin - se...
Ezechiel 7:14...však nejde do boje - na celý ten dav dopadá můj hněv! Venku je meč, doma hlad a mor; kdo je v krajině,...
Ezechiel 9:8...jsem na tvář a úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš vyhubit celý pozůstatek Izraele, že vyléváš...
Ezechiel 11:13...a hlasitě jsem úpěl: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! To chceš skoncovat s pozůstatkem Izraele?" Dostal jsem...
Ezechiel 11:20...z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich....
Ezechiel 13:9...a kteří věští lži. Přestanou být rádci pro můj lid, v soupisu domu Izraele nebudou zapsáni a na...
Ezechiel 13:10...Panovník Hospodin. To všechno proto, že sváděli můj lid, když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když...
Ezechiel 13:15...poznáte, že jsem Hospodin! se vybouří můj hněv proti zdi a proti těm, kdo ji omítali, řeknu...
Ezechiel 13:18...lapaly duše do pasti! Myslíte, že můžete hubit můj lid, a svou vlastní duši zachránit? Zneuctíváte před...
Ezechiel 13:19...svou vlastní duši zachránit? Zneuctíváte před mým lidem za hrst ječmene a kus žvance! Lžete mému lidu,...
Ezechiel 14:11...se poskvrňovat všemi svými hříchy. Budou mým lidem a budu jejich Bohem, praví Panovník Hospodin."...
Ezechiel 16:18...Vzala jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimiMůj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem...
Ezechiel 16:42...smilněním - žádní zaplacení milenci! Tehdy se můj hněv proti tobě vybouří a žárlivost se utiší; tehdy...
Ezechiel 21:5..." Tehdy jsem zvolal: "Ach ne, Hospodine, Pane můj! tak o mně říkají: ‚Vykládá jen samé hádanky.'"...
Ezechiel 21:15... lesk jako blesk! Nejásejme nad žezlemmého syna'. Ten meč se i všem stromům vysmívá. je...
Ezechiel 21:17...Kvílej a křič, synu člověčí, neboť udeří na můj lid i na všechny, kdo vládnou Izraeli. Ti budou...
Ezechiel 21:22... sám budu takto tleskat do dlaní, než se můj hněv utiší! To říkám Hospodin." Dostal jsem slovo...
Ezechiel 22:26...v zemi vdovy. Kněží země znásilňují můj Zákon a znesvěcují, co je mi svaté. Nerozlišují mezi...
Ezechiel 23:25...podle svých zvyklostí. na tebe dopadne můj žárlivý hněv, zachovají se k tobě zběsile: Uřežou ti...
Ezechiel 23:39...aby ji znesvětily. Takové věci prováděly přímomém domě! Navíc k sobě zvaly mužské zdaleka, a hle,...
Ezechiel 23:41...usadila za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj olej a kadidla. Bývala tam spousta lidí, hluk a...
Ezechiel 24:13...nebudeš zbavena své nečistoty, dokud se neutiší můj hněv proti tobě. To říkám Hospodin. to přichází,...
Ezechiel 25:14...skrze Izrael, svůj lid, který Edomu pocítit můj hněv a rozhořčení. Tehdy poznají mou pomstu, praví...
Ezechiel 33:31...k tobě celé zástupy a sedají si před tebou jako můj lid, aby si poslechli tvá slova, ale nejednají podle...
Ezechiel 34:24...se o starat. Hospodin budu jejich Bohemmůj služebník David bude mezi nimi vůdcem. To říkám ...
Ezechiel 34:30...Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste ovce - lidské...
Ezechiel 36:8... se však budete jen zelenat a ponesete ovoce mému lidu, Izraeli, jenž se brzy vrátí. Vždyť jsem...
Ezechiel 36:12...jsem Hospodin. Znovu k vám přivedu lidi; Izraelmůj vlastní lid, vás obsadí a budete jejich dědictvím. ...
Ezechiel 36:28...v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a budu vaším Bohem. Ode vší vaší nečistoty vás...
Ezechiel 37:12...otevřu vaše hroby; z těch hrobů vás vyvedu, lide můj, a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že ...
Ezechiel 37:13...vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu, lide můj. Vložím do vás svého Ducha, abyste ožili, a dám vám...
Ezechiel 37:23...odevšad, kde žili a hřešili, a očistím je. Budou mým lidem a budu jejich Bohem. Můj služebník David bude...
Ezechiel 37:24...je. Budou mým lidem a budu jejich BohemMůj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít...
Ezechiel 37:25...jejich dětí navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David. Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to...
Ezechiel 37:27...a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyniMůj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou...
Ezechiel 38:14...- Tak praví Panovník Hospodin: V den, kdy bude můj lid Izrael bydlet v bezpečí, si jich povšimneš a...
Ezechiel 38:16... nesčetný zástup mocné armády. Přitáhneš na můj lid Izrael jako mračno, jež přikrývá zemi. V...
Ezechiel 38:18...den, kdy Gog zaútočí na izraelskou zem, vzplane můj prudký hněv. Ve svém rozhorlení, v plameni svého zuření...
Ezechiel 39:20... budete plní, a budete pít krev k opití. U mého stolu se nasytíte koni i jezdci, hrdiny i všemi...
Ezechiel 43:7... "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu uprostřed...
Ezechiel 43:8...svých zemřelých králů. Kladli svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou...
Ezechiel 44:7...tělem do svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev....
Ezechiel 44:16...Budou vcházet do svatyně, budou přistupovatmému stolu, aby mi sloužili, a budou u držet stráž....
Ezechiel 44:23...izraelského domu nebo vdovu po knězi. Budou učit můj lid o rozdílu mezi svatým a obyčejným a ukazovat jim...
Ezechiel 45:8...vlastnictvím. Moji vládci nebudou utiskovat můj lid; nechají zbytek země jednotlivým kmenům domu...
Ezechiel 45:9...se právem a spravedlností a přestaňte odírat můj lid, praví Panovník Hospodin. Mějte poctivé váhy,...
Ezechiel 46:18... dědictví z vlastního majetku, aby nikdomého lidu nebyl vyháněn ze svého vlastnictví." Poté vedl...
Daniel 4:5...přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých...
Daniel 4:15... Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť...
Daniel 4:16...výkladu." Baltazar odpověděl: "Kéž by ten senmůj pane, byl o tvých nepřátelích a jeho výklad o tvých...
Daniel 4:21...tedy výklad, Výsosti; zde je výrok Nejvyššíhomém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš...
Daniel 5:13... "Ty jsi ten Daniel z židovských vyhnanců, které můj královský otec přivedl z Judska?" zeptal se ho král....
Daniel 6:23...žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy....
Daniel 9:18...svou zpustošenou svatyní. Nakloň své ucho, Bože můj, a slyš! Otevři své oči a pohlédni na naše trosky, na...
Daniel 9:19...Ach Pane, naslouchej a jednej! Kvůli sobě samému, Bože můj, neotálej, vždyť tvé město i tvůj lid nese...
Daniel 10:16...rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj pane," řekl jsem postavě přede mnou, "kvůli tomu...
Daniel 12:8... Proto jsem se zeptal: "Jak to všechno dopadnemůj pane?" "Musíš jít, Danieli," odpověděl mi. "Ta slova...
Ozeáš 1:9...syna. Hospodin řekl: "Dej mu jméno Lo-ami, Ne můj lid. Nejste totiž můj lid a nejsem váš Bůh." Přesto...
Ozeáš 2:1...změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha." Synové...
Ozeáš 2:3...bude den Jizreele! Říkejte svým bratrům: "AmiMůj lid" a svým sestrám: "Ruchama, Milovaná". Žalujte matku...
Ozeáš 2:25...Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho oslovím: "Jsi můj lid," a on mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" Hospodin mi...
Ozeáš 4:6...potácejí také proroci; hubíš svůj vlastní lidmůj lid hyne bez špetky poznání. Protožes odmítl poznání, i...
Ozeáš 4:8...svou Slávu nahradili mrzkostí. Živí se oběťmi mého lidu za hřích, dychtivě baží po jejich špatnosti. Kněz...
Ozeáš 4:12... Kvůli vínu, kvůli burčáku přišli o rozumMůj lid se radí se dřevem, nějaká hůlka jim dává předpověď;...
Ozeáš 8:1...letí orli! Smlouvu se mnou totiž zrušilimému Zákonu se vzepřeli. Ano, volají: "Bože náš, Izrael ...
Ozeáš 8:4...protivník. Dosazují si krále, ale beze ; bez mého vědomí si volí velmože; vyrábějí si modly stříbrné a...
Ozeáš 9:17...ale děti zplodili, ty jejich drahoušky pobijiMůj Bůh je zavrhne, neboť ho neposlouchali; budou z nich...
Ozeáš 11:7...roztříští jejich závory, jejich úmysly pohltíMůj lid se rozhodl ode odvrátit; i když k Nejvyššímu...
Ozeáš 13:14...hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, i když je Efraim nejplodnější mezi bratřími...
Ozeáš 14:5...jejich odvrácení, milerád je budu milovatmůj hněv se od nich odvrátí. Stanu se Izraeli rosou a...
Joel 1:13... kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému Bohu sloužíte! Domu vašeho Boha je upřena moučná oběť...
Joel 2:26...Boha, velebit, toho, jenž pro vás koná zázrakyMůj lid navěky nedojde potupy! A tehdy poznáte, že ...
Joel 2:27...že váš Bůh jsem , Hospodin, a žádný jiný neníMůj lid navěky nedojde potupy! Na všechny lidi pak...
Joel 4:2...údolí a budu se tam s nimi soudit o Izraelmůj lid a dědictví, které rozptýlili mezi pohany....
a další...

Slova obsahující mým: mým (159) mýma (7) mými (32) němým (3) nevědomým (1) osmým (2) přímým (3) samým (7) samými (2) sedmým (1) známým (5) známými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |