Mých

Hledám varianty 'mých' [ mými (32) mých (135) (47) ]. Nalezeno 206 veršù.
Genesis 2:23... Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kostmých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou,...
Genesis 13:8...řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři....
Genesis 31:42...s prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to...
Genesis 31:50...mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle...
Genesis 42:37...ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s...
Genesis 47:6...nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba...
Genesis 47:9...a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj...
Genesis 48:15...požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili  otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po...
Genesis 48:16... Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr...
Genesis 49:26...i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu...
Exodus 11:9...Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron...
Exodus 16:4...na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat,...
Leviticus 18:4...nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. ...
Leviticus 25:55...Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to  služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin...
Deuteronomium 32:1... neboť promluvím, poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa...
Deuteronomium 32:34... "Což není u mne dobře uloženo, zapečetěnomých sklepích vybraných? je pomsta, zjednám odplatu!...
Jozue 8:8...zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a...
Jozue 14:8...jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o...
Soudců 8:5...Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale...
Soudců 8:19...z nich vypadal jako královský syn." "To byli  bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ...
Růt 2:8...na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž semých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za...
Růt 2:21...Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi...
2. Samuel 2:21...nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednohomých mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale...
2. Samuel 2:27..."Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté...
2. Samuel 5:20...proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán...
2. Samuel 19:13...máte být poslední při králově návratu domů? Jste  bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále...
2. Samuel 22:4...Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny obklopily,...
2. Samuel 22:21...odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně...
2. Samuel 22:41...boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem...
1. Královská 3:14...nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal...
1. Královská 5:23...cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři,...
1. Královská 11:33...Kemošovi a amonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na...
1. Královská 11:38...poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a...
1. Královská 14:8... celým srdcem a konal jen to, co jemých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před...
1. Královská 20:10... jestli v Samaří bude dost prachu, aby každýmých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal...
1. Královská 22:4..." odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě...
1. Královská 22:50..." spolu s tvými služebníky jedou na lodích služebníci." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke...
2. Královská 3:7...ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě....
2. Královská 10:30...Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co jemých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno,...
2. Královská 18:35...snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch ze vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin...
2. Královská 19:12...Copak jiní bohové vysvobodili své národy předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a...
2. Královská 20:19..." odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy...
2. Královská 21:15...všech svých nepřátel, protože páchali, co jemých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové...
1. Letopisů 14:11...vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán...
1. Letopisů 28:5...za krále nad celým Izraelem právě . Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého...
2. Letopisů 2:7...dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat  služebníci, aby mi připravili dostatek dřeva, neboť...
2. Letopisů 18:3..." odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale...
2. Letopisů 32:13...snad jejich bohové vysvobodit své zeměmých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové...
2. Letopisů 32:14...otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lidmých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou...
2. Letopisů 32:15...vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky vysvobodit vás!"...
Nehemiáš 1:2...paláci v Súsách. Tehdy přišel Chanani, jedenmých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal...
Nehemiáš 2:3...odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám t ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých...
Nehemiáš 2:5... pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s...
Nehemiáš 4:10... každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji...
Nehemiáš 4:17...mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ani  bratři a mládenci a strážní, kteří provázeli, jsme se...
Nehemiáš 5:16... Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni  muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150...
Job 6:15...svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež...
Job 16:5...svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní,...
Job 17:7...mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí...
Job 17:11...mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují...
Job 19:15...i přátelé nechali, zapomněli na i hosté . I služebnice mají za cizince, dívají se na ...
Job 19:21...mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy  přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na ...
Job 27:7... po celý život mám čisté svědomí! Kéž by  protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo ...
Job 29:18... Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě,  mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k...
Job 31:20...Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ruka někdy napadla sirotka,...
Job 31:31...tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si  domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa;...
Žalmy 3:2...svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně! Kolik jich...
Žalmy 3:8...Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je...
Žalmy 6:8...Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého...
Žalmy 6:11...modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni  odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň...
Žalmy 7:7... Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádek! Shromáždění...
Žalmy 9:5...tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudumých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil...
Žalmy 13:5... můj sok neřekne: " jsem ho porazil!"  nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám...
Žalmy 18:4... Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti obklopily,...
Žalmy 18:21...odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně...
Žalmy 18:25...odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš...
Žalmy 18:41...boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem...
Žalmy 19:15...a nevinný, své veliké viny zbavený. Slovamých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine,...
Žalmy 25:7...svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřiponej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na ...
Žalmy 25:17... soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na trápení, všechny ...
Žalmy 25:19... hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj...
Žalmy 27:2...bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně...
Žalmy 27:12... stezkou srovnanou! Nevydej prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě...
Žalmy 34:5...Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit...
Žalmy 35:19...početným lidem oslavím. nade mnou nejásají  zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v...
Žalmy 38:12...i moje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž...
Žalmy 38:20...svoje provinění, trápím se pro svůj hříchMých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých...
Žalmy 39:9... naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu...
Žalmy 39:13... Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u...
Žalmy 41:6...mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!"  nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho...
Žalmy 41:8...si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni  nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí:...
Žalmy 49:4...jako důležití, jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí,...
Žalmy 59:2...hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav  mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav ...
Žalmy 66:14...ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat...
Žalmy 86:6... kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyšmých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť...
Žalmy 89:31...když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže poruší a nedodrží ...
Žalmy 89:35... svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlomých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal...
Žalmy 102:12...tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštilMých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však,...
Žalmy 109:29... napadli, se zaraduje tvůj služebník! se  žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm...
Žalmy 116:1... Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlasmých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám...
Žalmy 119:24... Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to  rádci nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem...
Žalmy 119:54... kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po...
Žalmy 119:108... obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život stále...
Žalmy 119:171..., jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetékámých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj...
Žalmy 139:3...Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk...
Žalmy 139:15...udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jedinámých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován...
Žalmy 139:22...na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím jemými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce...
Žalmy 141:3...K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, ...
Žalmy 143:9...tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodinemých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli...
Přísloví 1:25...však nevnímal, všechny rady zavrhli jstemými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí nyní...
Přísloví 1:30...poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtělimými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen...
Přísloví 5:7... Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu...
Přísloví 8:6...Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjdemých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým...
Přísloví 8:32... synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke...
Přísloví 8:34... Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdomých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo...
Přísloví 9:5... kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila. Opusťte...
Píseň 1:13...můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v...
Píseň 5:5...zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z prstů mých na...
Píseň 8:13...dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě...
Izaiáš 1:12...Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř...
Izaiáš 6:7...žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá...
Izaiáš 8:16...uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou...
Izaiáš 10:8...jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou  velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno jako Karkemiš?...
Izaiáš 19:25..."Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský král...
Izaiáš 29:23... ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost...
Izaiáš 36:20...snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch ze vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin...
Izaiáš 37:12...Copak jiní bohové vysvobodili své národy předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a...
Izaiáš 39:8..." odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid...
Izaiáš 40:27...cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh...
Izaiáš 43:10... jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste  svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem...
Izaiáš 43:12... když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste  svědkové, praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl...
Izaiáš 44:8...vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste  svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála...
Izaiáš 45:11...utvořil: Na budoucnost se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? ...
Izaiáš 55:8...není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí,...
Izaiáš 55:11...chléb tomu, kdo - takové je i slovo, ježmých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale...
Izaiáš 60:21... Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen,...
Izaiáš 62:9...a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami,...
Izaiáš 65:12...neposlouchali, ale páchali jste, co je zlémých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto...
Izaiáš 65:22...žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si  vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit...
Izaiáš 66:4... ale neposlouchali, ale páchali, co je zlémých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo...
Jeremiáš 1:9...Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova....
Jeremiáš 15:15...- šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozuš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na...
Jeremiáš 15:19...rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim....
Jeremiáš 18:10...a zasadím; pokud však budou páchat, co jemých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i upustím...
Jeremiáš 18:19...nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na kopou...
Jeremiáš 20:9...hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani nezním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří...
Jeremiáš 20:10...Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!" Všichni  přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat -...
Jeremiáš 23:22...v radě bývali stáli, můj lid by seznámilimými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich...
Jeremiáš 26:5... který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám...
Jeremiáš 31:14...kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je...
Jeremiáš 32:30...i Judy od mládí jen páchají, co je zlémých očích. Ano, synové Izraele pořád jen urážejí tím,...
Jeremiáš 33:21...smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude t syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž ...
Jeremiáš 34:15...činili pokání a zachovali jste se, jak jemých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil...
Jeremiáš 44:10...nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonemmými pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto...
Jeremiáš 51:34...ze prázdný džbán. Polykal jako drakmými pochoutkami si břicho cpal, vytřel jako hrnec...
Pláč 1:13...den, kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť,...
Pláč 1:14...způsobil zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno....
Pláč 1:15... Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsoumých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil ...
Pláč 1:18...národy, pohleďte na trápení: panny mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence,...
Pláč 1:19...své milence, ti však zradili. Moji kněží stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k...
Pláč 1:21...slyší sténání, nikdo ale netěší. Všichni  nepřátelé slyší o mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi...
Pláč 2:21...Mladí i staří v ulicích leží na zemi. panny mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil,...
Ezechiel 3:17...strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovomých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi:...
Ezechiel 5:6...okolí. Zavrhli totiž zákony a neřídili se mými pravidly. A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte...
Ezechiel 5:7...se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte zákony - neřídíte se dokonce ani...
Ezechiel 11:12...poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte zákony, ale řídíte se pravidly...
Ezechiel 11:20...z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich....
Ezechiel 12:28...jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádnémých slov nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní,...
Ezechiel 18:9...ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje zákony. Takový člověk je...
Ezechiel 18:17...a nevymáhá úroky, plní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě...
Ezechiel 20:13...se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim...
Ezechiel 20:16...ze všech, protože zavrhli zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali soboty, neboť v srdcích...
Ezechiel 20:19...modlami! jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a jednejte podle nich....
Ezechiel 20:21...synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali zákony, nejednali podle nich...
Ezechiel 33:7...strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovomých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi:...
Ezechiel 34:8...kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože  pastýři nehledají ovce, ale starají se sami o sebe, a...
Ezechiel 36:17...a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby bylymých očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na...
Ezechiel 36:27...nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich....
Ezechiel 37:24...David bude jejich králem a všichni budou t jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat...
Ezechiel 43:7...z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je sto pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu...
Ezechiel 43:8...svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito...
Ezechiel 44:8...porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste strážmých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u svatyně...
Ezechiel 44:13...konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádnémých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za...
Ezechiel 44:24...Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat zákony a pravidla pro...
Daniel 2:23...u něj přebývá. Chválím a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme...
Daniel 10:16...slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj...
Ageus 2:14...kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je tomých očích s tímto lidem a s tímto národem, praví Hospodin....
Zachariáš 3:7..."Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se...
Malachiáš 3:7... od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a ...
Matouš 12:48...On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď,...
Matouš 12:49...na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj...
Matouš 25:40... že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro .' Těm po své levici...
Marek 3:33...jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a...
Marek 3:34...seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra...
Lukáš 22:28... který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstalimých zkouškách, a vám odkazuji království, jako je můj...
Jan 8:31..."Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí...
Jan 10:26...svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejstemých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují...
Skutky 1:8...moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na...
Skutky 15:7...vybral , aby pohané slyšeli slovo evangeliamých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy...
Římanům 7:23...a činí zajatcem zákona hříchu, který jemých údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo vysvobodí z...
2. Korintským 6:18... a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy  synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když...
Filipským 4:3...za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize...
Filipským 4:15...cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky...
2. Timoteus 1:6... jak jsem přesvědčen, máš i ty. Proto ti připonám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi...
2. Timoteus 2:7...pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlejmých slovech; Pán ti , abys to všechno pochopil. Pamatuj,...
Titus 1:5... abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí...

Slova obsahující mých: dmýchá (1) dmýchají (1) chromých (1) mých (135) nevědomých (2) přímých (1) rozdmýchám (1) rozdmýchán (1) rozdmýchaným (1) rozdmýchat (1) samých (11) strmých (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |