Místu

Hledám varianty 'místu' [ místu (33) místo (310) místem (9) místech (16) místě (170) místa (53) míst (8) ]. Nalezeno 569 veršù.
Genesis 1:9...řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš...
Genesis 2:21...Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak...
Genesis 8:9...ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu...
Genesis 11:3...cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme,...
Genesis 12:6...a přišli do . Abram procházel tou zemí místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili...
Genesis 13:3...svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,...
Genesis 13:4...stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval...
Genesis 13:14...oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni očimísta, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na...
Genesis 18:24...spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou...
Genesis 18:26...padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se...
Genesis 19:13...máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl,...
Genesis 19:27...sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešelmístu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k...
Genesis 20:11...Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě...
Genesis 21:31...vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam...
Genesis 22:3... Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil semístu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a...
Genesis 22:4... Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s...
Genesis 22:9...Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a...
Genesis 22:13...toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin...
Genesis 22:14...ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes...
Genesis 24:23... čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna Milky a...
Genesis 24:25...mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se...
Genesis 24:31...Proč bys stál venku? jsem připravil důmmísto pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal...
Genesis 28:11...Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal...
Genesis 28:16...ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být...
Genesis 28:19...jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím...
Genesis 29:3...dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste,...
Genesis 32:3...uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou...
Genesis 32:14... nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého...
Genesis 32:31...ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem...
Genesis 33:17...svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z...
Genesis 35:7...kdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh,...
Genesis 35:13...tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob...
Genesis 35:14...mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný...
Genesis 35:15...na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům....
Genesis 36:33...Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
Genesis 36:34...z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval...
Genesis 36:35...země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském...
Genesis 36:36...Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho...
Genesis 36:37...z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na...
Genesis 36:38... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan,...
Genesis 36:39...Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla...
Genesis 36:40...Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen...
Genesis 39:20... A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef...
Genesis 40:3...je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je...
Genesis 44:33... pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými...
Genesis 50:11..."To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek...
Exodus 3:5..."Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem...
Exodus 4:24... nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a...
Exodus 10:23...druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnoutmísta. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo...
Exodus 14:27... Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl...
Exodus 15:17...je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni,...
Exodus 17:7...to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli...
Exodus 17:12...každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho...
Exodus 18:23...příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal...
Exodus 20:24...a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a...
Exodus 21:13...o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně...
Exodus 23:20... aby opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a...
Exodus 25:22... které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá...
Exodus 29:31...pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání...
Exodus 29:43...se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář...
Exodus 33:21...naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva,...
Leviticus 1:16...a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej...
Leviticus 4:12...a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. ...
Leviticus 4:24...na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích....
Leviticus 4:29...ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve...
Leviticus 4:33...oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere...
Leviticus 6:4... Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy...
Leviticus 6:9... Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasem...
Leviticus 6:18...a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem...
Leviticus 6:19...obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího...
Leviticus 6:20...na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je...
Leviticus 7:2...Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí...
Leviticus 7:6...rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť...
Leviticus 10:13...oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových...
Leviticus 10:14...pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou...
Leviticus 10:17..."Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali...
Leviticus 10:18...svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl:...
Leviticus 13:16...- je to malomocenství. Jakmile živé maso zmizímísto zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne:...
Leviticus 13:17...ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistý. Když...
Leviticus 13:19...bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá...
Leviticus 13:20...narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:21... vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že...
Leviticus 13:23...to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředu - kněz jej...
Leviticus 13:28...rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude matná, je to otok po...
Leviticus 13:33...kůže, pak se postižený oholí; však neholí místo zasažené prašivinou. Kněz potom člověka s prašivinou...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na...
Leviticus 14:17...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v...
Leviticus 14:28...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v...
Leviticus 14:40...kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech...
Leviticus 14:41... Hlínu, kterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme...
Leviticus 14:45...i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době,...
Leviticus 16:24...svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a...
Leviticus 16:32... který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí...
Leviticus 24:9...Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi...
Numeri 2:17...levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech...
Numeri 7:89...mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouvalmísta mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle...
Numeri 10:21... kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých...
Numeri 10:29...Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme semístu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi...
Numeri 10:33...Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora,...
Numeri 11:3...se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim...
Numeri 11:34...lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti,...
Numeri 13:24...hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech...
Numeri 14:40...jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazímemístu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč...
Numeri 19:9...nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k...
Numeri 20:5...z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová...
Numeri 21:3...je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské...
Numeri 23:27...Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud."...
Numeri 27:14...Cin, kde se obec se mnou pustila do svárumísto abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta...
Numeri 32:1...jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy...
Numeri 32:14...nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více...
Numeri 32:17...synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech,...
Deuteronomium 1:33...Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou máte jít -...
Deuteronomium 2:12...je vyhnali, vyhladili je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou...
Deuteronomium 2:21... takže je vyhnali a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když...
Deuteronomium 2:22... takže je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou dodnes. Avijce, bydlící v osadách v...
Deuteronomium 2:23... Ti přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď,...
Deuteronomium 10:6... Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud...
Deuteronomium 11:24...národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude...
Deuteronomium 12:2...otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - ...
Deuteronomium 12:5...svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů...
Deuteronomium 12:11...nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro...
Deuteronomium 12:13... abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si...
Deuteronomium 12:14...místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů,...
Deuteronomium 12:18...je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to se svým...
Deuteronomium 12:21...je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil...
Deuteronomium 12:26... Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš...
Deuteronomium 14:23... budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se...
Deuteronomium 14:24...učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil...
Deuteronomium 14:25... Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej semístu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze...
Deuteronomium 15:20...rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká...
Deuteronomium 16:2...vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno,...
Deuteronomium 16:6... tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své...
Deuteronomium 16:7...kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej...
Deuteronomium 16:11...toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své...
Deuteronomium 16:15...pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 16:16...pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených...
Deuteronomium 17:8... v těchto sporných případech vstaň a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se...
Deuteronomium 17:10... Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámímísta, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny...
Deuteronomium 18:6...tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu...
Deuteronomium 21:4...stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom...
Deuteronomium 23:13...vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš...
Deuteronomium 26:2...Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro...
Deuteronomium 28:24...pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem  místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud...
Deuteronomium 31:11... aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli...
Deuteronomium 32:51...při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cinmísto abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou svatost....
Jozue 1:3...do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem...
Jozue 3:3... a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup...
Jozue 3:13...se voda přitékající shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel...
Jozue 4:18...nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako předtím. Lid vystoupil z...
Jozue 5:7...nám ji , totiž zem oplývající mlékem a medemMísto nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž...
Jozue 5:8...byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi...
Jozue 5:9...z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele...
Jozue 5:15...na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. ...
Jozue 7:2...hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu)...
Jozue 7:26...odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí...
Jozue 8:9...Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue...
Jozue 8:19...v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je zapálili....
Jozue 9:27...a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes. Potom se...
Jozue 17:15...jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak...
Jozue 20:4...Ti ho pak přijmou k sobě do města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní...
Soudců 2:5...synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam...
Soudců 15:2...mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude ...
Soudců 15:17...Když domluvil, čelist odhodil a nazval to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň,...
Soudců 17:8...muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval k...
Soudců 17:9...Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka....
Soudců 18:10...bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a...
Soudců 18:12...se v Kiriat-jearimu v Judsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan,...
Soudců 20:7... vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž...
Soudců 20:22... sešikovali se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a...
Růt 1:7...k návratu. Noemi se svými snachami odešlamísta, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země...
Růt 4:6...bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při...
1. Samuel 2:8... mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země,...
1. Samuel 2:20..."Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte, které odevzdala Hospodinu." A...
1. Samuel 3:2... že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově...
1. Samuel 3:9...poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako...
1. Samuel 5:3...Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k...
1. Samuel 7:16...Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel,...
1. Samuel 9:5...měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu...
1. Samuel 9:22...vzal, přivedl je do síně a dal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl...
1. Samuel 12:8...vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal...
1. Samuel 14:9...se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k...
1. Samuel 14:32...na kořist a brali ovce, dobytek i telata, na místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno:...
1. Samuel 19:13...vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko...
1. Samuel 19:16...tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil:...
1. Samuel 20:19...vědí, kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. ...
1. Samuel 20:25...a král zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl...
1. Samuel 20:27... Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna...
1. Samuel 23:13...šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali semísta na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl...
1. Samuel 23:22...Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že...
1. Samuel 23:28...Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak...
1. Samuel 26:5...se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův...
1. Samuel 27:5...mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil....
1. Samuel 30:31...Chormy, Bor-ašanu, Atachu, Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael...
2. Samuel 2:16...meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim, Pole břitů. V urputné...
2. Samuel 2:23... Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a...
2. Samuel 5:20...mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam...
2. Samuel 6:7...Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida...
2. Samuel 6:8...se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne...
2. Samuel 6:21... David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za...
2. Samuel 7:10...mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil...
2. Samuel 10:1... Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím...
2. Samuel 10:18... Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými...
2. Samuel 11:16...Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci...
2. Samuel 16:8...za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna...
2. Samuel 16:14...i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským...
2. Samuel 18:11...tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů...
2. Samuel 19:1... Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome,...
1. Královská 1:35... přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen...
1. Královská 2:35... Potom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna...
1. Královská 7:36...držadel i postranic pokryl na každém volném místě rytinami cherubů, lvů a palem a kolem dokola je...
1. Královská 8:6...pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod...
1. Královská 8:13... jsem ti ale postavil chrám vznešenýmísto, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a...
1. Královská 8:21...Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou...
1. Královská 8:29...tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš...
1. Královská 8:30...Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, vyslýchej a...
1. Královská 8:35...déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se...
1. Královská 11:43...byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se...
1. Královská 13:8...svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný...
1. Královská 13:22...vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.'...
1. Královská 14:20...dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcůmmísto něj začal kralovat jeho syn Nádab. V Judsku kraloval...
1. Královská 14:27...i všechny zlaté štíty, které zhotovil ŠalomounMísto nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a...
1. Královská 14:31... Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády...
1. Královská 15:8...ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě DavidověMísto něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku...
1. Královská 15:24...mezi svými předky ve městě svého otce DavidaMísto něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku...
1. Královská 15:28...začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům...
1. Královská 16:6...Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirsemísto něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn...
1. Královská 16:10...v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý...
1. Královská 16:16...spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho....
1. Královská 16:28...pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v SamaříMísto něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku...
1. Královská 19:16...syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije...
1. Královská 20:24... porazíme je! Proveď to takhle: Králů se zbavmísto nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které...
1. Královská 21:2...zahradu - vždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo jinou vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím...
1. Královská 22:40...králů. Tak Achab ulehl ke svým otcůmmísto něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal...
1. Královská 22:51...ke svým předkům ve městě svého otce DavidaMísto něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém...
2. Královská 1:17...řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna...
2. Královská 2:7...šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj...
2. Královská 5:11...svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské...
2. Královská 6:1... Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej semísto, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k...
2. Královská 6:2...odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl...
2. Královská 6:6..."Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera...
2. Královská 6:9...králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to...
2. Královská 6:10...se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si...
2. Královská 7:10...- nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní...
2. Královská 8:15... dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna...
2. Královská 8:24...mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku...
2. Královská 10:35...ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v...
2. Královská 12:22...ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku...
2. Královská 13:9...ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku...
2. Královská 13:24... Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn...
2. Královská 14:16...v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král...
2. Královská 14:21...bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho...
2. Královská 14:29...a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš. ...
2. Královská 15:7...ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku...
2. Královská 15:10...ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo,...
2. Královská 15:14... napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí, které...
2. Královská 15:22... Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku...
2. Královská 15:25...a Aria. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co všechno vykonal...
2. Královská 15:30...roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno vykonal -...
2. Královská 15:38...svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku...
2. Královská 16:14... ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil...
2. Královská 16:20...mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého...
2. Královská 18:25...z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni...
2. Královská 19:37...mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na...
2. Královská 20:21... Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal...
2. Královská 21:18...pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem...
2. Královská 21:24...spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše. Ostatní...
2. Královská 21:26...ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal...
2. Královská 22:16...ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí,...
2. Královská 22:17...dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi,...
2. Královská 22:19...jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na přijde zkáza a...
2. Královská 22:20...oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi....
2. Královská 23:14...posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůlymísta po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář...
2. Královská 24:6...judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcůmmísto něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce...
1. Letopisů 1:44...Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
1. Letopisů 1:45...z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval...
1. Letopisů 1:46...země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském...
1. Letopisů 1:47...Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho...
1. Letopisů 1:48...z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na...
1. Letopisů 1:49... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan,...
1. Letopisů 1:50...Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla...
1. Letopisů 4:41...proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy....
1. Letopisů 5:22... neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene...
1. Letopisů 10:14...tak daleko, že se radil s věšteckým duchemmísto aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a...
1. Letopisů 13:10...vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastný, že se...
1. Letopisů 13:11...se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne...
1. Letopisů 14:11...prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam zanechali...
1. Letopisů 15:1...si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát...
1. Letopisů 15:3...Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. Shromáždil syny Áronovy a...
1. Letopisů 15:12...a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. Hospodin, náš Bůh, se...
1. Letopisů 16:1... Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak...
1. Letopisů 17:9...mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil...
1. Letopisů 19:1...nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň...
1. Letopisů 29:28... nasycen životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida...
2. Letopisů 3:1... kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu Aravny Jebusejského....
2. Letopisů 5:7...pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod...
2. Letopisů 6:2... jsem ti ale postavil chrám vznešenýmísto, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a...
2. Letopisů 6:20...tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž...
2. Letopisů 6:21...Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchej a...
2. Letopisů 6:26...déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili...
2. Letopisů 6:40...upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí...
2. Letopisů 7:6...lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními nástroji, které k...
2. Letopisů 7:12...jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby...
2. Letopisů 7:15...otevřené a uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm ...
2. Letopisů 8:11...bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na...
2. Letopisů 9:31...byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se...
2. Letopisů 12:10...i všechny zlaté štíty, které zhotovil ŠalomounMísto nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a...
2. Letopisů 12:16...otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku...
2. Letopisů 13:23...otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země...
2. Letopisů 17:1...zažehli nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu...
2. Letopisů 20:17...Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal....
2. Letopisů 20:24...k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazilimístu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po...
2. Letopisů 20:26... aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá Emek-beracha, totiž Údolí dobrořečení....
2. Letopisů 21:1...ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové...
2. Letopisů 22:1... ale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho...
2. Letopisů 24:11...vyprázdnili, znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství...
2. Letopisů 24:27...se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal...
2. Letopisů 26:1...bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho...
2. Letopisů 26:23... Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v...
2. Letopisů 27:9...předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve...
2. Letopisů 28:28...na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal...
2. Letopisů 29:26...jeho proroky). Když se levité postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš...
2. Letopisů 30:16...do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží...
2. Letopisů 32:5...pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v městské hradbě, postavil na věže a přidal ještě...
2. Letopisů 32:33...mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem...
2. Letopisů 33:19... a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní výšiny...
2. Letopisů 33:20...u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem...
2. Letopisů 33:25...spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše. Jošiáš se...
2. Letopisů 34:24...ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna...
2. Letopisů 34:25... veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému...
2. Letopisů 34:27...slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce, ale...
2. Letopisů 34:28...oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy...
2. Letopisů 35:10... kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak...
2. Letopisů 35:15... Zpěváci, synové Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova...
2. Letopisů 36:8...v Knize izraelských a judských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin se stal králem v...
Ezdráš 1:4...pomoc k návratu, nechť jej obyvatelémístě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a...
Ezdráš 2:68...dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61...
Ezdráš 3:10...oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s...
Ezdráš 5:15... Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu...
Ezdráš 6:3...domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech....
Ezdráš 6:5...Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě....
Ezdráš 6:7...stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při...
Ezdráš 7:15...Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš kdekoli v...
Ezdráš 9:8...nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil oči a dal nám v našem...
Nehemiáš 1:9...světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.'...
Nehemiáš 3:21...další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého...
Nehemiáš 4:7...vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a...
Nehemiáš 12:27...Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby...
Nehemiáš 13:11... Povolal jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky...
Nehemiáš 13:24...z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky...
Ester 1:14...měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s královnou...
Ester 2:19...dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v královském kancléřství. Ester stále ještě...
Job 5:11...zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly...
Job 8:18...drží se skalnatého podloží. Když je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu...
Job 9:6...kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemímísta pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne...
Job 14:18...se však hora na prach rozdrolí, jako se balvanmísta odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval půdu...
Job 16:4...I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat...
Job 18:4...se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude...
Job 28:1...domova.'" Stříbro své naleziště, zlato  místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví...
Job 29:7... Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci ustupovali, jakmile...
Job 31:40...a mořil její nájemce - pak mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí...
Job 32:16...čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď...
Job 34:24... Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a...
Job 36:20...Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc...
Job 38:12...Poručil jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy místo Jitřence, aby uchopila zem za okraje a ničemy z ...
Job 38:20...A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil,...
Job 40:12...všechny pyšné a pokoř je, rozdrť ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země, mají tváře v hrobě...
Žalmy 10:4... ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen...
Žalmy 24:3...Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a čisté srdce...
Žalmy 26:8...zázracích. Miluji, Hospodine, dům, kde přebývášmísto, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši...
Žalmy 33:14...nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na...
Žalmy 38:4...ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o pokoj. provinění...
Žalmy 38:8... slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen,...
Žalmy 45:17...jásot je provází, do králova paláce vstupujíMísto svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé...
Žalmy 62:11... a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel,...
Žalmy 69:12...jsem se trápil postem, měli pro jen posměškyMísto šatů když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkanky....
Žalmy 80:10...révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadilMísto jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem,...
Žalmy 104:8...prchaly. Sahaly k horám, stekly však do údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jim, aby je nepřekročily,...
Žalmy 105:32...mouchy přilétly, po celé říši byli komářiMísto deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky...
Přísloví 11:8... Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližním,...
Přísloví 21:18... Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde...
Přísloví 30:14...jak vysoko zvedá svoje obočí! Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali ubožáky...
Kazatel 3:20... všechno je marnost! Všichni směřují k témuž místu - všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase...
Kazatel 10:2...spoustu moudrosti. Moudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po...
Kazatel 10:4...najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře semísta nehýbej, vždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je...
Kazatel 10:6...dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem...
Izaiáš 3:24... košilky, šátky i přehozyMísto balzámu bude hniloba a místo pásu provaz, místo účesu...
Izaiáš 5:8...domem a spojujete pole s polem, takže nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?!...
Izaiáš 18:4...troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři...
Izaiáš 18:5... Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě květů hrozny uzrají, ořeže ratolesti vinařskými noži,...
Izaiáš 18:7...přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad...
Izaiáš 22:16...vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšcemísto odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty hrdino,...
Izaiáš 37:38...mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na...
Izaiáš 42:16... Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro toto vše a neopustím je....
Izaiáš 46:7...s ním, on potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jim,...
Izaiáš 54:2... praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také...
Izaiáš 55:13... tleskat vám budou všechny stromy na políchMísto křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo kopřivy....
Izaiáš 60:15...Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelskéhoMísto abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe...
Izaiáš 60:17...jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitelMísto bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo...
Izaiáš 61:3... posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály...
Izaiáš 61:7...se budete sytit, oblečete se do jejich nádheryMísto své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy...
Izaiáš 66:1... Kde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou...
Jeremiáš 7:6... sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě...
Jeremiáš 7:12... praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a...
Jeremiáš 7:14...mým jménem a na který se spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám...
Jeremiáš 7:20...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na...
Jeremiáš 9:1...mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a...
Jeremiáš 13:7...tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a...
Jeremiáš 14:13...‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým...
Jeremiáš 16:2...Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech...
Jeremiáš 16:9...Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha...
Jeremiáš 16:12... každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcemmísto abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu...
Jeremiáš 17:12...za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo...
Jeremiáš 19:3...zástupů, Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší,...
Jeremiáš 19:4...znít v uších. To proto, že opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které...
Jeremiáš 19:6...přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí...
Jeremiáš 19:7...údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám je...
Jeremiáš 19:11...pohřbívat, protože jinde k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi...
Jeremiáš 19:12...k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že...
Jeremiáš 19:13...judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet - všechny domy, na jejichž střechách se pálilo...
Jeremiáš 22:3...Nechovejte se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto...
Jeremiáš 27:22... Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na...
Jeremiáš 28:3...krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal...
Jeremiáš 28:4... kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho babylonského krále...
Jeremiáš 28:6...domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu...
Jeremiáš 29:14... Shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozptýlil, praví Hospodin, a přivedu vás...
Jeremiáš 32:37...rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a ...
Jeremiáš 33:10... Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských...
Jeremiáš 33:12... Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech...
Jeremiáš 40:2... řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil....
Jeremiáš 40:12... Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v...
Jeremiáš 42:18...se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy,...
Jeremiáš 42:22...na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak...
Jeremiáš 44:29...toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti vám...
Jeremiáš 50:6...se po horách a po kopcích; zapomněli, kde je místo jejich odpočinutí. Všichni, kdo je našli, je hltali;...
Jeremiáš 51:62... Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude...
Ezechiel 3:12...hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se...
Ezechiel 4:15...ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo...
Ezechiel 7:7...země! Ten čas tu je, blíží se onen denmísto jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj...
Ezechiel 9:3... Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy...
Ezechiel 10:4...oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl...
Ezechiel 16:32...si ale za to nechceš nechat zaplatit. NevěrniceMísto svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to...
Ezechiel 21:35...s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam ...
Ezechiel 26:5...něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v mořimístem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví...
Ezechiel 26:14... Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To...
Ezechiel 28:16... cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi,...
Ezechiel 29:4...přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého místa u řeky i se všemi tvými nilskými rybami, které se...
Ezechiel 34:12... tak vyhledám své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den....
Ezechiel 42:13...straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté....
Ezechiel 42:14...Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha,...
Ezechiel 43:7...z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu...
Ezechiel 43:21...oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne přineseš...
Ezechiel 44:8... Nedrželi jste stráž u mých svatých věcímísto sebe jste na stráž u svatyně postavili jiné. Tak...
Ezechiel 45:4...k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25...
Ezechiel 46:19...Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle - všiml...
Ezechiel 46:20...na jeho západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za...
Ezechiel 47:20...západě bude hranici tvořit Středozemní moře místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem...
Daniel 7:8...dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa,...
Daniel 7:20...vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči,...
Daniel 8:8...ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomilmísto něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné...
Daniel 8:22...očima je první řecký král. To, že se zlomilmísto něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa...
Daniel 11:38... protože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho...
Joel 4:7...od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátilimíst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše...
Amos 8:6...koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše...
Micheáš 1:6...- kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutinmísto vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím do údolí,...
Sofoniáš 1:4...Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na...
Ageus 2:9...toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů."...
Zachariáš 12:6...národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské...
Matouš 2:9...na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila...
Matouš 2:22...do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál...
Matouš 12:43...duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy si řekne:...
Matouš 13:5...ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země...
Matouš 14:13...uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravily se za ním...
Matouš 14:15...Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě. Propusť zástupy, si...
Matouš 23:2...k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a...
Matouš 23:6...a prodlužují si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních,...
Matouš 24:7...a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou...
Matouš 24:15... A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel...
Matouš 24:26...poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk -...
Matouš 26:36...učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu. se...
Matouš 26:52...mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že...
Matouš 27:33...a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi...
Marek 1:35...před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za...
Marek 1:45...vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad. Po několika...
Marek 2:4...němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým...
Marek 4:5...ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země...
Marek 6:31...řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a...
Marek 6:32...na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali....
Marek 6:35...připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, ...
Marek 10:40...po pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo...
Marek 12:39...sedadlech ve shromážděních a na čestných místech při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod...
Marek 13:8...a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen...
Marek 14:32...mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu,...
Marek 15:22...ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka)....
Lukáš 2:7...do jeslí, protože v hostinci pro nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým...
Lukáš 4:17...knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou,...
Lukáš 4:42...se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho...
Lukáš 10:1...vyslal je před sebou po dvou do každého městamísta, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale...
Lukáš 11:1...a to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu...
Lukáš 11:24...duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si:...
Lukáš 13:7...ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane....
Lukáš 14:7... Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi pozván na...
Lukáš 14:8..."Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy...
Lukáš 14:9...by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi...
Lukáš 14:22...‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi...
Lukáš 16:28...- je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚...
Lukáš 20:46... přední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod...
Lukáš 21:11...království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z...
Lukáš 22:40...horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste nepodlehli pokušení."...
Lukáš 23:33...ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince -...
Jan 4:20...uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl ...
Jan 6:10...však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti...
Jan 6:23...ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy...
Jan 8:37...ale chcete zabít, protože slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase...
Jan 10:40...jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za...
Jan 11:30...(Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s...
Jan 11:32..."Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se...
Jan 11:48...Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku...
Jan 14:3... řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu...
Jan 18:2...byla zahrada; do se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s...
Jan 19:13...ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v den...
Jan 19:17...Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho...
Jan 19:20...ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo...
Jan 19:37...Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z...
Jan 19:41...zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob...
Jan 20:12...a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva...
Skutky 3:14... Svatého a spravedlivého jste zavrhlimísto něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili,...
Skutky 4:31...svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě...
Skutky 6:13..."Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš...
Skutky 6:14...jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme dostali od Mojžíše!"...
Skutky 7:7...Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak Abraham...
Skutky 7:33... Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl...
Skutky 7:49...mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou...
Skutky 8:32...A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němuMísto, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku...
Skutky 8:35...jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta...
Skutky 13:35...zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém...
Skutky 21:28...všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté...
Skutky 27:8...Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili...
Skutky 28:7...názor a začali říkat, že je to bůh. V těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius....
Římanům 1:21... Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako BohaMísto aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách...
Římanům 4:5...odplatu z milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného,...
Římanům 9:26...nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se...
Římanům 10:3... snaží se udržet svou vlastní spravedlnostmísto aby se poddali Boží. Kristus je totiž završením...
Římanům 12:19...pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám...
Římanům 13:14...ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závistiMísto starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše...
Římanům 15:23...přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád...
1. Korintským 1:2... povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista:...
1. Korintským 4:9... Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali...
2. Korintským 4:2...vychytralé praktiky a překrucování Božího slovaMísto toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo ...
2. Korintským 5:20... Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s...
2. Korintským 10:16...budeme zvěstovat evangelium i tam dál za vámimísto abychom se chlubili tím, co je hotové v cizím...
Efeským 4:15...prohnaností a vychytralým sváděním k bluduMísto toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu...
Efeským 4:27...zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj přestane krást a začne pracovat. ...
Filipským 2:7...Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrvalMísto toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka,...
Filemon 1:13...sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí,...
Židům 2:6...mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je...
Židům 4:4... od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul...
Židům 10:5...na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřálmísto toho jsi mi tělo připravil; zápaly a oběti za hřích...
Židům 11:8... Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde,...
1. Petr 2:12...duši, a veďte mezi pohany poctivý životMísto aby vás pomlouvali jako zločince, raději oslavují...
Juda 1:6...ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší...
Zjevení 2:5... přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i...
Zjevení 6:14... a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní,...
Zjevení 12:6...utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi...
Zjevení 12:8... ale nic nezmohli. Na nebi se pro nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a...
Zjevení 12:14... aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. Had ze své...
Zjevení 14:5...prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla,...
Zjevení 16:16...a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon. Sedmý pak...
Zjevení 20:11...zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |