Místodržitelé

Hledám varianty 'místodržitelé' [ místodržiteli (3) místodržitelé (1) místodržitele (3) místodržitel (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
1. Královská 22:48...otce Asy. V Edomu tehdy neměli krále, vládl tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se...
Nehemiáš 3:7...Gibeonu a z Micpy, kde bylo sídlo zaeufratského místodržitele. Vedle něj opravoval zlatník Uziel, syn...
Nehemiáš 12:26...Joakima, syna Jošuova, syna Jocadakova, a za dnů místodržitele Nehemiáše a učeného kněze Ezdráše. Když se...
Ageus 1:1...skrze proroka Agea slovo Hospodinovo k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, a k veleknězi...
Ageus 1:14..." Hospodin tenkrát roznítil ducha judského místodržitele Zerubábela, syna Šealtielova, ducha velekněze...
Ageus 2:2...Agea slovo Hospodinovo: "Promluv k judskému místodržiteli Zerubábelovi, synu Šealtielovu, k veleknězi...
Ageus 2:21...Ageus podruhé slovo Hospodinovo: "Řekni judskému místodržiteli Zerubábelovi: Otřesu nebem i zemí. Převrhnu...
Skutky 19:38...někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné soudymístodržitelé. Tam se soudí. Máte-li nějaké další...
2. Korintským 11:32...- on , že nelžu! Když jsem byl v Damaškumístodržitel pověřený králem Aretou dal hlídat město, aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |