Místnostmi

Hledám varianty 'místnostmi' [ místnostmi (6) místností (6) místnosti (22) místnostem (1) místnostech (1) místnost (9) ]. Nalezeno 40 veršù.
2. Samuel 19:1... Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome,...
1. Královská 17:19...řekl . Vzal ho z náruče, vynesl ho do horní místnosti, kde bydlel, a položil ho na své lůžko. Pak volal...
1. Královská 17:23...duše, a on ožil. Eliáš ho vzal, snesl ho z horní místnosti dolů do domu a předal ho matce. "Podívej se, tvůj...
2. Královská 23:11...judští králové zasvětili slunci (byli poblíž místnosti komořího Netan-melecha ve sloupořadí), a spálil...
1. Letopisů 28:11...budov, pokladnic, střešních komor a vnitřních místností i prostoru pro slitovnici jakož i předlohy pro...
2. Letopisů 3:8...cheruby. Přes celou šířku chrámu postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20...
2. Letopisů 3:10...padesát šekelů. Zlatem potáhl i stropy. Do místnosti nejsvětější svatyně zhotovil dva odlévané cheruby...
2. Letopisů 3:11...jedním pětiloktovým křídlem dotýkal jedné stěny místnosti; druhým pětiloktovým křídlem se dotýkal křídla...
Ezechiel 40:17...nádvoří. Kolem dokola nádvoří jsem uviděl jakési místnosti a dláždění. Po obvodu toho dláždění bylo celkem...
Ezechiel 40:38...schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti, kde se omývaly zápalné oběti. V síni stály po...
Ezechiel 40:44...vnitřní brány stály na vnitřním nádvoří dvě místnosti. Jedna přiléhala k severní bráně a byla obrácená...
Ezechiel 40:45...byla obrácená k severu. Onen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u...
Ezechiel 40:46...k jihu je pro kněze, kteří drží stráž u chrámuMístnost obrácená k severu je pro kněze, kteří drží stráž u...
Ezechiel 41:3...a 20 loktů široká. Poté vstoupil do vnitřní místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: byly 2 lokty silné...
Ezechiel 41:4...jedné i druhé straně 7 loktů. Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20...
Ezechiel 41:10...prostranství mezi postranními komorami chrámumístnostmi na nádvoří obklopovalo chrám po stranách na...
Ezechiel 42:1...na vnější nádvoří, kde přivedl k budověmístnostmi, jež stála na severu za vyhrazeným prostranstvím...
Ezechiel 42:4...nad sebou. Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá chodba se...
Ezechiel 42:5...dlouhá chodba se vchody do místností. Horní místnosti byly nejužší, protože ustupovaly ochozu více než...
Ezechiel 42:6...více než spodní a prostřední místnosti budovyMístnosti byly ve třech poschodích a neměly sloupy, jaké...
Ezechiel 42:7...prostřední. Venku na vnějším nádvoří stála před místnostmi zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50...
Ezechiel 42:8...těchto místností v délce 50 loktů, a protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů,...
Ezechiel 42:9...bylo 100 loktů podél celé stavby. Před spodními místnostmi tak vedla chodba, do níž se na východě vcházelo...
Ezechiel 42:10...stála naproti oné mohutné stavbě další budovamístnostmi. Také ona měla vepředu chodbu. Všechno v ...
Ezechiel 42:12...uspořádání všech vchodů a východů. Ke vchodům do místností jižní budovy tedy vedla chodba podél příslušné...
Ezechiel 42:13...straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté....
Ezechiel 44:19... ve kterých sloužili, odloží je ve svatých místnostech a převléknou se do jiných šatů, aby svými...
Ezechiel 46:19...Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle - všiml...
Daniel 6:11...vydán takový předpis, šel domů, kde měl v horní místnosti okna otevřená směrem k Jeruzalému. Třikrát denně...
Matouš 22:10... které našli - zlé i dobré, a tak se svatební místnost naplnila hosty. Když pak vešel král, aby se...
Marek 5:40...matku dítěte i ty, kteří byli s ním, a vešel do místnosti, kde bylo dítě. Vzal dívku za ruku a řekl :...
Marek 14:14... tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On...
Marek 14:15...pojedl beránka?' On vám ukáže velikou horní místnost, prostřenou a při-pravenou. Tam nám připravte...
Lukáš 22:11... Tam řekněte hospodáři: ‚Mistr se ptá: Kde je místnost, v níž bych se svými učedníky pojedl beránka?' On...
Lukáš 22:12...pojedl beránka?' On vám pak ukáže velikou horní místnost prostřenou k jídlu. Tam připravte večeři." Odešli...
Skutky 1:13...sobotní cesty. Když přišli, vystoupili do horní místnosti domu, kde pobývali: Petr, Jakub, Jan, Ondřej,...
Skutky 4:15...co na to říci. Poručili jim, odejdou z radní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme?...
Skutky 9:37...a zemřela. Omyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je blízko Joppy, a když se učedníci...
Skutky 9:39...a šel s nimi. Když přišel, zavedli ho do horní místnosti, kde ho s pláčem obstoupily všechny vdovy a...
Skutky 20:8...odejít, protáhl svou řeč do půlnoci. V horní místnosti, kde se shromáždili, svítilo hodně lamp. Jeden...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |