Místního

Hledám varianty 'místního' [ místními (3) místním (1) místních (2) místního (1) místní (17) ]. Nalezeny 24 verše.
Genesis 23:3...ji. Když vstal od své mrtvé, promluvilmístním Chetejcům: "Jsem mezi vámi hostem a přistěhovalcem;...
Genesis 29:22... chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny místní muže a vystrojil hostinu. Večer pak vzal svou dceru...
Genesis 38:21...zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u...
Genesis 38:22...vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najítMístní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy...
Exodus 15:23...nalezli vodu. Když potom přišli do Mary, nemohli místní vodu pít, neboť byla hořká. (A proto se jmenuje Mara...
Numeri 25:1...Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnitmístními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním hodům svého...
Soudců 1:16... Kenijce. Když tam dorazili, usídlili se mezi místními. Juda ale táhl se svým bratrem Šimeonem dál,...
Soudců 14:11...chystal hostinu, jak se na ženicha sluší. Když místní viděli, že je sám, vybrali třicet družbů, aby mu...
Soudců 19:16...hor a v Gibeji bydlel jako přistěhovalec (místní totiž byli Benjamínci). Když se rozhlédl, uviděl na...
Soudců 19:22...pili. A jak si tak hověli, náhle dům obstoupili místní ničemové. Začali tlouct do dveří a křičet na starého...
1. Samuel 6:14...Betšemešského a zastavil tam u velikého kameneMístní pak ten vůz rozštípali na dříví a krávy přinesli...
1. Samuel 10:12...stalo? To i Saul patří k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo...
2. Královská 4:8...žít." Když jednou Elíša procházel Šunemem, jedna místní zámožná žena ho pozvala k jídlu. Od doby se...
2. Královská 23:17...se zeptal: "Čí je ten náhrobek, který tu vidím?" Místní mu odpověděli: "To je hrob Božího muže, který přišel...
Ezdráš 4:4... sami, jak nám přikázal perský král Kýros." Místní se pak snažili Židy od stavby zastrašit a odradit....
Matouš 14:35...se přeplavili, přistáli u GenezaretuMístní ho poznali a rozeslali posly po celém okolí....
Lukáš 9:53...samařské vesnice, aby pro něj vše připraviliMístní ho ale nepřijali, protože byl rozhodnut jít do...
Skutky 13:7...jménem Bar-Jesus, který se vetřel do přízně místního prokonzula Sergia Pavla. Tento rozumný muž si...
Skutky 13:42...vyprávěl!'" Když pak odcházeli ze synagogymístní pohané je prosili, aby jim o těch věcech vyprávěli...
Skutky 20:2...Makedonie. Prošel ty kraje, mnohokrát povzbudil místní učedníky a dorazil do Řecka, kde strávil tři měsíce....
Skutky 21:4... kde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden u nich zůstali. Ti Pavla skrze...
Skutky 21:12..." Když jsme to uslyšeli, prosili jsme ho spolumístními učedníky, nechodí do Jeruzaléma. "K čemu ten...
Skutky 22:12...zbožný stoupenec Zákona s dobrou pověstí u všech místních Židů, přišel za mnou. Postavil se ke mně a řekl:...
Skutky 28:17... který ho hlídal. Po třech dnech Pavel svolal místní židovské představené. Když se sešli, řekl jim:...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |