Míst

Hledám varianty 'míst' [ místu (33) místo (310) místem (9) místech (16) místě (170) místa (53) míst (8) ]. Nalezeno 569 veršù.
Genesis 1:9...řekl: " se vody pod nebem shromáždí na jedno místo a se ukáže souš!" - a stalo se. Bůh nazval souš...
Genesis 2:21...Když usnul, vzal jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak...
Genesis 8:9...ustoupila z povrchu země. Holubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout, a vrátila se k němu...
Genesis 11:3...cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si totiž: "Pojďme,...
Genesis 12:6...a přišli do . Abram procházel tou zemí místu zvanému Šechem, k dubu More. (V zemi tenkrát žili...
Genesis 13:3...svých starých cestách od Negevu k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem,...
Genesis 13:4...stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval...
Genesis 13:14...oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni očimísta, na němž jsi, a rozhlédni se na sever, na jih, na...
Genesis 18:24...spravedlivých. Smeteš je také? Neušetříš to místo kvůli padesáti spravedlivým, kteří tam jsou? Takovou...
Genesis 18:26...padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím - odvažuji se...
Genesis 19:13...máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl,...
Genesis 19:27...sloup. Druhého dne časně zrána Abraham odešelmístu, kde předtím stál před Hospodinem. Když se podíval k...
Genesis 20:11...Abraham odpověděl: "Pomyslel jsem si: ‚Na tomto místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli ženě...
Genesis 21:31...vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam...
Genesis 22:3... Nasekal dříví pro zápalnou oběť a vypravil semístu, jež mu Bůh určil. Třetího dne Abraham pozvedl oči a...
Genesis 22:4... Třetího dne Abraham pozvedl oči a spatřil to místo v dálce. Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tu s...
Genesis 22:9...Abraham. A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a...
Genesis 22:13...toho berana a obětoval ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin...
Genesis 22:14...ho jako zápalnou oběť místo svého syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes...
Genesis 24:23... čí jsi dcera. Bylo by pro nás v domě tvého otce místo k přenocování?" "Jsem dcera Betuele, syna Milky a...
Genesis 24:25...mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a klaněl se...
Genesis 24:31...Proč bys stál venku? jsem připravil důmmísto pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal...
Genesis 28:11...Beer-šeby a vydal se k Cháranu. Dorazil na jedno místo a zůstal tam přes noc, neboť slunce zapadlo. Vzal...
Genesis 28:16...ti řekl." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí být...
Genesis 28:19...jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu městu předtím...
Genesis 29:3...dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste,...
Genesis 32:3...uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo nazval Machanajim, Dvojí tábor. Jákob pak před sebou...
Genesis 32:14... nespočetného pro své množství.'" A když na tom místě strávil noc, vybral z toho, co získal, dar pro svého...
Genesis 32:31...ptáš na jméno?" A požehnal mu tam. Jákob pak to místo nazval Penuel, Boží tvář, neboť řekl: "Viděl jsem...
Genesis 33:17...svůj dobytek zhotovil přístřešky. Proto se to místo jmenuje Sukot, Přístřešky. Jákob pak na cestě z...
Genesis 35:7...kdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh,...
Genesis 35:13...tobě; i tvému budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kde k němu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob...
Genesis 35:14...mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kde k němu mluvil, postavil památník, totiž kamenný...
Genesis 35:15...na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům....
Genesis 36:33...Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
Genesis 36:34...z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval...
Genesis 36:35...země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském...
Genesis 36:36...Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho...
Genesis 36:37...z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na...
Genesis 36:38... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan,...
Genesis 36:39...Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla...
Genesis 36:40...Ezauových kmenů podle jejich rodin a jejich míst, jmenovitě: kmen Timna, kmen Alva, kmen Jetet, kmen...
Genesis 39:20... A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají drženi královští vězni. Tak se Josef...
Genesis 40:3...je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je...
Genesis 44:33... pane můj, tu mohu zůstat jako tvůj otrok místo toho chlapce, a chlapec prosím odejde se svými...
Genesis 50:11..."To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž Jordánu dostalo jméno Abel-micrajim, Smutek...
Exodus 3:5..."Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem...
Exodus 4:24... nyní zabiji tvého syna, tvého prvorozeného!" Na místě, kde cestou nocovali, se s ním střetl Hospodin a...
Exodus 10:23...druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil pohnoutmísta. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo...
Exodus 14:27... Když nastalo ráno, moře se vrátilo na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl...
Exodus 15:17...je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež svým sídlem, ó Hospodine, učiníš, ve svatyni,...
Exodus 17:7...to před očima izraelských stařešinů učinil. To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokušení a Svár, kvůli...
Exodus 17:12...každý z jedné strany, takže jeho ruce zůstaly na místě do západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho...
Exodus 18:23...příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal...
Exodus 20:24...a pokojné oběti, svůj brav i skot. Na každém místě, kde nechám připomínat své jméno, k tobě přijdu a...
Exodus 21:13...o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky, určím ti místo, kam bude moci utéct. Kdo se opováží úkladně...
Exodus 23:20... aby opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a...
Exodus 25:22... které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat. Z místa mezi oběma cheruby nad slitovnicí, jež přikrývá...
Exodus 29:31...pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání...
Exodus 29:43...se budu setkávat se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář...
Exodus 33:21...naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde sláva,...
Leviticus 1:16...a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej...
Leviticus 4:12...a výkaly - vynese ven za tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. ...
Leviticus 4:24...na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se zabíjí zápalná oběť; je to oběť za hřích....
Leviticus 4:29...ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere trochu krve...
Leviticus 4:33...oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Kněz pak prstem nabere...
Leviticus 6:4... Potom se převlékne a vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy...
Leviticus 6:9... Budou to jíst nekvašené, a sice na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Nebudou to péci s kvasem...
Leviticus 6:18...a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na místě, kde se zabíjí zápalná oběť, se bude před Hospodinem...
Leviticus 6:19...obětuje, ji bude jíst; je snědena na svatém místě, na nádvoří Stanu setkávání. Cokoli se dotkne jejího...
Leviticus 6:20...na roucho, vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hliněná nádoba, v níž se vařilo její maso, je...
Leviticus 7:2...Bude svatosvatá. Oběť odškodnění bude zabita na místě, kde se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí...
Leviticus 7:6...rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě a bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť...
Leviticus 10:13...oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z Hospodinových...
Leviticus 10:14...pozvedání i kýtu odevzdání budete jíst na čistém místě - ty a s tebou tvoji synové i tvé dcery - neboť jsou...
Leviticus 10:17..."Proč jste oběť za hřích nesnědli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána, abyste sňali...
Leviticus 10:18...svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však Mojžíšovi odpověděl:...
Leviticus 13:16...- je to malomocenství. Jakmile živé maso zmizímísto zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne:...
Leviticus 13:17...ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej za čistého - je čistý. Když...
Leviticus 13:19...bude na kůži vřed, který se zhojil, a na místě toho vředu vznikne bílý otok nebo bělavě narudlá...
Leviticus 13:20...narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kněz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže a...
Leviticus 13:21... vypukla na vředu. Jestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že...
Leviticus 13:23...to rána malomocenství. Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří se, je to jizva po vředu - kněz jej...
Leviticus 13:28...rána malomocenství. Pokud ale skvrna zůstane na místě, nerozšíří se po kůži a bude matná, je to otok po...
Leviticus 13:33...kůže, pak se postižený oholí; však neholí místo zasažené prašivinou. Kněz potom člověka s prašivinou...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na...
Leviticus 14:17...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v...
Leviticus 14:28...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy na místech, kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v...
Leviticus 14:40...kameny byly vyňaty a vyhozeny na nečisté místo venku za městem. Vnitřek domu pak nechá na všech...
Leviticus 14:41... Hlínu, kterou seškrabali, vysypou na nečisté místo venku za městem. Vyňaté kameny nahradí jinými; vezme...
Leviticus 14:45...i všechna hlína toho domu se odnesou na nečisté místo venku za městem. Kdo by do toho domu vešel v době,...
Leviticus 16:24...svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a...
Leviticus 16:32... který bude pomazán a pověřen ke kněžské službě místo svého otce: oblékne si svatá plátěná roucha, očistí...
Leviticus 24:9...Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to jeho svatosvatý podíl mezi ohnivými oběťmi...
Numeri 2:17...levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu. Na západě táboří po svých oddílech...
Numeri 7:89...mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouvalmísta mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle...
Numeri 10:21... kteří nosili svaté předměty. Než došli na místo, Příbytek býval postaven. Potom táhl po svých...
Numeri 10:29...Midiánce Reuela, svého tchána: "Vydáváme semístu, o němž nám Hospodin řekl: ‚Dám je vám.' Pojď s námi...
Numeri 10:33...Hospodinovy smlouvy před nimi, aby jim hledala místo k odpočinku. Během dne, když byli na cestě z tábora,...
Numeri 11:3...se Mojžíš modlil k Hospodinu, oheň uhasl. To místo nazvali Tabera, Spáleniště, neboť tam proti nim...
Numeri 11:34...lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak dostalo jméno Kibrot-hataava, Hroby lačnosti,...
Numeri 13:24...hroznu, který tam synové Izraele uřízli, se tomu místu říká Nachal Eškol, Údolí hroznu. Po čtyřiceti dnech...
Numeri 14:40...jsme, ale teď jsme připraveni! Vyrazímemístu, které nám Hospodin slíbil." Mojžíš ale řekl: "Proč...
Numeri 19:9...nabere popel jalovice a uloží jej na čisté místo za táborem; tam bude pro izraelskou obec uchován k...
Numeri 20:5...z Egypta? Abyste nás přivedli na toto bídné místo? Tohle není místo pro obilí, fíky, víno ani granátová...
Numeri 21:3...je i s jejich městy vyhladil jako proklaté. To místo pak nazvali Chorma, Klatba. Aby se vyhnuli edomské...
Numeri 23:27...Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud."...
Numeri 27:14...Cin, kde se obec se mnou pustila do svárumísto abyste před nimi prokázali mou svatost." To je ta...
Numeri 32:1...jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek. Rubenovi a Gádovi synové tedy...
Numeri 32:14...nevymřelo. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více...
Numeri 32:17...synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech,...
Deuteronomium 1:33...Bohu, ačkoli vás předcházel na cestě, hledal vám místo k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou máte jít -...
Deuteronomium 2:12...je vyhnali, vyhladili je a usadili se na jejich místě, jako to učinil Izrael se svou vlastní zemí, kterou...
Deuteronomium 2:21... takže je vyhnali a usadili se na jejich místě. Totéž učinil pro syny Ezauovy bydlící na Seíru, když...
Deuteronomium 2:22... takže je vyhnali a usadili se na jejich místě, kde jsou dodnes. Avijce, bydlící v osadách v...
Deuteronomium 2:23... Ti přišli z Kréty a usadili se na jejich místě.) "Vzhůru! Jděte dál a překročte potok Arnon! Pohleď,...
Deuteronomium 10:6... Tam zemřel Áron a tam byl pochován. Na jeho místě pak konal kněžskou službu jeho syn Eleazar. Odtud...
Deuteronomium 11:24...národy větší a mocnější, než jste sami. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, bude vaše. Vaše území bude...
Deuteronomium 12:2...otců, dal za dědictví. Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům - ...
Deuteronomium 12:5...svému Bohu, nic takového nedělejte. Vyhledávejte místo, které si Hospodin, váš Bůh, uprostřed vašich kmenů...
Deuteronomium 12:11...nepřátel a kde budete přebývat v bezpečí. Na místo, které si Hospodin, váš Bůh, vyvolí za příbytek pro...
Deuteronomium 12:13... abys neobětoval své zápalné oběti na kterémkoli místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si...
Deuteronomium 12:14...místě, které by sis sám vyhlédl. Pouze na místě, které si Hospodin vyvolí v jednom z vašich kmenů,...
Deuteronomium 12:18...je jíst pouze před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a to se svým...
Deuteronomium 12:21...je jíst podle své chuti. I když budeš daleko od místa, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil...
Deuteronomium 12:26... Své svaté oběti i slíbené dary však odnášej na místo, které si vyvolí Hospodin, váš Bůh. Tam budeš...
Deuteronomium 14:23... budeš jíst před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si vyvolí za příbytek pro své jméno. Tak se...
Deuteronomium 14:24...učit ctít Hospodina, svého Boha. Bude-li však místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, aby tam umístil...
Deuteronomium 14:25... Peníze zavaž, vezmi s sebou a vydej semístu, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil. Za ty peníze...
Deuteronomium 15:20...rodinou sněz před Hospodinem, svým Bohem, na místě, které si Hospodin vyvolí. Bude-li však na něm nějaká...
Deuteronomium 16:2...vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl z Egypta. Na místě, které Hospodin vyvolí za příbytek pro své jméno,...
Deuteronomium 16:6... tvůj Bůh, dává. Hod beránka pořádej pouze na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své...
Deuteronomium 16:7...kdy jsi odcházel z Egypta. Připrav a sněz jej na místě, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí, a ráno se vydej...
Deuteronomium 16:11...toho, jak ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal. Na místě, které Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro své...
Deuteronomium 16:15...pořádej pro Hospodina, svého Boha, slavnost na místě, které si Hospodin vyvolí. Hospodin, tvůj Bůh, ti...
Deuteronomium 16:16...pohlaví, ukáže před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolil: při Slavnosti nekvašených...
Deuteronomium 17:8... v těchto sporných případech vstaň a vydej se na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se...
Deuteronomium 17:10... Zachovej se pak podle výroku, který ti oznámímísta, které si Hospodin vyvolil. Pečlivě dodrž všechny...
Deuteronomium 18:6...tvého města ( bydlel v Izraeli kdekoli) na místo, které vyvolil Hospodin. Smí odejít, kdykoli se mu...
Deuteronomium 21:4...stařešinové města odvedou do říčního údolí, na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam zlomí vaz. Potom...
Deuteronomium 23:13...vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš...
Deuteronomium 26:2...Hospodin, tvůj Bůh. Vlož je do nůše a jdi na místo, které si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí za příbytek pro...
Deuteronomium 28:24...pod tebou v železo. Hospodin ti pro tvou zem  místo deště prach; z nebe bude zasypávat písek, dokud...
Deuteronomium 31:11... aby se ukázal před Hospodinem, tvým Bohem, na místě, které si on vyvolí. Tehdy budeš celému Izraeli...
Deuteronomium 32:51...při vodách Meriby v Kádeši na poušti Cinmísto abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou svatost....
Jozue 1:3...do země, kterou dávám synům Izraele. Každé místo, na něž stoupne vaše noha, jsem vám dal, jak jsem...
Jozue 3:3... a levitské kněze, jak ji nesou, opustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale zůstane odstup...
Jozue 3:13...se voda přitékající shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel...
Jozue 4:18...nohama na souši, vrátily se vody Jordánu na místo a vylévaly se z břehů jako předtím. Lid vystoupil z...
Jozue 5:7...nám ji , totiž zem oplývající mlékem a medemMísto nich postavil jejich syny. Ty Jozue obřezal, poněvadž...
Jozue 5:8...byli všichni v celém národě obřezáni, zůstali na místě v táboře, dokud se nezotavili. Hospodin tehdy Jozuovi...
Jozue 5:9...z vás odvalil egyptskou pohanu." A tak se to místo dodnes jmenuje Gilgal, Odvalení. Synové Izraele...
Jozue 5:15...na to Jozuovi řekl: "Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na němž stojíš, je svaté." A Jozue to udělal. ...
Jozue 7:2...hněvem. Jozue totiž z Jericha vyslal muže do místa zvaného Aj (jež leží u Bet-avenu východně od Bet-elu)...
Jozue 7:26...odvrátil od svého planoucího hněvu, a to místo se proto dodnes jmenuje Emek-achor, Rokle neštěstí...
Jozue 8:9...Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a zaujali místo mezi Bet-elem a Ajem, na západ od Aje. noci Jozue...
Jozue 8:19...v záloze, rychle vstali a vyrazili ze svého místa. Vnikli do města, dobyli je a rychle je zapálili....
Jozue 9:27...a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes. Potom se...
Jozue 17:15...jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si místo tam, v zemi Perizejců a Refajců, když je vám tak...
Jozue 20:4...Ti ho pak přijmou k sobě do města a poskytnou mu místo, aby bydlel u nich. Když ho bude pronásledovat krevní...
Soudců 2:5...synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to jest Plačící) a obětovali tam...
Soudců 15:2...mladší sestra, ta je přece hezčí. Vezmi si ji místo !" Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude ...
Soudců 15:17...Když domluvil, čelist odhodil a nazval to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň,...
Soudců 17:8...muž ale z judského Betléma odešel hledat si jiné místo k bydlení. Přišel do Efraimských hor a doputoval k...
Soudců 17:9...Míka. "Jsem levita z judského Betléma. Hledám si místo k bydlení," on na to. "Zůstaň u ," řekl mu Míka....
Soudců 18:10...bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a...
Soudců 18:12...se v Kiriat-jearimu v Judsku. (Proto se tomu místu západně od Kiriat-jearimu dodnes říká Machane-dan,...
Soudců 20:7... vy všichni jste synové Izraele. Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž...
Soudců 20:22... sešikovali se znovu k bitvě na stejném místě jako prvního dne. (Izraelci totiž předtím šli a...
Růt 1:7...k návratu. Noemi se svými snachami odešlamísta, kde žila, aby se vydala na cestu zpět do judské země...
Růt 4:6...bych ohrozil vlastní dědictví! Vykup to pole místo ; nemohu." (Za starodávna byl v Izraeli při...
1. Samuel 2:8... mezi knížaty jim dává usednout, dává jim místo na čestných sedadlech. Hospodinu patří sloupy země,...
1. Samuel 2:20..."Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte, které odevzdala Hospodinu." A...
1. Samuel 3:2... že neviděl. Jednou v noci spal na svém obvyklém místě. Boží lampa ještě nezhasla. Samuel spal v Hospodinově...
1. Samuel 3:9...poslouchá.'" Samuel si tedy šel lehnout na své místo. Vtom přišel Hospodin, stanul tam a zavolal tak jako...
1. Samuel 5:3...Hospodinovou! A tak Dágona zvedli a vrátili na místo. Druhý den ráno vstali a hle - Dágon leží tváří k...
1. Samuel 7:16...Bet-el, Gilgal i Micpu a na všech těchto místech soudil Izrael. Potom se vracel do Rámy, kde bydlel,...
1. Samuel 9:5...měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o oslice nezačne bát o nás." "Víš co?" odpověděl mu...
1. Samuel 9:22...vzal, přivedl je do síně a dal jim čelní místo mezi pozvanými, kterých bylo asi třicet. Samuel řekl...
1. Samuel 12:8...vaše otce vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místě. Oni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal...
1. Samuel 14:9...se, dokud k vám nedorazíme!' zůstaneme na místě a nebudeme k nim šplhat. Jestliže řeknou: ‚Vylezte k...
1. Samuel 14:32...na kořist a brali ovce, dobytek i telata, na místě je poráželi a jedli i s krví. Saulovi bylo oznámeno:...
1. Samuel 19:13...vzala sochu bůžka, položila ji na lůžko, na místo hlavy dala polštář z kozí srsti a přikryla lůžko...
1. Samuel 19:16...tedy přišli a hle - na lůžku byla soška a na místě hlavy polštář z kozí srsti! Saul se na Míkal obořil:...
1. Samuel 20:19...vědí, kde sedáváš. Pozítří rychle přijď k tomu místu, kde ses ukryl prve, a zůstaň tam u kamene Ezel. ...
1. Samuel 20:25...a král zasedl k hostině. Král zaujal své obvyklé místo u zdi naproti Jonatanovi a po Saulově boku zasedl...
1. Samuel 20:27... Nazítří, druhého dne po novoluní, bylo Davidovo místo stále prázdné. Saul se tedy zeptal svého syna...
1. Samuel 23:13...šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali semísta na místo. Když Saulovi bylo oznámeno, že David unikl...
1. Samuel 23:22...Ještě si to ale jděte přesně ověřit a obhlédněte místo, kde se zdržuje. Kdo ho tam viděl? Bylo mi řečeno, že...
1. Samuel 23:28...Davida a vytáhl proti Filištínům. Proto se tomu místu říká Sela-machlekot, Skála rozdělení. Odtud pak...
1. Samuel 26:5...se David vypravil k Saulovu tábořišti. Viděl místo, kde se uložil Saul a jeho vojevůdce Abner, syn Nerův...
1. Samuel 27:5...mi prokázat laskavost? Prosím, mi poskytnou místo v některém venkovském městečku, abych se tam usadil....
1. Samuel 30:31...Chormy, Bor-ašanu, Atachu, Hebronu - do všech míst, kam David se svými muži chodíval. Na Izrael...
2. Samuel 2:16...meč, takže padli všichni společně. Proto se tomu místu u Gibeonu říká Chelkat-curim, Pole břitů. V urputné...
2. Samuel 2:23... Kopí jím projelo naskrz, takže tam padl a na místě zemřel. Každý, kdo přišel na místo, kde Asael padl a...
2. Samuel 5:20...mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam...
2. Samuel 6:7...Uzovi hněvem. Pro tu opovážlivost ho Bůh na místě zasáhl tak, že tam u Boží truhly zemřel. Davida...
2. Samuel 6:8...se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne...
2. Samuel 6:21... David. "Před Hospodinem, který vyvolil místo tvého otce a celé tvé rodiny, aby postavil za...
2. Samuel 7:10...mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil...
2. Samuel 10:1... Po nějaké době zemřel amonský král a na jeho místo nastoupil jeho syn Chanun. David si řekl: "Projevím...
2. Samuel 10:18... Jejich vojevůdce Šobacha zranil tak, že na místě zemřel. Všichni králové, kteří byli Hadad-ezerovými...
2. Samuel 11:16...Joáb tedy při obléhání města postavil Uriáše na místo, o kterém věděl, že tam jsou zvláště udatní bojovníci...
2. Samuel 16:8...za všechnu krev Saulova domu. Stal ses králem místo něj, ale Hospodin dal království do rukou tvého syna...
2. Samuel 16:14...i všichni, kdo byli s ním, nakonec dorazili na místo, kde si odpočinuli. Abšalom zatím s celým izraelským...
2. Samuel 18:11...tys ho viděl?" opáčil Joáb. "A proč jsi ho na místě nesrazil k zemi? Dlužil bych ti pak deset šekelů...
2. Samuel 19:1... Král byl otřesen. S pláčem stoupal do horní místnosti brány a cestou naříkal: "Synáčku Abšalome,...
1. Královská 1:35... přijde, usedne na můj trůn a bude kralovat místo . Jeho určuji za vůdce nad Izraelem i Judou." "Amen...
1. Královská 2:35... Potom ho pohřbili u něj doma na venkově. Král místo něj ustanovil vrchním velitelem Benajáše, syna...
1. Královská 7:36...držadel i postranic pokryl na každém volném místě rytinami cherubů, lvů a palem a kolem dokola je...
1. Královská 8:6...pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod...
1. Královská 8:13... jsem ti ale postavil chrám vznešenýmísto, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a...
1. Královská 8:21...Hospodina, Boha Izraele. V něm jsem připravil místo pro Truhlu, v níž je Hospodinova smlouva, kterou...
1. Královská 8:29...tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude jméno.' Kéž nasloucháš...
1. Královská 8:30...Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej na nebesích, kde přebýváš, vyslýchej a...
1. Královská 8:35...déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání by se...
1. Královská 11:43...byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se...
1. Královská 13:8...svého domu, nešel bych s tebou. Nic na tomto místě nesním, ani vody se nenapiju. Hospodin mi dal jasný...
1. Královská 13:22...vrátil ses a jedl jsi pokrm a pil jsi vodu na místě, o kterém jsem ti řekl: ‚Nic tam nejez ani nepij.'...
1. Královská 14:20...dvacet dva let. Potom ulehl ke svým otcůmmísto něj začal kralovat jeho syn Nádab. V Judsku kraloval...
1. Královská 14:27...i všechny zlaté štíty, které zhotovil ŠalomounMísto nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a...
1. Královská 14:31... Jeho amonská matka se jmenovala Naama. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku vlády...
1. Královská 15:8...ke svým otcům a pohřbili ho ve Městě DavidověMísto něj začal kralovat jeho syn Asa. Dvacátého roku...
1. Královská 15:24...mezi svými předky ve městě svého otce DavidaMísto něj začal kralovat jeho syn Jošafat. Druhého roku...
1. Královská 15:28...začal ve třetím roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile se stal králem, vyhubil celý dům...
1. Královská 16:6...Baaša ulehl ke svým otcům, pohřbili ho v Tirsemísto něj začal kralovat jeho syn Ela. Prorok Jehu, syn...
1. Královská 16:10...v sedmadvacátém roce judského krále Asy kralovat místo něj. Jakmile dosedl na královský trůn, vyhubil celý...
1. Královská 16:16...spiknutí a zabil krále," ještě téhož dne na místě prohlásili izraelským králem svého vojevůdce Omriho....
1. Královská 16:28...pak ulehl ke svým otcům a byl pohřben v SamaříMísto něj kraloval jeho syn Achab. Osmatřicátého roku...
1. Královská 19:16...syna Šafatova z Abel-mecholy, pomažeš za proroka místo sebe. Kdo unikne před mečem Chazaela, toho zabije...
1. Královská 20:24... porazíme je! Proveď to takhle: Králů se zbavmísto nich jmenuj hejtmany. Postav si vojsko jako to, které...
1. Královská 21:2...zahradu - vždyť sousedí s mým palácem! Dám ti místo jinou vinici, lepší, anebo jestli chceš, zaplatím...
1. Královská 22:40...králů. Tak Achab ulehl ke svým otcůmmísto něj začal kralovat Achaziáš. Jošafat, syn Asův, začal...
1. Královská 22:51...ke svým předkům ve městě svého otce DavidaMísto něj pak začal kralovat jeho syn Jehoram. V sedmnáctém...
2. Královská 1:17...řekl skrze Eliáše. Neměl syna, a tak na jeho místě začal druhého roku judského krále Jehorama, syna...
2. Královská 2:7...šlo za nimi. Zastavili se opodál, na dohled od místa, kde se u Jordánu zastavili ti dva. Eliáš vzal svůj...
2. Královská 5:11...svého Boha Hospodina a mávat rukou nad nemocným místem, aby malomocenství odehnal. Copak nejsou damašské...
2. Královská 6:1... Proročtí učedníci řekli Elíšovi: "Podívej semísto, kde s tebou bydlíme, je nám příliš těsné. Pojďme k...
2. Královská 6:2...odtamtud vezmeme jeden trám a postavíme si tam místo k bydlení." Odpověděl jim: "Můžete jít." "A nechtěl...
2. Královská 6:6..."Kam spadla?" zeptal se Boží muž. Když mu to místo ukázal, Elíša usekl kus dřeva, hodil ho tam a sekera...
2. Královská 6:9...králi: "Dej pozor, neprocházíš tímto místem; skrývají se tam Aramejci." Izraelský král pak na to...
2. Královská 6:10...se tam Aramejci." Izraelský král pak na to místo, o kterém mu Boží muž řekl, poslal varování, si...
2. Královská 7:10...- nikde nikdo! Po nikom ani vidu ani slechu. Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koně a osli." Strážní...
2. Královská 8:15... dokud nezemřel. Tak se Chazael stal králem místo něj. Pátého roku vlády izraelského krále Jorama, syna...
2. Královská 8:24...mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaziáš. Dvanáctého roku...
2. Královská 10:35...ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě se stal králem jeho syn Joachaz. Jehu kraloval v...
2. Královská 12:22...ke svým otcům ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Amaciáš. Třiadvacátého roku...
2. Královská 13:9...ke svým otcům a byl pochován v Samaří. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jehoaš. Sedmatřicátého roku...
2. Královská 13:24... Aramejský král Chazael pak zemřel a na jeho místě začal kralovat jeho syn Ben-hadad. Jehoaš, syn...
2. Královská 14:16...v Samaří mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jeroboám. Judský král...
2. Královská 14:21...bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho...
2. Královská 14:29...a byl pochován mezi izraelskými králi. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Zachariáš. ...
2. Královská 15:7...ho mezi jeho předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Jotam. Osmatřicátého roku...
2. Královská 15:10...ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo,...
2. Královská 15:14... napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí, které...
2. Královská 15:22... Když Menachem ulehl ke svým otcům, na jeho místě začal kralovat jeho syn Pekachiáš. Padesátého roku...
2. Královská 15:25...a Aria. Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo něj. Ostatní Pekachiášovy skutky - co všechno vykonal...
2. Královská 15:30...roku Jotama, syna Uziášova, stal králem místo něj. Ostatní Pekachovy skutky - co všechno vykonal -...
2. Královská 15:38...svými předky ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Sedmnáctého roku...
2. Královská 16:14... ale nechal odnést z průčelí chrámu, z místa mezi novým oltářem a Hospodinovým chrámem, a postavil...
2. Královská 16:20...mezi svými předky ve Městě Davidově. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Ezechiáš. Dvanáctého...
2. Královská 18:25...z Egypta? A navíc, cožpak jsem vytáhl toto místo zničit bez Hospodina? To Hospodin mi řekl: ‚Vytáhni...
2. Královská 19:37...mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na...
2. Královská 20:21... Ezechiáš pak ulehl ke svým otcům a na jeho místě začal kralovat jeho syn Menaše. Menaše se stal...
2. Královská 21:18...pochován v Uzově zahradě svého paláce. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem...
2. Královská 21:24...spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše. Ostatní...
2. Královská 21:26...ho do jeho hrobu v Uzově zahradě a na jeho místě začal kralovat jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal...
2. Královská 22:16...ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím všechna neštěstí,...
2. Královská 22:17...dílem svých rukou, vzplanul proti tomuto místu můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému králi,...
2. Královská 22:19...jsi slyšel: Když jsi uslyšel, jak jsem o tomto místu a jeho obyvatelích prohlásil, že na přijde zkáza a...
2. Královská 22:20...oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo dopustím.'" S touto zprávou se tedy vrátili ke králi....
2. Královská 23:14...posvátné sloupy, zporážel Ašeřiny kůlymísta po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář...
2. Královská 24:6...judských králů. Joakim pak ulehl ke svým otcůmmísto něj se stal králem jeho syn Joakin. Egyptský vládce...
1. Letopisů 1:44...Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
1. Letopisů 1:45...z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval...
1. Letopisů 1:46...země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v moábském...
1. Letopisů 1:47...Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho...
1. Letopisů 1:48...z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na...
1. Letopisů 1:49... Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel Baal-chanan,...
1. Letopisů 1:50...Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena byla...
1. Letopisů 4:41...proklaté (jak je tomu dodnes) a usadili se tam místo nich, neboť tam byla pastva pro jejich ovce a kozy....
1. Letopisů 5:22... neboť Bůh bojoval za . Bydleli tam pak místo nich do svého vystěhování. Synové poloviny kmene...
1. Letopisů 10:14...tak daleko, že se radil s věšteckým duchemmísto aby se radil s Hospodinem. Ten ho proto zahubil a...
1. Letopisů 13:10...vztáhl ruku na Truhlu, a zasáhl ho tak, že na místě zemřel před Bohem. David byl nešťastný, že se...
1. Letopisů 13:11...se Hospodin na Uzu tak prudce utrhl. Proto se to místo dodnes jmenuje Perec-uza, Uzova trhlina. Toho dne...
1. Letopisů 14:11...prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán průlomů. Filištíni tam zanechali...
1. Letopisů 15:1...si vystavěl paláce ve Městě Davidově, připravil místo i pro Boží truhlu a vztyčil pro ni stan. Tentokrát...
1. Letopisů 15:3...Jeruzaléma, aby Hospodinovu truhlu přenesli na místo, které pro ni připravil. Shromáždil syny Áronovy a...
1. Letopisů 15:12...a přenesete Truhlu Hospodina, Boha Izraele, na místo, které jsem pro ni připravil. Hospodin, náš Bůh, se...
1. Letopisů 16:1... Když Boží truhlu přinesli, postavili ji na její místo uprostřed stanu, který pro ni David postavil. Pak...
1. Letopisů 17:9...mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel doma a nikdo ho nerušil...
1. Letopisů 19:1...nějaké době zemřel amonský král Nachaš a na jeho místo nastoupil jeho syn. David si řekl: "Projevím přízeň...
1. Letopisů 29:28... nasycen životem, bohatstvím i slávou a na jeho místě začal kralovat jeho syn Šalomoun. Skutky krále Davida...
2. Letopisů 3:1... kde se Hospodin ukázal jeho otci Davidovi - na místě, které David připravil, na mlatu Aravny Jebusejského....
2. Letopisů 5:7...pak vnesli Truhlu Hospodinovy smlouvy na její místo do chrámového svatostánku, do nejsvětější svatyně pod...
2. Letopisů 6:2... jsem ti ale postavil chrám vznešenýmísto, kde bys bydlel navěky!" Potom se král otočil a...
2. Letopisů 6:20...tvé oči dnem i nocí upřeny k tomuto chrámu, k místu, o němž jsi řekl, že tam spočine tvé jméno. Kéž...
2. Letopisů 6:21...Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu. Vyslýchej z nebe, kde přebýváš, vyslýchej a...
2. Letopisů 6:26...déšť, kdyby se pak ale modlili směrem k tomuto místu, chválili tvé jméno a po svém potrestání se odvrátili...
2. Letopisů 6:40...upřeny a tvé uši nakloněny k modlitbě na tomto místě. Již povstaň, Hospodine Bože, ke svému spočinutí...
2. Letopisů 7:6...lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech, naproti nim levité s hudebními nástroji, které k...
2. Letopisů 7:12...jsem tvou modlitbu. Vyvolil jsem si toto místo za dům oběti. Může se stát, že zavřu nebe, aby...
2. Letopisů 7:15...otevřené a uši nakloněné k modlitbě z tohoto místa. Nyní jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm ...
2. Letopisů 8:11...bydlet v domě izraelského krále Davida, neboť místa, kam vešla Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na...
2. Letopisů 9:31...byl pochován ve městě svého otce Davida. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Rechoboám. Rechoboám se...
2. Letopisů 12:10...i všechny zlaté štíty, které zhotovil ŠalomounMísto nich potom král Rechoboám zhotovil bronzové štíty a...
2. Letopisů 12:16...otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš. Osmnáctého roku...
2. Letopisů 13:23...otcům a byl pochován ve Městě Davidově. Na jeho místě začal kralovat jeho syn Asa. V jeho době země...
2. Letopisů 17:1...zažehli nesmírně veliký pohřební oheň. Na Asově místě začal kralovat jeho syn Jošafat, který posílil Judu...
2. Letopisů 20:17...Jeruel. Boj ale nebude na vás. Stůjte na svých místech a uvidíte, jakou záchranu vám Hospodin přichystal....
2. Letopisů 20:24...k záhubě jeden druhému. Když Judští dorazilimístu, odkud je vidět daleko do pouště, rozhlíželi se po...
2. Letopisů 20:26... aby tam dobrořečili Hospodinu. Proto se to místo dodnes nazývá Emek-beracha, totiž Údolí dobrořečení....
2. Letopisů 21:1...ke svým předkům ve Městě Davidově, na jeho místě začal kralovat jeho syn Jehoram. Jeho bratři, synové...
2. Letopisů 22:1... ale ne na královském pohřebišti. Na jeho místě si obyvatelé Jeruzaléma určili za krále jeho...
2. Letopisů 24:11...vyprázdnili, znovu ji odnesli a postavili na místo. Tak to dělali den co den a vybrali veliké množství...
2. Letopisů 24:27...se píše ve Výkladu ke Knize králů. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amaciáš. Amaciáš se stal...
2. Letopisů 26:1...bylo šestnáct let, a prohlásili ho za krále na místě jeho otce Amaciáše. To on vybudoval Eilat a vrátil ho...
2. Letopisů 26:23... Řekli si totiž: "Byl přece malomocný!" Na jeho místě pak kraloval jeho syn Jotam. Jotam se stal králem v...
2. Letopisů 27:9...předků, pochovali ho ve Městě Davidově. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Achaz. Achaz se stal králem ve...
2. Letopisů 28:28...na pohřebiště králů Izraele ho nevnesli. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Ezechiáš. Ezechiáš se stal...
2. Letopisů 29:26...jeho proroky). Když se levité postavili na svá místa s Davidovými nástroji a kněží s trubkami, Ezechiáš...
2. Letopisů 30:16...do Hospodinova chrámu zápalné oběti. Zaujali svá místa, jak jim to určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží...
2. Letopisů 32:5...pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v městské hradbě, postavil na věže a přidal ještě...
2. Letopisů 32:33...mu při jeho úmrtí vzdali čest. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Menaše. Menaše se stal králem...
2. Letopisů 33:19... a také všechny jeho hříchy a zrady, stejně jako místa, kde předtím, než se ponížil, vystavěl obětní výšiny...
2. Letopisů 33:20...u svých předků, pochovali ho u něj doma. Na jeho místě pak začal kralovat jeho syn Amon. Amon se stal králem...
2. Letopisů 33:25...spiklence proti králi Amonovi pobil a na jeho místě prohlásili za krále jeho syna Jošiáše. Jošiáš se...
2. Letopisů 34:24...ke mně poslal: Tak praví Hospodin - Hle, na toto místo i na jeho obyvatele dopustím neštěstí a všechna...
2. Letopisů 34:25... veškerým dílem svých rukou, bude na toto místo vylit můj neutuchající hněv!' Odpovězte judskému...
2. Letopisů 34:27...slyšel: Když jsi uslyšel ta slova proti tomuto místu a jeho obyvatelům, nezatvrdil jsi své srdce, ale...
2. Letopisů 34:28...oči nespatří nic z toho neštěstí, které na toto místo i jeho obyvatele dopustím.'" S touto zprávou se tedy...
2. Letopisů 35:10... kněží podle králova rozkazu zaujali svá místa, stejně jako levité po svých oddílech. Levité pak...
2. Letopisů 35:15... Zpěváci, synové Asafovi, stáli na svých místech podle příkazu Davida, Asafa, Hemana a králova...
2. Letopisů 36:8...v Knize izraelských a judských králů. Na jeho místě pak kraloval jeho syn Joakin. Joakin se stal králem v...
Ezdráš 1:4...pomoc k návratu, nechť jej obyvatelémístě jeho bydliště podpoří stříbrem i zlatem, zbožím a...
Ezdráš 2:68...dary pro obnovu Božího chrámu na jeho původním místě. Do sbírky na toto dílo dali podle svých možností 61...
Ezdráš 3:10...oblečení do slavnostních rouch stáli na svých místech s trubkami stejně jako levité, synové Asafovi, s...
Ezdráš 5:15... Nechť je Boží dům vystavěn na svém původním místě!' Šešbacar tedy přišel a položil základy Božího domu...
Ezdráš 6:3...domě v Jeruzalémě: Nechť je ten dům vystavěn na místě, kam se přinášely oběti, a to na původních základech....
Ezdráš 6:5...Babylonu, bude vráceno. Nechť je odneseno na své místo do chrámu v Jeruzalémě, kde je složíte v Božím domě....
Ezdráš 6:7...stařešinové nechť budují Boží dům na původním místě. Tímto nařizuji, abyste židovským stařešinům byli při...
Ezdráš 7:15...Izraele přebývajícímu v Jeruzalémě, doneseš na místo spolu se stříbrem a zlatem, jež získáš kdekoli v...
Ezdráš 9:8...nás vyvázla a směli jsme zakotvit na jeho svatém místě; náš Bůh nám rozjasnil oči a dal nám v našem...
Nehemiáš 1:9...světa, i odtamtud vás shromáždím a přivedu na místo, jež jsem si vyvolil za příbytek pro své jméno.'...
Nehemiáš 3:21...další část od vchodu do Eliašibova domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého...
Nehemiáš 4:7...vás." Proto jsem dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a...
Nehemiáš 12:27...Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby...
Nehemiáš 13:11... Povolal jsem je tedy zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky...
Nehemiáš 13:24...z Ašdodu a také Amonky a Moábky. Jejich děti místo židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky...
Ester 1:14...měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se podle práva naložit s královnou...
Ester 2:19...dary. Při dalším výběru panen zaujímal Mordechaj místo v královském kancléřství. Ester stále ještě...
Job 5:11...zemi, potoky pouští po kraji. Ponížené staví na místech vysokých, truchlícím dává bezpečí. Hatí úmysly...
Job 8:18...drží se skalnatého podloží. Když je pak ze svého místa vytržen a to místo řekne: ‚Neznám ,' vida ho - jemu...
Job 9:6...kdo naděje, poráží je, když hněvá se. I zemímísta pohnout dokáže, tak že se třesou její pilíře. Řekne...
Job 14:18...se však hora na prach rozdrolí, jako se balvanmísta odvalí, jako voda omílá kamení, jako příval půdu...
Job 16:4...I bych uměl mluvit jako vy, kdybyste na mém místě usedli. Svými řečmi bych vás uměl zahrnout, potřásat...
Job 18:4...se kvůli tobě zboří svět? Zhroutí se skály na místě? Světlo darebáka uhasne, plamen ohně mu zářit nebude...
Job 28:1...domova.'" Stříbro své naleziště, zlato  místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví...
Job 29:7... Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo na prostranství zaujal, mládenci ustupovali, jakmile...
Job 31:40...a mořil její nájemce - pak mi vzejde bodláčí místo pšenice a plevel místo ječmene!" Zde Jobova řeč končí...
Job 32:16...čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě, odpověď nemají? Je tedy řada na mně, teď...
Job 34:24... Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak dosadí místo nich. O jejich skutcích dobře , v noci je svrhne, a...
Job 36:20...Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i když se ti líbí víc...
Job 38:12...Poručil jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy místo Jitřence, aby uchopila zem za okraje a ničemy z ...
Job 38:20...A kde přebývá temnota? Umíš je dovést na jejich místa? Znáš stezku do jejich domova? Dávno ses narodil,...
Job 40:12...všechny pyšné a pokoř je, rozdrť ty darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země, mají tváře v hrobě...
Žalmy 10:4... ve svojí pýše ho vůbec nehledají, Bůh nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen...
Žalmy 24:3...Kdo vystoupí na horu Hospodinovu, kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo nevinné ruce a čisté srdce...
Žalmy 26:8...zázracích. Miluji, Hospodine, dům, kde přebývášmísto, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši...
Žalmy 33:14...nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem všechny, kdo bydlí na...
Žalmy 38:4...ruka drtí ! Tvůj hněv na mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil kosti o pokoj. provinění...
Žalmy 38:8... slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen,...
Žalmy 45:17...jásot je provází, do králova paláce vstupujíMísto svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé...
Žalmy 62:11... a kdyby vzrůstalo vaše jmění, v srdci mu místo nedejte! Jednou Bůh mluvil, dvakrát jsem to slyšel,...
Žalmy 69:12...jsem se trápil postem, měli pro jen posměškyMísto šatů když oblékal jsem pytel, skládali o mně říkanky....
Žalmy 80:10...révoví, vyhnal jsi pohany, abys je zasadilMísto jsi pro tu révu připravil, zarostla celou zem,...
Žalmy 104:8...prchaly. Sahaly k horám, stekly však do údolí,na místo tebou určené. Hranice dals jim, aby je nepřekročily,...
Žalmy 105:32...mouchy přilétly, po celé říši byli komářiMísto deště je zasypal kroupami, nad jejich zemí se blesky...
Přísloví 11:8... Spravedlivý bude z trápení vysvobozen, na jeho místě se octne darebák. Ústa bezbožných ubližují bližním,...
Přísloví 21:18... Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne podvodník. Lepší je bydlet někde...
Přísloví 30:14...jak vysoko zvedá svoje obočí! Je pokolení s meči místo zubů a s dýkami namísto řezáků, aby spolykali ubožáky...
Kazatel 3:20... všechno je marnost! Všichni směřují k témuž místu - všichni jsou z prachu, všichni se do prachu zase...
Kazatel 10:2...spoustu moudrosti. Moudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém. Hlupáka na cestě poznáš po...
Kazatel 10:4...najevo svoje hlupáctví. Před hněvem vladaře semísta nehýbej, vždyť krotkost napraví i chyby veliké. Je...
Kazatel 10:6...dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí nejvyšší místa, ušlechtilí však vězí kdesi hluboko. Viděl jsem...
Izaiáš 3:24... košilky, šátky i přehozyMísto balzámu bude hniloba a místo pásu provaz, místo účesu...
Izaiáš 5:8...domem a spojujete pole s polem, takže nezbývá místo pro jiné - copak jste jediní obyvatelé země?!...
Izaiáš 18:4...troubí polnice! Toto mi řekl Hospodin: Ze svého místa se budu dívat bez hnutí jak žhavé horko v záři...
Izaiáš 18:5... Ještě před sklizní, než vyraší pupeny, než na místě květů hrozny uzrají, ořeže ratolesti vinařskými noži,...
Izaiáš 18:7...přinese Hospodinu zástupů dary na horu Sion, na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů. Ortel nad...
Izaiáš 22:16...vytesal? Vytesal sis hrobku pěkně ve výšcemísto odpočinku sis vykutal ve skále. Jen se, ty hrdino,...
Izaiáš 37:38...mečem. Uprchli pak do země Ararat a na jeho místě kraloval jeho syn Esar-chadon. V době Ezechiáš na...
Izaiáš 42:16... Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou. Učiním pro toto vše a neopustím je....
Izaiáš 46:7...s ním, on potom stojí, kde ho postaví, na svém místě stojí bez hnutí. Když k němu volají, neodpoví jim,...
Izaiáš 54:2... praví Hospodin. Pro svůj stan udělej víc místa, plachty svých příbytků směle rozestři; roztáhni také...
Izaiáš 55:13... tleskat vám budou všechny stromy na políchMísto křoví pak vyroste cypřiš a myrta místo kopřivy....
Izaiáš 60:15...Město Hospodinovo, Sion Svatého izraelskéhoMísto abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe...
Izaiáš 60:17...jsem tvůj spasitel, Bůh Jákobův, tvůj vykupitelMísto bronzu přinesu ti zlato a místo železa stříbro; místo...
Izaiáš 61:3... posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela, olej radosti místo truchlení a oděv chvály...
Izaiáš 61:7...se budete sytit, oblečete se do jejich nádheryMísto své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy...
Izaiáš 66:1... Kde mi to chcete stavět dům? Kde být místo, kde bych spočinul? Vždyť jsem to všechno svou rukou...
Jeremiáš 7:6... sirotky a vdovy, pokud přestanete na tomto místě prolévat nevinnou krev a nebudete k vlastní škodě...
Jeremiáš 7:12... praví Hospodin. Jen si zajděte do Šíla, na místo, kde jsem kdysi nechal přebývat své jméno, a...
Jeremiáš 7:14...mým jménem a na který se spoléháte, s tímto místem, které jsem dal vám i vašim otcům, proto udělám...
Jeremiáš 7:20...Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na...
Jeremiáš 9:1...mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a...
Jeremiáš 13:7...tam přikázal schovat." Šel jsem tedy k Pratu na místo, kde jsem pás předtím schoval, vyhrabal jsem ho, a...
Jeremiáš 14:13...‚Nezakusíte meč, hlad na vás nepřijde! Na tomto místě vás jistě obdařím pravým pokojem.'" "Ti proroci mým...
Jeremiáš 16:2...Hospodinovo: "Neber si ženu a neměj na tomto místě syny ani dcery. Neboť toto praví Hospodin o dětech...
Jeremiáš 16:9...Hle, před vašima očima a za vašich dnů na tomto místě nechám utichnout hlas radosti a veselí, hlas ženicha...
Jeremiáš 16:12... každý se řídíte svým zarputilým a zlým srdcemmísto abyste poslouchali . Proto vás z této země odvrhnu...
Jeremiáš 17:12...za hlupáka. Trůn slávy, od počátku vyvýšený, je místo naší svatyně. Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo...
Jeremiáš 19:3...zástupů, Bůh Izraele: Hle, dopustím na toto místo takové neštěstí, že to nikomu, kdo o tom uslyší,...
Jeremiáš 19:4...znít v uších. To proto, že opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím bohům, které...
Jeremiáš 19:6...přicházejí dny, praví Hospodin, kdy se tomuto místu nebude říkat Tofet ani údolí Ben-hinom, ale Údolí...
Jeremiáš 19:7...údolí Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám je...
Jeremiáš 19:11...pohřbívat, protože jinde k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi...
Jeremiáš 19:12...k pohřbívání nezbude místo. Tak naložím s tímto místem, praví Hospodin, i s těmi, kdo tu žijí. Způsobím, že...
Jeremiáš 19:13...judských králů budou stejně nečisté jako toto místo, Tofet - všechny domy, na jejichž střechách se pálilo...
Jeremiáš 22:3...Nechovejte se násilně! Neprolévejte na tomto místě nevinnou krev! Pokud se opravdu zařídíte podle těchto...
Jeremiáš 27:22... Tehdy je dám přinést a navrátím je zpět na toto místo." Pátého měsíce téhož roku, totiž čtvrtého roku na...
Jeremiáš 28:3...krále zlámu! Do dvou let vrátím zpět na toto místo všechny cennosti Hospodinova domu, které odsud vzal...
Jeremiáš 28:4... kteří odešli do Babylonu, vrátím zpět na toto místo, praví Hospodin, neboť jho babylonského krále...
Jeremiáš 28:6...domu i všechny vyhnance z Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu...
Jeremiáš 29:14... Shromáždím vás ze všech národů a ze všech míst, kam jsem vás rozptýlil, praví Hospodin, a přivedu vás...
Jeremiáš 32:37...rozlícení rozptýlil. Přivedu je zpět na toto místo a způsobím, aby žili v bezpečí. Budou mým lidem a ...
Jeremiáš 33:10... Tak praví Hospodin: Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských...
Jeremiáš 33:12... Tak praví Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech...
Jeremiáš 40:2... řekl mu: "Hospodin, tvůj Bůh, varoval toto místo před tímhle neštěstím a teď svou hrozbu naplnil....
Jeremiáš 40:12... Všichni ti Židé se tedy vrátili ze všech míst, kam se rozprchli, a přišli za Gedaliášem do Micpy v...
Jeremiáš 42:18...se kletbou a hrozbou, nadávkou a ostudou a toto místo nikdy nespatříte. Hospodin vám, pozůstatkům Judy,...
Jeremiáš 42:22...na vědomí, že pomřete mečem, hladem a morem na místě, kam se vám zachtělo jít a usadit se tam!" Tak...
Jeremiáš 44:29...toto vám bude znamením, praví Hospodin: Na tomto místě s vámi zúčtuji. Tak poznáte, že slova proti vám...
Jeremiáš 50:6...se po horách a po kopcích; zapomněli, kde je místo jejich odpočinutí. Všichni, kdo je našli, je hltali;...
Jeremiáš 51:62... Předtím řekni: ‚Hospodine, ty jsi o tomto místě prohlásil, že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbude...
Ezechiel 3:12...hluk. To se Hospodinova sláva zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se...
Ezechiel 4:15...ohavnost!" "Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo...
Ezechiel 7:7...země! Ten čas tu je, blíží se onen denmísto jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe vyliji svůj...
Ezechiel 9:3... Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy...
Ezechiel 10:4...oblak. Vtom se Hospodinova sláva zvedla ze svého místa nad cheruby a přenesla se k prahu chrámu. Chrám byl...
Ezechiel 16:32...si ale za to nechceš nechat zaplatit. NevěrniceMísto svého manžela k sobě bereš cizí! Všem courám se za to...
Ezechiel 21:35...s jejich zločinem! Meči, zpět do pochvy! Na místě, kde vyrobili, v zemi, z níž pocházíš, tam ...
Ezechiel 26:5...něj jen holou skálu. Stane se ostrůvkem v mořimístem k sušení sítí! Ano, tak jsem promluvil, praví...
Ezechiel 26:14... Nechám z tebe jen holou skálu, staneš se místem, kde se suší sítě. nikdy nebudeš vystavěno! To...
Ezechiel 28:16... cherube ochránce, tebe jsem zapudil z tvého místa mezi žhoucími kameny! Kvůli své kráse zpychl jsi,...
Ezechiel 29:4...přichytit na tvé šupiny. Vytáhnu z tvého místa u řeky i se všemi tvými nilskými rybami, které se...
Ezechiel 34:12... tak vyhledám své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam byly rozptýleny v onen temný a chmurný den....
Ezechiel 42:13...straně vcházelo. Tehdy mi řekl: "Severní i jižní místnosti sousedící s vyhrazeným prostranstvím jsou svaté....
Ezechiel 42:14...Jakmile kněží vejdou dovnitř, nesmějí ze svatého místa vyjít na vnější nádvoří, dokud tam neodloží roucha,...
Ezechiel 43:7...z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je místo pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu...
Ezechiel 43:21...oběti za hřích a necháš ho spálit na určeném místě chrámového okrsku mimo svatyni. Druhého dne přineseš...
Ezechiel 44:8... Nedrželi jste stráž u mých svatých věcímísto sebe jste na stráž u svatyně postavili jiné. Tak...
Ezechiel 45:4...k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. Další 25...
Ezechiel 46:19...Poté vedl průchodem po straně brány ke svatým místnostem pro kněží, obráceným na sever. A hle - všiml...
Ezechiel 46:20...na jeho západním konci. Tehdy mi řekl: "Toto je místo, kde budou kněží vařit oběti odškodnění a oběti za...
Ezechiel 47:20...západě bude hranici tvořit Středozemní moře místu naproti Lebo-chamátu. To je západní strana. Tuto zem...
Daniel 7:8...dřívějších rohů byly vyvráceny, aby mu udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa,...
Daniel 7:20...vyrostl další roh a tři vypadly, aby mu udělaly místo, a proč ten roh měl oči a ústa, jež vedla pyšné řeči,...
Daniel 8:8...ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomilmísto něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři jiné...
Daniel 8:22...očima je první řecký král. To, že se zlomilmísto něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho národa...
Daniel 11:38... protože nade všechny zveličí sám sebe. Na místě Nejmocnějšího Boha bude ctít boha, kterého jeho...
Joel 4:7...od vlasti. Hle, je probudím, aby se vrátilimíst, kam jste je prodali, a vaše činy vám odplatím. Vaše...
Amos 8:6...koupili za peníz a ubohé za dva sandály, abychom místo zrní prodávali otruby?" Hospodin přísahá při Pýše...
Micheáš 1:6...- kdo jiný? "Proto Samaří obrátím v kupu sutinmísto vhodné tak pro vinici. Její kameny svalím do údolí,...
Sofoniáš 1:4...Judu a na všechny obyvatele Jeruzaléma. Na tomto místě vyhladím zbytky uctívání Baala, každou připomínku na...
Ageus 2:9...toho prvního, praví Hospodin zástupů. Na tomto místě daruji pokoj, praví Hospodin zástupů."...
Zachariáš 12:6...národy v okolí, ale Jeruzalém zůstane na svém místě netknutý. Hospodin ovšem zachrání nejprve judské...
Matouš 2:9...na východě, je předcházela, se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila...
Matouš 2:22...do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda kraluje Archelaos, a tak se tam bál...
Matouš 12:43...duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek, ale nenachází. Tehdy si řekne:...
Matouš 13:5...ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země...
Matouš 14:13...uslyšel, odplavil se odtud o samotě na pusté místo. Jakmile se to doslechly zástupy, vypravily se za ním...
Matouš 14:15...Večer pak k němu přišli učedníci a řekli: "Tohle místo je pusté a je dost pozdě. Propusť zástupy, si...
Matouš 23:2...k zástupům a svým učedníkům. Řekl: "Na Mojžíšově místě se posadili znalci Písma a farizeové. Proto plňte a...
Matouš 23:6...a prodlužují si třásně na šatech. Milují čestná místa na večeřích, přední sedadla ve shromážděních,...
Matouš 24:7...a království proti království a na různých místech vypuknou hladomory a zemětřesení. To všechno jsou...
Matouš 24:15... A potom přijde konec." " uvidíte na svatém místě státotřesnou ohavnost', o níž mluvil prorok Daniel...
Matouš 24:26...poušti!' nevycházejte; anebo: ‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk -...
Matouš 26:36...učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo zvané Getsemane, řekl jim: "Posaďte se tu. se...
Matouš 26:52...mu ucho. Ježíš mu ale řekl: "Vrať svůj meč na místo. Všichni, kdo meč berou, mečem padnou. Myslíš, že...
Matouš 27:33...a přinutili ho nést mu kříž. Když dorazili na místo zvané Golgota (což znamená Lebka), dali Ježíšovi...
Marek 1:35...před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale pustili za...
Marek 1:45...vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad. Po několika...
Marek 2:4...němu nemohli přinést, a tak odkryli střechu nad místem, kde byl, probořili ji a nosítka s tím ochrnutým...
Marek 4:5...ptáci a sezobali je. Jiná padla na skalnatá místa, kde neměla dost země, a ihned vzešla, protože země...
Marek 6:31...řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim přicházeli a...
Marek 6:32...na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je uviděli a poznali....
Marek 6:35...připozdilo, přišli za ním jeho učedníci. "Tohle místo je pusté a je moc hodin," řekli. "Propusť je, ...
Marek 10:40...po pravici nebo levici však není na mně. To místo patří těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo...
Marek 12:39...sedadlech ve shromážděních a na čestných místech při večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod...
Marek 13:8...a království proti království a na různých místech vypuknou zemětřesení a hladomory. To jsou ale jen...
Marek 14:32...mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl svým učedníkům: "Posaďte se tu,...
Marek 15:22...ho nést mu kříž. Tak Ježíše přivedli na místo zvané Golgota (což v překladu znamená Lebka)....
Lukáš 2:7...do jeslí, protože v hostinci pro nebylo místo. V tom kraji byli pastýři, kteří pobývali pod širým...
Lukáš 4:17...knihu proroka Izaiáše, a když ji otevřel, nalezl místo, kde bylo napsáno: "Duch Hospodinův je nade mnou,...
Lukáš 4:42...se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu, chtěly ho...
Lukáš 10:1...vyslal je před sebou po dvou do každého městamísta, kam měl sám přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale...
Lukáš 11:1...a to nikdo nevezme." Jednou se na jednom místě modlil, a když přestal, jeden z jeho učedníků mu...
Lukáš 11:24...duch vyjde z člověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek. Když ho nenajde, řekne si:...
Lukáš 13:7...ovoce, ale marně. Poraz ho. Proč tu zabírat místo?' Vinař mu odpověděl: ‚Nech ho tu ještě rok, pane....
Lukáš 14:7... Když si všiml, jak si hosté vybírají přední místa, vyprávěl jim toto podobenství: "Když jsi pozván na...
Lukáš 14:8..."Když jsi pozván na svatbu, nesedej si na přední místo, neboť mohl být pozván někdo váženější než ty. Tehdy...
Lukáš 14:9...by přišel váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi...
Lukáš 14:22...‚Pane, stalo se, jak jsi přikázal, a ještě je místo.' Pán tehdy sluhovi poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi...
Lukáš 16:28...- je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky,' řekl Abraham. ‚...
Lukáš 20:46... přední sedadla ve shromážděních a čestná místa na večeřích a kteří vyjídají vdovské domy pod...
Lukáš 21:11...království. Budou veliká zemětřesení, na různých místech bude hlad a mor a přijdou hrůzy a veliká znamení z...
Lukáš 22:40...horu. Učedníci ho následovali. Když přišel na místo, řekl jim: "Modlete se, abyste nepodlehli pokušení."...
Lukáš 23:33...ještě další dva muže, zločince. Když přišli na místo zvané Lebka, ukřižovali ho tam, i ty zločince -...
Jan 4:20...uctívali Boha na této hoře, vy ale říkáte, že místo, kde se uctívat, je v Jeruzalémě." "Ženo," řekl ...
Jan 6:10...však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se posadili v počtu asi pěti...
Jan 6:23...ovšem připluly jiné loďky blízko k tomu místu, kde jedli chléb, když Pán vzdal díky.) Když tedy...
Jan 8:37...ale chcete zabít, protože slovo u vás nemá místo. mluvím o tom, co jsem viděl u svého Otce; vy zase...
Jan 10:40...jim z rukou. Vrátil se zpátky za Jordán, na místo, kde dříve křtil Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za...
Jan 11:30...(Ježíš ještě nepřišel do vesnice, ale byl na tom místě, kam mu vyšla naproti Marta.) Židé, kteří byli s...
Jan 11:32..."Jde plakat k hrobu." Jakmile Marie přišla na místo, kde byl Ježíš, a spatřila ho, padla mu k nohám se...
Jan 11:48...Přijdou Římané a připraví nás o toto posvátné místo i o národ!" Jeden z nich, Kaifáš, který byl toho roku...
Jan 14:3... řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu...
Jan 18:2...byla zahrada; do se svými učedníky vešel. To místo však znal i jeho zrádce Jidáš, protože se tam Ježíš s...
Jan 19:13...ta slova, vyvedl Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Dlažba, hebrejsky Gabata. Bylo to v den...
Jan 19:17...Chopili se ho vojáci. Ježíš nesl svůj kříž na místo jménem Lebka, hebrejsky zvané Golgota. Tam ho...
Jan 19:20...ŽIDOVSKÝ KRÁL. Ten nápis četlo mnoho Židů, neboť místo, kde byl Ježíš ukřižován, leželo poblíž města. A bylo...
Jan 19:37...Písmo: "Nezlámou mu jedinou kost." A jiné místo v Písmu říká: "Uvidí, koho probodli." Josef z...
Jan 19:41...zavinuli do pláten s těmi vonnými mastmi. Poblíž místa jeho ukřižování byla zahrada a v zahradě nový hrob...
Jan 20:12...a plakala. V pláči se naklonila do hrobu a na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, uviděla sedět dva...
Skutky 3:14... Svatého a spravedlivého jste zavrhlimísto něj jste si vyžádali vraha. Dárce života jste zabili,...
Skutky 4:31...svatého služebníka Ježíše dějí divy a zázraky!" Místo, na kterém se shromáždili, se po jejich modlitbě...
Skutky 6:13..."Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti Zákonu. Slyšeli jsme ho říkat, že Ježíš...
Skutky 6:14...jsme ho říkat, že Ježíš Nazaretský zničí toto místo a změní ustanovení, která jsme dostali od Mojžíše!"...
Skutky 7:7...Bůh. ‚Potom odejdou a budou mi sloužit na tomto místě.' Tehdy jim vydal smlouvu o obřízce. Když pak Abraham...
Skutky 7:33... Hospodin mu řekl: ‚Zuj si obuv z nohou, protože místo, na němž stojíš, je svatá půda. Zřetelně jsem viděl...
Skutky 7:49...mi chcete stavět dům, praví Hospodin, a jaké místo, kde bych spočinul? Copak jsem toto vše svou rukou...
Skutky 8:32...A prosil Filipa, aby nastoupil a přisedl k němuMísto, které v Písmu četl, bylo toto: "Jak ovce na porážku...
Skutky 8:35...jiném?" Filip se ujal slova a počínaje tímto místem Písma mu zvěstoval Ježíše. [37] A jak jeli, cesta...
Skutky 13:35...zaslíbení učiněná Davidovi.' Proto na jiném místě říká: ‚Svého svatého nevydáš rozkladu.' David ve svém...
Skutky 21:28...všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté...
Skutky 27:8...Po obtížné plavbě kolem pobřeží jsme dorazili na místo zvané Pěkné přístavy poblíž města Lasaia. Ztratili...
Skutky 28:7...názor a začali říkat, že je to bůh. V těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius....
Římanům 1:21... Ačkoli Boha poznali, nectili ho jako BohaMísto aby byli vděční, propadli ve svých myšlenkách...
Římanům 4:5...odplatu z milosti, ale z povinnosti. Kdo ale místo skutků věří v Toho, který ospravedlňuje bezbožného,...
Římanům 9:26...nazvu lidem svým, nemilovanou budu milovat." "Na místě, kde slýchali: ‚Nejste můj lid,' syny živého Boha se...
Římanům 10:3... snaží se udržet svou vlastní spravedlnostmísto aby se poddali Boží. Kristus je totiž završením...
Římanům 12:19...pokoj. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu - je přece psáno: " je pomsta, zjednám...
Římanům 13:14...ne zhýrale a nestydatě, ne ve svárech a závistiMísto starostí o tělesné touhy se oblečte do Pána Ježíše...
Římanům 15:23...přijít k vám. Teď ale v těchto krajích nemám místo, a protože vás mnoho let toužím navštívit, rád...
1. Korintským 1:2... povolaným svatým a také všem, kdo na jakémkoli místě vzývají jméno našeho společného Pána Ježíše Krista:...
1. Korintským 4:9... Připadá mi, že Bůh nám apoštolům určil poslední místo v řadě, abychom se jako odsouzenci k smrti stali...
2. Korintským 4:2...vychytralé praktiky a překrucování Božího slovaMísto toho jasně říkáme pravdu před Bohem a každý, kdo ...
2. Korintským 5:20... Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s...
2. Korintským 10:16...budeme zvěstovat evangelium i tam dál za vámimísto abychom se chlubili tím, co je hotové v cizím...
Efeským 4:15...prohnaností a vychytralým sváděním k bluduMísto toho máme mluvit pravdu v lásce a v každém ohledu...
Efeským 4:27...zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo ďáblu. Zloděj přestane krást a začne pracovat. ...
Filipským 2:7...Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrvalMísto toho se vzdal sám sebe: přijal podstatu služebníka,...
Filemon 1:13...sebe, aby mi v mém vězení pro evangelium sloužil místo tebe, ale nechtěl jsem nic udělat bez tvého vědomí,...
Židům 2:6...mluvíme, Bůh nesvěřil andělům. Písmo na jednom místě prohlašuje: "Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je...
Židům 4:4... od stvoření světa. Písmo přece na jednom místě mluví o sedmém dni takto: "Sedmého dne Bůh odpočinul...
Židům 10:5...na svět, říká: "Oběti ani dary sis nepřálmísto toho jsi mi tělo připravil; zápaly a oběti za hřích...
Židům 11:8... Vírou Abraham poslechl Boží volání, aby šel na místo, jež měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde,...
1. Petr 2:12...duši, a veďte mezi pohany poctivý životMísto aby vás pomlouvali jako zločince, raději oslavují...
Juda 1:6...ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší...
Zjevení 2:5... přijdu k tobě a pohnu tvým svícnem z jeho místa. Máš ovšem k dobru, že nenávidíš skutky nikolaitů; i...
Zjevení 6:14... a všechny hory i ostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži, boháči, vojevůdci i mocní,...
Zjevení 12:6...utekla na poušť, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní. V nebi...
Zjevení 12:8... ale nic nezmohli. Na nebi se pro nenašlo místo a ten veliký drak - ten dávný had, zvaný ďábel a...
Zjevení 12:14... aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času. Had ze své...
Zjevení 14:5...prvotiny Bohu a Beránkovi. V jejich ústech nemá místo lež; jsou bez vady. Spatřil jsem také jiného anděla,...
Zjevení 16:16...a nebyla vidět jeho hanba." A shromáždil je na místo, které se hebrejsky jmenuje Armagedon. Sedmý pak...
Zjevení 20:11...zmizela země i nebe a nebylo pro nalezeno místo. Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí...

Slova obsahující míst: míst (8) místa (53) místě (170) místech (16) místem (9) místní (17) místního (1) místních (2) místním (1) místními (3) místnost (9) místnostech (1) místnostem (1) místnosti (22) místností (6) místnostmi (6) místo (310) místodržící (8) místodržícím (4) místodržitel (2) místodržitele (3) místodržitelé (1) místodržiteli (3) místodržitelské (2) místu (33) namístě (3) namísto (37) nemístně (1) nemístným (1) přemístil (1) přemístili (1) rozmístěni (1) rozmísti (1) rozmístil (6) umístění (1) umístěnou (1) umístí (1) umístil (26) umístili (1) umístím (2) umístíš (1) umístit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |