Mísách

Hledám varianty 'mísách' [ mísy (19) mísu (4) míse (5) mísách (2) mísa (15) mís (1) mis (3) ]. Nalezeno 45 veršù.
Exodus 25:29...na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš je z...
Exodus 37:16...zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůlmísy, pohárky, číše a konvice na úlitby, a to z čistého...
Numeri 4:7...na stole chlebů předložení a na něj rozloží mísy, pohárky, číše a konvice pro úlitby; na stole bude...
Numeri 7:13...z pokolení Juda. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:19...pokolení Isachar. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:25... syn Chelonův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:31... syn Šedeurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:37... syn Curišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:43... syn Deuelův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:49... syn Amihudův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:55... syn Pedacurův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:61... syn Gideoniho. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:67... syn Amišadajův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:73... syn Okranův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:79... syn Enanův. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70...
Numeri 7:84...oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků....
Numeri 7:85...misek, 12 zlatých pohárků. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné...
1. Samuel 2:14...maso, vzal trojzubou vidlici a vrazil ji do mísy nebo do hrnce, do pánve nebo do kotle. Co vidlice...
1. Královská 7:40...rohu. Dále Churam vyrobil kotlíky, lopatkymísy. Tak Churam završil veškeré dílo, které pro krále...
1. Královská 7:45... dvanáct býků nesoucích Moře, kotlíky, lopatkymísy. Všechny předměty, které Churam zhotovil králi...
2. Královská 2:20...zem neúrodná." Odpověděl jim: "Přineste mi novou mísu a dejte do sůl." Když mu to přinesli, šel k vodnímu...
2. Královská 21:13...dům Achabův. Vydrhnu Jeruzalém, jako se drhne mísa a po vytření se překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to...
2. Královská 25:15...náčiní. Velitel gardistů pobral pánvicemísy a vše, co bylo z ryzího zlata a stříbra. Dva sloupy,...
1. Letopisů 28:17...zlata, pro stříbrné stoly stříbro, pro vidlicemisky a konvice ryzí zlato, pro zlaté mísy určil váhu každé...
2. Letopisů 4:8...je do chrámu, pět napravo a pět nalevo. Zlatých mis vyrobil sto. Potom vybudoval Kněžské nádvoří a Velké...
2. Letopisů 4:11...rohu. Nakonec Churam vyrobil kotlíky, lopatkymísy. Tak završil dílo, které pro krále Šalomouna konal na...
Ezdráš 1:10...nádoby zlaté 30 nádoby stříbrné 1 000 síta 29 mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1...
Ezdráš 8:27...náčiní, 100 talentů zlata, 20 zlatých mis za 1 000 dareiků, 2 nádoby z jakostní leštěné mosazi...
Nehemiáš 7:70...daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic. Ostatní vůdcové otcovských rodů...
Přísloví 25:11...pověst nepustí! Zlatá jablka na stříbrných mísách jsou slova řečená v pravý čas. Zlatá náušnice,...
Kazatel 12:6... dřív než se přetrhne stříbrná šňůra a zlatá mísa než se rozbije, dřív než se roztříští džbán nad...
Jeremiáš 52:18...s sebou i hrnce, lopaty, kratiknoty, obětní mísy, pohárky a všechno bronzové bohoslužebné náčiní....
Jeremiáš 52:19...bohoslužebné náčiní. Velitel gardistů pobral misky, pánvice, mísy, kotle, svícny, pohárky i číše na...
Zachariáš 4:2..." odpověděl jsem, "celý ze zlata. Na vrcholu  mísu se sedmi kahany a k těm sedmi kahanům na vrcholu...
Zachariáš 4:3... A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se zeptal anděla mluvícího...
Zachariáš 14:20...chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a...
Matouš 14:8...svou matkou mu tedy řekla: "Přines mi na téhle míse hlavu Jana Křtitele!" Králi se to nelíbilo, ale kvůli...
Matouš 14:11...tedy kata, aby Jana ve vězení sťal. Když na míse přinesli jeho hlavu, dali ji dívce a ta ji odnesla...
Matouš 23:25...Písma a farizeové! Pokrytci, čistíte kalichmísu zvenčí, zevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti....
Matouš 26:23... Pane?" "Zradí ten, kdo se mnou smočil rukumíse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o...
Marek 6:25...a žádala: "Chci, abys mi hned teď přinesl na míse hlavu Jana Křtitele." Krále přepadla úzkost, ale kvůli...
Marek 6:28... sťal ho ve vězení a přinesl jeho hlavu na míse. Dal ji dívce a ta ji dala své matce. Když o tom...
Marek 14:20..." řekl jim, "ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale...
Lukáš 11:39...Pán mu na to řekl: "Vy farizeové leštíte pohármísu zvenku, ale vaše nitro je plné hrabivosti a podlosti....
Lukáš 11:41... nestvořil také vnitřek? Dejte chudým, co mátemísách, a hle - všechno vám bude čisté! Běda vám farizeům,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |