Míru

Hledám varianty 'míru' [ míře (1) míry (12) míru (14) mírou (13) míra (4) mír (32) měr (8) ]. Nalezeno 77 veršù.
Genesis 18:6...do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke...
Deuteronomium 2:26...k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po...
Deuteronomium 20:10...k městu, abys je dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen...
Deuteronomium 20:11...dobýval, nejprve mu nabídni mír. Pokud nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude,...
Deuteronomium 23:7...) Po všechny své dny nikdy nebudeš usilovatmír s nimi ani o jejich prospěch. Edomských se však nestraň...
Deuteronomium 25:14... jedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé...
Deuteronomium 25:15... Měj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin...
Jozue 10:1...a že obyvatelé Gibeonu s Izraelem uzavřeli mír a zůstávají mezi nimi. Tehdy dostali hrozný strach,...
Jozue 10:4...mi na pomoc a udeřme na Gibeon, protože uzavřel mír s Jozuem a se syny Izraele!" A tak se spojilo pět...
Jozue 11:19...nebylo města, které by se syny Izraele uzavřelo mír. Vše získali bojem. Sám Hospodin totiž zatvrdil jejich...
Soudců 3:11...do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel. Potom...
Soudců 3:30...dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův. Ten...
Soudců 4:17...Jabínem a domem Kenijce Chebera totiž vládl mír. Jael vyšla Siserovi naproti a řekla mu: "Pojď dál, můj...
Soudců 5:31...slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v...
Soudců 8:28...a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se pak vrátil...
Soudců 21:13...Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy,...
Růt 3:15...podrž ji." A když ji nastavila, odměřil šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se...
Růt 3:17...muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s...
1. Samuel 7:14...okolí. Také mezi Izraelem a Emorejci vládl mír. Samuel soudil Izrael po všechny dny svého života...
1. Samuel 25:18... dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků...
2. Samuel 10:19... že ho Izrael porazil. Uzavřeli tedy s Izraelci mír a stali se jejich vazaly. Aramejci se pak báli přijít...
1. Královská 2:5...jejich krev jako ve válečné řeži, ačkoli byl mír. Prolitou krví potřísnil pás na svých bedrech i obuv na...
1. Královská 5:4...po Gazu a se všemi okolními zeměmi žilmíru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu ...
1. Královská 5:26... jak mu slíbil. Mezi Chíramem a Šalomounem vládl mír a stali se spojenci. Král Šalomoun zavedl v celém...
1. Královská 7:9... To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami přiřezaných zepředu i zezadu, od...
1. Královská 7:11...kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo....
1. Královská 18:32...kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na...
1. Královská 22:45...a pálil kadidlo na výšinách. Jošafat uzavřel mír s izraelským králem. Ostatní Jošafatovy skutky - jak...
2. Královská 7:1...touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!"...
2. Královská 7:16... Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský táborMíra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě...
2. Královská 7:18...dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky."...
2. Královská 18:31...Takto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a...
2. Královská 21:13...znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu...
1. Letopisů 19:19...viděli, že je Izrael porazil, uzavřeli s Davidem mír a poddali se mu. Aramejci pak nikdy nechtěli přijít...
1. Letopisů 22:9... Pokojný, neboť za jeho dnů dám Izraeli pokojmír. To on postaví dům mému jménu. Bude mi synem a mu...
2. Letopisů 3:3...na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů...
2. Letopisů 13:23...syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina,...
2. Letopisů 14:4...oltáříky. Království v jeho době zažívalo mír. Země žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat...
2. Letopisů 14:5...Království v jeho době zažívalo mír. Země žilamíru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo...
2. Letopisů 20:30...hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilomíru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran....
Ezdráš 9:12...nežeňte s jejich dcerami. Nikdy neusilujtemír s nimi ani o jejich prospěch. Jedině tak budete moci...
Job 28:25...si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům...
Job 38:5...Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou...
Žalmy 119:165...soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákon, mají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám, Hospodine, na tvé...
Přísloví 3:2... léta života ti to přidá, zajistí ti to klidmír. Láska a věrnost neopouští, připoutej si je k...
Přísloví 16:11...nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil....
Přísloví 25:16...jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez homírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého...
Izaiáš 5:10... Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají...
Izaiáš 14:7...lidmi nelítostným soužením! Země užívá klidmír, veselý jásot všude zní. Cypřiše se z tebe radují i...
Izaiáš 32:17...bude sad. Ovocem spravedlnosti bude mír, dílem spravedlnosti bude klid a bezpečí navěky. V...
Izaiáš 33:7...kvílí v ulicích, hořce pláčou, kdo jednalimír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva...
Izaiáš 36:16...Toto praví král Asýrie: Uzavřete se mnou mír, vyjděte ke mně. Každý pak budete sklízet svou vinici a...
Jeremiáš 28:9...válku, neštěstí a mor. Prorok, který prorokuje mír, ale bude uznán za proroka, kterého opravdu poslal...
Ezechiel 42:16...změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů...
Ezechiel 42:17... Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče...
Ezechiel 42:18...mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil...
Ezechiel 42:19...obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem...
Ezechiel 45:11...efu a poctivý bat. Efa i bat mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina...
Amos 8:5...den sobotní, abychom zrní nabídli, abychommíry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými...
Micheáš 6:10...To mám trpět mrzké poklady v domě ničemymíry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhy a...
Ageus 2:16...Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro...
Zachariáš 9:10... válečné luky odstraní, národům řekneMír! Od moře k moři bude panovat, od řeky Eufrat po světa...
Matouš 7:2...totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku...
Marek 4:24..."Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude...
Lukáš 6:38...vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem...
Lukáš 14:32... dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávatmíru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co ,...
Lukáš 16:7...' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš...
Jan 2:6...očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou."...
Římanům 12:3...by měl. Každý smýšlí střízlivě, v souladumírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle...
2. Korintským 5:19...tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír! Přestal lidem počítat viny a zprávu o tom smíření...
Efeským 4:7...jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do...
Efeským 4:13...Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat...
1. Tesalonickým 2:16...mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá....
1. Tesalonickým 5:3...přijde jako zloděj v noci. lidé budou říkat: "Mír! Bezpečí!" náhle je překvapí záhuba, jako když na...
2. Tesalonickým 2:2... prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádětmíry a lekat, proroctvím, kázáním nebo dopisem...
Zjevení 6:4...rudý. Tomu, kdo na něm seděl, bylo dáno odejmout mír ze země, aby se navzájem vraždili; a byl mu dán veliký...
Zjevení 21:17...honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z...

Slova obsahující míru: míru (14) mírumilovní (1) mírumilovným (1) nadmíru (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |