Mírou

Hledám varianty 'mírou' [ míře (1) míry (12) míru (14) mírou (13) míra (4) měr (8) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 18:6...do stanu za Sárou a řekl: "Rychle vezmi tři míry jemné mouky, zadělej těsto a upeč chleba!" Odběhl ke...
Deuteronomium 2:26...k Sichonovi, králi Chešbonu, posly s nabídkou míru: "Chtěl bych projít tvou zemí. Půjdu jen a jen po...
Deuteronomium 25:14... jedno těžší a jedno lehčí. Neměj doma dvojí míru, jednu větší a jednu menší. Měj naprosto poctivé...
Deuteronomium 25:15... Měj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak budeš dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin...
Soudců 21:13...Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru. Benjamín se tenkrát vrátil a Izraelci jim dali ženy,...
Růt 3:15...podrž ji." A když ji nastavila, odměřil šest měr ječmene. Když je naložil, odešel do města. Když se...
Růt 3:17...muž udělal. Nakonec řekla: "Dal mi těchto šest měr ječmene se slovy: ‚ se ke své tchyni nevrátíš s...
1. Samuel 25:18... dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní, sto sušených hroznů a dvě stě hrud fíků...
1. Královská 5:4...po Gazu a se všemi okolními zeměmi žilmíru. Po celý Šalomounův život žil Juda a Izrael od Danu ...
1. Královská 7:9... To vše bylo ze samých ušlechtilých kamenů, na míru otesaných, pilami přiřezaných zepředu i zezadu, od...
1. Královská 7:11...kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého kamene a cedrové dřevo....
1. Královská 18:32...kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na...
2. Královská 7:1...touto dobou se v samařské bráně bude prodávat míra jemné mouky za šekel a stejně tak dvě míry ječmene!"...
2. Královská 7:16... Lid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský táborMíra jemné mouky náhle stála pouhý šekel a stejně tak dvě...
2. Královská 7:18...dobou se v samařské bráně budou prodávat dvě míry ječmene za šekel a stejně tak míra jemné mouky."...
2. Královská 21:13...znít v obou uších. Přeměřím Jeruzalém touž mírou jako Samaří a touž olovnicí jako dům Achabův. Vydrhnu...
2. Letopisů 3:3...na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů...
2. Letopisů 13:23...syn Asa. V jeho době země zažívala deset let míru. Asa dělal, co je správné a dobré v očích Hospodina,...
2. Letopisů 14:5...Království v jeho době zažívalo mír. Země žilamíru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo...
2. Letopisů 20:30...hrůza z Boha. Jošafatovo království pak žilomíru, protože jeho Bůh mu dopřál odpočinutí ze všech stran....
Job 28:25...si prohlíží. Když vítr silou obdařil a vodu mírou odměřil, když dešti určil cíl a dráhu mrakům...
Job 38:5...Jen pověz, když tomu rozumíš. Kdo určil její rozměry? To jistě víš! Kdopak ji mírou přeměřil? Do čeho jsou...
Přísloví 16:11...nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě odměřil....
Přísloví 25:16...jazyk i kosti rozdrtí. Najdeš-li med, jez homírou; jinak se přesytíš a zvrátíš jej. Navštěvuj svého...
Izaiáš 5:10... Deset akrů vinice vydá jen jeden džbán, deset měr osiva jen jednu míru zrna. Běda těm, kdo ráno vstávají...
Ezechiel 42:16...změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů...
Ezechiel 42:17... Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče...
Ezechiel 42:18...mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a změřil...
Ezechiel 42:19...obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran. Kolem...
Ezechiel 45:11...efu a poctivý bat. Efa i bat mají stejnou míru; bat je desetina chomeru a také efa je desetina...
Amos 8:5...den sobotní, abychom zrní nabídli, abychommíry ubrali a k ceně přidali, abychom šidili falešnými...
Micheáš 6:10...To mám trpět mrzké poklady v domě ničemymíry ošizené a mizerné? To mám uznávat nepoctivé váhy a...
Ageus 2:16...Kdo tehdy přišel k hromadě zrní pro dvacet měr, našel tam jen deset. Kdo přišel k vinné kádi pro...
Matouš 7:2...totiž soudíte, takovým budete souzeni, a jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno. Proč vidíš třísku...
Marek 4:24..."Dávejte pozor na to, co posloucháte. Jakou mírou měříte, takovou vám bude odměřeno a ještě vám bude...
Lukáš 6:38...vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená a vrchovatá se octne ve vašem...
Lukáš 14:32... dokud bude ještě daleko, a bude vyjednávatmíru. Tak tedy žádný z vás, kdo se nezřekne všeho, co ,...
Lukáš 16:7...' Dalšího se zeptal: ‚A kolik dlužíš ty?' ‚Sto měr pšenice,' odpověděl. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis - napiš...
Jan 2:6...očišťování, každá o obsahu dvou nebo tří měr. Ježíš řekl služebníkům: "Naplňte ty nádoby vodou."...
Římanům 12:3...by měl. Každý smýšlí střízlivě, v souladumírou víry, kterou mu Bůh udělil. Jako máme v jednom těle...
Efeským 4:7...jednotlivému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. Písmo přece říká: "Vystoupil do...
Efeským 4:13...Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat...
1. Tesalonickým 2:16...mluvit k pohanům o spáse. Tím stále jen dovršují míru svých hříchů, ale Boží konečný hněv na dopadá....
2. Tesalonickým 2:2... prosíme vás, nenechte se tak snadno vyvádětmíry a lekat, proroctvím, kázáním nebo dopisem...
Zjevení 21:17...honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla postavena z...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |