Míří

Hledám varianty 'míří' [ míříš (1) mířili (1) mířil (2) míří (23) míře (1) miř (1) ]. Nalezeno 29 veršù.
Jozue 15:8...skalního hřebene Jebusejců (což je Jeruzalém) a míří k vrcholu hory, jež se tyčí ze západu nad údolím Hinom...
Jozue 15:9... hory vede hranice k vodnímu prameni Neftoachmíří k městům pohoří Efron a dále k Baale (což je...
Jozue 15:11...k Bet-šemeši a prochází Timnou. Potom hranice míří k severnímu svahu Ekronu, vede k Šikeronu, přechází...
Jozue 18:17...na jihu a dolů k En-rogelu. Stáčí se na severmíří k En-šemeši a dále ke Gelilotu naproti průsmyku Adumim...
Jozue 19:27...Jiftach-el severně od Bet-emeku a Nei-elu, odkud míří na sever ke Kabulu, Abdonu, Rechobu, Chamonu, Káně a...
1. Samuel 9:14...vešli do města, hle - proti nim jde Samuelmíří vzhůru na návrší. Den před Saulovým příchodem Hospodin...
2. Samuel 24:20... Aravna vyhlédl ven, a když uviděl, že k němu míří král se svou družinou, vyšel z domu a poklonil se...
2. Královská 4:25...na horu Karmel. Když Boží muž uviděl, jak k němu míří, řekl svému mládenci Gehazimu: "Podívej, to je ta...
Nehemiáš 12:31...dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně. Šel s nimi Hošajáš a...
Job 6:18...se vypaří a jsou pryč. Jejich cesty se klikatímíří do pustin, kde zmírají. Karavany z Temy je hledají,...
Job 23:9...nevnímám. Působí-li na severu, tam ho nevidímmíří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná cesty i ...
Žalmy 19:7... Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje....
Žalmy 64:4...zločinců! Jazyky si jak meče naostřili, jak šípy míří slovy krutými. Nevinného chtějí trefit ze zálohy, bez...
Přísloví 2:18... Její dům se chýlí k jisté smrti, její krok míří do podsvětí. Kdo vejde k , nevyjde více, na...
Přísloví 4:25... Tvé oči vždycky hledí přímě, svým pohledem miř rovnou před sebe. Zvaž, kudy povedou tvé kroky, všechny...
Přísloví 5:5...pelyněk, jak dvojsečný meč se zabodne. Její nohy míří k hlubinám smrti, její kroky vedou do pekel. O stezku...
Přísloví 7:10...noc a padla tma. Vtom náhle žena v ústrety mu míří v nevěstčím hávu, v srdci protřelost. Jak jen je bujná...
Přísloví 10:17...zisk vede ke hříchu. Kdo se drží poučenímíří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu. Kdo...
Kazatel 1:7...dokola stále vrací se. Veškeré řeky do moře míří, moře se ale nepřeplní. Tam, odkud pramení, se řeky...
Kazatel 3:21...do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy,...
Kazatel 9:10...tvá ruka, tomu se věnuj ze všech sil - vždyť míříš do hrobu, kde není co dělat, kde chybí smysl,...
Abakuk 1:9...napadá. Každý přichází páchat násilí, kupředu míří každý z nich, zajatců jak písku sbírají. Králům se jen...
Abakuk 3:8...třesou se. To se, Hospodine, zlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak proti moři rozlítil, že...
Sofoniáš 2:5... národe Kréťanů; slovo Hospodinovo na vás míří, Kanaáne, země Filištínů: "Do posledního vás...
Lukáš 4:30...ho shodit dolů, ale on prošel jejich středemmířil dál. Sestoupil do galilejského města Kafarnaum. Když...
Lukáš 24:28...ve všech Písmech. Když došli k vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dál. Oni ho však přemlouvali:...
Galatským 5:17... a nepodlehnete tělesným sklonům. Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují,...
Efeským 4:13...Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Nesmíme proto nadále zůstat...
2. Tesalonickým 2:10... Všemi těmi hanebnostmi bude klamat ty, kdo míří do záhuby, protože nechtěli milovat pravdu, která je...

Slova obsahující míří: míří (23) mířící (1) míříš (1) namíříš (1) nemíří (1) nezamíří (1) smíří (1) usmíří (2) usmířím (3) zamíří (6) zamířím (1) zamíříme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |