Hledám varianty '' [ mými (32) mých (135) (47) ]. Nalezeno 206 veršù.
Genesis 2:23... Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kostmých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat manželkou,...
Genesis 13:8...řekl: "Prosím, mezi mnou a tebou a mezi mými a tvými pastýři není rozepře - jsme přece bratři....
Genesis 31:42...s prázdnou! Bůh ale viděl trápení a dřinu mých rukou a minulou noc vyřkl svůj soud." Lában na to...
Genesis 31:50...mým dcerám ubližovat nebo vezmeš-li si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle...
Genesis 42:37...ti ho nepřivedu, zabij dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s...
Genesis 47:6...nimi zvlášť schopné muže, ustanov je správci mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba...
Genesis 47:9...a těžký život. Zdaleka se nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj...
Genesis 48:15...požehnal: "Bůh, před jehož tváří chodili  otcové Abraham a Izák, Bůh, jenž byl mým pastýřem po...
Genesis 48:16... Nechť jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců Abrahama a Izáka, a nechť se na zemi jak potěr...
Genesis 49:26...i lůna! Požehnání tvého otce překonala požehnání mých rodičů k vrcholům věčných návrší. Na hlavu Josefovu...
Exodus 11:9...Mojžíšovi řekl: "Farao vás neposlechne. Proto mých divů v egyptské zemi ještě přibude." Mojžíš a Áron...
Exodus 16:4...na ten den. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli. budou šestého dne připravovat,...
Leviticus 18:4...nenásledujte jejich zvyklosti. Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. ...
Leviticus 25:55...Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to  služebníci, které jsem vyvedl z Egypta! jsem Hospodin...
Deuteronomium 32:1... neboť promluvím, poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa...
Deuteronomium 32:34... "Což není u mne dobře uloženo, zapečetěnomých sklepích vybraných? je pomsta, zjednám odplatu!...
Jozue 8:8...zachováte se podle Hospodinova slova. Držte se mých příkazů." Vysláni Jozuem se tedy šli ukrýt do zálohy a...
Jozue 14:8...jsem mu zprávu podle svého nejlepšího svědomí bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o...
Soudců 8:5...Pronásleduji midiánské krále Zebacha a Calmunu muži jsou vyčerpaní." Sukotští vůdcové mu ale...
Soudců 8:19...z nich vypadal jako královský syn." "To byli  bratři, synové matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ...
Růt 2:8...na jiné pole. Neodcházej odsud, ale drž semých děveček. Sleduj, kde budou na poli sklízet, a choď za...
Růt 2:21...Rút vyprávěla dál: "Řekl mi dokonce: ‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi...
2. Samuel 2:21...nalevo," přemlouval ho Abner, "chop se jednohomých mládenců a vezmi si jeho výstroj!" Asael ho ale...
2. Samuel 2:27..."Jako že je živ Hospodin, kdybys nepromluvil muži by nepřestali stíhat své bratry do rána!" Poté...
2. Samuel 5:20...proud, tak přede mnou Hospodin prolomil řady mých nepřátel." To místo pak nazval Baal-peracim, Pán...
2. Samuel 19:13...máte být poslední při králově návratu domů? Jste  bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále...
2. Samuel 22:4...Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Smrtelné vlny obklopily,...
2. Samuel 22:21...odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně...
2. Samuel 22:41...boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem...
1. Královská 3:14...nebude mezi králi rovného. A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na zákony a nařízení, jako to dělal...
1. Královská 5:23...cedrové i cypřišové dříví podle tvého přání služebníci je z Libanonu svezou ke Středozemnímu moři,...
1. Královská 11:33...Kemošovi a amonskému bohu Molochovi. Nedržel se mých cest a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na...
1. Královská 11:38...poslouchat vše, co ti přikážu, chodit po mých cestách, dělat, co je v mých očích správné, a...
1. Královská 14:8... celým srdcem a konal jen to, co jemých očích správné. Tys ale jednal hůře než všichni před...
1. Královská 20:10... jestli v Samaří bude dost prachu, aby každýmých mužů nabral aspoň trochu!" Izraelský král mu nechal...
1. Královská 22:4..." odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj koně jako tví!" Jošafat ale izraelského krále ještě...
1. Královská 22:50..." spolu s tvými služebníky jedou na lodích služebníci." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat ulehl ke...
2. Královská 3:7...ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal se pak ještě....
2. Královská 10:30...Jehuovi řekl: "Dobře jsi vykonal, co jemých očích správné. Udělal jsi s Achabovým domem všechno,...
2. Královská 18:35...snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch ze vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin...
2. Královská 19:12...Copak jiní bohové vysvobodili své národy předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a...
2. Královská 20:19..." odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy...
2. Královská 21:15...všech svých nepřátel, protože páchali, co jemých očích zlé, a uráželi ode dne, kdy jejich otcové...
1. Letopisů 14:11...vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to místo Baal-peracim, Pán...
1. Letopisů 28:5...za krále nad celým Izraelem právě . Ze všech mých synů - a Hospodin mi jich dal mnoho - pak vyvolil mého...
2. Letopisů 2:7...dřevo. Tvým služebníkům budou zajisté pomáhat  služebníci, aby mi připravili dostatek dřeva, neboť...
2. Letopisů 18:3..." odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj koně jako tví! Půjdu do boje s tebou." Jošafat ale...
2. Letopisů 32:13...snad jejich bohové vysvobodit své zeměmých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové...
2. Letopisů 32:14...otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lidmých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou...
2. Letopisů 32:15...vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky vysvobodit vás!"...
Nehemiáš 1:2...paláci v Súsách. Tehdy přišel Chanani, jedenmých bratří, s dalšími muži z Judska, a tak jsem se zeptal...
Nehemiáš 2:3...odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám t ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých...
Nehemiáš 2:5... pošli do Judska, do města, v němž jsou hroby mých předků, abych ho znovu vystavěl." Král, po boku s...
Nehemiáš 4:10... každý ke svému dílu. Od toho dne polovina mých mužů pracovala na díle a druhá polovina byla ve zbroji...
Nehemiáš 4:17...mohli v noci hlídat a ve dne pracovat." ani  bratři a mládenci a strážní, kteří provázeli, jsme se...
Nehemiáš 5:16... Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni  muži se zapojili do díla. U mého stolu sedávalo 150...
Job 6:15...svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak řečiště, jež...
Job 16:5...svou. Svými ústy bych vás ale povzbudil, slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li, bolest se nemírní,...
Job 17:7...mi plivne do očí. Oči se mi kalí hořkostí, z mých údů zbývá pouhý stín. Při pohledu na se děsí...
Job 17:11...mezi vámi ale nenajdu! dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se zhatily. Obrátit usilují...
Job 19:15...i přátelé nechali, zapomněli na i hosté . I služebnice mají za cizince, dívají se na ...
Job 19:21...mi jen holé dásně. Smilujte, smilujte se, vy  přátelé, vždyť Boží ruka bije ! Musíte s Bohem na ...
Job 27:7... po celý život mám čisté svědomí! Kéž by  protivníci byli odhaleni jako zlosyni a ti, kdo ...
Job 29:18... Říkal jsem si: ‚Umřu v rodinném hnízdě,  mých dnů bude jak písku u moře. kořeny budou sahat k...
Job 31:20...Copak mi takový ze srdce nežehnal, když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli ruka někdy napadla sirotka,...
Job 31:31...tím, že bych na něj svolával kletby. Copak si  domácí museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masa;...
Žalmy 3:2...svým synem Abšalomem. Kolik jen, Hospodine, je mých nepřátel, kolik jich povstává proti mně! Kolik jich...
Žalmy 3:8...Zachraň , Bože můj! Rozbij čelisti všech mých nepřátel, zvyrážej zuby ničemů! Hospodinovo je...
Žalmy 6:8...Zrak mi vyhasl zármutkem, zeslábl vinou všech mých nepřátel. Odstupte ode , všichni zločinci, hlas mého...
Žalmy 6:11...modlitby! Jen se stydí a se děsí, všichni  odpůrci ustoupí, jsou zahanbeni ve chvíli! Píseň...
Žalmy 7:7... Hospodine, v hněvu svém, postav se zuřivosti mých nepřátel, probuď se, Bože, nastol pořádek! Shromáždění...
Žalmy 9:5...tvojí tváří zahynou, neboť ses ujal mého soudumých práv, jako spravedlivý soudce na trůn usedáš! Obořil...
Žalmy 13:5... můj sok neřekne: " jsem ho porazil!"  nepřátelé neslaví selhání. Na tvoji lásku spoléhám...
Žalmy 18:4... Vzýval jsem Hospodina - je hoden chvály - od mých nepřátel zachránil! Provazy smrti obklopily,...
Žalmy 18:21...odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil. Hospodinových cest jsem se pevně...
Žalmy 18:25...odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima. Ty, Pane, s věrným nakládáš...
Žalmy 18:41...boji, na kolena srážíš soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se svými protivníky jsem...
Žalmy 19:15...a nevinný, své veliké viny zbavený. Slovamých ústech, v mém srdci myšlení kéž se ti, Hospodine,...
Žalmy 25:7...svůj a na svou lásku, která je od věků. Nepřiponej hříchy mých mladých dnů, ve své lásce však na ...
Žalmy 25:17... soužení, jež v srdci nosím si, vysvoboď mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na trápení, všechny ...
Žalmy 25:19... hříchy odpusť mi. Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj...
Žalmy 27:2...bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé protivníci sami vrávorají a padají. I když se proti mně...
Žalmy 27:12... stezkou srovnanou! Nevydej prosím zvůli mých nepřátel - povstali proti mně lživí svědkové a krutě...
Žalmy 34:5...Hledal jsem Hospodina a odpověděl mi, ze všech mých obav vytáhl. Ti, kdo jej vyhlížejí, budou jen zářit...
Žalmy 35:19...početným lidem oslavím. nade mnou nejásají  zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v...
Žalmy 38:12...i moje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž...
Žalmy 38:20...svoje provinění, trápím se pro svůj hříchMých bezdůvodných soků je stále více, množí se počet mých...
Žalmy 39:9... naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze všech mých provinění, se mi prosím blázni nesmějí! Zůstanu...
Žalmy 39:13... Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchej. Nad mými slzami nezůstaň mlčet, poutník a host jsem přece u...
Žalmy 41:6...mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!"  nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho...
Žalmy 41:8...si v srdci hromadí, jdou ven a klevetí. Všichni  nepřátelé si o mně šeptají, přičítají mi pouze neštěstí:...
Žalmy 49:4...jako důležití, jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí,...
Žalmy 59:2...hlídat jeho dům, aby ho mohl zabít. Zbav  mých nepřátel, Bože můj, před útočníky ochraňuj. Zbav ...
Žalmy 66:14...ti, sliby, jež pronesl jsem svými rty, sliby mých úst uprostřed soužení. Zápaly přinesu ti ze zvířat...
Žalmy 86:6... kdo vzývají! Moji modlitbu, Hospodine, slyšmých proseb všímej si. Vzývám v den svého soužení, neboť...
Žalmy 89:31...když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ustanovení jestliže poruší a nedodrží ...
Žalmy 89:35... svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlomých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal...
Žalmy 102:12...tvé horlení - pozdvihl jsi , abys odmrštilMých dnů jak stínu ubývá, tak jako tráva uvadám. Ty však,...
Žalmy 109:29... napadli, se zaraduje tvůj služebník! se  žalobci oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm...
Žalmy 116:1... Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlasmých modlitbách. Své ucho ke mně naklání, k němu volám...
Žalmy 119:24... Tvá svědectví jsou mi rozkoší - jsou to  rádci nejbližší! duše v prachu krčí se, svým slovem...
Žalmy 119:54... kteří tvůj Zákon odmítli. Tvé zákony jsou mými písněmi, kdekoli putuji. Na tvé jméno vzpomínám po...
Žalmy 119:108... obživ ! Přijmi, Hospodine, vděčné oběti mých rtů a vyuč svým pokynům. I když můj život stále...
Žalmy 119:171..., jak jsi zaslíbil! Kéž chvála přetékámých rtů - vždyť ty učíš svým zákonům. Kéž jazyk můj...
Žalmy 139:3...Sleduješ, jak chodím i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. Ještě než mi přijde slovo na jazyk...
Žalmy 139:15...udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jedinámých kostí ti nebyla ukryta, když jsem byl vskrytu formován...
Žalmy 139:22...na tebe útočí? Naprostou nenávistí nenávidím jemými nepřáteli stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce...
Žalmy 141:3...K mým ústům, Hospodine, postav stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech srdce ke zlu zamířit, ...
Žalmy 143:9...tobě svou duši svěřil jsem. Zbav , Hospodinemých nepřátel, v tobě hledám svou ochranu. Plnit tvou vůli...
Přísloví 1:25...však nevnímal, všechny rady zavrhli jstemými domluvami se nikdo neřídil. Vašemu neštěstí nyní...
Přísloví 1:30...poznání, úctu k Hospodinu si zvolit nechtělimými radami se nikdy neřídili, mojí domluvou vždy jen...
Přísloví 5:7... Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá cesta, k jejímu...
Přísloví 8:6...Slyšte, řeknu vám něco zásadního, co vyjdemých rtů, slova ryzí jsou. ústa mluví pouze pravdu, mým...
Přísloví 8:32... synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo drží se mých cest! Slyšte poučení a naberte moudrost, nebuďte ke...
Přísloví 8:34... Blaze tomu, kdo naslouchá mi, tomu, kdomých branách denně bdí, tomu, kdo čeká u mých veřejí! Kdo...
Přísloví 9:5... kterým chybí rozum, vyzývá: "Pojďte a jezte na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalila. Opusťte...
Píseň 1:13...můj nard. Svazkem myrhy je mi milý můj, když na mých prsou spočívá. Trsem heny je mi milý můj na vinicích v...
Píseň 5:5...zachvěly. Milému svému jsem vstala otevřít, z mých rukou myrha stékala, myrha kanula z prstů mých na...
Píseň 8:13...dát hlídačům! Ty, jež prodléváš v zahradách druhové touží uslyšet tvůj hlas. Kéž ho uslyším právě...
Izaiáš 1:12...Kdo si myslíte, že o to stojí, abyste šlapali po mých nádvořích? Přestaňte přinášet marné oběti! Kouř...
Izaiáš 6:7...žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů; tvá...
Izaiáš 8:16...uvíznou." Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky. Budu očekávat na Hospodina, jenž skryl svou...
Izaiáš 10:8...jak by vymýtil mnohé národy. Říká totiž: "Nejsou  velitelé samí králové? Nedopadlo Kalno jako Karkemiš?...
Izaiáš 19:25..."Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V roce, kdy asyrský král...
Izaiáš 29:23... ve svém středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost...
Izaiáš 36:20...snad z ruky Samaří? Kdo z bohů všech těch ze vysvobodil svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin...
Izaiáš 37:12...Copak jiní bohové vysvobodili své národy předkové je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Recef a...
Izaiáš 39:8..." odpověděl Ezechiáš. Pomyslel si totiž: "Za mých dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid...
Izaiáš 40:27...cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých práv"? Copak to nevíš? Copak neslyšíš? Hospodin, Bůh...
Izaiáš 43:10... jim za pravdu, kdo to uslyší. Vy jste  svědkové, praví Hospodin, a můj služebník, jehož jsem...
Izaiáš 43:12... když jste žádné cizí bohy neměli. Vy jste  svědkové, praví Hospodin, že jsem Bůh. Dříve než byl...
Izaiáš 44:8...vždyť jsem vám to předem jasně pověděl. Vy jste  svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě ? Ne, jiná Skála...
Izaiáš 45:11...utvořil: Na budoucnost se chcete vyptávat? O mých dětech, o díle rukou mých chcete mi dávat rozkazy? ...
Izaiáš 55:8...není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými cestami, praví Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí,...
Izaiáš 55:11...chléb tomu, kdo - takové je i slovo, ježmých úst vychází: nenavrátí se ke mně s prázdnou, ale...
Izaiáš 60:21... Oni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen,...
Izaiáš 62:9...a chválit Hospodina, česáči budou víno pít na mých svatých nádvořích. Projděte, projděte branami,...
Izaiáš 65:12...neposlouchali, ale páchali jste, co je zlémých očích, zvolili jste si, co se mi nelíbí. Nuže, toto...
Izaiáš 65:22...žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si  vyvolení užijí. se nebudou marně dřít, nebudou plodit...
Izaiáš 66:4... ale neposlouchali, ale páchali, co je zlémých očích; zvolili si, co se mi nelíbí. Slyšte slovo...
Jeremiáš 1:9...Hospodin." Tehdy Hospodin vztáhl ruku, dotkl se mých úst a řekl mi: "Hle, vložil jsem ti do úst svá slova....
Jeremiáš 15:15...- šlehají z něho plameny!" Hospodine, ty rozuš, vzpomeň si na , ke mně přijď, pomsti se za na...
Jeremiáš 15:19...rozlišovat mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim....
Jeremiáš 18:10...a zasadím; pokud však budou páchat, co jemých očích zlé, a nebudou poslouchat, pak i upustím...
Jeremiáš 18:19...nedbejme!" Všimni si , Hospodine, slyš hlas mých odpůrců! To se odplácet dobro zlem, že na kopou...
Jeremiáš 20:9...hanbu a posměšky. Říkám si: " se o něm ani nezním, jeho jménem nepromluvím!" Jeho slovo mi ale hoří...
Jeremiáš 20:10...Udejte ho! Pojďme ho nahlásit!" Všichni  přátelé čekají na můj pád: "Třeba se nechá nachytat -...
Jeremiáš 23:22...v radě bývali stáli, můj lid by seznámilimými slovy; odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich...
Jeremiáš 26:5... který jsem vám dal, a nebudete poslouchat slova mých služebníků proroků, které k vám znovu a znovu posílám...
Jeremiáš 31:14...kněží občerstvím hojností a můj lid se nasytí mými dary, praví Hospodin." Tak praví Hospodin: "V Rámě je...
Jeremiáš 32:30...i Judy od mládí jen páchají, co je zlémých očích. Ano, synové Izraele pořád jen urážejí tím,...
Jeremiáš 33:21...smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude t syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž ...
Jeremiáš 34:15...činili pokání a zachovali jste se, jak jemých očích správné: Každý jste svému bližnímu vyhlásil...
Jeremiáš 44:10...nemají žádnou bázeň ani se neřídí mým Zákonemmými pravidly, která jsem vám a vašim otcům uložil. A proto...
Jeremiáš 51:34...ze prázdný džbán. Polykal jako drakmými pochoutkami si břicho cpal, vytřel jako hrnec...
Pláč 1:13...den, kdy se rozlítil. On seslal oheň z výšiny do mých kostí, které zachvátil. On nastražil mým nohám síť,...
Pláč 1:14...způsobil zničení, celé dny ležím v bezmoci! Z mých hříchů se stalo jho, jež bylo jeho rukou svázáno....
Pláč 1:15... Hospodin pohrdl všemi hrdiny, kteří jsoumých zdech. Vojsko proti mně shromáždil, aby rozdrtil ...
Pláč 1:18...národy, pohleďte na trápení: panny mládenci museli jít do zajetí. Volala jsem své milence,...
Pláč 1:19...své milence, ti však zradili. Moji kněží stařešinové ve městě pomřeli, když žebrali o něco k...
Pláč 1:21...slyší sténání, nikdo ale netěší. Všichni  nepřátelé slyší o mém neštěstí a jásají nad tím, co jsi...
Pláč 2:21...Mladí i staří v ulicích leží na zemi. panny mládenci pod mečem padali. V den svého hněvu jsi je bil,...
Ezechiel 3:17...strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovomých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi:...
Ezechiel 5:6...okolí. Zavrhli totiž zákony a neřídili se mými pravidly. A proto tak praví Panovník Hospodin: Bouříte...
Ezechiel 5:7...se ještě víc než okolní národy. Neřídíte se mými pravidly, neplníte zákony - neřídíte se dokonce ani...
Ezechiel 11:12...poznáte, že jsem Hospodin. Neřídíte se totiž mými pravidly a neplníte zákony, ale řídíte se pravidly...
Ezechiel 11:20...z kamene a dám jim srdce z masa, aby se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich....
Ezechiel 12:28...jim řekni: Tak praví Panovník Hospodin - Žádnémých slov nesnese odklady. Cokoli řeknu, se naplní,...
Ezechiel 18:9...ruku od křivdy a lidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně dodržuje zákony. Takový člověk je...
Ezechiel 18:17...a nevymáhá úroky, plní zákony a řídí se mými pravidly. Takový nezemře za otcovy viny - takový jistě...
Ezechiel 20:13...se ale na poušti proti mně vzbouřil. Neřídili se mými pravidly, zavrhli zákony (které kdo plní, díky nim...
Ezechiel 20:16...ze všech, protože zavrhli zákony, neřídili se mými pravidly a znesvěcovali soboty, neboť v srdcích...
Ezechiel 20:19...modlami! jsem Hospodin, váš Bůh. Řiďte se mými pravidly, dodržujte zákony a jednejte podle nich....
Ezechiel 20:21...synové se ale proti mně vzbouřili. Neřídili se mými pravidly, nedodržovali zákony, nejednali podle nich...
Ezechiel 33:7...strážcem domu Izraele. Jakmile uslyšíš slovomých úst, vyřiď jim varování. Když řeknu ničemovi:...
Ezechiel 34:8...kořistí a potravou kdejaké divé zvěře a protože  pastýři nehledají ovce, ale starají se sami o sebe, a...
Ezechiel 36:17...a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby bylymých očích nečisté jako ženské krvácení. Vylil jsem tedy na...
Ezechiel 36:27...nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali zákony a jednali podle nich....
Ezechiel 37:24...David bude jejich králem a všichni budou t jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat...
Ezechiel 43:7...z chrámu. "Synu člověčí," řekl mi, "zde je sto pro můj trůn, místo pro podnož mých nohou. Zde budu...
Ezechiel 43:8...svůj práh vedle mého prahu a své veřeje vedle mých veřejí, takže mezi mnou a jimi zbývala jen zeď. Těmito...
Ezechiel 44:8...porušovali mou smlouvu. Nedrželi jste strážmých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u svatyně...
Ezechiel 44:13...konali kněžskou službu, nepřiblíží se k žádnémých svatých ani svatosvatých věcí. Ponesou svou hanbu za...
Ezechiel 44:24...Budou rozsuzovat spory a rozhodovat v nich podle mých předpisů. Budou dodržovat zákony a pravidla pro...
Daniel 2:23...u něj přebývá. Chválím a oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi! Oznámil jsi mi, zač jsme...
Daniel 10:16...slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych promluvil. "Můj...
Ageus 2:14...kněží. Na to Ageus řekl: "Stejné je tomých očích s tímto lidem a s tímto národem, praví Hospodin....
Zachariáš 3:7..."Tak praví Hospodin zástupů: Budeš-li chodit po mých cestách a zachovávat, co jsem ti svěřil, staneš se...
Malachiáš 3:7... od dob svých otců jste se odvraceli od mých pravidel a nedodržovali jste je. Vraťte se ke mně a ...
Matouš 12:48...On mu však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Ukázal rukou na své učedníky a řekl: "Pohleď,...
Matouš 12:49...na své učedníky a řekl: "Pohleď, matka bratři. Kdokoli plní vůli mého nebeského Otce, to je můj...
Matouš 25:40... že cokoli jste udělali pro nejmenšího z těchto mých bratrů, to jste udělali pro .' Těm po své levici...
Marek 3:33...jim však odpověděl: "Kdo je matka? Kdo jsou  bratři?" Rozhlédl se po těch, kdo seděli kolem něj, a...
Marek 3:34...seděli kolem něj, a řekl: "Pohleďte, matka bratři. Kdokoli plní Boží vůli, ten je můj bratr, sestra...
Lukáš 22:28... který slouží. Vy jste ti, kdo se mnou zůstalimých zkouškách, a vám odkazuji království, jako je můj...
Jan 8:31..."Když zůstanete v mém slově, budete opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí...
Jan 10:26...svědectví. Vy ale nevěříte, protože nejstemých ovcí. ovce slyší můj hlas a je znám a následují...
Skutky 1:8...moc Ducha svatého přicházejícího na vás a budete mými svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku, v Samaří a na...
Skutky 15:7...vybral , aby pohané slyšeli slovo evangeliamých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy...
Římanům 7:23...a činí zajatcem zákona hříchu, který jemých údech. Jak ubohý jsem člověk! Kdo vysvobodí z...
2. Korintským 6:18... a přijmu vás." " pak budu váš Otec a vy  synové a dcery, praví Všemohoucí Pán." Milovaní, když...
Filipským 4:3...za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize...
Filipským 4:15...cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní. I do Tesaloniky...
2. Timoteus 1:6... jak jsem přesvědčen, máš i ty. Proto ti připonám, abys v sobě rozněcoval ten Boží dar, který jsi...
2. Timoteus 2:7...pracovat předtím, než okusí úrodu. Přemýšlejmých slovech; Pán ti , abys to všechno pochopil. Pamatuj,...
Titus 1:5... abys dal do pořádku to, co ještě zbývá, a podle mých pokynů ustanovil po městech starší. Takový člověk musí...

Slova obsahující : amí (1) benjamín (45) benjamína (30) benjamínce (5) benjamínci (17) benjamínců (4) benjamíncům (6) benjamíne (2) benjamínec (3) benjamínek (1) benjamínem (3) benjamínova (7) benjamínovci (1) benjamínově (3) benjamínovi (19) benjamínovu (2) benjamínovy (1) benjamínových (8) benjamínská (1) benjamínské (11) benjamínského (1) benjamínském (2) benjamínskou (1) benjamínských (6) benjamínův (2) dorozumíval (1) hřmí (2) chromí (6) kamínek (1) kamínky (1) karmínem (2) karmínová (1) karmínovou (2) karmínových (1) kmín (3) kmínu (1) komína (1) krmí (6) mámí (1) (47) míč (1) míhají (1) míhajícím (1) míhaly (2) míjejí (5) míjel (2) míjeli (3) míjí (2) míka (14) míkajáš (2) míkal (16) míkova (4) míkovi (4) míkovu (3) míku (3) míkův (2) míky (3) míli (1) míň (5) míněn (1) mínění (6) mír (32) míra (4) mírka (1) mírkou (1) mírku (3) mírky (3) mírní (1) mírnost (2) mírnosti (2) mírností (1) mírný (2) mírným (1) mírou (13) míru (14) mírumilovní (1) mírumilovným (1) míry (12) míře (1) míří (23) mířící (1) mířil (2) mířili (1) míříš (1) mís (1) mísa (15) mísách (2) míse (5) mísí (2) mísit (2) míst (8) místa (53) místě (170) místech (16) místem (9) místní (17) místního (1) místních (2) místním (1) místními (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |