Hledám varianty '' [ mou (170) mojí (14) moji (105) moje (56) (666) (862) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:30...i všemu, co leze po zemi, zkrátka všemu, co  v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" -...
Genesis 4:23...a Cilo, poslouchejte , ženy Lámechovy, slyšte mou řeč: Zabil jsem muže za ránu, kterou mi zasadil, zabil...
Genesis 9:2...jim: "Ploďte a množte se, naplňte zem. z vás  strach a hrůzu všechna polní zvěř, všechno nebeské...
Genesis 12:13... ale tebe nechají naživu. Říkej prosím, že jsi  sestra, aby se mi díky tobě vedlo dobře a abych díky...
Genesis 12:19... že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to  sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou...
Genesis 16:2... Hospodin mi nedopřál, abych rodila. Spi tedymou otrokyní - snad získám syny skrze ni." A Abram ji...
Genesis 16:5...svou paní pohrdat. Saraj pak Abramovi řekla: "Za  příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do...
Genesis 17:9..." Bůh Abrahamovi řekl: "Ty budeš zachovávat mou smlouvu - ty i tvé budoucí símě ve všech jejich...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je  smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:13...ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude  smlouva na tvém těle smlouvou věčnou. Neobřezanec...
Genesis 17:14... bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své manželce Saraj ...
Genesis 19:2...se tváří k zemi a řekl: "Snažně prosím, páni moji, uchylte se do domu svého služebníka! Umyjete si nohy,...
Genesis 19:7...do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl: "Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které...
Genesis 19:8..."Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hlem dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám....
Genesis 20:2... říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to  sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru poslal a...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to  sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.'...
Genesis 20:9...jsem se proti tobě provinil, že jsi na a na  království přivedl tak veliký hřích? To, cos mi udělal,...
Genesis 20:11...místě určitě chybí Boží bázeň; třeba kvůli  ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu sestra. Je...
Genesis 20:12...kvůli ženě zabijí!' Kromě toho, je to opravdu  sestra. Je dcerou mého otce, ale ne matky, a tak se...
Genesis 20:15...a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak...
Genesis 24:4...dcer Kananejců, mezi nimiž bydlím, ale půjdeš do  země, k mým příbuzným, a tam vybereš manželku pro mého...
Genesis 24:7... "Hospodin, Bůh nebes, který vzal z domu ho otce a z vlasti, který ke mně mluvil a který mi...
Genesis 24:36...a otrokyně i velbloudy a osly. Sára, manželka ho pána, pak ve svém stáří porodila mému pánu syna, jemuž...
Genesis 24:41...příbuzenstva, z domu mého otce. Budeš zproštěn  přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a nedají ti ji;...
Genesis 24:42...přišel k prameni a řekl jsem: Hospodine, Bože ho pána Abrahama, kéž bys teď dal cestě zdar. Hle,...
Genesis 24:56...ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal  cestě zdar. Propusťte , mohu jít za svým pánem."...
Genesis 26:5...můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil přikázání, ustanovení a ponaučení." A tak se Izák...
Genesis 26:7...muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to  sestra." Bál se totiž říci: "Je to žena," neboť si...
Genesis 26:9...je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to  sestra'?" "Myslel jsem si, že bych kvůli mohl zemřít...
Genesis 27:4... vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s...
Genesis 28:20...slib: "Bude-li Bůh se mnou, ochrání-li mne na  cestě a mi chléb k jídlu a šaty k oblékání, takže se...
Genesis 29:14...o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi  krev a tělo!" Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc,...
Genesis 29:21...Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil všechny...
Genesis 29:32...neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin pohlédl...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je  děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín...
Genesis 30:11...potom Jákobovi porodila syna. Léa řekla: "Přišlo  štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina...
Genesis 30:13...Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro  blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer...
Genesis 30:23... a když porodila syna, řekla: "Bůh zbavil  hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť...
Genesis 30:26..., se vrátím domů do své země. Dej mi  ženy a děti, za něž jsem ti sloužil, a nech odejít...
Genesis 30:32...jehně a každé strakaté a skvrnité kůzle. To bude  odměna. poctivost se v budoucnu prokáže takto: ...
Genesis 30:33...strakaté a skvrnité kůzle. To bude odměna poctivost se v budoucnu prokáže takto: přijdeš...
Genesis 31:7...sil, ale váš otec šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když...
Genesis 31:26..."Cos to udělal? Odkradl ses ode a odvedl  dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl?...
Genesis 31:28...a citerou. Nenechal jsi ani políbit  syny a dcery - zachoval ses jako hlupák! Mohl jsem vám...
Genesis 31:30...roztoužil po otcovském domě. Proč jsi ale ukradl  bohy?!" Jákob Lábanovi odpověděl: "Utekl jsem, protože...
Genesis 31:32...u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej  věci před našimi druhy a vezmi si, co ti patří." (Jákob...
Genesis 31:37... že tak zuřivě stíháš? Prošťáral jsi všechny  věci, a cos našel z celého svého domu? Polož to zde před...
Genesis 31:41...dvě dcery a šest let za tvůj dobytek, ale ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh mého otce, Bůh...
Genesis 31:42...ty jsi mou odměnu desetkrát změnil. Kdyby Bůh ho otce, Bůh Abrahamův a Strach Izákův, nebyl se mnou,...
Genesis 31:43...Lában na to Jákobovi odpověděl: "Tyto dcery jsou  dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj...
Genesis 35:3... Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den  úzkosti a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel."...
Genesis 35:18...ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval...
Genesis 39:8... Řekl manželce svého pána: "Když můj pán  doma, o nic se nestará. Vše, co mu patří, mi svěřil do...
Genesis 41:51... kněze z Heliopole. Josef dal prvorozenému jno Manases, Zapomnění, neboť řekl: "Bůh mi dal zapomenout...
Genesis 42:28...uviděl své stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v...
Genesis 42:37...otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij  dva syny! Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět."...
Genesis 42:38...mu na vaší cestě přihodilo něco zlého, přivedete  šediny zármutkem do hrobu!" V zemi panoval krutý hlad...
Genesis 44:27... náš otec, nám na to řekl: ‚Sami víte, že mi  manželka porodila dva syny. Jeden mi odešel. Rozsápán,...
Genesis 44:29...tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete  šediny tím neštěstím do hrobu!' Což teď mohu přijít ke...
Genesis 45:13...to vidí - že s vámi mluvím sám. Povězte mu otci o vší slávě v Egyptě a o všem, co jste viděli....
Genesis 46:31...faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou...
Genesis 47:9...se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl...
Genesis 48:9...to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je...
Genesis 48:16...vykoupil, nechť požehná těmto chlapcům. Nechť  jméno díky nim dál zní, tak jako jméno mých otců...
Genesis 49:3...otci Izraelovi: Rubene, tys můj prvorozený síly a mého mužství první plod: přední co do vznešenosti...
Genesis 49:4...prvenství! Do ložnice svého otce vstoupil jsi lože odvážil ses poskvrnit. Šimeon a Levi, to jsou...
Genesis 49:6...kruté nářadí. Do jejich rady nevstupuj, duše , k jejich spolku se nepřidávej, slávo ! Vždyť pobili...
Genesis 50:4...mi prosím laskavost a předneste faraonovým uším mou prosbu. Můj otec zavázal přísahou a řekl: ‚Hle, ...
Genesis 50:5...přísahou a řekl: ‚Hle, umírám. Pochovej hrobce, kterou jsem si vytesal v kanaánské zemi!' Proto...
Genesis 50:25...přísahou: " k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste  kosti odsud!" Josef zemřel ve věku 110 let....
Exodus 3:13...otců.' Co jim odpovím, když se zeptají: ‚Jaké  jméno?'" Tehdy Bůh Mojžíšovi řekl: "Jsem, který jsem." A...
Exodus 3:15... Bůh Izákův a Bůh Jákobův.' To je navěky  jméno a tak budu připomínán po všechna pokolení. Jdi,...
Exodus 7:4... Farao vás neposlechne, a tak na Egypt dolehne  ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z...
Exodus 7:5...uprostřed velikých soudů. na Egypt dolehne  ruka a vyvedu syny Izraele z jejich středu, tehdy...
Exodus 8:5..." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to  být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid...
Exodus 9:16...jediného důvodu - abych ti ukázal svou moc a aby  jméno bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ...
Exodus 10:8..."Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu. Kdo přesně  jít?" Mojžíš řekl: "Půjdeme se svými mladíky i starci,...
Exodus 12:3...vezme beránka pro svou rodinu. Každá rodina   beránka. Kdyby byla rodina na beránka moc malá, přibere...
Exodus 13:2...otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž...
Exodus 13:19..." k vám Bůh obrátí zřetel, vyneste odsud  kosti s sebou!" Vytáhli tedy ze Sukotu a utábořili se v...
Exodus 15:2...se vyvýšil: Koně i s jezdcem smetl do moře síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením....
Exodus 15:9... svou chtivost jimi nasytím, vytasím meč ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je...
Exodus 16:23... svatá sobota pro Hospodina. Napečte, co se  péci, a uvařte, co se vařit. Všechno, co zbude, si...
Exodus 16:28...řekl: "Jak dlouho budete odmítat zachovávat  přikázání a pokyny? Nechápete, že vám sobotu dal...
Exodus 17:15...Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je  korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad Hospodinovým trůnem...
Exodus 19:5...opravdu poslouchat můj hlas a zachovávat mou smlouvu, budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný...
Exodus 20:6...pokolení těch, kdo milují a zachovávají  přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo...
Exodus 23:18...ukáže před Hospodinem, svým Pánem. Neobětuj krev  oběti s čímkoli kvašeným. Z tuku slavnostní oběti ...
Exodus 23:21...totiž vaše provinění - vždyť v něm přebývá  jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše,...
Exodus 27:1...také čtvercový oltář z akáciového dřeva.   pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na...
Exodus 28:7...látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích   připojené ramenní díly, jimiž bude spojen. Stejně tak...
Exodus 28:32...hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako  otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho...
Exodus 29:43...se syny Izraele, a tak bude to místo posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a...
Exodus 30:2... loket na délku a loket na šířku; na výšku   dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým...
Exodus 31:13...řekl: "Promluv k synům Izraele: Zachovávejte  soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna...
Exodus 32:22...odpověděl: "Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké  tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha,...
Exodus 32:24...nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo  zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to...
Exodus 33:14... vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu...
Exodus 33:20...se slituji." Potom dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu."...
Exodus 33:22...mne je místo, kde staneš na skále. tudy půjde  sláva, postavím do skalní rozsedliny a přikryji ...
Exodus 33:23... dokud nepřejdu. potom dlaň odtáhnu, spatříš  záda; mou tvář však nikdo nespatří." Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 34:19...jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůno, je , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ...
Exodus 34:25...před Hospodinem, svým Bohem. Neobětuj krev  oběti s ničím kvašeným. Z beránka pesachové oběti do...
Exodus 35:5...mezi sebou pro Hospodina sbírku; každý, kdo  ochotné srdce, přinese Hospodinu příspěvek - zlato,...
Leviticus 11:7...kopyto - je tedy pro vás nečistý. Prase sice  rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás...
Leviticus 11:21...vás bude ohavností. Smíte z něj ale jíst to, co  další členěné nožky ke skákání po zemi, jako jsou různé...
Leviticus 13:40... Když někomu vypadají vlasy na temeni, takže  pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže...
Leviticus 13:41...čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže  holé čelo, je čistý. Když ale na holém čele nebo na...
Leviticus 14:17...stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který  v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček pravého ucha,...
Leviticus 14:28...stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který  v dlani, pak potře očišťovanému lalůček pravého ucha,...
Leviticus 18:4... Chovejte se podle mých zákonů, zachovávejte  pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. ...
Leviticus 18:5...jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte  pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude...
Leviticus 18:26...země vyvrhne své obyvatele. Vy však zachovávejte  pravidla a zákony a nedopouštějte se žádné z těchto...
Leviticus 19:3...v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte  soboty. jsem Hospodin, váš Bůh. Neobracejte se k...
Leviticus 19:19...jako sám sebe. jsem Hospodin. Zachovávejte  pravidla. Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka....
Leviticus 19:30...smilstvu a naplnila se zvrhlostí! Zachovávejte  soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin....
Leviticus 19:37... který vás vyvedl z Egypta. Zachovávejte všechna  pravidla a všechny zákony plňte. jsem Hospodin." ...
Leviticus 20:3...lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou svatyni a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid...
Leviticus 20:8...- vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte  pravidla a plňte je. jsem Hospodin, váš Posvětitel....
Leviticus 20:22...bratra - budou bezdětní. Zachovávejte všechna  pravidla a zákony. Plňte je, aby vás nevyvrhla země, do...
Leviticus 20:26...svatý a oddělil jsem vás od národů, abyste byli moji. Kdyby nějaký muž nebo žena byl vyvolávačem duchů nebo...
Leviticus 21:21...nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti Hospodinu vadu, a tak se nepřiblíží, aby přinesl pokrm svého Boha....
Leviticus 21:23...ani se přiblížit k oltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem Hospodin, jejich Posvětitel."...
Leviticus 22:2...Izraele obětují jako svaté - jinak by znesvětili  svaté jméno. jsem Hospodin. Řekni jim: Kdokoli z...
Leviticus 22:3...vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen přítomnosti. jsem Hospodin. Kdokoli z Áronových...
Leviticus 22:4... Dotkne-li se něčeho poskvrněného mrtvolou nebo  výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho...
Leviticus 22:31...z nic do rána. jsem Hospodin. Zachovávejte  přikázání a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte ...
Leviticus 22:32...a plňte je. jsem Hospodin. Neznesvěcujte  svaté jméno; tak budu posvěcen uprostřed synů Izraele....
Leviticus 23:2...slavnosti, jež budete vyhlašovat jako svatá shroždění; jsou to slavnosti: Šest dní se bude pracovat,...
Leviticus 25:4...svou vinici a shromažďuj její úrodu. Sedho roku však země sobotu, čas odpočinku, sobotu pro...
Leviticus 25:5...a na své netknuté vinici nepořádej vinobraní:   země rok odpočinku. To, co země v odpočinku urodí, ovšem...
Leviticus 25:18...Boha - vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Plňte  pravidla a zákony zachovávejte a plňte; tehdy budete...
Leviticus 25:42...se k vlastnictví svých otců. (Jsou to přece moji služebníci, které jsem vyvedl z Egypta: nebudou na...
Leviticus 25:55...a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji služebníci, jsou to služebníci, které jsem vyvedl z...
Leviticus 26:2... Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte  soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin....
Leviticus 26:3... jsem Hospodin. Jestliže budete následovat  pravidla a zachovávat přikázání a plnit je, dám vám...
Leviticus 26:15...plnit všechna tato přikázání, jestliže zavrhnete  pravidla a zošklivíte si zákony, takže přestanete...
Leviticus 26:25...více: Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi...
Leviticus 26:43...sobot, než si odpykají trest za to, že zavrhli  zákony a zošklivili si pravidla. Přes to všechno,...
Numeri 3:12...z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem...
Numeri 3:13...jsou tedy moji, neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě,...
Numeri 3:45...levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. jsem Hospodin. A jako výplatné za těch 273...
Numeri 4:32...službou. Každému jmenovitě určíte, jaké břemeno  nosit. To bude služba merarijských rodů při veškeré...
Numeri 5:15...a přinese za ni jako oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo,...
Numeri 6:7... matce, bratru ani sestře, kdyby zemřeli, neboť  na hlavě znak zasvěcení svému Bohu. Po všechny dny svého...
Numeri 6:27...tvář a obdaří pokojem!' Tak budou pronášet  jméno nad syny Izraele, a jim požehnám." V den, kdy...
Numeri 8:14...oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar,...
Numeri 8:17...mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem...
Numeri 11:14... chceme jíst!' Sám je všechny neunesu, je to nad  síly! Chceš-li se mnou jednat takto, prokaž mi prosím...
Numeri 11:22...říkáš: ‚Dám jim masa, že budou jíst celý měsíc!'  se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost?...
Numeri 11:23...Hospodin Mojžíšovi. "Teď uvidíš, zda se  slovo při tobě naplní, nebo ne." Mojžíš tedy vyšel ven a...
Numeri 12:6...a Miriam!" A když ti dva přišli, řekl: "Slyšte  slova: Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, dám se mu...
Numeri 12:12... který jsme tak pošetile spáchali. Prosím,   sestra není jako mrtvý plod, co vyšel z lůna matky s...
Numeri 14:22...naplňuje celou zem: Nikdo z těch, kdo spatřili mou slávu a znamení, která jsem konal v Egyptě a na...
Numeri 14:24...mnou pohrdli, ji nespatří! Můj služebník Káleb  ale jiného ducha - vydal se mi cele. Jej uvedu do země,...
Numeri 14:34...svůj trest, podle počtu dní, v nichž jste prozkouvali zem. Z každého z těch čtyřiceti dní se stane rok,...
Numeri 15:34...jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním  stát. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít....
Numeri 15:40...ke smilstvu. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu. jsem...
Numeri 20:12...jste mi nevěřili a neprokázali před syny Izraele mou svatost, nedovedete toto shromáždění do země, kterou...
Numeri 20:18...tvé území." Edom však řekl: "Neprojdeš mou zem. Jinak proti tobě vytáhnu s mečem!" Synové Izraele...
Numeri 23:11...řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem , abys  nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!" On...
Numeri 24:10... Spráskl ruce a řekl mu: "Pozval jsem , abys  nepřátele zatratil, a hle, ty jim potřetí jen žehnáš...
Numeri 24:16...muž. Toto praví ten, jenž slyší Boží řeč, jenž  poznání od Nejvyššího, jenž vidění Všemohoucího spatřuje...
Numeri 25:11... syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed...
Numeri 27:4... Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen proto, že...
Numeri 27:14...tvůj bratr Áron. To proto, že jste se vzepřeli mu příkazu na poušti Cin, kde se obec se mnou pustila do...
Numeri 28:2...Dbejte na to, mi v určený čas přinášíte  oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni....
Numeri 35:28...vinen prolitou krví. Ten, kdo někoho zabil totiž pobývat ve svém útočištném městě do smrti...
Numeri 36:8...svého otcovského kmene. Každá dcera, která  mezi izraelskými kmeny dostat dědictví, se vdá za...
Deuteronomium 4:7...znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ  bohy tak blízké, jako je Hospodin, náš Bůh, kdykoli k...
Deuteronomium 4:8...Bůh, kdykoli k němu voláme? A který mocný národ  pravidla a zákony tak spravedlivé, jako je celý tento...
Deuteronomium 4:10... svým Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shroždi mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít po...
Deuteronomium 5:10...pokolení těch, kdo milují a zachovávají  přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo...
Deuteronomium 5:29...mne po všechny dny ctili a zachovávali všechna  přikázání, aby se jim i jejich dětem navěky vedlo dobře!...
Deuteronomium 9:4... před tebou zažene, neříkej si v srdci: "To pro mou spravedlnost Hospodin dovedl sem, abych tu zemi...
Deuteronomium 11:18...Hospodin dává, rychle vymřeli. Uložte si tato  slova v srdci a v duši, přivažte si je jako znamení na...
Deuteronomium 14:8...kopyto - budou tedy pro vás nečistí. Vepř sice  rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - bude tedy pro vás...
Deuteronomium 14:9...smíte jíst tyto: Smíte jíst všechno, co  ploutve a šupiny. Cokoli nemá ploutve a šupiny, to jíst...
Deuteronomium 17:6...ke svým branám a ukamenuješ je k smrti. Ten, kdo  zemřít, je popraven na základě výpovědi dvou nebo tří...
Deuteronomium 17:19...kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu   stále u sebe a čte ji po všechny dny svého života. Tak...
Deuteronomium 18:19...jim poví vše, co mu přikáži. Kdokoli neposlechne  slova, která promluví mým jménem, s takovým zúčtuji ...
Deuteronomium 22:17...dcera není panna.' Zde je ale důkaz panenství  dcery!" A rozestřou její roucho před stařešiny města....
Deuteronomium 31:20...bohům a budou jim sloužit; mnou pak pohrdnoumou smlouvu zruší. je pak potkají hrozné pohromy a...
Deuteronomium 31:29...a dosvědčil je před nebem a zemí. Vím, že po  smrti se zvrhnete a sejdete z cesty, kterou jsem vám...
Deuteronomium 32:2... poslechni, země, výroky úst mých. Kéž se  naučení lije jako déšť, kéž se jak rosa snáší moje řeč,...
Deuteronomium 32:21... kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili  žárlení, popudili svými marnostmi. Nelidem proto...
Deuteronomium 32:35...uloženo, zapečetěno v mých sklepích vybraných je pomsta, zjednám odplatu! Noha jim uklouzne v čas...
Deuteronomium 32:39...a život daruji, mohu zranit i uzdravit - z  ruky vás nikdo nevyrve! Svou ruku pozvedám k nebia...
Deuteronomium 32:41...žiji navěky, jakmile čepel svého meče zostřím ruka právo uchopí! Vykonám pomstu nad svými nepřáteli,...
Deuteronomium 32:51... místo abyste uprostřed synů Izraele prokázali mou svatost. Ano, spatříš tu zemi před sebou, ale nevejdeš...
Jozue 2:13...otce. Dejte mi prosím záruku, že necháte naživu ho otce a matku, bratry a sestry i všechny, kdo k nim...
Jozue 5:14...padl tváří k zemi a poklonil se. "Jaké příkazy  můj pán pro svého služebníka?" zeptal se. Vůdce...
Jozue 7:11...tu ležíš na tváři? Izrael zhřešil. Porušili mou smlouvu, kterou jsem jim vydal. Vzali něco z věcí,...
Jozue 8:33...Hospodinovy smlouvy. Stáli tam spolu cizinci i do, polovina proti hoře Gerizim a polovina proti hoře...
Soudců 1:1...se synové Izraele ptali Hospodina: "Kdo z nás  vytáhnout do boje proti Kananejcům jako první?" Hospodin...
Soudců 2:20...proti Izrael hněvem a řekl: "Tento národ porušil mou smlouvu, kterou jsem vydal jejich otcům. Neposlouchali...
Soudců 5:30...- kořist pro Siseru, kořist barevných látek, sa výšivka, jedna dvě vyšívané látky co kořist na ramena...
Soudců 7:3...své síle.' Proto teď k vojsku provolej: ‚Kdo  obavy nebo strach, se vrátí domů a odejde z pohoří...
Soudců 8:19...jako královský syn." "To byli bratři, synové  matky!" zvolal Gedeon. "Jakože je živ Hospodin -...
Soudců 9:28...Copak to není Jerub-baalův syn? A Zebula tu  jako zástupce! Služte mužům Šechemova otce Chamora. Proč...
Soudců 11:12...amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně š, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim...
Soudců 11:13..."To, že Izrael na cestě z Egypta zabral mou zem od Arnonu k Jaboku po Jordán. Teď ji vrať po...
Soudců 11:31...vyjde ze vrat naproti, připadne Hospodinu jako  zápalná oběť." Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a...
Soudců 11:35... Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha: "Ach dcero!" vykřikl. "Taková pohroma! Přivedla jsi do...
Soudců 13:8...jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co me dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh...
Soudců 13:11... zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvilmou ženou?" "Ano," odpověděl. Manoach mu řekl: " dojde na...
Soudců 14:18... a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedho dne před západem slunce mu tedy muži toho města řekli:...
Soudců 15:3...Na to Samson odpověděl: "Tentokrát to nebude  vina, když Filištínům ublížím!" Potom šel a pochytal tři...
Soudců 16:17...k smrti dost. Tehdy všechno prozradil: " hlavy se nedotkla břitva, protože jsem od matčina...
Soudců 18:10...otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co  země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set...
Soudců 19:24...hostem! Neprovádějte takovou hanebnost. Je tu  dcera, ještě panna, a také jeho družka. Hned je vyvedu!...
Soudců 20:5... Obklíčili v domě a chtěli zavražditMou družku znásilnili tak, že zemřela. Vzal jsem ji,...
Soudců 20:18...do Bet-elu, aby se dotazovali Boha: "Kdo z nás  vytáhnout do boje proti Benjamíncům jako první?"...
Soudců 21:3...izraelský, co se to v Izraeli stalo? Proč dnes  být z Izraele odečten celý kmen?" Druhého dne časně...
Růt 1:11...s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou?...
Růt 1:12...syny, aby se stali vašimi manžely? Vraťte se dcery, odejděte. Jsem stará na vdávání. I kdybych si...
Růt 1:13...Copak byste se kvůli tomu zdráhaly vdát? Ne dcery, můj úděl je pro vás příliš trpký. Hospodinova...
Růt 1:20...Ona však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale spíš Mara, Zatrpklá - tak trpký úděl mi Všemohoucí...
Růt 2:2...sbírat klasy za někým, kdo mi to dovolí?" "Jdi dcero," odpověděla Noemi. Šla tedy, a když přišla na...
Růt 2:21...‚Drž se mých služebníků, dokud nesklidí celou moji úrodu.'" Noemi své snaše Rút odpověděla: "Dobře, že...
Růt 3:1...Noemi pak řekla: "Musím ti najít domov dcero, abys byla šťastná. Víš, že Boáz, s jehož...
Růt 4:14... který ode dneška nenechá bez příbuzného.   v Izraeli jméno! On vrátí do života a ve stáří se o...
1. Samuel 2:1...roh pozvedám. Svým protivníkům se teď zasmějimou radostí je spása tvá. Není svatého kromě Hospodina, ne,...
1. Samuel 2:16..." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece  zapálit tuk; potom si vezmi, co chceš," kněz odpovídal:...
1. Samuel 2:24...se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji! Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid!...
1. Samuel 2:29...ohnivé oběti synů Izraele. Proč tedy pošlapáváte  oběti a dary, které jsem určil Příbytku? Svých synů si...
1. Samuel 2:30...jsem, že tvůj dům a tvůj otcovský rod zůstanou službě navěky. Teď ale Hospodin praví: V žádném případě!...
1. Samuel 2:35...vzbudím věrného kněze, který bude jednat podle ho srdce a podle duše. Jemu zbuduji trvalý dům a...
1. Samuel 6:20...před Hospodinem, tak svatým Bohem? A ke komu  zamířit od nás?" Vyslali tedy posly k obyvatelům...
1. Samuel 9:13... Lidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on  obětní hod požehnat. Teprve pak se pozvaní dají do jídla...
1. Samuel 12:2...tedy povede král. jsem starý a šedivýmoji synové jsou mezi vámi. Vedl jsem vás od svého mládí ...
1. Samuel 14:45..." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že  zemřít? Ten, který Izraeli získal to veliké vítězství?...
1. Samuel 15:11...za krále, protože se ode odvrátil a nevyplnil  slovo." Samuel vzplanul hněvem a celou noc volal k...
1. Samuel 16:22..." u David zůstane ve službě, neboť získal mou přízeň." Kdykoli potom na Saula přišel ten duch od Boha...
1. Samuel 17:46... které jsi urážel. Dnes Hospodin sevře do  ruky, zabiju a useknu ti hlavu. Mrtvoly filištínského...
1. Samuel 18:17...boje i zpět. Saul jednou Davidovi řekl: "Tady je  starší dcera Merab, dám ti ji za ženu. Jen buď mým...
1. Samuel 18:22...potají Davidovi: Jen se podívej, král   rád a všichni jeho dvořané milují. Teď se můžeš stát...
1. Samuel 20:6... do pozítří večer. Pokud si tvůj otec všimne  nepřítomnosti, řekneš: ‚David prosil o svolení, aby...
1. Samuel 20:32...ho nech zajmout, protože musí zemřít!" "A proč  zemřít?" zeptal se Jonatan svého otce Saula. "Co...
1. Samuel 21:16...Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodítem tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu...
1. Samuel 22:3...a požádal moábského krále: "Mohli by můj otecmou matkou přijít k vám, dokud nepoznám, jak se mnou Bůh...
1. Samuel 22:15...poprvé? Jistěže ne. král svého služebníka ani  příbuzné neobviňuje, neboť tvůj služebník o celé věci...
1. Samuel 23:12... David se tedy zeptal: "A vydali by Keilští muže Saulovi do rukou?" "Ano, vydali," odpověděl...
1. Samuel 24:16...a rozsoudí s tebou. pohlédne a ujme se  pře a obhájí před tebou!" Když David domluvil tuto...
1. Samuel 24:22...mi teď přísahej při Hospodinu, že nevyhladíš  potomstvo, tu nebudu, a nevymažeš jméno z mého...
1. Samuel 25:21...- vůbec nic se mu neztratilo, a teď mi za mou dobrotu oplácí zlem. Bůh Davida potrestá a ještě mu...
1. Samuel 25:24...k zemi. Padla mu k nohám a zvolala: "Je to jen  vina, pane můj! Ale dovol, prosím, své služebnici...
1. Samuel 25:25...laskavě slova. Kéž si můj pán vůbec nevší toho ničemy Nábala. Jak se jmenuje, takový i je -...
1. Samuel 26:11...Vezmi raději to kopí i džbán na vodu, co  u hlavy, a pojďme pryč." A tak David vzal Saulovi od...
1. Samuel 26:20... Jako by řekli: ‚Běž sloužit cizím bohům!' Kéž  krev neskropí zem daleko od Hospodinovy tváře. Vždyť...
2. Samuel 1:9...a on mi řekl: ‚Pojď sem a dobij . Smrt   ve spárech, ale život ještě neopouští.' A tak jsem...
2. Samuel 3:14...posly k Saulovu synu Iš-bošetovi: "Vrať mi mou ženu Míkal, kterou jsem si zasnoubil za stovku...
2. Samuel 3:28... Když se o tom doslechl David, prohlásil: " království jsme před Hospodinem navěky nevinní, pokud...
2. Samuel 3:39...tak bezmocný! Tito muži, synové Ceruji, jsou nad  síly. Zločinci za jeho zločin odplatí Hospodin!" Když...
2. Samuel 6:12...truhle požehnal dům Obed-edoma i všechno, co ." David tedy radostně vykročil, aby nechal Boží truhlu...
2. Samuel 10:11...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
2. Samuel 13:5...podívat otec, řekneš mu: Kdyby tak mohla přijít  sestra Támar a nakrmila . Připravila by jídlo tady u...
2. Samuel 13:6...král, Amnon mu řekl: "Kdyby tak mohla přijít  sestra Támar, připravit mi tu pár srdíček a nakrmit ."...
2. Samuel 13:20... její bratr. "Zatím o tom ale musíš mlčet sestro - vždyť je to tvůj bratr. Neber si to tak." Támar...
2. Samuel 14:3...ke králi a tohle mu povíš." A Joáb ji naučil, co  říkat. A tak ta tekojská žena šla za králem. Padla tváří...
2. Samuel 14:30..."Víte, že Joábovo pole sousedí s mým na něm ječmen; jděte a zapalte mu ho." A tak Abšalomovi...
2. Samuel 16:9...Abišaj, syn Ceruji, tehdy řekl králi: "Proč  tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu...
2. Samuel 16:12...to Hospodin přikázal. Snad Hospodin pohlédne na  trápení a odplatí mi za ty dnešní nadávky dobrodiním."...
2. Samuel 18:18...života nechal v Královském údolí postavit patný sloup. Říkal totiž: "Nemám syna, aby připomínal ...
2. Samuel 18:26...osamělý běžec!" zavolala na strážného. "I ten  dobrou zprávu," odpověděl král. "Vidím, jak běží ten...
2. Samuel 19:13...při králově návratu domů? Jste bratři krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední?...
2. Samuel 19:14...A pokud jde o Amasu, tomu vyřiďte: Nejsi snad  krev a tělo? Bůh potrestá a ještě mi přidá, jestli...
2. Samuel 20:11...mužů stál nad tím mrtvým tělem a volal: "Kdo  rád Joába a kdo je pro Davida - za Joábem!" Amasa zatím...
2. Samuel 22:2... zpíval David Hospodinu tuto píseň: Hospodin je  skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je skála, v něm...
2. Samuel 22:3...je skála, tvrz a záchrana! Můj Bůh je  skála, v něm úkryt nalézám, můj štít, roh vítězství, můj...
2. Samuel 22:7...Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel  volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla,...
2. Samuel 22:19...silnějším, než jsem byl. Přepadli v den  bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu,...
2. Samuel 22:20...podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za...
2. Samuel 22:21..., vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
2. Samuel 22:25...jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za moji čistotu před jeho očima. Ty,...
2. Samuel 22:29...však hledíš ponížit. Ty, Hospodine, jsi přece mou svící, sám Hospodin mi září v tmách. S tebou vyrazím...
2. Samuel 22:33...Bůh vyzbrojuje silou, otvírá dokonale cestu mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny...
2. Samuel 22:34...mou, Mým nohám udílí hbitost laní, staví na  výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají...
2. Samuel 22:35...nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk...
2. Samuel 22:37...abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,...
2. Samuel 22:40...jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
2. Samuel 22:47... vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh...
2. Samuel 24:13...pronásledován a prchat před nepřáteli? Anebo  být ve tvé zemi tři dny mor? Teď se rozmysli a uvaž, jak...
2. Samuel 24:17...tyto ovečky? tvá ruka dolehne na a na mou rodinu!" Ještě téhož dne k Davidovi přišel Gád se...
1. Královská 1:33..."Vezměte s sebou služebníky svého pána, posaďte ho syna Šalomouna na moji mulu a dovezte ho k prameni...
1. Královská 1:51...před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále Šalomouna...
1. Královská 2:22...Šunemitku Abišag?" odpověděl král Šalomoun. "To pro něj rovnou žádej království! Vždyť je to...
1. Královská 3:14... A budeš-li chodit po mých cestách a dbát na  zákony a nařízení, jako to dělal tvůj otec David, dám ti...
1. Královská 3:26...nad jejím synem. Ta druhá ale řekla: "Nebude moje ani tvoje. Sekejte!" Král tehdy rozhodl: "Nezabíjejte...
1. Královská 3:28... pojala je před králem bázeň. Viděli totiž, že  v sobě Boží moudrost, aby vynášel soud. Tak tedy král...
1. Královská 5:20...Prosím, nech tedy pro v Libanonu kácet cedryMoji služebníci budou pomáhat tvým a mzdu tvých služebníků...
1. Královská 6:12...jde o chrám, který stavíš: Budeš-li dodržovat  zákony, vykonávat úsudky a věrně plnit příkazy,...
1. Královská 8:16...město k postavení chrámu, v němž by zůstávalo  jméno. Vyvolil jsem však Davida, aby vedl Izrael.' Můj...
1. Královská 8:29...chrámu, k místu, o němž jsi řekl: ‚Tam bude  jméno.' Kéž nasloucháš modlitbě, již se tvůj služebník...
1. Královská 8:59...i pravidla, která dal našim otcům. A tato  slova, jimiž jsem Hospodina prosil o milost, kéž jsou...
1. Královská 9:3... který jsi vystavěl, aby tam navěky zůstávalo  jméno. oči i srdce tam zůstanou navždy. Budeš-li...
1. Královská 9:4...konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat  ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království...
1. Královská 9:6...ty a tvoji synové odvrátíte a nebudete dodržovat  přikázání a ustanovení, jež jsem vám svěřil, ale půjdete...
1. Královská 11:11...Hospodinův zákaz nedodržel. Proto Hospodin Šalomounovi řekl: "Protože je to s tebou takové, že jsi...
1. Královská 11:21...i jeho vojevůdce Joáb. "Propusť zpět do  vlasti," požádal tehdy faraona. "Co ti u schází, že...
1. Královská 11:28... Jeroboám byl schopný mladík, a když si Šalomoun všiml, jak se k dílu, svěřil mu všechnu pracovní...
1. Královská 11:33...a nedělal, co je v mých očích správné; nedbal na  ustanovení a pravidla, jako to dělal jeho otec David....
1. Královská 11:34...Davidovi, kterého jsem vyvolil a který dodržoval  přikázání a ustanovení. Království pak vezmu z ruky jeho...
1. Královská 11:36...jeden kmen nechám jeho synovi. Postarám se, aby mu služebníku Davidovi po všechny dny zářila svíce v...
1. Královská 11:38... dělat, co je v mých očích správné, a dodržovat  ustanovení a přikázání, jako to dělal můj služebník...
1. Královská 13:31... do hrobu, kde je pochován Boží muž. Uložte  kosti k jeho kostem. To slovo, které na Hospodinův...
1. Královská 14:2...ženě: "Jdi, převlékni se, aby nepoznali, že jsi moje žena, a vydej se do Šíla. Tam je totiž prorok Achiáš,...
1. Královská 14:8...tys nebyl jako můj služebník David. On dodržoval  přikázání, následoval celým srdcem a konal jen to, co...
1. Královská 17:1...v těchto letech nebude rosa ani déšť - jedině na  slovo." Potom dostal slovo...
1. Královská 19:4...Vezmi si můj život. Nejsem o nic lepší než moji otcové." Pak si pod tím jalovcem lehl a usnul. Vtom se...
1. Královská 19:6..."Vstaň a jez!" Rozhlédl se tedy a hle - u hlavy  chlebové placky a džbán vody. Najedl se, napil a znovu...
1. Královská 20:7...chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro  ženy a děti i pro stříbro a zlato, neodmítl jsem mu...
2. Královská 3:12... který líval vodu na ruce Eliášovy." "Ten  slovo Hospodinovo," odpověděl Jošafat. Vydali se tedy...
2. Královská 4:1...Hospodina. Teď ale přišel věřitel a chce si oba  chlapce odvést jako otroky!" "Co pro tebe mohu udělat?"...
2. Královská 4:10... Dáme mu tam postel, stůl, židli a svícen,   kde odpočívat, když k nám přijde." Jednoho dne si tam...
2. Královská 4:19...šel za otcem na pole. Tam ale začal naříkat: "Moje hlava! Moje hlava!" "Odnes ho k matce," řekl otec...
2. Královská 4:27...aby ji odstrčil, ale Boží muž mu řekl: "Nech ji v duši hořkost. Hospodin mi to ale zatajil a nic mi o...
2. Královská 4:29...nikoho nezdrav a ani na pozdrav neodpovídejMou hůl pak polož chlapci na tvář." Chlapcova matka ale...
2. Královská 5:18...Rimonova chrámu, aby se tam klaněl, opírá se rámě, takže i se musím v Rimonově chrámu poklonit....
2. Královská 6:30...roucho. Jak obcházel hradby, lidé si všimli, že  na holém těle pytlovinu. " Bůh potrestá a ještě mi...
2. Královská 10:16...ho k sobě na vůz a řekl: "Pojeď se mnou a sleduj mou horlivost pro Hospodina!" A tak jeli spolu v jeho voze....
2. Královská 17:13..."Odvraťte se od svých zlých cest a dodržujte  přikázání a ustanovení! Tak to stojí v celém Zákoně,...
2. Královská 18:29...praví král: Nenechte se od Ezechiáše klamat. Z  ruky vás vysvobodit nemůže! Nenechte se od Ezechiáše...
2. Královská 18:34...země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chatu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu, Heny a Ivy?...
2. Královská 18:35...svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu...
2. Královská 20:9...znamení od Hospodina, že vykoná, co ti slíbil stín postoupit o deset stupňů, nebo se o deset stupňů...
2. Královská 23:27... i chrám, o němž jsem řekl, že tam bude zůstávat  jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal -...
1. Letopisů 4:10...k Bohu Izraele: "Kéž bys mi požehnal a rozšířil  území! Kéž by tvá ruka byla se mnou a chránila od...
1. Letopisů 12:33...- muži, kteří pochopili dobu a věděli, jak se  Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených...
1. Letopisů 14:11...David řekl: "Jako proráží vodní proud, tak Bůh mou rukou prolomil řady mých nepřátel." Proto nazvali to...
1. Letopisů 16:22...jim ublížit. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Zpívej...
1. Letopisů 19:12...Amoncům. Joáb mu řekl: "Budou-li Aramejci nad  síly, přijdeš mi na pomoc. Budou-li Amonci nad tvé síly,...
1. Letopisů 21:3...tvoji poddaní? Proč to chce můj pán udělat? Proč  být na Izrael uvalena vina?" Proti královskému slovu ale...
1. Letopisů 21:17... Bože můj, tvá ruka dolehne na a na mou rodinu! Jen ta rána nepadá na tvůj lid!" Hospodinův...
1. Letopisů 22:5...cedrového dřeva). David si řekl: "Můj syn Šalomoun je mladý a nezkušený, a ten dům, který se vystavět...
1. Letopisů 28:7...upevním navěky, bude-li spolehlivě plnit  přikázání a zákony, jak se to děje dnes.' Před zraky...
2. Letopisů 2:4...navěky uloženo. Chrám, který chci postavit být veliký, neboť náš Bůh je veliký nade všechny bohy....
2. Letopisů 2:8...dostatek dřeva, neboť chrám, který chci stavět být veliký a podivuhodný. Tvým dřevorubcům dodám 20 000...
2. Letopisů 6:5...město k postavení domu, v němž by zůstávalo  jméno, ani jsem nevyvolil nikoho, aby se stal vůdcem...
2. Letopisů 6:6...Vyvolil jsem však Jeruzalém, aby v něm zůstávalo  jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.'...
2. Letopisů 7:14... Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jnem, pokoří a bude se modlit, bude hledat mou tvář a...
2. Letopisů 7:15...jejich hřích a uzdravím jejich zem. Ano oči budou otevřené a uši nakloněné k modlitbě z...
2. Letopisů 7:16...jsem tento dům vyvolil a posvětil, aby v něm  jméno zůstalo navěky. oči i srdce tam zůstanou...
2. Letopisů 7:17...a konat vše, co jsem ti přikázal, a dodržovat  ustanovení i pravidla, potvrdím trůn tvého království...
2. Letopisů 8:11...paláce, který pro ni postavil. Prohlásil totiž: " žena nemůže bydlet v domě izraelského krále Davida,...
2. Letopisů 15:7...však vzchopte a nepolevujte, vždyť vaše námaha  odplatu." Když Asa uslyšel tato slova, proroctví z úst...
2. Letopisů 25:5...životem za svůj vlastní hřích." Amaciáš shroždil Judu, seřadil je podle otcovských rodů a celého Judu...
2. Letopisů 25:16...poradil a zahladí , protože si vedeš svou a na moji radu nedbáš." Judský král Amaciáš se pak poradil a...
2. Letopisů 29:11... aby od nás odvrátil svůj planoucí hněv. Synové moji, neberte to teď na lehkou váhu. Hospodin vás přece...
2. Letopisů 32:13...pálit oběti!' To nevíte, co jsem provedl moji otcové všem okolním národům? Dokázali snad jejich...
2. Letopisů 32:14...země z mých rukou? Kdo z bohů těch národů, které moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých...
2. Letopisů 32:15...ani království nedokázal vysvobodit svůj lid ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z ruky...
2. Letopisů 32:17...bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid ruky, tak svůj lid z ruky nevysvobodí ani Bůh...
2. Letopisů 32:31...v zkoušce nechal, aby se poznalo, co všechno  v srdci. Ostatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou...
2. Letopisů 33:4...chrámu, o kterém Hospodin prohlásil: " jméno bude v Jeruzalémě navěky." Na obou nádvořích...
Ezdráš 7:13... dokonalý pokoj. Tímto nařizuji, že každý, kdo říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů -...
Ezdráš 10:2...s cizinkami z okolních národů. Přesto však  Izrael ještě naději. Zavážeme se teď před naším Bohem,...
Nehemiáš 1:9...ale ke mně navrátíte a budete zachovávat a plnit  přikázání, pak i kdybyste byli zahnáni na sám konec...
Nehemiáš 6:7... aby o tobě v Jeruzalémě hlásali: ‚Judsko  krále!' Král se o tom všem určitě dozví, proto přijď a...
Nehemiáš 6:13...jim dal příležitost k pomluvám, aby očernili  jméno. Pamatuj, Bože můj, na Tobiáše a Sanbalata i na...
Nehemiáš 13:14... Pamatuj za to na , Bože můj, a nevymaž mou oddanost, kterou jsem prokazoval domu svého Boha a jeho...
Ester 1:15...králi a zaujímali přední místa v říši): "Jak se  podle práva naložit s královnou Vašti za to, že...
Ester 4:8...ukáže Ester a všechno poví. vzkáže, že  jít za králem orodovat u něj za svůj národ a vyprosit...
Ester 4:16...na to Mordechajovi odpověděla: "Jdi a shroždi všechny Židy v Súsách. se za mne postí tři dny -...
Ester 5:7...Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." " přání?" odvětila Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě...
Ester 5:8...Ester. "Co žádám? Ráčí-li král laskavě vyhovět mu přání a splnit mou žádost, nechť král přijde s Hamanem...
Ester 5:11... a vykládal jim, jaký je proslulý boháč a kolik  synů a čím vším ho král poctil a vůbec jak ho král...
Ester 6:6... Když Haman vešel, král se ho zeptal: "Co se  udělat, když král chce někoho vyznamenat?" Haman si...
Ester 7:3...královna Ester, "daruj mi prosím život - to je  přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid...
Ester 8:6...říše. Jak bych se mohla dívat na pohromu, která  potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých...
Ester 9:24...vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je  zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále, a ten vydal...
Job 1:5...z nich zápalné oběti, neboť si říkal: "Co když  děti zhřešily a v duchu zlořečily Bohu." Tak to Job...
Job 1:10...jsi kolem něj, kolem jeho domu a kolem všeho, co , nepostavil hradbu ze všech stran? Všemu, co dělá,...
Job 1:11...ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co  - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá,"...
Job 1:12...dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno, co , je ve tvé moci. Jeho samotného se ale nedotkneš!" A...
Job 2:4..." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a...
Job 3:10...vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v lůnu nezhynul?...
Job 5:16... zachrání je z jejich mocného sevření. Chudák  věru naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je...
Job 6:2...na to řekl: "Kéž by se  muka dala zvážit, na váhy kéž by se vešla bída ! Byla...
Job 6:5...obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když  dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení? Copak se ...
Job 6:6...krmení? Copak se mdlé jídlo bez soli? Copak  nějakou chuť sliz? Tyto věci se mi z duše protiví, z...
Job 6:8... z takového jídla je mi k zvracení! Kéž by se  přání konečně splnilo, kéž by Bůh naplnil mou naději -...
Job 6:12...Copak ještě něco čeká v životě? Copak je  síla z kamene? Copak je tělo bronzové? Copak si mohu...
Job 7:6...kůži mám zhnisané. Jak tkalcovský člunek utekly  dny a bez naděje skončily. Pamatuj, Bože, můj život je...
Job 7:7... Pamatuj, Bože, můj život je pouhý vzdech oči nikdy štěstí nespatří. Nezahlédne oko, které...
Job 7:16...oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořilm toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen...
Job 7:21...břemenem? Proč neodpustíš můj hřích, proč   viny nezbavíš? Brzy ulehnu do prachu; budeš hledat...
Job 9:4...k soudu, z tisíce otázek by nezodpověděl jednu hlubokou moudrost a nesmírnou sílu - uspěl snad někdy,...
Job 9:17... Rozdrtil by vichřicí, pro nic za nic by  rány rozmnožil. Nenechal by ani nadechnout, nasytil...
Job 9:20...na soud? Kdo ho předvolá? I kdybych byl nevinný ústa odsoudí; i kdybych byl bezúhonný, řekne, že jsem...
Job 9:25...a když ne on, kdo pak? Rychleji než běžec utekly  dny, šťastné nebyly, teď jsou pryč. Jak rákosové čluny...
Job 11:2...Naámský mu na to řekl: " ta spousta slov zůstat bez odpovědi? se dát za pravdu...
Job 11:4...Že nikdo neztrestá tvé rouhání? Říkal jsi Bohu: ‚ přesvědčení je ryzí, jsem před tebou zcela bez vady.'...
Job 12:13... patří rozumnost k dlouhému věku? Bůh - ten  moudrost a také moc, patří mu prozřetelnost a rozumnost....
Job 13:6...konečně umlkli, vzbudili byste dojem moudrostiMoji námitku teď tedy poslyšte, věnujte pozornost mým...
Job 13:13... teď promluvit chci , pak se stane, co  se stát. Proč kůži na trh nosit chci a vlastní život...
Job 13:27...klády, na každém kroku na dohlížíš, značíš si moje šlápoty! Člověk se rozpadá jak něco shnilého, jako...
Job 14:1...když roucho žere mol. Smrtelník z ženy zrozený  jen pár dnů - a plných trápení. Jako květ vzejde a...
Job 14:7...být, si užije život jako nádeník! Strom, ten  aspoň naději: Když bude poražen, znovu vyraší, nic...
Job 14:16...po díle svých rukou by ses roztoužil. Ačkoli teď  kroky počítáš, pak bys na můj hřích nečíhal. Do měchu...
Job 14:17...bys na můj hřích nečíhal. Do měchu zapečetil bys  přestupky a moje viny přikryl bys. Jako se však hora na...
Job 15:2...Temanský mu na to řekl: " mudrc hlásat jalové názory, v nitru se nadouvat větrem...
Job 15:3...názory, v nitru se nadouvat větrem východním se hádat slovy bez smyslu a řečmi bez užitku? Ty ale...
Job 15:21...spočteny. Děsí se toho, co mu v uších zní, když  klid, napadá ho útočník. Nevěří, že by unikl temnotě,...
Job 16:6... slova mých rtů by byla útěchou. Mluvím-li bolest se nemírní, mlčím-li, v čem se mi uleví? Teď jsi...
Job 16:7...Teď jsi , Bože, opravdu vysílil. Zničils nejbližší! Vrásky na mém těle svědčí proti mně, ...
Job 16:8...vysílil. Zničils i nejbližší! Vrásky na m těle svědčí proti mně, vyhublost vstává a obviňuje...
Job 16:13... deštěm střel. Bez milosti seká do slabinmou žluč nechá stříkat po zemi. Dává mi jeden úder za...
Job 16:17... stín smrti mi leží na víčkách. přece nem na rukou násilí, modlitba je bez poskvrny! Země,...
Job 16:18... modlitba je bez poskvrny! Země, nepřikrývej moji krev, můj křik odpočinku nedojde! Mám svědka v nebi...
Job 17:1...na cestu, z níž se nevrátím. Dech opouští dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se mnou ale...
Job 17:9...Spravedlivý ale jde svou cestou dál, kdo  čisté ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichni, zkuste...
Job 17:11...to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu dny uplynuly i s mými úmysly, touhy mého srdce se...
Job 17:13...den, v temnotě říkají: ‚Světlo blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotě,...
Job 17:15...červy svou matkou a sestrami - kde potom bude ta  naděje? Ta naděje - kdo ji zahlédne? Sestoupí se mnou...
Job 19:2...na to řekl: "Jak dlouho budete mou duši trápit a svými řečmi ubíjet? Hanobíte ...
Job 19:4...urážet? Pokud jsem opravdu v něčem pochybil, do  chyby vám není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mne a...
Job 19:5...není nic. Pokud se chcete povyšovat nade mnemoji potupu proti mně obracet, pak vězte, že Bůh mi ublížil...
Job 19:8... a právo nikde. Cestu mi zazdil - neprojdu, na  stezky vrhl temnotu. Mou čest ze mne strhl jako plášť a...
Job 19:9...mi zazdil - neprojdu, na stezky vrhl temnotuMou čest ze mne strhl jako plášť a korunu mi z hlavy sňal....
Job 19:10...sňal. Boří ze všech stran, dokud nezajdumou naději vyvrací jako strom z kořenů. Svým hněvem srší...
Job 19:13...kolem dokola. Mým vlastním bratrům odcizilmoji známí se ke mně neznají. Příbuzní i přátelé nechali...
Job 19:15... nechali, zapomněli na i hosté . I  služebnice mají za cizince, dívají se na jako na...
Job 19:17...úpěnlivě prosím jej. Můj dech je odporný manželce, hnusím se své vlastní rodině. Pohrdají mnou i...
Job 19:19... nadávají mi. Spřízněným duším jsem odpornýmoji milovaní zavrhli. Nejsem nic než kost a kůže, zbyly...
Job 19:23...ten hon, nemáte ještě mého masa dost? Kéž by  slova byla sepsána, kéž by jak nápis byla vyryta olovem...
Job 22:2...Temanský mu na to řekl: " snad Bůh nějaký prospěch z člověka? Že by mu chytrák...
Job 22:3...Copak tvá spravedlnost Všemohoucího zají? Žiješ-li bezúhonně, co z toho ? Že by se o tvou...
Job 23:2...na to řekl: "I dnes je  žaloba plná trpkosti, jeho ruka drtí i přes ...
Job 23:10... míří-li k jihu, ho nespatřím. Zato on zná  cesty i zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší...
Job 23:11...zastávky; ukážu se jako zlato, vyzkouší noha se přidržela jeho šlépějí, sledoval jsem jeho cestu...
Job 23:16...vyděšen, když na něj myslím, hrozím se! Bůh   srdce ochromil, Všemohoucí vyděsil. Ještě jsem ale...
Job 24:25... Což to tak není? Kdo ze lži usvědčí? Kdo moji výpověď může vyvrátit?" Bildad Šuchský mu na to...
Job 27:8...a ti, kdo napadají, jako zločinci! Copak  bezbožný nějakou naději, když ho Bůh zabíjí, obírá o...
Job 28:1... s pískotem vyžene ho z jeho domova.'" Stříbro  své naleziště, zlato místo, kde čistí se. Železo lidé...
Job 29:3...Bůh bděl nade mnou, kdy jeho lampa svítila nad mou hlavou a v jeho světle jsem chodil tmou! Jako tenkrát v...
Job 29:5...přítelem, kdy ještě Všemohoucí býval se mnou děti všude kolem . Tenkrát se kroky koupaly ve...
Job 29:6...se mnou a děti všude kolem . Tenkrát se  kroky koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy...
Job 29:19...hnízdě, mých dnů bude jak písku u moře kořeny budou sahat k vodě, rosa bude nocovat v ...
Job 29:20...sahat k vodě, rosa bude nocovat v koruně sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce...
Job 29:21....' Naslouchali mi napjatě, tiše očekávali rady . Neměli co dodat po mém slově, řeč je svlažovala jako...
Job 29:22... tiše očekávali rady . Neměli co dodat po m slově, řeč je svlažovala jako krůpěje. Čekávali na...
Job 29:24... na jarní vláhu čekali dychtivě. Když jsem se usl na , nemohli uvěřit, světlo tváře nechtěli...
Job 30:12...i oni odhodili všechny zábrany. Lůza povstává po  pravici, nohy mi chtějí podrazit, připravují cesty, aby...
Job 30:13...podrazit, připravují cesty, aby zničiliMou stezku rozkopali, na mojí zkáze pracují a nikdo jim v...
Job 30:15...valí troskami. Všechny ty hrůzy se na vrhlymou důstojnost jako by vichr uchvátil, jak oblak rozplynulo...
Job 30:27... přišlo zlo, namísto světla temno přepadlo nitro bouří, nedá se utišit, dostihly dny soužení....
Job 30:29...ve chmurách, přede všemi vstávám a naříkám vytí připomíná šakaly, vydávám skřeky se pštrosy. Kůže...
Job 30:31... v kostech mi plane horečka. Truchlivě zvučí moje citera, z píšťaly se line pláč. Vstoupil jsem do...
Job 31:4...pohromu pachatelům zla? Copak Bůh nehledí na  cesty, copak nepočítá všechny kroky? Jestli jsem v...
Job 31:6... Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí nevině! Jestli noha z cesty zabloudila, jestli ...
Job 31:7...váze poctivé, se ubezpečí o nevině! Jestli  noha z cesty zabloudila, jestli srdce odešlo za očima...
Job 31:8...- pak co zaseji, sní někdo jiný, jsou  ratolesti vykořeněny! Jestli jsem se v srdci dal něčí...
Job 31:10... jestli jsem číhal u dveří přítele - pak   žena pro jiného mele, s jdou jiní do postele! Byl...
Job 31:21... když se vlnou mých ovcí zahříval? Jestli  ruka někdy napadla sirotka, protože jsem viděl, že soud...
Job 31:22...na - pak mi vyrvou paži z ramena, je  ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál,...
Job 31:38...vypovím, předstoupím před něj jako princ! Jestli  půda křičí proti mně a její brázdy pláčí společně,...
Job 32:19...všechny vnitřnosti. Jak víno bez průduchu jsou  útroby, jak nové měchy plné k prasknutí. Musím promluvit...
Job 33:1...rychle odstranil! Tak tedy, Jobe, slyš mou řeč, všemu, co říkám, dobře naslouchej. Pozor, ústa...
Job 33:3...mi začínají proudit z jazyka. Z upřímného srdce  řeč pramení, rty vyjevují čisté poznání. Duch Boží ...
Job 33:8... Na vlastní uši jsem slyšel říct, co jsi přítomnosti prohlásil: ‚Jsem zcela ryzí, nijak jsem...
Job 33:19...šíp. Anebo ho na lůžku trestá bolestí, takže  v kostech stálé hlodání, se mu pokrm k smrti protiví...
Job 34:2...Elihu mluvil dál: "Slyšte  slova, mudrci, vy znalci, naslouchejte mi. Vždyť ucho...
Job 34:6... I když jsem poctivý, jsem brán za lháře rány se nehojí, jsem nic neproved!' Je snad Jobovi...
Job 34:10...o Boží oblibu!' slyší každý, kdo rozum : Bůh přece nic zlého nedělá, Všemohoucímu je křivda...
Job 34:16...pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátiloš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak...
Job 34:33...mne, a pokud jsem křivdil, bylo to naposled.'  snad Bůh odplácet podle tebe, když se ti to nelíbí podle...
Job 36:4...přináším poznání, svého Stvořitele tu obhájím slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých...
Job 37:1...hněvem proti bezpráví! Při tom pomyšlení se  srdce děsí, jako by mi chtělo z hrudi vyskočit. Jen si...
Job 37:20...říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit se mu oznámit, že chci promluvit? Chce si někdo říkat o...
Job 38:2...promluvil k Jobovi z vichru: "Kdo to zatemňuje  záměry řečmi, v nichž není poznání? Jako muž si teď...
Job 38:28...opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit snad déšť otce? Kdo počal rosné krůpěje? Z kterého lůna...
Job 38:37...ibisovi dal, kdo vložil rozum do kohouta? Kdo  tu moudrost, aby mraky spočítal, kdo nebeské džbány může...
Job 39:8...poslouchat pokřik biřiců. Co najde v kopcích, to  za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti...
Job 39:11...za tebou orat v údolích? Spolehneš na něj, když  tolik síly? Svěříš mu snad své úkoly? Můžeš mu věřit, že...
Job 40:8... budu se ptát a ty poučíš: Chceš snad mou spravedlnost zpochybnit? Chceš odsoudit, abys byl...
Job 40:16...se trávou jako dobytče. Jen se podívej, jakou  sílu v bedrech, jak mocné svaly na břiše! Ocasem houpe...
Job 40:18...cedrem, šlachy na stehnech pevně spletené. Kosti  jako bronzové válce, končetiny jako tyče železné. On...
Job 40:23...je obklopen. Když řeka vzedme se, on se nelekne klid, i když mu Jordán k tlamě dosáhne. Kdopak ho může...
Job 41:16...těle, tvrdé jak slitina - nezachvějí se. Srdce  tvrdé na kámen, jak spodní žernov tvrdé je. Když se...
Job 42:3...nepřekazí tvé úmysly. Ptal ses: ‚Kdo to zastírá  záměry, a přitom nemá poznání?' Ano, mluvil jsem, o čem...
Žalmy 3:4...Ty však, Hospodine, jsi okolo štít, ty, Slávo , mou hlavu povznášíš. K Hospodinu jsem volal ze všech...
Žalmy 4:2... na strunné nástroje. Žalm Davidův. Odpověz na  volání, Bože, spravedlnosti! Uprostřed úzkosti ulev...
Žalmy 4:3...mnou, slyš modlitby! Jak dlouho, lidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se zabývat? séla...
Žalmy 4:4...Hospodin svého věrného vyvolil, Hospodin vyslyší moje volání! Ve svém rozčilení nehřešte, na lůžku...
Žalmy 4:8...Svou tvář nad námi, Hospodine, rozjasni!"  srdce plníš větší radostí, než když sklízejí zrní a víno...
Žalmy 5:2...zpěváka, na flétny. Žalm Davidův. Vyslyš  slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej volání...
Žalmy 5:3...slova, Hospodine, všimni si mého úpění! Vnímej  volání, můj Králi a Bože - k tobě se modlím! Ráno,...
Žalmy 6:10...mého pláče slyšel Hospodin! Hospodin vyslyšel moje žádosti, Hospodin přijímá modlitby! Jen se stydí...
Žalmy 7:6...a chytí protivník, pošlape můj život na zemimou čest v prachu vyválí! séla Povstaň, Hospodine, v...
Žalmy 9:4...jásám, tvému jménu, Nejvyšší, chci zazpívatMoji nepřátelé ustoupí a padnou, před tvojí tváří zahynou,...
Žalmy 9:14...mu není lhostejný! Smiluj se, Hospodine, hleď na  trápení, z ruky protivníků, z bran smrti vytrhni,...
Žalmy 10:13...ruku! Na utlačené se, Bože, rozpomeň! Proč se  ničema rouhat Bohu, v srdci si myslet, že na to...
Žalmy 13:4... odpověz mi, Hospodine, Bože můj! Rozjasni  oči, jako mrtvý neusnu! můj sok neřekne: " jsem...
Žalmy 13:5..." jsem ho porazil!" nepřátelé neslaví  selhání. Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou ...
Žalmy 13:6... Na tvoji lásku spoléhám, nad tvou spásou  srdce zajásá, Hospodinu svou píseň zazpívám: Jak...
Žalmy 16:4...se jejich krvavé úlitby, nevstoupí jejich jno na rty! Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece...
Žalmy 16:7...Hospodina, svého Rádce, velebím, i v noci učí  svědomí. Hospodina vidím před sebou napořád, je po ...
Žalmy 16:8... Hospodina vidím před sebou napořád, je po  pravici, nezakolísám. srdce je šťastné, můj jazyk...
Žalmy 16:9...sebou napořád, je po pravici, nezakolísám srdce je šťastné, můj jazyk zpívá, také tělo v...
Žalmy 16:10...tělo v bezpečí odpočívá. Nenecháš v hrobě duši mou, nevydáš jámě svého věrného! Stezku života jsi mi...
Žalmy 17:1...pravici! Modlitba Davidova. Slyš, Hospodinemou spravedlivou při, mému volání popřej sluch, vyslechni...
Žalmy 17:3...soud, tvé oči na právo dohlédnou! Zkoumals  srdce, v noci s' prověřil, tříbils a nenalezl nic....
Žalmy 17:5...ze tvých rtů, varoval jsem se cest zločinců kroky se držely tvých šlépějí, nohy neklesly. K tobě...
Žalmy 17:6...volám, Bože, ty mi odpovíš, své ucho nakloň mi slova slyš! Svou lásku, Zachránce, prokaž svou pravicí...
Žalmy 18:2...i z ruky Saulovy. Miluji , Hospodine, sílo ! Hospodin je skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je ...
Žalmy 18:3..., Hospodine, sílo ! Hospodin je  skála, tvrz, záchrana! Můj Bůh je skála, v něm...
Žalmy 18:7...Bohu křičel jsem - on ve svém chrámu slyšel  volání, k jeho uším dolehl můj křik. Zem se třásla,...
Žalmy 18:19...silnějším, než jsem byl. Přepadli v den  bídy, Hospodin však podpíral, vyvedl na svobodu,...
Žalmy 18:20...podpíral, vyvedl na svobodu, uhájil , vždyť  rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za...
Žalmy 18:21..., vždyť rád! Hospodin odplatil mi za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou odměnil....
Žalmy 18:25...jsem se hříchů svých. Hospodin odměnil za moji spravedlnost, za čistotu mých rukou před jeho očima....
Žalmy 18:29...povýšených ale ponížíš. Ty, Hospodine, rozsvěcíš mou svíci, můj Bůh mi září v tmách. S tebou vyrazím proti...
Žalmy 18:33...Bůh vyzbrojuje silou, on činí dokonalou cestu mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny...
Žalmy 18:34...mou. Mým nohám udílí hbitost laní, staví na  výšiny. paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají...
Žalmy 18:35...nohám udílí hbitost laní, staví na výšiny paže učí, jak obstát v boji, ruce napínají i luk...
Žalmy 18:37...abys povýšil! Daroval jsi mým krokům volnost nohy nesklouznou. Stíhal jsem nepřátele, dostihl je,...
Žalmy 18:40...jsi vyzbrojil silou k boji, na kolena srážíš  soky přede mnou. Šíji mých nepřátel nastavil jsi mi, se...
Žalmy 18:47... vrávorají ven ze svých nor! Živ buď Hospodin skála buď požehnána, Bůh buď vyvýšen, záchrana! Bůh...
Žalmy 18:49... zprostřed nepřátel vyvádí. Pozvedáš nad  soky, před násilníkem zachráníš. Proto budu chválit...
Žalmy 19:15... své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v m srdci myšlení kéž se ti, Hospodine, zalíbí - skálo ,...
Žalmy 20:8...jiní zas v koně doufají, nám je nadějí náš Bůh jméno Hospodin! Oni klesají a hroutí se, my však stojíme...
Žalmy 22:2...můj, proč jsi opustil? Proč jsi tak daleko od  záchrany, daleko od slov mého sténání? Celé dny volám,...
Žalmy 22:9... tak mu pomůže, jen ho zachrání, když ho  tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna matky, u jejích...
Žalmy 22:10... když ho tak rád!" To ty jsi vyvedl z lůna  matky, u jejích prsů dals mi bezpečí. Na tebe odkázán...
Žalmy 22:15...řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti m vymknuté. srdce se vosku podobá, rozpustilo se v...
Žalmy 22:18... zlosyni. Ruce i nohy mi probodli, všechny  kosti se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje...
Žalmy 22:19...se dají spočítat! Dívají se na , zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine...
Žalmy 22:20... Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo , mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci...
Žalmy 22:21..., mi pospěš na pomoc! Vysvoboď od meče duši mou, z moci psů tu mou jedinou! Zachraň prosím před...
Žalmy 23:3...mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádímou duši obnovuje, po stezkách spravedlnosti vodí pro...
Žalmy 24:4... kdo stane na místě jeho svatosti? Ten, kdo  nevinné ruce a čisté srdce, kdo se neoddává marnostem a...
Žalmy 25:2... se zahanbení nedočkám, nade mnou nejásají moji soupeři! Žádný, kdo v tebe doufá, se hanby nedočká,...
Žalmy 25:11...těm, kdo plní jeho smlouvu a jeho zákony. Pro jno své, Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli...
Žalmy 25:12...člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již  si vyvolit. Takový prožije svůj život šťastně, jeho...
Žalmy 25:15...jeho smlouva jim dává poznání. K Hospodinu stále  oči hledí, on moje nohy z pasti vyprostí! Smiluj se,...
Žalmy 25:18...nosím si, vysvoboď z mých úzkostí! Hleď na mou bídu, na trápení, všechny hříchy odpusť mi....
Žalmy 25:20... jak prudkou nenávistí nenávidí ! Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem...
Žalmy 25:21...přímost kéž střeží , vždyť ty, Hospodine, jsi  naděje! Bože, vykup Izrael ze všech jeho soužení!...
Žalmy 26:2... Zkoumej , Hospodine, zkoušej , prověř  srdce i svědomí! Tvou lásku stále před sebou vidím,...
Žalmy 26:9... místo, kde zůstává sláva tvá! Mezi hříšníky mou duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají...
Žalmy 27:1...Hospodina velebím. Žalm Davidův. Hospodin je  světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je...
Žalmy 27:2...mít strach? Když na útokem táhnou bídáci, aby  tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami...
Žalmy 27:3...a padají. I když se proti mně vojsko utáboří srdce se toho neleká; i kdyby proti mně vypukla válka, i...
Žalmy 27:6...svého stanu a na skálu vyzdvihne. Tehdy  hlava bude vyvýšena nad nepřátele ze všech stran; v...
Žalmy 27:8... smiluj se nade mnou, vyslyš . O tobě přemítá  srdce, že říkáš: "Hledejte mou tvář!" Tvou tvář tedy...
Žalmy 27:9...služebníka v hněvu neodmítej, býval jsi přece mou pomocí! Nenechávej a neopouštěj, Bože záchrany!...
Žalmy 28:1... Žalm Davidův. K tobě, Hospodine, volám, skálo , přeruš své mlčení! Jestliže neodpovíš mi, podobný budu...
Žalmy 28:2...neodpovíš mi, podobný budu mrtvolám! Vyslyš  prosby, když k tobě volám, když ruce zvedám k tvé...
Žalmy 28:6... budovat. Požehnán buď Hospodin, že vyslyšel  prosby! Hospodin je síla a můj štít, na něj se v...
Žalmy 28:7...buď Hospodin, že vyslyšel prosby! Hospodin je  síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem...
Žalmy 30:2...budu, Hospodine, tys pozdvihl, nenechal jsi  nepřátele jásat nade mnou! Hospodine, Bože můj, k tobě...
Žalmy 30:4...jsem volal a tys uzdravil. Hospodine, duši mou jsi z hrobu vyvedl, oživil jsi , abych do jámy...
Žalmy 30:10...Pane můj, prosím o milost. Čemu prospěje prolití  krve? K čemu to bude, když padnu do jámy? Bude snad...
Žalmy 31:3...mi prosím ucho své, pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnou, opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi...
Žalmy 31:4... opevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece  skála a tvrz, pro své jméno veď a provázej. Vyveď...
Žalmy 31:5... z pasti, kterou mi nastražili, vždyť jsi mou posilou! Do tvých rukou svěřuji svého ducha, Hospodine,...
Žalmy 31:7... vykup ! Nesnesu ctitele marných nicotnostímou nadějí je Hospodin. Jásat a radovat se budu z tvé lásky...
Žalmy 31:8...a radovat se budu z tvé lásky, že jsi pohlédl na  trápení, žes poznal mou duši uprostřed úzkosti. Nevydáš...
Žalmy 31:10... je mi tak úzko, zármutkem oči hasnou mi, rovněž  duše, útroby! Můj život stravuje trápení, léta...
Žalmy 31:11... duše, útroby! Můj život stravuje trápení léta samé sténání, síla slábne strádáním, údy...
Žalmy 31:18... nejsem zahanben, Hospodine, když k tobě zní  volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu ...
Žalmy 31:23...očí tvých jsem zavržen!" Ty jsi však vyslyšel moje prosby, když k tobě volal jsem. Milujte Hospodina...
Žalmy 32:3...a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel kosti chřadly, když celé dny jsem naříkal. Tvá ruka...
Žalmy 32:4...naříkal. Tvá ruka tížila ve dne v noci, z  mízy stal se letní suchopár. séla Svůj hřích jsem však...
Žalmy 32:5...Hospodinu své zločiny!" a tys mi odpustil mou vinu a hřích. séla k tobě modlí se každý věrný,...
Žalmy 32:7...k nim nedosáhnou ani přívaly mocných vod. Ty jsi  skrýše, před úzkostí chráníš, vítězným jásotem ...
Žalmy 33:17... Kůň zklame, když půjde o záchranu, i když  sílu, nedá vyváznout. Hospodinův zrak patří těm, kdo ho...
Žalmy 35:9... je uloví, jen se zřítí do svého neštěstí duše však bude v Hospodinu jásat, radovat se bude z jeho...
Žalmy 35:10...jásat, radovat se bude z jeho záchrany. Všechny  kosti tehdy řeknou: "Kdo se ti, Hospodine, vyrovná?"...
Žalmy 35:17...Jak dlouho, Pane, se na to budeš dívat? Ochraň mou duši před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy!...
Žalmy 35:23...se mi, Pane můj! Probuď se, Bože můj, k mojí obhajobě, povstaň, Pane můj, na soudu! Ve své...
Žalmy 37:16...do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je lo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů....
Žalmy 37:21... Ničema dluží a nechce platit, spravedlivý však  soucit a rozdává. Požehnaní od Boha obdrží zemi, vyhnáni...
Žalmy 37:26...spravedlivý a jeho potomci že by žebrali. Stále  soucit a půjčuje druhým, požehnáním jsou i jeho potomci....
Žalmy 38:4...mně nenechal zdravé místo, můj hřích připravil  kosti o pokoj. provinění mi nad hlavu rostou, těžší,...
Žalmy 38:5...místo, můj hřích připravil kosti o pokoj provinění mi nad hlavu rostou, těžší, než unesu, je...
Žalmy 38:6...rostou, těžší, než unesu, je jejich břemeno vlastní bláznovství mi rány zasadilo, rány, jež páchnou...
Žalmy 38:8...se tak nízko, celý den v zármutku se potácím slabiny jsou v jednom ohni, jediné zdravé místo mi v...
Žalmy 38:10...sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o každé  touze, můj nářek před tebou není utajen. Srdce mi buší,...
Žalmy 38:11...není utajen. Srdce mi buší, síla se ztrácímoje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran...
Žalmy 38:12...opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítímoji příbuzní se drží vpovzdálí. Ti, jimž jde o můj život,...
Žalmy 38:21...mých zrádných nepřátel. Zlobou mi odplácejí za  dobrodiní, obviňují , když dobra držím se! Neopouštěj...
Žalmy 38:23...se mi, Bože můj! Pospěš mi na pomoc, Pane záchrano! Pro předního zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův...
Žalmy 39:8...Na co bych ještě, Pane můj, spoléhal? Všechna  naděje v tobě spočívá! Vyprosti ze všech mých...
Žalmy 39:13...člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš mou modlitbu, Hospodine, když křičím o pomoc, naslouchej....
Žalmy 40:3...křik. Z vlhké jámy vytáhl , z kalné bažiny nohy postavil na pevné skále, kroky upevnil. Do úst...
Žalmy 40:9..."Hle, přicházím, jako je o mně v Knize napsánoMou radostí je konat vůli tvou, tvůj Zákon, Bože můj, v...
Žalmy 40:13...stráž! Obklopily pohromy, jež nelze vypočístMoje viny dostihly, že přes nevidím - je jich víc,...
Žalmy 40:18...a ubohý - kéž bys na , můj Pane, pomyslel pomoc, záchrana jsi přece ty, Bože můj, prosím...
Žalmy 41:5...nade mnou, zhřešil jsem proti tobě, uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? ...
Žalmy 42:2...Korachových. Jako laň prahne po proudící vodě duše prahne, Bože, po tobě! Po Bohu, po živém Bohu,...
Žalmy 42:3... po tobě! Po Bohu, po živém Bohu, žízní duše : Kdy půjdu a spatřím Boží tvář? Ve dne i v noci jsou...
Žalmy 42:6...se zástup radoval. Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě...
Žalmy 42:7...budu děkovat, on je můj Bůh, záchrana! Duše  je ve mně sklíčená, proto na tebe vzpomínám v kraji...
Žalmy 42:9... v noci kéž jeho píseň se mnou zůstane - tak zní  modlitba k Bohu mého života! Zeptám se Boha, skály své:...
Žalmy 42:12..."Tvůj Bůh? Kde je?!" Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě...
Žalmy 43:2... před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh  posily - Proč jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským...
Žalmy 43:5...citeře, Bože, můj Bože! Proč jsi sklíčená, duše , proč jsi ve mně tak ztrápená? Spolehni na Boha - ještě...
Žalmy 44:16...námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a...
Žalmy 45:14...dcera ve vší slávě čeká v pokoji, svůj šat  zlatem protkaný. V barevném rouchu ji vedou ke králi, za...
Žalmy 46:5...jejíž proud blaží město Boží, kde svatý příbytek  Nejvyšší. Bůh je v tom městě, nic jím neotřese, Bůh je...
Žalmy 49:4... jste chudí nebo bohatí. Z mých úst teď moudrá slova zazní, rozumně srdce přemýšlí, své ucho...
Žalmy 50:5...i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shrožděte mi moje ctitele, ty, kteří skrze oběť jsou se mnou...
Žalmy 50:16...však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst proč bereš si? Vždyť přece...
Žalmy 50:17...bereš si? Vždyť přece nechceš dát se poučit slova za hlavu jsi zahodil. Vidíš-li zloděje, přátelíš...
Žalmy 51:3... ze své lásky, v hojném svém soucitu odstraň  poklesky. Důkladně omyj od mého provinění, od mého...
Žalmy 51:10...než sníh! Dej mi zas uslyšet radost a veselí údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od mého hříchu kéž...
Žalmy 51:11... údy zlámal jsi - kéž znovu tancují! Od ho hříchu kéž svou tvář odvrátíš, všechny viny kéž...
Žalmy 51:16...tobě vraceli. Smrtelné viny zbav , Bože, Bože  spásy, jazyk můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj,...
Žalmy 51:17...můj zpívá o tvé spravedlnosti! Pane můj, otevři  rty, ústa zvěstují tvé chvály! V oběti neměl bys...
Žalmy 51:18...V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti ji dalmoje zápaly bys nepřijal. Kajícný duch je Bohu nad oběti -...
Žalmy 54:4...své, v moci své buď mi obhájcem! Bože, slyš moji modlitbu, mým slovům popřej sluch. Cizáci povstali...
Žalmy 55:2...nástroje. Poučný žalm Davidův. Naslouchej, Bože modlitbě, před mojí prosbou se neskrývej, popřej mi...
Žalmy 55:17...plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude  záchrana. Večer i ráno, také v poledne úpím a sténám -...
Žalmy 55:19...- vyslyš ! Bůh vykoupí z tohoto boje, pokoj  duši dopřeje, i když jich tolik je proti mně! Bůh ...
Žalmy 56:3...na každý den útočí. Každý den deptají  moji protivníci, tak mnozí proti mně pyšně bojují. Kdykoli...
Žalmy 56:6...se nebojím, co by mi udělal smrtelník! Každý den  slova překrucují, přemýšlejí stále, jak mi uškodit....
Žalmy 56:7...stále, jak mi uškodit. Číhají tajně, sledují  kroky, po mém životě se sápají. Copak uniknou se svou...
Žalmy 56:9...ty pohany! Ty vedeš v patrnosti každý můj útěk slzy schovej do své lahvice - ty sám víš nejlépe, kolik...
Žalmy 56:10...víš nejlépe, kolik jich je! Nazpátek stáhnou se moji nepřátelé, když k tobě zavolám - v ten den. Vím totiž...
Žalmy 56:14...vděčné oběti. Vždyť jsi zachránil od smrti nohy od zvrtnutí, abych směl před Bohem stále choditve...
Žalmy 57:3...se, než zkáza pomine. K Bohu, k Nejvyššímu zní  volání, on se mnou dokoná své záměry! Z nebe pošle, aby...
Žalmy 57:4...své záměry! Z nebe pošle, aby zachránil pronásledovatele zastaví, séla svou lásku a věrnost Bůh...
Žalmy 57:7...celou zem! Nástrahu mým krokům připravilimou duši sklíčili. Jámu přede mnou vykopali, sami však do...
Žalmy 57:8...mnou vykopali, sami však do upadli. séla  srdce je, Bože, připraveno, připraveno je zpívat a hrát....
Žalmy 57:9... připraveno je zpívat a hrát. Probuď se konečněmoje slávo, probuď se, loutno a citero, vzbudím ranní...
Žalmy 59:10...pro smích, všem těm pohanům se vysmíváš. Ty jsi  síla, tebe vyhlížím, ty, Bože, jsi můj pevný hrad! Bůh...
Žalmy 59:17...lásku chci opěvovat od rána. Vždyť ty ses stal mou pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi síla,...
Žalmy 59:18...pevností, mým útočištěm v den soužení. Ty jsi  síla, tobě zazpívám, ty, Bože, jsi můj pevný hrad, Bože,...
Žalmy 60:9... Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je  helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na...
Žalmy 61:2...zpěváka, na strunný nástroj. Žalm DavidůvMoje volání slyš, Bože, mojí modlitbě naslouchej! Od konce...
Žalmy 61:6...stále, ve skrytu tvých křídel schovat se! séla  sliby, Bože, jistě slyšel jsi, ctitelům tvého jména dal...
Žalmy 62:2...zpěváka Jedutuna. Žalm Davidův. Jen v Bohu  duše odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je ...
Žalmy 62:3...odpočívá, od něj přichází záchrana. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu nikdy, on je můj pevný hrad!...
Žalmy 62:6...v srdci však srší kletbami!séla Jen v Bohu, duše , odpočívej, od něj přichází moje naděje. Jen on je ...
Žalmy 62:7... od něj přichází moje naděje. Jen on je  skála, moje spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu...
Žalmy 62:8...spása, nepadnu, on je můj pevný hrad! V Bohu je  spása, moje sláva; pevná skála, v Bohu je skrýše ....
Žalmy 63:2...poušti. Ty jsi můj Bůh, tebe hledám, Bože duše žízní po tobě! Po tobě dychtí tělo jak suchá...
Žalmy 63:4...kéž bych zakoušel! Lepší než život je láska tvá rty proto budou opěvat. Budu chválit po dobu...
Žalmy 63:6...po dobu života a ve tvém jménu ruce pozvedatMou duši nasytí lahodná hostina, hlasitou písní slaví...
Žalmy 63:8...nočním bdění o tobě přemýšlím. Vždycky jsi byl mou pomocí - zpívám ve stínu křídel tvých! K tobě jsem...
Žalmy 63:10...svou pravicí. Ti, kdo však usilují o zkázu  duše, sami se propadnou hluboko do země. Každý z nich...
Žalmy 66:19...neslyšel. Bůh však vyslyšel a popřál sluch  modlitbě! Bůh je požehnán - mou prosbu neodmítl, svou...
Žalmy 66:20...a popřál sluch modlitbě! Bůh je požehnánmou prosbu neodmítl, svou lásku mi neodňal! Zpívaný žalm...
Žalmy 68:14...I když vás k zemi skláněla břemena, křídla  holubice jsou stříbrem pokrytá, vaše perutě jsou ze...
Žalmy 69:6...co jsem neukradl, musím navracet! Ty, Bože, znáš moje bláznovství, viny před tebou se nikam neskryjí. ...
Žalmy 69:20..., vykup z moci nepřátel! Ty přece víšm ponížení, o všech těch urážkách a posměšcích - všechny...
Žalmy 70:6...jsem nuzný a ubohý, ke mně, můj Bože, pospíchej pomoc, záchrana jsi ty, Hospodine, prosím nemeškej! ...
Žalmy 71:3... zachovej, nakloň mi ucho své, zachraň Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl...
Žalmy 71:5... jenž páchá bezpráví! Vždyť ty, Hospodine, jsi mou nadějí, na tebe, Pane můj, spoléhám od mládí! Od svého...
Žalmy 71:6...z lůna matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje...
Žalmy 71:7...Mnozí mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se ústa tvou chválou naplní, abych...
Žalmy 71:8...znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž se  ústa tvou chválou naplní, abych mohl celý den...
Žalmy 71:10...jsem, když síly pozbývám, neopouštěj ! Vždyť moji nepřátelé mluví proti mně, ti, kdo špehují, spolu...
Žalmy 71:13...a potupou jsou přikryti ti, kdo usilují neštěstí! zatím budu doufat bez ustání, chválit ...
Žalmy 71:21... zpět vytáhneš z nejhlubších propastíMou vážnost znovu posílíš, vrátíš se, abys utěšil. ...
Žalmy 71:23... Svatý izraelský! Radostně ti budou zpívat  rty i moje duše, kterou jsi vykoupil. Můj jazyk stále...
Žalmy 71:24...zahanbeni, že se styděli ti, kdo usilovali neštěstí! Pro Šalomouna. Obdař, Bože, krále svým soudem...
Žalmy 73:2...dobrý k Izraeli, k těm, kdo čisté srdce chovají nohy ale skoro uklouzly, kroky málem zbloudily. Začal...
Žalmy 73:11...hltají, když jim říkají: "Copak Bůh něco snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají...
Žalmy 73:21... Pane,zaženeš jejich přelud, procitneš! Když moje srdce hořkost naplnila, v útrobách když bolest...
Žalmy 73:23...jsem ale s tebou byl, vždyť jsi držel za mou pravici. Ty povedeš svými záměry a nakonec ...
Žalmy 73:26...nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když  tělo i srdce strádají, Bůh je síla, můj podíl navěky!...
Žalmy 76:3...oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu  své obydlí. Právě tam zlámal ohnivé šípy, válečné zbraně...
Žalmy 77:3... bez přestání jsem ruce vzpínal po nocích duše se nenechala utěšit. Na Boha vzpomínám, trápím se,...
Žalmy 81:14... můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael  cesty sledoval! Rychle bych býval jejich soupeře srazil,...
Žalmy 84:3...zástupů, jak překrásně je ve tvém příbytku duše dychtí, toužebně vyhlíží k Hospodinovým nádvořím....
Žalmy 84:4...živému Bohu vstříc! Vždyť i ten vrabec domov , hnízdo si našla vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u...
Žalmy 84:9...se všichni ukáží! Hospodine, Bože zástupů, slyš mou modlitbu, popřej mi sluchu, Bože Jákobův! séla Štíte...
Žalmy 86:2...Svému služebníku spásu dej - Bože můj, jsi mou nadějí! Smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť k tobě...
Žalmy 86:6...a soucitný, velice miluješ ty, kdo vzývajíMoji modlitbu, Hospodine, slyš, mých proseb všímej si....
Žalmy 86:11...Hospodine, ukaž mi, abych se držel tvé věrnosti srdce se soustředí, abych tvé jméno ctil! Chválím ,...
Žalmy 86:17...spasení! Dej mi znamení své dobroty, aby se moji nepřátelé stydět museli, uvidí, že jsi byl mou...
Žalmy 87:7... proto zpěváci při tanci zpívají: "Všechno  z tebe pramení!" Zpívaný žalm synů Korachových. Pro...
Žalmy 88:2...píseň Hemana Ezrachejského. Hospodine, Bože  spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje...
Žalmy 88:3... spásy, ve dne i v noci před tebou běduji. Kéž moje modlitba dospěje k tvé tváři, nakloň své ucho k mému...
Žalmy 88:14... Hospodine, k tobě hlas pozvedám, naproti jde ti  ranní modlitba. Proč jen , Hospodine, odmítáš, proč...
Žalmy 89:3...tvou věrnost zvěstovat! Tvrdím, že tvá láska  věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti! Ty...
Žalmy 89:22...Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal ruka jej bude podpírat, paže mu bude síly dodávat....
Žalmy 89:25...ním rozdrtím, ty, kdo jej nenávidí, porazím věrnost a láska bude s ním, jeho roh se v mém jménu...
Žalmy 89:27...Otec' - tak osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála  záchrany!' A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude...
Žalmy 89:29...na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím...
Žalmy 89:32...Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly ustanovení jestliže poruší a nedodrží příkazy - holí...
Žalmy 90:11...hněvu kdo ale zná, před tvou zuřivostí kdo bázeň ? Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci...
Žalmy 91:2...bude spočívat. Hospodinu řeknu: "Jsi  útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám!" Jistě...
Žalmy 91:9...odplatu ničemných! Když Hospodinu řekneš: "Jsi  útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek,...
Žalmy 91:14..."Přilnul ke mně, a tak ho zachráním, poznal  jméno a ho vyvýším. Bude volat a mu odpovím, v...
Žalmy 92:16... Zvěstovat budou Hospodinovu poctivost - on je  Skála, je každé křivdy prost! Hospodin kraluje, oblék...
Žalmy 94:18...bydlel bych v říši mlčení! jsem si řekl: " noha poklesá," tvá láska, Hospodine, ale držela! Když...
Žalmy 94:22... na smrt odsuzují nevinné! Hospodin je však mou pevností, můj Bůh je skalou, v níž se ukryji. On jejich...
Žalmy 95:10...po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid  pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván...
Žalmy 102:2...Hospodinem své úzkosti. Naslouchej, Hospodine modlitbě, můj křik o pomoc kéž k tobě pronikne! Svou...
Žalmy 102:4...své, v den, kdy volám , pospěš, vyslyš Moje dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec. ...
Žalmy 102:5...dny v dýmu ztrácí se, kosti planou jako pec zbité srdce jak tráva uvadlo, ani si nevzpomenu na...
Žalmy 103:1...tebou rozkvétat! Žalm Davidův. Dobrořeč, duše , Hospodinu a celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč,...
Žalmy 103:2...celé nitro jeho svatému jménu! Dobrořeč, duše , Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu! On ti...
Žalmy 103:11... Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku  k těm, kdo ho ctí. Jako je od západu východ vzdálený,...
Žalmy 103:22...všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše  Hospodinu! Dobrořeč duše Hospodinu! Jak jsi veliký,...
Žalmy 104:1...Dobrořeč duše Hospodinu! Dobrořeč duše  Hospodinu! Jak jsi veliký, Hospodine, Bože můj - oděn...
Žalmy 104:19...měsíc, aby časy určoval, i samo slunce , kdy  zapadat. Přivádíš tmu a noc se rozhostí, spoustou zvěře...
Žalmy 104:34...zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Kéž se mu líbí moje myšlenky - Hospodin je přece mojí radostí! Kéž by ...
Žalmy 104:35... kéž by tu darebáci více nebyli! Dobrořeč, duše , Hospodinu! Haleluja! Oslavujte Hospodina, jeho jméno...
Žalmy 105:15... aby jim ublížil. I krále kvůli nim varoval: " pomazané nechte být! Mým prorokům nepůsobte žal!" Když...
Žalmy 108:2...žalm Davidův srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a...
Žalmy 108:9... Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je  helma, Juda žezlo , Moáb za umyvadlo slouží mi, na...
Žalmy 109:1... Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Bože chloubo, přeruš své mlčení! Ústa si na otvírají...
Žalmy 109:4... zasypali, bezdůvodně proti mně bojují. Za moje přátelství obviňují, zatímco přináším své modlitby....
Žalmy 109:5... Zlobou mi za dobrotu odplácejí a nenávistí za  přátelství. Ustanov nad ním zlého soudce, po pravici ...
Žalmy 109:15... hřích jeho matky není zahlazen! je  Hospodin před sebou vždycky, jejich památku ze země...
Žalmy 109:20...vždy obepíná jako pás! Takto Hospodin ztrestá  žalobce, ty, kteří o mně mluví tolik zle. Hospodine,...
Žalmy 109:24...větrem unášen. Od postu se mi chvějí kolena tělo hubne a sesychá. Lidem jsem jenom pro posměch,...
Žalmy 110:1...soudci zachránil! Žalm Davidův. Hospodin řekl mu Pánu: "Seď po pravici, než ti tvé nepřátele k nohám...
Žalmy 112:7...navždy v paměti zůstane. Ze zlých zpráv ne strach, srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce ...
Žalmy 112:8... srdce pevné, na Hospodina spoléhá. Srdce  statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků...
Žalmy 116:7...zoufalý a on zachránil! Znovu odpočívej, duše , Hospodin ti dobrodiní prokázal! Ty jsi zachránil od...
Žalmy 116:8...prokázal! Ty jsi zachránil od smrti oči od slz, nohy od zvrtnutí. Před Hospodinem stále...
Žalmy 118:13...na , abych pad, Hospodin je však pomoc . síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým...
Žalmy 118:14...na , abych pad, Hospodin je však pomoc síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením!...
Žalmy 119:5...svá pravidla, aby se svědomitě plnila. Kéž jsou  cesty zpevněny, abych dodržoval tvé zákony! Budu-li dbát...
Žalmy 119:18...služebníku, abych žil, tvé slovo abych naplnil oči otevři, abych uviděl úžasné věci ve tvém Zákoně. Na...
Žalmy 119:20...jsem jen cizincem, své příkazy mi neskrývejMou duši stále stravuje touha po tvých pokynech. Okřikuješ...
Žalmy 119:25...jsou mi rozkoší - jsou to rádci nejbližší duše v prachu krčí se, svým slovem prosím obživ !...
Žalmy 119:28...pravidel, o tvých zázracích abych přemýšlel duše smutkem hroutí se, svým slovem prosím zvedni !...
Žalmy 119:36...svých, tu jsem si přece oblíbil. Nakloň  srdce ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať ...
Žalmy 119:37...ke svým svědectvím namísto lakomství. Odvrať  oči, nehledí k marnostem, na své cestě prosím obživ...
Žalmy 119:70...pravidly. Srdce jim otupěla, jsou samý tukmou rozkoší je ale Zákon tvůj. Prospělo mi to, že jsem byl...
Žalmy 119:74...ctitelé ze zaradují, uvidí, tvé slovo je mou nadějí. Tvé soudy jsou spravedlivé, to, Hospodine, vím,...
Žalmy 119:80...mně navrátí, aby poznali tvá svědectví. Kéž je  srdce tvým zákonům oddané - tehdy nebudu nikdy zahanben!...
Žalmy 119:81...Umírám touhou po tvém spasení, tvé slovo je mou nadějí. Oči mi slábnou, tvé sliby vyhlížím, ptám se:...
Žalmy 119:84... Jak dlouho bude žít tvůj služebník? Kdy   pronásledovatele odsoudíš? Pyšní mi jámy kopají, ti na...
Žalmy 119:92...všechny věci slouží ti. Kdyby tvůj Zákon nebyl mou rozkoší, dávno bych zahynul ve svém trápení. Tvá...
Žalmy 119:94...jimi jsi obživil! Patřím jen tobě, buď spása , vždyť vyhledávám tvá pravidla. Ničemové na číhají,...
Žalmy 119:96...o tvých svědectvích. Vidím, že vše dokonalé  své hranice - ve tvém přikázání je však svoboda bez...
Žalmy 119:98...o něm přemýšlím! Tvé přikázání stále se mnou jemoudřejším nad nepřátele činí . Nad všechny své...
Žalmy 119:111...jsou mi věčným dědictvím, naplňují přece  srdce radostí. Rozhodl jsem se plnit tvé zákony - v tom...
Žalmy 119:114...kdo jsou vrtkaví, tvůj Zákon ale miluji. Ty jsi  skrýše a můj štít, tvé slovo je mou nadějí. Odstupte...
Žalmy 119:133...se dle práva těch, kdo milují jméno tvé. Upevni  kroky ve svých výrocích, neovládne žádný hřích! ...
Žalmy 119:139...pravdivá. se zalykám samým horlením, že moji protivníci na tvé slovo nedbají. Tvé výroky jsou...
Žalmy 119:153...svědectvích, že jsi je potvrdil navěky. Hleď na  trápení a dej mi záchranu, nezapomínám přece na Zákon...
Žalmy 119:154...záchranu, nezapomínám přece na Zákon tvůj. Veď moji při a buď mi Zastáncem; jak jsi zaslíbil, prosím obživ...
Žalmy 119:168...svědectví držím se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle...
Žalmy 119:169...se, ty přece vidíš všechny cesty . Kéž se  volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova...
Žalmy 119:170... přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi! Kéž  modlitba k tobě dorazí, vysvoboď , jak jsi zaslíbil! ...
Žalmy 120:2...Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpovíMou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých...
Žalmy 120:6...pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců duše se dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje. sám...
Žalmy 121:2...horám své oči obracím - odkud se dočkám pomoci pomoc od Hospodina přichází, jenž nebe i zemi učinil! On...
Žalmy 127:5...děti zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich  plný toulec - takový nebude zahanben, bude s...
Žalmy 129:3... od dětství, nikdy ale nezmohli! Přes moje záda oráči orali dlouhými brázdami. Spravedlivý je...
Žalmy 130:6...celou duší, v jeho slově skládám naději duše Pána vyhlíží více než strážní svítání, než strážní...
Žalmy 131:1...ze všech jeho vin! Davidova poutní píseň. Nem, Hospodine, srdce naduté, povýšeným zrakem nerozhlížím...
Žalmy 131:2...nakojí? Právě nakojenému se podobá ve mně duše . V Hospodina, Izraeli, skládej naději jak nyní, tak i...
Žalmy 132:12...dosedne po tobě na tvůj trůn. Když tvoji synové mou smlouvu zachovají a svědectví, jimž je vyučím, i...
Žalmy 132:14...zvolil, oblíbil si jej za svůj příbytek: "Zde je  spočinutí na věčné věky, zde budu přebývat, jak toužil...
Žalmy 137:6...pokud mi Jeruzalém nebude nade vše, nade všechny  rozkoše! Hospodine, jen se rozpomeň na Edomce v...
Žalmy 139:6...dlaň jsi na položil. Takové poznání je nad  chápání - je příliš hluboké, na to nestačím! Kam bych...
Žalmy 139:13...ti záři , tma bude pro tebe světlu podobná nitro zformovals ty sám, v lůně matky jsi tkal....
Žalmy 139:14...ohromná, za to, jak podivuhodně jsem udělán a že mou duši tak dobře znáš! Jediná z mých kostí ti nebyla...
Žalmy 139:23...stali se! Zkoumej , Bože, a poznej srdce , poznej myšlenky, jen vyzkoušej! Zjisti, zda držím...
Žalmy 140:7...Hospodinu: Můj Bůh jsi ty. Vyslyš, Hospodinemoje modlitby! Hospodine, Pane, mocná záchrano, hlavu mi...
Žalmy 140:8... Hospodine, moje modlitby! Hospodine, Pane mocná záchrano, hlavu mi kryješ, když přijde boj. Neplň,...
Žalmy 141:2... vyslyš můj hlas, když volám ! Kéž je  modlitba před tebou kadidlem, večerní obětí kéž jsou ...
Žalmy 141:4...stráž, bránu mých rtů prosím chraň. Nenech  srdce ke zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemných...
Žalmy 142:4...mu svěřuji. Na duchu klesám slabostí, ty ale stezce víš! Na cestě, kterou se ubírám, na nastražili...
Žalmy 142:5...se ubírám, na nastražili past. Pohleď pravici, všimni si: nezná se ke mně ani jediný! Kdybych...
Žalmy 142:6... nemám kam, nikdo se o nestará! K tobě zní moje volání: Ty, Hospodine, jsi skrýš, můj úděl na zemi...
Žalmy 142:7... můj úděl na zemi mezi živými! Vyslechni prosím moje volání - jsem úplně zoufalý! Zachraň před těmi,...
Žalmy 142:8... jsou příliš silní - na nestačím! Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy ...
Žalmy 143:1...projevíš. Žalm Davidův. Slyš, Hospodinemoji modlitbu, prosbě prosím popřej sluch. Odpověz mi ve...
Žalmy 143:8...mrtvolám. Kéž ráno uslyším o lásce tvé - jsi  jediná naděje! Ukaž mi cestu, po níž bych šel - tobě...
Žalmy 143:12...z trápení vyveď . Kvůli své lásce kéž  soky umlčíš, všechny protivníky prosím znič - vždyť...
Žalmy 144:1... Žalm Davidův. Požehnán buď Hospodin, skála ! On učí ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je...
Žalmy 144:2... ruce bojovat, prsty chystá na zápas. On je  láska, můj pevný hrad, útočiště, záchrana. On je...
Žalmy 146:1...navždy, navěky! Haleluja! Chval Hospodina, duše ! Chválit budu Hospodina celý život svůj, žalmy zpívat...
Přísloví 1:21...vykřikuje, v průchodu městské brány proslov : "Kdy omezenců láska k malosti skončí, kdy drzounů...
Přísloví 1:25...ruku jsem nabízela, nikdo však nevnímal, všechny  rady zavrhli jste, mými domluvami se nikdo neřídil....
Přísloví 1:30...zvolit nechtěli, mými radami se nikdy neřídilimojí domluvou vždy jen pohrdli, proto snědí, co si...
Přísloví 2:1...bezpečí před hrozbou všeho zla." Přijmi prosím  slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k...
Přísloví 3:12...Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož  v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze...
Přísloví 3:34... obydlí spravedlivých ale požehná. Pro posměvače  Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje. Moudrým...
Přísloví 4:2... Skvělé poznání vám totiž nabízím; neopouštějte  učení. Sám jsem byl synem u svého otce, maličkým...
Přísloví 4:4...u matky své. Když učíval mne otec, říkal: "Moje slova si vezmi k srdci, dbej na příkazy a budeš žít...
Přísloví 4:5...k srdci, dbej na příkazy a budeš žít. Získej moudrost, rozumnost získej, slova nezapomeň, nezkomol....
Přísloví 4:10...hlavu, korunuje krásou svou!" Slyš, synu můj výroky přijmi, léta života se ti prodlouží. Cestě...
Přísloví 4:20...tone ve tmách, o co klopýtnou, nikdy netuší. Na  slova dej pozor, synu, k mým výrokům své ucho nakláněj,...
Přísloví 5:1...vpravo ani vlevo, své kroky vzdal od všeho zla!   moudrosti dopřej pozornost, synu, nakloň své ucho k mým...
Přísloví 5:7...jde, aniž tuší kam. Proto mne poslyšte, synové moji, neuhýbejte od mých výroků! Daleko od vede tvá...
Přísloví 5:12...poučení, proč domlouváním pohrdlo srdce ! Proč jsem neposlouchal svoje učitele, proč jsem...
Přísloví 6:3...vyprostit, můj synu - ten někdo totiž v hrsti  - jdi za ním, poniž se a dotírej! Nedopřej svým očím...
Přísloví 6:16...pomoci. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmou za ryzí ohavnost: povýšené oči, prolhaný jazyk, ruce...
Přísloví 7:1... sebevětší úplatek jím nepohne! Dbej na  výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na...
Přísloví 7:2...můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na  příkazy a najdeš život, učení jak oko v hlavě chraň....
Přísloví 7:24...Proto, synové, poslyšte mne, dávejte pozor na  výroky. Na její cesty nevkročí tvé srdce; po jejích...
Přísloví 8:7...zásadního, co vyjde z mých rtů, slova ryzí jsou ústa mluví pouze pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví....
Přísloví 8:8...pravdu, mým rtům se darebáctví oškliví. Všechny  výroky jsou spravedlivé, křivého, zvráceného v nich není...
Přísloví 8:10...zřejmé, jasné jsou těm, kdo došli poznání poučení berte raději než stříbro, mého vědění si važte...
Přísloví 8:15...a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují. S...
Přísloví 8:16...vládnou vladaři a panovníci právo určují. S mojí pomocí vedou vůdci, velmoži a všichni, kdo rozhodují...
Přísloví 8:19...se nachází u , trvalé jmění a pravý blahobyt plody jsou nad zlato nejryzejší, výnosy nad stříbro...
Přísloví 8:31...jeho zemi, na světě si hraji, lidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte mne: Blaze těm, kdo...
Přísloví 10:23...požehnání obohacuje bez veškerého trápení. Tupec  potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti. Obavy...
Přísloví 11:18...výdělek darebák dře se, kdo seje spravedlnost mzdu trvalou. Spravedlnost jistě k životu vede, honba za...
Přísloví 13:7...poctivého, hříšníka ničí ničemnost. Někdo ne nic, a chová se bohatě, jiný spoustu peněz, a dělá...
Přísloví 13:16...vede k záhubě. Rozvážně chová se každý, kdo  rozum, hňup ale roztrušuje samé nesmysly. Ničemný...
Přísloví 15:8... Oběť darebáků se Hospodinu hnusí, zalíbení  v modlitbě poctivých. Cesta darebáka se Hospodinu hnusí,...
Přísloví 16:2... vhodnou odpověď však dává Hospodin. Člověk  všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však zkoumá...
Přísloví 16:11... při soudu nesmí jeho ústa pochybit. Hospodin  poctivé míry i váhy, všechna závaží ve váčku pečlivě...
Přísloví 16:21...štěstí, kdo doufá v Hospodina, je blažený! Kdo  moudré srdce, je znám svou rozumností, výřečné rty...
Přísloví 16:22...výřečné rty přesvědčivosti dodají. Pramen života  ten, kdo rozum, vlastní hloupost je trestem hlupáků....
Přísloví 17:20...hřeší, kdo si otvírá ústa, říká si o potíž. Kdo  falešné srdce, nenajde štěstí, kdo křivý jazyk,...
Přísloví 17:21...křivý jazyk, špatně dopadne. Kdo zplodil tupce důvod k žalu, hlupákův otec radost nepozná. Radostné...
Přísloví 17:24...tajné dary, aby cesty práva podvrátil. Rozumný  moudrost přímo před sebou, oči hlupáka ji v celém světě...
Přísloví 18:2...nestojí o rozumnost - chce jen vyklopit, co  na srdci. Kam přijde darebák, přijde i pohrdání, za ním...
Přísloví 18:21... úrodou vlastních rtů se každý nasytí. Jazyk  moc nad smrtí i životem, kdo rádi mluví, jedí jeho ovoce...
Přísloví 19:3...chyb. Člověk padá pro vlastní hloupost, v srdci  ale na Hospodina zlost. Boháč přátel habaděj, chuďas...
Přísloví 19:4... v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč  přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel....
Přísloví 19:8...Snaží se najít slova, ale zbytečně. Kdo se  rád, snaží se získat rozum, kdo rozvahy se drží, štěstí...
Přísloví 19:21...poučení, abys byl příště moudřejší. Člověk  v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. Po...
Přísloví 20:15... a jen co popojde, si pochvaluje. Někdo  zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré...
Přísloví 21:2...- jak vodní strouhu je směruje, kam chce. Člověk  všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje...
Přísloví 21:3... Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to  raději než oběti. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí...
Přísloví 21:20...někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat seMoudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno...
Přísloví 21:28...Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý...
Přísloví 22:11...hádek i urážek! Kdo z čistého srdce miluje, kdo  ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele....
Přísloví 23:15...duši z pekla vytrhneš. Bude-li, synu, tvé srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé nitro se...
Přísloví 23:16...srdce moudré, srdce zajásá, to mi věř. Celé  nitro se zaraduje, budou-li tvé rty mluvit poctivě....
Přísloví 23:24... Otec spravedlivého je naplněn štěstím, rodič moudrého důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají...
Přísloví 23:26...mi, synu můj, své srdce, nespouštěj oči z cesty : Nevěstka je jak bezedná jáma, těsnou studnou se stane...
Přísloví 24:5...jeho pokoje plní majetkem vzácným a překrásnýmMoudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti,...
Přísloví 26:25...lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci  sedmerou ohavnost! I když se nenávist za přetvářku...
Přísloví 27:11...lepší je blízký soused než bratr vzdálený! Potěš  srdce, synu, a buď moudrý, mám co odpovědět na cizí...
Přísloví 29:7...je plný radostného smíchu. Spravedlivý  zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic....
Přísloví 30:15...země a všechny chudáky na světě. Pijavice  dvě dcery: Dej, Dej! Tři věci se nikdy nenasytí, čtyři...
Přísloví 30:18... Tři věci ve mně budí úžas, čtyři jsou nad  chápání: cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi...
Přísloví 31:21...svou dlaň ubohým, pomocnou ruku chudým nabízí. Ne strach o rodinu, ani když padá sníh, celá její domácnost...
Kazatel 1:5...a znovu zapadá, aby chvátalo tam, odkud vyjít . Severní vítr se mění v jižní, sem a tam točí se, tam a...
Kazatel 2:9...jsem všechny, kdo byli v Jeruzalémě přede mnou moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo oko, nic...
Kazatel 2:10... moudrost mi stále byla po boku. Nač padlo  oko, nic jsem si neodepřel, žádné radosti jsem se...
Kazatel 2:14...hloupost, tak jako je světlo lepší než temnota. "Moudrý oči otevřené, hlupák však bloudí v tmách." Nyní...
Kazatel 3:1... I to je marnost a honba za větrem. Vše  svou chvíli, každá věc pod nebem svůj čas: Je čas...
Kazatel 3:9...a čas nenávidět, čas boje a čas pokoje. Co tedy  ten, kdo se snaží, ze všeho svého pachtění? Vypozoroval...
Kazatel 4:9..." Lépe je dvěma nežli samotnému; jejich námaha  štědrou odměnu: Padne-li jeden z nich, druhý ho zvedne,...
Kazatel 5:10... Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy  jeho majitel? Je to jen pastva pro oči. Kdo pracoval,...
Kazatel 6:5... nevidí slunce a o ničem neví, narozdíl od něj  ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby...
Kazatel 6:7...- což všichni tamtéž nemíří? Veškeré pachtění  nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová....
Kazatel 6:8...ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou  výhodu moudrý před hlupákem? K čemu je chudákovi, že ,...
Kazatel 6:11...slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech...
Kazatel 7:12...je těm, kdo vidí světlo dne. Být zaštítěn moudrostí je jako být zaštítěn penězi, poznání moudrosti...
Kazatel 7:28...porovnával s druhým, abych našel smysl, po němž  duše tolik toužila, ale nenašel jsem jej. Mezi tisícem...
Kazatel 8:6...nic zlého, moudrý v srdci kdy, jak a co. Vše  svůj správný čas, jistě. Člověk ale tu velikou potíž,...
Kazatel 8:11...marnost! Zlé činy nejsou trestány rychle, proto  lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba...
Kazatel 9:1...uvažoval, dospěl jsem k tomuto: Spravedlivémoudré i s jejich skutky ve svých rukou Bůh. je to...
Kazatel 10:2... trocha nerozumu přebije spoustu moudrostiMoudrý srdce na pravém místě, hlupák ale na nepravém....
Píseň 1:6...jsem, to slunce se do mne opřelo! Synové matky  v hněvu proti mně přikázali mi hlídat vinice, svou...
Píseň 1:9...mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení moje lásko, přirovnám. Náušnice zdobí líce tvé, tvé hrdlo...
Píseň 1:15...vinicích v En-gedi. Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! Ach, jak jsi...
Píseň 1:17...jsi líbezný! Naše lože se zelená, cedrové krovy  náš dům, naše trámy jsou z cypřišů. jsem ta růže...
Píseň 2:2...v dolinách. Jako lilie mezi bodláky, tak je  milá mezi dívkami. Jako jabloň mezi stromy lesními, tak...
Píseň 2:6...jsem láskou nemocná. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí objímá. Zapřísahám vás, dcery jeruzalémské...
Píseň 2:10...milý ozval se a ke mně promluvil: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hle, zima skončila, průtrž...
Píseň 2:13... révový květ svou vůni vydává: Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko v rozsedlinách...
Píseň 2:14...Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Holubičko  v rozsedlinách skalních, ve skrýši nad srázem, dopřej mi...
Píseň 3:11... Vyjděte a pohleďte, dcery sionské, na krále Šalomouna v koruně, jíž jeho matka zdobí jej v den jeho...
Píseň 4:1... v srdci veselí! Ach, jak jsi krásná, lásko , ach, jak jsi krásná! Tvé oči pod závojem jsou jako...
Píseň 4:7...pahorek vonných koření. Celá jsi krásná, lásko , jsi dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto ,...
Píseň 4:8...dokonalá, bez vady! Se mnou z Libanonu, nevěsto , se mnou z Libanonu kéž bys šla! Z vrcholku Amany by ses...
Píseň 4:9... z doupat lvů, z těch leopardích hor. Srdce  zajalas, drahá nevěsto, srdce zajalas jediným...
Píseň 4:10...hrdle svém. Ach, jak jsou krásná milování tvá drahá nevěsto! Nad víno lahodnější jsou milování tvá,...
Píseň 4:11... vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem,...
Píseň 4:12...vůně jak šatem halí . Zahrada zamčená jsi drahá nevěsto, studnice zamčená, pramen zapečetěný. Tvé...
Píseň 4:16...severní, ach, jižní vánku, přijď! Prožeň se mojí zahradou, její balzámy zavanou. Můj milý přijde...
Píseň 5:1...ovoce okusí! Do zahrady své vcházím drahá nevěsto, sbírám svou myrhu i své koření, svou...
Píseň 5:2...přátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale  srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý! Otevři, drahá,...
Píseň 5:4...špinit si je mám? Můj milý protáhl ruku otvorem útroby se pro něj zachvěly. Milému svému jsem vstala...
Píseň 6:4...když pase v liliích. Jak Tirsa jsi krásná, lásko , jak Jeruzalém líbezná, jak hvězdné šiky úchvatná! Své...
Píseň 6:9...a panen bezpočtu, jediná je však holubička , dokonalá, své matky dcera jediná, svojí rodičkou...
Píseň 8:1... Kéž bys mi býval rodným bratrem, z prsou  matky kojeným! To bych na potkání směle políbila a...
Píseň 8:3...granátových jablek svých. Jeho levice pod hlavou mou a pravicí by objímal. Zapřísahám vás, dcery...
Píseň 8:10...ji deskou cedrovou! hradbou jsem a prsy  jsou věže. Očima na mně spočine, bude spokojen....
Píseň 8:12...každý z nich odvádět musel tisíc stříbrných vinice je ale jenom ! Měj si, Šalomoune, ten tisíc...
Izaiáš 3:14...svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici, doma si hromadíte kořist ubohých! Jak to, že...
Izaiáš 5:3...Jeruzaléma a lide judský, rozsuďte mezi mnoumojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co...
Izaiáš 5:4...mnou a mojí vinicí. Co víc se dalo udělat pro moji vinici, než co jsem pro ni učinil? Když jsem očekával,...
Izaiáš 8:19...a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid ne ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K Zákonu...
Izaiáš 10:5...ruka se ještě chystá udeřit! Běda Asýrii, metle ho hněvu - hůl v jejich ruce je prchlivost! Vypravil...
Izaiáš 10:10...jako Arpád? Nedopadlo Samaří jako Damašek ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší...
Izaiáš 10:14...jsem jejich trůny jako býk. Bohatství národů  ruka pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají...
Izaiáš 10:25...a zvedají na tebe hůl tak jako kdysi Egyptští prchlivost totiž velmi brzy skončí a můj hněv se obrátí...
Izaiáš 11:9... žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé  svaté hoře - země bude plná poznání Hospodina, tak jako...
Izaiáš 12:2... Hle, Bůh zachránil - doufám a se nebojím síla a píseň je jen Hospodin, to on se stal mým...
Izaiáš 15:5...křičí na poplach, jejich duše je zděšená srdce nad Moábem běduje! K Coaru proudí jeho uprchlíci,...
Izaiáš 16:11... nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam srdce jako loutna nad Moábem lká, nitro pro...
Izaiáš 19:25... můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael dědictví!" V roce, kdy asyrský král Sargon vyslal do...
Izaiáš 23:7... kvílejte! Tohle že je to vaše město hýření, jež  tak dávné dějiny, jež jeho nohy zavedly osídlit dálné...
Izaiáš 26:9...po tvém jménu, po tvé připomínce v duši toužíme duše v noci touží po tobě, můj duch hledá s úsvitem....
Izaiáš 26:17...napomínal, šeptali modlitby. Jako těhotná, když  porodit, trpí a sténá bolestí, tak jsme na tom před...
Izaiáš 26:19...světa nepadli. Tví mrtví ale ožijí, vstanou  mrtvoly. Probuďte se, prozpěvujte, v prachu pohřbení!...
Izaiáš 27:5...ním do války a úplně je vypálím. se chopí  ochrany a se se mnou usmíří; se se mnou usmíří!...
Izaiáš 29:16..."Kdo nás uvidí? Kdo o nás ?" Takové nesmysly se snad hrnčíř pokládat za jíl? Říká snad dílo o tvůrci:...
Izaiáš 29:23...středu uvidí své děti, dílo rukou mých, tehdy  jméno posvětí, Svatému Jákobovu svatost přisoudí; před...
Izaiáš 30:2... Dolů do Egypta se vydali, aniž se ptali na  výroky. V síle faraona hledají bezpečí, do stínu Egypta...
Izaiáš 31:9...hrůzou rozpustí, jejich velitelé se zděsí před mou korouhví, praví Hospodin, který na Sionu oheň a v...
Izaiáš 32:8... když se dovolávají práva ubozí. Šlechetný  však ušlechtilé úmysly a v ušlechtilosti obstojí. Ženy...
Izaiáš 32:9...a slyšte ! Vy dcery, jež si v klidu žijete řeči ucho nakloňte! Do roka a do dne třást se budete, vy...
Izaiáš 36:19...země z rukou asyrského krále? Kde jsou bohové Chatu a Arpádu? Kde jsou bohové Sefarvaimu? Vysvobodili snad...
Izaiáš 36:20...svou zemi z mých rukou? Jak by tedy Hospodin ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli....
Izaiáš 38:12... s nikým, kdo žije na světě. je strženo  obydlí, jako stan kočovníků stěhuje se pryč; jako...
Izaiáš 38:17...a dýchání - ty jsi uzdravil a oživil! Hle, ta  hořkost nejprudší se proměnila ve zdraví! Vytrhl jsi ...
Izaiáš 38:20...poučí o tvé věrnosti. Hospodin je připraven záchraně - zpívejme a hrajme na strunné nástroje po...
Izaiáš 40:26...koná přehlídku hvězdných zástupů, kdo je volá jnem, všechny do počtu? nesmírnou sílu, jeho moc je...
Izaiáš 40:27...tedy říkáš, Jákobe, proč si, Izraeli, stěžuješ: " cesta je Hospodinu ukrytá, můj Bůh si nevšímá mých...
Izaiáš 41:22...Pojďte nám, vy modly, oznámit, co všechno se  přihodit. Povězte nám aspoň věci minulé, si je k...
Izaiáš 41:25...od severu blíží se, ten, který na východě vzývá jno . Po vládcích dupe jako po blátě, jako když hrnčíř...
Izaiáš 43:6...řeknu: "Propusť je!" a jihu: "Nedrž je!" Přiveď  syny zdaleka, dcery ze světových stran - všechny, kdo...
Izaiáš 43:7...dcery ze světových stran - všechny, kdo nesou jno , ty, jež jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem...
Izaiáš 43:8...a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však  oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé ...
Izaiáš 43:13... že jsem Bůh. Dříve než byl den, jsem. Z  ruky nikdo nevyrve. Když konám, kdo to vrátí zpět? Toto...
Izaiáš 43:21...vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi ale nevzýval, Jákobe, byl...
Izaiáš 44:28...proudy." říkám Kýrovi: "Můj pastýř," neboť mou vůli zcela naplní. Řekne Jeruzalému: "Buď vystavěn!" a...
Izaiáš 45:13...vzbudím Kýra a všechny jeho cesty vyrovnám. On moje město znovu zbuduje a propustí vyhnance bez placení...
Izaiáš 46:10...konec a odedávna, co teprv nastane. Říkám: " vůle stane se, udělám vše, co se mi chce." zavolám od...
Izaiáš 46:13...jsem přiblížil, není vzdálená, neopozdí se spása . obdařím Sion spásou a Izrael svou krásou. Klesni a...
Izaiáš 47:4...neušetřím. Náš vykupitel je Svatý Izraelův jméno Hospodin zástupů. Odejdi a seď mlčky v tmách,...
Izaiáš 48:5... ohlásil jsem je, abys neřekl: "Stalo se to dík  modle, socha to zařídila, můj odlitek!" Slyšel jsi o...
Izaiáš 48:13... jsem - jsem ten první a jsem i poslední vlastní ruka zemi založila, moje pravice nebe roztáhla;...
Izaiáš 48:18...cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal  příkazy, tvůj pokoj by proudil jako potoky, jak mořské...
Izaiáš 49:2... pojmenoval v lůně matčině. Jak ostrý meč  ústa učinil, v stínu své ruky ukryl ; učinil ze ...
Izaiáš 49:4...se dřel, vyčerpal jsem se marně a zbytečně."  právo je však u Hospodina, u mého Boha je odměna. Teď...
Izaiáš 49:5...k němu nazpět Jákoba, aby se Izrael k němu shroždil (takto jsem poctěn před Hospodinovýma očima, neboť...
Izaiáš 49:6... neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on pravílo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny...
Izaiáš 49:11...studánky. Všechny své hory v cestu obrátím stezky budou zpevněny. Hle - přicházejí z dálky, od...
Izaiáš 50:2... nikdo tu není? Proč nikdo neodpovídá na  volání? Což je ruka krátká k vykoupení? Nemám k...
Izaiáš 50:4...posílit. Ráno za ránem probouzí, probouzí  uši, abych slyšel jako učedník. Panovník Hospodin mi uši...
Izaiáš 50:11...ohně, s loučemi, které zapálili jste. Z  ruky se vám toho dostane, že ulehnete v bolestech! ...
Izaiáš 51:4...mi uši, můj národe! Učení totiž vzejde ode právo lidem zasvitne. spravedlnost blíží se, spása...
Izaiáš 51:5...totiž vzejde ode , právo lidem zasvitne spravedlnost blíží se, spása je na cestě, paže...
Izaiáš 51:6...jako šaty obnosí, její obyvatelé pomřou jako koři. spása ale trvá navěky a spravedlnost nikdy...
Izaiáš 51:7..., znalci spravedlnosti, lide, který  v srdci učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z...
Izaiáš 51:8...tak jako šaty, jako vlna budou červy sežráni spravedlnost ale trvá navěky, pro všechny časy je ...
Izaiáš 52:5...Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy m teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid...
Izaiáš 52:6...je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jno ! V ten den pozná, že jsem ten, který prohlašuje:...
Izaiáš 54:5...je přece tvůj Tvůrce, Hospodin zástupů - to jno ; Svatý izraelský je ti vykupitelem, Bohem vší země...
Izaiáš 54:10...hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se...
Izaiáš 55:8...nad ním; k našemu Bohu, který štědře odpouští smýšlení není vaším smýšlením a vaše cesty nejsou mými...
Izaiáš 55:9...Hospodin. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak jsou  cesty nad vašimi cestami, tak je smýšlení nad vaším...
Izaiáš 55:11...rozsévači a chléb tomu, kdo - takové je slovo, jež z mých úst vychází: nenavrátí se ke mně s...
Izaiáš 56:1...Dodržujte právo, jednejte spravedlivě - vždyť  spása je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze...
Izaiáš 56:4...praví Hospodin: Kleštěncům, kteří zachovávají  soboty, kteří se pro mou vůli rozhodli a drží se ...
Izaiáš 56:6...připojí, aby mu sloužili, aby Hospodinovo jno milovali a byli mu služebníky, všechny, kdo chrání...
Izaiáš 57:13...uchýlí, dostane zemi za dědictví a obdrží horu  svatosti. On říká: Budujte, budujte, cestu připravte,...
Izaiáš 57:15...ten Vznešený a Vyvýšený, jenž žije ve věčnosti jméno Svatý: Žiji vysoko a ve svatosti, ale i s tím, kdo...
Izaiáš 58:2...Jákobovu jeho hřích. Den co den prý hledají cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě...
Izaiáš 58:5...To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy  člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát...
Izaiáš 59:18...zahalil. Jak si zasluhují, tak jim odplatí, hněv  pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům odplatí,...
Izaiáš 59:21...opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude  smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na...
Izaiáš 60:13... cypřiše a jilmy spolu s jedlemi, aby ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k...
Izaiáš 61:10...žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji duše mého Boha velebí, neboť oblékl rouchem spásy a...
Izaiáš 63:3... mi jejich krev na šaty stříkala, všechna  roucha jsou nasáklá. V srdci jsem toužil po dni pomsty;...
Izaiáš 63:4...srdci jsem toužil po dni pomsty; konečně přišlo  léto odplaty. Když jsem viděl, že není žádný pomocník,...
Izaiáš 63:8...lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť jsou můj lidmoji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení. Sám...
Izaiáš 65:1...se najít těm, kdo o nestáli. Národu, který  jméno nevzýval, jsem říkal: "Jsem tu! Jsem tu!" Po celé...
Izaiáš 65:9...beder vzbudím potomky, z Judy vzejde ten, kdo  hory obsadí; moji vyvolení je obsadí, moji služebníci v...
Izaiáš 65:11...opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu  svatosti, vás, kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás,...
Izaiáš 65:13...nelíbí. Nuže, toto praví Panovník Hospodin: Hlemoji služebníci budou jíst, vy však budete hladoví. Hle,...
Izaiáš 65:14...se budou veselit, vy však budete zklamaní. Hlemoji služebníci budou zpívat štěstím, vy však budete křičet...
Izaiáš 65:25... žádná zloba, žádná záhuba nikde na celé  svaté hoře, praví Hospodin. Toto praví Hospodin: Nebe...
Izaiáš 66:1... Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi m u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde...
Izaiáš 66:5...Vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás pro  jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, ...
Izaiáš 66:18...i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shroždil všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí!...
Izaiáš 66:19...ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšelimoji slávu nikdy neviděli. Budou zvěstovat mou slávu mezi...
Izaiáš 66:20...bratry ze všech národů jako dar Hospodinu na moji svatou horu do Jeruzaléma, praví Hospodin. Přivedou je...
Jeremiáš 2:7... které plodila. Vy jste však přišli a zprznili mou zemi, zohavili jste dědictví! Ani kněží se neptali:...
Jeremiáš 2:26... ‚marné řeči! Miluji cizí a půjdu za nimi!' Jako  hanbu přistižený zloděj, tak je hanebný celý dům Izraele...
Jeremiáš 2:27... Dřevo oslovují: ‚Otče náš,' kameni říkají: ‚Jsi  rodička.' Ukazují mi záda, a ne tvář, jakmile je však...
Jeremiáš 3:22...a na Hospodina, svého Boha, nedbali. "Vraťte se odvrácené děti, vaše odvrácení uzdravím." Hle - jdeme...
Jeremiáš 4:19... bolí to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce m sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet!...
Jeremiáš 4:20...Pohromu stíhá pohroma, celá země je zničena vlast je náhle v sutinách, můj domov je ten tam. Jak...
Jeremiáš 5:23... vlny burácejí, ale nevylijí se. Tento lid  však srdce odbojné a zpupné; odvrátili se a odešli. Ani...
Jeremiáš 6:19...lid neštěstí, ovoce toho, jak smýšleli, neboť  slova neposlouchali a můj Zákon zavrhli. K čemu je mi to...
Jeremiáš 8:18...vás, praví Hospodin." Můj žal se nedá utišit srdce puká bolestí! Slyš - můj lid o pomoc křičí z...
Jeremiáš 8:23...proč se rána mého lidu nemůže zacelit? Kéž by  hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych...
Jeremiáš 9:25...jsou totiž neobřezané a všechen dům Izraele  neobřezané srdce." "Slyšte slovo, které k vám promlouvá...
Jeremiáš 10:16...jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele  za své dědictví, Hospodin zástupů se jmenuje. Lide...
Jeremiáš 10:19...na soužení, aby byli zajati." Běda mi rána bolí, zranění se nehojí! Říkal jsem si: Tuhle...
Jeremiáš 10:20...není, kdo by můj stan vztyčil, kdo by postavil  přístřeší. Pastýři, ti tupci, se Hospodina neptali, a...
Jeremiáš 11:10...svých dávných předků, kteří odmítali poslouchat  slova a odcházeli za cizími bohy, aby jim sloužili. Jak...
Jeremiáš 12:8... svůj milovaný lid vydám nepřátelům do hrsti dědictví je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je!...
Jeremiáš 12:9...je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je dědictví je mi strakatým supem s hejnem supů kolem něj....
Jeremiáš 12:10...všechnu divou zvěř, přiveďte ji, se nažereMou vinici zničí mnozí pastýři, pole podupou; ...
Jeremiáš 12:14..." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny  zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictví, jež jsem...
Jeremiáš 13:10...Tento zlý lid, který odmítá poslouchat  slova, který se řídí svým zarputilým srdcem a odchází za...
Jeremiáš 13:17...neposlechnete, spláču nad vaší pýchou potají oči budou plakat hořce, přetékat budou slzami nad...
Jeremiáš 14:17...i nocí mi z očí kanou slzy, nejdou zastavit panenská dcera je těžce zraněná, bolestná rána můj lid...
Jeremiáš 15:2...je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam me jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na...
Jeremiáš 15:10...mi, matko, že jsem se ti narodil - muž, který  s celou zemí svár a při! Nic jsem si nevypůjčil, nikdo...
Jeremiáš 15:18...jsi na ruku položil a naplnil nevolí. Proč  bolest nikdy nekončí, proč se hrozná rána nechce...
Jeremiáš 16:18...za jejich vinu a za jejich hřích, protože mou zemi znesvětili mrtvolami svých hnusných model a ...
Jeremiáš 16:19...dědictví zaplnili svými ohavnostmi." Hospodine sílo a pevnosti, útočiště v den soužení, od konců...
Jeremiáš 17:14... a budu zdráv, zachraň , a budu zachráněn chvála patří tobě! Hle, říkají mi: "Co je s tím...
Jeremiáš 17:17... leží to před tebou. Nebuď mi postrachem - jsi  útočiště ve zlý den! jsou zahanbeni, kdo ...
a další...

Slova obsahující : hluchoněmého (1) chromé (6) chromého (1) jména (52) jménech (1) jménem (156) jméno (443) jménu (171) kamének (1) kaménku (1) lakomé (2) (666) méda (1) méde (1) médie (3) médové (1) médská (1) médské (1) médského (1) médský (1) médských (6) médů (3) médům (1) médy (2) mého (208) mém (67) mému (99) méně (12) méša (1) nejméně (4) němé (1) němého (4) nevědomému (1) neznámé (4) neznámému (1) nicméně (1) osmého (21) osmém (3) parména (1) posedmé (3) přímé (4) samé (40) samého (4) samém (7) samému (9) sedmé (2) sedmého (81) sedmém (8) strmé (4) střídmé (1) zejména (1) známé (2) zřejmé (8)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |