Málem

Hledám varianty 'málem' [ málo (39) málem (2) ]. Nalezeno 40 veršù.
Genesis 30:30...a jak se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo,...
Exodus 16:18...omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Každý nasbíral, kolik potřeboval k...
Leviticus 25:52... za niž byl koupen. Zbývá-li do léta milosti jen málo let, spočítá cenu svého výkupného podle nich. Bude s...
Numeri 13:18...lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo hodně? Jaká je země, v níž bydlí? Dobrá, nebo...
Numeri 16:9..."Dobře poslouchejte, Leviho synové: Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a...
Numeri 16:13...Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem,...
Deuteronomium 28:38... I když na poli zaseješ spoustu zrní, sklidíš málo; sežerou je kobylky. I když vysázíš vinice a budeš je...
Jozue 7:3...pobijí. Nezatěžuj všechen lid, vždyť je jich tam málo." A tak z lidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli...
1. Samuel 14:6...není zatěžko zvítězit, jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš...
1. Samuel 21:16...dvořanům. "Proč mi ho sem vodíte? Mám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu bláznil?...
2. Samuel 7:19... žes dovedl sem? A i to se ti ještě zdálo málo, Hospodine, Pane můj, takže jsi domu svého služebníka...
2. Samuel 12:8...jsem ti dům Izraele a Judy. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti ještě mnohem víc! Proč jsi pohrdl...
2. Královská 3:18...zvířata. To by ale v Hospodinových očích bylo málo. Proto vám také vydá do rukou Moábce. Všechna hrazená...
2. Královská 4:3...si od všech sousedů prázdné džbány. jich není málo! Pak se vrať, zavři za sebou i za svými syny dveře a...
2. Královská 10:18...lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu bude sloužit víc. Proto teď ke mně svolejte...
1. Letopisů 17:17...dům, žes dovedl sem? A i to se ti zdálo málo, Bože, takže jsi domu svého služebníka přislíbil...
2. Letopisů 29:34...zasvětili 600 býčků a 3 000 ovcí. Kněží ale bylo málo, takže to množství zvířat k zápalné oběti nestačili...
Nehemiáš 7:4...bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy. Můj Bůh mi proto položil na...
Ester 3:6... Hamana to tak rozlítilo, že mu připadalo málo vztáhnout ruku jen na Mordechaje. Když se dozvěděl...
Žalmy 8:6... co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi...
Žalmy 37:16...do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je málo, co spravedlivý, nežli bohatství spousty ničemů....
Žalmy 73:2...chovají! nohy ale skoro uklouzly, kroky málem zbloudily. Začal jsem totiž závidět pyšným vida...
Přísloví 15:16... dobrotivé srdce však stále hoduje. Lepší je málo s úctou k Hospodinu než velké poklady s neklidem....
Přísloví 16:8... i jeho nepřátele s ním nakonec udobří. Lepší je málo se spravedlností než ohromné zisky s bezprávím. Člověk...
Kazatel 5:11...pro oči. Kdo pracoval, ten sladce spí, jedl málo nebo moc; boháč však nespí pro sytost. Je hrozná...
Izaiáš 10:19...choré sklátí choroba. Z lesů jim zůstane tak málo stromů, že by je i dítě mohlo spočítat. V ten den ...
Izaiáš 49:6... neboť můj Bůh je síla ) - nuže, on pravíMálo na tom, abys jako můj služebník obnovil Jákobovy kmeny...
Jeremiáš 30:19... aby jich neubývalo, oslavím je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou...
Ageus 1:6...si, jak se vám vede. Sejete mnoho, a sklízíte málo. Jíte, a nenajíte se. Pijete, a máte žízeň. Oblékáte...
Ageus 1:9... praví Hospodin. Očekáváte mnoho, a je z toho málo. Co přivezete domů, to rozfoukám. A proč? praví...
Matouš 9:37...svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň."...
Matouš 22:14...a skřípění zubů.' Je totiž mnoho povolaných, ale málo vyvolených." Tehdy farizeové odešli a radili se, jak...
Lukáš 7:47...hříchů, proto hodně miluje. Komu se odpouští málo, miluje málo." Tehdy řekl: "Tvé hříchy jsou...
Lukáš 10:2...přijít. Řekl jim: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo. Proto proste Pána žně, vypudí dělníky na svou žeň....
1. Korintským 4:3...vy anebo lidé vůbec, to pro znamená velmi málo; nezáleží mi dokonce ani na vlastním úsudku. ...
2. Korintským 8:15..."Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek." Díky Bohu, že dal Titovi do srdce...
Filipským 2:30...radostí a takových, jako je on, si važte. Vždyť málem umřel pro Kristovo dílo; dal v sázku vlastní život,...
Židům 2:7...pamatuješ, co je lidský tvor, že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej stvořil, slávou a ctí jsi...
Židům 2:9...v jeho moci. Vidíme ale Ježíše - který se stalmálo nižším než andělé - jak je nyní pro utrpení smrti...
Zjevení 12:12...ďábel s velikým hněvem, neboť , že  málo času." Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |