Máš

Hledám varianty 'máš' [ mít (200) měly (37) mělo (28) měli (172) měla (105) měl (445) mějte (38) mějme (1) měj (28) máte (108) máš (143) máme (135) mám (251) mají (182) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 4:6...tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat...
Genesis 4:7...ve dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na...
Genesis 5:29...úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." Po zplození Noema žil...
Genesis 7:22...hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo....
Genesis 8:8...zemi nevyschla. Potom vypustil holubici, kterou měl s sebou, aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu země...
Genesis 8:11...Večer se k němu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda...
Genesis 8:17...ženy tvých synů. Vyveď s sebou všechno živé, co máš u sebe - veškeré tvory z ptactva, dobytka i havěti...
Genesis 11:3... udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo malty. Řekli si...
Genesis 11:6...Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek jejich díla. Nic jim...
Genesis 12:16...domu. Abramovi se díky vedlo velmi dobřeměl brav, skot i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy...
Genesis 12:19... sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pak o něm svým...
Genesis 12:20... aby ho vyhostili i s manželkou a se vším, co měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s...
Genesis 13:1...měl. Abram tedy se svou manželkou a se vším, co měl, i s Lotem odešel z Egypta vzhůru do Negevu. (Abram byl...
Genesis 13:5...jméno. Také Lot, který šel s Abramemměl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby...
Genesis 15:1...a Mamre si vezmou svůj podíl." Po nějaké době měl Abram vidění, ve kterém dostal Hospodinovo slovo:...
Genesis 16:1..." Saraj, Abramova manželka, mu nerodila dětiměla však egyptskou otrokyni jménem Hagar. Proto Saraj...
Genesis 17:11...svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak...
Genesis 18:10...tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu....
Genesis 18:12...v duchu zasmála: "Teď, když jsem sešlá stářímmám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se...
Genesis 18:14...za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna." Sára to ze strachu zapírala: "Nesmála jsem se."...
Genesis 19:8..."Bratři moji, nedělejte prosím nic zlého! Hlemám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám....
Genesis 19:12...vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď je...
Genesis 19:14..." Lot tedy šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť...
Genesis 20:5...můj bratr.' Udělal jsem to s poctivým úmyslemMám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že...
Genesis 24:5...snad ta žena nechtěla následovat do této zeměmám tvého syna odvést zpět do země, z níž jsi vyšel?"...
Genesis 24:25..." odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme dost, i místo k přenocování." Tehdy padl na kolena a...
Genesis 24:29...odběhla a vyprávěla to rodině své matky. Rebeka měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl ven k onomu muži...
Genesis 24:51...od Hospodina; nemáme k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna...
Genesis 25:5...byli synové Ketury. Abraham však dal všechno, co měl, Izákovi. Synům svých družek dal Abraham dary a poslal...
Genesis 25:24...mladšímu bude služebník." Když se naplnil časměla porodit, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Ten, který...
Genesis 26:14...se stále víc, se stal velmi zámožnýmMěl stáda bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto...
Genesis 27:15...nejlepší šaty svého staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a...
Genesis 27:23...Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak mu požehnal....
Genesis 27:38...tebe, můj synu?!" Ezau svému otci řekl: "Copak máš jen jedno požehnání, otče? Požehnej mně! Mně také,...
Genesis 27:45...pro tebe pošlu a vyzvednu odtamtud. Proč bych měla v jeden den ztratit vás oba?" Rebeka tenkrát řekla...
Genesis 27:46...domorodou Chetejku, jako jsou tyto, proč bych měla žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a...
Genesis 28:9... a tak šel k Izmaelovi a kromě žen, které  měl, si vzal za manželku Machalat, dceru Abrahamova syna...
Genesis 28:18...Časně ráno pak Jákob vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho...
Genesis 29:16... Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa...
Genesis 29:17...starší se jmenovala Léa a mladší Ráchel. Léa měla měkké oči, ale Ráchel byla nápadně krásná, překrásná...
Genesis 30:2... nebo umřu!" Jákob se však na Ráchel rozhněval: "Máš snad za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde...
Genesis 30:15...Teď mi chceš vzít ještě milostná jablíčka, která mám od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes...
Genesis 30:20...vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu porodila šest synů!" Dala mu tedy...
Genesis 30:30...se tvému dobytku se mnou dařilo. To málo, co jsi měl, než jsem přišel, se nesmírně rozrostlo, protože ti po...
Genesis 30:31...také o svůj vlastní dům?" Lában řekl: "Co ti mám dát?" "Nedávej mi nic," odpověděl Jákob. "Budu znovu...
Genesis 30:35... všechny skvrnité a strakaté kozy, všechno, co mělo bílé skvrny, i všechna načernalá jehňata, svěřil je do...
Genesis 30:43...statný. Takto se ten muž nesmírně rozmohl, takže měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudů i oslů. ...
Genesis 31:14...své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký podíl nebo dědictví?...
Genesis 31:21...mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl; vstal, překročil řeku Eufrat a vydal se směrem ke...
Genesis 31:35...se, můj pane, že před tebou nemohu vstátMám měsíčky." A tak hledal, ale bůžky nenašel. Tehdy se...
Genesis 32:6...jsem u Lábana; tam jsem se dosud zdržovalMám voly, osly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem...
Genesis 32:24...je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdo s ním ale zápasil, ...
Genesis 33:9...si příznivě naklonit, můj pane." Ezau řekl: "Mám dostatek, bratře, nech si, co ti patří." Jákob však...
Genesis 33:11...ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl milostivýmám všeho dostatek." A naléhal na něj, Ezau přijal. Ten...
Genesis 33:13..."Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc mám s sebou březí ovce a krávy; budou-li hnány po celý den,...
Genesis 33:14...zvolna, jak bude moci stačit stádo, které mám před sebou, a jak budou moci stačit děti, dokud nedojdu...
Genesis 34:10...celá země před vámi. Bydlete v , obchodujtemějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci a jejím bratrům...
Genesis 34:25...vycházel z brány toho města. Třetího dne, když měli největší bolesti, se dva Jákobovi synové, Dínini...
Genesis 34:30... obyvatelům země, Kananejcům i PerizejcůmMám jen hrstku mužů; spojí-li se proti mně, zabijí a...
Genesis 34:31...vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s nevěstkou?" Potom Bůh...
Genesis 35:2... kdo byli s ním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a převlečte si šaty! Potom vstaňme...
Genesis 35:4...Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je...
Genesis 35:16... byli nedaleko Efraty, začala Ráchel roditměla těžký porod. V nejtěžší chvíli porodní bába řekla:...
Genesis 35:17...porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala...
Genesis 35:22...svého otce, a Izrael se o tom doslechl. Jákob měl dvanáct synů. Synové Léy: Ruben, Jákobův prvorozený,...
Genesis 36:12... Omar, Sefo, Gatam a Kenaz. (Ezauův syn Elifaz měl také družku Timnu, která Elifazovi porodila Amaleka.)...
Genesis 37:5...Nebyli s ním schopni ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho...
Genesis 37:9...víc, kvůli jeho snům a jeho slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem...
Genesis 37:10...vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a bratry máme klanět...
Genesis 37:26... Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu?...
Genesis 38:15...ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou k a řekl:...
Genesis 38:18... musíš dát něco do zástavy." Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a...
Genesis 38:20...Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteliMěl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. ...
Genesis 39:4...svého domu a svěřil mu do rukou všechno, co měl. Od chvíle Hospodin domu toho Egypťana požehnal....
Genesis 39:5...Josefovi bylo Hospodinovo požehnání na všem, co měl v domě i na poli, a tak nechal všechen svůj majetek v...
Genesis 39:6...všechen svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl...
Genesis 39:22...v žaláři do Josefových rukou. Cokoli tam dělaliměl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co...
Genesis 40:5...egyptského krále, kteří byli uvězněni v žalářiměli sen. Každý měl téže noci svůj sen, každý s vlastním...
Genesis 40:8...se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:11...pupeny, potom květy a nakonec zralé hroznyMěl jsem v ruce faraonův pohár, a tak jsem ty hrozny trhal...
Genesis 40:15...Hebrejů a ani zde jsem neudělal nic, za co bych měl být vsazen do jámy!" Když vrchní pekař viděl, jak dobrý...
Genesis 40:16...dobrý to byl výklad, řekl Josefovi: "I jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři proutěné košíky. V tom,...
Genesis 40:20...ptáci z tebe budou klovat maso!" Třetího dne pak měl farao narozeniny a vystrojil všem svým služebníkům...
Genesis 41:1... Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál u Nilu a hle, z Nilu vystoupilo sedm...
Genesis 41:5... Vtom se Farao probudil. Když znovu usnulměl další sen: Na jednom stéble vyrostlo sedm bohatých a...
Genesis 41:11...stráže - a vrchního pekaře. i on jsme tam měli ve stejnou noc sen, každý jsme měli sen s vlastním...
Genesis 41:15...si šaty, přišel k faraonovi. Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o...
Genesis 41:17...příznivou odpověď!" Farao tedy Josefovi řekl: "Měl jsem sen: Stál jsem na břehu Nilu a hle, z Nilu...
Genesis 42:9...nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste prozkoumat...
Genesis 42:27...tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich otevřel svůj pytel, aby...
Genesis 43:6...mi tolik ublížili? Proč jste tomu muži řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně...
Genesis 43:7...na nás i na naši rodinu: ‚Žije ještě váš otecMáte ještě dalšího bratra?' Podle toho jsme mu odpovídali....
Genesis 43:14...vašeho dalšího bratra i Benjamína. A mám-li přijít o syny, o přijdu!" Vzali tedy s sebou...
Genesis 43:21...přišli nakoupit jídlo. Když jsme cestou zpět měli nocovat, otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého...
Genesis 43:25...nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak připravili svůj dar, než Josef v...
Genesis 43:26...Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich,...
Genesis 44:16... že muž jako dokáže věštit?" Juda řekl: "Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit....
Genesis 44:19...farao! Když se můj pán zeptal svých služebníků: ‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého...
Genesis 44:20...‚Máte otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Panemáme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve...
Genesis 45:10...tvých synů, tvůj brav, tvůj skot a všechno, co máš. Tam se o tebe postarám (neboť přijde ještě pět...
Genesis 46:1...spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl...
Genesis 46:12...(Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula. Synové Isacharovi: Tola, Pua,...
Genesis 46:17... Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, BeriaMěli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela...
Genesis 46:32... a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte...
Genesis 46:33...' si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání, odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa...
Genesis 47:1...z Kanaánu se svým bravem, skotem a se vším, co mají. Hle, jsou v kraji Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a...
Genesis 47:3...ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci...
Genesis 47:15...Egypťané k Josefovi a řekli: "Dej nám chléb! To máme před tebou umírat, když došly peníze?" Josef...
Genesis 47:19...nezbylo nám nic než naše tělo a naše půda. To ti máme i s naší půdou umírat před očima? Kup nás i s naší...
Genesis 47:23...jsem vás i s vaší půdou koupil pro faraona. Zde máte osivo a osejte půdu! bude úroda, odevzdáte pětinu...
Genesis 49:20... on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň...
Genesis 50:11...tu smuteční slavnost v Goren-atadu, řekli: "To mají Egypťané hluboký smutek!" A tak to místo poblíž...
Genesis 50:19...Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha? Zamýšleli jste proti mně zlé věci; Bůh to...
Exodus 1:19...kypí životem! Než k nim porodní bába dorazí,  mají po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnil a lid se...
Exodus 2:7...dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z hebrejských žen přivést chůvu, aby ti to děťátko...
Exodus 2:16...tam dorazil, posadil se u studny. Midiánský kněz měl sedm dcer a ty chodívaly ke studni čerpat vodu. Když...
Exodus 4:2...se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem."...
Exodus 4:12... sám budu při tvých ústech a budu učit, co máš říkat." Mojžíš ale řekl: "Promiň, Pane můj; pošli...
Exodus 4:14...rozhněval: "A co tvůj bratr, levita ÁronMám za to, že je výřečný dost! Podívej se, ti jde...
Exodus 4:15...budu při tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane,...
Exodus 5:2...odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael? Žádného Hospodina...
Exodus 5:9...našemu Bohu!' Zavalte ty mužské dřinou,  mají co dělat a přestanou poslouchat báchorky!" Biřici a...
Exodus 6:12...- jak by tedy poslechl farao? Vždyť mám neobratné rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a...
Exodus 6:27..." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést Izraelity z Egypta. To je ten Mojžíš a Áron....
Exodus 7:17... že jsem Hospodin!' Pohleď, holí, kterou mám v ruce, udeřím do vody Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby...
Exodus 8:1...řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům, říčním ramenům i mokřinám a na...
Exodus 8:22... kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na třídenní cestu do pouště a...
Exodus 9:3...Hospodinova ruka dolehne na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koně, osly, velbloudy, skot i brav,...
Exodus 9:11...těm vředům ani nemohli před Mojžíše postavitMěli totiž na sobě vředy tak jako všichni Egypťané....
Exodus 9:19... doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše, co máš na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku, člověk...
Exodus 9:31..." (Len a ječmen byl potlučen, neboť ječmen  měl klasy a len pučel. Pšenice a špalda ale potlučeny...
Exodus 10:9...syny i dcerami, se svým bravem i skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin...
Exodus 10:10...by opravdu musel být s vámi, kdybych vás měl nechat odejít i s dětmi! Dejte si pozor, nebo špatně...
Exodus 10:23...místa. Synové Izraele, bydleli kdekoli, však měli světlo. Farao si tedy zavolal Mojžíše. "Jděte a služte...
Exodus 10:25...poskytnout zvířata k obětem a zápalům? Musíme mít co obětovat Hospodinu, našemu Bohu! Náš dobytek půjde s...
Exodus 10:29...mi přijdeš na oči, zemřeš!" Mojžíš odpověděl: "Máš pravdu - se neuvidíme." Potom Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 11:5...zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně,...
Exodus 12:5...počtu osob a podle toho, kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí...
Exodus 12:6...samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za...
Exodus 12:11...to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce hůl. Jezte ho...
Exodus 12:13...bohy: jsem Hospodin. Tu krev budete mít na svých domech jako znamení. udeřím na egyptskou...
Exodus 12:16...Izraele. Prvního a stejně tak sedmého dne budete mít svaté shromáždění. V těch dnech se nesmí dělat žádná...
Exodus 12:29...- od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po prvorozeného syna vězně v...
Exodus 13:9... když jsem vycházel z Egypta.' A budeš to mít jako znamení na své ruce a jako připomínku mezi svýma...
Exodus 15:24... Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volal k Hospodinu a Hospodin...
Exodus 16:16...jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.'" Synové Izraele tak tedy učinili a...
Exodus 16:35...manu čtyřicet let, dokud nevešli do země, v níž měli bydlet; tu manu jedli, dokud nepřišli k hranicím...
Exodus 17:2...tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám vodu,  máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč...
Exodus 17:4...žízní?!" Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin...
Exodus 17:6...Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských stařešinů...
Exodus 17:9... se zítra postavím na vrchol pahorku a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a...
Exodus 18:16..."Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz, přijdou ke mně a soudím mezi...
Exodus 18:20...lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu...
Exodus 20:20... Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál...
Exodus 21:3... Jestliže přijde sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán...
Exodus 23:21...a přivedl na místo, které jsem připravilMěj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho....
Exodus 25:20...slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové  mají rozpjatá křídla, jimiž budou zastiňovat slitovnici. ...
Exodus 25:31...vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj vystupovat pohárky,...
Exodus 26:2...dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů je spojeno v jeden kus;...
Exodus 26:8...a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní bude mít stejné rozměry. Spoj zvlášť pět houní a šest houní. Tu...
Exodus 26:17...vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude mít dva spojovací čepy. Všechny rámy Příbytku vyrobíš...
Exodus 26:32...z akáciového dřeva obložených zlatem. Budou mít na sobě zlaté háčky a budou stát na čtyřech stříbrných...
Exodus 27:11... Totéž platí pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami...
Exodus 27:18...dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít zástěnu ze soukaného kmentu 5 loket vysokou, s patkami...
Exodus 28:21... tak jako jmen Izraelových synů. Každý bude mít na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Exodus 28:30...bude Áron vstupovat před Hospodina, bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele...
Exodus 28:32... Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou obrubu, jako otvor pancíře; plášť se...
Exodus 28:35... takto po celém spodním lemu pláště. To bude mít Áron při konání služby na sobě. Kdykoli bude vstupovat...
Exodus 28:38...jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů Izraele při...
Exodus 32:12...z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na...
Exodus 32:15...zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z horyMěl v ruce dvě Desky svědectví, desky popsané z obou stran,...
Exodus 32:19...a tance. Mojžíš vzplanul hněvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak...
Exodus 32:29...řekl: "Vstupte dnes do služby Hospodinu, i kdyby měl každý jít proti svému synu nebo bratru. Tak na sebe...
Exodus 33:13...‚Znám osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve mně zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty,...
Exodus 33:16...nás odsud nevoď! Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi?...
Exodus 34:9...padl k zemi a klaněl se. Potom řekl: "Pane můjmáš-li ve mně zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás...
Exodus 34:12... Chetejce, Perizejce, Hivejce i JebusejceMěj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s...
Exodus 34:15...jehož jméno je Žárlivý, je žárlivě milující BůhMěj se na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli ...
Exodus 35:2...dní se bude pracovat, ale sedmého dne budete mít svatou sobotu, den odpočinku pro Hospodina. Každý, kdo...
Exodus 35:21...- každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na...
Exodus 35:23...poskytnout jako dar zlato, i každý, kdo u sebe měl modrou, purpurovou nebo šarlatovou látku, kment, kozí...
Exodus 35:24...příspěvek Hospodinu. Přinášel také každý, kdo měl u sebe akáciové dřevo k jakémukoli dílu služby. Všechny...
Exodus 35:29... A tak všichni Izraelité, muži i ženy, kteří měli ochotné srdce, přinášeli Hospodinu dobrovolné dary na...
Exodus 36:9...loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly stejné rozměry. Pět pruhů spojili k sobě; rovněž tak...
Exodus 36:15...a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní mělo stejné rozměry. Spojili zvlášť pět houní a šest houní...
Exodus 36:22...loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl dva spojovací čepy. Tak vyrobili všechny rámy Příbytku....
Exodus 37:9...ze slitovnice na obou jejích koncích. Cherubové měli rozpjatá křídla, jimiž zastiňovali slitovnici. Byli...
Exodus 37:17... Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z něj pohárky, pupeny...
Exodus 37:25... loket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým...
Exodus 38:1...zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné obětiMěl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na...
Exodus 39:14...dvanáct, tak jako jmen Izraelových synů. Každý měl na sobě jako na pečeti vyryto jméno jednoho ze dvanácti...
Leviticus 10:3...před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To měl Hospodin na mysli, když řekl: Na těch, kdo ke mně...
Leviticus 10:18...nebyla vnesena dovnitř svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak jsem přikázal!" Áron však...
Leviticus 11:9...pro vás nečistí. Ze všech vodních živočichů smíte jíst tyto: Smíte jíst všechny sladkovodní i mořské...
Leviticus 13:2...k Mojžíšovi a Áronovi: "Když někdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu jevící se...
Leviticus 13:38...čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kněz je prohlédne:...
Leviticus 13:45...na hlavě. Člověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv, rozpuštěné vlasy a s rouškou na ústech...
Leviticus 15:10... bude nečisté. Kdokoli by se dotkl něčeho, co měl trpící výtokem pod sebou, bude nečistý do večera....
Leviticus 15:16...obřad smíření kvůli jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý...
Leviticus 16:23... svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít do nejsvětější svatyně, a nechá je tam. Když si...
Leviticus 19:3... neboť Hospodin, váš Bůh, jsem svatý! Každý mějte v úctě svou matku a svého otce a zachovávejte ...
Leviticus 19:30...zvrhlostí! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Neobracejte se k...
Leviticus 19:32...Bůh. Před šedinami povstaň, starci prokaž čestměj v úctě svého Boha. jsem Hospodin. s tebou ve tvé...
Leviticus 19:36...při soudu ani při měření, vážení či odměřováníMějte poctivé váhy, poctivá závaží, poctivou efu a poctivý...
Leviticus 21:8...zapuzenou ženou, neboť kněz je svatý svému BohuMěj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha....
Leviticus 21:17...tvůj potomek v budoucích pokoleních, který by měl tělesnou vadu, nesmí přistoupit, aby přinesl pokrm...
Leviticus 21:21...kleštěnec. Nikdo ze semene kněze Árona, kdo by měl tělesnou vadu, se nepřiblíží, aby přinesl ohnivé oběti...
Leviticus 22:25...žádné takové jako pokrm svého Boha, neboť mají na sobě porušení, je na nich vada - nedojdete jimi...
Leviticus 23:7...budete jíst nekvašené chleby. Prvního dne budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci....
Leviticus 23:21...to knězi. V ten den vyhlásíte slavnost. Budete mít svaté shromáždění; nebudete dělat žádnou běžnou práci....
Leviticus 23:24...synům Izraele: Prvního dne sedmého měsíce budete mít den odpočinku, svaté shromáždění s památným troubením....
Leviticus 23:27...téhož sedmého měsíce bude Den smíření. Budete mít svaté shromáždění: budete se pokorně postit a přinášet...
Leviticus 23:36...přinášet ohnivé oběti. Osmého dne budete mít další svaté shromáždění; budete přinášet ohnivé oběti...
Leviticus 24:22...člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný zákon. jsem Hospodin, váš Bůh!" Když Mojžíš...
Leviticus 25:29...Prodá-li někdo obytný dům v hrazeném městě, bude mít právo k jeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho...
Leviticus 26:2... váš Bůh! Zachovávejte soboty a mou svatyni mějte v úctě. jsem Hospodin. Jestliže budete následovat...
Numeri 3:28...celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni. Rody Kehatových synů tábořily na...
Numeri 3:38...svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova...
Numeri 4:16... každodenní moučná oběť a olej pomazání. Bude mít dozor nad celým Příbytkem a nade vším, co je v něm -...
Numeri 5:18... jež je moučnou obětí žárlivosti. Kněz pak bude mít v ruce hořkou vodu prokletí a bude ženu zapřísahat:...
Numeri 9:16...bylo stále: Příbytek přikrýval oblak a v noci měl podobu ohně. Kdykoli se oblak od Stanu vznesl, synové...
Numeri 10:36... nenávidí, utečou před tebou!" Kdykoli pak měla spočinout, říkával: "Navrať se, Hospodine, k...
Numeri 11:6...okurky a melouny, na pórek, cibuli a česnek. Teď máme jen vyprahlé krky a v dohledu nic než ta mana!" Mana...
Numeri 11:8...v hrnci nebo z pekli chlebové placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci...
Numeri 11:12...jej v náručí, jako nosí chůva nemluvně'? Jak je mám vést do země, kterou jsi s přísahou slíbil jejich...
Numeri 11:13... kterou jsi s přísahou slíbil jejich otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem...
Numeri 11:18...naříkali: ‚Kdo nám najíst masa? To jsme se měli lépe v Egyptě!' Hospodin vás tedy nakrmí masem....
Numeri 11:22... se snad pro pobít všechen brav a skot, aby měli dost? Mají se pro vylovit všechny ryby z moře, aby...
Numeri 11:32...nohou a sbíral křepelky. Kdo nasbíral nejméněměl jich deset chomerů, takže si je rozprostřeli po celém...
Numeri 11:33... takže si je rozprostřeli po celém táboře. Ještě měli maso v zubech, ještě ho ani nerozžvýkali, když...
Numeri 15:29...i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu. Pokud však někdo...
Numeri 16:30...a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte,...
Numeri 16:33... Zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed...
Numeri 18:23...ustanovení pro všechna vaše pokolení: nebudou mít dědictví mezi syny Izraele. Levitům jsem totiž dal za...
Numeri 18:24...Hospodinu. To proto jsem o nich řekl: Nebudou mít dědictví mezi syny Izraele." Hospodin promluvil k...
Numeri 20:8... Vyvedeš jim vodu ze skály, aby obec i dobytek měli co pít." Mojžíš tedy podle jeho rozkazu vzal hůl,...
Numeri 20:10...před skálu. Řekl jim: "Nuže, slyšte, vy buřičimáme vám z této skály vyvést vodu?" Nato se Mojžíš rozpřáhl...
Numeri 22:5...ležícího na řece Eufrat v jeho rodné zemiMěli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z...
Numeri 22:29...Balaám oslici odpověděl: "Děláš si ze bláznyMít po ruce meč, bych zabil!" Oslice mu řekla:...
Numeri 22:30...oslice? Jezdil jsi na mně odjakživa dodnesMám snad ve zvyku chovat se k tobě takhle?" Odpověděl: "Ne...
Numeri 23:8...a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!' Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu...
Numeri 24:7...u vody. Z jeho věder voda poteče, jeho símě bude mít vody bohatě. Jeho král bude nad Agaga vyvýšen, jeho...
Numeri 26:8...jsou rubenské rody. Čítaly 43 730 mužů. Palu měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama....
Numeri 26:9...měl syna Eliaba a Eliab měl syny Nemuela, Dátana a Abirama. To byl ten Dátan a...
Numeri 27:3...Korachově. Zemřel pro svůj vlastní hřích, aniž měl syny. jméno našeho otce vymizet z jeho rodu jen...
Numeri 27:8...pak promluv takto: Když někdo zemře, aniž měl syna, převedete jeho dědictví na jeho dceru. Kdyby...
Numeri 28:18... Po sedm dní jezte nekvašené chleby. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci....
Numeri 28:25...zápalné oběti a její úlitby. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci." "V...
Numeri 28:26...týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběťmějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci....
Numeri 29:1...k nim náleží." "Prvního dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci - je...
Numeri 29:7...Hospodinu." "Desátého dne téhož sedmého měsíce mějte svaté shromáždění, kdy se budete pokorně postit;...
Numeri 29:12...jejich úliteb)." "Patnáctého dne sedmého měsíce mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci. Po...
Numeri 29:35... její moučné oběti a její úlitby). Osmého dne mějte svátek; nedělejte žádnou běžnou práci. Jako příjemnou...
Numeri 32:1...Hospodinem. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a...
Numeri 32:4... je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka." Dále řekli: "Prokaž nám prosím...
Numeri 32:6..." Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete...
Deuteronomium 1:18..." Tenkrát jsem vám přikázal všechno, co máte dělat. Potom jsme vytáhli od Orébu a podle příkazu...
Deuteronomium 1:22...a podají nám zprávu o cestě, kterou se máme vydat, i o městech, do nichž máme vejít." Ten návrh se...
Deuteronomium 1:33...místo k odpočinku a ukazoval vám cestu, kterou máte jít - za noci ohněm a za dne oblakem. Když Hospodin...
Deuteronomium 3:19...vaše ženy, vaše děti a váš dobytek (vím, že máte množství dobytka) zůstanou ve městech, která jsem vám...
Deuteronomium 4:15...ohně, jste přece neviděli žádnou podobuMějte se tedy velmi na pozoru, abyste se nezvrhli a...
Deuteronomium 4:23... ale vy ho přejdete a obsadíte tu krásnou zemMějte se tedy na pozoru, abyste nezapomněli na smlouvu...
Deuteronomium 4:40... Pak se tobě i tvým dětem povede šťastně a budeš mít dlouhý život v zemi, kterou ti navždy dává Hospodin,...
Deuteronomium 4:42...města na východní straně Jordánu, aby se tam směl uchýlit každý, kdo někoho neúmyslně zabil, aniž ho kdy...
Deuteronomium 5:25...s člověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat smrt? Vždyť nás ten ohromný oheň může...
Deuteronomium 5:29...lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové srdce, aby mne po všechny dny ctili a...
Deuteronomium 5:33... kterou vám určil Hospodin, váš Bůh. Pak budete mít dlouhý a šťastný život v zemi, kterou se chystáte...
Deuteronomium 6:12...jsi nesázel. pak budeš jíst a nasytíš seměj se na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina, který ...
Deuteronomium 8:9...nebudeš jíst chléb poskrovnu a v ničem nebudeš mít nedostatek, do země, jejíž kamení je železo a z jejíchž...
Deuteronomium 8:11... svému Bohu, za tu krásnou zem, kterou ti dalMěj se však na pozoru, abys nezapomněl na Hospodina a...
Deuteronomium 8:13...nich, se tvůj skot a brav rozmnoží, budeš mít hojnost stříbra a zlata, se všechen tvůj majetek...
Deuteronomium 11:8...přikázání, která vám dnes udílím. Pak budete mít sílu vejít a obsadit zem, kterou přicházíte obsadit, a...
Deuteronomium 11:16...pro tvůj dobytek. Budeš moci jíst do sytostiMějte se však na pozoru, abyste se v srdcích nedali svést a...
Deuteronomium 12:13... neboť mezi vámi nemá žádný podíl ani dědictvíMěj se na pozoru, abys neobětoval své zápalné oběti na...
Deuteronomium 12:19... se budeš radovat z veškerého díla svých rukouMěj se na pozoru, abys po všechny dny, kdy budeš žít ve své...
Deuteronomium 12:30...vyhnat. je vyženeš a usadíš se v jejich zemiměj se na pozoru i poté, co budou vyhlazeni. Nesmíš je...
Deuteronomium 14:26... vyvolil. Za ty peníze tam pořiď vše, nač budeš mít chuť - hovězí, skopové, víno, pivo nebo cokoli budeš...
Deuteronomium 15:3...dluhů. Od cizince dluh vymáhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu osobně promineš. Jen u tebe...
Deuteronomium 15:9...pomoc a půjč mu, co ve své nouzi potřebujeMěj se na pozoru, abys v srdci nechoval ničemnou myšlenku:...
Deuteronomium 18:1... Levitští kněží, totiž celý kmen Levi, nebudou mít podíl ani dědictví v Izraeli. Budou žít z ohnivých...
Deuteronomium 18:2...obětí Hospodinu, z jeho dědictví. Nebudou mít dědictví mezi svými bratry - sám Hospodin je jejich...
Deuteronomium 19:3...na tři díly, aby se každý, kdo někoho zabilměl kam uchýlit. Když někdo někoho zabije a uteče, aby si...
Deuteronomium 19:4...bližního zabil neúmyslně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti), se to bude mít takto: Když například...
Deuteronomium 20:1...nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin, tvůj Bůh...
Deuteronomium 21:15...otrokyní, neboť jsi ji zneuctil. Když někdo bude mít dvě ženy, z nichž jednu bude milovat a druhou ne, a obě...
Deuteronomium 21:18...náleží právo prvorozenství jemu. Když někdo bude mít svéhlavého a vzpurného syna, který neposlouchá otce ani...
Deuteronomium 23:13...slunce se vrátí do tábora. Venku za táborem měj vyhrazené místo, kam budeš chodit na stranu. Ve své...
Deuteronomium 23:14...budeš chodit na stranu. Ve své výstroji budeš mít kolík. Když si půjdeš ven ulevit, vyhrabeš jím důlek a...
Deuteronomium 23:22...tvůj Bůh, to od tebe rozhodně očekává, a tak bys měl hřích. Zdržet se slibu však není žádný hřích...
Deuteronomium 24:15...Jinak bude kvůli tobě volat k Hospodinu, a budeš mít hřích. Rodiče nemohou platit životem za své děti ani...
Deuteronomium 25:5...bydlet pospolu a jeden z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za...
Deuteronomium 25:15...doma dvojí míru, jednu větší a jednu menšíMěj naprosto poctivé závaží a naprosto poctivou míru. Pak...
Deuteronomium 26:19...všechna jeho přikázání, pak vyvýší, abys měl chválu, věhlas a slávu nade všechny národy, které...
Deuteronomium 28:29...jako slepec v temnotách. Tvé snažení nebude mít úspěch, po všechny dny budeš jen utiskován a...
Deuteronomium 28:39...vysázíš vinice a budeš je obdělávat, nebudeš mít víno k pití ani skladování; sežerou to červi. I když...
Deuteronomium 28:40...ani skladování; sežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva...
Deuteronomium 28:47...tvém semeni znamením a divem navěky. Když jsi měl naprostou hojnost, nesloužil jsi s radostným a vděčným...
Deuteronomium 28:58...tohoto Zákona, zapsaná v této knize, nebudeš-li mít úctu k tomu slavnému a hroznému Jménu, k Hospodinu,...
Deuteronomium 29:18...se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!" (Jako by počítal zpitého mezi žíznivé.)...
Deuteronomium 33:3... Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá...
Deuteronomium 33:11...Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou zalíbení měj. Jeho protivníky udeř do slabin, aby jeho nepřátelé ...
Jozue 1:8...Zákona se nevzdálí od tvých úst, ale přemítej o něm dnem i nocí, abys pečlivě dodržoval vše, co je...
Jozue 2:5... ale nevím odkud. Odešli, když se za soumraku měla zavírat brána. Kam se vydali, nevím. Běžte rychle za...
Jozue 2:6...střechu a schovala je pod snopky lnu, které tam měla rozložené.) Pronásledovatelé tedy vyrazili za nimi...
Jozue 3:4... ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za , abyste poznali cestu...
Jozue 4:6... se vás v budoucnu děti zeptají: ‚Proč tu máte ty kameny?' povíte jim: ‚Protože se vody Jordánu...
Jozue 4:14...Izraele dodal Jozuovi na vážnosti, takže ho měli v úctě, jako měli v úctě Mojžíše po celý jeho život....
Jozue 7:8...se usadili za Jordánem! Odpusť, Pane můj, ale co mám říci, když se Izrael před svými nepřáteli dal na útěk!...
Jozue 8:18...Hospodin řekl Jozuovi: "Napřáhni šavli, kterou máš v ruce, proti Aji, neboť je dám do tvých rukou." Jozue...
Jozue 8:22...se totiž z města vydali za nimi, takže je Izrael měl uprostřed.) Pobíjeli je z jedné i druhé strany, ...
Jozue 9:5...a na sebe chatrné šaty. Všechen chléb, který měli s sebou, byl vyschlý, se drolil. Když přišli k...
Jozue 14:11...tehdy, když vyslal Mojžíš. Jakou sílu jsem měl tenkrát, takovou mám i teď, k boji i k životu. Dej mi...
Jozue 17:4...vůdce se slovy: "Hospodin přikázal Mojžíšovi, že máme dostat dědictví mezi našimi bratry." A tak jim Jozue...
Jozue 17:16... jak z Bet-šeanu a okolí, tak z údolí Jizreelmají železné vozy!" Jozue na to Efraimovi a Manasesovi z...
Jozue 17:17...z Josefova domu řekl: "Jste početný lidmáte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše....
Jozue 17:18...vaše. Ty Kananejce přece vyženete. Co na tom, že mají železné vozy a že jsou silní?" Celá izraelská obec se...
Jozue 18:8...na cestu, aby popsali tu zem. Jozue těm, kdo měli jít, přikázal: "Vzhůru, projděte zem, popište ji a...
Jozue 20:5...bližního zabil nechtěně, aniž ho kdy předtím měl v nenávisti. Bude v tomto městě bydlet, dokud se...
Jozue 24:23...odpověděli. "Tak tedy odvrhněte cizí bohy, které máte mezi sebou," pokračoval Jozue, "a nakloňte svá srdce k...
Soudců 1:19... ale nedokázal obyvatele nížiny vyhnat, protože měli železné vozy. Hospodin však byl s Judou, a tak se mu...
Soudců 3:11...Rišatajima do rukou, takže ho přemohl. Země pak měla mír čtyřicet let, než Otniel, syn Kenazův, zemřel....
Soudců 3:19... ale sám se od gilgalského Pesilim vrátil zpět. "Mám pro tebe, králi, něco tajného," řekl. "Tiše!" zavelel...
Soudců 3:20...pokoje. Ehud k němu přistoupil a řekl: "Mám pro tebe Boží slovo!" Král se zvedl z křesla a vtom...
Soudců 3:30...toho dne musel před Izraelem pokořit. Země pak měla mír osmdesát let. Po něm přišel Šamgar, syn Anatův....
Soudců 4:3...Izraele volali k Hospodinu, protože Sisera měl devět set železných vozů a po dvacet let syny Izraele...
Soudců 4:19...houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal ji. "Mám žízeň." Otevřela tedy měch s mlékem, dala mu napít a...
Soudců 5:31...jako slunce, když vychází v síle své! Země pak měla mír čtyřicet let. Synové Izraele však jednali v...
Soudců 6:15...Midiánců. sám přece posílám!" On však namítl: "Promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? Můj rod...
Soudců 6:21...udělal, Hospodinův anděl zvedl hůl, kterou měl v ruce, a dotkl se jejím koncem masa a chlebů. Ze skály...
Soudců 7:2...údolí pod vrchem More. Hospodin řekl Gedeonovi: "Máš příliš velké vojsko. Nemohu jim vydat Midiánce do rukou...
Soudců 8:6..." Sukotští vůdcové mu ale odpověděli "To  máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvému vojsku dávat...
Soudců 8:15... kvůli kterým jste se mi vysmívali: ‚To  máš Zebacha a Calmunu v hrsti, že máme tvým vyčerpaným...
Soudců 8:24...syn. Bude vám vládnout Hospodin." Potom dodal: "Mám na vás jen tuto prosbu: Každý mi ze své kořisti dejte...
Soudců 8:28...pokořit a hlavu nezvedl. Za Gedeonových dnů měla země mír po čtyřicet let. Jerub-baal, syn Joašův, se...
Soudců 8:30...Joašův, se pak vrátil domů a bydlel tam. Gedeon měl sedmdesát synů, kteří vzešli z jeho beder - měl totiž...
Soudců 9:9... Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a...
Soudců 9:11...Pojď ty, kraluj nám! Fíkovník řekl: To snad mám své plody přestat vydávat, jež vynikají v sladkosti, a...
Soudců 9:13...révě: Pojď ty, kraluj nám! Réva řekla: To snad mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé veselí,...
Soudců 10:4...Gileádský. Ten soudil Izrael dvaadvacet letMěl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo...
Soudců 11:2...syn jedné nevěstky a jeho otcem byl Gileád. Ten měl ovšem syny také se svou manželkou. Když její synové...
Soudců 11:12...amonskému králi posly se zprávou: "Co proti mně máš, že jsi přitáhl napadnout mou zem?" Amonský král jim...
Soudců 12:2...Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale nepřišli jste...
Soudců 12:9...něm byl v Izraeli soudcem Ibcan z BetlémaMěl třicet synů a třicet dcer. Ty provdal jinam a svým...
Soudců 12:14...soudcem Abdon, syn Hilela Piratonského. Ten měl čtyřicet synů a třicet vnuků, kteří jezdili na...
Soudců 13:8...jsi poslal, navštíví znovu a poučí nás, co máme dělat s tím chlapcem, který se narodit." Bůh...
Soudců 13:12... Manoach mu řekl: " dojde na tvá slova, jak se máme ohledně toho chlapce zařídit? Jak s ním máme...
Soudců 13:17...se Manoach Hospodinova anděla zeptal: "Jaké máš jméno? Rádi bychom poctili, dojde na tvá slova."...
Soudců 14:16...tedy na něj s pláčem dotírala: "Ty vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně...
Soudců 15:11...Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi....
Soudců 15:18...to místo Ramat-lechi, Čelistní vrch. Samson měl velikou žízeň, a tak volal k Hospodinu: "Po tom skvělém...
Soudců 16:9... a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.) Vtom na něj zavolala: "Samsone,...
Soudců 16:12... Filištíni jdou na tebe!" (V pokoji přitom měla ukryté muže.) On si ale ty provazy strhal z paží jako...
Soudců 16:13...Řekl tedy: "Kdybys těch sedm copů, co mám na hlavě, vpletla do osnovy a utáhla kolíkem, byl bych...
Soudců 16:16...Těmi řečmi ho mučila den co den, jednou měl toho dotírání k smrti dost. Tehdy všechno prozradil:...
Soudců 17:2...jsi kvůli nim vyslovila kletbu. Nuže, to stříbro mám . To je vzal, teď ti je ale vracím." "Hospodin ti...
Soudců 17:4...je kovotepci, který z něj odlil modlu. Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míka, měl doma svatyni....
Soudců 17:5... Tu pak měl Míkajáš v domě. Tento muž, Míkaměl doma svatyni. Vyrobil také efod a bůžky a pověřil...
Soudců 17:13...ke mně Hospodin určitě bude dobrotivý - vždyť mám za kněze levitu!" Izrael byl tenkrát bez krále. Danův...
Soudců 18:10...zem. Tomu místu neschází vůbec nic, co země mít." A tak z Coreje a Eštaolu vyrazilo šest set mužů z...
Soudců 18:14... "Efod, bůžkové a odlitá modla! Víte, co teď máte dělat." Odbočili tam a vešli do domu toho levitského...
Soudců 19:3...za , vlídně s promluví a přivede ji zpětMěl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala...
Soudců 19:19...se vracím domů. Nikdo ale k sobě nepozvalMáme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro...
Soudců 20:23...Hospodinem do večera. Ptali se Hospodina: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům?" a...
Soudců 20:28...Eleazara, syna Áronova, stál před a ptal se: "Máme jít znovu do boje proti našim bratrům Benjamíncům,...
Soudců 20:38...se a pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne z města stoupat oblak...
Soudců 21:22...otcové nebo bratři přišli stěžovat, řekneme jimMějte s nimi slitování, vždyť jsme v boji neukořistili dost...
Růt 1:12...Jsem stará na vdávání. I kdybych si řekla, že mám ještě naději, i kdybych se ještě tuto noc vdala a...
Růt 2:1...Betléma, začínala právě sklizeň ječmene. Noemi měla příbuzného z manželovy strany, znamenitého muže z...
Růt 2:5...dívka?" zeptal se Boáz svého služebníka, který měl na starosti žence. Služebník mu řekl: "To je ta mladá...
Růt 2:9...přikážu, se ani nedotknou. Když budeš mít žízeň, jdi k nádobám a napij se vody, kterou služebníci...
Růt 3:4...plášť po jeho boku a ulehni. On ti pak poví, co máš dělat." "Udělám všechno, co mi říkáš," odpověděla Rút...
1. Samuel 1:2...Elihuova, syna Tochuova, syna Efraimce CufaMěl dvě ženy; jedna se jmenovala Hana a druhá Penina....
1. Samuel 2:20...i jeho ženě se slovy: "Kéž Hospodin , abys měl s touto ženou potomky místo toho vyžádaného dítěte,...
1. Samuel 2:36...a řekne: ‚Zařaď , prosím, někam mezi kněží,  mám alespoň co jíst!'" Chlapec Samuel sloužil pod Elího...
1. Samuel 3:2...slovo vzácné. Ani vidění nebylo časté. Elí měl v době tak slabý zrak, že neviděl. Jednou v noci...
1. Samuel 3:15...ani darem!" Samuel zůstal ležet do rána, kdy měl jít otevřít dveře Hospodinovy svatyně. Bál se totiž...
1. Samuel 4:1... kde se zjevil Samuelovi svým slovem. Samuel měl slovo pro celý Izrael.Tehdy Izrael vytáhl do boje proti...
1. Samuel 4:12...toho dne zběhl z bitvy a dorazil do Šíla. Roucho měl roztržené a na hlavě hlínu. Když dorazil, Elí právě...
1. Samuel 4:19...Jeho snacha, Pinchasova manželka, byla těhotnáměla rodit. Když uslyšela zprávu, že Boží truhla je v...
1. Samuel 4:20... ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj semáš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala....
1. Samuel 5:8...vládce, shromáždili je k sobě a pravili: "Co máme dělat s truhlou izraelského boha?" Usnesli se potom,...
1. Samuel 6:2... Filištíni svolali své kněze a věštce: "Co máme dělat s Hospodinovou truhlou?" ptali se. "Oznamte nám,...
1. Samuel 6:4...od vás neodvracela." "A jaké odškodnění s  máme poslat zpět?" otázali se. "Pět zlatých nádorů a pět...
1. Samuel 6:6...nad vámi, vašimi bohy i vaší zemí. Proč byste měli zatvrzovat své srdce, jako to udělali Egypťané a...
1. Samuel 8:19...Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili. "Chceme mít...
1. Samuel 9:2... Byl to mezi Benjamínci vynikající muž. Ten měl syna jménem Saul, mládence tak pěkného, že mezi syny...
1. Samuel 9:5... do kraje Cuf, řekl Saul mládenci, kterého měl s sebou: "Pojďme se vrátit, se můj otec místo o...
1. Samuel 9:6...se tam teď vydat? Třeba nám ukáže cestu, kterou máme jít." Saul mu na to řekl: "Co ale tomu muži přineseme,...
1. Samuel 9:7...za ním půjdeme? Jídlo nám v mošnách došlo. Nemáme pro Božího muže žádnou odměnu. Co u sebe máme?"...
1. Samuel 9:8...máme?" "Podívej," odpověděl mládenec Saulovi, "mám u sebe čtvrt šekelu stříbra. Dám je Božímu muži, aby...
1. Samuel 9:19...se s tebou ráno rozloučím, povím ti všechno, co máš na srdci. A o ty oslice, které se ti před třemi dny...
1. Samuel 10:8...sedm dní, než za tebou přijdu a oznámím ti, co máš dělat." Když se pak Saul otočil, aby od Samuele odešel,...
1. Samuel 10:12...k prorokům?" Jeden místní k tomu řekl: "A koho mají za otce?" Tak vzniklo přísloví: To i Saul patří k...
1. Samuel 12:18...dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň. "Modli...
1. Samuel 13:22...meče i kopí. Jen Saul a jeho syn Jonatan je měli. Filištínská hlídka se zatím přesunula k průsmyku...
1. Samuel 14:7... jich je mnoho nebo málo." "Udělej, cokoli máš na srdci," odpověděl mu zbrojnoš. "Obrať se, kam chceš...
1. Samuel 14:27...lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a ponořil její konec do plástve medu. Nabral ho...
1. Samuel 14:37..."Přistupme sem k Bohu." Saul se tedy ptal Boha: "Mám vyrazit za Filištíny? Vydáš je Izraeli do rukou?" On mu...
1. Samuel 14:43...jsem trochu medu na konci hole, kterou jsem měl v ruce," odpověděl Jonatan. "A za to teď mám zemřít."...
1. Samuel 14:49... Saulovi synové byli Jonatan, Jišvi a Malki-šuaMěl také dvě dcery: prvorozenou jménem Merab a mladší Míkal...
1. Samuel 16:3...' Jišaje pozveš k oběti a ti ukážu, co máš dělat. Pomažeš mi toho, o kterém ti řeknu." Samuel tedy...
1. Samuel 17:5...z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do bronzového šupinatého...
1. Samuel 17:6...šupinatého pancíře o váze 5 000 šekelů. Na nohou měl bronzové chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho...
1. Samuel 17:7...chrániče a na zádech bronzovou šavli. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo a železný hrot o váze...
1. Samuel 17:12...Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý, ale...
1. Samuel 17:22...k šiku. Když tam dorazil, ptal se bratrů, jak se mají. Ještě s nimi mluvil, když vtom z filištínských řad...
1. Samuel 18:15...byl s ním. Když Saul viděl, jak úspěšně si vedeměl z něj hrůzu. Všichni v Izraeli i v Judovi ale Davida...
1. Samuel 18:18...na to Saulovi odpověděl: "Kdo jsem a jaký mám původ - co je můj otcovský rod v Izraeli, abych se měl...
1. Samuel 18:21...rukou Filištínů. A tak Saul Davidovi řekl: "Teď máš druhou možnost stát se mým zetěm." Svým dvořanům...
1. Samuel 19:1... že chce, aby David zemřel. Saulův syn Jonatan měl ale Davida velmi rád, a tak Davida varoval: "Můj otec...
1. Samuel 20:5..."Jak víš, zítra je slavnost novoluní a bych měl sedět s králem u jídla. Nech ale odejít a skrýt se...
1. Samuel 20:35... Jonatan vyšel ven, jak se dohodli s DavidemMěl s sebou malého chlapce a tomu řekl: "Běž a hledej šípy,...
1. Samuel 21:4...jsem se domluvil, kde se sejdeme. Takže, co máš po ruce? Dej mi pět chlebů anebo co se najde."...
1. Samuel 21:16...Achiš svým dvořanům. "Proč mi ho sem vodíteMám tu snad málo bláznů, že jste ho sem přivedli, aby mi tu...
1. Samuel 23:2...na humnech." David se tedy ptal Hospodina: "Mám jít? Porazím Filištíny?" "Jdi," odpověděl mu Hospodin....
1. Samuel 23:3...porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme tady v Judsku. To máme ještě ke...
1. Samuel 23:17... Ty budeš kralovat Izraeli a ve mně budeš mít pobočníka. Však i můj otec Saul to dobře ." Ti dva...
1. Samuel 24:12...pomazaný. Podívej se, otče, jen se podívejMám v ruce cíp tvého pláště. Odřízl jsem ti cíp pláště, ale...
1. Samuel 25:2...na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný člověk a patřilo...
1. Samuel 25:6... Pokoj tobě, pokoj tvé rodině, pokoj všemu, co máš. Jak slyším, střiháš právě ovce. Víš, že tví pastýři...
1. Samuel 25:8...svým služebníkům i svému synu Davidovi, co máš po ruce.'" Davidovi mládenci tedy šli za Nábalem a...
1. Samuel 25:11...teď plno sluhů, kteří utíkají od svých pánů. To mám vzít svůj chleba, svou vodu a maso, které jsem...
1. Samuel 25:17...jsme pásli stáda. Rozmysli si teď dobře, co bys měla udělat, protože náš pán i celý jeho dům se řítí do...
1. Samuel 25:31...ti být vůdcem Izraele, tehdy, můj pane, nebudeš mít v srdci výčitky, že jsi daremně prolil krev, aby ses...
1. Samuel 26:7...vojska a hle - Saul spal uprostřed ležení a kopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abner a ostatní spali...
1. Samuel 26:16... kde je královo kopí a ten džbán vody, co měl u hlavy!" Vtom Saul poznal Davida po hlase. "Je to tvůj...
1. Samuel 27:3...jeho muži se tedy usadili u Achiše v Gatu. Každý měl s sebou svoji rodinu, David pak obě své ženy, Achinoam...
1. Samuel 27:5...městečku, abych se tam usadil. Proč by měl tvůj služebník bydlet s tebou v královském městě?" Toho...
1. Samuel 28:11...to nečeká." Nakonec se ho tedy zeptala: "Koho ti mám vyvolat?" "Vyvolej mi Samuela," odpověděl. Když ta žena...
1. Samuel 28:15...sny. Proto jsem zavolal, abys mi poradil, co mám dělat." Samuel mu na to řekl: "Proč se ptáš , když se...
1. Samuel 28:22... Nabídnu ti něco k jídlu a ty se najíš, abys měl sílu. Musíš pokračovat v cestě." On ale odmítal:...
1. Samuel 28:24...lůžko. Žena rychle porazila vykrmené tele, které měla doma, vzala mouku, zadělala a napekla z nekvašené...
1. Samuel 30:8...Abiatar přinesl efod, David se ptal Hospodina: "Mám tu hordu pronásledovat? Dostihnu je?" "Pronásleduj,"...
1. Samuel 31:4...se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když...
2. Samuel 1:2...dne dorazil nějaký muž ze Saulova táboraMěl roztržený oděv a na hlavě hlínu. Přišel k Davidovi,...
2. Samuel 2:1...válečná! Později se David ptal Hospodina: "Mám jít do některého judského města?" "Jdi," odpověděl...
2. Samuel 3:13..." odpověděl David. "Uzavřu s tebou smlouvuMám ale jednu podmínku: Neukážeš se přede mnou, dokud sem...
2. Samuel 3:33... Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv: "Měl Abner zemřít jako ničema? Tvé ruce nebyly spoutány, na...
2. Samuel 4:2...odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných oddílů. Jeden se jmenoval...
2. Samuel 4:4...doby tam pobývají dodnes. (Saulův syn Jonatan měl syna chromého na nohy. Tenkrát, když z Jizreelu...
2. Samuel 5:19...se v údolí Refaim, David se ptal Hospodina: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
2. Samuel 7:3...zůstává mezi plachtami." "Jdi a udělej vše, co máš na srdci," odpověděl Nátan králi. "Hospodin je s tebou...
2. Samuel 9:10...jeho půdu a sklízet úrodu, aby vnuk tvého pána měl dost potravy. A Mefibošet, vnuk tvého pána, bude vždy...
2. Samuel 9:12...u Davidova stolu jako jeden z královských synůMěl také malého syna jménem Míka. Všichni, kdo patřili k...
2. Samuel 10:3...řekli svému pánu Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
2. Samuel 11:11...v poli s tvými služebníky, pane - a bych měl jít domů jíst a pít a spát se svou manželkou? Na tvůj...
2. Samuel 12:2...dva muži, jeden bohatý a jeden chudý. Bohatý měl velikou spoustu ovcí a dobytka. Chudý neměl nic než...
2. Samuel 12:23...a nechá ho naživu.' Teď je mrtvý. Proč bych se měl postit? Copak ho mohu přivést zpět? půjdu za ním,...
2. Samuel 12:30...z Molochovy hlavy korunu vážící talent zlataMěla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě....
2. Samuel 13:1... Uplynul nějaký čas. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Támar a jiný Davidův syn, Amnon,...
2. Samuel 13:3...se zdálo nemožné něčeho u dosáhnout. Amnon měl jednoho přítele jménem Jonadab. Tento Jonadab, syn...
2. Samuel 13:18...Sluha ji tedy vyvedl ven a zamkl za dveřeMěla na sobě zdobenou suknici; takové šaty totiž nosívaly...
2. Samuel 13:24...syny. Předtím přišel za králem se slovy: "Mám prosbu. Tvůj služebník slaví stříhání ovcí. Chtěl by se...
2. Samuel 14:2...jednu moudrou ženu, které řekl: "Budeš dělat, že máš smutek. Oblékni si smuteční šaty, nemaž se mastí a...
2. Samuel 14:6..." odpověděla, "muž mi zemřel. Tvá služebnice měla dva syny. Ti se ale na poli pohádali; nebyl tam nikdo,...
2. Samuel 14:32...ptal se ho. "Víš, že jsem ti vzkazoval, že máš za mnou přijít," odpověděl mu Abšalom. "Chci poslat...
2. Samuel 15:20... Jako bys přišel teprve včera, a dnes bych  měl zase vláčet s námi někam dál? půjdu, kam jen to...
2. Samuel 15:22...se všemi svými muži i se všemi dětmi, které měli s sebou, pokračovali dál. Celá země hlasitě plakala,...
2. Samuel 16:2... sto kusů letního ovoce a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský...
2. Samuel 16:8...dal království do rukou tvého syna Abšaloma. To máš za svou špatnost, protože jsi vrah!" Abišaj, syn Ceruji...
2. Samuel 16:19... s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl sloužit než jeho synu? Jako jsem sloužil tvému otci,...
2. Samuel 16:20..." Abšalom se obrátil na Achitofela: "Poraďte, co máme dělat." Achitofel mu odpověděl: "Spi s konkubínami...
2. Samuel 17:6...a ten mu řekl: "Toto navrhuje AchitofelMáme se řídit jeho výrokem? Pokud ne, promluv ty." Chušaj...
2. Samuel 17:10...vojsko je poraženo!' Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece ...
2. Samuel 17:17... Chodívala tam služebná a říkala jim, co mají oznámit králi Davidovi. Nesměli se totiž prozradit...
2. Samuel 17:18... Dorazili do domu jednoho muže v Bachurim, který měl na dvoře studnu, a spustili se do . Jeho žena zakryla...
2. Samuel 19:12...a Abiatarovi: "Vyřiďte judským stařešinům: Proč máte být poslední při králově návratu domů? Jste bratři,...
2. Samuel 19:13...domů? Jste bratři, krev a tělo - proč máte být při návratu krále poslední? A pokud jde o Amasu,...
2. Samuel 19:19...dvůr a splnili každé královo přání. Když  měl král překročit Jordán, Gerův syn Šimei padl před králem...
2. Samuel 19:23... "To mi dnes musíte dělat žalobce? To by dnes měl v Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět...
2. Samuel 19:29...jíst u tvého stolu. Jaké další právo bych ještě měl chtít? Čeho bych se ještě u krále dovolával?" "Nech ...
2. Samuel 19:36...zpěváků a zpěvaček? Proč by tvůj služebník ještě měl být mému pánu a králi břemenem? Tvůj služebník...
2. Samuel 19:44...nějakými dary?" Izraelci jim ale odpověděli: "Máme na krále desetkrát větší nárok - David nám patří víc...
2. Samuel 20:1...Bichriho. Ten zatroubil na roh a prohlásil: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
2. Samuel 21:6...v Gibeji Saulově, na Hospodinově vrchu." "Máte je mít," řekl jim na to. Král ovšem ušetřil Mefibošeta...
2. Samuel 21:16...se unavil. Išbi-benob, potomek Refajců (který měl bronzové kopí o váze 300 šekelů a také novou výzbroj),...
2. Samuel 21:19... zabil bratra Goliáše Gatského, jehož kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. Také v Gatu proběhla...
2. Samuel 21:20...válka s Filištíny. Byl tam jeden obr, který měl na rukou i na nohou po šesti prstech, celkem dvacet...
2. Samuel 22:23...držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil,...
2. Samuel 23:2... Hospodinův duch, jeho slovo ve svých ústech mám. Toto mi řekl izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví...
2. Samuel 24:13...ti dám." Gád tedy přišel k Davidovi a řekl mu: "Mají na tvou zem přijít tři roky hladu? Nebo chceš být tři...
1. Královská 2:8...jsem prchal před tvým bratrem Abšalomem. Hlemáš u sebe také Šimeiho, syna Gerova, Benjamínce z Bachurim...
1. Královská 2:9...trestu. Však jsi moudrý a budeš vědět, jak s ním máš naložit, abys jeho šediny poslal do hrobu v krvi." Poté...
1. Královská 2:16...vůle připadlo mému bratrovi. Teď tedy mám k tobě jedinou prosbu, neodmítni ." "Mluv,"...
1. Královská 4:7... syn Abdův, velel nuceným pracím. Šalomoun měl nad celým Izraelem dvanáct správců, kteří zásobovali...
1. Královská 4:11...Socho a kraj Chefer; Ben-abinadab (který měl za ženu Šalomounovu dceru Táfat) spravoval celý...
1. Královská 4:15... syn Idův, spravoval Machanajim; Achimaac (který měl za ženu Šalomounovu dceru Basemat) spravoval kraj...
1. Královská 5:6...každý ve stínu své révy a svého fíkoví. Šalomoun měl také 4 000 stájí pro koně ke svým vozům a 12 000 jezdců...
1. Královská 5:19... Nezbyl žádný protivník, žádná hrozba. Proto mám teď v úmyslu postavit chrám jménu Hospodina, svého Boha...
1. Královská 5:29...doma. Nuceným pracím velel Adoniram. Šalomoun měl v horách 70 000 nosičů a 80 000 lamačů kamene. Kromě...
1. Královská 5:31...veliké ušlechtilé kameny, neboť chtěl, aby chrám měl základy z otesaných kvádrů. Šalomounovi kameníci je...
1. Královská 6:5...a vnitřní svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po celé délce postranní komory. Její spodní patro bylo...
1. Královská 6:25...jeho křídel celkem 10 loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný...
1. Královská 6:27...cheruby umístil do nejvnitřnější části chrámuMěli rozprostřená křídla, a tak se křídlo jednoho dotýkalo...
1. Královská 6:34...dvojité dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře měly dvě křídla, která se otáčela v závěsech. Vyřezal na...
1. Královská 7:4...pětačtyřicet trámů, patnáct v každé řadě. Palác měl tři řady okenic, takže leželo okno proti oknu, třikrát...
1. Královská 7:19... Hlavice na vrcholu sloupů stojících v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou...
1. Královská 7:22...je Jachin, Opora, a Boáz, Posila. Vrchol sloupů měl tvar lilie. Tak byla dokončena práce na sloupech. Poté...
1. Královská 7:30...i pod nimi byly zavěšeny věnce. Každý stojan měl čtyři bronzová kola na bronzových nápravách. Z jeho...
1. Královská 7:35...čtyři ramena jednolitá se stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K...
1. Královská 8:31... Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímuměl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil...
1. Královská 8:36... jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému...
1. Královská 8:40...jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby  měli v úctě po všechny dny svého života v zemi, kterou jsi...
1. Královská 8:43... aby všechny národy země poznaly tvé jménoměly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že...
1. Královská 9:23... kteří veleli Šalomounovým pracím, bylo 550. Ti měli na starosti veškerou pracovní sílu. Jakmile se...
1. Královská 10:1...se doslechla o Šalomounově proslulosti (kterou měl díky jménu Hospodinovu), a tak přijela, aby ho...
1. Královská 10:2...přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
1. Královská 10:19...zlatem. K trůnu vedlo šest stupňů. Opěradlo měl okrouhlé, po obou stranách sedadla područky a vedle...
1. Královská 10:21...v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení...
1. Královská 10:22...dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské lodě,...
1. Královská 10:26...co rok. Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových...
1. Královská 11:3..." Šalomoun k nim ale přilnul a velmi je milovalMěl sedm set urozených manželek a tři sta konkubín. A jeho...
1. Královská 11:41...Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl moudrost - o tom se, jak známo, píše v Knize skutků...
1. Královská 12:6...Šalomouna, dokud ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník...
1. Královská 12:9...službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám...
1. Královská 12:10...těžké jho, ulev nám od něj,' odpověz takhle: ‚ mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
1. Královská 12:16...nevyslyšel, odpověděli králi těmito slovy: "Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
1. Královská 14:6...Jeroboámova. Proč se vydáváš za někoho jinéhoMám pro tebe špatnou zprávu. Jdi a řekni Jeroboámovi: Tak...
1. Královská 17:15...a udělala, jak Eliáš řekl. Ona i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházela a olej v...
1. Královská 17:18... že nakonec přestal dýchat. "Co proti mně máš, Boží muži?" vyčetla Eliášovi. "To jsi mi přišel...
1. Královská 17:24...Boží muž," odpověděla žena Eliášovi. "Opravdu máš v ústech slovo Hospodinovo!" Po dlouhé době, ve třetím...
1. Královská 19:7...a dotkl se ho podruhé. "Vstaň a jez!" řekl mu. "Máš před sebou dlouhou cestu." Vstal tedy, najedl se a...
1. Královská 20:4...pravíš, můj pane a králi. Patřím ti i vše, co mám." Potom přišli poslové znovu se slovy: "Takto praví...
1. Královská 20:22...mu: "Jdi, opatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský král totiž proti tobě za rok na jaře...
1. Královská 22:6...shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Mám jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
1. Královská 22:15...přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajášimáme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
1. Královská 22:16...do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát  mám zapřísahat, abys mi v Hospodinově jménu neříkal nic než...
2. Královská 1:8...vám s těmi slovy vyšel naproti?" ptal se král. "Měl plášť z kožešiny," odpověděli, "a kolem boků kožený pás...
2. Královská 2:9...přešli, Eliáš Elíšu vyzval: "Řekni, co pro tebe mám udělat, než budu od tebe vzat." "Prosím, mi...
2. Královská 2:16..."Jsme tví služebníci!" Potom řekli: "Pohleďmáme tu padesát schopných mužů. Když dovolíš, pošleme je...
2. Královská 3:27...to. Tehdy vzal svého prvorozeného syna, který měl kralovat po něm, a obětoval ho jako zápalnou oběť na...
2. Královská 4:2...mohu udělat?" ptal se Elíša. "Pověz mi, co máš doma?" "Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje...
2. Královská 4:13...nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělatMám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona...
2. Královská 4:36...ji tedy, a když přišla, Elíša řekl: "Tady máš svého syna." Vešla dovnitř, padla mu k nohám a klaněla...
2. Královská 4:43...řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On...
2. Královská 6:21...Samaří! Vtom je spatřil izraelský král. "Mám je pobít, otče? Mám je pobít?" ptal se Elíši. "Ne!"...
2. Královská 6:27...můj, králi!" "Když ti nepomáhá Hospodin, jak ti mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo víno z lisu?!"...
2. Královská 7:4... Řekli si: "Co tu tak sedíme a čekáme na smrtMáme snad jít do města, když je ve městě hlad? Tam bychom...
2. Královská 9:5...tam dorazil, probíhala právě porada vojevůdců. "Mám pro tebe slovo, veliteli," řekl mládenec. "Pro kterého...
2. Královská 10:1...aby nikdo nemohl říci: To byla Jezábel.'" Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal...
2. Královská 10:2...a vychovatelům Achabových synů. Napsal jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koně, opevněné město a...
2. Královská 11:1...její syn je mrtev, rychle vyhladila všechny, kdo měli královský původ. Achaziášově sestře Jošebě, dceři...
2. Královská 11:2...syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho před Ataliou ukryla v...
2. Královská 11:5..."Provedete to takhle: Třetina z vás, kteří máte v sobotu nastoupit službu, bude hlídat u královského...
2. Královská 11:7...stran. Vy ze dvou zbývajících oddílů, kteří máte v sobotu odejít, zůstanete na stráži Hospodinova...
2. Královská 13:19...a přestal. Tehdy se na něj Boží muž rozhněval: "Měl jsi udeřit pětkrát nebo šestkrát - pak bys Arama úplně...
2. Královská 14:5...obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile měl Amaciáš království pevně v rukou, nechal pobít ty své...
2. Královská 15:20...musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl Menachem co dát asyrskému králi. Ten se pak ale obrátil...
2. Královská 19:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? ...
2. Královská 19:23...Urážels Pána ústy svých poslů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k...
2. Královská 19:29...přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo...
2. Královská 20:15...ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých...
2. Královská 20:17...Hle, přicházejí dny, kdy všechno, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví...
2. Královská 25:28...ním laskavě a udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl...
1. Letopisů 2:16...Ocema a sedmého Davida. Ti měli sestry Ceruju a Abigail. Ceruja měla tři syny: Abišaje...
1. Letopisů 2:22...Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho, který měl v gileádské zemi třiadvacet měst. (Chavot-jair a Kenat...
1. Letopisů 2:26... dále Buna, Oren, Ocem, Achiáš a Onam, kterého měl Jerachmeel se svojí druhou manželkou jménem Atara....
1. Letopisů 2:34...a Zaza. To byli potomci Jerachmeelovi. Šešan neměl syny, ale dcery. Měl však egyptského otroka jménem...
1. Letopisů 3:9... To všechno byli Davidovi synové. Kromě nich měl David ještě jejich sestru Támar a další syny od svých...
1. Letopisů 3:10...Támar a další syny od svých konkubín. Šalomoun měl syna Rechoboáma, ten měl syna Abiáše, ten měl syna Asu,...
1. Letopisů 3:11... ten měl syna Asu, ten měl syna Jošafata, ten měl syna Jehorama, ten měl syna Achaziáše, ten měl syna...
1. Letopisů 3:12... ten měl syna Achaziáše, ten měl syna Joaše, ten měl syna Amaciáše, ten měl syna Azariáše, ten měl syna...
1. Letopisů 3:13... ten měl syna Azariáše, ten měl syna Jotama, ten měl syna Achaze, ten měl syna Ezechiáše, ten měl syna...
1. Letopisů 3:14...měl syna Ezechiáše, ten měl syna Menašema, ten měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše. Jošiáš měl tyto...
1. Letopisů 3:15...měl syna Amona a ten měl syna Jošiáše. Jošiáš měl tyto syny: prvorozeného Jochanana, druhého Joakima,...
1. Letopisů 3:16... třetího Cidkiáše a čtvrtého Šaluma. Joakim měl syny Jekoniáše a Cidkiáše. Toto jsou synové Jekoniáše,...
1. Letopisů 4:5...Chura, otce Betléma. Ašchur, otec Tekojeměl dvě manželky: Chelu a Naaru. Naara mu porodila Achuzama...
1. Letopisů 4:27...Chamuel, jeho syn Zakur a jeho syn Šimei. Šimei měl šestnáct synů a šest dcer, ale jeho bratři neměli tolik...
1. Letopisů 4:33... do Baalaty. To jsou jejich usedlosti a tak je měli zaznamenány. Dále Mešobab, Jamlech, Joša, syn...
1. Letopisů 5:18...Rubenovi, Gádovi a polovina kmene Manasesova měli 44 760 bojeschopných mužů vyzbrojených štítem a mečem,...
1. Letopisů 7:4... Všech pět byli vůdcové. Podle jejich rodopisů měl jejich otcovský rod 36 000 vojáků ve zbrani, neboť měli...
1. Letopisů 7:15...druhorozený se jmenoval Celofchad a ten měl samé dcery. Machirova žena Maaka porodila syna, jehož...
1. Letopisů 8:3...Nocha, pátého Rafu. Bela měl syny Adara, Geru, otce Ehudova, Abišuu, Naamana,...
1. Letopisů 8:34... Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové...
1. Letopisů 8:38...byl Rafa, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael,...
1. Letopisů 8:40...synové byli udatní bojovníci; vládli lukemměli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To všechno byli...
1. Letopisů 9:27...Božího domu. V noci zůstávali okolo Božího domuměli za úkol ho hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z...
1. Letopisů 9:28...hlídat a ráno co ráno otevírat. Někteří z nich měli na starosti služebné náčiní, a tak je přepočítané...
1. Letopisů 9:40... Malki-šuu, Abinadaba a Eš-baala. Jonatan měl syna Merib-baala. Merib-baal zplodil Míku. Synové...
1. Letopisů 9:44...byl Refaja, jeho syn Elasa a jeho syn Acel. Acel měl šest synů. Jmenovali se: Azrikam, Bochru, Jišmael,...
1. Letopisů 10:4...se na !" Zbrojnoš se ale zdráhal, protože měl veliký strach. Saul tedy vzal meč a nalehl na něj. Když...
1. Letopisů 11:19...ji jako oběť Hospodinu. "Chraň Bůh," zvolal. "To mám pít krev těchto mužů, kteří nasadili život? Vždyť tu...
1. Letopisů 11:23...toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské vratidlo, ale on k němu...
1. Letopisů 13:14...Hospodin požehnal dům Obed-edomův i všechno, co měl. Chíram, král Týru, pak vyslal k Davidovi posly s...
1. Letopisů 14:10...a vpadli do údolí Refaim, David se ptal Boha: "Mám na Filištíny zaútočit? Vydáš mi je do rukou?" "Zaútoč!"...
1. Letopisů 15:19...a Jehiela, strážné. Zpěváci Heman, Asaf a Etan měli hrát na bronzové činely, Zachariáš, Jaaziel, Šemiramot...
1. Letopisů 15:21... Elifleáš, Mikneáš, Obed-edom, Jehiel i Azaziáš měli udávat rytmus hlubokým hlasem na lyry. Levitský...
1. Letopisů 15:27...Truhlu, zpěváci a sbormistr Kenaniáš. David měl na sobě také plátěný efod. Celý Izrael doprovázel...
1. Letopisů 16:4...a rozinkovým koláčem. Určil také levity, kteří měli sloužit před Hospodinovou truhlou uctíváním,...
1. Letopisů 16:42...písní: "Jeho láska trvá navěky." Heman a Jedutun měli na starosti trubky, činely a další nástroje Boží hudby...
1. Letopisů 17:2...smlouvy zůstává pod plachtami." "Udělej vše, co máš na srdci," odpověděl mu Nátan. "Bůh je s tebou." ...
1. Letopisů 19:3...vojevůdci řekli Chanunovi: "Myslíš, že David měl tvého otce v takové úctě, že ti poslal těšitele?...
1. Letopisů 20:2...hlavy a ukázalo se, že vážila talent zlataMěla na sobě drahokam, který pak David nosíval na hlavě....
1. Letopisů 20:5...Lachmiho, bratra Goliáše Gatského. Jeho kopí mělo násadu jako tkalcovské vratidlo. K další bitvě došlo v...
1. Letopisů 20:6...bitvě došlo v Gatu, kde byl jeden obr, který měl po šesti prstech, celkem dvacet čtyři. I on byl potomek...
1. Letopisů 21:12...zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět Tomu, který posílá." "Je mi tak úzko!"...
1. Letopisů 22:7...Bohu Izraele. David Šalomounovi řekl: "Můj synuměl jsem na srdci postavit dům jménu Hospodina, svého Boha....
1. Letopisů 22:15... a také dřevo a kamení. Ty to ještě rozmnožíšMáš k ruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a všechny...
1. Letopisů 23:4...a jejich počet činil 38 000 mužů. Z nich 24 000 mělo na starosti dílo Hospodinova domu, 6 000 dělalo...
1. Letopisů 23:22...a Kíš. Eleazar zemřel, aniž zanechal synyMěl jen dcery, které si vzali jejich příbuzní, synové...
1. Letopisů 23:29...věcí a při plnění povinností u Božího domuMěli se starat o chleby předložení, o jemnou mouku pro...
1. Letopisů 23:30...veškeré vážení a odměřování. Každé ráno a večer měli stát před Hospodinem a vzdávat mu díky a chválu stejně...
1. Letopisů 23:31...o sobotách, novoluních a slavnostech. Takto měli v patřičném počtu a předepsaným způsobem pravidelně...
1. Letopisů 24:4...pořadí. Ukázalo se, že synové Eleazarovi mají více předních mužů než synové Itamarovi, a tak podle...
1. Letopisů 24:19... čtyřiadvacátý: Maaziáš. To je pořadí, v němž měli vstupovat do Hospodinova domu, aby v něm konali službu...
1. Letopisů 26:8...oni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát dva bojovníků schopných služby. Mešelemiášových...
1. Letopisů 26:10...a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce Šimriho (který nebyl prvorozený, ale...
1. Letopisů 26:25... byl hlavním pokladníkem. Jeho bratr Eliezer měl syny Rechabiáše, Ješajáše, Jorama, Zichriho a Šelomita....
1. Letopisů 26:28... a Joáb, syn Ceruji. Vše, co se zasvěcovaloměl na starosti Šelomit a jeho bratři. Kenaniáš a jeho...
1. Letopisů 27:32...byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem Chakmonihoměl na starosti královské syny. Dalším královým rádcem byl...
1. Letopisů 28:2...vstal a promluvil: "Slyšte , bratři, lide můjMěl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by spočinula Truhla...
1. Letopisů 28:12...jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i všechny okolní...
1. Letopisů 28:19...Truhlu Hospodinovy smlouvy. "Celý tento soupis mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné...
1. Letopisů 29:5...věci zlaté, stříbro pro stříbrné a pro vše, co mají vyrobit kovotepci. Nuže, co kdo dnes nabídne k...
1. Letopisů 29:8...talentů bronzu a 100 000 talentů železa. Kdokoli měl drahokamy, věnoval je do pokladnice Hospodinova domu...
2. Letopisů 1:14... Šalomoun nashromáždil vozy i koně, takže měl 1 400 vozů a 12 000 koní, které umístil do vozových...
2. Letopisů 3:13...se dotýkal křídla protějšího cheruba. Takto měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů,...
2. Letopisů 3:15...sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké. Zhotovil také řetězy podobné...
2. Letopisů 6:22... Kdyby se někdo provinil proti svému bližnímuměl by se zapřisáhnout slibem, kdyby pak přišel a složil...
2. Letopisů 6:27... jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou mají jít, a sešli déšť na svou zem, kterou jsi dal svému...
2. Letopisů 6:31...- jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby  měli v úctě a chodili po tvých cestách po všechny dny svého...
2. Letopisů 6:33... aby všechny národy země poznaly tvé jménoměly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že...
2. Letopisů 8:10... pobočníky, vozataje a jezdce. Král Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také...
2. Letopisů 9:1...přišla k Šalomounovi a hovořila s ním o všem, co měla na srdci. Šalomoun všechny její otázky zodpověděl;...
2. Letopisů 9:18...se zlatou podnoží připojeny k trůnu. Sedadlo mělo po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi....
2. Letopisů 9:20...v žádném království. Také všechny nádoby na pití měl král Šalomoun zlaté a stejně tak všechno vybavení...
2. Letopisů 9:21...dobách vůbec považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými, plující do...
2. Letopisů 9:25...i mezky - a tak tomu bylo rok co rok. Šalomoun měl 4 000 stájí pro koně a vozy a 12 000 koní, které...
2. Letopisů 10:6...Šalomouna, dokud ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě,"...
2. Letopisů 10:9...službách. "Co radíte vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám...
2. Letopisů 10:10...jho, ty nám od něj ulev,' odpověz takhle:  mám silnější malík, než měl můj otec pupík! Můj otec vám...
2. Letopisů 10:16...je král nevyslyšel, odpověděli králi takto:"Co máme společného s Davidem? S Jišajovým synem mít podíl...
2. Letopisů 11:21...všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a...
2. Letopisů 12:3...vytáhl proti Jeruzalému egyptský vládce ŠišakMěl 1 200 vozů, 60 000 jezdců a nesčíslné vojsko, které s...
2. Letopisů 13:8...proto, že je vás tolik? Nebo proto, že s sebou máte jako bohy zlatá telata, která vám Jeroboám vyrobil?...
2. Letopisů 13:13...zálohu, aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistili, že se bojuje...
2. Letopisů 15:13... Kdokoli by nehledal Hospodina, Boha Izraeleměl zemřít, byl malý nebo velký, to byl muž nebo žena...
2. Letopisů 15:17...obětní výšiny, ale po celý svůj život měl srdce oddané Hospodinu. Vnesl do Božího chrámu...
2. Letopisů 17:5...a celé Judsko přinášelo Jošafatovi dary, takže měl nesmírné bohatství a slávu. Srdcem se natolik upnul k...
2. Letopisů 17:9...kněze Elišamu a Jorama. Ti vyučovali v JudskuMěli s sebou knihu Zákona Hospodinova, obcházeli všechna...
2. Letopisů 17:10...lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z Hospodina, takže s Jošafatem nikdo nebojoval....
2. Letopisů 17:13...městech hromadil veliké zásoby. V Jeruzalémě pak měl vojsko udatných bojovníků. Toto je jejich výčet podle...
2. Letopisů 18:5...shromáždil na čtyři sta proroků a ptal se jich: "Máme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jdi,"...
2. Letopisů 18:14...přišel ke králi. Ten se ho zeptal: "Michajášimáme jít do války o Rámot-gileád, nebo ne?" "Jděte,"...
2. Letopisů 18:15...do rukou." Král ho však přerušil: "Kolikrát  mám zapřísahat, abys mi ve jménu Hospodinově neříkal nic...
2. Letopisů 19:2...vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s Hospodinovými...
2. Letopisů 20:12...odkázal. Copak je nebudeš soudit, Bože náš? Nemáme sílu na tu ohromnou přesilu, která táhne proti nám....
2. Letopisů 22:10... rychle vyhladila z Judova domu všechny, kdo měli královský původ. Královské dceři Jošebě se ale...
2. Letopisů 22:11...syna Joaše zprostřed královských synů, kteří měli zemřít, a spolu s jeho kojnou ho ukryla v ložnici. Tak...
2. Letopisů 24:3... Jojada mu našel dvě manželky a on s nimi měl syny a dcery. Po nějaké době se Joaš rozhodl obnovit...
2. Letopisů 25:3...očích správné, ale ne z celého srdce. Jakmile měl království pevně v moci, nechal popravit ty své dvořany...
2. Letopisů 26:10...postavil věže a vykopal mnoho nádrží, neboť měl množství stád v podhůří i v nížině a oráče i vinaře na...
2. Letopisů 26:11...se dalo něco pěstovat. Miloval totiž půdu. Uziáš měl vycvičené vojsko, připravené k boji po jednotlivých...
2. Letopisů 26:20...kněžími se na něj podíval a hle - na čele měl malomocenství! Spěšně ho odtud vyvedli, ba on sám...
2. Letopisů 29:31...dary k obětním hodům a děkovné oběti. Každý, kdo měl ochotné srdce, přinesl také zápalné oběti, jejichž...
2. Letopisů 31:10...začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvkymáme jídla do sytosti a ještě hodně zbývá. Hospodin...
2. Letopisů 31:14... synu Jimnovu, strážnému Východní brány. Ten měl vydávat Hospodinovy příděly a svatosvaté věci. V...
2. Letopisů 31:15...příděly a svatosvaté věci. V kněžských městech měl pomocníky Edena, Minjamina, Ješuu, Šemajáše, Amariáše a...
2. Letopisů 32:4...i potok protékající krajem. Říkali si: "Proč by měl asyrský král, přijde, najít tolik vody?" Ezechiáš...
2. Letopisů 32:27...za Ezechiášových dnů Boží hněv nestihl. Ezechiáš měl ohromné bohatství a slávu. Nashromáždil poklady stříbra...
2. Letopisů 32:28... drahokamů, balzámů, štítů a všemožných klenotůMěl sklady obilí, vína i oleje, chlévy pro všemožný dobytek...
2. Letopisů 34:13... Tito levité, samí znamenití hudebníciměli na starosti nosiče a dozírali na veškeré dělníky všech...
Ezdráš 2:66...7 337 otroků a otrokyň a 200 zpěváků a zpěvačekMěli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Ezdráš 3:3... Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z okolních národů, přinesli na něm zápalné oběti...
Ezdráš 8:30...zodpovědnost za stříbro, zlato i náčiní, jež měli donést do Jeruzaléma, do domu našeho Boha. Dvanáctého...
Ezdráš 9:10...v Judsku a v Jeruzalémě. Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všem? Opustili jsme tvá přikázání, jež jsi...
Ezdráš 10:44...všichni se oženili s cizinkami a někteří s nimi měli i děti. Slova Nehemiáše, syna Chakaliášova. V měsíci...
Nehemiáš 2:3...králi odpověděl: "Král nechť žije navěky! Jak nemám mít ztrápenou tvář, když město, v němž jsou hroby mých...
Nehemiáš 5:2...naříkali na své židovské bratry. Jedni říkali: "Máme tolik synů a dcer, že za pořizujeme obilí, abychom...
Nehemiáš 6:3...na velikém díle. Nemohu se uvolnit. Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel k vám?"...
Nehemiáš 6:5...posílal takový vzkaz popáté, jeho služebník měl s sebou otevřený dopis. V něm stálo: "Mezi národy se...
Nehemiáš 6:11...V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak někdo jako může...
Nehemiáš 7:2...Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný. Řekl jsem jim: "...
Nehemiáš 7:68...7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvačekMěli 736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů...
Nehemiáš 8:14...skrze Mojžíše, našli zapsáno, že synové Izraele mají sedmého měsíce slavit Svátek stánků a bydlet v...
Nehemiáš 8:18...zákona. Sedm dní slavili svátek a osmý den měli sváteční shromáždění, jak je předepsáno. ...
Nehemiáš 9:10...je krutě trápili. Získal sis jméno, jaké dodnes máš. Moře jsi před nimi rozdělil, prostředkem moře prošli...
Nehemiáš 9:12...sloupem ohnivým svítils jim na cestu, po které měli jít. Na horu Sinaj jsi sestoupil, z nebe jsi s nimi...
Nehemiáš 9:19...byl s nimi v noci, svítil jim na cestu, po které měli jít. Svého laskavého Ducha jsi jim udělil, aby je učil...
Nehemiáš 9:35...na výstrahy, jimiž jsi je varoval. Když ještě měli své království a hojnost tvé dobroty, kterou jsi jim...
Nehemiáš 11:23...pro královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů...
Nehemiáš 12:24...bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božíhoměli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě sbor po...
Ester 1:14...- sedm perských a médských velmožů, kteří měli přístup k samému králi a zaujímali přední místa v...
Ester 2:13...šest měsíců balzámy a ženskou kosmetikou. Když měla jít dívka ke králi, mohla si z harému vzít s sebou do...
Ester 2:15...Mordechajova, jenž ji přijal za vlastní. Když měla vstoupit ke králi, nežádala nic než to, co řekl králův...
Ester 5:6...Nad pohárem vína se král Ester otázal: "Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej půl říše a stane se." "...
Ester 7:2...vína stejně jako včera Ester otázal: "Tak jaké máš přání, královno Ester? Bude ti splněno. Žádej půl říše...
Ester 9:1...Třináctého dne dvanáctého měsíce zvaného adar se mělo naplnit královské nařízení. Nepřátelé čekali, že toho...
Ester 9:4... neboť na padl strach z Mordechaje. Mordechaj měl totiž v královském paláci významné postavení. Jeho...
Ester 9:12...udělali v ostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti splněno. Žádej cokoli dalšího a stane se...
Ester 9:17...měsíce adaru. Následujícího čtrnáctého dne  měli klid, a tak toho dne pořádali hody a veselice. Židé v...
Ester 9:18...a ještě čtrnáctého dne téhož měsíce. Klid měli patnáctého, a tak pořádali hody a veselice teprve...
Ester 9:22...žal proměnil v radost a smutek ve svátek. Proto mají v tyto dny pořádat hody a veselice, navzájem si...
Ester 10:3...nejváženější. Celé to množství jeho bratří ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval...
Job 1:2...a poctivý, bohabojný a prostý všeho zlaMěl sedm synů a tři dcery, jeho stáda čítala 7 000 ovcí, 3...
Job 1:3...500 párů dobytka a 500 oslic a také služebnictva měl velmi mnoho. Mezi všemi východními národy mu nebylo...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli: Chlapce...
Job 3:6...přikrylo, zatmění kéž by ho přemohlo! I tu noc měla zachvátit temnota, aby se do roku nemohla počítat, do...
Job 3:8... radostný výkřik poznat neměla! Zaklínači dnů ji měli proklínat, ti, kdo jsou připraveni dráždit leviatana....
Job 3:10...paprsky úsvitu vidět neměla! Své lůno přede mnou měla uzavřít, oči ušetřit všeho trápení. Proč jsem v...
Job 3:25...to, čeho jsem se bál, potkalo to, z čeho jsem měl strach! Nemám pokoj, nemám klid, nemám odpočinutí....
Job 4:19...potom s těmi, kdo žijí v domech hliněných, jež mají v prachu základy? Rozmáčknout je lze snáze než mola,...
Job 5:22...i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá...
Job 5:23...smát, ani z divé zvěře nebudeš mít strach. Budeš mít smlouvu i s kamením na poli, i divá zvěř se s tebou...
Job 5:25...své statky - nebude chybět nic. Poznáš, co je to mít mnohé potomky: Tvých ratolestí bude jak trávy na zemi....
Job 6:11... že slovům Svatého jsem se nevzepřel. Copak mám sílu, abych to vydržel? Copak ještě něco čeká v...
Job 7:5...a se převaluji sem a tam do rána. Tělo mám červy a strupy pokryté, rány na kůži mám zhnisané. Jak...
Job 7:16...oběsil - radši bych zemřel, než takhle živořilMám toho dost. Nebudu přece žít navěky! Nech být. Jen...
Job 8:14... takto se vytratí doufání bezbožných. Chatrnou mají naději, na pavučinu se spolehli. Opřít se o ni znamená...
Job 8:22...vloží na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášť z ostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." ...
Job 9:2...na to řekl: "Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby...
Job 10:4...výtvorem a záměry ničemů vítáš s úsměvem? Copak máš oči tělesné? Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou...
Job 12:3...jste ti praví a moudrost vymře s vámi! I však mám rozum tak jako vy a nejsem v ničem za vámi, to přece...
Job 13:23... anebo začnu mluvit a ty mi odpovíš. Kolik mám hříchů, kolik vin? Ukaž mi můj zločin a můj hřích! Proč...
Job 16:19...moji krev, můj křik odpočinku nedojdeMám svědka v nebi právě teď, tam nahoře mám svého přímluvce...
Job 17:13...blíží se!' Je-li mou nadějí domov ve hroběmám-li si ustlat lože v temnotě, mám-li nazývat jámu otcem...
Job 17:14...domov ve hrobě, mám-li si ustlat lože v temnotěmám-li nazývat jámu otcem svým a červy svou matkou a...
Job 18:19...ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mít v lidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani...
Job 19:15... zapomněli na i hosté . I služebnice  mají za cizince, dívají se na jako na vetřelce. Když...
Job 20:11...rukama majetek navrátit. Mladická síla, jíž měl plné kosti, do prachu ulehne spolu s ním. I když mu zlo...
Job 21:8...potomkům se daří kolem nich, své ratolesti mají na očích. V jejich domech je pokoj bez obav, Boží hůl...
Job 21:11...jejich kráva rodí, o tele nepřijde. Jejich mladí mají volnost jako beránci,jejich maličcí kolem skotačí....
Job 22:4...by se o tvou zbožnost s tebou pohádal? Proč by měl s tebou k soudu utíkat? Tvá špatnost musí být veliká,...
Job 27:3... přísahám, že dokud je ve mně život, dokud mám v chřípí Boží dýchání, nevypustím ze rtů žádnou podlost...
Job 27:6...na své nevině - se nepustím, po celý život mám čisté svědomí! Kéž by protivníci byli odhaleni jako...
Job 27:14... jež Všemohoucí svěřuje tyranům. I kdyby měl spoustu dětí, všechny čeká meč, chlebem jeho ratolesti...
Job 31:13...odepřel právo nebo své služebnici, když měli se mnou spor? Co bych si pak počal Bohu tváří v tvář?...
Job 31:25...svou jistotou? Copak těšilo, jak velké jmění mám a kolik toho svou rukou vydělám? Copak jsem obdivoval...
Job 31:31...museli stěžovat: ‚Kéž by nám dal trochu masamáme hlad'? Vždyť ani cizinec nemusel venku nocovat, své...
Job 31:34...přestupky? Chtěl jsem svou vinu v srdci utajitMěl jsem snad strach před hlučícím davem, bál jsem se...
Job 32:9...narození nejsou vždy moudřejší, starší nemusejí mít nejlepší úsudky. A proto říkám: Naslouchejte mi, teď...
Job 32:16... bez odpovědi, nemají, co by k tomu dodali! To mám čekat dál, když nic neříkají, když stojí na místě,...
Job 33:32...pozor, Jobe, naslouchej mi, mlč a promluvímMáš-li co říci, odpověz mi, mluv - chtěl bych obhájit!...
Job 34:16...pomřelo, lidstvo by se bylo do prachu vrátiloMáš-li tedy rozum, poslouchej, na moje slova pozor dej: Jak...
Job 35:2...Elihu mluvil dál: "Myslíš si, že máš právo říkat: ‚Jsem spravedlivější než Bůh'? Říkáš totiž...
Job 35:3...Bůh'? Říkáš totiž, co prý tím získáš: ‚Co z toho mám, být bez hříchu?' Na tyhle řeči ti tedy odpovídám a s...
Job 36:2...Elihu pokračoval dál: "Měj se mnou trochu strpení a povím ti, co lze v Boží...
Job 36:4...tu obhájím. slova opravdu nejsou žádné lžimáš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není...
Job 36:10... Otevírá jim uši, aby je poučil, říká jim, že se mají od zla odvrátit. Pokud poslechnou a budou mu sloužit,...
Job 37:19...jak zrcadlo z bronzu ulité? Pouč nás tedy, co mu máme říct - pro tmu si neumíme ani řeč připravit! se mu...
Job 38:35...na cestu blesky vysílat? Ohlásí se ti: ‚Zde nás máš'? Kdo moudrost ibisovi dal, kdo vložil rozum do...
Job 39:2...Počítáš měsíce jejich březosti? Znáš čas, kdy mají porodit? Tehdy se skloní a mladé vrhají, přichází...
Job 39:13...Pštrosice křídly radostně mává, jako by měla perutě s peřím čápa. Jenže svá vejce na zemi zanechává...
Job 40:4...to Hospodinu řekl: "Jsem příliš nicotný - co ti mám říkat? Kladu si ruku na ústa. Mluvil jsem jednou nebo i...
Job 40:9...Chceš odsoudit, abys byl bez vinyMáš sílu jako Bůh ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu...
Job 40:13...darebáky na místě. Naráz je pohřbi do země,  mají tváře v hrobě zastřené! sám pak budu chválit -...
Job 42:10... co ztratil, a dal Jobovi dvakrát více, než co měl dřív. Všichni jeho bratři a sestry i všichni jeho...
Job 42:12...Jobovi nakonec požehnal více než na počátkuMěl totiž 14 000 ovcí, 6 000 velbloudů, 1 000 párů dobytka...
Job 42:13...000 velbloudů, 1 000 párů dobytka a 1 000 oslicMěl také sedm synů a tři dcery. Jedné dal jméno Jemima,...
Žalmy 5:6... Před tvýma očima neobstojí zpupní, v nenávisti máš všechny zlosyny. Vniveč obracíš všechny lháře - vrahy a...
Žalmy 5:11... Bože, na svoje plány doplatí! Zavrhni je, že mají tolik vin - vždyť proti tobě povstali! Doufající v...
Žalmy 6:3...- jsem vysílen, uzdrav , Hospodine - v kostech mám děs! Do hloubi duše jsem vyděšen - Hospodine, jak...
Žalmy 8:2... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Svou slávou jsi pokryl nebesa, chválou z úst kojenců a...
Žalmy 8:10... Hospodine, Pane náš, všude na zemi slavné jméno máš! Pro předního zpěváka, na nápěv písně "Zemřel syn"....
Žalmy 10:5...nemá místo v jejich myšlení. Na svých cestách mají stále jen úspěch, tvé zákony jsou jim vzdáleny, ze...
Žalmy 10:7...Ústa jim plní kletby, lsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny číhají ve skrýších, aby...
Žalmy 10:9...číhají, číhají na chudáky, aby je lapili,  mají chudáka, chytli ho do pasti! K zemi se hroutí chudák...
Žalmy 11:1...úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčkuměl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na...
Žalmy 12:3...světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné! Hospodin konečně vymýtí všechny...
Žalmy 12:5...pyšné jazyky! Prý: "V našem jazyku je naše sílamáme své rty - kdo je náš pán?!" Pro útlak chudáků, pro...
Žalmy 13:3...budeš ukrývat přede mnou svoji tvář? Jak dlouho mám nosit úzkosti v duši, den co den cítit v srdci...
Žalmy 16:2...říkám: Jsi můj Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení,...
Žalmy 16:3...o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešenímám je nejradši! Kdo ale za cizími bohy spěchají, ti jen...
Žalmy 17:14...břicha tím, cos jim nashromáždil, jejich děti mají víc, než sní, na jejich maličké zbude v hojnosti!...
Žalmy 18:23...držel, svého Boha jsem nezradil! Před sebou mám všechny jeho soudy, od jeho nařízení jsem se nevzdálil,...
Žalmy 22:15...řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. srdce se vosku podobá, rozpustilo se v...
Žalmy 22:16...vosku podobá, rozpustilo se v nitru mém. Patro mám suché jako střep, jazyk mi přilnul k čelistem, do...
Žalmy 23:4...spravedlnosti vodí pro jméno své. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť...
Žalmy 26:10...duši nezahrň, s vrahy můj život nespojuj! Ruce mají plné zvrhlosti, v pravici mají samé úplatky! ale...
Žalmy 27:1... Hospodin je světlo a spása, koho bych se měl bát? Hospodin je síla mého života, z koho bych měl mít...
Žalmy 28:3... kdo s bližními mluví o pokoji, v srdcích však mají zášť. Dej jim odplatu za jejich skutky, za podlost...
Žalmy 31:16... o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel, kteří stíhají!...
Žalmy 33:8...na hromady, hlubiny uložil do svých pokladnicMěj v úctě Hospodina, celá zem, všichni obyvatelé světa,...
Žalmy 34:2...budu Hospodina v každém čase, jeho chválu budu mít na rtech navěky! Hospodinem pochlubím se z celé své...
Žalmy 35:19... zrádní protivníci, ti, kdo bez důvodu mají v nenávisti, oči nemhouří! Nechtějí totiž mluvit o...
Žalmy 37:4...dobro, obývej zemi a žij v bezpečí. V Hospodinu měj svoji rozkoš - on touhy tvého srdce naplní! Hospodinu...
Žalmy 39:12...člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád - člověk je pouhá marnost, přesně tak! séla Vyslyš...
Žalmy 40:4...Bohu našemu; mnozí to spatří a budou ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. Blaze člověku, který...
Žalmy 40:6...kolik jen činíš zázraků! V úmyslech, které o nás máš, se tobě nikdo nerovná! Chtěl bych je vypovědět, o nich...
Žalmy 40:13...dostihly, že přes nevidím - je jich víc, než mám vlasů na hlavě, všechnu odvahu ztratil jsem! Kéž ,...
Žalmy 41:12...vstal a dal jim odplatu! Takto poznávám, že máš rád, když můj protivník nade mnou nejásá. Ty ...
Žalmy 42:10...na zapomněl? Proč kvůli nepřátelským útokům mám chodit ve smutku? V kostech drtí výsměch nepřátel,...
Žalmy 43:2...jsi zapudil? Proč kvůli nepřátelským útokům mám stále chodit ve smutku? Sešli své světlo a věrnost svou...
Žalmy 44:23...Pro tebe jsme zabíjeni v kteroukoli chvílimají nás za ovce k zabití! Probuď se, Pane, proč ještě...
Žalmy 45:17...králova paláce vstupují. Místo svých otců budeš mít děti; učiníš je knížaty po celé zemi! Tvé jméno chci...
Žalmy 49:6...zvuků citery tajemství odhalím: Proč bych se bát měl ve zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátel? Oni...
Žalmy 49:19...života sám sobě dobrořečil: "Musí se uznat, že máš blahobyt!" Musí však odejít za svými předky, světlo ...
Žalmy 51:5...očisti! Uznávám všechny své zločiny, svůj hřích mám stále na mysli. Proti tobě, tobě samému, jsem zhřešil,...
Žalmy 55:7... svírají a přemožen jsem úzkostí. Přál bych si mít křídla holubí - odlétl bych a našel klid! Uchýlil bych...
Žalmy 55:16... aby se zaživa zřítili do pekla - domy i srdce mají plné zla! ale k Bohu zavolám, Hospodin bude ...
Žalmy 55:22...přítel zaútočil, svoji úmluvu porušil. V ústech měl slova nad máslo lahodnější, v srdci však válku nosil si...
Žalmy 56:4...proti mně pyšně bojují. Kdykoli bojím se, v tobě mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději....
Žalmy 56:5...mám naději! V Bohu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi udělal smrtelník!...
Žalmy 56:12... v Hospodinu, jehož slovo chválím, v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě...
Žalmy 58:3...rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po celé zemi šíříte násilí! ...
Žalmy 58:5... Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas...
Žalmy 61:3...naslouchej! Od konce světa volám , srdce mám sevřené: Ke skále, která převyšuje, prosím doveď !...
Žalmy 62:5...by ho strhli, jak by ho zbavili jeho cti. Lež mají rádi, ústy dobrořečí, v srdci však srší kletbami!séla...
Žalmy 64:11...jeho ochraně. Jásat pak budou spolu všichni, kdo mají srdce upřímné! Žalm pro předního zpěváka. Píseň...
Žalmy 68:19...jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl Hospodin Bůh u nás přebývat! Požehnán buď Pán, jenž...
Žalmy 69:5...Těch, kdo bez důvodu nenávidí, je více, než mám vlasů na hlavě! Spousta je těch, kteří chtějí zničit...
Žalmy 69:11...určené! V slzách když jsem se trápil postemměli pro jen posměšky. Místo šatů když oblékal jsem...
Žalmy 69:20...urážkách a posměšcích - všechny nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle,...
Žalmy 69:21...- všechny nepřátele máš přece na očích! Srdce mám hanbou zdrcené, je mi zle, toužil jsem po soucitu,...
Žalmy 71:3...mi ucho své, zachraň ! Mou skálou buď, kde měl bych obydlí, kam přijít bych mohl kdykoli. Rozhodls...
Žalmy 71:7...matčina - navždycky patří ti chvála ! Mnozí  mají za varovné znamení, ty jsi však moje pevná skrýš. Kéž...
Žalmy 72:13... jenž nemá pomoci. S nebohým chudákem bude mít soucit, život chudákům zachrání. Vysvobodí je od křivdy...
Žalmy 73:4...ničemných: Žádnou bolestí se netrápí, tělo mají vypasené, bez vady. Lidské strádání sami neznají,...
Žalmy 73:7...vlastní krutostí. Oči se jim zalévají tučnostímají víc, než si lze představit. Smějí se, když mluví o...
Žalmy 73:12... snad Nejvyšší o něčem ponětí?" Nuže, takto se mají ničemní - ve stálém pohodlí kupí bohatství! ale...
Žalmy 73:25...a nakonec přijmeš do slávy. Koho jiného měl bych na nebi? S tebou netoužím po ničem na zemi! I když...
Žalmy 73:28...v Boží blízkosti; v Hospodinu, svém Pánumám svou skrýš - o všech tvých skutcích proto vyprávím! ...
Žalmy 78:30...bažili. Ještě svou lačnost ani neukojili, ještě měli jídlo v ústech svých, když Boží hněv vzkypěl proti...
Žalmy 78:36...vykupitel že byl Bůh Nejvyšší. Pochlebování pak měli plná ústa a na jazyku lži. Upřímní k němu nebyli v...
Žalmy 79:10...nás a odpusť naše hříchy pro jméno své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Ukaž pohanům před...
Žalmy 81:10..., kéž bys , Izraeli, poslouchal! Nesmíš mít žádného jiného boha, cizímu bohu se neklaněj. jsem...
Žalmy 83:19... zmírají. Tak aby poznali, že ty jediný, který máš jméno Hospodin, jsi nade vší zemí Nejvyšší! Pro...
Žalmy 88:4...k tvé tváři, nakloň své ucho k mému úpění! Duši mám plnou trápení, můj život se k hrobu nachýlil. patřím...
Žalmy 94:19...tvá láska, Hospodine, ale držela! Když nitro měl jsem plné úzkostí, tvé utěšení mi bylo rozkoší! Spojí...
Žalmy 97:10...bohy jsi velmi vznešený! Milovníci Hospodinamějte zlo v nenávisti, život svých věrných on přece ochrání...
Žalmy 102:9... Posměchu nepřátel jsem denně vydáván, za blázna mají , jsem pro nadávka! Vždyť jako chleba popel...
Žalmy 105:18...jistého Josefa, jehož prodali jako otroka. Nohy měl sevřené v okovech, hrdlo uvězněné v železech. Když se...
Žalmy 105:38...z jeho kmenů nikdo neumdlel! Z jejich odchodu měli radost v Egyptě, strach z Izraele totiž svíral je!...
Žalmy 109:12... si vezmou cizinci! nemá nikoho, kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho...
Žalmy 109:16...jako zvěř, mordoval toho, kdo bolest v srdci měl! Miloval prokletí, tak ho raní, nestál o požehnání,...
Žalmy 115:2...slávu dej ve své věrnosti a v lásce své! Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?" Náš Bůh je přece...
Žalmy 115:5...jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší,...
Žalmy 115:6...mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají...
Žalmy 115:7...mají, a neslyší, nos mají, a necítí. Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou...
Žalmy 119:30... Zvolil jsem si cestu věrnosti, tvé pokyny mám stále na mysli. Tvých svědectví, Hospodine, držím se,...
Žalmy 119:39... tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá jsou nařízení tvá! Jak toužím po...
Žalmy 119:42...sestoupí a tvoje spása, jak jsi zaslíbil!  mám co odpovědět těm, kdo urážejí, vždyť ve tvém slově...
Žalmy 119:162...tvým slovem v srdci chvěji se. Ze tvých výroků mám tolik radosti, jako bych našel poklad nejdražší. Lež...
Žalmy 119:165...spravedlivé soudy tvé. Kdo milují tvůj Zákonmají hojný mír, žádné překážky je nesrazí! Čekám,...
Žalmy 125:4...se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým,...
Žalmy 128:4...kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání bude mít muž, který Hospodina ctí! Kéž ti ze Sionu žehná...
Žalmy 129:5...musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k Sionu mají nenávist! jsou jak tráva na střechách, co dřív, než...
Žalmy 135:14...obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato jsou pohanské modly, výtvory rukou...
Žalmy 135:16...pohanské modly, výtvory rukou člověčích. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v...
Žalmy 135:17...mají, a nemluví, oči mají, a nevidí. Uši mají, a neslyší, v ústech nemají ani vzdech! jsou jim...
Žalmy 143:4...dávno zemřelé. Na duchu klesám slabostí, srdce mám plné zděšení. Vzpomínám na dny, které minuly, rozjímám...
Žalmy 144:8...vod vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Novou...
Žalmy 144:11...meče vyprosti, z ruky cizáků vytrhni! Ti mají ústa plná lži, křivě přísahají svou pravicí! Naši...
Žalmy 146:7... utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně propouští, Hospodin slepým oči...
Přísloví 1:14...vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" Na cestu s nimi nepouštěj se, synu, nevydávej se v...
Přísloví 5:16...z vlastní nádrže, vodu prýštící ze tvé studniceMají tvé prameny téci na ulice? Mají se náměstím řinout...
Přísloví 5:18...je tvé zřídlo, v manželce svého mládí potěšení měj! Ta milostná laň, ta přelíbezná srna! Jejími ňadry se...
Přísloví 5:20...Proč by ses, synu, utápěl v cizí ženě, proč bys měl spočívat v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny...
Přísloví 7:15...jsem ti naproti vyšla, sháněla jsem , a  mám. Pokrývkami jsem lože obložila, pestrými přehozy z...
Přísloví 8:14...rozvaha a jistý úspěch, jsem rozumnost a sílu mám! S mojí pomocí vládnou vladaři a panovníci právo určují...
Přísloví 10:25...vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře,...
Přísloví 12:9...však bude pohrdnut. Lépe být přehlížen, ale mít služebníka, než tvářit se důležitě a nemít na chleba....
Přísloví 12:20... prolhaný jazyk jen krátký okamžik. Zlomyslní mají v srdci jen faleš, mírumilovní žijí v radosti....
Přísloví 14:9... tupost hlupáků je pěstovat sebeklam. Hlupáci mají legraci z provinění, poctiví ale hledají smíření. Jen...
Přísloví 19:18...mu jeho dobrodiní odplatí. Napravuj syna, dokud máš naději, jeho smrt nechtěj dopustit. Vztekloun zasluhuje...
Přísloví 20:9... všechno zlo svým zrakem rozhání. Kdo může říciMám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil? Dvojí metr a...
Přísloví 22:2...stříbro a zlato je být oblíben. Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin. Rozvážný...
Přísloví 22:11...miluje, kdo ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele. Hospodin střeží vědění, úmysly...
Přísloví 22:19...pohotově vždy na tvých rtech. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal....
Přísloví 22:27...kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, nebudeš mít čím zaplatit?...
Přísloví 23:4...je totiž ošidný! Nenič se honbou za bohatstvímměj rozum a rychle přestaň s tím. Jen je zahlédneš,...
Přísloví 23:25... důvod k radosti. Tvůj otec i matka tedy mají radost, tvoji rodičku štěstí naplní! Věnuj mi, synu...
Přísloví 27:11...vzdálený! Potěš srdce, synu, a buď moudrý,  mám co odpovědět na cizí urážky. Rozvážný vidí hrozbu a...
Přísloví 28:12...jásají spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci navrch, každý se schovává. Kdo přikrývá své...
Přísloví 28:28... kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí. Když mají darebáci navrch, každý se ukrývá, když na přijde...
Přísloví 29:12...drží zpět. Panovník, jenž na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno...
Přísloví 29:13...mít za služebníky samé ničemy. Chudák a vyděrač mají jedno společné: oběma dal Hospodin vidět světlo dne....
Přísloví 29:21...hlupáka! Když někdo otroka odmalička hýčká, bude mít z něho nevděčníka. Hněvivý člověk vzbuzuje různice, kdo...
Přísloví 30:29... bydlí však v královských palácích. Tito tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádherně: lev,...
Kazatel 2:1...vědění, množí žal. Pomyslel jsem si: Vzhůruměl bych vyzkoušet radovánky! Užij si přece blahobyt! A hle...
Kazatel 2:7...se stromky. Pořídil jsem si otrokyně a otrokyměl jsem dostatek domácí čeledi. Vlastnil jsem stáda...
Kazatel 3:14...nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. Co je, bylo. Co bude, je. Co minulo, Bůh...
Kazatel 5:5... neříkej Božímu poslu, žes to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha, takže by zničil vše, cos...
Kazatel 5:15...přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že se pachtil za větrem? Všechny své dny strávil ve...
Kazatel 6:3...někomu cizímu. Jak je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let,...
Kazatel 7:12... poznání moudrosti však výhodu: ty, kdo ji mají, drží naživu. Pohleď na Boží dílo - kdo může narovnat,...
Kazatel 7:16...příliš spravedlivý ani přehnaně moudrý. Proč se máš trápit? Nebuď však ani příliš zlý a také nebuď bláhový....
Kazatel 7:17...však ani příliš zlý a také nebuď bláhový. Proč máš předčasně umřít? Toho je dobré se držet a tamtoho se...
Kazatel 9:4... bude snad někdo ušetřen? Všichni živí však mají naději, vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev...
Kazatel 9:6...jejich vášeň je dávno pryč. Nikdy nebudou mít podíl na ničem, co se odehrává pod sluncem. Vzhůru! Jez...
Kazatel 12:13...unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšelMěj bázeň před Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro...
Píseň 1:7... kde o polednách uléháš? Proč zahalená bloudit mám kolem tvých druhů a jejich stád? Nevíš-li sama, ty...
Píseň 1:8...a svoje kůzlátka nech pást tam, kde pastýři mají stan. Ke klisně z faraonových spřežení , moje lásko,...
Píseň 1:15... jak jsi krásná, lásko , ach, jak krásná, oči máš jako holubičky! Ach, jak jsi krásný, milý můj, jak jsi...
Píseň 4:11...Tvé rty, nevěsto, kanou nektarem, mléko a med máš pod jazykem, libanonská vůně jak šatem halí . Zahrada...
Píseň 5:2... lásko , holubičko , dokonalá! Hlavu mám rosou pokrytou, kadeře plné nočních krůpějí! Košili...
Píseň 5:3...plné nočních krůpějí! Košili jsem si svléklamám se snad oblékat? Nohy jsem si myla, snad špinit si...
Píseň 8:8...pořídit, jedině by se zesměšnil! Sestřičku malou máme, ještě je bez prsou. Co s naší sestrou uděláme, ...
Píseň 8:11... Očima na mně spočine, bude spokojen. Vinici měl Šalomoun v Baal-hamonu a tu vinici pronajal vinařům. Za...
Píseň 8:12...tisíc stříbrných. vinice je ale jenom Měj si, Šalomoune, ten tisíc svůj - dvě stě z něj musíš dát...
Izaiáš 1:5...zavrhli, odvrátili se jako cizí! Proč máte být biti ještě víc? Proč se musíte stále protivit?...
Izaiáš 1:11...jsou mi všechny ty vaše oběti? praví HospodinMám dost beraních zápalů i sádla tučných dobytčat. Krev...
Izaiáš 1:15...když své modlitby hromadíte, neslyším. Ruce máte celé od krve - umyjte se a očisťte! Odkliďte mi z...
Izaiáš 1:26...Vrátím ti soudce tak jako kdysi, budeš mít rádce jako dřív. A potom budeš znovu nazýváno: Město...
Izaiáš 3:6... někoho z vlastní rodiny: "Buď naším vůdcemmáš přece plášť, udělej něco s těmi troskami." On ale v ten...
Izaiáš 3:12...Tví vůdci jsou svůdci, zastřeli cestu, po níž měl jsi jít! Hospodin povstal, aby vedl při, stojí, aby...
Izaiáš 8:13... Jen Hospodin zástupů je vám svatý - před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach. On se vám stane...
Izaiáš 10:10... ruka uchvátila modlářská království, jež měla lepší sochy než Jeruzalém a Samaří. Co jsem provedl se...
Izaiáš 13:18...nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci, neslitují se nad dětmi. Babylon,...
Izaiáš 14:20...zdechlina mezi kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a...
Izaiáš 26:1...ten den se v judské zemi bude zpívat tato píseňMáme pevné město - on sám je jeho spásou, jeho valem a...
Izaiáš 26:18... tak jsme, Hospodine, trpěli. Byli jsme těhotníměli jsme bolesti, jen pouhý vítr jsme ale rodili: spásu...
Izaiáš 28:7...u brány silou pro obránce. Tihle jsou ale vínem zmáme, potácejí se pivem opilí: kněz i prorok jsou pivem...
Izaiáš 28:15...Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s podsvětím. Zhoubná záplava když se přižene, nám se...
Izaiáš 29:23...svatost přisoudí; před Bohem Izraele budou bázeň mít. Rozum dostanou duchem bloudící a ti, kdo reptali, se...
Izaiáš 31:3...pohrozí, zhroutí se pomocník, padne i ten, jemuž měl pomoci - všichni společně budou zničeni! Toto mi řekl...
Izaiáš 33:13... co jsem vykonal, poznejte, blízcí, jakou sílu mám! Hříšníci na Sionu děsí se, zděšení jímá bezbožné: "Kdo...
Izaiáš 33:16...a skálopevný bude jeho hrad, takový bude mít chleba dostatek a voda mu nikdy chybět nebude. Krále v...
Izaiáš 34:12...a olovnicí prázdnoty. Edomští urození nebudou mít nic, co by šlo nazvat královstvím; všichni jejich...
Izaiáš 35:4... zpevněte podlomená kolena. Řekněte těm, kdo mají srdce bázlivé: "Nebojte se, vzchopte se! Hle - váš Bůh...
Izaiáš 37:11...naložili se všemi zeměmi - vyhubili je! A ty bys měl uniknout? Copak jiní bohové vysvobodili své národy? ...
Izaiáš 37:24...Urážels Pána ústy svých sluhů, prý: ‚ mám přece tolik vozů! Všemi svahy Libanonu vystoupal jsem k...
Izaiáš 37:30...přišel, stejnou cestou půjdeš zpět! A toto budeš mít jako znamení, Ezechiáši: Letos budete jíst, co samo...
Izaiáš 39:4...ptal se dál. "Viděli všechno, co v paláci mám," odvětil Ezechiáš. "Není nic, co bych jim ze svých...
Izaiáš 39:6...zástupů: Hle, přicházejí dny, kdy vše, co máš v paláci, všechno, co dodnes nashromáždili tví...
Izaiáš 40:6..." Hlas říká: "Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako...
Izaiáš 42:20...služebník? Tolik jsi viděl, ale nedbal jsi, uši máš otevřené, ale neslyšíš! Hospodin toužil ve své...
Izaiáš 43:8...lid, který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se společně...
Izaiáš 44:18...jsi můj bůh!" Vůbec nechápou! Vůbec nevědí! Oči mají zaslepené, takže nevidí, ničemu nerozumí v srdcích...
Izaiáš 44:19...na uhlí, pekl jsem maso a nasytil se jím. To mám teď ze zbytku dělat ohavnost, před tímhle špalkem mám...
Izaiáš 45:10...kdo říká otci: "Cos to zplodil?" A ženě: "Na cos měla bolesti?" Toto praví Hospodin, Izraelův Svatý, který...
Izaiáš 48:4... věděl jsem, svaly tvé šíje že jsou železné a že máš čelo bronzové. Proto jsem ti ty věci oznámil předem,...
Izaiáš 48:11... Kvůli sobě, sobě samému to činím - proč bych se měl nechat hanobit? O svoji slávu se s jiným nedělím! Slyš...
Izaiáš 48:17...učí úspěchu a vede po cestě, po níž bys jít měl. Kdybys tak poslouchal příkazy, tvůj pokoj by...
Izaiáš 49:10...pustých návrších; nebudou hladovět ani žízeň mít, žár ani slunce neublíží jim, neboť je povede Ten, jenž...
Izaiáš 49:16...na tebe! Hle, vyryl jsem si do dlaní, tvé zdi mám stále na očích. Tvoji stavitelé k tobě spěchají, ti,...
Izaiáš 51:15...tvůj Bůh, jenž vzdouvá moře, jeho vlny řvoumám jméno Hospodin zástupů. Svá slova vložil jsem do tvých...
Izaiáš 52:5...Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie. Co tedy mám teď udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid...
Izaiáš 53:9...země živých, proviněním mého lidu raněn byl.  měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem;...
Izaiáš 54:1... Jásej, neplodná, která jsi nikdy děti neměla! Zpívej a křič samou radostí, která jsi nikdy...
Izaiáš 57:11...proto, že jsem tak dlouho mlčel, přestala jsi  mít v úctě? sám odhalím spravedlnost tvou i tvé skutky -...
Izaiáš 59:3...hříchy vám skryly jeho tvář, aby neslyšel. Vždyť máte dlaně potřísněné krví a prsty plné vin; vaše rty mluví...
Izaiáš 61:7...se do jejich nádhery. Místo své hanby budete mít dvojitý podíl, místo své potupy budete jásat nad svým...
Izaiáš 63:16...nestaral, ty, Hospodine, jsi Otec náš, od věků máš jméno Vykupitel náš. Proč jsi nás, Hospodine, nechal z...
Izaiáš 65:10...budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny, jejich skot odpočine v...
Izaiáš 65:13... moji služebníci budou pít, vy však budete žízeň mít. Hle, moji služebníci se budou veselit, vy však budete...
Izaiáš 66:1... Toto praví Hospodin: Nebe je můj trůn, zemi mám u nohou jako podnožku. Kde mi to chcete stavět dům? Kde...
Jeremiáš 2:18...Boha, tenkrát, když s tebou putoval. Co z toho máš, chodit do Egypta - aby ses vody z Nilu napila? Co z...
Jeremiáš 2:28...pořídil? Jen přijdou z tvé bídy zachránitMáš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! Z...
Jeremiáš 2:34...I nejhorší coury teď můžeš poučit. Roucho máš potřísněné krví ubohých, ne přistižených lupičů, ale...
Jeremiáš 4:19... bolí to v břiše! Bolestí svíjím se! Srdce mám sevřené, srdce se chvěje - nemohu zůstat mlčet!...
Jeremiáš 5:21...Poslouchejte, vy nechápaví hlupáci, kteří mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste...
Jeremiáš 5:22...mají oči, ale nevidí, mají uši, ale neslyší! Neměli byste mít v úctě? praví Hospodin. Neměli byste se...
Jeremiáš 5:24...odvrátili se a odešli. Ani je nenapadlo říci: ‚Mějme Hospodina, svého Boha, v úctě! On dává podzimní i...
Jeremiáš 6:7...a zhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před očima. Jeruzaléme, nech se napravit, jinak...
Jeremiáš 6:10...ale mohu mluvit, koho varovat, aby slyšeli? Hlemají neobřezané uši, vůbec neposlouchají! Hle, Hospodinovo...
Jeremiáš 8:7... hrdlička, rorýs i drozd dodržují čas, kdy se mají stěhovat. Můj lid ale netuší, neví, co Hospodin...
Jeremiáš 8:8...nařídil. Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří, my máme Zákon Hospodinův'? Jen se podívejte, jak ho komolí...
Jeremiáš 9:1...i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych...
Jeremiáš 9:3... ale neznají, praví Hospodin. Před bližním se měj na pozoru, vlastnímu bratru se nesvěřuj; všichni ti...
Jeremiáš 9:6..."Hle, budu je přetavovat a tříbit. Co si mám počít, když je můj lid takový? Jejich jazyky jsou...
Jeremiáš 9:23... právo i spravedlnost na zemi; ano, v tom mám zalíbení, praví Hospodin." "Hle, přicházejí dny, praví...
Jeremiáš 11:13...kadidlo, jestli by je nespasili v čase neštěstíMáš přece tolik bohů, Judo - jednoho boha na každé město! A...
Jeremiáš 12:5...běžet s pěšími, jak budeš závodit s koni? Když máš klid pouze v pokojné zemi, jak zvládneš jordánské...
Jeremiáš 12:12...zem od hranic k hranicím; žádný smrtelník nebude mít klid! Zasejí pšenici a sklidí trní, bez výsledku se...
Jeremiáš 13:14...o druhé, rodiče i děti, praví Hospodin. Nebudu mít soucit ani slitování, nesmiluji se, dokud je nezničím."...
Jeremiáš 13:20...oči, pohleďte na ty, kdo táhnou od severu! Kde máte stádo vám svěřené, ovce, jež byly vaší chloubou? Co...
Jeremiáš 15:2...je ode . jdou! se zeptají: ‚Kam máme jít?' odpověz jim - Tak praví Hospodin: Kdo jít na...
Jeremiáš 16:17...a v puklinách mezi skalami. Všechny jejich cesty mám na očích; přede mnou se neschovají, před mýma očima...
Jeremiáš 16:21...ukážu jim svou sílu a hrdinství, aby poznali, že mám jméno Hospodin." "Hřích Judy je vepsán železným rydlem...
Jeremiáš 22:15...a natřu červení.' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a...
Jeremiáš 22:21...všichni rozdrceni! Mluvil jsem k tobě, dokud jsi měla klid, říkala jsi ale: ‚Nechci poslouchat!' Tak je to s...
Jeremiáš 22:25...pasou po tvém životě, do rukou těch, ze kterých máš děs, do rukou babylonského krále Nabukadnezara a do...
Jeremiáš 23:9...se totiž zpátky do vlasti." O prorocích: Srdce mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako...
Jeremiáš 23:25...proroci, kteří mým jménem prorokují lži. Prý: ‚Měl jsem sen! Měl jsem sen!' Jak dlouho ještě? Není snad v...
Jeremiáš 23:35...takovým i s jeho domem zúčtuji. Jeden druhého se máte ptát: ‚Co Hospodin odpověděl? Co Hospodin říkal?' ...
Jeremiáš 23:37...živého Boha, Hospodina zástupů, našeho BohaMáte se ptát proroka: ‚Co ti Hospodin odpověděl? Co...
Jeremiáš 25:29... jméno, začínám přivádět neštěstí, a vy byste měli vyváznout? Nevyváznete! Na všechny obyvatele země ...
Jeremiáš 25:35... padnete jako krásní berani. Pastýři nebudou mít kam utéct, pro vůdce stáda nebude úniku. Slyš! To...
Jeremiáš 27:13...se mu i jeho lidu a zůstanete naživu! Proč bys měl i se svým lidem umírat mečem, hladem a morem, jak to...
Jeremiáš 27:17...králi a zůstanete naživu. Proč by se toto město mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to proroci a mají slovo...
Jeremiáš 27:18...mělo stát zbořeništěm? Jestli jsou to prorocimají slovo Hospodinovo, pak se u Hospodina zástupů...
Jeremiáš 28:7...Babylonu zpět na toto místo. Teď ale poslyš, co mám říci tobě i všemu lidu: Proroci, kteří bývali odedávna...
Jeremiáš 29:6...nevěsty pro své syny a provdávejte své dcery,  mají děti. Rozrůstejte se, vás neubývá. Usilujte o...
Jeremiáš 29:11...přece vím, jak o vás přemýšlím, praví HospodinMám v úmyslu váš prospěch, a ne neštěstí; chci vám dát...
Jeremiáš 29:26... Každého blázna, který ze sebe dělá prorokamáš vsadit do klády a na pranýř. Proč jsi tedy neumlčel...
Jeremiáš 29:32...Protože o Hospodinu hlásal bludy, nebude mít nikoho, kdo by z jeho rodiny v tomto lidu přežil a...
Jeremiáš 30:14...jako nepřítel, ztrestal jako surovec, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil. Proč sténáš...
Jeremiáš 30:15...vyléčit. To jsem ti to způsobil, protože máš tolik vin a tvůj hřích se tolik rozmnožil! Všichni, kdo...
Jeremiáš 30:20...neubývalo, oslavím je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako kdysi, jejich obec přede mnou se znovu...
Jeremiáš 32:7...‚Kup si pole v Anatotu. Jako příbuzný na něj máš předkupní právo.'" Potom za mnou na strážní nádvoří...
Jeremiáš 32:8...v Anatotu v kraji Benjamín? Jako příbuzný na něj máš nárok a předkupní právo. Kup si ho." Věděl jsem, že je...
Jeremiáš 32:18...i jejich potomkům. Jsi veliký a mocný Bůhmáš jméno Hospodin zástupů. Jsi veliký ve svých záměrech a...
Jeremiáš 32:20...všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi svůj lid Izrael z Egypta znameními a...
Jeremiáš 33:21...smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž ...
Jeremiáš 34:9...v Jeruzalémě smlouvu o propuštění otroků. Každý měl propustit svého hebrejského otroka i svou hebrejskou...
Jeremiáš 36:5...do svitku. Potom Jeremiáš Baruchovi řekl: "Mám zákaz vstupu do Hospodinova domu. Proto tam jdi ty a...
Jeremiáš 37:17...do svého paláce, kde se ho potají vyptával: "Máš nějaké slovo od Hospodina?" "Ano," odpověděl Jeremiáš....
Jeremiáš 40:1...všemi jeruzalémskými a judskými zajatci, kteří měli být odvlečeni do Babylonu. Když velitel gardistů...
Jeremiáš 40:4...ale pohleď - dnes propouštím z řetězů, které máš na rukou. Pokud chceš jít se mnou do Babylonu, pojď a...
Jeremiáš 40:15...Netaniášova, zabít. Nikdo se to nedozví. Proč by měl zabít on tebe? Všichni Židé, kteří se k tobě...
Jeremiáš 41:5... roztrženými rouchy a se smutečními jizvamiMěli s sebou moučné oběti a kadidlo, které chtěli přinést...
Jeremiáš 41:8...z nich ale Išmaelovi řeklo: "Nezabíjej násMáme venku schované zásoby pšenice, ječmene, oleje a medu."...
Jeremiáš 41:13...rybníka v Gibeonu. Jakmile všechen lid, který měl Išmael s sebou, uviděl Jochanana, syna Kareachova, a s...
Jeremiáš 42:3...zbyla. Kéž nám Hospodin, tvůj Bůh, oznámí, kam máme jít a co máme dělat." "Dobrá," odpověděl jim prorok...
Jeremiáš 42:11... Nebojte se babylonského krále, před kterým teď máte bázeň. Nebojte se ho, praví Hospodin - vždyť jsem s...
Jeremiáš 43:4...nikdo z lidu neposlechl Hospodinův příkaz, že mají zůstat v judské zemi. Jochanan, syn Kareachův, pak s...
Jeremiáš 44:5...Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají odvrátit od svých zločinů a přestat pálit kadidlo...
Jeremiáš 44:17...městech a v ulicích Jeruzaléma. Tenkrát jsme měli jídla dosyta, bylo nám dobře a nic zlého se nám nedělo...
Jeremiáš 44:18...kadidlo Královně nebes a přinášet úlitbymáme všeho nedostatek a hyneme mečem a hladem." A ženy...
a další...

Slova obsahující máš: máš (143) nemáš (16) nevnímáš (1) nevšímáš (3) odjímáš (1) tomáš (8) tomáše (2) tomášovi (1) třímáš (1) vnímáš (1) zahřímáš (1) zajímáš (1) zkoumáš (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |