Lvy

Hledám varianty 'lvy' [ lvy (7) lvům (2) lvů (9) lvu (2) lvi (20) lvem (5) lva (13) lev (54) ]. Nalezeny 102 verše.
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil...
Numeri 23:24...dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev...
Numeri 24:9... jejich šípy rozláme. Schoulil se, ulehl jako lev, jako lvice - kdo vstát ho přiměje? jsou požehnáni,...
Deuteronomium 33:22...pro celý Izrael." O Danovi řekl: "Dan je mladý lev, z Bášanu vyskakuje!" O Neftalímovi řekl: "Přízní jsi...
Soudců 14:5...vinicím, náhle na něj s řevem vyskočil mladý lev. Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva...
Soudců 14:6... Samsona se ale zmocnil Duch Hospodinův, takže lva roztrhl holýma rukama, jako by trhal kůzle. Svému otci...
Soudců 14:8...si ji vzal. Odbočil, aby se podíval na mrtvého lva a hle, ve lví zdechlině byl včelí roj a med. Nabral si...
Soudců 14:18...řekli: "Co sladšího než med, kdo silnější než lev?" Na to jim odpověděl: "Mou jalovičkou kdybyste neorali...
1. Samuel 17:34...byl pastýřem ovcí svého otce. Když přišel lev nebo medvěd a vzal ze stáda ovci, pustil jsem se za ním...
1. Samuel 17:36... dokud jsem ho nezabil. Tvůj služebník zabil lva i medvěda. A tenhle filištínský neobřezanec dopadne...
1. Samuel 17:37...David. "Hospodin, který vysvobodil ze spárů lva i medvěda, vysvobodí i ze spárů toho Filištína."...
2. Samuel 1:23...rozloučeni, rychlejší než orli, silnější než lvi! Dcery izraelské, oplakávejte Saula - šatil vás vzácným...
2. Samuel 17:10...Každý bojovník, i kdyby měl srdce jako lev, pak ztratí odvahu. Celý Izrael přece , jaký je tvůj...
2. Samuel 23:20... To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když...
1. Královská 7:29...rámy. Na postranicích mezi rámy byly rytiny lvů, býků a cherubů a na rámech nad lvy a býky i pod nimi...
1. Královská 7:36...pokryl na každém volném místě rytinami cherubůlvů a palem a kolem dokola je vroubily věnce. Takto vyrobil...
1. Královská 10:19...stranách sedadla područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
1. Královská 10:20...stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
1. Královská 13:24... svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestu a osel stál...
1. Královská 13:25...viděli, jak přes cestu leží mrtvola a u stojí lev. Přišli do města, kde bydlel ten starý prorok, a...
1. Královská 13:26...vzepřel Hospodinovu rozkazu, Hospodin ho vydal lvu. Ten ho roztrhal a zabil, jak ho Hospodin svým slovem...
1. Královská 13:28... vyrazil na cestu, kde našel mrtvolu a osla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani neroztrhal osla....
1. Královská 20:36...Hospodina, půjdeš ode , zabije  lev." A když pak šel od něj, potkal ho lev a zabil ho....
2. Královská 17:25...žít, nesloužili Hospodinu, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjeli. Asyrský král tehdy dostal zprávu:...
2. Královská 17:26...neznají způsoby Boha země, a tak na poslal lvy, kteří je zabíjejí. Je to proto, že neznají způsoby...
1. Letopisů 11:22... To on zabil ty dva Moábce, kteří se bili jako lvi. A jednou slezl do jámy a zabil v lva, tenkrát, když...
1. Letopisů 12:9...bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a hbitostí horských gazel: V čele byl Ezer, druhý...
2. Letopisů 9:18...po obou stranách područky a vedle područek stáli lvi. Na šesti stupních po obou stranách stálo dvanáct...
2. Letopisů 9:19...stupních po obou stranách stálo dvanáct dalších lvů. Nic takového nebylo vyrobeno v žádném království. Také...
Job 4:10...Božím zahynou, závanem jeho hněvu se rozplynouLev umí řvát a šelma zavrčí, i lví tesáky se ale vylomí....
Job 4:11...tesáky se ale vylomí. Bez kořisti pojde i silný lev, smečka lvíčat se rozprchne. Dostalo se mi tajné...
Job 10:16... Kdybych se narovnal, budeš honit jako lev, svou úžasnou sílu na znovu prokážeš. Postavíš další...
Job 28:8...ji oko jestřába. Nekráčí po pyšná šelmalev nikdy nezavítá tam. Lidé však na křemen vztahují ruku,...
Žalmy 7:3..., všech pronásledovatelů zbav! Jinak jako lev rozervou na kusy, rozsápají , nebude mi pomoci!...
Žalmy 10:9...vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají, číhají na chudáky, aby je...
Žalmy 17:12... očima pátrají, jak by srazili. Jsou jako lev, jenž po kořisti lační, jak dravý lev, jenž číhá ve...
Žalmy 22:14... Své tlamy na otvírají jak draví řvoucí lvi! Jak voda se roztékám, všechny kosti mám vymknuté. ...
Žalmy 22:22...tu mou jedinou! Zachraň prosím před tlamou lva, vyslyš před rohy buvola! Svým bratrům budu...
Žalmy 34:11...svatí, vždyť jeho ctitelům nic neschází. I draví lvi někdy strádají a hladovějí, hledajícím Hospodina však...
Žalmy 35:17...před jejich ranami, můj holý život před těmi lvy! Ve velikém shromáždění pak budu chválit, před...
Žalmy 57:5...a věrnost Bůh pošle mi! Jsem nucen bydlet mezi lvy, mezi lidožravými šelmami. Jejich zuby jsou šípy,...
Žalmy 58:7...ústech jim, Hospodine, rozbij zuby, tesáky těch lvů, Bože, vylámej! se rozplynou, zmizí jako vody,...
Žalmy 91:13... nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvici i zmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš!...
Žalmy 104:21...zvěře se lesy zahemží. Po své kořisti řvou tehdy lvi, aby tak Boha o pokrm žádali. S východem slunce se...
Přísloví 20:2...kdo za ním vrávorá, nezmoudří. Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej...
Přísloví 22:13...vědění, úmysly podvodníků ale překazí. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!" Ústa svůdkyně...
Přísloví 26:13...Lenoch říká: "Šelma je na cestě! Po ulicích běhá lev!" Dveře se otáčejí v pantech, lenoch v peřině...
Přísloví 28:1...je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi. Když je v zemi bezpráví, mnozí v panují; vládce...
Přísloví 28:15... kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem...
Přísloví 30:30...tři mají vznešenou chůzi a čtyři kráčí nádhernělev, nejudatnější zvíře, jež nikoho se neleká, osedlaný kůň...
Kazatel 9:4... vždyť: "Živý pes je na tom lépe než mrtvý lev." Živí totiž vědí, že musejí zemřít, mrtví však nevědí...
Píseň 4:8... z vrcholku Seníru, z Hermonu, z doupat lvů, z těch leopardích hor. Srdce zajalas, drahá...
Izaiáš 5:29...a jejich kola jako vichřice. Budou řvát jako lev, jako lvíčata spustí řev; zavrčí a chytí úlovek,...
Izaiáš 11:7...na pastvě, jejich mláďata si lehnou společnělev bude žrát slámu jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad...
Izaiáš 15:9...krví, však Dimonu přidám ještě víc - pošlu lva na ty, kdo z Moábu prchli, i na ty, kdo v zemi zůstali....
Izaiáš 30:6...v Negevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů...
Izaiáš 31:4...budou zničeni! Toto mi řekl Hospodin: Jako lev vrčící, jako král zvířat nad svou kořistí - i když se...
Izaiáš 35:9...na cestě nezbloudí. Neobjeví se tam žádný lev, nepůjde tudy divá zvěř, nic takového se tam nenajde....
Izaiáš 38:13...jsem křičel v bolestech, drtils mi kosti jako lev - než uplyne den s večerem, se mnou skoncuješ! Kvílím...
Izaiáš 65:25...je vyslyším. Vlk a beránek se budou spolu pástlev jako dobytče bude slámu žrát, pokrmem hada bude prach....
Jeremiáš 2:15...se tedy stal kořistí? Vrčeli a řvali nad ním lvi; jeho zem zpustošili, města spálili, takže v nich nikdo...
Jeremiáš 2:30... Své proroky jste mečem hubili jako nenasytní lvi." Vy jedno pokolení, pohleďte, co praví Hospodin: "Jsem...
Jeremiáš 4:7...severu totiž přivádím neštěstí, strašné ničeníLev vyskočil ze své houštiny, hubitel národů vyrazil. Vydal...
Jeremiáš 5:6...ze sebe strhali. Proto se na z lesa vrhne lev, vlk z pustiny je rozsápe, leopard bude číhat u jejich...
Jeremiáš 12:8...lid vydám nepřátelům do hrsti. dědictví je mi lvem, co na z lesa řve; nenávidím je! dědictví je mi...
Jeremiáš 25:30...příbytku své svatosti. Na vlastní stádo řve jako lev, křičí jako ti, kdo víno lisují, na všechny, kdo žijí...
Jeremiáš 25:38...utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde ze svého příbytku a jejich zem se stane pustinou...
Jeremiáš 49:19...žít, neusadí se tu žádný smrtelník. Jako když lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny,...
Jeremiáš 50:17...Izrael je ztracená ovečka, kterou odehnali lvi. Nejprve ji požíral asyrský král a teď drtí kosti...
Jeremiáš 50:44... jako když na rodičku přijdou bolesti. Jako když lev vyráží z jordánského houští na zavlažené pastviny,...
Jeremiáš 51:38... zůstane bez obyvatele. Jsou jako řvoucí smečka lvů, lačně vrčí jak mladí lvi. se hlady rozdivočí,...
Pláč 3:10...zamotal pěšiny. Číhal na jako medvěd, jako lev ve skrýši. Na cestě přepadl , rozsápal a zahubil...
Ezechiel 19:2...izraelskými vládci, zpívej: Kdo byla tvá matkaLvice mezi lvy! Léhala mezi šelmami se svými lvíčaty. Když...
Ezechiel 19:3...lvíčaty. Když odchovala jedno z nich, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!...
Ezechiel 19:5...ho do pasti; za háky ho do Egypta odvlekli. Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala...
Ezechiel 19:6...dravého lva. Vykračoval si mezi šelmami, dravý lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral!...
Ezechiel 22:25...Tví vládci se v tobě chovají jako řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po...
Ezechiel 32:2... králem Egypta, a řekni mu: Považuješ se za lva národů? Připomínáš spíš mořskou obludu! Brouzdáš se...
Ezechiel 38:13...a Dedan i zámořští kupci a všichni jejich draví lvi se zeptají: ‚Přicházíš se vrhnout na kořist?...
Daniel 6:21... tvůj Bůh, jemuž věrně sloužíš, zachránit před lvy?" " žiješ, králi, navěky!" odpověděl mu Daniel...
Daniel 6:23...mu Daniel. "Můj Bůh poslal svého anděla, aby těm lvům zavřel tlamy. Vůbec mi neublížili, neboť jsem byl před...
Daniel 6:25...jejich ženami a dětmi. Ještě než dopadli na dnolvi se na vrhli a roztrhali je na kusy. Král Darjaveš...
Daniel 7:4...obrovské šelmy, každá jiná. První vypadala jako lev, ale měla orlí křídla. Potom jsem viděl, jak ta...
Ozeáš 5:14...vyléčit vaše zranění! totiž budu pro Efraima lvem, pro dům Judy budu lvím samcem. sám rozsápu je na...
Ozeáš 11:10... děsem. Půjdou za Hospodinem řvoucím jako lev. zazní jeho řev, jeho děti rozechvěle přispěchají od...
Ozeáš 13:7...zapomněli na dočista. Proto jim budu lvem, jako leopard budu číhat na cestě; napadnu je jak...
Amos 3:4... když nejsou ve shodě? Řve snad v divočině lev, když nemá úlovek? Vrčí snad ve svém doupěti, když...
Amos 3:8...své tajemství se svými služebníky, prorokyLev řve, kdo by se nebál? Panovník Hospodin mluví, kdo by...
Amos 3:12...praví Hospodin: Jako když pastýř vyrve z tlamy lva jen dvě nohy anebo kus ucha, tak budou vyrváni Izraelci...
Amos 5:19...tmou, a ne se světlem! Jako by někdo utíkal před lvem a potkal by se s medvědem; jako by se doma opřel rukou...
Micheáš 5:7...mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a...
Nahum 2:12...lví? Kde se jejich mladí krmili? Kde to obcházel lev se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašit? Lev...
Nahum 2:13...se lvicí a mláďaty, aniž je kdo mohl vyplašitLev trhal hojnou kořist lvíčatům a pro své lvice rdousil....
Sofoniáš 3:3...se nechce přiblížit. Jeho velmoži jsou řvoucí lvi, jeho soudci jak vlci večerní, po kterých ráno zbývají...
Zachariáš 11:3...jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny zničeny! Toto mi řekl Hospodin,...
Židům 11:33... docházeli zaslíbení, zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali...
1. Petr 5:8...Váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá kořist. Postavte se mu jakožto silní ve víře a...
Zjevení 4:7...očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí měla tvář jako člověk a čtvrtá se...
Zjevení 5:5...těch starců mi však řekl: "Neplač. Hle, zvítězil Lev z pokolení Juda, kořen Davidův! On otevře tu knihu a...
Zjevení 9:17...hyacintu a síry. Hlavy těch koní byly jako hlavy lvů a z tlam jim vycházel oheň, dým a síra. Těmito třemi...
Zjevení 10:3...na zem. Vykřikl mocným hlasem, jako když řve lev, a poté, co vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů....
Zjevení 13:2...nohy byly jako medvědí a její tlama jako tlama lva. Drak dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc. Jedna...

Slova obsahující lvy: lvy (7) velvyslanci (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |