Luku

Hledám varianty 'luku' [ luky (16) luku (4) lukem (12) ]. Nalezeny 32 verše.
Genesis 21:16...pod jedním keřem a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě...
Genesis 48:22... který jsem získal z rukou Emorejců svým mečemlukem." Jákob tenkrát svolal své syny: "Sejděte se, vám...
Jozue 24:12...dva emorejské krále. Nebylo to vaším mečem ani lukem. Dal jsem vám zem, kterou jste neobdělávali, bydlíte...
1. Samuel 2:4...je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudíLuky siláků rozlámaly se, ti, kdo klopýtali, síly nabyli....
2. Samuel 1:18...a přikázal, aby se synové Judy učili tuto Píseň luku. Takto je zapsána v Knize Upřímného: Ach, Izraeli, tvá...
1. Královská 22:34...nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelilluku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř....
2. Královská 6:22...odpověděl. "Nezajal jsi je vlastním mečemlukem, a teď bys je chtěl pobíjet? Dej jim jídlo a vodu, ...
1. Letopisů 5:18...mužů vyzbrojených štítem a mečem, vládnoucích lukem a vycvičených k boji. Ti vedli válku s Hagrity, s...
1. Letopisů 8:40... Ulamovi synové byli udatní bojovníci; vládli lukem a měli mnoho dětí a vnuků - na sto padesát. To...
1. Letopisů 12:2... kteří mu pomáhali v boji. Byli vyzbrojeni luky a uměli střílet šípy nebo metat kamení pravicí i...
2. Letopisů 14:7...oštěpy a 280 000 Benjamínců vládnoucích štítemlukem, samé statečné bojovníky. Tehdy proti němu vytáhl...
2. Letopisů 17:17...bojovník Eliada a jeho 200 000 mužů vyzbrojených luky a štíty, po něm Jozabad a jeho 180 000 ozbrojenců...
2. Letopisů 18:33...nechali ho být. Někdo tehdy náhodně vystřelilluku a zasáhl izraelského krále mezi pláty a pancíř....
2. Letopisů 26:14...vyzbrojil štíty, kopími, přilbami, pancířiluky a praky na vrhání kamenů. V Jeruzalémě vyrobil...
Nehemiáš 4:7...lid podle jejich rodů s meči, kopímiluky. Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatním z...
Nehemiáš 4:10...byla ve zbroji. Velitelé s kopími, štítyluky a pancíři střežili celý rod Judův, který stavěl hradby...
Job 20:24...Na útěku před železnou zbraní zasažen bude lukem bronzovým. Ze zad mu náhle trčí šíp a jeho špice se...
Žalmy 37:14...přichází jeho den! S taseným mečem, s napjatým lukem ničemové napadají chudáky ubohé, aby pobili ty, kdo...
Žalmy 46:10...Ve všech koncích světa boje zastavuje, láme luky, seká kopí, vozy pálí plamenem. Přestaňte! Vězte, že...
Izaiáš 5:28...obuvi řemínek. Jejich šípy jsou ostré a všechny luky napjaté; kopyta jejich koní jako křemen a jejich kola...
Izaiáš 7:24...trním a bodláčím. Člověk se tam odváží jenlukem a šípy, neboť celá zem zaroste trním a bodláčím. Na...
Izaiáš 13:18...si stříbra neváží a o zlato zájem nemají. Svými luky rozstřílejí mladíky, nebudou mít soucit ani s kojenci,...
Izaiáš 21:15...před mečem, před taseným mečem, před napjatým lukem, před ukrutným bojem! Toto mi řekl Pán: "Po roce,...
Izaiáš 22:3... Všichni tví vůdci se rozprchli, bez výstřeluluku byli zajati. Všichni tví utečenci byli spoutáni,...
Izaiáš 41:2...nad králi? V prach je svým mečem obrací, svým lukem je jak stébla rozhání. Žene je, sám ale kráčí v...
Jeremiáš 6:23...světa zvedá se národ mohutný! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jak...
Jeremiáš 9:2...shromáždění nevěrných! "Ohýbají své jazyky jako luky, nevládnou v zemi pravdou, ale lží, ode zla ke zlu...
Jeremiáš 46:9...třímající štíty spolu s Lydijci vyzbrojenými luky. Bude to den Hospodina, Pána zástupů, den, kdy na...
Jeremiáš 50:42...- od konců světa se zvedají! Jsou vyzbrojeni luky a šavlemi, jsou krutí a soucit neznají, burácejí jako...
Jeremiáš 51:56...na Babylon! Jeho hrdinové budou zajati a jejich luky zlámány. Ano, Hospodin je Bůh odplaty - vrchovatě jim...
Ezechiel 39:9...vyjdou pálit jejich zbraně - štíty i pavézyluky i šípy, kyje i kopí. Budou s nimi topit sedm let....
Zachariáš 9:10...vozy z Efraima i koně z Jeruzaléma, válečné luky odstraní, národům řekne: Mír! Od moře k moři bude...

Slova obsahující luku: hluku (3) luku (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |