Luk

Hledám varianty 'luk' [ luk (30) louky (4) louku (1) loukami (1) loukách (3) louce (3) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 27:3...kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulecluk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova....
1. Samuel 18:4...ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj mečluk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a...
2. Samuel 1:22...olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval...
2. Samuel 22:35...paže učí, jak obstát v boji, ruce napínajíluk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses,...
2. Královská 9:24..."Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl...
2. Královská 13:15...můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na...
2. Královská 13:16..." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil své ruce na ruce...
Job 29:20...v koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše...
Žalmy 7:13...se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří, smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy...
Žalmy 11:2... měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na...
Žalmy 18:35...paže učí, jak obstát v boji, ruce napínajíluk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi ...
Žalmy 23:2...je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou...
Žalmy 37:15...jejich meč je však bodne do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je málo, co spravedlivý, nežli...
Žalmy 44:7... tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství!...
Žalmy 65:13...svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí....
Žalmy 72:6...slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho...
Žalmy 78:57...se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho...
Přísloví 27:25...ani koruna králů. Tráva však vyroste na posekané louce, seno se znovu sveze z hor. Beránci kdykoli oděv ti...
Izaiáš 5:17... Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlata. Běda těm,...
Izaiáš 44:4...na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a...
Jeremiáš 25:37...- Hospodin pustoší jejich pastviny! Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde...
Jeremiáš 49:35...o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry...
Jeremiáš 50:14...Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk! Střílejte na něj! Nešetřete šípy, vždyť hřešil proti...
Jeremiáš 50:29...na Babylon střelce, všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu...
Jeremiáš 51:3...v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich...
Pláč 2:4...jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil...
Pláč 3:12...přepadl , rozsápal a zahubil. Napjal svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci...
Ezechiel 34:14... bude pastva, tam budou odpočívat na krásných loukách a pást se na vydatných pastvinách v izraelských...
Ezechiel 39:3...a zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. Na...
Ozeáš 1:5...s izraelským královstvím. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovu a...
Ozeáš 1:7...ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina,...
Ozeáš 2:20...a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemiluk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v...
Ozeáš 7:16...se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle...
Ozeáš 9:13...Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jim...
Amos 1:2...Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu. Toto praví...
Abakuk 3:9...na svých vozech vítězných? Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi...
Zachariáš 9:13...Všechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako luk, Efraima vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti...
Zachariáš 10:4...kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní...
Zachariáš 11:3...Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny...
Lukáš 12:28... Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy...
Zjevení 6:2...jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby...

Slova obsahující luk: hluk (23) hlukem (1) hluku (3) luk (30) lukáš (3) lukem (12) lukios (1) lukostřelce (1) lukostřelci (4) lukostřelec (1) luku (4) luky (16) maluk (3) melukiho (1) rozlukový (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |