Lsti

Hledám varianty 'lsti' [ lstí (5) lsti (12) lest (13) ]. Nalezeno 29 veršù.
Genesis 27:35...můj!" Ten však odpověděl: "Tvůj bratr přišel se lstí a vzal ti požehnání." Tu zvolal: "Tak proto dostal...
Jozue 9:4...naložil s Jerichem a s Ajem. Vymysleli proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si...
2. Královská 10:19... nezůstane naživu!" (Byla to ovšem Jehuova lest, aby mohl vyhubit Baalovy ctitele.) "Zasvěťte slavnost...
Job 15:35...trápení a zlo porodí, v jejich nitru se líhnou lsti!" Job na to...
Job 31:5...jednal falešně, jestli jsem kdy pospíchal konat lest - pak Bůh zváží na váze poctivé, se ubezpečí...
Žalmy 10:7...nepotká žádné neštěstí!" Ústa jim plní kletbylsti a výhrůžky, na jazyku mají zlo a trápení, za humny...
Žalmy 32:2...Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je beze lsti! Dokud jsem mlčel, kosti chřadly, když celé dny...
Žalmy 34:14...jazyk před zlem, ve tvých rtech není žádná lest. Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se...
Žalmy 35:20...mluvit o pokoji, proti mírumilovným vymýšlejí lsti. Ústa si na otvírají, volají: "Hohó! Co jsme to...
Žalmy 38:13... ti, kdo mi chtějí ublížit, mluví o zkáze, své lsti vymýšlejí každý den. ale jak hluchý neslyším, jak...
Žalmy 52:4...chystáš svým jazykem, tou ostrou břitvou pácháš lest. Zlé víc než dobré miluješ, raději než pravdu mluvíš...
Žalmy 55:12...města patří záhubě, ulice neopouští křivdalest! Kdyby protivník urážel, to bych snes, kdyby ...
Žalmy 101:7... V mém domě však bydlet nebude nikdo, kdo páchá lest. Nikdo, kdo mluví lži, mi nesmí na oči! Každého rána...
Žalmy 105:25...jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim svého služebníka Mojžíše se svým...
Přísloví 26:24... se v řeči přetvařuje, hluboko v nitru ale chová lest. Jeho příjemným řečem vůbec nevěř - v srdci ...
Izaiáš 30:12...jste toto slovo zavrhli a věřili raději násilílsti, na které jste se spolehli, proto vám bude tento hřích...
Izaiáš 53:9...totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Hospodinovou vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej...
Jeremiáš 5:27...je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich domy plné lsti. Takhle dosáhli moci a bohatství, vypasení jsou a...
Jeremiáš 9:5... pro zvrácenost by se ztrhali. Žiješ uprostřed lsti a kvůli lsti znát odmítli, praví Hospodin." Nuže,...
Jeremiáš 9:7...jazyky jsou smrtící šípy, svými ústy vykládají lsti; s bližními mluví o pokoji, v srdci však léčky osnují....
Ozeáš 12:1...Hospodin. Efraim zahrnuje lží a dům Izraele lstí. Juda se Bohu stále zpěčuje - Svatému, který věrný je....
Sofoniáš 1:9...práh a kdo plní chrám svého Pána násilímlstí. V ten den, praví Hospodin, zazní od Rybné brány křik,...
Matouš 26:4...kněží se staršími lidu, aby se poradili, jakou lstí by se mohli Ježíše zmocnit a zabít ho. Dohodli se jen,...
Marek 14:1...se znalci Písma hledali způsob, jak by se ho lstí zmocnili a zabili ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne,...
Jan 1:47..."Hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest!" "Odkud znáš?" zeptal se Natanael. "Viděl jsem ...
Římanům 1:29...jsou plní závisti, vraždychtivosti, svárlivostilsti a zlomyslnosti; štváči a pomlouvači, odpůrci Boha,...
1. Petr 2:1...zvěstováno. Odhoďte proto všechnu zlobu, každou lest, pokrytectví, závist i všechno pomlouvání a jako...
1. Petr 2:22...nikdy nedopustil hříchu a v ústech neměl žádnou lest." Když ho uráželi, neodpovídal, když trpěl, nehrozil,...
1. Petr 3:10...jazyk před zlem, v jeho ústech není žádná lest. odmítá zlo a koná dobro, usiluje o pokoj a nechá...

Slova obsahující lsti: lsti (12) lstivé (1) lstivě (4) lstivého (1) lstivost (1) lstivý (2) lstivých (1) lstivým (2) obelstil (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |