Louce

Hledám varianty 'louce' [ luk (30) louky (4) louku (1) loukami (1) loukách (3) louce (3) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 27:3...kdy umřu. Vezmi prosím své zbraně, svůj toulecluk, vyjdi do polí a ulov mi zvěřinu. Pak mi připrav mou...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného Jákobova....
1. Samuel 18:4...ho Davidovi; rovněž tak svou výstroj, svůj mečluk i opasek. David se vydával, kamkoli ho Saul posílal, a...
2. Samuel 1:22...olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval...
2. Samuel 22:35...paže učí, jak obstát v boji, ruce napínajíluk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, sklonil ses,...
2. Královská 9:24..."Achaziáši, zrada!" Vtom ale Jehu napjal luk a zasáhl Jorama mezi lopatky, takže mu šíp pronikl...
2. Královská 13:15...můj! Jízdo izraelská!" Elíša mu řekl: "Přines luk a šípy." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na...
2. Královská 13:16..." Když je přinesl, Elíša mu řekl: "Polož ruku na luk." A když to udělal, Elíša položil své ruce na ruce...
Job 29:20...v koruně. sláva stále čerstvá zůstane, můj luk stále pevný v ruce .' Naslouchali mi napjatě, tiše...
Žalmy 7:13...se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří, smrtelné zbraně na něj připraví, ohnivé šípy...
Žalmy 11:2... měl bys uletět!" Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na...
Žalmy 18:35...paže učí, jak obstát v boji, ruce napínajíluk bronzový. Podal jsi mi štít své spásy, podepřel jsi ...
Žalmy 23:2...je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám přivádí, mou...
Žalmy 37:15...jejich meč je však bodne do srdce, ten jejich luk se rozláme! Lepší je málo, co spravedlivý, nežli...
Žalmy 44:7... tvým jménem po útočnících šlapali. Ve vlastní luk jsem nevěřil, nebyl to můj meč, kdo dal mi vítězství!...
Žalmy 65:13...svou dobrotou, tvé stopy kanou hojností. Zelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí....
Žalmy 72:6...slunce a měsíc trvají. je jak déšť, co na louku se snáší, a jako liják, jenž zemi napájí. v jeho...
Žalmy 78:57...se odvrátili jako otcové jejich, tak jako křivý luk minuli cíl. Popouzeli ho svými výšinami, rozzuřili ho...
Přísloví 27:25...ani koruna králů. Tráva však vyroste na posekané louce, seno se znovu sveze z hor. Beránci kdykoli oděv ti...
Izaiáš 5:17... Ovce se budou pást jako na vlastních loukách, v troskách boháčů se budou pást kůzlata. Běda těm,...
Izaiáš 44:4...na tvé potomky, takže porostou jako tráva na louce a jako vrby u řeky. Jeden řekne: "Patřím Hospodinu" a...
Jeremiáš 25:37...- Hospodin pustoší jejich pastviny! Pokojné louky utichnou před žárem Hospodinova hněvu. Jako lev vyjde...
Jeremiáš 49:35...o Elamu. Tak praví Hospodin zástupů: "Hle, lámu luk Elamu - jeho hlavní sílu! Přivedu na Elam čtyři vichry...
Jeremiáš 50:14...Babylon ze všech stran, všichni, kdo napínáte luk! Střílejte na něj! Nešetřete šípy, vždyť hřešil proti...
Jeremiáš 50:29...na Babylon střelce, všechny, kdo napínají luk! Rozbijte tábor kolem něj, nemá úniku! Odplaťte mu...
Jeremiáš 51:3...v jeho zlý den. Nenechte střelce ani napnout luk, nenechte je ani pancíř obléknout! Nešetřete ani jejich...
Pláč 2:4...jak oheň, jenž vše spaluje. Jako nepřítel napjal luk s pravicí připravenou k výstřelu. Jako protivník pobil...
Pláč 3:12...přepadl , rozsápal a zahubil. Napjal svůj luk, přiložil šíp, udělal si ze cíl! Ve svém toulci...
Ezechiel 34:14... bude pastva, tam budou odpočívat na krásných loukách a pást se na vydatných pastvinách v izraelských...
Ezechiel 39:3...a zavedu na hory Izraele, kde ti vyrazím luk z levice a šípy ti nechám vypadnout z pravice. Na...
Ozeáš 1:5...s izraelským královstvím. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovu a...
Ozeáš 1:7...ale smiluji a zachráním je - nikoli ovšem skrze luk a meč, bitvu, koně či jezdce, ale skrze Hospodina,...
Ozeáš 2:20...a s ptáky na nebi i s havětí, co leze po zemiluk, meč a válku ze země vymýtím, všem dám odpočinout v...
Ozeáš 7:16...se, ale ne k Nejvyššímu, jsou jako křivý luk. Jejich velmoži padnou mečem; protože sami tak vztekle...
Ozeáš 9:13...Vídal jsem Efraima jako Týr - zasazený byl mezi loukami, teď však Efraim odvádí své děti k vrahovi. Dej jim...
Amos 1:2...Sionu řvát, burácet bude z Jeruzaléma! Vyprahnou louky pastýřů, uschne i vrchol Karmelu. Toto praví...
Abakuk 3:9...na svých vozech vítězných? Třímáš svůj obnažený luk, tvé oštěpy složily bojovou přísahu. séla Rozdělil jsi...
Zachariáš 9:13...Všechno ti dvakrát nahradím! napnu Judu jako luk, Efraima vložím na tětivu a tvými syny, Sione, se proti...
Zachariáš 10:4...kámen úhelný, z něj stanový kolík, z něj bude luk do bitvy, z něj všichni vladaři. Budou z nich mocní...
Zachariáš 11:3...Slyš, to kvílejí pastýři - jejich skvělé louky zničeny! Slyš, to řvou mladí lvi - jordánské houštiny...
Lukáš 12:28... Když Bůh takto obléká trávu, která je dnes na louce a zítra bude hozena do pece, čím spíše vás, vy...
Zjevení 6:2...jsem bílého koně a ten, který na něm seděl, měl luk. Byla mu dána koruna a on vyjel ve vítězství, a aby...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |