Losu

Hledám varianty 'losu' [ losy (1) losu (1) losem (27) los (30) ]. Nalezeny 54 verše.
Leviticus 16:8...vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'....
Leviticus 16:9...a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za...
Leviticus 16:10...ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby...
Numeri 26:55...podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém...
Numeri 26:56...otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po...
Numeri 33:54...vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu...
Numeri 34:13...přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl...
Numeri 36:2...pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od...
Numeri 36:3... do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé...
Jozue 7:16...pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenechLos označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody...
Jozue 13:6...vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď...
Jozue 14:2... Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a...
Jozue 15:1...) Země tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na...
Jozue 16:1...s Judovými syny dodnes. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti...
Jozue 17:1...a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného, Manasese....
Jozue 17:14...Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin...
Jozue 17:17...lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam ...
Jozue 18:11...synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území,...
Jozue 19:1...Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich...
Jozue 19:10...obdrželi dědictví uvnitř jejich území. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice...
Jozue 19:17...jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich...
Jozue 19:24...jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich...
Jozue 19:32...jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich...
Jozue 19:40...jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic...
Jozue 19:51... s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do...
Jozue 21:4...dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky...
Jozue 21:5...a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny...
Jozue 21:6...pokolení Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od...
Jozue 21:8...pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda...
Jozue 21:10...synům z rodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron)...
Jozue 21:20... Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako...
Jozue 21:40...synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském...
1. Samuel 10:20...pak nechal předstupovat všechny izraelské kmenyLos označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých...
1. Samuel 14:41...vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl....
1. Samuel 14:42...označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil...
1. Letopisů 6:39...Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v...
1. Letopisů 6:46...třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým...
1. Letopisů 6:50...dali tato města i s jejich pastvinami levitůmLosem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda,...
1. Letopisů 24:5...oddílů a syny Itamarovy do osmi. Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i...
1. Letopisů 25:8... jich bylo 288, samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky....
Nehemiáš 10:35...Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně...
Ester 3:7...roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na...
Ester 9:24... si usmyslel vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále...
Žalmy 78:55...svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tvářílosem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma...
Přísloví 16:33...ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. ...
Přísloví 18:18...být v právu, příchod druhého jej ale prověříLos dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit....
Izaiáš 34:17...příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji...
Ezechiel 21:27...bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát rozkaz k...
Abdiáš 1:11... kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se...
Jonáš 1:7...a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí...
Lukáš 1:9...službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V...
Jan 19:24...vcelku, řekli si spolu: "Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali,...
Skutky 1:26... který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k...
Skutky 13:19...národů v zemi Kanaán, rozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do...

Slova obsahující losu: byblosu (1) losu (1) losují (1) losujme (1) losujte (1) orlosup (1) orlosupa (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |