Losoval

Hledám varianty 'losoval' [ losujte (1) losujme (1) losují (1) losovat (4) losovali (10) losoval (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Jozue 18:6... přinesete popis sem ke mně a tu budu za vás losovat před Hospodinem, naším Bohem. Levité totiž mezi...
Jozue 18:8...a vraťte se ke mně. Zde v Šílu pak budu za vás losovat před Hospodinem." Muži tedy vyrazili, prošli tu zem...
Jozue 18:10...v Šílu. Jozue pak za v Šílu před Hospodinem losoval a přidělil synům Izraele území podle jejich podílů....
Soudců 20:9...svého příbytku. S Gibejí naložíme takto: Budeme losovat a ve všech izraelských kmenech vybereme deset mužů...
1. Samuel 14:42...označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil...
1. Letopisů 24:31...synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi, v...
1. Letopisů 26:13...stejně jako jejich bratři. Jak mladí, tak staří losovali podle otcovských rodů o každou jednotlivou bránu:...
Nehemiáš 11:1...lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém...
Job 6:27...do větru mluví ubožák? Vy byste ale i o sirotka losovali, vlastního přítele byste prodali! Pohleďte na ,...
Žalmy 22:19..., zírají, o moje šaty dělí se, o moje roucho losují. Ty však, Hospodine, nevzdaluj se mi, ty, sílo ,...
Joel 4:3...rozptýlili mezi pohany. Rozdělili si moji zemilosovali o můj lid. Chlapce za nevěstku nabízeli a za víno...
Jonáš 1:7...a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí...
Nahum 3:10...rozráženy na každém nároží. O jejich přední muže losovali, všichni jejich velmoži dostali řetězy. Tak i ty...
Matouš 27:35...to okusil, nechtěl to pít. Když ho ukřižovalilosovali o jeho šaty. Pak tam seděli a hlídali ho...
Marek 15:24...s myrhou, ale on odmítl. Zatímco ho křižovalilosovali o jeho šaty, kdo si co vezme. Ukřižovali ho v...
Lukáš 23:34...jim, vždyť nevědí, co dělají!" Vojáci zatím losovali o jeho šaty. Lid stál a díval se. Kromě jiných se...
Jan 19:24...vcelku, řekli si spolu: "Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali,...
Skutky 1:26... který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k...

Slova obsahující losoval: losoval (2) losovali (10) vylosoval (3) vylosovali (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |