Los

Hledám varianty 'los' [ losy (1) losu (1) losem (27) los (30) ]. Nalezeny 54 verše.
Leviticus 16:8...vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva kozly vloží losy: jeden lospro Hospodina' a druhýpro Azazela'....
Leviticus 16:9...a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho jako oběť za...
Leviticus 16:10...ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před Hospodina, aby...
Numeri 26:55...podle jeho velikosti. Země bude ovšem rozdělena losem; budou přijímat dědictví podle počtu osob ve svém...
Numeri 26:56...otcovském pokolení. Dědictví jim bude rozděleno losem, malému či velkému. Toto je výčet levitů po...
Numeri 33:54...vám ji dal - obsaďte ji! Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu...
Numeri 34:13...přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl...
Numeri 36:2...pánu přikázal, aby synům Izraele rozdělil zemi losem na dědičné podíly. Našemu pánu bylo rovněž od...
Numeri 36:3... do něhož se vdají. Tak by z našeho dědičného losu ubylo. Dokonce i když synům Izraele nastane milostivé...
Jozue 7:16...pak Jozue nechal Izrael předstupovat po kmenechLos označil kmen Juda. Nechal tedy předstupovat judské rody...
Jozue 13:6...vyženu. Zbývá jen rozdělit tu zem Izraeli losem na dědičné podíly, jak jsem ti přikázal. Proto teď...
Jozue 14:2... Devět a půl pokolení získalo své dědictví losem, jak to Hospodin přikázal skrze Mojžíše, kdežto dvě a...
Jozue 15:1...) Země tehdy odpočinula od válek. Díl, který losem připadl Judovu pokolení pro jejich rody, dosahoval na...
Jozue 16:1...s Judovými syny dodnes. Díl, který losem připadl synům Josefovým, se táhne od Jordánu naproti...
Jozue 17:1...a vykonávají nucené práce. Toto je díl, který losem připadl pokolení Josefova prvorozeného, Manasese....
Jozue 17:14...Jozuovi: "Proč jsi nám dal za dědictví jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin...
Jozue 17:17...lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou vaše. Že je tam les? Vykácíte ho, a kam ...
Jozue 18:11...synům Izraele území podle jejich podílů. První los vyšel na pokolení Benjamín pro jejich rody. Území,...
Jozue 19:1...Benjamínových synů pro jejich rody. Druhý los připadl na Šimeona. Dědictví pokolení Šimeon pro jejich...
Jozue 19:10...obdrželi dědictví uvnitř jejich území. Třetí los vyšel na syny Zabulonovy pro jejich rody. Hranice...
Jozue 19:17...jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich rody. Jejich...
Jozue 19:24...jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody. Jejich...
Jozue 19:32...jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich rody: Jejich...
Jozue 19:40...jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody. Do hranic...
Jozue 19:51... s náčelníky otcovských pokolení přidělovali losem synům Izraele v Šílu před Hospodinem u vchodu do...
Jozue 21:4...dědictví tato města a jejich pastviny: První los připadl na rody Kehatovy. Ti levité, kteří byli potomky...
Jozue 21:5...a Benjamín. Ostatní Kehatovi synové získali losem deset měst od pokolení Efraim a Dan a od poloviny...
Jozue 21:6...pokolení Manases. Synové Geršonovi získali losem třináct měst od pokolení Isachar, Ašer a Neftalí a od...
Jozue 21:8...pastvinami přidělili synové Izraele levitům losem, jak přikázal Hospodin skrze Mojžíše. Z pokolení Juda...
Jozue 21:10...synům z rodů Kehatových, neboť na padl první los): V Judském pohoří dostali Kiriat-arbu (to jest Hebron)...
Jozue 21:20... Ostatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato města: Od pokolení Efraim dostali jako...
Jozue 21:40...synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst. Tak bylo na izraelském...
1. Samuel 10:20...pak nechal předstupovat všechny izraelské kmenyLos označil kmen Benjamín. Nechal tedy po jednotlivých...
1. Samuel 14:41...vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl....
1. Samuel 14:42...označil Jonatana a Saula, kdežto lid vyvázl. "Losujte mezi mnou a Jonatanem," řekl Saul. A los označil...
1. Letopisů 6:39...Synům Áronovým z rodu Kehatovců připadl tento los: V judské zemi dostali Hebron a přilehlé pastviny v...
1. Letopisů 6:46...třináct měst. Ostatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z poloviny kmene Manases. Synům Geršomovým...
1. Letopisů 6:50...dali tato města i s jejich pastvinami levitůmLosem jim přidělili tato vyjmenovaná města z kmene Juda,...
1. Letopisů 24:5...oddílů a syny Itamarovy do osmi. Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože synové Eleazarovi i...
1. Letopisů 25:8... jich bylo 288, samí mistři. Služby si rozvrhli losem, mladí stejně jako staří, mistři spolu s žáky....
Nehemiáš 10:35...Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně...
Ester 3:7...roku krále Xerxe, nechal Haman házet pur (totiž los), aby vybral vhodný den a měsíc. Los připadl na...
Ester 9:24... si usmyslel vyhladit Židy. Hodil si pur (neboli los), kdy je zničit a vyhladit. Ester ale šla před krále...
Žalmy 78:55...svojí pravicí. Pohany vyhnal před jejich tvářílosem jim rozdělil jejich dědictví, izraelské kmeny doma...
Přísloví 16:33...ovládat než města dobývat. Člověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je však od Hospodina. ...
Přísloví 18:18...být v právu, příchod druhého jej ale prověříLos dokáže ukončit sváry, i mocné dovede rozsoudit....
Izaiáš 34:17...příkazy a jeho Duch je shromáždí. On sám jim losem určí podíly, svou rukou jim tu zemi rozměří, aby ji...
Ezechiel 21:27...bůžků a věštit z vnitřností. Do pravice mu padne los pro Jeruzalém. Tam postavit beranidla, dát rozkaz k...
Abdiáš 1:11... kdy do jeho bran vešli barbaři, kdy o Jeruzalém losem házeli - tehdys byl jako jeden z nich! Nekochej se...
Jonáš 1:7...a nezahyneme." Lodníci se pak domluvili: "Pojďme losovat, zjistíme, kvůli komu na nás přišlo to neštěstí...
Lukáš 1:9...službu. Podle zvyku kněžského úřadu na něj padl los, aby vešel do Hospodinova chrámu a obětoval kadidlo. V...
Jan 19:24...vcelku, řekli si spolu: "Netrhejme ji, raději losujme, komu připadne." Když to ti vojáci udělali,...
Skutky 1:26... který se odvrátil a odešel, kam patří." Potom losovali: los padl na Matěje, a tak byl připočten k...
Skutky 13:19...národů v zemi Kanaán, rozdělil jim jejich zem losem. To vše trvalo asi čtyři sta padesát let. do...

Slova obsahující los: apollos (3) běloskvoucím (1) bělostného (2) byblosu (1) dokonalost (2) dokonalosti (9) dospělosti (2) eubulos (1) filosofie (1) filosofové (1) choulostivé (1) choulostiví (2) choulostivost (1) choulostivý (1) kolosách (1) los (30) losem (27) losoval (2) losovali (10) losování (2) losovat (4) losu (1) losují (1) losujme (1) losujte (1) losy (1) malosti (1) milosrdenství (61) milosrdenstvím (3) milosrdně (2) milosrdní (4) milosrdný (6) milosrdným (2) milost (93) milosti (77) milostí (23) milostiv (3) milostivé (1) milostivě (1) milostivý (14) milostná (5) milostnou (1) milostných (2) minulosti (4) modloslužbě (3) modloslužby (1) nedbalost (1) nedbalosti (2) nejchoulostivější (2) nekalosti (1) nemilosrdně (2) nemilosrdní (1) nemilosrdný (1) ochablost (1) omilostní (1) omilostnil (2) opilosti (1) orlosup (1) orlosupa (1) ospalost (1) otylosti (1) podlost (8) podlosti (4) podlostí (1) pošetilost (2) pošetilosti (1) potrhlost (1) proslulost (1) proslulosti (3) protřelost (1) skleslosti (1) smělost (1) smělostí (3) souvislosti (1) stálosti (2) šíloského (4) šíloský (1) událostech (2) události (2) usedlostech (2) usedlosti (3) usedlostí (1) ušlechtilost (2) ušlechtilosti (3) vyhublost (1) vychytralosti (2) vychytralostí (1) vylosoval (3) vylosovali (1) vylosováno (1) vyprahlostí (1) vytrvalost (11) vytrvalosti (9) vytrvalostí (1) zarputilosti (1) zatvrzelost (2) zbrklost (1) zlost (7) zlosti (3) zlostí (1) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |