Loktům

Hledám varianty 'loktům' [ lokty (13) loktům (1) loktů (188) lokti (1) loktem (1) loktech (1) lokte (35) loket (47) ]. Nalezen 161 verš.
Genesis 6:15...vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. V arše...
Genesis 6:16...a 30 loktů vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře....
Genesis 7:20...hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo...
Exodus 25:10...vyrobí truhlu z akáciového dřeva: bude dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte...
Exodus 25:17...čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvoříš také dva...
Exodus 25:23..."Vyrobíš také stůl z akáciového dřeva: bude dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký...
Exodus 26:2...vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou mít...
Exodus 26:8...jedenáct takových houní. Jedna houně bude třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní...
Exodus 26:13...bude splývat přes zadní stranu Příbytku. Onen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé strany...
Exodus 26:16...rámy z akáciového dřeva. Každý rám bude deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý bude mít...
Exodus 27:1...čtvercový oltář z akáciového dřeva. pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V...
Exodus 27:9...zástěnami ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bude...
Exodus 27:11...pro severní stranu: zástěny budou mít délku 100 loket, jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bude z bronzu...
Exodus 27:12...bude nádvoří po šířce ohraničeno zástěnami na 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami. Stejně tak přední,...
Exodus 27:13...tak přední, východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a...
Exodus 27:14...strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany...
Exodus 27:15...třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany...
Exodus 27:16...šarlatové látky a ze soukaného kmentu, široký 20 loket, se čtyřmi sloupy a čtyřmi patkami. Všechny sloupy...
Exodus 27:18...a jejich patky z bronzu. Nádvoří bude 100 loket dlouhé a po obou stranách 50 loket široké. Bude mít...
Exodus 30:2...také oltář k pálení kadidla. je čtvercovýloket na délku a loket na šířku; na výšku dva lokte a...
Exodus 36:9...vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly...
Exodus 36:15...jedenáct takových houní. Jedna houně byla třicet loket dlouhá a čtyři lokte široká. Všech jedenáct houní...
Exodus 36:21...rámy z akáciového dřeva. Každý rám byl deset loktů vysoký a jeden a půl lokte široký a každý měl dva...
Exodus 37:1...truhlu z akáciového dřeva: byla dva a půl lokte dlouhá, jeden a půl lokte široká a jeden a půl lokte...
Exodus 37:6...čistého zlata, totiž slitovnici: byla dva a půl lokte dlouhá a jeden a půl lokte široká. Vytvořil také dva...
Exodus 37:10... Vyrobil také stůl z akáciového dřeva: byl dva lokte dlouhý, jeden loket široký a jeden a půl lokte vysoký...
Exodus 37:25...oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercovýloket na délku a loket na šířku; na výšku měl dva lokte a...
Exodus 38:1...také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V...
Exodus 38:9...byly zástěny ze soukaného kmentu v délce 100 loket. Dvacet sloupů s dvaceti patkami na této straně bylo...
Exodus 38:11...na severní straně byly zástěny v délce 100 loket; jejích dvacet sloupů s dvaceti patkami bylo z bronzu...
Exodus 38:12... Na západní straně byly zástěny v délce 50 loket, s deseti sloupy a deseti patkami, sloupové háčky a...
Exodus 38:13... Rovněž přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi...
Exodus 38:14... východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany...
Exodus 38:15...třemi sloupy a třemi patkami z jedné strany a 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z druhé strany...
Exodus 38:18...látky a ze soukaného kmentu. Byl dlouhý 20 loket a v celé šířce vysoký 5 loket, tak jako zástěny...
Numeri 11:31...den cesty široko daleko, do výše kolem dvou loktů od země. Lid pak byl celý den a celou noc a celý...
Numeri 35:4...zeď ze všech stran do vzdálenosti tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně...
Numeri 35:5...tisíce loktů. Proto vyměřte dva tisíce loktů na východní straně města a stejně tolik na jižní,...
Deuteronomium 3:11...lože, které je k vidění v Rabě Amonců - devět loket nadél a čtyři lokty našíř, měřeno běžným loktem!)...
Jozue 3:4...Mezi vámi a ale zůstane odstup asi dvou tisíc loket - nesmíte se k přiblížit! Půjdete za , abyste...
1. Samuel 17:4...zápasník jménem Goliáš z Gatu. Byl vysoký šest loktů a píď. Na hlavě měl bronzovou přilbu. Oblečen byl do...
1. Královská 6:2... který král Šalomoun postavil Hospodinu, byl 60 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 30 loktů vysoký. Před...
1. Královská 6:3...stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů široká a vystupovala před chrám na 10 loktů. Šalomoun...
1. Královská 6:6...komory. Její spodní patro bylo širokéloktů, prostřední 6 loktů a horní 7 loktů. Podél obvodu...
1. Královská 6:10...okolo celého chrámu; každé její patro byloloktů vysoké a k chrámu byla připojena cedrovými trámy....
1. Královská 6:16...vyložil cypřišovými deskami. Ve vzdálenosti 20 loktů od zadní strany chrámu postavil od podlahy ke stěnám...
1. Královská 6:17...část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení chrámu byla vyřezávaná...
1. Královská 6:20...umístění Truhly Hospodinovy smlouvy. Tento 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 20 loktů vysoký svatostánek...
1. Královská 6:23...dva cheruby z olivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřilo 5 loktů...
1. Královská 6:24...vysoký. Jedno i druhé cherubovo křídlo měřiloloktů, a tak bylo rozpětí jeho křídel celkem 10 loktů. Také...
1. Královská 6:25...loktů. Také druhý cherub měl rozpětí křídel 10 loktů. Oba cherubové měli stejný rozměr a stejný tvar....
1. Královská 6:26...a stejný tvar. Jeden i druhý cherub byl 10 loktů vysoký. Tyto cheruby umístil do nejvnitřnější části...
1. Královská 7:2...si palác zvaný Libanonský les. Ten byl 100 loktů dlouhý, 50 loktů široký a 30 loktů vysoký, s...
1. Královská 7:6...nad sebou. Postavil také Sloupovou síň, 50 loktů dlouhou a 30 loktů širokou. Před byla předsíň a...
1. Královská 7:10...kvádrů ušlechtilého kamene měřících 8 i 10 loktů. Nad nimi byly na míru přitesané kusy ušlechtilého...
1. Královská 7:15...dvojici bronzových sloupů. Jeden sloup měřil 18 loktů na výšku a 12 loktů po obvodu; stejně tak i ten druhý...
1. Královská 7:16...z bronzu dvě hlavice; každá z nich byla vysokáloktů. Hlavice na vrchu sloupů byly ozdobeny proplétaným...
1. Královská 7:19...v předsíni měly tvar lilií o rozměru čtyř loktů. Na hlavicích obou sloupů byly nahoře pod vydutím k...
1. Královská 7:23...zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem...
1. Královská 7:27...stojanů na umyvadla. Každý stojan byllokte dlouhý, 4 lokte široký a 3 lokte vysoký. Byl proveden...
1. Královská 7:31...mělo po stranách věnce. Ze stojanu vyčnívalo na loket vysoké prstencové ústí. Toto ústí bylo kruhové, o...
1. Královská 7:32...do stojanu. Každé kolo bylo jeden a půl lokte vysoké. Kola byla provedením stejná jako kola od...
1. Královská 7:35...stojanem. Na vrcholu měl stojan kolem dokola půl lokte hlubokou obrubu. K vrcholu stojanu byla připevněna...
1. Královská 7:38... každé o objemu 40 batů. Každé umyvadlo měřilolokte a spočívalo na jednom z deseti stojanů. Pět stojanů...
2. Královská 14:13...v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny...
2. Královská 25:17...se ani nedal zvážit. Jeden sloup byl vysoký 18 loktů, na něm byla bronzová hlavice vysoká 3 lokty s...
1. Letopisů 11:23...sníh. Srazil také toho egyptského obra pět loktů vysokého. Egypťan měl v ruce kopí jako tkalcovské...
2. Letopisů 3:3...Šalomoun položil pro Hospodinův chrám, měřily 60 loktů na délku a 20 loktů na šířku (měřeno podle staré...
2. Letopisů 3:4... Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20 loktů vysoké. Vnitřek pokryl...
2. Letopisů 3:8...postavil místnost pro nejsvětější svatyni, 20 loktů na délku a 20 loktů na šířku. Potáhl ji šesti sty...
2. Letopisů 3:11...zlatem. Křídla cherubů měřila na délku celkem 20 loktů. První cherub se jedním pětiloktovým křídlem dotýkal...
2. Letopisů 3:13...měli cherubové křídla roztažená přes celých 20 loktů, zatímco stáli na nohou, tvářemi do síně. Zhotovil...
2. Letopisů 3:15...chrám postavil dvojici sloupů. Byly od sebe 35 loktů daleko a navrchu měly hlavice 5 loktů vysoké....
2. Letopisů 4:1...Boáz, Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký. Poté odlil...
2. Letopisů 4:2...zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem...
2. Letopisů 4:3...dvě řady ozdob ve tvaru býků (vždy deset na loket), jednolitých s nádrží. Moře spočívalo na dvanácti...
2. Letopisů 6:13...vzepjal ruce. Šalomoun si totiž nechal vyrobitloktů dlouhé, 5 loktů široké a 3 lokty vysoké bronzové...
2. Letopisů 25:23...v jeruzalémských hradbách trhlinu na 400 loktů širokou. Pobral všechno zlato a stříbro i všechny...
Ezdráš 6:3...oběti, a to na původních základech. Nechť je 30 loktů vysoký, 60 loktů dlouhý a 20 loktů široký. Po třech...
Nehemiáš 3:13...vrata, zámky a závory; opravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil...
Ester 5:14...mu tedy poradili: "Nech postavit kůl na padesát loktů vysoký a hned ráno řekni králi, na něj Mordechaje...
Ester 7:9...krále? Stojí u Hamanova domu, vysoký na padesát loktů." "Pověste ho na něj!" rozkázal král. A tak Hamana...
Job 31:22...pak mi vyrvou paži z ramena, je rukalokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před jeho...
Jeremiáš 52:21...se ani nedal zvážit. Každý sloup byl vysoký 18 loktů a po obvodu měřil 12 loktů; byl dutý a stěny měl na 4...
Jeremiáš 52:22...silné; na sloupu byla bronzová hlavice vysokáloktů s mřížováním a granátovými jablky kolem dokola, to...
Ezechiel 40:5...vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouháloktů (počítaje lokty o dlaň delší). Změřil s tu zeď a...
Ezechiel 40:7...na tyč široké a na tyč hluboké; výklenky bylyloktů od sebe. Také práh vedoucí do síně na vnitřní straně...
Ezechiel 40:9...změřil síň brány: bylaloktů hluboká a měla pilíře 2 lokty silné. Síň byla na...
Ezechiel 40:11...stejné rozměry. Změřil vchod do brány: byl 10 loktů široký a samotná brána byla 13 loktů široká. Před...
Ezechiel 40:12...výklenky byla po jedné i druhé straně zídka na loket vysoká. Výklenky byly 6 loktů široké a 6 loktů...
Ezechiel 40:13...výklenku po zadní stěnu druhého byla ta brána 25 loktů široká. Změřil také síň: kolem dokola k pilířům...
Ezechiel 40:14...dokola k pilířům ústícím do nádvoří měřila 60 loktů. Od vstupního průčelí po průčelí síně na opačné...
Ezechiel 40:15...po průčelí síně na opačné straně byla brána 50 loktů dlouhá. Po stranách brány vedla do výklenků mezi...
Ezechiel 40:19...dolní brány k průčelí vnitřního nádvoří: 100 loktů. Tolik východ; nyní k severu. Muž změřil délku i...
Ezechiel 40:21...stejné rozměry jako ty v první bráně. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Její okénka, síň i palmy...
Ezechiel 40:23...vnitřního nádvoří. Od brány k bráně naměřil 100 loktů. Pak odvedl k jihu, kde jsem uviděl jižní bránu....
Ezechiel 40:25...okénka stejně jako ty předchozí. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Vedlo k sedm schodů a na...
Ezechiel 40:27... Od této brány naměřil k vnější jižní bráně 100 loktů. Poté jižní branou uvedl na vnitřní nádvoří....
Ezechiel 40:29...i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. (Síně bran okolo vnitřního...
Ezechiel 40:30... (Síně bran okolo vnitřního nádvoří byly 25 loktů široké a 5 loktů hluboké.) Síň byla obrácená k...
Ezechiel 40:33...i její síň měla po stranách okénka a byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k...
Ezechiel 40:36... pilíře, síň a po stranách okénka. Byla 50 loktů dlouhá a 25 loktů široká. Síň byla obrácená k...
Ezechiel 40:42...byly z tesaného kamene; každý byl půldruhého lokte dlouhý, půldruhého lokte široký a na loket vysoký. Na...
Ezechiel 40:47...mu sloužili." Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál...
Ezechiel 40:48...její pilíře po jedné i druhé straně: bylyloktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a její zárubně po...
Ezechiel 40:49...i druhé straně 3 lokte. Předsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktů a stoupalo se k po deseti...
Ezechiel 41:1...její pilíře po jedné i druhé straně: bylyloktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po...
Ezechiel 41:2...straně: byly 6 loktů silné. Vchod měl šířku 10 loktů a jeho zárubně po jedné i druhé straně 5 loktů....
Ezechiel 41:3...místnosti a změřil pilíře jejího vchodu: bylylokty silné. Vchod měl šířku 6 loktů a jeho zárubně po...
Ezechiel 41:4...tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To je nejsvětější svatyně...
Ezechiel 41:5..." řekl mi. Poté změřil stěnu chrámu: bylaloktů silná. Celý chrám kolem dokola na šířku 4 loktů...
Ezechiel 41:8...komorami. Byla vysoká celou tyč neboliloktů. Vnější stěna postranních komor byla 5 loktů silná....
Ezechiel 41:9...6 loktů. Vnější stěna postranních komor bylaloktů silná. Otevřené prostranství mezi postranními...
Ezechiel 41:10...obklopovalo chrám po stranách na šířku 20 loktů. Z prostranství vedly vchody do postranních komor,...
Ezechiel 41:11...tímto prostranstvím byla kolem dokola plošinaloktů široká. Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného...
Ezechiel 41:12...západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90 loktů široká a ze všech stran měla stěnu 5...
Ezechiel 41:13...5 loktů silnou. Poté změřil celý chrám: byl 100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné...
Ezechiel 41:14...včetně čela chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně...
Ezechiel 41:15...včetně ochozů po jedné i druhé straně byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do...
Ezechiel 41:22...svatyní stálo cosi jako dřevěný oltář. Byllokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý. Jeho...
Ezechiel 42:2...průčelí, kde měla budova vchod, byla 100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům...
Ezechiel 42:3...dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění vnějšího...
Ezechiel 42:4... Na severní straně vedla před místnostmi 10 loktů široká a 100 loktů dlouhá chodba se vchody do...
Ezechiel 42:7...zeď. Táhla se podél těchto místností v délce 50 loktů, a protože místnosti na vnějším nádvoří měly rovněž...
Ezechiel 42:8...na vnějším nádvoří měly rovněž délku 50 loktů, dohromady to bylo 100 loktů podél celé stavby. Před...
Ezechiel 42:16...tyčí nejdříve změřil východní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500...
Ezechiel 42:17...tyče. Poté změřil severní stranu: celkem 500 loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou...
Ezechiel 42:18...loktů mírou tyče. Poté změřil jižní stranu: 500 loktů mírou tyče. Nakonec se obrátil k západní straně a...
Ezechiel 42:19...se obrátil k západní straně a změřil ji: 500 loktů mírou tyče. Tak změřil celý okrsek ze čtyř stran....
Ezechiel 42:20...stran. Kolem dokola byl na délku i na šířku 500 loktů obehnán zdí, která oddělovala svaté od obyčejného. ...
Ezechiel 43:13...je zákon chrámu." Toto jsou rozměry oltářeloktech (počítaje lokty o dlaň delší): okolo něj je žlab na...
Ezechiel 43:14...žlabu v zemi k okraji spodního stupně jsou tolokty. Tento stupeň je na loket široký. Od tohoto nižšího...
Ezechiel 43:15...tento stupeň je na loket široký. Na něm stojílokty vysoké ohniště, z něhož se zvedají čtyři rohy. Čtyři...
Ezechiel 43:16...rohy. Čtyři strany ohniště tvoří čtverec 12 loktů dlouhý a 12 loktů široký. Také horní stupeň je...
Ezechiel 43:17...loktů široký. Také horní stupeň je čtvercový, 14 loktů dlouhý a 14 loktů široký. Okolo oltáře je na loket...
Ezechiel 45:1...díl Hospodinu. Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté. (Z něj bude pro...
Ezechiel 45:2...bude pro svatyni vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.) Z...
Ezechiel 45:3...) Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát...
Ezechiel 45:5...domy a svaté místo pro svatyni. Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne...
Ezechiel 45:6...svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému...
Ezechiel 46:22...dvorky ve čtyřech rozích nádvoří byly 40 loktů dlouhé a 30 loktů široké. Všechny čtyři měly stejné...
Ezechiel 47:3...šňůrou v ruce vydal na východ. Odměřil tisíc loktů a provedl vodou - sahala po kotníky. Odměřil...
Ezechiel 48:8...podíl, který odevzdáte jako dar; bude 25 000 loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní od...
Ezechiel 48:9... který z něj odevzdáte Hospodinu, bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Tento svatý podíl...
Ezechiel 48:10...připadne kněžím. Na severu i na jihu bude 25 000 loktů dlouhý, na západě i na východě 10 000 loktů široký....
Ezechiel 48:13...území bude díl levitů; i ten bude 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký. Celkem to tedy bude 25...
Ezechiel 48:15... neboť je svatá Hospodinu. Zbývající díl, 5 000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý, je určen k běžnému...
Ezechiel 48:16...stát uprostřed a bude mít tyto rozměry: 4 500 loktů na severu, 4 500 loktů na jihu, 4 500 loktů na...
Ezechiel 48:17... K městu bude přiléhat pruh volné země: 250 loktů na severu, 250 loktů na jihu, 250 loktů na východě a...
Ezechiel 48:18...se potáhne podél svatého podílu na délku 10 000 loktů na východ a 10 000 loktů na západ. Jeho úroda...
Ezechiel 48:20...vyčleněné území tedy bude měřit 25 000 na 25 000 loktů. Tento čtverec vyčleníte jako svatý podíl, a to...
Ezechiel 48:21...připadne vládci. Bude se prostírat od 25 000 loktů svatého podílu k východní hranici a rovněž na...
Ezechiel 48:30...hranice města: Na severní straně měřící 4 500 loktů budou tři městské brány pojmenované podle izraelských...
Ezechiel 48:32...a brána Leviho. Na východní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Josefova, brána Benjamínova a...
Ezechiel 48:33...a brána Danova. Na jižní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Šimeonova, brána Isacharova a...
Ezechiel 48:34...brána Zabulonova. Na západní straně měřící 4 500 loktů budou tři brány: brána Gádova, brána Ašerova a brána...
Ezechiel 48:35... Kolem dokola tedy bude měřit 18 000 loktů. Od toho dne se to město bude jmenovat: HOSPODIN JE...
Daniel 3:1...nechal vyrobit zlatou sochu. Byla 60 loktů vysoká a 6 loktů široká. Nechal ji postavit na pláni...
Zachariáš 5:2...zeptal se anděl. "Vidím letící svitek, 20 loktů dlouhý a 10 loktů široký." "To je kletba vypuštěná na...
Jan 21:8...(nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket) a táhli tu síť s rybami. Když vystoupili na břeh,...
Zjevení 21:17...- 12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |