Lodi

Hledám varianty 'lodi' [ lodím (1) lodích (5) lodí (8) lodi (44) loděmi (1) lodě (11) loď (36) ]. Nalezeny 103 verše.
Genesis 49:13...bílé jsou. Zabulon u mořského břehu bydlí, pro lodi bude přístavem, k dalekému Sidonu se přivine....
Soudců 5:17...vězel v Zajordání a Dan - proč stěhoval selodím? Ašer si zůstal na pobřeží, u svých přístavů hoví si....
1. Královská 6:3...loktů široký a 30 loktů vysoký. Před chrámovou lodí stála přes celou šířku chrámu předsíň. Byla 20 loktů...
1. Královská 6:5...vnější chrámové stěny, která obepínala chrámovou loď a vnitřní svatyni, vybudoval přístavbu, která měla po...
1. Královská 6:17...svatyni. Přední část chrámu, totiž chrámová loď, tedy měřila 40 loktů. Na vnitřním cedrovém obložení...
1. Královská 6:33...zárubně z olivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité dveře z cypřišového dřeva. Každé dveře...
1. Královská 7:50...části chrámu i ke dveřím do chrámové lodi. Tak bylo završeno veškeré dílo, které král Šalomoun...
1. Královská 9:27...Chíram pak se Šalomounovými služebníky vyslal na lodích také své služebníky, zkušené námořníky. Vypravili se...
1. Královská 10:22...za cenné. Král totiž měl na moři vedle Chíramova loďstva také zámořské lodě, které připlouvaly jednou za tři...
1. Královská 22:49...tam místodržitel. Jošafat vybudoval zámořské loďstvo, aby se vydalo do Ofiru pro zlato. Z cesty ale...
1. Královská 22:50..." spolu s tvými služebníky jedou na lodích i služebníci." Jošafat ale nechtěl. Potom Jošafat...
2. Letopisů 3:4...šířku (měřeno podle staré míry). Před chrámovou lodí bylo přes celou šířku 20 loktů kryté sloupoví, 20...
2. Letopisů 3:5...vysoké. Vnitřek pokryl čistým zlatem. Chrámovou loď obložil cypřišovým dřevem, pokryl ryzím zlatem a povrch...
2. Letopisů 4:22...dveře nejsvětější svatyně i dveře chrámové lodi - to vše bylo ze zlata. Tak bylo završeno veškeré...
2. Letopisů 8:18... Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak spolu s Šalomounovými...
2. Letopisů 9:21...považováno za cenné. Král totiž měl na moři také lodě se služebníky Chíramovými, plující do zámoří. Byly to...
2. Letopisů 20:36...čin. Spolčil se s ním, aby si pořídil zámořské loďstvo. Když ty lodě v Ecjon-geberu postavili, Eliezer,...
2. Letopisů 20:37...spolčil s Achaziášem, Hospodin tvé dílo zničí!" Lodě ztroskotaly, a tak z plavby do zámoří sešlo. Potom...
Žalmy 48:8... jako rodička se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři zmítané větrem východním. O čem jsme...
Žalmy 104:26...v něm - maličcí i velcí tvorové! Plují v něm lodě a také leviatan, jehož jsi stvořil, aby si tam hrál!...
Žalmy 107:23...učinil, zpívají! Ti, kdo se vydali na mořelodích, na mocné vody za svým řemeslem, takoví viděli...
Přísloví 30:19...cesta orla nebem, cesta hada skálou, cesta lodi mořem a cesta muže s pannou. Taková je cesta cizoložné...
Přísloví 31:14... pracovat rukama je pro ni radostí. Kupecké lodi se podobá: přináší pokrmy zdaleka. Ráno vstává, než se...
Izaiáš 2:16... pro všechny pevné hradby, pro všechny mořské lodi, pro všechny skvělé koráby. Ponížena bude hrdost...
Izaiáš 23:1...promluvil Hospodin. Ortel nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen je! Cestou ze země...
Izaiáš 23:14...paláce zbořili, zbyly hromady rozvalin. Zámořské lodi, kvílejte - vaše útočiště je zničené! V ten den se na...
Izaiáš 33:21...tam široké řeky a potoky, nepřistane tam ale loď s veslaři, nepoplují tam mocné koráby. Hospodin je...
Izaiáš 60:9...hnízdišti? Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly a...
Ezechiel 27:9... aby opravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich posádky kotví u tebe, aby tvé zboží nabrali....
Ezechiel 27:25...koberci a pevně tkanými šňůrami. Zámořské lodi tvé zboží převážejí, uprostřed moře jsi plně naložen....
Ezechiel 27:29...tví námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci stanou na zemi....
Ezechiel 30:9...zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili Habešany z jejich bezpečí. V den...
Ezechiel 41:1...vždy jeden sloup. Poté uvedl do chrámové lodi a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 6...
Ezechiel 41:2...po jedné i druhé straně 5 loktů. Změřil celou loď a byla 40 loktů dlouhá a 20 loktů široká. Poté vstoupil...
Ezechiel 41:4... Změřil celou tuto místnost v čele chrámové lodi a byla 20 loktů dlouhá a 20 loktů široká. "To je...
Ezechiel 41:15...straně byla 100 loktů široká. Vnitřek chrámové lodi i předsíně vedoucí do nádvoří stejně jako prahy,...
Ezechiel 41:21...stěny chrámu od podlahy nad vchod. Chrámová loď měla čtverhranné veřeje. Před svatyní stálo cosi jako...
Ezechiel 41:23...před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře. Každé dveře měly po dvou...
Jonáš 1:3... pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy, kde našel loď plující do Taršiše. Zaplatil a vstoupil na palubu, aby...
Jonáš 1:4...moři se strhla tak veliká bouře, hrozilo, že loď ztroskotá. Námořníci strachy volali každý ke svému bohu...
Jonáš 1:5...volali každý ke svému bohu a vyhazovali nákladlodi do moře, aby odlehčili.Jonáš zatím sestoupil do...
Matouš 4:21...- Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana - jak na lodi se svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni...
Matouš 4:22...spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak procházel celou...
Matouš 8:23...mrtvé pochovávat své mrtvé." Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním. Na jezeře se náhle strhla...
Matouš 8:24...strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane,...
Matouš 9:1...ho, opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města. Vtom k němu...
Matouš 13:2...se k němu tak veliké zástupy, že nastoupil na loď a posadil se. Celý ten zástup stál na břehu a on jim v...
Matouš 14:22...dětí. Hned potom přiměl učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu, než on propustí...
Matouš 14:24...horu, aby se modlil. Pozdě večer tam zůstal sámLoď byla daleko od břehu, zmítána vlnami, protože vítr...
Matouš 14:29...po vodě." "Pojď!" řekl mu. A Petr vystoupillodi a kráčel po vodě, aby přišel k Ježíši. Když ale viděl,...
Matouš 14:32... malověrný?" řekl mu. Jakmile pak nastoupili na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali...
Matouš 14:33...na loď, vítr se utišil. Ti, kdo byli na lodi, se mu začali klanět a říkali: "Ty jsi opravdu Boží...
Matouš 15:39...a dětí. A když propustil zástupy, nastoupil na loď a připlul do magadanského kraje. Potom ho přišli...
Marek 1:19...Jakuba Zebedeova a jeho bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého...
Marek 1:20...je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli za ním. Když potom přišli do...
Marek 4:1...se k němu tak obrovský zástup, že nastoupil do lodi na jezeře a posadil se. Celý ten zástup byl na břehu a...
Marek 4:37...se strhla veliká větrná bouře. Vlny se valily na loď a ta se naplňovala vodou. On ale spal na polštáři na...
Marek 5:2...do gerasenského kraje. Jakmile vystoupillodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý...
Marek 5:18... opustí jejich kraj. Když pak nastupoval na loď, žádal ho ten, který býval posedlý, aby s ním mohl...
Marek 5:21...byli ohromeni. Když se pak Ježíš přeplavil lodí zpátky na druhý břeh, sešel se k němu u jezera veliký...
Marek 6:32... že neměli ani chvilku na jídlo. Odpluli tedy lodí o samotě na pusté místo. Ale když odcházeli, mnozí je...
Marek 6:45... Hned potom přiměl své učedníky, nastoupí na loď a jedou napřed na druhou stranu k Betsaidě, než...
Marek 6:47... odešel na horu, aby se modlil. Pozdě večer byla loď uprostřed jezera a on sám na zemi. Uviděl je, jak se...
Marek 6:51...se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně omráčení...
Marek 6:54...Genezaretu, kde zakotvili. Jakmile vystoupililodi, lidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali...
Marek 8:10...Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky na loď a přijel do dalmanutského kraje. Tehdy přišli farizeové...
Marek 8:13...nedostane!" Opustil je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou stranu. Zapomněli ale vzít chléb a...
Marek 8:14... Zapomněli ale vzít chléb a neměli s sebou na lodi víc než jeden bochník. Ježíš jim zdůrazňoval: "Pečlivě...
Lukáš 5:2... aby slyšeli Boží slovo, uviděl poblíž stát dvě lodi. Vystoupili z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z...
Lukáš 5:3...z nich rybáři a prali sítě. Do jedné z těch lodí, která patřila Šimonovi, nastoupil a poprosil ho, aby...
Lukáš 5:7...trhat. Zamávali proto na své společníky na druhé lodi, jim jedou na pomoc. A když připluli, naplnili obě...
Lukáš 5:11...se. Od nynějška budeš lovit lidi." Jakmileloděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním....
Lukáš 8:22...je." Jednoho dne nastoupil se svými učedníky na loď a řekl jim: "Přeplavme se přes jezero." Odrazili od...
Lukáš 8:37...byli sevřeni velikým strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátil. Onen muž, ze kterého vyšli démoni, ho...
Jan 6:17...jeho učedníci sešli dolů k jezeru, nastoupili na loď a plavili se na druhý břeh do Kafarnaum. Ačkoli se ...
Jan 6:19...Ježíše, jak kráčí po hladině a blíží selodi. Vyděsili se, ale on jim řekl: "To jsem , nebojte...
Jan 6:21...jsem , nebojte se!" Tehdy ho ochotně vzali na loď, a ta se hned ocitla u břehu, k němuž pluli. Druhého...
Jan 21:3...s tebou," odpověděli. A tak šli a nastoupili na loď. noci ale nic nechytili. Za svítání stál na břehu...
Jan 21:6.... "Nemáme," odpověděli. "Hoďte síť napravo od lodi a něco najdete," řekl jim. Hodili tedy síť a ji ani...
Jan 21:8...vrhl se do vody. Ostatní učedníci pak připlulilodí (nebyli totiž daleko od břehu, jen asi dvě stě loket)...
Skutky 20:13...My ostatní jsme vyrazili napřed. Vypluli jsme na lodi k Assu, kde jsme měli přibrat Pavla; přál si tam totiž...
Skutky 20:38... že ho nikdy neuvidí. Tak ho doprovázeli lodi. Když jsme se konečně rozloučili, zvedli jsme kotvy a...
Skutky 21:2...na Rhodos a odtud do Patary. Tam jsme našli loď, která plula do Fénicie, nalodili se a vypluli....
Skutky 21:3...Sýrie. Když jsme pak přistáli v Týru, kde měla loď vyložit náklad, vyhledali jsme místní učedníky a týden...
Skutky 21:6...a modlili se. Po rozloučení jsme nastoupili na loď a oni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do...
Skutky 27:2...praporu. Nastoupili jsme na adramyttskou loď, která měla plout podél pobřeží Asie, a vypluli jsme....
Skutky 27:6...v lykijské Myře. Tam setník našel alexandrijskou loď mířící do Itálie a přivedl nás na ni. Řadu dní jsme se...
Skutky 27:10...skončila neštěstím a velikou škodou nejen na lodi a nákladu, ale i na našich životech!" Setník ale více...
Skutky 27:11...ale více důvěřoval kormidelníkovi a majiteli lodi než Pavlovým slovům. Protože přístav nebyl vhodný k...
Skutky 27:15...udeřil orkán zvaný Euroklydon a opřel se do lodi. Ta mu nemohla čelit, a tak jsme se nechali unášet, ...
Skutky 27:17...člun a vytáhli ho na palubu. Lodníci pak stáhli loď lany, aby ji zpevnili. Ze strachu, aby nenarazili na...
Skutky 27:22...ale vyzývám, abyste se vzchopili. I když bude loď zničena, nikdo z vás nepřijde o život. Dnes v noci ...
Skutky 27:30...den. Tehdy se námořníci pokusili uniknoutlodi. Pod záminkou, že chtějí roztahovat kotvy také z přídi...
Skutky 27:31...řekl setníkovi a vojákům: "Pokud nezůstanou na lodi, nezachráníte se!" Vojáci tedy přesekli lana a nechali...
Skutky 27:37...to povzbudilo a něco pojedli. (Na lodi nás bylo celkem 276 osob.) Posilněni jídlem pak sypali...
Skutky 27:38...jídlem pak sypali pšenici do moře, aby odlehčili loď. Konečně se rozednilo. Nemohli tu zem poznat, ale...
Skutky 27:39...s plochým břehem. Na ten se chtěli pokusitlodí najet. Odsekli kotvy a nechali je v moři. Uvolnili...
Skutky 27:41...větru a pustili se ke břehu. V mořské úžině však loď najela na mělčinu. Příď pevně uvízla a nemohla se...
Skutky 27:44...měli následovat na prknech nebo jiných troskách lodi. Tak se nakonec všichni v pořádku dostali na břeh. ...
Skutky 28:11...měsících jsme odtud vypluli na alexandrijské lodi se znakem Blíženců, která na tom ostrově zůstala přes...
Jakub 3:4... můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné lodě hnané prudkým větrem řídí malé kormidlo, kamkoli...
Zjevení 8:9...zemřela třetina stvoření majících duši a třetina lodí byla zničena. Když zatroubil třetí anděl, spadla z...
Zjevení 18:17...i veškeré množství těch, kdo se plaví na lodích, námořníci a všichni, kdo pracují na moři, zůstali...

Slova obsahující lodi: lodi (44) nalodili (1) plodil (17) plodila (2) plodit (4) rozplodil (5) rozplodili (3) zplodil (191) zplodila (5) zplodili (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |