Litovat

Hledám varianty 'litovat' [ litujte (1) lituji (1) litujete (1) lituje (2) litovat (6) litovali (1) litoval (6) ]. Nalezeno 17 veršù.
Genesis 6:6...v srdcích, jsou den co den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci....
Exodus 13:17...řekl: "Kdyby lid viděl, že hrozí válka, mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou,...
Numeri 23:19...Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a...
1. Samuel 15:29...izraelský to rozhodně neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem...
1. Samuel 15:35...nespatřil, ale truchlil nad ním. A Hospodin litoval, že Saula učinil králem Izraele. Hospodin řekl...
Job 42:11...přišli za ním a hodovali s ním v jeho doměLitovali ho a těšili kvůli všem těm neštěstím, která na něj...
Žalmy 109:12... kdo by ho měl rád, není, kdo by jeho sirotky litoval! jeho potomci jsou zcela vymýceni, jejich jméno...
Žalmy 110:4...k tobě tvoji mladíci. Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova."...
Izaiáš 51:19...) Dvojí neštěstí přišlo na tebe - a kdo  lituje? Zkáza a zhouba, hlad a meč - kdopak těší ? Tvoji...
Jeremiáš 48:17...Moábu se přiblížila, řítí se na něj záhubaLitujte ho všichni okolo, všichni, kdo znáte jeho...
Nahum 3:7...tebe a řekne: ‚Zničeno je Ninive; copak ho někdo lituje?' Kde bych ti tedy našel nějaké těšitele?" Copak jsi...
Zachariáš 10:6...dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět, vždyť je lituji, a budou, jako bych je nebyl zapudil. Jsem přece...
Lukáš 17:3...proti tobě zhřešil, pokárej ho, a bude-li toho litovat, odpusť mu. Kdyby proti tobě zhřešil sedmkrát za...
2. Korintským 7:7... Když nám vyprávěl, jak se vám stýská, jak všeho litujete a jak horlivý zájem o máte, radost neznala...
2. Korintským 7:8...mezí. I když jsem vás svým dopisem zarmoutil, nelituji toho. Ano, litoval jsem, když jsem poznal, jak vás...
2. Korintským 7:10...pokání, jež vede ke spáse, takže není čeho litovat. Světský zármutek však působí smrt. Jen se...
Židům 7:21...mu přece řečeno: "Hospodin přísahal a nebude litovat: Jsi knězem navěky." A tak se Ježíš stal ručitelem...

Slova obsahující litovat: litovat (6) slitovat (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |