Lisu

Hledám varianty 'lisu' [ lisy (2) lisů (1) lisu (13) lis (10) ]. Nalezeno 25 veršù.
Exodus 22:28...se podělit o úrodu, o víno a olej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně. Právě tak nalož...
Numeri 18:27... Jako se to děje s obilím z humna a s vínemlisu, tak i vy odevzdáte Hospodinu příspěvek ze všech...
Numeri 18:30...levitům počítat jako úroda z humna a jako vínolisu. Budete to moci jíst kdekoli - vy i vaše rodiny -...
Deuteronomium 15:14... Štědře ho obdaruj ze svého stáda, humnalisu. Podělíš se s ním o vše, čím ti Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 16:13...ustanovení. shromáždíš úrodu ze svého humnalisu, uspořádej sedmidenní Slavnost stánků. Při této...
Soudců 6:11...Jeho syn Gedeon právě mlátil pšenici - ve vinném lisu, aby si toho Midiánci nevšimli. Hospodinův anděl se mu...
Soudců 7:25...Oreba popravili u Havraní skály a Zeeba u Vlčího lisu. Orebovu a Zeebovu hlavu pak přinesli Gedeonovi na...
Soudců 9:27... Vyšli na vinice, sklízeli hrozny, šlapali jelisu a slavili vinobraní. Přišli do chrámu svého boha,...
2. Královská 6:27...mám pomoci ? Je libo obilí z mlatu nebo vínolisu?!" odpověděl král. Potom se zeptal: "Tak co chceš?"...
Nehemiáš 13:15...jsem v Judsku viděl, jak v sobotu šlapou vinný lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a...
Job 24:11...Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání umírajících z města zní, raněné duše o pomoc...
Izaiáš 5:2... Věž postavil uprostřed , vykopal v i vinný lis. Očekával, že hrozny urodí, její plody ale zplaněly....
Izaiáš 16:10... na vinicích přestal zpěv a zábava. Vínolisu nikdo nešlapá a všechen výskot je ten tam. srdce...
Izaiáš 63:2...tvé šaty rudé krví jak roucho toho, kdo šlape lis? sám jsem šlapal vinnou káď a nikdo z národů se ke...
Jeremiáš 48:33...v zahradách po celé zemi moábské. Víno jsemlisů odebral, s veselým křikem se nešlape - ten křik ...
Pláč 1:15... aby rozdrtil mládence. Hospodin šlapallisu panenskou dceru Judu! To proto nyní pláči, z očí mi...
Ozeáš 9:2...nevěstky všude tam, kde se mlátí obilí. Mlat ani lis je však neuživí, úroda vína přinese zklamání....
Joel 2:24... jako dřív. Tvá humna budou plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínu a oleji. Nahradím vám roky, jež...
Joel 4:13... Uchopte srp, sklizeň dozrála! Šlapejte hroznylis je plný, káď přetéká; jejich hanebnost je veliká!...
Zachariáš 14:10...bráně Nárožní a od věže Chananel po Královské lisy. Jeruzalém bude obydlen a nikdy nepropadne klatbě;...
Matouš 21:33...vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v  lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na...
Marek 12:1...vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v  lis a postavil věž. Pak ji pronajal vinařům a vydal se na...
Zjevení 14:19...zem, sklidil víno země a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z...
Zjevení 14:20...a vhodil je do velikého lisu Božího hněvu. Ten lis byl šlapán venku za městem a z lisu tekla krev po...
Zjevení 19:15...pást železnou holí; on sám bude šlapat vinný lis planoucího hněvu Všemohoucího Boha. Na svém rouchu a na...

Slova obsahující lisu: lisu (13) lisují (1) vylisuješ (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |