Listy

Hledám varianty 'listy' [ listy (14) listech (1) list (30) ]. Nalezeny 43 verše.
Deuteronomium 24:1...nějakou nepatřičnost. Napíše tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z domu. Ona se po...
Deuteronomium 24:3...ale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list, ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její...
2. Královská 5:5...odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na cestu....
2. Královská 5:6...slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém...
2. Královská 5:7...ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh,...
2. Královská 10:1...sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal listy jizreelským velmožům, stařešinům města a vychovatelům...
2. Královská 10:2...město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a...
2. Královská 10:6... Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte...
2. Královská 10:7...mužů města, kteří se o starali. Jakmile ten list dostali, vzali královské syny a všech sedmdesát jich...
2. Královská 19:14...Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu...
2. Královská 20:12... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš...
Nehemiáš 2:7...jsem ještě králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili...
Nehemiáš 2:9...místodržícím, předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu....
Ester 1:22...se zařídil podle Memuchanovy rady a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie...
Ester 3:13... Do všech provincií říše byli vysláni poslovélisty: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je...
Ester 8:5...mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce...
Ester 8:10...koních z říšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským...
Ester 9:20...krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a...
Ester 9:30...purim potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy...
Job 13:25...svoji tvář? Proč za protivníka pokládášList větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš...
Job 30:4... nocí zkázy a pustoty. Mezi křovím sbírají listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze...
Izaiáš 37:14...Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a...
Izaiáš 39:1... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení....
Izaiáš 50:1... Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se...
Izaiáš 64:5...jak hadry , jež krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno...
Jeremiáš 3:8...jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její sestra, ta zrádkyně Juda, se toho ale nelekla a...
Jeremiáš 17:8...u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a...
Jeremiáš 32:10...koupil za 17 šekelů stříbra. Podepsal jsem kupní list, zapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách...
Jeremiáš 32:11...odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkami a ustanoveními vzal a spolu s jeho...
Jeremiáš 32:12...Chanamela, v přítomnosti svědků, kteří ten kupní list podepsali, a v přítomnosti všech Židů přísedících na...
Jeremiáš 32:14...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny - zapečetěný kupní list i jeho nezapečetěný opis -...
Jeremiáš 32:16...domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal Baruchovi, synu Neriášovu, modlil jsem se k...
Jeremiáš 32:44...kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat podpisem, bude se pečetit a budou...
Matouš 5:31...zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou...
Matouš 19:7... že zapuzená manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám...
Marek 10:4...jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal...
Skutky 9:2...učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat...
1. Korintským 16:3...přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li...
2. Korintským 3:1...chválit? Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list...
2. Korintským 3:2...k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou...
2. Korintským 3:3...znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem...
1. Petr 5:12...za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá...
2. Petr 3:16...Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak...

Slova obsahující listy: evangelisty (1) listy (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |