List

Hledám varianty 'list' [ listy (14) listech (1) list (30) ]. Nalezeny 43 verše.
Deuteronomium 24:1...nějakou nepatřičnost. Napíše tedy rozlukový list, ho do ruky a pošle ji pryč z domu. Ona se po...
Deuteronomium 24:3...ale ten si ji také zprotiví, napíše rozlukový list, ho do ruky a pošle ji z domu. Anebo tento její...
2. Královská 5:5...odpověděl aramejský král. " zatím pošlu list izraelskému králi." Náman se tedy vypravil na cestu....
2. Královská 5:6...slavnostních šatů. Izraelskému králi doručil list tohoto znění: "Posílám ti tento list po svém...
2. Královská 5:7...ho malomocenství." Jakmile si izraelský král ten list přečetl, roztrhl své roucho a zvolal: "Copak jsem Bůh,...
2. Královská 10:1...sedmdesát synů. Jehu proto do Samaří poslal listy jizreelským velmožům, stařešinům města a vychovatelům...
2. Královská 10:2...město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list, vyberte ze synů svého pána toho nejlepšího a...
2. Královská 10:6... Uděláme, co budeš chtít." Napsal jim tedy druhý list: "Jestli jste se mnou a chcete poslouchat, vezměte...
2. Královská 10:7...mužů města, kteří se o starali. Jakmile ten list dostali, vzali královské syny a všech sedmdesát jich...
2. Královská 19:14...Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova chrámu...
2. Královská 20:12... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel, že Ezechiáš je nemocný. Ezechiáš...
Nehemiáš 2:7...jsem ještě králi, "mohl bych dostat doporučující listy pro místodržící za Eufratem, aby mi zajistili...
Nehemiáš 2:9...místodržícím, předal jsem jim královské listy. Král se mnou poslal vojenské velitele a jízdu....
Ester 1:22...se zařídil podle Memuchanovy rady a rozeslal listy do všech říšských provincií. Do každé jedné provincie...
Ester 3:13... Do všech provincií říše byli vysláni poslovélisty: Všechny Židy, mladé i staré, ženy i nemluvňata, je...
Ester 8:5...mně záleží, nechá napsat, že se odvolávají ty listy, které vymyslel a sepsal Haman, syn Hamedaty Agagovce...
Ester 8:10...koních z říšského hřebčince rozeslal Mordechaj listy napsané jménem krále Xerxe a zapečetěné královským...
Ester 9:20...krále Xerxe, blízkým i vzdáleným, rozeslal listy, aby jim uložil každoročně zachovávat čtrnáctý a...
Ester 9:30...purim potvrdila s veškerou vážností. On pak ty listy rozeslal Židům do sta sedmadvaceti provincií Xerxovy...
Job 13:25...svoji tvář? Proč za protivníka pokládášList větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš...
Job 30:4... nocí zkázy a pustoty. Mezi křovím sbírají listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí nasytit. Lidé je ze...
Izaiáš 37:14...Sefarvaim, Heny a Ivy?" Král Ezechiáš převzal list od poslů a přečetl ho. Potom šel do Hospodinova domu a...
Izaiáš 39:1... syn Bal-adanův, poslal Ezechiášovi list a dar, neboť slyšel o jeho nemoci a uzdravení....
Izaiáš 50:1... Toto praví Hospodin: Kde je rozlukový list vaší matky, se kterým jsem ji odehnal? Komu jsem se...
Izaiáš 64:5...jak hadry , jež krvácí. Všichni vadneme jako list, jako vichrem unášeni svými vinami. Nikdo tvé jméno...
Jeremiáš 3:8...jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její sestra, ta zrádkyně Juda, se toho ale nelekla a...
Jeremiáš 17:8...u řeky. Nebojí se, když vedro přichází; jeho listy se vždy zelenají, v roce sucha nemá obavy a...
Jeremiáš 32:10...koupil za 17 šekelů stříbra. Podepsal jsem kupní list, zapečetil a před přizvanými svědky jsem na vahách...
Jeremiáš 32:11...odvážil stříbro. Potom jsem ten zapečetěný kupní list s podmínkami a ustanoveními vzal a spolu s jeho...
Jeremiáš 32:12...Chanamela, v přítomnosti svědků, kteří ten kupní list podepsali, a v přítomnosti všech Židů přísedících na...
Jeremiáš 32:14...praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: ‚Vezmi tyto listiny - zapečetěný kupní list i jeho nezapečetěný opis -...
Jeremiáš 32:16...domy, pole i vinice!'" Poté, co jsem ten kupní list předal Baruchovi, synu Neriášovu, modlil jsem se k...
Jeremiáš 32:44...kupovat pole. Budou se kupovat za peníze, kupní list se bude potvrzovat podpisem, bude se pečetit a budou...
Matouš 5:31...zapudit svou manželku, musí dát rozlukový list.' vám však říkám, že každý, kdo zapudí svou...
Matouš 19:7... že zapuzená manželka dostat rozlukový list?" Odpověděl jim: "To kvůli tvrdosti vašeho srdce vám...
Marek 10:4...jim na to. "Mojžíš nám dovolil napsat rozlukový list a zapudit ji," odpověděli. "To přikázání vám napsal...
Skutky 9:2...učedníkům. Šel za veleknězem a vyžádal si od něj listy pro synagogy v Damašku, aby tam mohl vyhledat...
1. Korintským 16:3...přijdu, dám vámi schváleným mužům doporučující listy a pošlu je s vaším darem do Jeruzaléma. Bude-li...
2. Korintským 3:1...chválit? Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list...
2. Korintským 3:2...k vám nebo od vás tak jako někteří? Vy jste náš list napsaný v našich srdcích, list, který všichni mohou...
2. Korintským 3:3...znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný ne inkoustem, ale Duchem...
1. Petr 5:12...za věrného bratra, jsem vám napsal tento krátký list, abych vás povzbudil a ujistil vás, že toto je pravá...
2. Petr 3:16...Pavel, který tyto věci zmiňuje ve všech svých listech. Některé z nich jsou nesnadno srozumitelné, a tak...

Slova obsahující list: čelist (3) čelistem (1) čelisti (4) čelistí (5) čelistní (1) evangelistu (1) evangelisty (1) filistinské (1) list (30) listech (1) listí (16) listím (1) listině (1) listinu (1) listiny (1) listnatých (1) listy (14)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |