Lidu

Hledám varianty 'lidu' [ lidu (515) lidem (197) lidech (5) lide (30) lid (837) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 11:6...lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hlelid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen...
Genesis 14:16...příbuzného Lota a jeho majetek a také ženylid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů,...
Genesis 17:14...předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své...
Genesis 19:4... sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na...
Genesis 23:7...svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto:...
Genesis 23:11...je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země...
Genesis 23:12...lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu země...
Genesis 25:8...Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni...
Genesis 25:17... Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který...
Genesis 25:23... řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než...
Genesis 26:10... Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdolidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl...
Genesis 26:11...nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky,...
Genesis 34:16...si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme...
Genesis 34:22...nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského...
Genesis 35:29...Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je...
Genesis 41:40...ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen...
Genesis 41:55... A když začala hladovět i celá egyptská zemlid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům:...
Genesis 42:6...byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k...
Genesis 47:21...hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraonalid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví...
Genesis 47:23... Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil...
Genesis 48:19...to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste...
Genesis 49:16... stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude...
Genesis 49:29... Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona...
Genesis 49:33...lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a...
Exodus 1:9...nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!...
Exodus 1:11...dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses....
Exodus 1:20...po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnillid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby...
Exodus 1:22...jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do...
Exodus 3:7...pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich...
Exodus 3:10...tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem...
Exodus 3:12...bude znamením, že jsem poslal : vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale...
Exodus 3:21...vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že půjdete, rozhodně neodejdete s...
Exodus 4:16...a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvitlidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu...
Exodus 4:21... však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin -...
Exodus 4:30...řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil...
Exodus 4:31...Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k...
Exodus 5:1..."Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl:...
Exodus 5:4...ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval:...
Exodus 5:6...Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako dosud. ...
Exodus 5:10...báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji...
Exodus 5:12... kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích...
Exodus 5:22...na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle,...
Exodus 5:23...přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" ...
Exodus 6:7...a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš...
Exodus 7:4... a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed...
Exodus 7:14...řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu...
Exodus 7:16...Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi...
Exodus 7:26...a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit,...
Exodus 7:28...tvé postele, do domů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu...
Exodus 7:29...tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále...
Exodus 8:4...zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby...
Exodus 8:5...být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů...
Exodus 8:7...říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořanylid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od...
Exodus 8:16...se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej...
Exodus 8:17...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na...
Exodus 8:18...V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin...
Exodus 8:19...v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil:...
Exodus 8:25...mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít...
Exodus 8:27...prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se...
Exodus 8:28...ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdillid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 9:1...‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a...
Exodus 9:7...nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelýlid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl:...
Exodus 9:9...poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy...
Exodus 9:10... a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli...
Exodus 9:13...‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými...
Exodus 9:14... totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo...
Exodus 9:15...ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však...
Exodus 9:17...po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto...
Exodus 9:27...vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromů a...
Exodus 10:3...se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit,...
Exodus 10:4...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj...
Exodus 11:2...vás nadobro, přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou...
Exodus 11:3..." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v...
Exodus 11:8...se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu." A tak...
Exodus 12:27...na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a...
Exodus 12:31...a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte...
Exodus 12:33... jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si...
Exodus 12:34...ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do...
Exodus 12:36...šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťanylidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali!...
Exodus 12:38...a dětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesli...
Exodus 13:3... jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta...
Exodus 13:17...z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem,...
Exodus 13:22...sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 14:5...stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti...
Exodus 14:6...dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy...
Exodus 14:13...bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se,...
Exodus 14:31...kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltilaLid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou...
Exodus 15:14... Národy roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské,...
Exodus 15:16...paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš...
Exodus 15:24...hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš...
Exodus 15:25...hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li...
Exodus 16:4...řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebeLid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na...
Exodus 16:27...v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteřílidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin...
Exodus 16:30...kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval...
Exodus 17:1...však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám...
Exodus 17:3...dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás...
Exodus 17:4...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 17:5...ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi...
Exodus 17:6... na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských...
Exodus 17:13...západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na...
Exodus 18:1...o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté,...
Exodus 18:11...větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův...
Exodus 18:13...Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když...
Exodus 18:14...Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a...
Exodus 18:15...do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz,...
Exodus 18:18... není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej...
Exodus 18:19... poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj...
Exodus 18:20...Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co...
Exodus 18:21...jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí...
Exodus 18:22...sty, nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší...
Exodus 18:23... ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána...
Exodus 18:25...muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti...
Exodus 19:5... budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím...
Exodus 19:7...Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešinylidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin...
Exodus 19:8...tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 19:9..."Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky."...
Exodus 19:10...slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdilidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a...
Exodus 19:11...třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a...
Exodus 19:12...před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se...
Exodus 19:14...troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z horylidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu:...
Exodus 19:15...k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského...
Exodus 19:16...těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc...
Exodus 19:17... Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory....
Exodus 19:21... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho...
Exodus 19:23... se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš...
Exodus 19:24...se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu,...
Exodus 19:25... aby se na neobořil." Mojžíš tedy sestoupillidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:18...nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a...
Exodus 20:20...ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás...
Exodus 20:21...a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k...
Exodus 22:24...sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako...
Exodus 22:27...jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze...
Exodus 23:11...nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož...
Exodus 24:2...jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a...
Exodus 24:3...spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen...
Exodus 24:7...oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme...
Exodus 24:8..." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin...
Exodus 30:33...vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky:...
Exodus 30:38...udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:14...by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota,...
Exodus 32:1...- kamenné desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili...
Exodus 32:3...zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi....
Exodus 32:6... obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hodyLid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se...
Exodus 32:7...promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy...
Exodus 32:9...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen...
Exodus 32:11..."Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou...
Exodus 32:12...svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své...
Exodus 32:14...Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v...
Exodus 32:17...na deskách. Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však...
Exodus 32:21...Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron...
Exodus 32:22..."Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by...
Exodus 32:25...ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků...
Exodus 32:28...podle Mojžíšova slova, a toho dne padlolidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes...
Exodus 32:30...dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím...
Exodus 32:31...vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys...
Exodus 32:34...toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. ...
Exodus 32:35...je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. ...
Exodus 33:1...k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolulidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem...
Exodus 33:3... cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo...
Exodus 33:4...nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe...
Exodus 33:5...řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás...
Exodus 33:8...táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a...
Exodus 33:10...do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a...
Exodus 33:12...Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl...
Exodus 33:13...u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti...
Exodus 33:16...Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj...
Exodus 34:9...můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své...
Exodus 34:10..."Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na...
Exodus 36:5...odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám...
Exodus 36:6... přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné...
Leviticus 4:3...se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu...
Leviticus 4:22...oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina,...
Leviticus 4:27... Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho z Hospodinových...
Leviticus 7:20...stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - ...
Leviticus 7:21...kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého -  lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté...
Leviticus 7:25...ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev -...
Leviticus 7:27...by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 9:7...a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za ...
Leviticus 9:15...spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval...
Leviticus 9:18... Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze...
Leviticus 9:22... jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl rucelidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i...
Leviticus 9:23...do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od...
Leviticus 9:24...oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové...
Leviticus 10:3... projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a...
Leviticus 16:15...trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví...
Leviticus 16:24...vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid. Tuk...
Leviticus 16:33...oltář i kněží, očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok...
Leviticus 17:4...krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež...
Leviticus 17:9...Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří...
Leviticus 17:10...se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil...
Leviticus 18:29...z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte...
Leviticus 19:8...Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své...
Leviticus 19:16...svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem...
Leviticus 19:18...Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin....
Leviticus 20:2...daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému...
Leviticus 20:3...proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou...
Leviticus 20:4...a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a...
Leviticus 20:5...a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním,...
Leviticus 20:6... postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem...
Leviticus 20:17... Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli...
Leviticus 20:18...a ona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový...
Leviticus 21:1...z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se...
Leviticus 21:14...nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem...
Leviticus 21:15...ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin...
Leviticus 23:29...by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho...
Leviticus 23:30...dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení...
Leviticus 26:12...vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta...
Numeri 5:21...a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj klín...
Numeri 5:27...její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude...
Numeri 9:13...slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový...
Numeri 11:1...se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele."  Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když...
Numeri 11:2...oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj táboraLid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k...
Numeri 11:8...a barvou připomínala vonnou pryskyřiciLid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo...
Numeri 11:10...rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za...
Numeri 11:11...se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to ...
Numeri 11:12... kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí...
Numeri 11:13...otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme...
Numeri 11:16...mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s...
Numeri 11:17...je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni:...
Numeri 11:18...břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sámLidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť...
Numeri 11:21...jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám...
Numeri 11:24...tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je...
Numeri 11:29..."Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!"...
Numeri 11:32...široko daleko, do výše kolem dvou loktů od zeměLid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na...
Numeri 11:33...ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak...
Numeri 11:35...lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pak...
Numeri 12:15...Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z táboraLid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom...
Numeri 12:16...dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran. ...
Numeri 13:18...do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo...
Numeri 13:28...mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a...
Numeri 13:30...a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru...
Numeri 13:31...šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak...
Numeri 14:1...my jim!" V celé obci tehdy nastalo pozdviženíLid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové...
Numeri 14:9...a medem. Jenom se nebuřme proti HospodinuLidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba!...
Numeri 14:11...řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes...
Numeri 14:13..."Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům...
Numeri 14:14...slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj...
Numeri 14:15...ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě slyšely,...
Numeri 14:16...o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou...
Numeri 14:19... pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta ...
Numeri 14:39...Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraelelid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a...
Numeri 15:30...se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho...
Numeri 16:29...muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li...
Numeri 17:6..."To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi,...
Numeri 17:12...řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid...
Numeri 20:1...obec dorazila v prvním měsíci na poušť CinLid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla...
Numeri 20:3... a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovilid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli,...
Numeri 20:24...a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože...
Numeri 20:26...synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin...
Numeri 21:2...tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá."...
Numeri 21:4...zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému mořiLid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a...
Numeri 21:6...mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v...
Numeri 21:7...Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřeloLid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když...
Numeri 21:16...studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň:...
Numeri 21:18...o : Vůdcové kopali studnici, přednílidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli...
Numeri 21:23...projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy,...
Numeri 21:29...arnonských návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer...
Numeri 21:33... Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 21:34...se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil s...
Numeri 21:35..." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem...
Numeri 22:3...Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům:...
Numeri 22:5...zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a...
Numeri 22:11...Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej...
Numeri 22:12...Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl...
Numeri 22:17...a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I...
Numeri 22:41...ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm...
Numeri 23:9...skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hlelid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo...
Numeri 23:24... Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než...
Numeri 24:14...odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl...
Numeri 25:1...cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním...
Numeri 25:2... Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstvalid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s...
Numeri 25:4...řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se...
Numeri 26:4...naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 27:13... ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto,...
Numeri 31:2...k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš...
Numeri 31:3...synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. ...
Numeri 32:15...Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do...
Numeri 33:14... Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na...
Deuteronomium 1:28...bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a...
Deuteronomium 2:4...obcházeli dost dlouho; obraťte se na severLidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů...
Deuteronomium 2:10..." (Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni...
Deuteronomium 2:16...je vymýtila z tábora. Všichni bojovnícilidu do posledního vymřeli. Hospodin mi...
Deuteronomium 2:21...je ovšem nazývali Zamzumci - mohutný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi...
Deuteronomium 2:32...ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 2:33...jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich...
Deuteronomium 3:1...Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se...
Deuteronomium 3:2...řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi...
Deuteronomium 3:3...našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý....
Deuteronomium 3:28...posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A...
Deuteronomium 4:6...těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ ...
Deuteronomium 4:10...Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít po všechny...
Deuteronomium 4:20...vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale...
Deuteronomium 4:33...bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej...
Deuteronomium 5:28...a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové...
Deuteronomium 7:6...a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil...
Deuteronomium 9:2...města opevněná k nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo...
Deuteronomium 9:6...pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina,...
Deuteronomium 9:12... Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy...
Deuteronomium 9:13...modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a...
Deuteronomium 9:26..."Hospodine, Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a...
Deuteronomium 9:27... Izáka a Jákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi...
Deuteronomium 9:29... a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a...
Deuteronomium 10:11...mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich...
Deuteronomium 13:10...jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od...
Deuteronomium 14:2...jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl...
Deuteronomium 14:21...ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky....
Deuteronomium 16:18...kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď nestranný a...
Deuteronomium 17:7...jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo...
Deuteronomium 17:13...zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou jednat...
Deuteronomium 17:16...nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece...
Deuteronomium 18:3... Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z...
Deuteronomium 20:1...proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin...
Deuteronomium 20:2...půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluvílidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým...
Deuteronomium 20:5...bojovat za vás a vám vítězství." Potomlidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se...
Deuteronomium 20:8...boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové paklidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný?...
Deuteronomium 20:9...on." Teprve když správcové dokončí svou řečlidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhneš...
Deuteronomium 20:11...nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti...
Deuteronomium 21:8...oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou...
Deuteronomium 24:4... neboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví!...
Deuteronomium 26:15...svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou...
Deuteronomium 26:18...poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li...
Deuteronomium 26:19...všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy...
Deuteronomium 27:1... Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím...
Deuteronomium 27:9...Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina,...
Deuteronomium 27:11...pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, Juda...
Deuteronomium 27:12...a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak...
Deuteronomium 27:15...rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či...
Deuteronomium 27:16... kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého...
Deuteronomium 27:17... kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!"...
Deuteronomium 27:18... kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo...
Deuteronomium 27:19...přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou...
Deuteronomium 27:20...otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli...
Deuteronomium 27:21... kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou...
Deuteronomium 27:22...- dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!"...
Deuteronomium 27:23... kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého...
Deuteronomium 27:24... kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit, aby...
Deuteronomium 27:25... uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a...
Deuteronomium 27:26...a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat...
Deuteronomium 28:9... kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání...
Deuteronomium 28:32...kdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro...
Deuteronomium 29:12... tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal...
Deuteronomium 31:7..."Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim...
Deuteronomium 31:12...tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich...
Deuteronomium 31:16...řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se...
Deuteronomium 32:6...a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácítelide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a...
Deuteronomium 32:8...a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národylidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele...
Deuteronomium 32:9...hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní pozemek. V...
Deuteronomium 32:13... žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze...
Deuteronomium 32:36... je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí, že...
Deuteronomium 32:43...a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu...
Deuteronomium 32:44... Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš...
Deuteronomium 32:50...vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl...
Deuteronomium 33:5...Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije,...
Deuteronomium 33:7...řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou,...
Deuteronomium 33:21...sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl,...
Deuteronomium 33:29... Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobnýlide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a...
Jozue 1:2... zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele...
Jozue 1:6.... Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že...
Jozue 1:10... kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo...
Jozue 1:11...správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde...
Jozue 3:3...tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho...
Jozue 3:5...tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin...
Jozue 3:6...kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před lidem....
Jozue 3:14...shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli...
Jozue 3:16...Mrtvému) moři se dočista vytratily. Tak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy...
Jozue 4:2... Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte silidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte...
Jozue 4:10...všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid...
Jozue 4:11...spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s...
Jozue 4:19...na místo a vylévaly se z břehů jako předtímLid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a...
Jozue 5:4... Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti...
Jozue 5:5...z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu...
Jozue 6:5...roh, jakmile uslyšíte troubení, pak všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid...
Jozue 6:7...truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci ...
Jozue 6:8...před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z...
Jozue 6:10...zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku,...
Jozue 6:16...posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město...
Jozue 6:20...do Hospodinova pokladu." Zazněly troubylid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili...
Jozue 7:3...mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a...
Jozue 7:4...všechen lid, vždyť je jich tam málo." A taklidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před...
Jozue 7:5...je od brány k lomům a na stráni je pobíjeliLid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue...
Jozue 7:7...řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás...
Jozue 7:13...neodstraníte ze svého středu! Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví...
Jozue 8:1...a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou...
Jozue 8:3...zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc...
Jozue 8:5...daleko. Všichni buďte připraveni. a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k městu....
Jozue 8:9... na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny...
Jozue 8:10...zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti...
Jozue 8:11...vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před...
Jozue 8:13...Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od...
Jozue 8:14... Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště...
Jozue 8:16...porážku a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se...
Jozue 8:20...Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům....
Jozue 8:21...pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým,...
Jozue 8:33...Hospodinův služebník Mojžíš, že se žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona,...
Jozue 10:7...vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl:...
Jozue 10:21...přežili, utekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě....
Jozue 10:33...Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým...
Jozue 11:7...jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na...
Jozue 14:8... bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému...
Jozue 17:14...jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak...
Jozue 17:15... doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si...
Jozue 17:17...a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou...
Jozue 24:2...postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové,...
Jozue 24:16... a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům?...
Jozue 24:19...Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to...
Jozue 24:21..." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to...
Jozue 24:22...před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu."...
Jozue 24:24...Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem...
Jozue 24:25...lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřellidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova...
Jozue 24:27... tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin....
Jozue 24:28... abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto...
Soudců 2:4...tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to...
Soudců 2:6...tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví...
Soudců 2:7...každý do svého dědictví obsadit svou zemLid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny...
Soudců 5:2...píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte to, králové...
Soudců 5:9...Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmilidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž Hospodin! Vy jezdci...
Soudců 5:11... o vítězstvích izraelských sedláků. Tehdy opět lid Hospodinův k branám sestoupil. Vzhůru, vzhůru, Deboro,...
Soudců 5:13...Zbytek vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo...
Soudců 5:14... Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo...
Soudců 5:18...na pobřeží, u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli...
Soudců 6:27...mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno...
Soudců 9:29...Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu:...
Soudců 11:11...přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimilid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své...
Soudců 11:23...Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho...
Soudců 12:2...nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale...
Soudců 14:3...žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným...
Soudců 14:16... vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem...
Soudců 14:17...dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho...
Soudců 16:24...rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám...
Soudců 16:30... takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého...
Soudců 18:7...šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a...
Soudců 18:10...do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic...
Soudců 18:27...výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klid a bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město...
Soudců 20:2...se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských...
Soudců 20:8... Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde...
Soudců 21:4...odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti....
Soudců 21:9...nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec...
Soudců 21:15...z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dostLidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v...
Růt 1:6...kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravila se s oběma svými snachami k...
Růt 1:10...rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi....
Růt 1:15... řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla:...
Růt 1:16... Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam...
Růt 2:11...svého otce, matku i rodnou zem a odešlalidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj...
Růt 4:4...ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je...
Růt 4:9...zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi...
Růt 4:11...jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme...
1. Samuel 2:13...na Hospodina ani na pravidla ohledně kněžílidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský...
1. Samuel 2:24...Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout....
1. Samuel 2:26...prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, taklidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví...
1. Samuel 2:29...jste se tím nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano,...
1. Samuel 4:3...v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč...
1. Samuel 4:4...a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy...
1. Samuel 4:17...dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a...
1. Samuel 5:10...izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny...
1. Samuel 5:11...se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza....
1. Samuel 6:19... Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou...
1. Samuel 8:7...a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou...
1. Samuel 8:10..." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob,...
1. Samuel 8:19... ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili....
1. Samuel 8:21...nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu...
1. Samuel 9:16...kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů....
1. Samuel 9:17...muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal...
1. Samuel 10:17... mu ale neprozradil. Samuel potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví...
1. Samuel 10:23...se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám...
1. Samuel 10:24...vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije...
1. Samuel 10:25...všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy a...
1. Samuel 11:4...přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě...
1. Samuel 11:5...se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali...
1. Samuel 11:7...toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž....
1. Samuel 11:12... takže z nich nezůstali ani dva pospoluLid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude...
1. Samuel 11:14...Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A...
1. Samuel 11:15...a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili...
1. Samuel 12:6...vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem...
1. Samuel 12:18...toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň....
1. Samuel 12:19...svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu...
1. Samuel 12:22...to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem....
1. Samuel 13:2...a tisíc s Jonatanem v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku...
1. Samuel 13:4...posádku, a poštval tak Filištíny na Izraellid se shromáždil k Saulovi do Gilgalu. Také Filištíni se...
1. Samuel 13:5...bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdcůlidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v...
1. Samuel 13:11...udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni...
1. Samuel 13:14...podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal."...
1. Samuel 14:27... Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a...
1. Samuel 14:40...druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi...
1. Samuel 14:41... padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana...
1. Samuel 14:45...a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten,...
1. Samuel 15:1...kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak...
1. Samuel 15:8... krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však...
1. Samuel 15:15..."Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali...
1. Samuel 15:21...Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklatéLid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě...
1. Samuel 15:24...rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť...
1. Samuel 15:30...mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil...
1. Samuel 23:8...s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i...
1. Samuel 25:11... které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci...
1. Samuel 27:12...ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem ...
1. Samuel 31:9...tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili...
2. Samuel 3:18...o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'"...
2. Samuel 3:31...bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte...
2. Samuel 3:32...Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv:...
2. Samuel 3:36...nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se jim...
2. Samuel 5:2... Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za...
2. Samuel 5:12...a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal si v...
2. Samuel 6:18...obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid,...
2. Samuel 6:19...ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním...
2. Samuel 6:21...tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem se radoval! A klidně se...
2. Samuel 7:7...izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni...
2. Samuel 7:8... vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a...
2. Samuel 7:10...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel...
2. Samuel 7:11...jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech...
2. Samuel 7:23...vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
2. Samuel 7:24...z Egypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine,...
2. Samuel 8:15...a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn...
2. Samuel 10:12...na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
2. Samuel 11:7...se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů...
2. Samuel 14:13...řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe -...
2. Samuel 15:12...Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce...
2. Samuel 16:3..." odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy...
2. Samuel 16:18... "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl...
2. Samuel 17:3...zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti...
2. Samuel 18:2...velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu...
2. Samuel 18:4...svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících. Král tehdy...
2. Samuel 19:10...se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás...
2. Samuel 20:22..." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji...
2. Samuel 22:44... jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různiclidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid,...
2. Samuel 23:3...izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako...
2. Samuel 23:10... mu ruka ztuhla, že nemohl pustit mečLid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho...
2. Samuel 23:11...jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkoulid se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil...
2. Samuel 24:2...izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl:...
2. Samuel 24:3...králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale...
2. Samuel 24:4...nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru...
2. Samuel 24:9...Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje....
2. Samuel 24:10...boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký...
2. Samuel 24:14...slitování je nesmírné. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána...
2. Samuel 24:15...do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelolidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil...
2. Samuel 24:16...neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu...
2. Samuel 24:17...Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil, to jsem...
2. Samuel 24:21...na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský...
1. Královská 3:2... Hospodinův chrám a hradby okolo JeruzalémaLid ovšem v době obětoval na různých výšinách, neboť...
1. Královská 3:8...Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat....
1. Královská 3:9...chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit...
1. Královská 5:21...moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu...
1. Královská 6:13... Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu...
1. Královská 8:16...rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského...
1. Královská 8:30... Kéž vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu...
1. Královská 8:33...a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
1. Královská 8:34... vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal...
1. Královská 8:36...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou...
1. Královská 8:37...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
1. Královská 8:38...nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k...
1. Královská 8:41... Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť...
1. Královská 8:43...poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
1. Královská 8:44...tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal,...
1. Královská 8:50...a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a...
1. Královská 8:51... aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta,...
1. Královská 8:52...k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej....
1. Královská 8:56...Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze...
1. Královská 8:59... aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly,...
1. Královská 8:66...dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s...
1. Královská 12:5...se ke mně za tři dny," odpověděl jim RechoboámLid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci,...
1. Královská 12:6...ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli...
1. Královská 12:7...lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou...
1. Královská 12:9...vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám...
1. Královská 12:10...Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho,...
1. Královská 12:12...karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za...
1. Královská 12:15... na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho...
1. Královská 12:23... i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům,...
1. Královská 12:27...království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě,...
1. Královská 12:31...výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoholidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého...
1. Královská 14:2... který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi...
1. Královská 14:7...praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem lidu a učinil vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem...
1. Královská 16:2..."Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl...
1. Královská 16:21... píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála...
1. Královská 18:19... Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři...
1. Královská 18:21...je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim....
1. Královská 18:22...zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte...
1. Královská 18:24... který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka,"...
1. Královská 18:30... žádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili,...
1. Královská 18:37... Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce...
1. Královská 18:39... dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je...
1. Královská 19:21...jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník....
1. Královská 20:42...odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do...
1. Královská 21:9...psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí,...
1. Královská 21:12... Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a...
1. Královská 22:4..."Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale...
1. Královská 22:44... Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jošafat...
2. Královská 3:7..."Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal...
2. Královská 4:42...chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle...
2. Královská 4:43...nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a...
2. Královská 7:16...A tak se poslové vrátili a podali zprávu králiLid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné...
2. Královská 9:6...Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak...
2. Královská 10:9...odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, ...
2. Královská 10:18...řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu...
2. Královská 11:14...král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla...
2. Královská 11:17...paláce, zabili ji. Jojada zavázal králelid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel...
2. Královská 11:18...také smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho...
2. Královská 11:19... palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců...
2. Královská 11:20...paláce. Tam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože...
2. Královská 12:4... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl...
2. Královská 14:4... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile...
2. Královská 14:21...Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a...
2. Královská 15:4... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin...
2. Královská 15:5...tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal - o...
2. Královská 15:29... Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalílid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak proti Pekachovi,...
2. Královská 15:35... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. To on...
2. Královská 16:15...i zápalnou a moučnou oběť s úlitbou za všechen lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím...
2. Královská 18:26... vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejskyLid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl:...
2. Královská 18:36...tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz...
2. Královská 19:12...je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Receflid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu,...
2. Královská 20:5..."Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel...
2. Královská 21:24...němu spikli a zabili krále v jeho vlastním doměLid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a...
2. Královská 22:4...přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za...
2. Královská 22:13...služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této...
2. Královská 23:2...do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od...
2. Královská 23:3...této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu...
2. Královská 23:21...do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je...
2. Královská 23:30...voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovaliLid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a...
2. Královská 23:35...vyměřeno. Joakim to stříbro a zlato vymáhal od lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se...
2. Královská 24:14...kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudšílidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou,...
2. Královská 25:12... a jako ostatní obyvatelstvo. Jen ty nejchudšílidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o...
2. Královská 25:22... syna Achikama, syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se...
1. Letopisů 10:9...zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlámlidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku...
1. Letopisů 11:2... tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když...
1. Letopisů 13:4..." Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od...
1. Letopisů 14:2...jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil...
1. Letopisů 16:2...obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce,...
1. Letopisů 16:24...slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad...
1. Letopisů 16:36... Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal...
1. Letopisů 16:43...hudby. Jedutunovi synové stáli u brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil...
1. Letopisů 17:6...izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému...
1. Letopisů 17:7...jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a...
1. Letopisů 17:9...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel...
1. Letopisů 17:10...jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím....
1. Letopisů 17:21...vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
1. Letopisů 17:22...svým lidem, který sis vykoupil z Egypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine,...
1. Letopisů 18:14...a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn...
1. Letopisů 19:13...síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
1. Letopisů 21:3..." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno...
1. Letopisů 21:5...se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda...
1. Letopisů 21:13...přece velmi milosrdný. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli...
1. Letopisů 21:15...tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu...
1. Letopisů 21:17...David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale...
1. Letopisů 21:22...na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho...
1. Letopisů 22:18...země, a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina,...
1. Letopisů 23:25...totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak...
1. Letopisů 28:2...David vstal a promluvil: "Slyšte , bratřilide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by...
1. Letopisů 28:21...pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému...
1. Letopisů 29:9...domu pod správu Jechiela GeršonskéhoLid se z jejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu...
1. Letopisů 29:14...jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe...
1. Letopisů 29:17...jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí. Hospodine,...
1. Letopisů 29:18...Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu...
2. Letopisů 1:9...mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a...
2. Letopisů 1:10... abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný...
2. Letopisů 1:11...moudrost a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i...
2. Letopisů 2:10...Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále...
2. Letopisů 6:5...rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
2. Letopisů 6:6... jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu...
2. Letopisů 6:21... Kéž vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu...
2. Letopisů 6:24...a odplatil mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
2. Letopisů 6:25...chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a...
2. Letopisů 6:27...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou...
2. Letopisů 6:28...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
2. Letopisů 6:29...nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal...
2. Letopisů 6:32... Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému...
2. Letopisů 6:33...poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
2. Letopisů 6:34...tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se...
2. Letopisů 6:39...jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž...
2. Letopisů 7:4...dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun...
2. Letopisů 7:5...22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech,...
2. Letopisů 7:10... Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho...
2. Letopisů 7:13...kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým...
2. Letopisů 7:14...že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit,...
2. Letopisů 8:10...Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do...
2. Letopisů 10:5...se ke mně za tři dny," odpověděl jim RechoboámLid se tedy rozešel. Král Rechoboám se radil se starci,...
2. Letopisů 10:6...ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu,...
2. Letopisů 10:7...mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud selidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš...
2. Letopisů 10:9...vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám...
2. Letopisů 10:10...Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho,...
2. Letopisů 10:12...karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za...
2. Letopisů 10:15... na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo...
2. Letopisů 15:15...za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem...
2. Letopisů 16:10...vsadit do klády. Tehdy se také k některýmlidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od...
2. Letopisů 17:9... obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z...
2. Letopisů 18:3... "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou."...
2. Letopisů 19:4...v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k...
2. Letopisů 20:4... V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli...
2. Letopisů 20:7...Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům...
2. Letopisů 20:21...prorokům, a uspějete!" Poté, co se poradillidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při...
2. Letopisů 20:33... Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců....
2. Letopisů 21:14...než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty...
2. Letopisů 21:19...střeva, takže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal...
2. Letopisů 23:6...smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se...
2. Letopisů 23:13...stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na trubky a zpěváci a...
2. Letopisů 23:16...paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. Všichni...
2. Letopisů 23:20...nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova...
2. Letopisů 23:21... Tam krále usadili na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia...
2. Letopisů 24:10...Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly, ji...
2. Letopisů 24:20...Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete...
2. Letopisů 26:1...Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a...
2. Letopisů 26:21...tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal...
2. Letopisů 27:2...něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní...
2. Letopisů 29:36...chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal. Všechno...
2. Letopisů 30:3...čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněžílid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se...
2. Letopisů 30:13...přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti...
2. Letopisů 30:20...svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšellid uzdravil. Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s...
2. Letopisů 30:27...nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla...
2. Letopisů 31:8...viděli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a...
2. Letopisů 31:10...z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme...
2. Letopisů 32:6...Davidově a vyrobil množství zbraní a štítůLid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k...
2. Letopisů 32:8...námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený...
2. Letopisů 32:9...judského krále Ezechiáše a pro všechen judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co...
2. Letopisů 32:14...moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou...
2. Letopisů 32:15...národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z...
2. Letopisů 32:17..."Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z ruky, tak svůj lid z ruky nevysvobodí ani Bůh...
2. Letopisů 32:18...Hlasitě křičeli v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbách, aby je zastrašili a vyděsili, aby pak...
2. Letopisů 33:10...syny Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin...
2. Letopisů 33:17...vyzval Judu, slouží Hospodinu, Bohu IzraeleLid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze...
2. Letopisů 33:25...němu spikli a zabili ho v jeho vlastním doměLid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a...
2. Letopisů 34:30...do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od...
2. Letopisů 35:3...se věnujte službě Hospodinu, svému Bohu, a jeho lidu Izraeli. Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech,...
2. Letopisů 35:5...tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratřílidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte...
2. Letopisů 35:7...skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomnýmlidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a...
2. Letopisů 35:8...majetku. Také jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží i levity: Chilkiáš, Zachariáš a Jechiel,...
2. Letopisů 35:12... co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali...
2. Letopisů 35:13...kotlích a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a kněžím. Kněží,...
2. Letopisů 36:1...popsáno v Knize izraelských a judských králů.  Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili ho v...
2. Letopisů 36:14... Bohu Izraele. Také všichni hodnostáři, kněžílid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými...
2. Letopisů 36:15... Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali...
2. Letopisů 36:16...žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na babylonského...
2. Letopisů 36:23...Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít." ...
Ezdráš 1:3...Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a...
Ezdráš 2:2... Rechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Ezdráš 2:70...a 100 kněžských suknic. Kněží, levité, někteřílidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve...
Ezdráš 3:8... a Jošua, syn Jocadakův, stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do...
Ezdráš 3:11...byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu. Mnozí ze starších...
Ezdráš 3:13... takže zvuk pláče zanikal v radostném křikuLid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když...
Ezdráš 5:12...Nabukadnezara, který ten chrám zbořillid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v...
Ezdráš 6:12...v Jeruzalémě, nechť poníží každého králelid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější...
Ezdráš 7:13... že každý, kdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma...
Ezdráš 7:16... jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky,...
Ezdráš 7:25...správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého Boha. Kdo...
Ezdráš 8:15... kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel....
Ezdráš 8:36...hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli...
Ezdráš 9:1...někteří z představených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů -...
Nehemiáš 1:10...své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží!...
Nehemiáš 3:38...stavěli hradby. byly z poloviny zacelenylid pracoval celým srdcem. Když se Sanbalat a Tobiáš spolu...
Nehemiáš 4:7...dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce...
Nehemiáš 4:8...obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatnímlidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a...
Nehemiáš 4:13...jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatnímlidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od...
Nehemiáš 4:16... dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě...
Nehemiáš 5:13...na to odpovědělo: "Amen," a chválili HospodinaLid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct...
Nehemiáš 5:15...dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno...
Nehemiáš 5:18...ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj, v...
Nehemiáš 5:19...můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a...
Nehemiáš 7:5... abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních...
Nehemiáš 7:7... Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Nehemiáš 7:72...000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a...
Nehemiáš 7:73... Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteřílidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých...
Nehemiáš 8:1...bydleli ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní...
Nehemiáš 8:3...i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na...
Nehemiáš 8:5...před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak...
Nehemiáš 8:6...dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před...
Nehemiáš 8:7...na kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin,...
Nehemiáš 8:9...smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér...
Nehemiáš 8:11... vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek,...
Nehemiáš 8:13...číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity shromáždili k učenému Ezdrášovi,...
Nehemiáš 9:10...na faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis...
Nehemiáš 9:32... naše kněze i proroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý...
Nehemiáš 10:15... Bani a Beninu. Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad,...
Nehemiáš 10:29... Charim a Baana. Také ostatnílidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a...
Nehemiáš 10:35...Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levitélid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských...
Nehemiáš 11:1... Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého...
Nehemiáš 11:24...Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi...
Nehemiáš 12:30... Kněží a levité se očistili a očistili také lid, brány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na...
Nehemiáš 12:38...opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a k Široké hradbě,...
Nehemiáš 13:12...zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje...
Ester 1:11...přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla...
Ester 3:11...je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce...
Ester 4:11...zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořanélid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal...
Ester 7:3...mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k...
Ester 7:4...Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli...
Ester 8:6...se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?"...
Ester 10:3...ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva. V...
Job 12:24...ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu on o rozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez...
Job 18:19...ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mítlidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani...
Job 33:16...sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka...
Job 33:27...a Bůh mu navrátí jeho blahobyt. A tehdy vyjdelidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátil, nedostal...
Job 34:11... Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová selidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude...
Job 37:7...‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho...
Žalmy 3:9...zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka, na strunné...
Žalmy 14:4...všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale...
Žalmy 14:7...Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude...
Žalmy 16:3...Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši! Kdo ale...
Žalmy 18:44... jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různiclidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid,...
Žalmy 22:32... Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm Davidův....
Žalmy 28:8... srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou...
Žalmy 28:9...je jistou záchranou. Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je...
Žalmy 29:11...jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův...
Žalmy 31:20...ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou...
Žalmy 33:12...navěky! Blaze národu, jehož Bůh je Hospodinlidu, jenž vyvolil za své dědictví! Hospodin z nebe dívá se...
Žalmy 35:18...shromáždění pak budu chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou nejásají zrádní...
Žalmy 36:7...mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírnálidem i zvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad...
Žalmy 44:13...jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů...
Žalmy 45:11...oděná. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král -...
Žalmy 47:10...národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil! ...
Žalmy 50:4...vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele,...
Žalmy 50:7... vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyšlide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím: ,...
Žalmy 53:5...nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale...
Žalmy 53:7...vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude...
Žalmy 59:12...činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj...
Žalmy 60:5... její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel....
Žalmy 65:10...bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ, zaléváš brázdy,...
Žalmy 66:5...Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jaklidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli...
Žalmy 68:8...obývají pustinu. Když vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa...
Žalmy 68:36...ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 69:34...přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země jej oslavují, též moře i...
Žalmy 72:2...spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory...
Žalmy 72:3... všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky spravedlnost skýtají. chudé v...
Žalmy 72:4...pahorky spravedlnost skýtají. chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a jejich...
Žalmy 73:10...po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají,...
Žalmy 74:2...na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako...
Žalmy 77:16...jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Bože,...
Žalmy 77:21... I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm...
Žalmy 78:1...a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchejlide můj, mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V...
Žalmy 78:20...chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti...
Žalmy 78:52... ten výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti...
Žalmy 78:62...sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil...
Žalmy 78:71...ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem...
Žalmy 79:13...urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky...
Žalmy 80:5... Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich...
Žalmy 81:9... vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyšlide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchal!...
Žalmy 81:12...- naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem...
Žalmy 81:14... aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval!...
Žalmy 81:17...krčit, jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych...
Žalmy 83:4... ti, kdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším:...
Žalmy 85:3...z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv...
Žalmy 85:7...Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou,...
Žalmy 85:9... co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k svému...
Žalmy 89:20...svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil, vybranéholidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým...
Žalmy 94:5...promluví, všichni ti zločinci se honosí. Tvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují...
Žalmy 94:14...jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo...
Žalmy 95:7...náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když...
Žalmy 95:10...si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván...
Žalmy 96:3...slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad...
Žalmy 97:11...ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných! Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným. Radujte se v...
Žalmy 100:3...vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte s...
Žalmy 105:24...Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich...
Žalmy 105:25...protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim...
Žalmy 105:37...zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů...
Žalmy 105:43...svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom...
Žalmy 106:4...v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí...
Žalmy 106:40...činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům...
Žalmy 106:48... Bůh izraelský, od věků navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 107:32...dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v...
Žalmy 109:25...se mi chvějí kolena, tělo hubne a sesycháLidem jsem jenom pro posměch, hlavami potřásají, když...
Žalmy 110:3..."Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté...
Žalmy 111:6...jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval....
Žalmy 111:9...aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a...
Žalmy 113:8... mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížatylidu svém. Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí...
Žalmy 114:1... Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobůvlidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael...
Žalmy 115:16...Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví Hospodina nechválí, žádní, kdo...
Žalmy 116:14...sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho...
Žalmy 116:18...sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe,...
Žalmy 125:2...navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane...
Žalmy 135:12...pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka,...
Žalmy 135:14... po všechna pokolení. Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato...
Žalmy 136:16...do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále...
Žalmy 144:15... není nářek v našich ulicích. Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!...
Žalmy 148:14... jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů...
Žalmy 149:4...mu na tamburíny a citery! Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v této slávě...
Přísloví 11:14...člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směrlid upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se...
Přísloví 11:26... sám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje, požehnání se snáší na toho, kdo je prodává....
Přísloví 14:28... Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností,...
Přísloví 22:29...díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude. Když s mocným člověkem k jídlu sedáš...
Přísloví 24:1... nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti...
Přísloví 28:15... jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten,...
Přísloví 29:2...se, nebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých lid se raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo...
Přísloví 29:18... potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevenílid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený....
Kazatel 1:13...děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod...
Kazatel 3:10...pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a...
Kazatel 3:11...se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásnělidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží...
Kazatel 5:7...někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak...
Kazatel 12:9...Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví....
Izaiáš 1:3... kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami,...
Izaiáš 1:4...znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníkůlide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení -...
Izaiáš 1:10... vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Bohalide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví...
Izaiáš 2:6...v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a...
Izaiáš 3:7...doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se...
Izaiáš 3:12...Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide!...
Izaiáš 3:14... Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici,...
Izaiáš 3:15...kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin...
Izaiáš 5:3...plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzalémalide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se...
Izaiáš 5:7...je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle - bezpráví, spravedlnost, a hle...
Izaiáš 5:13... dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození...
Izaiáš 5:25...pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory...
Izaiáš 6:5...Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil...
Izaiáš 6:9...odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a...
Izaiáš 6:10...a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima...
Izaiáš 7:2...spolčil s Efraimem," královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru....
Izaiáš 7:17...králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké...
Izaiáš 8:6...mi pak ještě řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje se z Recina...
Izaiáš 8:11...a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou....
Izaiáš 8:12...tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a...
Izaiáš 8:19...a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K...
Izaiáš 8:21... si říkají slova, v nichž není žádné světloLid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý...
Izaiáš 9:1...při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů:  Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm,...
Izaiáš 9:8...a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své...
Izaiáš 9:12...stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřitLid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina...
Izaiáš 9:15...je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto...
Izaiáš 9:18...Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad...
Izaiáš 10:2... aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí,...
Izaiáš 10:6...je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby...
Izaiáš 10:22...Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se...
Izaiáš 10:24... Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí...
Izaiáš 11:11...vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu,...
Izaiáš 11:16... Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla...
Izaiáš 12:6...se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel...
Izaiáš 13:14...stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude...
Izaiáš 14:20...svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte...
Izaiáš 14:25...Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich...
Izaiáš 14:32...To, že Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci...
Izaiáš 18:2...poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu...
Izaiáš 18:7...zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pletilid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči...
Izaiáš 19:13...Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech...
Izaiáš 19:25...zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V...
Izaiáš 21:10...sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem...
Izaiáš 22:4...se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí...
Izaiáš 23:13... Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní...
Izaiáš 25:3...znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé...
Izaiáš 25:8...setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš:...
Izaiáš 26:2...a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Člověka s pevným postojem...
Izaiáš 26:11... oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí!...
Izaiáš 26:20...svítání, zemi mrtvých s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na...
Izaiáš 27:11... ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje,...
Izaiáš 28:5...korunou a krásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou...
Izaiáš 28:14...slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s...
Izaiáš 29:13..." odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem...
Izaiáš 29:14...nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost...
Izaiáš 30:5...byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci...
Izaiáš 30:6...bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže...
Izaiáš 30:9...budoucí dnyvěčným svědectvím: Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší Hospodinovo...
Izaiáš 30:19...- blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudeš....
Izaiáš 30:26...- v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo...
Izaiáš 32:13...poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi...
Izaiáš 32:18... navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez...
Izaiáš 33:19...sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž...
Izaiáš 33:24...Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy,...
Izaiáš 34:5...na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův...
Izaiáš 36:11... vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejskyLid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl:...
Izaiáš 37:12...je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Receflid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu,...
Izaiáš 40:1...dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a...
Izaiáš 42:5... jenž překlenul zemi i co raší z , jenž lidem na dává dýchání a ducha po chodícím: ...
Izaiáš 42:6...za ruku pevně uchopil; ochráním. Svému lidu dám do smlouvy, světlem národů učiním, abys...
Izaiáš 42:22...zvelebit. Toto je ale oloupený, ožebračený lid, všichni jsou v děrách spoutaní, všichni uvěznění v...
Izaiáš 43:8...ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši....
Izaiáš 43:20...na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali...
Izaiáš 43:21...potoky, abych napojil svůj vyvolený lidlid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi...
Izaiáš 44:7...oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se,...
Izaiáš 47:6...královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys...
Izaiáš 49:8...pomohu ti v den spasení. ochráním a dám  lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá...
Izaiáš 49:13... vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však...
Izaiáš 51:4... zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž...
Izaiáš 51:7...neskončí. Poslouchejte , znalci spravedlnostilide, který v srdci učení: Vůbec se nebojte lidského...
Izaiáš 51:16...a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej, Jeruzaléme, který jsi...
Izaiáš 51:22...vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky pohár závrati! Z toho...
Izaiáš 52:4...vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala...
Izaiáš 52:5...udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; ...
Izaiáš 52:6... jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který...
Izaiáš 52:9...jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži...
Izaiáš 53:8...Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl se v...
Izaiáš 56:3..."Hospodin zcela jistě vyloučí ze svého lidu." také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný...
Izaiáš 57:14... budujte, cestu připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž...
Izaiáš 58:1...sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co den...
Izaiáš 60:21...světlem, dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni...
Izaiáš 62:10... projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte...
Izaiáš 62:12...odměna ho předchází!" Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe nazvou: Vyhledávané,...
Izaiáš 63:8...velikou lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť jsou můj lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení....
Izaiáš 63:11...Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých...
Izaiáš 63:14...vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se...
Izaiáš 63:18...svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou...
Izaiáš 64:8..., na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina,...
Izaiáš 65:2...tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahovallidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní...
Izaiáš 65:3...chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách,...
Izaiáš 65:10...je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny,...
Izaiáš 65:18...Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu...
Izaiáš 65:19...radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláč,...
Izaiáš 65:22...jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si ...
Izaiáš 66:24...červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne - všem lidem budou k výstraze! Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova,...
Jeremiáš 1:18...králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť...
Jeremiáš 2:8...je Hospodin?' Znalci Zákona neznali, pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi,...
Jeremiáš 2:11...národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se, nebesa,...
Jeremiáš 2:13...hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých...
Jeremiáš 2:30... zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako...
Jeremiáš 2:31...snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!' Zapomene...
Jeremiáš 2:32...šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik je to let? Jak jsi...
Jeremiáš 3:14... praví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu...
Jeremiáš 3:19... Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější...
Jeremiáš 4:4... Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdcelide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv...
Jeremiáš 4:10... Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a...
Jeremiáš 4:11...nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se...
a další...

Slova obsahující lidu: klidu (17) lidu (515) lidumilnost (1) liduprázdnou (1) poklidu (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |