Lidskou

Hledám varianty 'lidskou' [ lidští (3) lidskými (3) lidskýma (3) lidským (12) lidských (12) lidský (19) lidskou (12) lidskému (3) lidském (3) lidského (7) lidské (61) lidská (14) ]. Nalezen 151 verš.
Genesis 6:2...se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se...
Genesis 6:4...zrůdní obři. Boží synové totiž přicházelilidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní...
Genesis 6:5...pověsti.) Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích,...
Genesis 8:21...člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce od mládí zlé. Nikdy nepobiji vše živé,...
Genesis 9:5...i člověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život budu volat k odpovědnosti každého jeho bratra....
Genesis 11:5...sestoupil, aby spatřil to město a tu věž, kterou lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je...
Exodus 19:13...se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez doteku lidské ruky. Bude ukamenován nebo zastřelen šípem. to...
Leviticus 5:3... a tak se provinil. Také když se dotkne lidské nečistoty - jakékoli nečistoty poskvrňující člověka...
Leviticus 7:21...kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého -  lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté...
Numeri 23:19... synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to,...
Deuteronomium 4:28...jen hrstka. Tam budete sloužit bohům vytvořeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a kamene, kteří nevidí ani...
Deuteronomium 32:8...a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národylidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele...
1. Samuel 2:3...z úst, Hospodin však je Bůh vševědoucí - on lidské skutky posoudí. Luky siláků rozlámaly se, ti, kdo...
1. Samuel 16:7...jsem ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na...
1. Samuel 24:10...se. Potom Saulovi řekl: "Proč posloucháš lidské řeči, že se ti David snaží ublížit? Pohleď, dnes...
2. Samuel 7:14... Když pochybí, potrestám jej holí smrtelníkůlidskými ranami. Svou laskavost ale od něj neodvrátím, jako...
1. Královská 13:2...výšin, kteří na tobě přinášejí oběti. I lidské kosti na tobě budou páleny!" Tehdy také určil...
2. Královská 19:18...ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď...
2. Královská 23:14... zporážel Ašeřiny kůly a místa po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní...
2. Královská 23:20...výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil do Jeruzaléma. Král...
1. Letopisů 16:28...a radost je tam, kde přebývá. Vzdejte Hospodinulidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu i moc. Vzdejte...
2. Letopisů 32:8...námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený...
2. Letopisů 32:19...Bohu jako o bozích okolních národů, vyrobených lidskýma rukama. Král Ezechiáš a prorok Izaiáš, syn Amosův,...
Job 10:5...Pohledem smrtelníka díváš se? Copak jsou tvé dny lidským podobné, připomínají tvé roky lidský věk, že na mně...
Job 12:10...je život každého tvora, je v dech každého lidského těla. Což neumí ucho rozlišovat slova, jako umí...
Job 25:6...nejsou ryzí před jeho očima. Co potom pouhý lidský červ, smrtelník, jenž je larvě podoben?" Job na to...
Job 34:20...se zachvějí a musí pryč, odstraněni jsou bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich...
Žalmy 8:5...je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že o něj pečuješ? O málo nižším než Boha jsi...
Žalmy 9:20...nezhyne navěky! Povstaň, Hospodine, proti lidské zvůli, před tvým soudem stanou národy! Vyděs je,...
Žalmy 11:4...trůní v nebesích! Očima prohlíží celý světlidské syny zkoumá pohledem! Spravedlivé i ničemy zkoumá...
Žalmy 31:21...na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou hrubostí, chováš je v bezpečí svého stanu před...
Žalmy 33:10...jeho příkazem. Záměry národů Hospodin kazílidské úmysly vniveč obrací. Hospodinův záměr však obstojí...
Žalmy 33:13...dědictví! Hospodin z nebe dívá se, na všechny lidské syny pohlíží, z místa, kde trůní, zkoumá pohledem...
Žalmy 62:10...séla Jen pouhé nic jsou přece smrtelnícilidští tvorové jsou jako přeludy: Budou-li spolu na váhu...
Žalmy 73:5...se netrápí, tělo mají vypasené, bez vadyLidské strádání sami neznají, běžnými bídami nejsou stiženi...
Žalmy 76:11...ponížené v zemi zachrání! séla Slavit musílidský hněv a zbytkem hněvu se opášeš. Hospodinu, svému...
Žalmy 80:18... Kéž je tvá ruka nad mužem tvé pravice, nad lidským synem, jehož sis vychoval! Neopustíme nikdy...
Žalmy 94:11...Učiteli lidstva snad chybí vědění? Hospodin zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož...
Žalmy 96:7...svatyni je síla a nádhera. Vzdejte Hospodinulidské plémě, vzdejte Hospodinu slávu a moc! Vzdejte...
Žalmy 104:14...Trávě pro dobytek dáváš růst a také rostlinámlidskému užitku, aby jim ze země pokrm vyrostl: Víno, jež...
Žalmy 119:134... neovládne žádný hřích! Vysvoboď lidského bezpráví, abych se řídil tvými pravidly. Rozjasni...
Žalmy 144:3... Co je, Hospodine, člověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíš? Člověk je páře podobný,...
Přísloví 5:21...v náručí svůdkyně? Hospodin vidí všechny lidské cesty, každý jejich krok pozorně sleduje. Darebáka...
Přísloví 8:31...stále oddávám. Na jeho zemi, na světě si hrajilidští synové jsou mou rozkoší! Proto, synové, poslyšte...
Přísloví 17:3...podělí. Na stříbro je tyglík a na zlato peclidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné...
Přísloví 18:14...vyslechne, hloupost projevuje k vlastní ostuděLidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se však nedá...
Přísloví 20:24...hnusí; falešné váhy se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v pasti,...
Přísloví 27:19...pečuje o pána, vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvář, člověk zrcadlí srdce člověka. Hrob a záhuba...
Přísloví 27:20...se nikdy nenasytí, právě tak nenasytné jsou lidské oči. Na stříbro je tyglík, na zlato pec, podle své...
Kazatel 2:3...řídit moudrostí, abych zjistil, v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech života pod nebem. Proto jsem...
Kazatel 2:8...krajin. Opatřil jsem si zpěváky a také zpěvačkylidských rozkoší jsem užil s množstvím konkubín. Stal jsem...
Kazatel 3:21... všichni se do prachu zase vracejí. Kdo , že lidský duch míří vzhůru, zatímco duch zvířat mizí pod zemí?...
Kazatel 4:4... že všechno pachtění a snaha o úspěch pramenílidské závisti vůči bližnímu. I to je marnost a honba za...
Kazatel 6:7...tamtéž nemíří? Veškeré pachtění nasytit lidská ústa, duše však přesto zůstává hladová. Jakou ...
Kazatel 6:12...Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár dnech marného života, který pomine...
Kazatel 8:11...Zlé činy nejsou trestány rychle, proto  lidské srdce chuť páchat zlo. Hříšník páchá zlo třeba...
Kazatel 9:3...se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osudLidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je provází...
Izaiáš 2:11...majestátem! Ponížen bude hrdý pohled člověkalidská pýcha bude sražena; jen Hospodin bude vyvýšen v ten...
Izaiáš 2:17...skvělé koráby. Ponížena bude hrdost člověkalidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen jen...
Izaiáš 11:10...den bude kořen Jišajův vztyčen jako korouhev pro lidské zástupy a budou ho vyhledávat národy, neboť jeho...
Izaiáš 29:13... Když uctívají, není to nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s...
Izaiáš 31:8...Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a...
Izaiáš 37:19...ohně. Nejsou to přece žádní bohové, ale jen dílo lidských rukou, dřevo a kámen - to proto je zničili. Teď...
Izaiáš 41:4... Kdo to způsobil a učinil? Kdo od počátku volá lidská pokolení? Hospodin, ten první, budu tentýž i...
Izaiáš 44:13...ji dláty, rýsuje kružítky. Zhotoví z toho lidský tvar, skvělou podobiznu člověka, aby v domě seděla....
Izaiáš 51:7... který v srdci učení: Vůbec se nebojte lidského pohrdání, z jejich urážek nemějte obavy. Vždyť je...
Izaiáš 56:2...zjeví se! Blaze člověku, který tak jednálidskému synu, který na to dbá: Zachovává sobotu, aby ji...
Jeremiáš 9:21...mládence z náměstí. "Řekni - Tak praví HospodinLidské mrtvoly leží jako hnůj na poli, jako za žencem padlé...
Jeremiáš 13:11...pás - úplně na nic. Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům Izraele a...
Jeremiáš 17:9...roce sucha nemá obavy a nepřestává nést plody." Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné -...
Jeremiáš 17:10...mu rozumí? " Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí, abych každému odplatil podle jeho cest, tak...
Ezechiel 1:8...bronz. Ze všech čtyř stran měly pod křídly lidské ruce. Měly čtveřice tváří i křídel a těmi křídly se...
Ezechiel 1:10...takto: Každá z čtveřice měla zepředu tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář býka a zezadu tvář...
Ezechiel 4:12...ječné placky; před jejich očima si to opékej na lidských lejnech. Právě tak," řekl Hospodin, "budou jíst...
Ezechiel 4:15..."Budiž," odpověděl mi. "Dovoluji ti místo lidských lejn použít kravince. Budeš si dělat jídlo na nich...
Ezechiel 8:2...Hospodina. Podíval jsem se a hle - jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od...
Ezechiel 10:8...a odešel. (Cherubům byly pod křídly vidět jakoby lidské ruce.) Podíval jsem se a hle - vedle cherubů byla...
Ezechiel 10:14...tváře. První byla tvář cheruba, druhá byla tvář lidská, třetí byla tvář lví a čtvrtá byla tvář orlí. Vtom...
Ezechiel 10:21...tváře a čtyři křídla a pod křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony...
Ezechiel 22:27...velmoži trhají kořist jako krvelační vlci; ničí lidské životy pro svůj mrzký zisk. Proroci se to pak snaží...
Ezechiel 29:11...po Asuán, po habešskou hranici. Neprojde tudy lidská noha, dokonce ani noha zvířete a nebude se tam...
Ezechiel 34:31...lid, praví Panovník Hospodin. Vy jste ovcelidské ovce na pastvině - a jsem váš Bůh, praví...
Ezechiel 39:15...prozkoumají. Projdou skrze ni, a jakmile spatří lidskou kost, postaví vedle znamení, aby ji hrobaři...
Ezechiel 41:19...mezi dvěma cheruby. Každý cherub měl dvě tvářelidskou tvář proti palmě z jedné strany a lví tvář proti...
Daniel 2:34...hliněné. Díval ses a hle, ze skály se bez dotyku lidské ruky vylomil kámen, zasáhl sochu do železných a...
Daniel 2:43...železo smíšené s obyčejnou hlínou znamená, že se lidská pokolení budou mísit, ale držet spolu nebudou, tak...
Daniel 2:45... v němž jsi spatřil, jak se ze skály bez dotyku lidské ruky vylomil kámen a rozdrtil železo, bronz, hlínu,...
Daniel 4:13... jej napájí a o pastvu se dělí se zvěříLidský rozum jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud...
Daniel 4:14...vydaný svatými, aby všichni živí poznali, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí,...
Daniel 4:22... Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílí....
Daniel 4:29...býk. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne Nejvyšší, a komu chce, je...
Daniel 5:5... Vtom se přímo před svícnem objevily prsty lidské ruky a začaly psát na omítku královského paláce....
Daniel 5:21...býk a tělo měl mokré od rosy, než poznal, že nad lidským královstvím vládne Bůh Nejvyšší a koho chce, nad...
Daniel 7:4... takže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila druhá šelma, podobná...
Daniel 7:8...udělaly místo. Na tom rohu jsem spatřil jakoby lidské oči a ústa, jež vedla pyšné řeči. Díval jsem se dál...
Daniel 8:16...mužská postava. Nad Ulajem jsem tehdy uslyšel lidský hlas, jak volá: "Gabrieli, vysvětli mu to vidění!"...
Daniel 8:17...v hrůze tváří k zemi. Tehdy mi řekl: "Rozumějlidský synu, že to vidění platí pro poslední čas." Když ke...
Daniel 8:25...proti Knížeti knížat, a tehdy bude bez přispění lidské ruky zničen. Vidění o večerech a jitrech, které ti...
Joel 1:12... všechny stromy v sadu uvadly - uvadlo samo lidské veselí. Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové...
Micheáš 2:12... budou jako stádo na své pastvině - veliká lidská změť. Ten, který jim razí cestu, vyjde před nimi, a...
Micheáš 4:1... vysoko nad všechny výšiny. Pohrnou se k  lidské zástupy, mnohé národy půjdou se slovy: "Pojďme,...
Micheáš 4:3...Jeruzaléma se jeho slovo rozšíří. On bude soudit lidské zástupy, napraví i daleké mocné národy. Tehdy ze...
Zachariáš 12:1...nebesa, zakladatel země a tvůrce duchalidském nitru, praví: Hle - učiním Jeruzalém číší, po níž...
Matouš 15:9...však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.'" Pak svolal zástup a řekl jim:...
Matouš 16:23...Svádíš , protože nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom Ježíš řekl svým učedníkům: "Chce-li někdo...
Matouš 17:22... Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou. Zabijí ho, ale třetího dne bude vzkříšen."...
Matouš 19:12...lůna matky, jsou eunuchové, kteří se jimi stali lidským přičiněním, a jsou eunuchové, kteří se jimi stali...
Marek 3:28...dům. Amen, říkám vám, že všechny hříchy budou lidským synům odpuštěny, i rouhání, jakkoli by se rouhali....
Marek 7:7...však vzdálený. Nadarmo ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale...
Marek 7:8...a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete." Potom pokračoval: "Opravdu...
Marek 7:21..."Co z člověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce vycházejí zlé myšlenky, smilnění, krádeže,...
Marek 8:33...ode , satane! Nemyslíš na Boží věci, ale na lidské." Potom svolal zástup se svými učedníky a řekl jim:...
Marek 9:31...učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího dne po svém zabití...
Lukáš 9:44...pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl...
Jan 12:43...nebyli vyobcováni ze synagogy. Milovali totiž lidskou slávu více než slávu Boží. Ježíš volal: "Kdo věří...
Skutky 12:22...k nim řeč. Lid začal volat: "Hlas boží, ne lidský!" A vtom jej udeřil Hospodinův anděl, protože...
Skutky 14:11...lykaonsky volat: "Bohové sestoupili k námlidské podobě!" Barnabášovi začali říkat Zeus a Pavlovi...
Skutky 15:8...evangelia z mých úst a uvěřili. Bůh, který zná lidská srdce, jim tehdy vydal svědectví, když jim dal Ducha...
Skutky 17:25...v chrámech udělaných rukama ani si nedává lidskýma rukama sloužit, jako by něco potřeboval, protože...
Skutky 17:29...podobat zlatu, stříbru nebo kameni, výtvoru lidské zručnosti a důvtipu. Bůh ale přehlédl časy této...
Římanům 2:16...bude podle mého evangelia v onen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše. Ty si ovšem říkáš Žid...
Římanům 5:16... Ježíše Krista! Mezi Božím darem a následkem lidského hříchu je také rozdíl. Jediné provinění vedlo k...
Římanům 6:19...se služebníky spravedlnosti. S ohledem na vaši lidskou slabost to řeknu ještě názorněji: Jako jste své údy...
1. Korintským 1:26...Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných...
1. Korintským 2:5...jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na Boží moci. O moudrosti mluvíme...
1. Korintským 2:13... O tom právě mluvíme (nikoli slovy, jimž učí lidská moudrost, ale slovy, jimž vyučuje Duch), když...
1. Korintským 3:3...tělesní. Copak nejste tělesní a nechodíte po lidských cestách, když mezi sebou máte závist a svár? Když...
1. Korintským 6:18...jeden duch. Utíkejte před smilstvem! Žádný jiný lidský hřích se netýká těla; kdo ale smilní, hřeší proti...
1. Korintským 7:23... Byli jste draze vykoupeni; nestávejte se lidskými otroky. Bratři, každý před Bohem zůstává tak,...
1. Korintským 9:8...pase stádo, a nepije jeho mléko? Dávám tu jen lidské příklady? Copak to neříká i Zákon? V Mojžíšově...
1. Korintským 15:32...prohlašuji, že denně čelím smrti. K čemu mi tolidského pohledu je, že jsem bojoval s těmi šelmami v...
1. Korintským 15:39...vlastní tělo. Není tělo jako tělo. Jiné je tělo lidské, jiné tělo zvířecí, jiné tělo ptačí a jiné zase rybí...
2. Korintským 3:3...Boha, ne na kamenných deskách, ale na deskách lidských srdcí. A takovouto důvěru máme skrze Krista k...
Galatským 1:10...si teď naklonit lidi, nebo Boha? Copak mi jdelidskou přízeň? Kdybych se ještě snažil zalíbit lidem,...
Galatským 3:15...zaslíbení Ducha. Řeknu to po lidsku, bratřiLidskou smlouvu po schválení také nikdo neruší ani k nic...
Efeským 4:14...zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učenílidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu. Místo...
Filipským 2:7...sebe: přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk, ponížil se a...
Koloským 1:22...skutky nepřátelští, nyní již usmířil. Ve svém lidském těle podstoupil smrt, aby vás před sebou postavil...
Koloským 2:8...neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu. V něm...
Koloským 2:22...neokoušej, na to nesahej!"? Všechno to jsou jen lidské příkazy a nauky, jejichž zneužívání je škodlivé. Pro...
1. Tesalonickým 2:6...- Bůh je náš svědek! Také jsme nestálilidskou chválu, od vás nebo od jiných, ačkoli jsme...
1. Tesalonickým 2:13...jste od nás slyšeli. Přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím skutečně je, totiž slovo...
Filemon 1:16... Je mi obzvlášť drahý, a čím spíše tobě, lidském smyslu nebo v Pánu. Máš-li za společníka, přijmi...
Židům 2:6..."Co je člověk, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že zajímá? O málo nižším než anděly jsi jej...
Jakub 1:20...k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvuLidský hněv přece k spravedlnosti před Bohem nevede....
1. Petr 2:13...dobré skutky. Kvůli Pánu se podřizujte veškerému lidskému zřízení, císaři jakožto hlavě státu nebo těm...
1. Petr 4:2... takže zbytek svého života v těle nevěnuje lidským tužbám, ale Boží vůli. máme dost toho marnění...
2. Petr 1:21...názoru proroka. Proroctví totiž nikdy nepřišlolidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem...
2. Petr 2:16...byl ovšem napomenut: němá oslice promluvila lidským hlasem a proroka v jeho nepříčetnosti zastavila....
1. Jan 5:9...a krev - a ti tři jsou zajedno. Když přijímáme lidské svědectví, větší je svědectví Boží! A toto je...
Zjevení 21:17...12 000 honů. Potom změřil jeho hradbu: 144 loket lidské míry, která je mírou anděla. Jeho hradba byla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |