Lidé

Hledám varianty 'lidé' [ lidmi (65) lidí (152) lidi (120) lidé (223) člověku (86) člověkem (18) člověka (259) člověk (315) člověče (10) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:26...viděl, že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! panují nad...
Genesis 1:27...veškerou havětí lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako...
Genesis 2:5...Bůh na zem ještě nesesílal déšť a nebyl ani člověk, který by obdělával půdu. Ze země však vystupovala...
Genesis 2:7...povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak se člověk...
Genesis 2:8...v Edenu na východě zahradu a do postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země...
Genesis 2:15... A čtvrtá řeka je Eufrat. Hospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a...
Genesis 2:16...Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z každého stromu v zahradě můžeš...
Genesis 2:18..." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám; opatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin...
Genesis 3:22...a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy řekl: "Hlečlověk se stal jakoby jedním z nás, neboť zná dobro i zlo....
Genesis 3:23...života a nežil navěky." Proto Hospodin Bůh člověka vyhnal ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž...
Genesis 3:24... aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Vyhostil člověka a na východní straně zahrady Eden umístil cheruby s...
Genesis 4:26...Setovi se pak narodil syn a dostal jméno EnošČlověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je...
Genesis 5:1...kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže...
Genesis 5:2...a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno AdamČlověk. Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své...
Genesis 6:3... Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstanečlověku navěky - je to koneckonců smrtelník! jeho život...
Genesis 6:6...den jen zlé. Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka,...
Genesis 6:7...člověka, a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i...
Genesis 6:9...byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. Noe zplodil tři syny: Sema, Chama...
Genesis 7:21...i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na...
Genesis 7:23...smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo...
Genesis 8:21...příjemnou vůni, řekl si v srdci: " nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce...
Genesis 9:5...vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvířečlověka za ni budu volat k odpovědnosti. Za lidský život...
Genesis 9:6...každého jeho bratra. Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu...
Genesis 11:2...země mluvila jednou řečí, jedněmi slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a...
Genesis 13:13...a postavil své stany k Sodomě. Sodomští lidé však byli zlí a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté,...
Genesis 14:21...všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám...
Genesis 20:4... a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama...
Genesis 27:29...rosu, úrodnou zem, obilí i víno v hojnosti.  lidé slouží ti, se ti klaní národy. Pánem svých bratří...
Genesis 31:50...mých dcer další ženy - ačkoli s námi není žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában Jákobovi...
Genesis 32:8...Jákoba padl veliký strach a úzkost. Rozdělil své lidi, brav, skot i velbloudy do dvou táborů, neboť si...
Genesis 32:29... Boží bojovník, neboť jsi zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své...
Genesis 33:15...Ezau řekl: "Nechám tedy s tebou některé ze svých lidí." Jákob však odpověděl: "K čemu to, můj pane? Kéž mi...
Genesis 42:11...Všichni jsme synové jednoho muže, jsme slušní lidé. Tvoji služebníci nikdy nebyli špehové!" On však řekl:...
Genesis 42:18... Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co říkám, budete žít. Když jste tak...
Genesis 42:31...nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové! Bývalo nás dvanáct bratrů,...
Genesis 42:33...země, nám však řekl: ‚Uvidíme, zda jste slušní lidé! Nechte jednoho z vás u mne, vezměte svým rodinám...
Genesis 42:34...Tak se přesvědčím, že nejste špehové, ale slušní lidé. Tehdy vám vrátím vašeho bratra a budete sem moci...
Genesis 46:32...moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali...
Genesis 50:20... co dnes vidíte - aby byl zachráněn život mnoha lidí. se tedy nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!"...
Exodus 4:10...odporoval: "Promiň, Pane můj, ale nejsem výřečný člověk - ani dříve, ani teď, když jsi promluvil ke svému...
Exodus 4:11... Vždyť se mi plete jazyk v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho...
Exodus 5:16...tvoji služebníci jsou biti, ale na vině jsou tví lidé!" Farao zvolal: "Zahálíte, nemáte co dělat, a tak...
Exodus 8:13...Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i dobytek obsypali komáři. Veškerý prach v celé...
Exodus 8:14...vyvést z prachu komáry, ale nemohli. Když byli lidé i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi:...
Exodus 9:19...na poli, pod střechu. Kdokoli zůstane venku,  člověk nebo zvíře, toho to krupobití utluče!'" Kdo z...
Exodus 9:22...se na celou egyptskou zem spustí krupobití - na lidi, dobytek i na každou polní rostlinu v Egyptě." Mojžíš...
Exodus 9:25...to krupobití vše, co bylo na poli - jak lidi, tak dobytek. Také všechny polní rostliny to krupobití...
Exodus 10:7...dlouho ještě budeme v této pasti? Propusť ty lidi, slouží Hospodinu, svému Bohu! Ještě pořád nechápeš...
Exodus 10:23...zem padla děsivá tma. Po tři dny, co trvalalidé neviděli jeden druhého. Po tři dny se nikdo neodvážil...
Exodus 11:7...kdy bylo nebo bude. Na žádného z Izraelitů - na člověka ani na dobytek - však ani pes nezavrčí. Tak poznáte...
Exodus 12:12...zemí a pobiji všechny prvorozené v Egyptě - jak lidi, tak dobytek. Tehdy vykonám soud nad všemi egyptskými...
Exodus 13:2... Všechno, co mezi Izraelci otvírá lůno, jaklidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl:...
Exodus 13:15...zemi všechno prvorozené - od prvorozeného člověka po prvorozené dobytče. Proto obětuji Hospodinu...
Exodus 19:13...nebo zastřelen šípem. to bude zvíře nebo člověk, nesmí zůstat naživu.' Na horu budou smět vystoupit,...
Exodus 21:12...moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal...
Exodus 21:16...svého otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověka, musí zemřít, byl dotyčný prodán anebo...
Exodus 23:7...obviněním. Nedopusť smrt nevinného, poctivého člověka a neospravedlňuj darebáka. Nepřijímej úplatek,...
Exodus 25:2...sbírku. Vyberte pro mne příspěvek od každého člověka, jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich...
Exodus 30:32...pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý...
Exodus 33:11...mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví člověk se svým přítelem. Mojžíš se potom vracel do tábora,...
Exodus 33:20...dodal: "Nebudeš moci spatřit mou tvář. Žádný člověk nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě...
Exodus 36:3...Izraele přispěli na práci při stavbě svatyněLidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné...
Leviticus 5:1...hříchu, jehož se dopustil, a bude mu odpuštěno.  Člověk se prohřeší v těchto případech: Když něco viděl nebo...
Leviticus 5:3...nečistoty - jakékoli nečistoty poskvrňující člověka - a teprve pak si to uvědomí, provinil se. Také...
Leviticus 5:21...promluvil k Mojžíšovi: "Člověk se prohřeší a zklame Hospodina v těchto případech:...
Leviticus 5:22...a křivopřísežně ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší. Protože se tedy prohřešil a...
Leviticus 7:18... zalíbení. Nebude mu počítána, bude ohavnostíčlověk, který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovněž...
Leviticus 13:9...za nečistého - je to malomocenství. Když se na člověku objeví rána malomocenství, je přiveden ke knězi....
Leviticus 13:33...neholí místo zasažené prašivinou. Kněz potom člověka s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého...
Leviticus 13:44...otokem, podobná kožnímu malomocenství, je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit za...
Leviticus 13:45...za nečistého, neboť je postižen na hlavěČlověk postižený malomocenstvím bude mít roztržený oděv,...
Leviticus 14:7...pramenitou vodou. Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za...
Leviticus 14:11...oleje. Očišťující kněz postaví očišťovaného člověka s tím vším před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 14:21...obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad...
Leviticus 14:32...za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákončlověku, který je postižen malomocenstvím a jehož...
Leviticus 15:7...a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděv, omyje se vodou a...
Leviticus 16:17...aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk, dokud nevyjde. Tam vykoná obřad smíření za sebe...
Leviticus 16:21...tak je vloží na kozlovu hlavu. Potom ho nechá člověkem k tomu připraveným vyhnat na poušť a kozel na sobě...
Leviticus 17:4... aby z něj Hospodinu přinesl oběť, takovému člověku se bude počítat vina za prolitou krev: Prolil krev,...
Leviticus 17:9...setkávání, aby je obětoval Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele...
Leviticus 17:10...u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu z jeho lidu...
Leviticus 18:27...který žije u vás. Všechny tyto ohavnosti páchali lidé, kteří byli v zemi před vámi, a tak se země...
Leviticus 19:8... neboť znesvětil, co je svaté Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet...
Leviticus 20:3...jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě...
Leviticus 20:4... svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho,...
Leviticus 20:5...a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v tom...
Leviticus 22:3...jako svaté) ve stavu vlastní nečistoty, takový člověk bude vyvržen z přítomnosti. jsem Hospodin....
Leviticus 22:5...nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který by ho poskvrnil nějakou nečistotou, každý...
Leviticus 24:17...domácí. Když někdo smrtelně udeří kteréhokoli člověka, musí zemřít. Kdo ubije dobytče, nahradí je kus za...
Leviticus 24:21... Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo ubije člověka, zemře. Pro hosta i domácího budete mít stejný...
Leviticus 27:28...vykoupeno, prodá se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu...
Leviticus 27:29...propadlo Hospodinu, mu svatosvatě patří. Žádný člověk, který propadne Hospodinu, nebude moci být vyplacen;...
Numeri 3:13... jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. jsem Hospodin."...
Numeri 5:6...se muž nebo žena dopustí kteréhokoli hříchu vůči člověku, a tak se zpronevěří Hospodinu, takový člověk se...
Numeri 8:17...všechno prvorozené mezi syny Izraele, jaklidí, tak ze zvířat, je . V den, kdy jsem pobil všechny...
Numeri 9:6...Hod beránka, neboť se poskvrnili při mrtvému člověku. Proto přišli toho dne před Mojžíše a Árona. Řekli:...
Numeri 9:7...a Árona. Řekli: "Poskvrnili jsme se při mrtvému člověku. Proč bychom ale nemohli v určený čas přinést dar...
Numeri 9:13...v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový člověk ponese hřích. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka...
Numeri 11:34... Hroby lačnosti, neboť tam pohřbili lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak lid vytáhl do...
Numeri 12:3...A Hospodin to slyšel. (Mojžíš byl velmi pokorný člověk, nejpokornější ze všech lidí na zemi.) Hospodin...
Numeri 13:32...a prozkoumali, požírá své obyvatele. Všichni lidé, které jsme tam viděli, jsou muži ohromné postavy!...
Numeri 18:15...tobě. Vše, co otvírá kterékoli lůno, jaklidí, tak ze zvířat, se přináší Hospodinu a připadne tobě....
Numeri 19:11...žije u nich: Kdo by se dotkl mrtvoly kteréhokoli člověka, bude nečistý po sedm dní. Třetího a sedmého dne se...
Numeri 19:13...pak čistý nebude. Kdokoli se dotkne těla mrtvého člověka a neočistí se, poskvrnil Hospodinův příbytek....
Numeri 19:14... jeho nečistota zůstane na něm. Toto je zákončlověku, který by zemřel ve stanu: Kdokoli do toho stanu...
Numeri 19:16...poklicí, bude nečistá. Kdokoli se na poli dotkne člověka zabitého mečem nebo zemřelého nebo jeho kostí nebo...
Numeri 19:18...a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli. Stejně tak postříká toho, kdo se...
Numeri 21:6...poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřelo. Lid pak přišel k Mojžíši se slovy:...
Numeri 23:19... a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův! Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví...
Numeri 31:11...vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka. Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny...
Numeri 31:26...obce pořiď soupis zajaté kořisti, jaklidí, tak z dobytka. Rozděl kořist rovným dílem mezi...
Numeri 31:28...to jeden život z každých pěti set, a to jaklidí, tak ze skotu, oslů i bravu. Tento podíl z jejich...
Numeri 31:30...po jednom ukořistěném z padesáti, a to jaklidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty...
Numeri 31:47...z každých padesáti ukořistěných, a to jaklidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o...
Numeri 35:30...výpovědi svědků. Jediné svědectví k popravě člověka nestačí. Vrah zaslouží smrt. Za jeho život...
Deuteronomium 1:16...a budete soudit spravedlivě, půjde o při mezi člověkem a jeho druhem nebo mezi ním a přistěhovalcem. Při...
Deuteronomium 1:31... jak Hospodin, tvůj Bůh, nesl, jako nosí člověk svého syna, a to celou cestu, kterou jste šli, než...
Deuteronomium 1:35...slova, rozhněval se a přísahal: "Žádný z těchto lidí - nikdo z tohoto zlého pokolení - nespatří tu krásnou...
Deuteronomium 4:32...bylo před tebou ode dne, kdy Bůh na zemi stvořil člověka. Ptej se od jednoho konce nebe po druhý, zda se kdy...
Deuteronomium 5:24...Dnešního dne jsme viděli, že Bůh může mluvitčlověkem a ten může zůstat naživu. Proč ale máme riskovat...
Deuteronomium 8:3...otcové, aby ti dal poznat, že nejen chlebem bude člověk živ, ale vším, co vychází z Hospodinových úst. Tvůj...
Deuteronomium 8:5...nohy neotekly. Věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin, tvůj Bůh,...
Deuteronomium 17:12...Hospodinu, tvému Bohu, anebo soudce, pak ten člověk zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid...
Deuteronomium 20:19... ale nesmíš je vykácet. Copak je ten polní strom člověk, aby před tebou utekl za hradbu? Smíš zničit jen ty...
Deuteronomium 21:1...dává za dědictví, najde někde venku ležet zabitý člověk a nezjistí se, kdo ho zabil, vyjdou tvoji...
Deuteronomium 25:1...ti přikazuji, abys činil tyto věci. Když mezi lidmi vznikne spor, se jdou nechat rozsoudit k soudu....
Deuteronomium 29:18...kořen plodící takový hořký jed! Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si...
Deuteronomium 32:26...jsem, že je rozdrtím, jejich památku že mezi lidmi vyhladím. Děsím se ale zpupnosti nepřítele, jak si to...
Deuteronomium 33:3...Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám...
Jozue 9:16...s nimi uzavřeli smlouvu, se ale dozvěděli, že ti lidé jsou z jejich sousedství - že vlastně bydlí uprostřed...
Jozue 11:4...byli Hivejci. Ti vytáhli se všemi svými vojskylidí jako písku na mořském břehu a nesmírné množství koní a...
Jozue 11:14...všechnu kořist i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili...
Jozue 23:14... dal. Hle, dnes odcházím, tak jako všichni lidé. Vězte tedy celým srdcem i duší, že ze všech těch...
Soudců 6:28...města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen,...
Soudců 6:30... na to přišli: "Udělal to Gedeon, syn Joašův." Lidé z města tedy řekli Joašovi: "Vyveď svého syna ven, ...
Soudců 9:9...mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůhlidé ctí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy stromy...
Soudců 9:13...mám své víno přestat vydávat, kterým se Bůhlidé veselí, a jít kymácet se nad stromy? Řekly tedy...
Soudců 9:43...a ukryl do zálohy v polích. Když viděl, že lidé opravdu vycházejí z města, vyrazil proti nim a pobil...
Soudců 9:45...Abimelech útočil na město celý den, je dobylLidi ve městě pozabíjel, město pobořil a posypal solí....
Soudců 9:49...a zapálili jim ji nad hlavou, takže všichni lidé v Šechemské věži zahynuli - na tisíc mužů a žen. Potom...
Růt 4:7...tento obyčej: Ke stvrzení každého jednání si člověk zul sandál a podal ho druhému. Tak se v Izraeli...
1. Samuel 2:16...maso od tebe nevezme, jenom syrové." Když ten člověk namítal: "Nejdříve se přece zapálit tuk; potom si...
1. Samuel 2:23... "Co to provádíte?" říkal jim. "Ode všech lidí se o vás doslýchám hrozné věci. To ne, synové moji!...
1. Samuel 2:25...zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout. Hřeší-li ale...
1. Samuel 9:6... "V tomhle městě bývá Boží muž. Je to vážený člověk; všechno, co řekne, se opravdu stane. Co se tam teď...
1. Samuel 9:12...tebou. Pospěš si! Přišel dnes do města, protože lidé pořádají na návrší obětní hostinu. Vyhledejte ho, hned...
1. Samuel 9:13...do města, než se vydá k hostině na návršíLidé nezačnou jíst, dokud nepřijde, protože on obětní...
1. Samuel 10:6... začneš prorokovat s nimi a proměníš se v jiného člověka. se ti vyplní tato znamení, dělej, co se ti...
1. Samuel 15:29...neodvolá a nebude toho litovat. Není to přece člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď...
1. Samuel 16:7...ho odmítl. Hospodinův pohled je jiný než lidskýČlověk se dívá na zevnějšek, Hospodin se dívá na srdce."...
1. Samuel 19:5...viděl, radoval ses. Proč bys ubližoval nevinnému člověku? Proč bys Davida pro nic za nic zabíjel?" Saul tedy...
1. Samuel 25:2...rozhodl odejít na poušť Paran. V Maonu žil jeden člověk a ten měl hospodářství v Karmelu. Byl to zámožný...
1. Samuel 26:19...tedy přijme předloženou oběť. Pokud to ale byli lidé, pak jsou před Hospodinem prokletí, protože teď...
2. Samuel 3:34...nohou neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za...
2. Samuel 4:11...spíše když nějací zlosynové zavraždí nevinného člověka v jeho vlastním domě na jeho vlastním lůžku? Nemám...
2. Samuel 7:19...přislíbil budoucnost. Bývá snad takový úděl člověka, Hospodine, Pane můj? Co k tomu David ještě může...
2. Samuel 13:3... syn Davidova bratra Šimey, byl velmi chytrý člověk. "Co že tak den za dnem chřadneš, královský synu?...
2. Samuel 13:34...jak od západu z horského úbočí přichází množství lidí. "Vidíš," řekl Jonadab králi, "to jdou královští...
2. Samuel 14:15...jsem to panu králi vypovědět, protože mi ti lidé nahnali strach. Tvá služebnice si řekla: Povím to...
2. Samuel 14:19... pane králi!" zvolala. "Před slovy pana krále člověk neunikne napravo ani nalevo. Ano, tvůj služebník...
2. Samuel 15:23... Král překročil potok Kidron a se všemi svými lidmi zamířil do pouště. Vtom se objevil i Sádok a s ním...
2. Samuel 16:6...byl král David zprava i zleva obklopen svými lidmi i všemi bojovníky. Šimei chrlil nadávky: "Táhni, ty...
2. Samuel 17:22...tak a tak." David se tedy zvedl a se všemi svými lidmi překročil Jordán. Než se rozednilo, nezůstal jediný,...
2. Samuel 19:33...jeho pobytu v Machanajim, neboť to byl zámožný člověk. Proto král Barzilajovi nabídl: "Pojď se mnou. V...
2. Samuel 19:40...cokoli si budeš přát." A tak král se všemi svými lidmi překročil Jordán. Políbil Barzilaje, požehnal mu a on...
2. Samuel 22:27...věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty...
1. Královská 5:11...moudrost Egypta. Moudrostí předčil všechny lidi, dokonce i Etana Ezrachejského a Macholovy syny Hemana...
1. Královská 8:39...jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce všech lidí - aby měli v úctě po všechny dny svého života v...
1. Královská 8:46...právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na rozhněval a...
1. Královská 12:30...a druhé v Danu. Způsobil tak veliký hříchLidé totiž chodili obětovat jednomu z nich do Bét-elu a...
1. Královská 20:7...stařešiny země a řekl jim: "Sami vidíte, že ten člověk chce jen škodit. Když si ke mně poslal pro ženy a...
1. Královská 22:28...skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli...
2. Královská 6:30...ženy, roztrhl své roucho. Jak obcházel hradbylidé si všimli, že na holém těle pytlovinu. " Bůh...
2. Královská 9:11...vyzvídal jeden z nich. "Sami víte, jak takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně...
2. Královská 10:24...rozestavěl osmdesát mužů a varoval je: "Za ty lidi mi ručíte. Kdo nechá jediného z nich uniknout, zaplatí...
2. Královská 12:9...opravy chrámu." Kněží tedy souhlasili, že od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám...
2. Královská 15:10...syn Jábešův, proti němu zosnoval spiknutí a před lidmi ho napadl. Poté, co ho zavraždil, se stal králem...
2. Královská 15:20...to stříbro vymohl od Izraelců. Každý zámožný člověk musel králi odevzdat 50 šekelů stříbra, aby měl...
2. Královská 25:3...čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a...
2. Královská 25:11... pak rozbořili hradby okolo Jeruzaléma. Zbytek lidí, kteří zůstali ve městě, odvlekl velitel gardistů...
2. Královská 25:19...velel při odvodech mužstva a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel gardistů...
1. Letopisů 27:32...Davida. Davidův strýc Jonatan jakožto znalý člověk a písař byl rádcem. Spolu s Jechielem, synem...
1. Letopisů 29:1... a toto je veliké dílo. Nejde o palác pro lidi, ale pro Hospodina Boha. Připravil jsem pro chrám...
2. Letopisů 2:12...palác. Posílám ti nesmírně zručného a zkušeného člověka, Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení Dan. Jeho...
2. Letopisů 6:18...Davidovi. Bude snad Bůh opravdu přebývatčlověkem na zemi? Nebesa, ba ani nebesa nebes nemohou...
2. Letopisů 6:30...znáš jeho srdce - jen ty sám přece znáš srdce lidí - aby měli v úctě a chodili po tvých cestách po...
2. Letopisů 6:36...právo. Kdyby zhřešili proti tobě - vždyť není člověka, který by nehřešil - a ty by ses na rozhněval a...
2. Letopisů 18:27...skrze Hospodin." A dodal: "Slyšte to, všichni lidé!" Izraelský král pak s judským králem Jošafatem táhli...
2. Letopisů 19:6...pozor, jak jednáte. Nesoudíte přece jen pro člověka, ale pro Hospodina. Když vynášíte soud, on je s...
2. Letopisů 31:10...z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme...
2. Letopisů 32:4...mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali všechny prameny i potok protékající...
Nehemiáš 1:11...služebník dnes uspěje a dojde slitování u toho člověka." Byl jsem totiž královským číšníkem. V měsíci...
Nehemiáš 2:10...Amonský, popadla je strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele. Tak jsem dorazil...
Nehemiáš 5:1...a neodkládali zbraň ani u vody. Prostí lidé a zvláště ženy tehdy velmi naříkali na své židovské...
Nehemiáš 6:11...totiž zavraždit. V noci přijdou zavraždit!" "Člověk jako by měl utíkat?" řekl jsem na to. "A copak...
Nehemiáš 8:16...a postavte si přístřešky, jak je předepsáno." Lidé tedy šli, přinesli větve a všichni si postavili...
Nehemiáš 11:2... a zbylých devět zůstalo v ostatních městechLidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v...
Nehemiáš 13:13...syna Zakurova, syna Mataniášova. Byli spolehliví lidé, a tak dostali za úkol rozdělovat příděly svým bratřím...
Job 2:4...bezdůvodně trápil." "Kůži za kůži! Za svůj život člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale...
Job 3:23...radostí, jakmile hrobu dosáhli? K čemu je to člověku, jenž cestu nevidí a jehož Bůh ze všech stran...
Job 4:13... Nočními vidinami byl jsem rozrušen, když lidi zmáhá těžký sen. Strach přepadl, začal jsem se...
Job 4:17...hlas: ‚Copak je smrtelník v právu před Bohem? Je člověk čistý před svým Stvořitelem? Ani na své služebníky...
Job 5:7... trápení ze země samo nepučí - to přece člověk plodí trápení, tak jako jiskry vzhůru létají. ...
Job 5:17...naději, že bude umlčeno násilí. ‚Jak blaze je člověku, jehož kárá Bůh! Trestu Všemohoucího se nezpěčuj!'...
Job 7:1...Copak nepoznám, co by zničilo? Nemá člověk na zemi jen samou robotu? Den za dnem jak nádeník...
Job 7:17...Nech být. Jen pouhá pára jsou dny! Co je člověk, že se ti zdá tak významný a že ti tolik leží na...
Job 7:20...Když zhřeším, co ti to udělá, ty Strážce člověka?! Proč sis vybral za svůj terč? Jsem ti snad...
Job 9:2..."Vím, je to tak, jistě máš pravdu. Může snad člověk být před Bohem v právu? Kdyby s ním někdo snad chtěl...
Job 9:32...žumpy, že i svému plášti budu odporný. On není člověk jako , abych se mu postavil, abychom společně k...
Job 11:12...dostane hlava dubová, divoká oslice zplodí člověka!' Když ale napravíš své srdce a k Bohu vzepneš...
Job 12:5...smíchu: ‚Hle, spravedlivý a poctivý!' Spokojený člověk pohrdá neštěstím: ‚Kopanec tomu, kdo se potácí!'...
Job 13:9... vás prozkoumá? Oklamete ho, jako klamete člověka? Budete-li někomu tajně nadržovat, copak vás tvrdě...
Job 13:28...kroku na dohlížíš, značíš si moje šlápotyČlověk se rozpadá jak něco shnilého, jako když roucho žere...
Job 14:10... vypučí zase, jak mladý stromek větve vyženeČlověk však zemře a klesne bezvládně, naposled vydechne - a...
Job 14:12...jezer, jako potok vyschne a vyprahne, právě tak člověk lehne a nevstane; dokud trvá nebe, neprobudí se, nic...
Job 14:14...hněv, a určil chvíli, kdy na vzpomeneš! Když člověk zemře, copak ožije? Po všechny dny své těžké roboty...
Job 14:19... jako příval půdu odplaví - takto ty bereš člověku naději! Když ho napadneš, navždy odchází, strnou mu...
Job 15:7... vlastní rty! Copak ses narodil jako první člověk? Přišel jsi na svět před horami? To jsi naslouchal...
Job 15:14...svůj hněv a z úst vypouštíš takovouto řeč? Co je člověk? Může snad být čistý? Může být v právu, kdo je z...
Job 15:16... ani nebe není ryzí před jeho očima. Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil! Něco ti...
Job 16:21...přátelé, k Bohu přes slzy dívám se. Kéž by se člověk mohl s Bohem přít, jako se lidé přou s přáteli! Roky...
Job 20:4...odpověď: Víš přece sám, že odjakživa, co byl člověk na zem postaven, radost ničemů je velmi krátká,...
Job 21:4...se zase smíte posmívat. Copak si stěžuji na člověka? Ztrácím trpělivost jenom tak? Pohleďte na a...
Job 22:2...mu na to řekl: " snad Bůh nějaký prospěchčlověka? Že by mu chytrák nějak prospíval? Copak tvá...
Job 22:15...se chceš držet staré stezky, kterou kráčeli lidé zlí? Ti byli vyrváni, než přišel jejich čas, jejich...
Job 24:6...poli, které jim nepatří, paběrkují na vinicích lidí zlých. Nocují nazí, oděv nemají, v chladu jim chybí...
Job 25:4...někdo, nad kým jeho světlo nevstává? Může snad člověk být v právu před Bohem? Může být čistý, kdo z ženy...
Job 28:2...naleziště, zlato místo, kde čistí se. Železo lidé těží ze země a kámen taví v měď. Vytlačují tmu za nové...
Job 28:4... kam poutník nezavítá, kam ani nezabloudí noha člověka, spouští se na laně, kde není živáčka. Země na...
Job 28:9...po pyšná šelma, lev nikdy nezavítá tamLidé však na křemen vztahují ruku, hory vyvracejí z kořenů....
Job 28:13...však moudrost nalézá? A rozumnost kde přebýváČlověk netuší, kudy k ; nenajde ji na zemi mezi živými....
Job 28:28...a ocenil, prozkoumal ji a potvrdil. A řekl člověku: "Moudrost je v tom, ctít Hospodina, rozum je v tom...
Job 30:5...listy lebedy, kořínky jalovce se chtějí nasytitLidé je ze svého středu vyhnali, křičí za nimi jak za...
Job 32:8...narození učí moudrosti.' Vše ale na duchučlověku záleží, dech Všemohoucího dává chápání. Dříve...
Job 32:13...neříkejte: ‚Našli jsme moudré řešení, Bůh, a ne člověk ho usvědčí!' Jobovy řeči mi nebyly určeny, ...
Job 33:12...však mýlíš, to ti povídám, Bůh přece převyšuje člověka! Proč si tedy na něj stěžuješ, že nedává na vše...
Job 33:14...vše odpověď? Bůh totiž mluví jednou i podruhéčlověk to ale sotva postřehne. Ve spánku, v noční vidině,...
Job 33:15...sotva postřehne. Ve spánku, v noční vidině, když lidi zmáhá těžký sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy...
Job 33:17...otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka od skutku odvrátil, aby mu v jeho pýše zabránil,...
Job 33:23...poslům smrti vstříc. Bude-li však anděl při tom člověku, prostředník, jeden z tisíců, který prohlásí jeho...
Job 33:29...Toto vše tedy dělá Bůh dvakrát i třikrát při člověku, aby jeho duši odvrátil od jámy, ve světle živých...
Job 34:9...se zločinci, řadí se mezi ničemy! Vždyť říká: ‚Člověku není k ničemu usilovat o Boží oblibu!' slyší...
Job 34:21...bez lidské pomoci. Očima sleduje cesty všech lidí, každý jejich krok on dobře vidí. Není temnoty a není...
Job 34:23...nemusí shromažďovat další důkazy, aby se k němu člověk na soud dostavil. Mocné rozdrtí bez ptaní, jiné pak...
Job 34:29...svou tvář, kdo ho uvidí? On přitom bdí nad lidmi i národy, tak aby bezbožní vládnout nemohli a...
Job 34:30... tak aby bezbožní vládnout nemohli a nesváděli lidi do pasti. Co kdybys tedy Bohu pověděl: ‚Zhřešil jsem,...
Job 35:8...Co by si od tebe mohl vzít? Tvá ničemnost škodí člověku jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelník!...
Job 35:9...jako ty, tvou spravedlnost pocítí jen smrtelníkLidé úpějí pod hrozným útlakem, pod vládou mocných křičí o...
Job 35:12...volají a on se nehlásí, je to pro zpupnost těch lidí zlých. Je to marné, Bůh je neslyší, Všemohoucí je...
Job 36:4... slova opravdu nejsou žádné lži, máš tu člověka skvělých znalostí. Hle, Bůh je mocný a není váhavý,...
Job 36:20... se snažíš sebevíc? Nedychti po noci, kdy lidé mizí ze svých míst. Neopovažuj se ke zlu obrátit, i...
Job 36:24...bezpráví'? Pamatuj, že jeho dílo musíš velebitlidé je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo...
Job 36:25...písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřujíčlověk je vidí aspoň zpovzdálí. Hle, Bůh je veliký nad naše...
Job 37:24... nečiní příkoří. Toto je důvod, proč jej lidé ctí, i když ho ani mudrcové nevidí." Vtom Hospodin...
Job 41:1...němu nemá žádnou naději, pouhý pohled na něj člověka porazí. Nikdo se neosmělí, aby ho vydráždil - kdo...
Žalmy 1:1...Job zemřel stár a nasycen životem. Blaze člověku, který nechodí, jak radí ničemní, na cestě hříšných...
Žalmy 2:1...se vniveč obrátí. Proč vzbouřily se národylidé vymýšlejí marnosti? Králové světa povstali, vládcové...
Žalmy 4:3...se nade mnou, slyš modlitby! Jak dlouholidé, budete mou slávou pohrdat, marnost milovat a lží se...
Žalmy 7:13...soudce, Bůh plane hněvem každý den. Pokud se člověk neobrátí, meč svůj naostří, napne svůj luk a zamíří,...
Žalmy 8:5... měsíc a hvězdy, kterés tam umístil - co je člověk, ptám se, že na něj pamatuješ, co je lidský tvor, že...
Žalmy 10:8... aby nevinné zákeřně vraždili. Bezbranné lidi očima sledují, jako lvi v houští v záloze číhají,...
Žalmy 10:18...zjednáš soud sirotkům i všem utlačeným, pozemský člověk aby je neděsil! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův....
Žalmy 12:2... Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa! Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty...
Žalmy 12:9...se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá! Pro předního zpěváka. Žalm Davidův...
Žalmy 14:2... kdo dobro konal by! Hospodin z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni...
Žalmy 17:4...nic. Myšlením ani ústy jsem nehřešil, tak jak to lidé běžně dělají. Pro slovo, jež vyšlo ze tvých rtů,...
Žalmy 17:14...- mečem svým zachraň mi život před ničemy! Před lidmi, Hospodine, svou rukou ochraň , před lidmi, jejichž...
Žalmy 18:27...věrně, k oddanému se chováš oddaně, s čistým člověkem čistě naložíš, od zvráceného se však odvracíš. Ty...
Žalmy 19:9...radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí navěky....
Žalmy 21:11...plemeno ty ze země shladíš, jejich potomstvolidí vymizí! Ano, chystali na tebe špatnost, úklady...
Žalmy 22:7...a nebyli zklamáni. však jsem červ, ani ne člověk, ostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při...
Žalmy 25:12...Hospodine, mou hroznou vinu odpusť mi! Kterýkoli člověk Hospodina ctí, tomu ukáže cestu, již si vyvolit....
Žalmy 31:14...mrtvý, rozbitému hrnci se podobám. Od tolika lidí slyším pomluvy - hrůza ze všech stran! se proti mně...
Žalmy 32:2...viny a jehož hříchy jsou přikryty. Blaze člověku, jemuž Hospodin nepočítá provinění a jehož duch je...
Žalmy 34:9... Okuste a vizte, jak dobrý je Hospodin, blaze člověku, jenž doufá v něj! Ctěte Hospodina, jeho svatí,...
Žalmy 36:8... je nad cenné poklady, do stínu tvých křídel se lidé uchýlí! Hojností tvého domu bývají nasyceni, z...
Žalmy 37:23...zemi, vyhnáni však budou ti, jež proklíná. Kroky člověka Hospodin potvrzuje, když jeho cestu schvaluje. I...
Žalmy 38:15... jak němý nechci ústa otevřít. Jsem jako člověk, který neslyší, z jehož úst nezaznějí žádné odmluvy....
Žalmy 39:6...hrstku dnů dals mi, můj věk je u tebe jako nicčlověk je pouhá pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín...
Žalmy 39:7...pára, stojí jakkoli! Séla Jak pouhý stín člověk životem kráčí, marně se trápí, marně hromadí, nevěda...
Žalmy 39:12...metlu, pod ranami tvé ruky umírám! Když trestáš člověka za jeho vinu, jako mol ničíš vše, co měl rád -...
Žalmy 40:5...ho mít v úctě, na Hospodina se spolehnou. Blaze člověku, který v Hospodina skládá naději, který se neobrací...
Žalmy 43:1...národem, zachraň před lstivým a podlým člověkem! Jsi přece Bůh posily - Proč jsi zapudil?...
Žalmy 44:15...jsi z nás pořekadlo mezi národy, aby nad námi lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji...
Žalmy 45:3...své jazykem hbitým jak pero písaře: Ze všech lidí jsi nejkrásnější, milostí kanou tvoje rty - sám Bůh ti...
Žalmy 49:3... obyvatelé světa, poslyšte, obyčejní lidé tak jako důležití, jste chudí nebo bohatí. Z...
Žalmy 49:11... hrobová jáma nikoho nemine. Jak vidno, i moudrý člověk zemře, stejně tak hyne tupec a hrubián, každý své...
Žalmy 49:13...dříve vlastnili pozemky. Při vší své nádheře tu lidé nezůstanou, tak jako zvířata musí zahynout! Takto...
Žalmy 49:21... nikdy nespatří. Při vší své nádheře když lidé neprohlédnou, tak jako zvířata musí zahynout. Žalm...
Žalmy 53:3... není, kdo dobro konal by! Bůh z nebe hledí na lidi: Nechce někdo porozumět, Bůh nikomu nechybí? Všichni...
Žalmy 55:14... napadl nepřítel, skryl bych se. Ale tyčlověk blízký mně, můj přítel a můj spřízněnec! Radili jsme...
Žalmy 56:2...ho Filištíni zajali v Gatu. Smiluj se, Boželidé deptají, bojovníci na každý den útočí. Každý den...
Žalmy 56:12... v Bohu mám naději. Proto se nebojím, co by mi člověk učinil! Tobě jsem, Bože, složil sliby, tobě přinesu...
Žalmy 57:10...vzbudím ranní zář! Chválit , Pane, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá...
Žalmy 58:2... Opravdu, mocní, právem rozhodujete, soudíte lidi podle rovnosti? Vždyť máte hanebností plné srdce, po...
Žalmy 58:12...dočká pomsty, v krvi bídáka si nohy umyje. A lidé řeknou: "Tak tedy poctiví dojdou odměny, tak tedy Bůh...
Žalmy 60:13...Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchranačlověku je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně...
Žalmy 62:4...v útoku pokračovat? To chcete všichni srazit člověka, který je sám jak zídka nahnutá, jak plot, který se...
Žalmy 62:9...skála, v Bohu je skrýše . V každý čas na nějlidé, spoléhejte, před Bohem, naší skrýší, své srdce...
Žalmy 64:7...do nitra hledí, jenž pátrá v hlubinách srdce člověka! Bůh po nich tehdy svým šípem střelí, upadnou náhle...
Žalmy 64:10...spatří je, se otřese. Bázeň pak zachvátí všechny lidi, o Božích skutcích budou vyprávět, nad jeho dílem...
Žalmy 66:12...lovcovy sítě, na naše bedra jsi vložil trápeníČlověku nastavil jsi naše hlavy, ohněm i vodou prošli jsme,...
Žalmy 67:3...séla je tvá cesta na zemi známa, mezi všemi lidmi spása tvá! národy, Bože, slaví, oslavují...
Žalmy 67:5... všechny národy zpívají štěstím, že soudíš lidi poctivě, národy světa že spravuješ! séla národy,...
Žalmy 68:19...Vystoupils do výšin, zajal jsi zajatce, vzal sis lidi jako dar, dokonce i ty, kteří se bouří, že by měl...
Žalmy 78:25...je manou, aby jedli, dal jim nebeské obilíLidé okusili andělský chleba, poslal jim jídla dosyta!...
Žalmy 78:60...opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi přebýval. Do zajetí dal padnout svoji sílu, svou...
Žalmy 82:7...bohové, všichni jste Nejvyššího synové. Jakožto lidé ale zemřete, tak jako každý vůdce padnete!" Povstaň ...
Žalmy 84:13...žádné dobro upřímným. Hospodine zástupů, blaze člověku, jenž v tobě skládá důvěru! Pro předního zpěváka....
Žalmy 90:3...zem a svět, od věků navěky Bůh jsi ty! Obracíš člověka zpátky v prach, pravíš: "Vraťte se, smrtelníci,...
Žalmy 92:7...tvé, jak jsou tvé záměry velmi hluboké! Tupý člověk o tom neví nic, omezenec vůbec netuší, že jako tráva...
Žalmy 94:12...zná lidské úmysly - neznamenají vůbec nic! Blaze člověku, jehož, Hospodine, káráš, člověku, jehož učíš ze...
Žalmy 96:10...postaven svět, nic jím neotřese; on bude soudit lidi poctivě! Jásejte, nebesa, země raduje se, moře ...
Žalmy 104:15...olej, po němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku dodá sil. Hospodin sytí i své stromoví - libanonské...
Žalmy 104:23...ulehli ve svých doupatech. Za svým úkolem tehdy člověk vyráží, pracuje na něm, než se zešeří. Kolik je,...
Žalmy 107:8...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho,...
Žalmy 107:15...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné...
Žalmy 107:21...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! Jako oběť mu přinášejí chválu, o tom, co učinil,...
Žalmy 107:31...Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců ...
Žalmy 108:4...ranní zář! Chválit , Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů: Tvá láska sahá...
Žalmy 108:13...Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. S Bohem však jistě udatně...
Žalmy 112:1...- jeho chvála navždy obstojí! Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi...
Žalmy 112:5... spravedlivý je, milostivý a soucitný! Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě...
Žalmy 116:11...žal. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!" Jak se Hospodinu odvděčím za všechno...
Žalmy 117:1...Hospodina, všechny národy, pojďte ho všichni lidé velebit! Jeho láska k nám je tak veliká, Hospodinova...
Žalmy 118:6...je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat! Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád...
Žalmy 118:8...Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na...
Žalmy 119:38...! Svému služebníku potvrď sliby své, tak, aby lidé ctili . Zbav potupy, z níž mám strach - jak dobrá...
Žalmy 119:126...svědectvím. Čas jednat, Hospodine, je tulidé porušují Zákon tvůj! Protože miluji tvé příkazy, jsou...
Žalmy 119:136...svoje zákony. Z očí mi slzy proudí potokemlidé se neřídí tvým Zákonem! Spravedlivý jsi, Hospodine, a...
Žalmy 124:2...Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás byli zaživa spolykali ve svém...
Žalmy 127:5...hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada. Blaze člověku, jenž jich plný toulec - takový nebude zahanben,...
Žalmy 129:4... Spravedlivý je však Hospodin - přesekal provazy lidí zlých! musí s hanbou táhnout pryč všichni, kdo k...
Žalmy 130:4... obstojí? Ty jsi však plný odpuštění, aby  lidé v úctě chovali! Spoléhám na Hospodina, spoléhám celou...
Žalmy 135:8...pokladnic. On pobil v Egyptě prvorozené, od lidí po dobytek. Divy a zázraky seslal, Egypte, proti...
Žalmy 140:2...zpěváka. Žalm Davidův. Zachraň , Hospodine, od lidí zlých, braň před těmi, kdo páchají násilí! Před...
Žalmy 141:4...zlu zamířit, se neúčastním skutků ničemnýchlidmi, kteří jsou zločinci - ani neokusím jejich...
Žalmy 144:3...spoléhám, i národy mi poddává. Co je, Hospodinečlověk, že o něm víš, co je lidský tvor, že o něm...
Žalmy 144:4...něm víš, co je lidský tvor, že o něm přemýšlíšČlověk je páře podobný, jeho dny míjejí jako stín. Sestup,...
Žalmy 145:12... o tvých mocných činech hovoří. Všichni lidé se o jeho moci dozví, o slávě a kráse jeho...
Přísloví 3:4...srdce! Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu,...
Přísloví 3:13...miluje, jak otec syna, jehož v oblibě. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal...
Přísloví 3:31...nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest....
Přísloví 6:1...ztratí se! Synu, pokud za někoho ručíš, cizímu člověku jsi svou ruku dal, vlastními slovy jsi nyní svázán,...
Přísloví 6:12..., jako loupežník nouze přepadne! Ničemný člověk, hanebník jinak než křivě nemluví. Očima pomrkává,...
Přísloví 8:4...města, v průchodu stojí a křičí tam: "Na vás, ó lidé, volám, svůj hlas ke všemu lidstvu obracím. Pochopte,...
Přísloví 10:2...tupec přivádí matku k zoufalství. Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí....
Přísloví 11:12... Kdo nemá rozum, bližním opovrhuje, rozumný člověk raději pomlčí. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí,...
Přísloví 11:13...Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí, zodpovědný člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směr, lid upadá,...
Přísloví 11:17...pocty, hrubiáni dosáhnou bohatství. Laskavý člověk odmění i sám sebe, surovec ani sám sebe nešetří. Pro...
Přísloví 11:25... jiný škudlí běda - k vlastní chudobě! Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude...
Přísloví 12:2... Dobrotivého zahrne Hospodin přízní, lstivého člověka však odsoudí. Darebáctví nikomu jistotu neposkytne,...
Přísloví 12:14...však ujde trápení. Ovoce svých úst každý hojně sklidí, vlastní skutek se k člověku navrátí. Hlupák je...
Přísloví 12:16... Hlupákův hněv se projeví ihned, rozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě,...
Přísloví 12:17... rozvážný člověk snese urážky. Pravdomluvný člověk svědčí o pravdě, křivopřísežník podvádí. Unáhlené...
Přísloví 12:23... kdo žijí v pravdě, ti jej potěší. Rozvážný člověk umí své vědění tajit, hňup ale z plna hrdla křičí...
Přísloví 12:25...vláda, zahálčivost však vede k porobě. Starosti člověka tíží v srdci, laskavé slovo ale radost navrátí....
Přísloví 12:27... Lenoch si žádný úlovek neupeče, píle je pro člověka cenný majetek. Život je na stezce spravedlnosti,...
Přísloví 13:4... Dychtí, ale nic nemá duše pecivála, pracovitý člověk však jenom pokvete. Spravedlivý nesnese prolhané...
Přísloví 13:22...neštěstí, spravedlivým je štěstí odměnou. Dobrý člověk zanechá dědictví vnukům, hříšníkovo jmění čeká na...
Přísloví 14:10... poctiví ale hledají smíření. Jen srdce člověka zná vlastní hořkost, podobně jeho radost druhý...
Přísloví 14:12...zboření, stan poctivých ale k rozkvětu. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke...
Přísloví 14:14... Zvrácený dojde odplaty za své skutky a dobrý člověk za ty své. Prosťáček důvěřuje kdečemu, rozvážný...
Přísloví 14:15...za ty své. Prosťáček důvěřuje kdečemu, rozvážný člověk své kroky zvažuje. Moudrý je opatrný a varuje se zla...
Přísloví 14:17...se zla, tupec jde bezstarostně dál. Unáhlený člověk dělá hlouposti, lstivý člověk bývá v nenávisti....
Přísloví 14:19...tupostí, korunou rozvážných je vědění. Zlí lidé se pokloní dobrým, darebáci u bran spravedlivého....
Přísloví 14:29...krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností, ten, kdo je ukvapený, dělá...
Přísloví 15:11... Hospodin vidí do hrobu i říše záhuby - do srdce člověka tím spíš! Drzoun nemiluje toho, kdo jej kárá, a...
Přísloví 15:18...než vykrmený býk a s ním nenávist. Vznětlivý člověk vzbuzuje sváry, trpělivý dovede spory uklidnit....
Přísloví 15:21... Nerozumného těší každá hloupost, rozvážný člověk drží přímý směr. Bez porady se plány hroutí, při...
Přísloví 15:23...rádců se však naplní. Výstižná odpověď udělá člověku radost; jak dobré je slovo v pravý čas! Rozumné...
Přísloví 16:1...je úcta k Hospodinu; slávu předchází pokora.  Člověk si může lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává...
Přísloví 16:2...lámat hlavu, vhodnou odpověď však dává HospodinČlověk všechny své cesty za čisté, jeho pohnutky však...
Přísloví 16:9...se spravedlností než ohromné zisky s bezprávímČlověk přemítá v srdci o své cestě, jeho kroky však řídí...
Přísloví 16:14...upřímně. Králova zloba je posel smrti, moudrý člověk ji ale utiší. Úsměv na tváři krále znamená život,...
Přísloví 16:25... jak balzám na duši, celému tělu lék. Cesta se člověku může zdát správná, nakonec však bývá cestou ke...
Přísloví 16:26...zdát správná, nakonec však bývá cestou ke smrtiČlověk nádeničí, protože musí, jeho vlastní hlad ho pohání....
Přísloví 16:28... na jeho rtech jako by oheň plál. Zvrácený člověk rozsívá sváry, pomlouvač rozeštve i dobré přátele....
Přísloví 16:33...silák, je lepší se ovládat než města dobývatČlověk si může házet losem do klína, všechno rozhodování je...
Přísloví 17:4...pec, lidské srdce však zkoumá Hospodin. Zlý člověk na ničemné řeči, lhář poslouchá zlé jazyky. Kdo...
Přísloví 17:5...zesměšňuje chudáka, uráží jeho Tvůrce; škodolibý člověk trestu neujde. Korunou starců jsou jejich vnuci,...
Přísloví 17:27... Kdo získal poznání, ten šetří slova, rozumný člověk se umí ovládat. I hlupák, mlčí-li, za moudrého je...
Přísloví 18:16... moudré uši prahnou po vědění. Dar otvírá člověku dveře, i před velikány jej přivede. První, kdo líčí...
Přísloví 19:3...poznání nestačí, zbrklý se dopouští mnoha chybČlověk padá pro vlastní hloupost, v srdci ale na...
Přísloví 19:6...trestu neujde, neunikne, kdo šíří lež. Štědrého člověka si mnozí předcházejí, s tím, kdo rozdává, se každý...
Přísloví 19:11...méně otroku vláda nad pány. Prozíravost brání člověku se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Králova...
Přísloví 19:15...rozumnou ženu však dává Hospodin. Lenost ukolébá člověka k spánku; kdo je váhavý, zůstane o hladu. Kdo dbá...
Přísloví 19:21...radu, přijmi poučení, abys byl příště moudřejšíČlověk v srdci mnohé plány, stane se ale, co chce...
Přísloví 19:22...mnohé plány, stane se ale, co chce Hospodin. Po člověku se žádá, aby byl laskavý; lépe je být chudák nežli...
Přísloví 19:23...k Hospodinu přináší život; v sytosti a klidu pak člověk může spát. Lenoch k talíři natáhne ruku, k ústům ji...
Přísloví 20:3...ohrožuje, kdo jej popudí. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup. Na podzim...
Přísloví 20:5... o žních bude žebrat zbytečně. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat....
Přísloví 20:24...se mu nelíbí. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí? Je v pasti, kdo něco chvatně...
Přísloví 20:27...je drtit pod koly. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá. Láska a věrnost ...
Přísloví 21:2...ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chceČlověk všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje...
Přísloví 22:24...Neměj za přítele vznětlivého muže, se vzteklým člověkem se nespolčuj, jinak se přiučíš jeho zvykům, do...
Přísloví 23:1...nepatrným lidem sloužit nebude. Když s mocným člověkem k jídlu sedáš si, dobře si uvědom, co se ti nabízí...
Přísloví 23:21...se. Pijáka i žrouta přece čeká bída, ospalost člověka do hadrů obléká! Poslouchej otce, který zplodil,...
Přísloví 24:20... darebákům nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi zlé, svíce darebáků uhasne! Cti Hospodina, synu, a...
Přísloví 24:24...dobré. Kdo omilostní darebáka, bude proklínán lidmi, takovému budou spílat národy. Žalobci však bývají...
Přísloví 25:6... Před králem se nedělej důležitým, mezi významné lidi nestav se. Je lepší být vyzván: "Pojď výše," než být...
Přísloví 26:12... tak tupec opakuje vlastní pitomost. Viděl jsi člověka, co si moudrý připadá? Více se čekat od hlupáka!...
Přísloví 26:21... Uhlí je pro výheň, dřevo pro oheň, svárlivý člověk pro vzplanutí rozepře. Pomluvy se pamlsky být zdají,...
Přísloví 27:8...zdá. Jako pták vyplašený ze svého hnízda je člověk prchající z domova. Olej a kadidlo oblažují srdce,...
Přísloví 27:19... vyslouží si díky. Hladina zrcadlí lidskou tvářčlověk zrcadlí srdce člověka. Hrob a záhuba se nikdy...
Přísloví 27:21...je tyglík, na zlato pec, podle své pověsti člověk pozná se. I kdybys hňupa v hmoždíři napadrť rozdrtil...
Přísloví 28:3...znalý a rozumný se dlouho udrží. Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti...
Přísloví 28:5...proti nim. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí. Lepší poctivý...
Přísloví 28:17...ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstaneČlověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce...
Přísloví 28:20... bídy se nasytí, kdo honí vidiny. Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu...
Přísloví 28:25...- to může říkat jen vrahův společník! Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný...
Přísloví 29:6...lichotí, prostírá před jeho nohy síť. Zlý člověk vězí v pasti hříchu, spravedlivý je plný radostného...
Přísloví 29:20...slovy; rozumí sice, ale neodpoví! Viděl jsi člověka, co v řeči pospíchá? Více se čekat od hlupáka!...
Přísloví 29:22...hýčká, bude mít z něho nevděčníka. Hněvivý člověk vzbuzuje různice, kdo je vznětlivý, hřeší velice....
Přísloví 29:23...je vznětlivý, hřeší velice. Vlastní povýšenost člověka poníží, kdo je poníženého ducha, dojde uznání....
Přísloví 29:25... když ani pod přísahou nic nepoví. Strachlidí člověka nakonec ochromí, kdo doufá v Hospodina, však...
Přísloví 29:26... Kdekdo si touží mocné naklonit, soudcem všech lidí je však Hospodin. Spravedlivým se hnusí, kdo křivdy...
Přísloví 30:2...a Uchalovi: Nesporně jsem ten nejtupějšílidí a běžná rozumnost mi zcela uniká. Moudrosti jsem se...
Kazatel 1:3...nad marnost, všechno je marnost! K čemu je člověku všechno to pachtění, kterým se pachtí pod sluncem?...
Kazatel 1:8...plynuly. Jak jen jsou úmorné všechny ty věcičlověk to ani nemůže vyslovit! Oko se pohledem nikdy...
Kazatel 2:22... I to je marnost a hrozná věc. K čemu je člověku všechno to pachtění, všechno to usilování, kterým...
Kazatel 2:24...v noci nemá klid. I to je marnost. Je snad pro člověka něco lepšího než jíst a pít a při svém pachtění se...
Kazatel 3:11...včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdcečlověk však nevystihne Boží dílo od počátku do konce....
Kazatel 3:12...dílo od počátku do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se a užívat života....
Kazatel 3:18...i úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata...
Kazatel 3:19...Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěřLidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako...
Kazatel 3:22...duch zvířat mizí pod zemí? Vidím tedy, že člověk nemá jiné štěstí než radovat se z díla, které je...
Kazatel 4:11... padne-li osamělý, běda, kdo zvedne jej?! Dva lidé spolu spící lépe zahřejí se, jak ale zahřeje se ten,...
Kazatel 5:10...dost. I to je marnost. Větší majetek živí víc lidí, co z něj tedy jeho majitel? Je to jen pastva pro...
Kazatel 5:15... To je právě ta hrozná bolest: Stejně, jak člověk přišel, tak zase musí odejít. Co z toho bude mít, že...
Kazatel 5:17...v těch pár dnech života pod sluncem, které člověku Bůh dal - vždyť to je jeho údělem. Komu Bůh dopřál...
Kazatel 6:1...jsem viděl pod sluncem a která těžce doléhá na lidi: Bůh někomu dopřeje bohatství, jmění i slávu, takže mu...
Kazatel 6:3...cizímu. Jak je to marné a bolestné! Kdyby měl člověk třeba sto dětí a dožil se velké spousty let, kdyby...
Kazatel 6:6...neví, narozdíl od něj ale klid. Kdyby ten člověk žil dvakrát tisíc let, kdyby však štěstí nezažil -...
Kazatel 6:8...K čemu je chudákovi, že , jak se chovat před lidmi? Lepší je, co je vidět očima, než to, za čím duše...
Kazatel 6:10... bylo pojmenováno, dávno je známo, jak na tom člověk je - s tím, kdo je silnější, nemůže soupeřit. Čím...
Kazatel 6:11...více slov, tím větší marnost! Co z toho všeho člověk ? Kdo , v čem spočívá lidské štěstí v těch pár...
Kazatel 6:12...marného života, který pomine jako stín? Kdo člověku poví, co se bude dít pod sluncem, on tu nebude? ...
Kazatel 7:2...do domu smutku nežli do domu veselí. Každého člověka čeká konec - kdo je naživu, na to pomyslí! Lepší...
Kazatel 7:7...i z moudrého udělá blázna, úplatek kazí srdce člověka. Lepší je, když něco končí, než když to začíná;...
Kazatel 7:14... že Bůh jej učinil tak jako ten druhý, aby si člověk nikdy nebyl jist, co skrývá budoucnost. Za dnů své...
Kazatel 7:29...Pohleď, došel jsem pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali spoustu výmyslů. Kdo...
Kazatel 8:1...s moudrým, kdo umí vyložit každou věc? Moudrost člověku rozjasňuje tvář, i jeho tvrdé rysy obměkčí. ale...
Kazatel 8:6...kdy, jak a co. Vše svůj správný čas, jistěČlověk ale tu velikou potíž, že nikdy neví, co se bude...
Kazatel 8:9...o všem, co se odehrává pod sluncem v čase, kdy člověk panuje nad člověkem k jeho záhubě. Viděl jsem, jak...
Kazatel 8:15...I to je marnost. Proto, žijí radovánky! Vždyť člověk nemá pod sluncem jiné štěstí než jíst a pít a přitom...
Kazatel 8:17...na zemi. Tehdy jsem viděl: Vše je Boží díloČlověk nepochopí, co se děje pod sluncem. Jakkoli se za tím...
Kazatel 9:1...ve svých rukou Bůh. je to láska anebo zášťlidé neví o ničem, co leží před nimi. Každý pokaždé dopadá...
Kazatel 9:12...na zkušených - o všem rozhoduje chvíle a náhodaČlověk nezná svůj čas, podoben rybám, které vyloví krutá...
Kazatel 9:14...významný: Bylo jedno malé město a v něm hrstka lidí. Přitáhl na mocný král, a když je oblehl, navršil...
Kazatel 10:14...hrozné nesmysly; blázen povídá dál a dálČlověk netuší, co se bude dít - kdo jen mu prozradí, co...
Kazatel 11:8...vidět slunce je tak příjemné! Jakkoli dlouho člověk žije, ze všech těch let se raduje - ale přitom...
Kazatel 12:5... všechny písně však budou zastřené. Tehdy se člověk začne bát výšek a každá cesta hrozbu znamená,...
Kazatel 12:12...knih, že to nebere konce, a přílišné bádání člověka unaví. Zde je souhrn všeho, co jsi slyšel: Měj...
Kazatel 12:13...Bohem a plň jeho přikázání - vždyť to je pro člověka vším. Bůh bude soudit vše, co se děje, i to skryté...
Izaiáš 2:3...výšiny. Pohrnou se k všechny národy, zástupy lidí půjdou se slovy: "Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu...
Izaiáš 2:4...rozšíří. On bude soudit mezi národy, zástupy lidí napraví. Tehdy ze svých mečů ukují pluhy a ze svých...
Izaiáš 2:9...vlastnímu dílu se klanějí, tomu, co sami vyrobíČlověk je sražen, kdekdo se ponižuje - nepozvedej je!...
Izaiáš 2:10...se ponižuje - nepozvedej je! Schovej se do skalčlověče, zahrab se do země v hrůze před Hospodinem, před...
Izaiáš 2:11...slavným majestátem! Ponížen bude hrdý pohled člověka, lidská pýcha bude sražena; jen Hospodin bude...
Izaiáš 2:17... pro všechny skvělé koráby. Ponížena bude hrdost člověka, lidská pýcha bude sražena; v ten den bude vyvýšen...
Izaiáš 2:19...modly zcela vymizíLidé se schovají do skalních jeskyní, do děr pod zemí v...
Izaiáš 2:20... povstane, aby zděsil zem. V ten den člověk zahodí mezi netopýry a potkany své stříbrné modly,...
Izaiáš 2:22... aby zděsil zem. Přestaňte tedy obdivovat člověka - vždyť sotva svůj dech popadá! Za co by asi mohl...
Izaiáš 3:5...nechám chlapce, bude jim vládnout krutá sběřLidé budou vyhrožovat jeden druhému, bližní bude ubližovat...
Izaiáš 3:6... mladí se vrhnou na staré a nicotní na ctihodnéČlověk tehdy popadne svého bratra, někoho z vlastní rodiny:...
Izaiáš 5:15...spadne tam, celý ten rozjařený bujný davČlověk bude sražen a každý ponížen, pohledy pyšných skloní...
Izaiáš 6:5... Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty...
Izaiáš 6:11... v nichž se nebydlí, dokud nebudou domy bez lidí a země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene lidi...
Izaiáš 6:12...země obrácená v sutiny. Dokud Hospodin nevyžene lidi pryč, takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v zůstala...
Izaiáš 7:13...řekl na to prorok. "To vám nestačí unavovat lidi, že unavujete i mého Boha? Sám Pán vám proto ...
Izaiáš 7:21...na nohách, ba i bradu vám ostříhá. V ten den člověku zůstane jen kravka a pár ovcí, nadojí mu však tolik...
Izaiáš 7:24...za tisíc stříbrných zaroste trním a bodláčímČlověk se tam odváží jen s lukem a šípy, neboť celá zem...
Izaiáš 13:12... pokořím zpupnost ukrutných. Způsobím, že člověk bude nad zlato vzácnější, nad ofirské zlato bude...
Izaiáš 14:6...národy neustálými ranami, jež vztekle vládlo nad lidmi nelítostným soužením! Země užívá klid a mír, veselý...
Izaiáš 17:7...- tak praví Hospodin, Bůh Izraelský. V ten den člověk vzhlédne ke svému Tvůrci, k Svatému izraelskému...
Izaiáš 17:12...choroby a hrozné bolesti. Běda bouřícím davům lidí jako když bouří moře při bouři! Běda národům...
Izaiáš 25:7...a vybraným. Na této hoře odstraní závoj všechny lidi halící, roušku kryjící všechny národy - samu smrt...
Izaiáš 26:3...vejde spravedlivý lid, který se drží věrnostiČlověka s pevným postojem chráníš dokonalým pokojem, vždyť...
Izaiáš 29:21...odstraněn - ti, kteří pouhým slovem obviňují člověka, ti, kteří na obhájce chystají v bráně past, ti,...
Izaiáš 31:3... proti pomocníkům zločinců. Egypťané jsou jen lidé, a ne Bůh, jejich koně pouhé tělo, a ne duch. Jakmile...
Izaiáš 31:8...- vždyť je to hřích! Asýrie padne, ale ne mečem člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem...
Izaiáš 33:4...kořist zmizí, jako by ji spolkly housenkylidé se na ni vyrojí jako kobylky. Hospodin je vznešený -...
Izaiáš 33:8...poutníci, smlouva porušena, svědci v opovrženíčlověka si nikdo neváží. Zem chřadne, uvadá, Libanon v...
Izaiáš 34:1... Přistupte, národy, to slyšíte, pozorně tolidé, sledujte! poslouchá země i všechno v , svět i...
Izaiáš 38:11...na zemi mezi živými; neuvidím se s žádným člověkem, s nikým, kdo žije na světě. je strženo ...
Izaiáš 38:16...projdu krokem pomalým a s duší plnou hořkostiČlověk však přesto, Pane, může žít, pořád mi zůstal život a...
Izaiáš 40:5... Neboť se zjeví sláva Hospodinova a všichni lidé naráz uvidí, že ústa Hospodinova mluvila." Hlas říká:...
Izaiáš 40:6..."Volej!" A se ptám: "Co volat mám?" Každý člověk je jako tráva, všechen jeho půvab jako polní květ....
Izaiáš 40:7... kvítí uvadá, jak na něj zavane Hospodinův dechLidé jsou zajisté ta tráva. Usychá tráva, kvítí uvadá,...
Izaiáš 43:4... tak miluji, že za tebe vyměním všechny lidi, za tvůj život dám celé národy. Neboj se, jsem s...
Izaiáš 43:9...oči, všechny ty hluché, kteří mají uši. Všichni lidé se shromáždí, se společně sejdou národy. Kdo z...
Izaiáš 44:11...všechny jeho stoupence - vždyť i umělec je jen člověkem! Jen se všichni shromáždí, jen předstoupí,...
Izaiáš 44:13... Zhotoví z toho lidský tvar, skvělou podobiznu člověka, aby v domě seděla. Předtím však musel cedry...
Izaiáš 44:15...zasadil sosnu a rostla s deštěm. To dřevo je pro člověka palivem - kus z něho vezme a hřeje se, kusem zatopí...
Izaiáš 44:20... před tímhle špalkem mám teď pokleknout?" Takový člověk se krmí popelem, oklamané srdce svádí jej....
Izaiáš 45:12... jsem ten, kdo zemi udělal a stvořil na  člověka. jsem ten, kdo svýma rukama roztáhl nebesa a...
Izaiáš 46:6... to chcete srovnávat? Což se mi někdo podobáLidé sypou zlato z měšce a váží stříbro na váze - najímají...
Izaiáš 49:7... vykupitel Izraele, jeho Svatý, tomu, jímž lidé pohrdají a národy si ho oškliví, služebníku...
Izaiáš 49:26...krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tvůj spasitel, Bůh...
Izaiáš 51:12... sám. Co jsi zač, že se bojíš smrtelníkačlověka, jenž se trávě podobá? Zapomínáš na Hospodina,...
Izaiáš 52:14... (že nelidsky byl napohled zohaven - ani člověku nebyl podoben), tak mnohé národy zase ohromí: I...
Izaiáš 53:3...proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým...
Izaiáš 55:4...zaslíbil. Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy. Hle, zavoláš národy, které...
Izaiáš 55:7...blízko je. Ničema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí k Hospodinu - slituje se...
Izaiáš 56:2... je blízko, spravedlnost zjeví se! Blaze člověku, který tak jedná, lidskému synu, který na to dbá:...
Izaiáš 57:1... Spravedliví umírají a nikomu to nevadí; zbožní lidé navždy odcházejí a nikdo na to nemyslí, že spravedliví...
Izaiáš 58:5...To že je půst, který se líbí mně? Den, kdy  člověk hladovět? Kdy jak rákos hlavu naklánět a stlát si...
Izaiáš 61:5...stád budou cizinci, vaši oráči a vinaři budou lidé z ciziny. Vás ale nazvou: Hospodinovi kněží, budou vám...
Izaiáš 66:3...chvějí před slovem mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní...
Izaiáš 66:16...se bude soudit ohněm, svým mečem s každým člověkem; Hospodin mnohé pobije. Ti, kdo se posvěcují a...
Izaiáš 66:23... od soboty do soboty přicházet budou všichni lidé, aby se mi klaněli, praví Hospodin. Vyjdou a spatří...
Jeremiáš 4:25...se všechny pahorky. Viděl jsem a hle - nikde ani člověk a všichni ptáci zmizeli. Viděl jsem - a hle, sad se...
Jeremiáš 5:26...schovaní jako ptáčníci, nastražili past, aby lidi lovili. Jako je plno ptáků v kleci, tak jsou jejich...
Jeremiáš 7:20...na toto místo se vylije můj rozhořčený hněv - na lidi i dobytek, na stromy v sadech i na plody země. Vzplane...
Jeremiáš 10:23... vím, že nikdo nemá svou cestu v moci a že člověk po jdoucí své kroky neřídí. Trestej , Hospodine...
Jeremiáš 14:9...na noc zastaví? Proč se chováš jako zaskočený člověk, jako bojovník, co nedovede zachránit? Jsi přece,...
Jeremiáš 15:21...a vysvobozoval, praví Hospodin. Z rukou zlých lidí vysvobodím a ze spárů tyranů vykoupím." Dostal...
Jeremiáš 16:20...samé lži, marnost a holé nesmysly. Copak si člověk může vyrobit bohy? Žádní bozi to nebyli! "Hle,...
Jeremiáš 17:5...Tak praví Hospodin: "Zlořečený, kdo spoléhá na člověka, kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od...
Jeremiáš 17:26... z podhůří, z hor i z Negevu budou přicházet lidé se svými zápaly, obětmi, dary a vonnými kadidly, aby...
Jeremiáš 20:10...ho v sobě zadržet, neovládnu se! Od tolika lidí slyším nařčení: "Hrůza všude kolem, Magor-misaviv!...
Jeremiáš 21:6...hrozném zuření. Ty, kdo žijí v tomto městě, jak lidi, tak dobytek, raním těžkým morem, který je zabije....
Jeremiáš 22:8...ty tvé skvělé cedry a naházejí do ohně! budou lidé z mnoha národů procházet kolem tohoto města, budou se...
Jeremiáš 27:5...velikou mocí a vztaženou paží učinil zemi i s lidmi a zvěří na a ji svěřuji, komu se mi zlíbí. Nuže...
Jeremiáš 31:27...praví Hospodin, kdy dům Izraele i dům Judy oseji lidmi i zvířaty. Jako jsem nad nimi bděl, abych vyvracel a...
Jeremiáš 32:19...ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si...
Jeremiáš 32:20...Egyptě a konáš je dodnes v Izraeli i mezi všemi lidmi - tak sis získal jméno, které stále máš. Vyvedl jsi...
Jeremiáš 32:29...spálí je i s domy, na jejichž střechách  lidé uráželi, když pálili kadidlo Baalovi a obětovali...
Jeremiáš 32:43...do rukou Babyloňanů, zbyla z pustina bez lidí a dobytka,' nuže v této zemi se znovu budou kupovat...
Jeremiáš 33:5...na boj s Babyloňany: Ty domy se naplní mrtvolami lidí, které ve svém zuřivém hněvu nechám pobít. Kvůli všemu...
Jeremiáš 33:10...Říkáte, že z tohoto místa zbyla pustina bez lidí i dobytka. Nuže, v judských městech a v ulicích...
Jeremiáš 33:12...Hospodin zástupů: Na tomto zpustlém místě bez lidí a dobytka budou znovu ve všech jeho městech pastviny,...
Jeremiáš 36:29...král a zničí tuhle zem, takže z zmizí lidé i dobytek?'" A proto tak praví Hospodin o judském...
Jeremiáš 37:4... našemu Bohu." (Jeremiáš tehdy chodil volně mezi lidmi, ještě totiž nebyl uvězněn. Z Egypta mezitím vytáhlo...
Jeremiáš 41:2...Achikama, syna Šafanova, mečem. Tak zavraždili člověka, kterého jmenoval zemským správcem sám babylonský...
Jeremiáš 47:2...zemi i všechno na , města i s obyvateliLidé budou kvílet zděšením, všichni obyvatelé země spustí...
Jeremiáš 49:15..."Hle, činím nepatrným mezi národy, mezi lidmi budeš v opovržení. Klame hrůza, kterou vzbuzuješ,...
Jeremiáš 49:29...odvedeni pryč, ‚Hrůza všude kolem!' - tak na  lidé zakřičí. Rychle! Dejte se na útěk! Chacorští, skryjte...
Jeremiáš 50:3...jeho zemi v spoušť. Zůstanou bez obyvatelelidé i zvěř se dají na útěk. V těch dnech a v tom čase,...
Jeremiáš 51:62... že je vyhladíš, takže v něm nikdo nezbudelidé ani dobytek - a zůstane navždy zpustošené!' tu...
Jeremiáš 52:6...čtvrtého měsíce ve městě vládl takový hlad, že lidé neměli co jíst. Tehdy byla městská hradba prolomena a...
Jeremiáš 52:25...velel při odvodech mužstva, a šedesát prostých lidí, kteří se nacházeli ve městě. Velitel gardistů...
Pláč 1:1... Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to proslulé mezi národy! Bývalo...
Pláč 3:14...našel střely, prostřílel mi slabiny! Všichni lidé se mi smějí, zpívají si o mně celé dny. Nakrmil ...
Pláč 3:27...čekání na Hospodinovo spasení. Dobré je, když člověk nosí své jho od mládí. sedá o samotě, tiše pod...
Pláč 3:35...zemi pod nohama drceni, když se překrucuje právo lidí přímo před Nejvyšším, když se křivdí lidem v soudní...
Pláč 3:39...i dobro přímo z úst Nejvyššího? Proč by si tedy člověk stěžoval, když je za svůj hřích potrestán? Zpytujme...
Ezechiel 1:5...jakoby čtyři bytosti. Napohled se podobaly člověku, ale každá z nich měla čtyři tváře a čtyři křídla...
Ezechiel 1:26...trůnu a nahoře na tom trůnu - kdosi podobný člověku. Jakoby od jeho pasu vzhůru jsem viděl cosi jako...
Ezechiel 7:27... kníže zahalí se zděšením a ruce prostých lidí hrůza ochromí. Podle jejich cest s nimi naložím;...
Ezechiel 11:6...napadá. Povraždili jste v tomto městě tolik lidí, že ve všech ulicích leží mrtvoly! Proto tak praví...
Ezechiel 13:10...když říkali: ‚Jen klid' - jenže klid nebyl! Když lidé postaví chatrnou zídku, tihle ji nahazují omítkou....
Ezechiel 13:20...Hle, jsem proti těm vašim páskám, jimiž lapáte lidi jako ptáky do pasti. Strhám vám je z paží a propustím...
Ezechiel 14:8... Hospodin mu odpovím osobně. Proti takovému člověku se postavím tváří, udělám z něj výstražné znamení a...
Ezechiel 14:13...chleba, poslal bych na ni hlad a vyhladil z  lidi i dobytek, pak i kdyby v byli tito tři muži: Noe,...
Ezechiel 14:17...ho tou zemí procházet, takže bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 14:19...svůj hněv do krve, takže bych z vyhladil lidi i dobytek, pak - jakože jsem živ, praví Panovník...
Ezechiel 14:21... hlad, dravou zvěř a mor - abych z něj vyhladil lidi i dobytek! Přesto v něm ale zůstane hrstka přeživších,...
Ezechiel 17:17...navrší násep a vybuduje valy, aby vyhladil mnoho lidí. Pohrdl přece přísahou, porušil smlouvu! Ano, dal sice...
Ezechiel 18:8...a nevymáhá úroky, odvrací ruku od křivdylidi správně rozsoudí, řídí se mými pravidly a věrně...
Ezechiel 18:9...mými pravidly a věrně dodržuje zákony. Takový člověk je spravedlivý, takový jistě bude žít, praví...
Ezechiel 19:3...lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Když o něm uslyšeli mezi národy, ulovili ho...
Ezechiel 19:6...lev se z něho stal. Trhat kořist se naučil, i lidi požíral! Jejich pevnosti bořil a pustošil jejich města...
Ezechiel 21:4...všechny tváře od jihu na sever. Všichni lidé tehdy uvidí, že jsem ten neuhasitelný oheň zažehl ...
Ezechiel 21:10...proti všem od jihu na sever. Tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem tasil z pochvy meč a...
Ezechiel 21:11... synu člověčí. Vzdychej jim před očima jako člověk zdrcený trpkým zármutkem. se zeptají: ‚Nad čím...
Ezechiel 21:12...zastaví srdce, ochabnou všechny ruce, každý člověk ztratí dech a každé stehno bude zmáčené. Hle - to...
Ezechiel 21:36... plamenem svého zuření, vydám do rukou lidí ukrutných, zkušených v díle záhuby. Staneš se potravou...
Ezechiel 22:25...řvoucí lvi, co trhají kořist na kusy. Požírají lidi, sápou se po majetku a bohatství a rozmnožují v ...
Ezechiel 23:42...můj olej a kadidla. Bývala tam spousta lidí, hluk a zábava. K nejrůznější holotě přiváděli...
Ezechiel 24:19... Druhý den jsem udělal, co mi bylo přikázánoLidé mi říkali: "Co to děláš? Nepovíš nám, co to pro nás...
Ezechiel 25:13...Vztáhnu svou ruku na Edom, vyhladím z něj lidi i dobytek a obrátím jej v sutiny. Od Temanu k...
Ezechiel 28:2...Zaujímám božský trůn uprostřed moří.' Přitom jsi člověk, žádný bůh, i když si myslíš, jak jsi božský. Zřejmě...
Ezechiel 28:9...‚ jsem bůh' tváří v tvář svým katům? Budeš jen člověk, žádný bůh, padneš do rukou svých katů. Zahyneš...
Ezechiel 29:8...Hle, přivedu na tebe meč a vyhladím z tebe lidi i dobytek. z Egypta zbudou jen pusté trosky,...
Ezechiel 32:13...na březích velkých řek. je nerozčeří noha člověka, nezkalí je ani zvířecí kopyta. Tehdy ty jejich...
Ezechiel 36:3...vás zbytek národů mohl rozebrat, a protože vás lidé pomlouvají a očerňují vás, proto, izraelské hory,...
Ezechiel 36:11...a vystavěli, co leží v troskách. Rozmnožím vaše lidi i zvířata a budou se množit a rozmáhat. Osídlím vás...
Ezechiel 36:12... že jsem Hospodin. Znovu k vám přivedu lidi; Izrael, můj vlastní lid, vás obsadí a budete jejich...
Ezechiel 36:13...Hospodin. Protože o tobě říkají: ‚Ta země požírá lidi a připravuje vlastní národ o děti,' proto nebudeš...
Ezechiel 36:14...vlastní národ o děti,' proto nebudeš požírat lidi a nebudeš připravovat svůj národ o děti, praví...
Ezechiel 36:38...o svátcích - tak se ta rozbořená města zaplní lidmi jako ovcemi. Tehdy poznají, že jsem Hospodin." ...
Ezechiel 38:20...po zemi se přede mnou budou třást spolu se všemi lidmi všude na zemi. Sesují se hory, zbortí se srázy a...
Ezechiel 44:25...a budou světit soboty. Nepřijdou k mrtvému člověku, aby se neposkvrnili. Jedině kvůli otci nebo matce,...
Daniel 2:10...vyložit!" Mágové na to králi odpověděli: "Žádný člověk na zemi nedokáže královské Výsosti sdělit, co žádá....
Daniel 2:38... Dal ti do rukou celý obydlený svět, všechny lidi, zvěř i ptactvo, a učinil vládcem nad tím vším. Ty...
Daniel 3:4...vztyčil, zvolal hlasatel mocným hlasem: "Lidé všech národů a jazyků, přikazuje se vám toto: Jakmile...
Daniel 3:7...rozpálené ohnivé pece!" Jakmile tedy všichni ti lidé ze všech národů a jazyků uslyšeli roh, píšťalu, citeru...
Daniel 4:14...udílí, a že nad ním může postavit i nejnižšíholidí.' Toto je tedy sen, který jsem , král Nabukadnezar,...
Daniel 4:22...o mém královském pánu: Budeš odehnán pryč od lidí a budeš bydlet mezi zvířaty. Budeš jíst trávu jako býk...
Daniel 4:29...Ztratil jsi království! Budeš odehnán pryč od lidí, budeš bydlet mezi zvířaty a budeš jíst trávu jako býk...
Daniel 4:30...o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, mu...
Daniel 5:19... kterou ho obdařil, jej s bázní a chvěním ctili lidé všech národů a jazyků. Koho chtěl, zabil, a koho chtěl...
Daniel 5:21...a o svou slávu připraven. Byl odehnán pryč od lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl...
Daniel 6:8...třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy. Nuže,...
Daniel 6:13...třiceti dnech modlil k jakémukoli bohu nebo člověku kromě tebe, králi, bude hozen do lví jámy?" "To...
Daniel 6:27...nařizuji, aby všude, kam sahá královská moclidé s bázní a chvěním ctili Danielova Boha. Neboť on je...
Daniel 7:4...zvednuta ze země, takže stála na nohách jako člověk, a dostala lidské srdce. A hle, vtom se objevila...
Daniel 7:13...Hle, přichází s nebeskými oblaky synu člověka podobný. Před Odvěkého předstoupil, před jeho tvář...
Daniel 7:14...vláda, sláva i království, aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky. Jeho vláda je věčná - nikdy neskončí...
Daniel 10:16...k zemi, neschopen slova. Vtom se kdosi podobný člověku dotkl mých rtů. Otevřel jsem tedy ústa, abych...
Daniel 10:18...a nemohu se ani nadechnout." Ten kdosi podobný člověku se však znovu dotkl a posílil . "Neboj se,...
Daniel 11:32... Svou úlisností svede ty, kdo porušují smlouvulidé znající svého Boha se mu ale statečně vzepřou. Moudří...
Daniel 11:33...svého Boha se mu ale statečně vzepřou. Moudří lidé budou přinášet poučení mnohým, po jistou dobu však...
Daniel 12:10...čas. Mnozí budou čištěni, běleni a tříbeni. Zlí lidé budou i nadále zlí a nikdo z nich neporozumí. Moudří...
Ozeáš 6:8... ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí. Jako loupežníci...
Ozeáš 6:9...krvavých šlépějí. Jako loupežníci číhající na lidi, takto se tlupy kněží spolčují, aby na cestě do...
Ozeáš 11:9...znovu Efraima záhubě. Jsem přece Bůh, a ne člověk, jsem Svatý uprostřed tebe - nenavštívím děsem...
Ozeáš 13:2...vyrobil! Říkají, že se jim prý obětovat ... Lidé líbají telata! A proto budou jako ranní mlha, jak rosa...
Ozeáš 14:8...oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu zabydlí a vyraší jako obilí. Jak vinná réva...
Joel 3:1... Můj lid navěky nedojde potupy! Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou...
Amos 4:13...- tvůrce hor a stvořitel větru, jenž oznamuje člověku své myšlenky, ten, který tvoří svítání i tmu a...
Amos 6:9... co je v něm! Zbude-li v jediném domě jen deset lidí, zemřou i ti. Přijde-li příbuzný, aby vynesl a spálil...
Jonáš 3:7...toto: Výnosem krále a jeho velmožů se nařizujeLidé ani zvířata, skot ani brav neokusí žádnou potravu;...
Jonáš 3:8... neokusí žádnou potravu; nejedí ani nepijíLidé i zvířata se zahalí pytlovinou a volají ze vší síly...
Jonáš 4:11...Vždyť v něm žije více než sto dvacet tisíc lidí, kteří ani nerozeznají svou pravici od levice - a k...
Micheáš 3:2...dobro a milujete zlo; vy, kdo stahujete lidi z kůže a maso z kostí trháte; vy, kdo maso mého lidu...
Micheáš 5:6...trávu, jenž ve smrtelníka nedoufá a nezávisí na člověku. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany, uprostřed...
Micheáš 6:8...vlastního potomka za hřích duše své? Oznámil tičlověče, co je dobré a co od tebe žádá Hospodin: Abys...
Micheáš 7:2...zralý fík! Zbožní ze země vyhynuli, jediný člověk není poctivý. Všichni číhají, jak by vraždili, každý...
Micheáš 7:6...staví proti matce, snacha své tchyni vzdoruječlověk nepřátele ve vlastní rodině. ale Hospodina...
Nahum 3:3...hromady! Všude bezpočtu mrtvých, přes  lidé padají! To vše proto, že tolik smilnila ta smilnice...
Abakuk 1:14...požírá spravedlivějšího, než je sám? Učinil jsi lidi jak ryby v moři, jak drobnou havěť bez vůdce?...
Abakuk 2:5... i kdyby uchvátil všechny národy a všechny lidi si přivlastnil." Copak o něm ti všichni nesloží...
Abakuk 2:8... zas tebe vyplení - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli. Běda...
Abakuk 2:17...zvířat bude děsit - za to, že jsi vraždil lidi a znásilňoval zemi i město se všemi obyvateli. Na co...
Sofoniáš 1:3...země dočista všechno, praví Hospodin. Smetu lidi i dobytek, smetu nebeské ptáky i mořské ryby - všechna...
Sofoniáš 1:17...s hradbami a s vysokými baštami. "Tehdy sevřu lidi úzkostí, aby jak slepci tápali, protože proti...
Sofoniáš 3:4...ohryzané kosti. Jeho proroci jsou dobrodruzilidé prosáklí zradou. Jeho kněží znesvěcují svatyni, když...
Ageus 1:11...i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete." Zerubábel...
Zachariáš 2:8...tomu mladíkovi: ‚V Jeruzalémě bude žít tolik lidí a dobytka, že se stane městem bez hradeb. sám,...
Zachariáš 2:17...Jeruzalém. Zmlkněte před Hospodinem, všichni lidé - vždyť se probouzí, vychází ze svého svatého...
Zachariáš 6:15... synu Cefaniášovu. Dokonce i z daleka budou lidé přicházet a stavět Hospodinův chrám a tehdy poznáte,...
Zachariáš 8:10...položeny základy domu Hospodina zástupů. Anolidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli...
Zachariáš 9:1... v Damašku. (Vždyť k Hospodinu hledí všichni lidé i všechny kmeny Izraele!) Přijde i k Chamátu při jeho...
Zachariáš 11:6...obyvatele této země, praví Hospodin. Hle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi....
Malachiáš 2:9... Proto vás také vydám pohrdání a přede všemi lidmi vás ponížím, protože nedbáte na cesty a při...
Malachiáš 3:8... "Jak se máme vrátit?" ptáte se. Smí snad člověk okrádat Boha? Vždyť vy okrádáte! "Jak ...
Matouš 4:4...však odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ, ale každým slovem vycházejícím z Božích úst.'"...
Matouš 4:19... Řekl jim: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním...
Matouš 4:23...a uzdravoval každou nemoc a každý neduh mezi lidmi. Zpráva o něm se roznesla i po celé Sýrii, a tak k...
Matouš 5:13...osolí? Nebude k ničemu, jen se vyhodí venlidé ji pošlapou. Vy jste světlo světa. Město ležící na...
Matouš 5:16... kdo jsou v domě. Tak vaše světlo září před lidmi, aby viděli vaše dobré skutky a vzdali slávu vašemu...
Matouš 5:19...z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího....
Matouš 5:39...' vám však říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když někdo udeří do pravé tváře, nastav mu i...
Matouš 5:45... On přece dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé....
Matouš 6:2...synagogách a na ulicích, aby sklízeli chválu od lidí. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději, když...
Matouš 6:5...a na nárožích ulic, aby se ukazovali před lidmi. Amen, říkám vám, že mají svou odměnu. Raději,...
Matouš 7:9... kdo tluče, bude otevřeno. Kdo z vás je takový člověk, že podá svému synu kámen, když prosí o chléb?...
Matouš 8:9... a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu...
Matouš 8:16...ho obsluhovat. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a...
Matouš 8:18...nesl." Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, se přeplaví na druhý břeh....
Matouš 8:20..."Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiný z jeho učedníků mu...
Matouš 9:2...do svého města. Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl...
Matouš 9:3...odpuštěny." Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!" Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se...
Matouš 9:6...anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl...
Matouš 9:9...dal lidem takovou moc. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď...
Matouš 9:32...o něm po celé zemi. Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem. Když pak...
Matouš 10:11...do města nebo vesnice, najděte tam hodného člověka a zůstaňte u něj, dokud neodejdete. Když budete...
Matouš 10:17...hadi a nevinní jako holubice. Dejte si pozor na lidi, protože vás budou vydávat soudům a bičovat vás ve...
Matouš 10:23... že neprojdete izraelská města, než přijde Syn člověka. Není učedník nad mistra ani služebník nad svého...
Matouš 10:32...dražší než mnoho vrabců. Kdokoli vyzná před lidmi, toho i vyznám před svým Otcem v nebesích. Kdo by...
Matouš 10:33...před svým Otcem v nebesích. Kdo by ale před lidmi zapřel, toho i zapřu před svým Otcem v nebesích....
Matouš 10:35...pokoj, ale meč. Přišel jsem, abych rozdělil člověka proti jeho otci, dceru proti matce a snachu proti...
Matouš 10:36...otci, dceru proti matce a snachu proti tchyniČlověk bude mít nepřátele ve vlastní rodině. Kdo rád...
Matouš 11:8...větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Ti, kdo nosí nádherné šaty,...
Matouš 11:19...a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a...
Matouš 12:8... ne oběti,' neodsuzovali byste nevinné. Syn člověka je totiž pánem i nad sobotou." Odešel odtud a...
Matouš 12:10...odtud a přišel do jejich synagogy. Byl tu jeden člověk s ochrnutou rukou, a tak se Ježíše vyptávali: "Smí...
Matouš 12:11... On jim však řekl: "Je snad mezi vámi takový člověk, že kdyby měl jednu ovci a ta by mu v sobotu spadla...
Matouš 12:12...jámy, nevzal by ji a nevytáhl? O co cennější je člověk než ovce? A proto se v sobotu smí konat dobro."...
Matouš 12:22...národů." Potom k němu přivedli slepého a němého člověka posedlého démonem a on ho uzdravil, takže mluvil a...
Matouš 12:32...nebude. Kdokoli by řekl slovo proti Synu člověka, bude mu odpuštěno, ale kdokoli by mluvil proti...
Matouš 12:35... když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku! Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré, zlý člověk...
Matouš 12:36...vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den. Svými...
Matouš 12:40...tři dny a tři noci v břiše velryby, tak bude Syn člověka tři dny a tři noci v srdci země. Obyvatelé Ninive...
Matouš 12:43...víc než Šalomoun. Když nečistý duch vyjdečlověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek,...
Matouš 12:45...vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku. Tak tomu bude i s tímto...
Matouš 13:24...podobenství: "Nebeské království je, jako když člověk rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé...
Matouš 13:25...rozsívá na svém poli dobré semeno. Ale zatímco lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel mezi pšenici koukol...
Matouš 13:31...království je jako hořčičné zrnko, které člověk vzal a zasel na svém poli. To zrnko je sice nejmenší...
Matouš 13:37..." Odpověděl jim: "Rozsévač dobrého semene je Syn člověka, pole je tento svět, dobré semeno jsou synové...
Matouš 13:41...se v ohni, tak to bude na konci světa. Syn člověka pošle své anděly a ti vyberou z jeho království...
Matouš 13:44... uši, slyš! Nebeské království je, jako když člověk najde poklad ukrytý v poli. Znovu ho ukryje a pak...
Matouš 14:14... Když vystoupil z loďky a uviděl veliký zástup lidí, byl naplněn soucitem k nim a uzdravoval jejich...
Matouš 15:11...svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějteČlověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z...
Matouš 15:18...Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka. Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy,...
Matouš 15:20... křivá svědectví, urážky. Tyto věci špiní člověka. Ale jíst neumytýma rukama, to člověka nešpiní."...
Matouš 15:30...se tam. Tehdy k němu přišlo veliké množství lidí. Měli s sebou chromé, slepé, němé, zmrzačené a mnohé...
Matouš 15:31...Pokládali mu je k nohám a on je uzdravoval. Když lidé viděli, jak němí mluví, zmrzačení jsou zdraví, chromí...
Matouš 15:32...Ježíš svolal své učedníky a řekl: "Je mi těch lidí líto. Jsou se mnou tři dny a nemají co jíst. Nechci...
Matouš 16:13... zeptal se svých učedníků: "Za koho mají lidé Syna člověka?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele,...
Matouš 16:26...svůj život pro , ten jej nalezne. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co...
Matouš 16:27...Co člověk na oplátku za svůj život? Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy...
Matouš 16:28...stojí, jistě nezakusí smrt, dokud nespatří Syna člověka přicházet v jeho království." Po šesti dnech Ježíš...
Matouš 17:9..."Nikomu o tom vidění neříkejte, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých." Učedníci se ho zeptali: "Proč...
Matouš 17:12...s ním, co chtěli. Totéž od nich vytrpí i Syn člověka." Tehdy učedníci pochopili, že jim to řekl o Janu...
Matouš 17:14...A když přišli k zástupu, přistoupil k němu jeden člověk, padl před ním na kolena a řekl: "Pane, smiluj se...
Matouš 17:22...se zdržovali v Galileji, Ježíš jim řekl: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou. Zabijí ho, ale...
Matouš 18:7...Pohoršení sice musejí přicházet, ale běda člověku, skrze kterého pohoršení přichází. Svádí-li tedy...
Matouš 18:12...mého nebeského Otce. Co myslíte, kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá...
Matouš 19:3...za ním přišli farizeové a pokoušeli ho: "Smí člověk z jakéhokoli důvodu zapudit manželku?" "Copak jste...
Matouš 19:6... nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojilčlověče nerozděluj." Namítli mu: "Proč tedy Mojžíš přikázal...
Matouš 19:26...ptali se. Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno." "Podívej...
Matouš 19:28... že při znovuzrození světa, se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na...
Matouš 20:18...jim: "Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma a ti ho...
Matouš 20:28...být první, je vaším otrokem. Právě tak Syn člověka nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil a aby...
Matouš 21:25...dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe, nebolidí?" Začali se tedy mezi sebou dohadovat: "Když řekneme,...
Matouš 21:26...‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, želidí, musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za...
Matouš 21:28...dělám," odpověděl jim Ježíš. "Co myslíte? Jeden člověk měl dva syny. Šel za prvním a řekl: ‚Synu, jdi dnes...
Matouš 21:46...chtěli ho zatknout. Báli se ale zástupů, protože lidé ho měli za proroka. Ježíš pak pokračoval dalším...
Matouš 22:11...vešel král, aby se podíval na hosty, uviděl tam člověka, který nebyl oblečen do svatebního roucha. Řekl mu:...
Matouš 22:30...neznáte Písma ani Boží moc. Po vzkříšení se lidé nežení ani nevdávají, ale jsou jako andělé v nebi. Ale...
Matouš 23:5...prstem. Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si...
Matouš 23:7...shromážděních, zdravení na tržištích, a když je lidé oslovují: ‚Rabbi!' Vy si ale nenechte říkatrabbi',...
Matouš 23:13...Pokrytci, zavíráte nebeské království před lidmi! Sami tam nevcházíte a těm, kdo chtějí vejít,...
Matouš 23:15...Pokrytci, obcházíte moře i souš, abyste jednoho člověka obrátili na víru, a když ho získáte, uděláte z něj...
Matouš 24:27...‚Hle, je na tajném místě,' nevěřte. Příchod Syna člověka nastane jako blesk - rozzáří oblohu od východu ...
Matouš 24:30...zachvějí.' Tehdy se na nebi objeví znamení Syna člověka a tehdy budou všechna pokolení země kvílet a spatří...
Matouš 24:37...za dnů Noemových, tak bude i při příchodu Syna člověka. Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili,...
Matouš 24:39...všechny smetla, tak to bude i při příchodu Syna člověka. Tehdy budou dva na poli; jeden bude vzat a druhý...
Matouš 24:44...domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v nečekanou chvíli. Kdo je tedy věrný a...
Matouš 25:14...neznáte den ani hodinu." "Je to, jako když si člověk při odchodu na cestu svolal své služebníky a svěřil...
Matouš 25:24...hřivnu, a řekl: ‚Pane, věděl jsem, že jsi přísný člověk, že sklízíš, kde jsi nezasel, a sbíráš, kde jsi...
Matouš 25:31... Tam bude pláč a skřípění zubů.'" " přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na...
Matouš 26:2... že za dva dny jsou Velikonoce. Tehdy bude Syn člověka zrazen a ukřižován." Na dvoře velekněze jménem...
Matouš 26:5...se jen, že to nebude o svátcích, aby mezi lidmi nevypuklo povstání. Když pak byl Ježíš v Betanii a...
Matouš 26:18...večeři?" Odpověděl jim: "Jděte k jistému člověku ve městě a řekněte: ‚Mistr vzkazuje: Můj čas...
Matouš 26:24...se mnou smočil ruku v míse," odpověděl jim. "Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu,...
Matouš 26:45...odpočíváte? Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj...
Matouš 26:64...Ježíš. "Říkám vám ale, že napříště uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet na nebeských...
Matouš 26:72...z Nazaretu." Petr ho však znovu zapřel. "Toho člověka neznám!" dušoval se. Po malé chvíli ho obklopili...
Matouš 26:74...Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Toho člověka neznám!" A vtom zakokrhal kohout. Petr si vzpomněl...
Matouš 27:32...k ukřižování. Když vyšli, potkali jednoho člověka z Kyrény jménem Šimona a přinutili ho nést mu kříž....
Matouš 27:47...uslyšeli někteří z kolemstojících, říkali: "Ten člověk volá Eliáše!" Jeden z nich rychle odběhl, vzal houbu...
Matouš 27:57...matka Zebedeových synů. V podvečer přišel bohatý člověk z Arimatie jménem Josef, který se také stal...
Marek 1:17...jim řekl: "Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli za ním...
Marek 1:23...jako znalci Písma. V jejich synagoze byl právě člověk posedlý nečistým duchem. Vykřikl: "Ach, co je ti do...
Marek 1:34...se seběhlo ke dveřím a on uzdravil množství lidí trápených různými neduhy a vyhnal množství démonů....
Marek 1:45... ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad. Po několika dnech opět...
Marek 2:2... že je doma, shromáždilo se takové množství lidí, že se nevešli ani ke dveřím. Zatímco k nim...
Marek 2:10...si lehátko a choď?' Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl...
Marek 2:27...mužům?" Potom dodal: "Sobota byla učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad...
Marek 2:28...učiněna pro člověka, ne člověk pro sobotu. Syn člověka je pánem i nad sobotou." Když znovu přišel do...
Marek 3:1...sobotou." Když znovu přišel do synagogy, byl tu člověk s ochrnutou rukou. Sledovali ho, zda jej uzdraví v...
Marek 3:7...učedníky k jezeru a za ním šla velká spousta lidí z Galileje, z Judska, z Jeruzaléma i z Idumeje,...
Marek 3:21...příbuzní, vypravili se, aby si ho vzali, protože lidé říkali, že se pominul. Znalci Písma, kteří přišli z...
Marek 3:32...mu, že ho volají. Kolem něj seděl zástup lidí; řekli mu: "Pohleď, tvá matka a tví bratři jsou venku...
Marek 4:26..." Potom řekl: "Boží království působí, jako když člověk hodí zrno na zem. Spí a vstává ve dne i v noci a to...
Marek 5:2...vystoupil z lodi, ihned proti němu z hrobů vyšel člověk posedlý nečistým duchem. Bydlel v hrobech a nikdo ho...
Marek 5:8...!" (Ježíš mu totiž řekl: "Vyjdi z toho člověka, nečistý duchu!") "Jak se jmenuješ?" ptal se ho...
Marek 5:14...utekli a rozhlásili to ve městě i na venkověLidé se šli podívat, co se to stalo. Když přišli k Ježíšovi...
Marek 6:12...na svědectví proti nim." A tak šli a vyzývali lidi k pokání. Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných...
Marek 6:20...bál, neboť věděl, že je to spravedlivý a svatý člověk, a tak ho chránil. Když ho slyšel, býval velmi...
Marek 6:34...je. Když Ježíš vystoupil, uviděl veliký zástup lidí. Byl naplněn soucitem k nim, protože byli jako ovce...
Marek 6:54... kde zakotvili. Jakmile vystoupili z lodilidé ho hned poznali. Zběhali celý ten kraj a začali na...
Marek 6:56...je. přišel do vesnic, do měst nebo na venkovlidé pokládali nemocné na ulice a prosili ho, aby se mohli...
Marek 7:11...matce, musí zemřít.' Vy ale říkáte, že kdyby člověk řekl otci nebo matce: ‚To, čím bych ti měl vypomoci,...
Marek 7:15..."Slyšte všichni a rozumějte. [16] Nic, co do člověka vchází zvenku, ho nemůže pošpinit. Člověka špiní to...
Marek 7:18...tak nechápaví? Nerozumíte, že cokoli vchází do člověka zvenku, ho nemůže pošpinit? Nejde to přece do jeho...
Marek 7:20...Tak očistil všechny pokrmy. Potom řekl: "Cočlověka vychází, to člověka špiní. Z nitra lidského srdce...
Marek 7:23... Všechny tyto zlé věci vycházejí z nitra a špiní člověka." Potom vstal a odešel odtud do okolí Týru. Vešel...
Marek 7:32...jezeru. Tam k němu přivedli hluchoněmého člověka a prosili ho, aby na něj vložil ruku. On si ho vzal...
Marek 7:37...více jim to zakazoval, tím více to rozhlašovaliLidé byli naprosto ohromeni. Říkali: "Všechno udělal dobře!...
Marek 8:1... V těch dnech se znovu sešlo veliké množství lidí. Když jim pak došlo jídlo, Ježíš svolal své učedníky a...
Marek 8:4...přišli zdaleka." "Jak by tu někdo mohl ty lidi nakrmit? namítli učedníci. "Vždyť je tu pustina!"...
Marek 8:9... které zbyly. Bylo tam tehdy okolo čtyř tisíc lidí. Když je Ježíš propustil, ihned nastoupil s učedníky...
Marek 8:24...ho: "Vidíš něco?" On vzhlédl a řekl: "Rozeznávám lidi - vidím něco jako chodící stromy." Znovu mu vložil...
Marek 8:27... Cestou se svých učedníků ptal: "Za koho mají lidé?" Odpověděli: "Někteří za Jana Křtitele, jiní za...
Marek 8:31...něm nikomu neříkali. Tehdy je začal učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními...
Marek 8:36...a pro evangelium, ten jej zachrání. Co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co...
Marek 8:37...získal celý svět, ale sám sobě uškodil? Co  člověk na oplátku za svůj život? Kdo by se v tomto...
Marek 8:38... a za slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." ...
Marek 9:9... aby nikomu neříkali, co viděli, dokud Syn člověka nevstane z mrtvých. Nechali si to tedy pro sebe....
Marek 9:12...Eliáš a všechno napraví'. Co je ale psáno o Synu člověka? Že musí mnoho vytrpět a být pohrdán. Říkám vám, že...
Marek 9:14...přišel k učedníkům, uviděl kolem nich spoustu lidí a znalce Písma, jak se s nimi dohadují. Jakmile ho...
Marek 9:31...věděl. Učil totiž své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán do lidských rukou, zabijí ho a třetího...
Marek 10:7...je ale Bůhučinil jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a...
Marek 10:9... nejsou dva, ale jedno tělo. Co Bůh spojil,  člověk nerozděluje." Doma se ho na to učedníci znovu...
Marek 10:27...být spasen?" Ježíš se na podíval a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. U Boha je možné všechno...
Marek 10:33..."Hle, blížíme se k Jeruzalému. Tam bude Syn člověka vydán vrchním kněžím a znalcům Písma. Odsoudí ho k...
Marek 10:45...chtěl být první, je otrokem všech. Ani Syn člověka přece nepřišel, aby se mu sloužilo, ale aby sloužil...
Marek 11:30...právem to dělám. Byl Janův křest z nebe, nebolidí? Odpovězte mi." Začali se mezi sebou dohadovat: "Když...
Marek 11:32...proč jste mu nevěřili?' Když ale řekneme, želidí..." Báli se totiž zástupů, protože všichni měli Jana...
Marek 12:1... Tehdy jim začal vyprávět podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, obehnal ji plotem, vykopal v lis...
Marek 12:25...se proto, že neznáte Písma ani Boží moc?  lidé vstanou z mrtvých, nebudou se ženit ani vdávat, ale...
Marek 12:41...posadil naproti pokladnici a díval se, jak do  lidé házejí peníze. A mnoho bohatých tam házelo hodně. Když...
Marek 13:26...nebeské mocnosti se zachvějí.' Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblacích s velikou mocí a slávou....
Marek 13:34...totiž, kdy ten čas přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestu: opustil svůj dům a svěřil správu...
Marek 14:2...ho. Říkali si totiž: "O svátcích ne, aby mezi lidmi nevypuklo povstání." Když pak byl Ježíš v Betanii a...
Marek 14:21... "ten, který se mnou namáčí ruku do mísy. Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno, ale běda tomu,...
Marek 14:41...Dost ! Pohleďte, přišla chvíle, kdy je Syn člověka vydáván do rukou hříšníků. Vstávejte, pojďme! Můj...
Marek 14:57... ale jejich svědectví se neshodovala. Nějací lidé pak vstali a křivě proti němu svědčili: "Slyšeli jsme...
Marek 14:62..."Jsem," řekl Ježíš. "A vy uvidíte Syna člověka sedět po pravici Moci a přicházet s nebeskými...
Marek 14:71...Galilejec!" Tehdy se začal zaklínat a přísahat: "Člověka, o kterém mluvíte, neznám!" A vtom podruhé...
Marek 15:39...proti němu, uviděl, jak dodýchal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Boží Syn!" Byly tam také ženy, které...
Lukáš 1:10...kadidla se venku sešlo veliké množství lidí k modlitbě. Vtom se Zachariášovi ukázal Hospodinův...
Lukáš 1:21...a nepromluvíš do dne, kdy se ty věci stanou." Lidé zatím čekali na Zachariáše a divili se, že se tak...
Lukáš 1:65...Bohu. Na všechny jejich sousedy přišla bázeňlidé si o tom všem povídali po celých judských horách....
Lukáš 2:10...se! Hle, zvěstuji vám velikou radost pro všechny lidi. Dnes se vám ve městě Davidově narodil Spasitel - váš...
Lukáš 2:25...nebo dvě holoubata." A hle, v Jeruzalémě byl člověk jménem Simeon. Ten člověk byl spravedlivý a zbožný,...
Lukáš 2:31...tvé spasení, jež jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele...
Lukáš 3:7...veškeré lidstvo uvidí Boží spasení." Zástupům lidí, kteří se k němu hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal:...
Lukáš 4:4...mu odpověděl: "Je psáno: ‚Nejen chlebem bude člověk živ.'" Potom ho ďábel odvedl vzhůru a v jediném...
Lukáš 4:32...města Kafarnaum. Když tam v sobotu učillidé žasli nad jeho učením, protože jeho slovo mělo moc. V...
Lukáš 4:33...jeho slovo mělo moc. V jejich synagoze byl člověk posedlý nečistým duchem a ten hlasitě vykřikl: "Ach,...
Lukáš 5:1... když stál na břehu Genezaretského jezeralidé se na něj tlačili, aby slyšeli Boží slovo, uviděl...
Lukáš 5:8... "Odejdi ode , Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spolu s ostatními byl totiž přemožen úžasem nad...
Lukáš 5:10...řekl: "Neboj se. Od nynějška budeš lovit lidi." Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno...
Lukáš 5:15...Mojžíš." Zpráva o něm se ale šířila stále vícelidé se scházeli v ohromných zástupech, aby ho slyšeli a...
Lukáš 5:18... A hle, nějací muži nesli na lehátku ochrnutého člověka. Snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj,...
Lukáš 5:20...Ježíše. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl: "Člověče, tvé hříchy jsou ti odpuštěny." Znalci Písma a...
Lukáš 5:24...anebo: ‚Vstaň a choď'? Ale abyste věděli, že Syn člověka na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl...
Lukáš 6:5... a jedl a dal i svým mužům?" Potom dodal: "Syn člověka je pánem i nad sobotou." V jinou sobotu pak vešel...
Lukáš 6:6...pak vešel do synagogy a učil. Byl tu jeden člověk s ochrnutou pravou rukou. Znalci Písma a farizeové...
Lukáš 6:10...Potom se po nich všech rozhlédl a řekl tomu člověku: "Natáhni ruku." A když to udělal, jeho ruka byla...
Lukáš 6:17...čekalo množství jeho učedníků a veliká spousta lidí z celého Judska, z Jeruzaléma i z přímořského Týru a...
Lukáš 6:22... neboť se budete smát. Blaze vám, když vás budou lidé nenávidět a když vás vyobcují a potupí a vaše jméno...
Lukáš 6:26...a naříkat. Běda vám, když o vás budou všichni lidé mluvit dobře. Stejně se totiž chovali jejich otcové k...
Lukáš 6:45...fíky a z bodláčí se nesklízejí hrozny. Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce to dobré, zlý...
Lukáš 6:48...mně přichází, slyší slovo a plní je: Je jako člověk, který při stavbě svého domu vykopal základy hluboko...
Lukáš 6:49...ten, kdo slovo slyšel a nenaplnil, je jako člověk, který postavil dům rovnou na zemi, bez základů....
Lukáš 7:8... a můj služebník bude uzdraven. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu...
Lukáš 7:11...množstvím svých učedníků a spoustou dalších lidí. Když se přiblížil k městské bráně, vynášeli právě...
Lukáš 7:12...matky a ta byla vdova. Doprovázela ji spousta lidí z města. Jakmile Pán uviděl tu vdovu, byl k pohnut...
Lukáš 7:21...Ježíš (který právě v tu hodinu uzdravil mnoho lidí od neduhů, trápení a zlých duchů a mnoha slepým...
Lukáš 7:25...větrem se klátící? Na co jste se šli podívat? Na člověka v nádherných šatech? Pohleďte, ti, kdo nosí...
Lukáš 7:31...odmítli Boží vůli pro sebe. "Ke komu přirovnám lidi tohoto pokolení? Komu se podobají? Jsou jako děti,...
Lukáš 7:34...nepil víno a vy říkáte: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije a vy říkáte: ‚Podívejte, žrout a pijan...
Lukáš 8:4... Když se začal scházet veliký zástup (neboť lidé z jednotlivých měst proudili za ním), promluvil v...
Lukáš 8:29...totiž tomu nečistému duchu přikázal, aby z toho člověka vyšel. (Předtím ho ten démon často popadal, takže...
Lukáš 8:33...do nich. Jakmile jim to dovolil, vyšli z toho člověka a vešli do prasat. Stádo se pak vrhlo ze srázu do...
Lukáš 8:35...a cestou to vyprávěli ve městě i na venkověLidé se šli podívat, co se stalo. Když přišli k Ježíši a...
Lukáš 8:40...něj Ježíš udělal. Při návratu Ježíše vítal dav lidí; všichni na něj čekali. Vtom přišel muž jménem...
Lukáš 9:22... aby to nikomu neříkali. Pověděl jim: "Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen staršími, vrchními...
Lukáš 9:25...svůj život pro , ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe...
Lukáš 9:26...za a za slova, za toho se bude stydět Syn člověka, přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých...
Lukáš 9:37...z hory, vyšla mu naproti velká spousta lidí. Vtom jeden muž z davu vykřikl: "Mistře, prosím ,...
Lukáš 9:44...učedníkům: "Dobře si pamatujte tato slova: Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok...
Lukáš 9:58..."Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil." Jiného vyzval: "Pojď za...
Lukáš 10:30...kdo je můj bližní?" Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči...
Lukáš 11:24...se mnou, rozptyluje. Když nečistý duch vyjdečlověka, bloudí po vyprahlých místech a hledá odpočinek....
Lukáš 11:26...vejdou dovnitř, zabydlí se tam a nakonec tomu člověku bude hůře než na začátku." Během jeho řeči jedna...
Lukáš 11:30...Jonáš stal znamením pro Ninivské, tak bude Syn člověka znamením pro toto pokolení. Královna Jihu povstane...
Lukáš 11:31...toto pokolení. Královna Jihu povstane na soudulidmi tohoto pokolení a odsoudí je, neboť přijela z kraje...
Lukáš 11:44... Běda vám, neboť jste jako nezřetelné hrobylidé po nich chodí, ani to nevědí." "Mistře," ozval se...
Lukáš 11:46...znalcům Zákona!" odpověděl Ježíš. "Zatěžujete lidi neúnosnými břemeny, ale sami na ta břemena ani prstem...
Lukáš 12:1... Mezitím se shromáždil mnohatisícový dav, takže lidé po sobě šlapali. Ježíš promluvil především ke svým...
Lukáš 12:8...mnoho vrabců. Říkám vám: Kdokoli vyzná před lidmi, toho i Syn člověka vyzná před Božími anděly. Kdo ...
Lukáš 12:9...vyzná před Božími anděly. Kdo ale před lidmi zapře, ten bude zapřen před Božími anděly. Každému,...
Lukáš 12:10...anděly. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno, ale tomu, kdo by se rouhal Duchu...
Lukáš 12:14...bratrovi, se se mnou rozdělí o dědictví!" "Člověče," odpověděl mu Ježíš, "kdo ustanovil vaším...
Lukáš 12:16...jim vyprávěl podobenství: "Pole jednoho bohatého člověka přineslo hojnou úrodu. Přemýšlel: ‚Co si počnu?...
Lukáš 12:36...přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu...
Lukáš 12:40...do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, o které netušíte." "Pane," zeptal...
Lukáš 13:6..." Potom jim vyprávěl toto podobenství: "Jeden člověk vysadil na své vinici fíkovník. Přišel a hledal na...
Lukáš 13:19...ho přirovnám? Je podobné zrnku hořčice, které člověk vzal, hodil je do své zahrady a vyrostl z něj strom,...
Lukáš 14:2...ho sledovali. A hle, přímo před ním seděl člověk postižený vodnatelností. Ježíš se přítomných znalců...
Lukáš 14:16...v Božím království." Ježíš odpověděl: "Jeden člověk vystrojil velikou večeři a pozval mnoho hostů. V čas...
Lukáš 14:23...poručil: ‚Vyjdi na cesty a mezi ploty a přinuť lidi přijít, je můj dům plný. Říkám vám, že nikdo z...
Lukáš 14:25...neokusí mou večeři!'" Šly s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim: "Kdo chce přijít ke mně,...
Lukáš 14:30... všichni okolo by se mu posmívali: ‚Tenhle člověk začal stavět a nemohl to dokončit!' Anebo když...
Lukáš 15:11... který činí pokání." Ježíš pokračoval: "Jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci: ‚Otče, dej mi...
Lukáš 16:1...'" Ježíš řekl učedníkům: "Byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával správce. Ten byl před ním obviněn...
Lukáš 16:4... žebrat se stydím... vím, co udělám, aby  lidé přijali do svých domů, budu propuštěn!' Jednoho po...
Lukáš 16:15...vysmívali. Ježíš jim ale řekl: "Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale Bůh zná vaše srdce. Co je u...
Lukáš 16:19...si bere zapuzenou, cizoloží." "Byl jeden bohatý člověk, oblékal se do purpuru a kmentu a každého dne skvěle...
Lukáš 17:22...dny, kdy zatoužíte uvidět jeden ze dnů Syna člověka, ale neuvidíte. Když vám tehdy řeknou: ‚Je tu,'...
Lukáš 17:24...konce oblohy po druhý, tak se objeví Syn člověka ve svůj den. Nejdříve ale musí mnoho vytrpět a být...
Lukáš 17:26...bylo za dnů Noemových, tak bude i za dnů Syna člověka: Jedli a pili, ženili se a vdávaly se do dne,...
Lukáš 17:30... Právě tak to bude v den, kdy se objeví Syn člověka. Kdo bude v ten den na střeše a jeho věci v domě,...
Lukáš 18:2...městě byl jeden soudce, který se Boha nebálčlověka si nevážil. V tom městě byla také jedna vdova....
Lukáš 18:4...nechtělo, ale potom si řekl: ‚Boha se nebojímčlověka si nevážím, ale ta vdova mi nedává pokoj. Zjednám...
Lukáš 18:8...jim zjedná právo, a to rychle. ale přijde Syn člověka, najde na zemi víru?" Také některým z těch, kdo...
Lukáš 18:10...a ostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli do chrámu modlit; jeden byl farizeus a druhý...
Lukáš 18:11...modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci, třeba jako...
Lukáš 18:27...spasen?" ptali se ti, kdo to slyšeli. "Co jelidí nemožné, je možné u Boha," odpověděl jim. "Pohleď,"...
Lukáš 18:31...Jeruzalému. Tam se naplní všechno, co je o Synu člověka psáno skrze proroky. Bude vydán pohanům, bude...
Lukáš 19:10...na to Ježíš. "I on je přece syn Abrahamův! Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené."...
Lukáš 19:12...zjevit Boží království. Řekl jim: "Jeden urozený člověk odešel do daleké země, aby se odtamtud vrátil jako...
Lukáš 19:21...v šátku, neboť jsem se bál. Jsi přísný člověk; vybíráš, co sis neuložil, a sklízíš, co jsi nezasel...
Lukáš 19:22...slov, zlý služebníku. Věděl jsi, že jsem přísný člověk, že vybírám, co jsem neuložil, a sklízím, co jsem...
Lukáš 20:4... Povězte mi, byl Janův křest z nebe, nebolidí?" Začali se spolu dohadovat: "Když řekneme, že z nebe,...
Lukáš 20:6...‚Tak proč jste mu nevěřili?' Když řekneme, želidí, všechen lid nás ukamenuje, protože jsou přesvědčeni,...
Lukáš 20:9...k lidem a vyprávěl jim toto podobenství: "Jeden člověk vysadil vinici, pronajal ji vinařům a na dlouho...
Lukáš 20:45...Pánem, jak to může být jeho syn?" Přede všemi lidmi pak řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor na znalce...
Lukáš 21:26... bezradnými před zuřícím mořským příbojemLidé budou zmírat strachy v předtuše toho, co přijít na...
Lukáš 21:27...mocnosti se budou otřásat. Tehdy spatří Syna člověka, jak přichází v oblaku s mocí a velikou slávou. ...
Lukáš 21:36...všemu, co přijde, a mohli stanout před Synem člověka." Takto ve dne učíval v chrámě, ale večer odcházel...
Lukáš 22:10... Odpověděl: "Jen co vejdete do města, potká vás člověk nesoucí džbán vody. vejde do domu, jděte za ním....
Lukáš 22:22...ale - ruka mého zrádce je na stole vedle . Syn člověka sice odchází, jak je určeno, ale běda tomu, kdo jej...
Lukáš 22:47...pokušení." Ještě to ani nedořekl a byl tu houf lidí v čele s Jidášem, jedním z Dvanácti. Přistoupil k...
Lukáš 22:48...políbil, ale ten mu řekl: "Jidáši, zrazuješ Syna člověka polibkem?" Jeho druhové pochopili, k čemu se...
Lukáš 22:58...a řekl: "Ty jsi také jeden z nich." "Nejsemčlověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal...
Lukáš 22:60...Galilejec!" Petr ale řekl: "Nevím, o čem mluvíščlověče!" A vtom, ještě než to dořekl, zakokrhal kohout....
Lukáš 22:69... stejně mi neodpovíte. Od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici Boží moci." "Takže jsi Boží Syn?"...
Lukáš 23:4...řekl vrchním kněžím a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po...
Lukáš 23:6...Jakmile to Pilát uslyšel, zeptal se: "Takže ten člověk je Galilejec?" A když se dozvěděl, že je z Herodova...
Lukáš 23:14...muže i lid a řekl jim: "Přivedli jste mi tohoto člověka jako rozvraceče lidu. Hle, vyslechl jsem ho před...
Lukáš 23:29...a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy lidé řeknou: ‚Blaze neplodným, jejichž lůna nerodila a...
Lukáš 23:47... co se stalo, vzdal slávu Bohu a řekl: "Ten člověk byl jistě spravedlivý!" Všichni v zástupu, který se...
Lukáš 24:7...si, jak vám ještě v Galileji říkal: ‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být...
Jan 1:4... co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila...
Jan 1:6...ve tmě a tma je nepohltila. Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Přišel kvůli svědectví, svědčit o tom...
Jan 1:9... Tento byl to pravé Světlo osvěcující každého člověka přicházejícího na svět: Byl na světě a svět povstal...
Jan 1:51...a Boží anděly, jak vystupují a sestupují na Syna člověka." Třetího dne se v Káně Galilejské konala svatba....
Jan 2:10...ten vrchní správce ženicha a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve nejlepší víno, a když jsou hosté...
Jan 2:25...všechny znal. Nepotřeboval, aby někdo vydávalčlověku svědectví, neboť sám věděl, co je v člověku. Mezi...
Jan 3:1...sám věděl, co je v člověku. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Přišel za...
Jan 3:4... nemůže spatřit Boží království." "Jak se může člověk narodit, když je starý?" řekl na to Nikodém. "Může...
Jan 3:13...do nebe, jedině ten, který sestoupil z nebe, Syn člověka. Jako Mojžíš vyzdvihl hada na poušti, tak musí být...
Jan 3:14...hada na poušti, tak musí být vyzdvižen Syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život...
Jan 3:19...toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky...
Jan 3:23...poblíž Salimu, protože tam bylo hodně vody. A lidé přicházeli a nechávali se křtít. (Jan totiž ještě...
Jan 3:27...a všichni přicházejí k němu!" Jan odpověděl: "Člověk nemůže přijmout nic, není-li mu to dáno z nebe. Vy...
Jan 4:29...do města a řekla lidem: "Pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všechno, co jsem udělala. Není to...
Jan 4:50... Ježíš mu řekl: "Jdi, tvůj syn žije." Ten člověk uvěřil slovu, které mu Ježíš řekl, a šel. Na cestě...
Jan 5:5... chromých a ochrnutých. Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam...
Jan 5:9... vezmi si lehátko a choď!" řekl mu Ježíš. A ten člověk byl ihned uzdraven, vzal své lehátko a začal chodit....
Jan 5:15... nehřeš, se ti nepřihodí něco horšího." Ten člověk pak odešel a oznámil židovským představeným, že ho...
Jan 5:27...dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka. Nedivte se tomu; přichází totiž chvíle, kdy...
Jan 5:34...pravdě. ovšem nepřijímám svědectví od člověka, ale toto říkám pro vaši záchranu. On byl hořící a...
Jan 5:41...přijít, abyste měli život. Nepřijímám chválu od lidí, ale poznal jsem, že v sobě nemáte Boží lásku...
Jan 6:5...se Filipa: "Kde nakoupíme chleby, aby se ti lidé najedli?" (To ovšem řekl, aby ho vyzkoušel, neboť sám...
Jan 6:9...chlebů a dvě rybky. Ale co je to pro tolik lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na...
Jan 6:10...tolik lidí?" Ježíš však řekl: "Zařiďte, se lidé posadí." Na tom místě bylo hodně trávy, a tak se...
Jan 6:14...chlebů, které zbyly po těch, kdo jedli. Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten...
Jan 6:27...který zůstává k věčnému životu, který vám Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť." "Co máme...
Jan 6:53... amen, říkám vám: Nebudete-li jíst tělo Syna člověka a pít jeho krev, nemáte v sobě život. Kdo ...
Jan 6:62..."Tohle vás uráží? A co kdybyste viděli Syna člověka vystupovat tam, kde byl dříve? Duch je ten, kdo...
Jan 7:12..."Je dobrý!" a jiní zas: "Není! Jen obluzuje lidi!" Kvůli strachu z představených však o něm nikdo...
Jan 7:22...od Mojžíše, ale od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a...
Jan 7:23...od otců) a v sobotu obřezáváte člověka. Může-li člověk v sobotu přijímat obřízku a neporušovat tím Mojžíšův...
Jan 8:17... Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé. Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec,...
Jan 8:28...Otci. Proto jim Ježíš řekl: " vyzdvihnete Syna člověka, tehdy poznáte, kdo jsem. Nic nedělám sám od sebe,...
Jan 8:40...Abrahamovy skutky. Vy ale chcete zabítčlověka, který vám pověděl pravdu, kterou slyšel od Boha....
Jan 9:1...a opustil chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali:...
Jan 9:11...se ti otevřely oči?" ptali se ho. Odpověděl: "Člověk jménem Ježíš udělal bláto, pomazal mi oči a řekl mi:...
Jan 9:12...jsem odešel a umyl se, prohlédl jsem." "Kde ten člověk je?" ptali se. "Nevím," odpověděl. A tak toho...
Jan 9:16... umyl jsem se a vidím," odpověděl jim. "Ten člověk není od Boha, vždyť nedodržuje sobotu!" říkali...
Jan 9:30...je zač." "To je právě divné," odpověděl jim ten člověk. "Vy nevíte, co je zač, a přitom mi otevřel oči....
Jan 9:33...by někdo otevřel oči slepě narozeného. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nic takového by nedokázal."...
Jan 9:35...ho vyhnali, našel ho a zeptal se: "Věříš v Syna člověka?" "Pane," odpověděl, "kdo to je, abych v něj mohl...
Jan 10:21...Co ho posloucháte?" Jiní říkali: "Posedlý člověk takhle nemluví. Může snad démon otvírat oči slepým?"...
Jan 10:33... ale za rouhání," odpověděli mu Židé. "Jsi člověk, a děláš ze sebe Boha!" Ježíš odvětil: "Není ve...
Jan 10:41...Jan, a zůstal tam. Přicházelo tam za ním mnoho lidí. Říkali: "Jan sice neudělal žádný zázrak, ale všechno,...
Jan 11:37...oči slepého, nemohl se postarat, aby tenhle člověk nezemřel?" V hlubokém rozrušení přišel Ježíš k...
Jan 11:47...Veleradu. "Co budeme dělat?" říkali. "Ten člověk dělá spoustu zázraků! Když ho necháme, všichni v něj...
Jan 11:50...Nechápete, že je pro nás lepší, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby celý tento národ zahynul?!"...
Jan 12:12...a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel, že Ježíš přichází do...
Jan 12:18... Když slyšeli, že udělal ten zázrak, vyšli mu lidé naproti v celých zástupech. Farizeové tehdy jedni...
Jan 12:23...jim odpověděl: "Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice...
Jan 12:34...tu zůstane navěky. Proč tedy říkáš, že Syn člověka musí být vyzdvižen? Kdo je ten Syn člověka?" Ježíš...
Jan 13:31...ven. Byla noc. Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je...
Jan 16:21...zapomene pro radost, že se na svět narodil člověk. I vy teď zakoušíte úzkost, ale se znovu uvidíme,...
Jan 17:2...Syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život. A...
Jan 18:14...představeným poradil, že je lepší, aby jeden člověk zemřel za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za...
Jan 19:5...s trnovou korunou a v purpurovém plášti. "Hlečlověk!" řekl jim Pilát. "Ukřižovat, ukřižovat!" vykřikli...
Skutky 1:24... Potom se modlili: "Ty, Pane, znáš srdce všech lidí. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby měl podíl...
Skutky 2:6...světě. Když se ozval ten hukot, sešla se spousta lidí a byli ohromeni, protože je každý slyšel mluvit svou...
Skutky 2:15...vám něco oznámit. Dobře poslouchejte: Tito lidé vůbec nejsou opilí, jak si myslíte - vždyť je teprve...
Skutky 2:17...dnech, praví Bůh, vyliji svého Ducha na všechny lidi. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši...
Skutky 2:41...pokřtít a toho dne se připojilo okolo tří tisíc lidí. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v...
Skutky 4:9...dobrému skutku, jímž bylo uzdravení nemocného člověka. Proto vám všem i celému izraelskému lidu oznamuji,...
Skutky 4:10...i celému izraelskému lidu oznamuji, že tento člověk před vámi stojí zdravý ve jménu Ježíše Krista...
Skutky 4:13...smělost a zjistili, že jsou to neučení a prostí lidé, žasli a poznali na nich, že byli s Ježíšem. Když se...
Skutky 4:16...z radní místnosti, a začali se radit: "Co s těmi lidmi uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal...
Skutky 4:17... a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi lidmi přestalo šířit, pohrozme jim, o tom jménu s...
Skutky 4:22...totiž oslavovali Boha za to, co se staločlověk přes čtyřicet let chromý byl zázračně uzdraven! Poté...
Skutky 4:25... našeho otce Davida: ‚Proč se národy vzbouřilylidé vymýšleli marnosti? Králové země povstali a vládcové...
Skutky 5:12...padla veliká bázeň. Rukama apoštolů se mezi lidmi dělo mnoho divů a zázraků a všichni spolu svorně...
Skutky 5:16...padl Petrův stín, půjde kolem. Množství lidí z okolních měst se scházelo do Jeruzaléma, přinášeli...
Skutky 5:28...a chcete nás činit zodpovědnými za krev toho člověka!" Petr a apoštolové odpověděli: "Je třeba více...
Skutky 5:29...odpověděli: "Je třeba více poslouchat Boha než lidi. Bůh vašich otců vzkřísil Ježíše, kterého jste vy...
Skutky 5:35...potom řekl: "Izraelité, rozmyslete si, co s těmi lidmi chcete udělat. Před nedávnem povstal Teudas....
Skutky 5:37...během sčítání lidu a strhl za sebou spoustu lidí. Ale i jeho přívrženci se rozutekli, jakmile zahynul....
Skutky 5:38... jakmile zahynul. Proto vám říkám: Nechte ty lidi být a propusťte je. Je-li tento úmysl a toto dílo z...
Skutky 6:8...víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké divy a zázraky. Tehdy povstali někteří z...
Skutky 6:13...postavili falešné svědky, kteří tvrdili: "Ten člověk neustále mluví proti tomuto svatému místu a proti...
Skutky 7:56...a zvolal: "Hle, vidím otevřené nebe a Syna člověka stojícího po Boží pravici!" Začali hlasitě křičet,...
Skutky 8:6...vešel do města Samaří a kázal tam KristaLidé svorně naslouchali Filipovým slovům v celých zástupech...
Skutky 9:13..." Ananiáš namítl: "Pane, slyšel jsem od mnoha lidí, kolik zla ten muž napáchal tvým svatým v Jeruzalémě!...
Skutky 9:33...cestou přišel také ke svatým v Lyddě. Tam nalezl člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a osm let byl...
Skutky 10:26...ale zvedl se slovy: "Vstaň, vždyť i jsem jen člověk!" V rozhovoru s ním vešel dovnitř. Když uviděl...
Skutky 10:27...vešel dovnitř. Když uviděl shromážděné množství lidí, řekl jim: "Sami víte, že pro Žida je nepřípustné, aby...
Skutky 10:28...navštěvoval. Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného, a tak jsem...
Skutky 11:26...v tamější církvi celý rok a učili spoustu lidí. Právě zde v Antiochii byli učedníci poprvé označeni...
Skutky 14:11...stůj rovně!" A on vyskočil a začal chodit. Když lidé viděli, co Pavel udělal, začali lykaonsky volat:...
Skutky 14:13...městem, přivedl k branám ověnčené býky a chtěllidmi začít obětovat. Jakmile to apoštolové Barnabáš a...
Skutky 14:15...do davu a křičeli: "Co to děláte? Vždyť jsme jen lidé jako vy! Přišli jsme vám zvěstovat, abyste se obrátili...
Skutky 15:17... Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni pohané jméno nesoucí,...
Skutky 16:17...za Pavlem a za námi chodit a vykřikovala: "Tito lidé jsou služebníci Nejvyššího Boha! Ohlašují vám cestu...
Skutky 16:20... Přivedli je k městským správcům a řekli: "Tito lidé bouří naše město! Jakožto Židé hlásají zvyky, které...
Skutky 16:35...městští správci biřice se vzkazem: "Propusť ty lidi!" Žalářník tedy Pavlovi řekl: "Správci vzkázali, že...
Skutky 17:6...některé bratry k městským radním s křikem: "Tito lidé rozvracejí celý svět! Teď přišli sem a Jáson je...
Skutky 17:17...i bohabojnými Řeky v synagoze a každý den takélidmi, které potkával na náměstí. Debatovali s ním rovněž...
Skutky 17:22... vidím, že jste v každém ohledu velmi nábožní lidé. Když jsem se tu procházel a pozoroval vaše...
Skutky 17:26...sám všem dává život i dech a všechno. Z jednoho člověka učinil celé lidstvo, aby žilo na celém zemském...
Skutky 18:13...ho před soud s žalobou: "Tento muž navádí lidi, aby ctili Boha v rozporu se Zákonem!" Pavel se...
a další...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |