Lid

Hledám varianty 'lid' [ lidu (515) lidem (197) lidech (5) lide (30) lid (837) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 11:6...lidští synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hlelid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen...
Genesis 14:16...příbuzného Lota a jeho majetek a také ženylid. Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů,...
Genesis 17:14...předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu." Bůh Abrahamovi řekl: "Své...
Genesis 19:4... sodomští muži od mladíků po starce, všechen lid ze všech stran. "Kde jsou ti muži, co k tobě přišli na...
Genesis 23:7...svou mrtvou." Abraham tedy vstal, poklonil se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvil k nim takto:...
Genesis 23:11...je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země...
Genesis 23:12...lidu; pochovej svou mrtvou." Abraham se před lidem země poklonil a v přítomnosti lidu země...
Genesis 25:8...Abraham vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmael, jeho synové, ho pochovali v jeskyni...
Genesis 25:17... Potom vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Jeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který...
Genesis 25:23... řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z tvých útrob rozdělí. Jeden lid bude silnější než...
Genesis 26:10... Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdolidu mohl snadno s tvou ženou spát, a tak bys na nás uvedl...
Genesis 26:11...nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky,...
Genesis 34:16...si vaše, budeme bydlet s vámi a budeme jeden lid. Pokud nás však neposlechnete a neobřežete se, vezmeme...
Genesis 34:22...nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je mužského...
Genesis 35:29...Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je...
Genesis 41:40...ty! Ty budeš správcem mého domu a všechen můj lid se podrobí tvým rozkazům. Sám budu převyšovat jen...
Genesis 41:55... A když začala hladovět i celá egyptská zemlid volal k faraonovi o chléb, farao řekl všem Egypťanům:...
Genesis 42:6...byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k němu a klaněli se tváří k...
Genesis 47:21...hlad. Všechnu zem tedy získal pro faraonalid od jednoho konce Egypta ke druhému podrobil nevolnictví...
Genesis 47:23... Proto své pozemky neprodávali. Josef tenkrát lidu řekl: "K dnešnímu dni jsem vás i s vaší půdou koupil...
Genesis 48:19...to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde lid, i on se rozroste. Jeho mladší bratr se však rozroste...
Genesis 49:16... stane se nevolníkem, otrokem! Dan soudit bude lid svůj jako jeden z kmenů Izraele. Hadem na cestě bude...
Genesis 49:29... Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte k mým otcům do jeskyně na poli Efrona...
Genesis 49:33...lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a...
Exodus 1:9...nový král, který nezažil Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný!...
Exodus 1:11...dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid pro faraona vystavěl zásobovací města Pitom a Rameses....
Exodus 1:20...po porodu." Bůh pak ty porodní báby odměnillid se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porodní báby...
Exodus 1:22...jim rodiny. Farao nakonec přikázal všemu svému lidu: "Každého syna, který se Hebrejům narodí, hoďte do...
Exodus 3:7...pokračoval: "Zřetelně jsem viděl trápení svého lidu v Egyptě, slyšel jsem i jejich naříkání na jejich...
Exodus 3:10...tedy pojď, pošlu k faraonovi a ty vyvedeš můj lid, syny Izraele, z Egypta!" Mojžíš Bohu namítl: "Kdo jsem...
Exodus 3:12...bude znamením, že jsem poslal : vyvedeš lid z Egypta, budete sloužit Bohu na této hoře." Mojžíš ale...
Exodus 3:21...vás propustí. Zároveň nakloním Egypťany k tomuto lidu tak příznivě, že půjdete, rozhodně neodejdete s...
Exodus 4:16...a naučím vás, co máte dělat. On bude mluvitlidu za tebe, a tak se stane, že on ti bude za ústa a ty mu...
Exodus 4:21... však posílím jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin -...
Exodus 4:30...řekl Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil...
Exodus 4:31...Mojžíšovi, a konal znamení před očima lidu. A lid uvěřil. Když slyšeli, že Hospodin obrátil zřetel k...
Exodus 5:1..."Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Propusť můj lid, aby mi konali slavnost na poušti!" Farao odpověděl:...
Exodus 5:4...ale vykřikl: "Mojžíši a Árone, proč odvádíte lid od práce? Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval:...
Exodus 5:6...Ještě týž den farao přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte jim k výrobě cihel slámu jako dosud. ...
Exodus 5:10...báchorky!" Biřici a dozorci tedy vyšli a řekli lidu: "Tak praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji...
Exodus 5:12... kterou musíte odvést, se nic nesleví!" A tak se lid rozběhl po celé egyptské zemi, aby na strništích...
Exodus 5:22...na Hospodina. "Pane můj," ptal se, "proč tento lid tak trápíš? Proč jsi sem vůbec poslal? Od chvíle,...
Exodus 5:23...přišel, abych tvým jménem mluvil k faraonovi, se lidu vede ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!" ...
Exodus 6:7...a velikými soudy. Přijmu vás za svůj vlastní lid a budu vaším Bohem a poznáte, že jsem Hospodin, váš...
Exodus 7:4... a tak na Egypt dolehne ruka. Své houfy, svůj lid, syny Izraele, vyvedu z egyptské země uprostřed...
Exodus 7:14...řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu...
Exodus 7:16...Hebrejů, k tobě poslal se slovy: ‚Propusť můj lid, aby mi sloužili na poušti!' a hle, dosud jsi...
Exodus 7:26...a řekni mu: ‚Takto praví Hospodin: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit,...
Exodus 7:28...tvé postele, do domů tvých dvořanů i mezi tvůj lid, do tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu...
Exodus 7:29...tvých pecí a do tvých díží. I po tobě, po tvém lidu a po tvých dvořanech polezou žáby!'" Hospodin dále...
Exodus 8:4...zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví těch žab," řekl jim. "Potom lid propustím, aby...
Exodus 8:5...být. Budu se za tebe, za tvé dvořany i za tvůj lid modlit, a Hospodin ty žáby od tebe i od tvých domů...
Exodus 8:7...říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořanylid. Zůstanou jen v Nilu." Mojžíš s Áronem odešel od...
Exodus 8:16...se slovy: ‚Takto praví Hospodin - Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej...
Exodus 8:17...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid nepropustíš, dávej pozor: Na tebe, na tvé dvořany, na...
Exodus 8:18...V ten den však odliším kraj Gošen, kde bydlí můj lid - tam žádné mouchy nebudou. Abys poznal, že Hospodin...
Exodus 8:19...v této zemi, učiním rozdíl mezi svým a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil:...
Exodus 8:25...mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás ale farao nepokouší znovu obelstít...
Exodus 8:27...prosbu a zbavil faraona, jeho dvořany i jeho lid toho mračna much; nezůstala ani jediná. I tentokrát se...
Exodus 8:28...ani jediná. I tentokrát se však farao zatvrdillid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Exodus 9:1...‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a...
Exodus 9:7...nepošel ani kus! Farao však zůstal zatvrzelýlid nepropustil. Hospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl:...
Exodus 9:9...poprašek, který pokryje celou egyptskou zem a na lidech i dobytku po celém Egyptě se promění v hnisavé vředy...
Exodus 9:10... a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i dobytku vředy hnisavých neštovic. Věštci se kvůli...
Exodus 9:13...‚Takto praví Hospodin, Bůh Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Tentokrát totiž spolu s tvými...
Exodus 9:14... totiž spolu s tvými dvořany a s celým tvým lidem zasáhnu naplno, a poznáš, že na celé zemi není nikdo...
Exodus 9:15...ruku, mohl jsem tím morem zasáhnout tebe i tvůj lid tak, že bys zmizel ze země. Přesto jsem však...
Exodus 9:17...po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor: Zítra touto...
Exodus 9:27...vykřikl. "Hospodin je v právu a se svým lidem v neprávu! Modlete se k Hospodinu. Božích hromů a...
Exodus 10:3...se budeš odmítat přede mnou pokořit? Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit,...
Exodus 10:4...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud však můj lid odmítáš propustit, dávej pozor: Zítra přivedu na tvůj...
Exodus 11:2...vás nadobro, přímo vás odsud vyžene. Řekni lidu, každý muž požádá svého souseda a každá žena svou...
Exodus 11:3..." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný Mojžíš byl v egyptské zemi velmi vážený - v...
Exodus 11:8...se mi klanět a prosit: ‚Odejdi ty i všechen lid, který následuje!' Teprve potom odejdu." A tak...
Exodus 12:27...na Egypt, ale naše rodiny zachránil.'" Tehdy lid padl na kolena a klaněl se. Synové Izraele šli a...
Exodus 12:31...a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši Izraelité!" řekl jim. "Jděte a služte...
Exodus 12:33... jen jděte! A požehnejte i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si...
Exodus 12:34...ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těsto, ještě než vykynulo, díže zabalil do...
Exodus 12:36...šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťanylidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista Egypt obrali!...
Exodus 12:38...a dětí. Vyšlo s nimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu i skotu. Z těsta, které vynesli...
Exodus 13:3... jak z lidí, tak z dobytka, je ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v němž jsi vyšel z Egypta...
Exodus 13:17...z Egypta silou své ruky." Když farao konečně lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou zem,...
Exodus 13:22...sloup ve dne ani ohnivý sloup v noci se od lidu nikdy nevzdálil. Hospodin promluvil k...
Exodus 14:5...stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho dvořanů se obrátilo proti...
Exodus 14:6...dal zapřáhnout do svého vozu a vzal s sebou svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy...
Exodus 14:13...bylo určitě lepší než zemřít na poušti!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se! Zůstaňte stát a dívejte se,...
Exodus 14:31...kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina a uvěřil Hospodinu i jeho služebníku...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltilaLid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou...
Exodus 15:14... Národy roztřesou se, to uslyší, filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské,...
Exodus 15:16...paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš...
Exodus 15:24...hořká. (A proto se jmenuje Mara, Hořkost.) Tehdy lid reptal proti Mojžíšovi. "Co máme pít?" říkali. Mojžíš...
Exodus 15:25...hodil do vody, voda zesládla. Tam dal Hospodin lidu ustanovení a řád a tam jej vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li...
Exodus 16:4...řekl: "Hle, nechám na vás pršet chléb z nebeLid bude každý den vycházet a sbírat, kolik potřebují na...
Exodus 16:27...v sobotu, nic nebude." Sedmého dne pak někteřílidu vyšli sbírat, ale nic nenašli. Tehdy Hospodin...
Exodus 16:30...kde jste. V sedmý den nikdo nevychází." A tak lid sedmého dne odpočíval. Dům Izraele pak ten pokrm nazval...
Exodus 17:1...však utábořili v Refidimu, nebyla tam voda, aby lid mohl pít. Začali tedy na Mojžíše dotírat: "Dejte nám...
Exodus 17:3...dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?" A tak tam lid žíznil po vodě a reptal proti Mojžíšovi. "Proč jsi nás...
Exodus 17:4...Mojžíš tedy volal k Hospodinu: "Co mám s tímto lidem dělat? Za chvíli ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 17:5...ukamenují!" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Vyjdi před lid a vezmi s sebou některé z izraelských stařešinů. Vezmi...
Exodus 17:6... na Orébu. Udeř do skály a vyjde z voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima izraelských...
Exodus 17:13...západu slunce. Tak Jozue porazil Amaleka i jeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na...
Exodus 18:1...o všem, co Bůh učinil pro Mojžíše a pro svůj lid Izrael, totiž že Hospodin vyvedl Izrael z Egypta. Poté,...
Exodus 18:11...větší než všichni bohové - vždyť vysvobodil svůj lid z moci Egypťanů, kteří je pyšně ponižovali." Mojžíšův...
Exodus 18:13...Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před ním od rána do večera. Když...
Exodus 18:14...Mojžíšův tchán viděl, co všechno Mojžíš dělá pro lid, řekl: "Co to s lidem děláš? Proč ty sám sedíš a...
Exodus 18:15...do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají nějakou nesnáz,...
Exodus 18:18... není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej...
Exodus 18:19... poradím ti a Bůh bude s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj...
Exodus 18:20...Bohem a přinášej k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co...
Exodus 18:21...jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné muže, kteří nenávidí...
Exodus 18:22...sty, nad padesáti a deseti. Oni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě, ale každou menší...
Exodus 18:23... ti Bůh další příkazy. Také všechen tento lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána...
Exodus 18:25...muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad padesáti a deseti...
Exodus 19:5... budete mi zvláštním pokladem jako žádný jiný lid. Ano, celý svět patří mně, ale vy mi budete královstvím...
Exodus 19:7...Izraele." Mojžíš se vrátil, svolal stařešinylidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin...
Exodus 19:8...tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 19:9..."Hle, k tobě přijdu v hustém oblaku, aby lid slyšel, jak s tebou mluvím, a aby i tobě věřil navěky."...
Exodus 19:10...slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdilidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a...
Exodus 19:11...třetího dne Hospodin sestoupí před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a...
Exodus 19:12...před očima všeho lidu na horu Sinaj. Vymezíš lidu hranice ze všech stran a řekneš: ‚Neopovažujte se...
Exodus 19:14...troubení rohu." Mojžíš tedy sestoupil z horylidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu:...
Exodus 19:15...k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den; vyvarujte se manželského...
Exodus 19:16...těžký oblak a znělo mocné troubení rohu. Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc...
Exodus 19:17... Všechen lid v táboře se třásl. Mojžíš vyvedl lid z tábora vstříc Bohu a lid se postavil při úpatí hory....
Exodus 19:21... Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokoušejí proniknout k Hospodinu, aby ho...
Exodus 19:23... se posvětí, aby se na Hospodin neobořil." "Lid nemůže vystupovat na horu Sinaj," odpověděl Mojžíš...
Exodus 19:24...se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kněží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k Hospodinu,...
Exodus 19:25... aby se na neobořil." Mojžíš tedy sestoupillidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:18...nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid viděl a slyšel to hřmění a blýskání, troubení rohu a...
Exodus 20:20...ale s námi nemluví Bůh, nezemřeme!" Mojžíš lidu odpověděl: "Nebojte se. Bůh přišel proto, aby vás...
Exodus 20:21...a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát opodál, zatímco Mojžíš přistoupil k...
Exodus 22:24...sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k němu jako...
Exodus 22:27...jsem milostivý. Nerouhej se Bohu a vůdci svého lidu nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o víno a olej ze...
Exodus 23:11...nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého lidu. Co zbude po nich, spase polní zvěř. Právě tak nalož...
Exodus 24:2...jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a...
Exodus 24:3...spolu s ním." Když pak Mojžíš přišel a přednesl lidu všechna Hospodinova slova a všechny zákony, všechen...
Exodus 24:7...oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat vše, co Hospodin řekl. Budeme...
Exodus 24:8..." Mojžíš tedy vzal zbytek krve a pokropil lid se slovy: "Hle, krev smlouvy, kterou s vámi Hospodin...
Exodus 30:33...vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'" Hospodin promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi vonné látky:...
Exodus 30:38...udělá, aby jím voněl, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Exodus 31:14...by v ten den pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest dní se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota,...
Exodus 32:1...- kamenné desky psané Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíš z hory dlouho nevrací, shromáždili...
Exodus 32:3...zlaté náušnice a přineste je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi....
Exodus 32:6... obětovali zápalné oběti a pořádali obětní hodyLid se posadil, aby jedl a pil, a pak vstali, aby se...
Exodus 32:7...promluvil k Mojžíšovi: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy...
Exodus 32:9...Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je zachvátí plamen...
Exodus 32:11..."Hospodine, proč hoříš hněvem proti svému lidu? Vždyť jsi jej vyvedl z Egypta velikou silou a mocnou...
Exodus 32:12...svého hněvu! Upusť od neštěstí, jež proti svému lidu zamýšlíš! Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své...
Exodus 32:14...Hospodin upustil od neštěstí, které proti svému lidu zamýšlel. Mojžíš se otočil a sestoupil z hory. Měl v...
Exodus 32:17...na deskách. Když Jozue uslyšel hluk křičícího lidu, řekl Mojžíšovi: "Z tábora zní hluk boje!" Ten však...
Exodus 32:21...Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do takového hříchu?" Áron...
Exodus 32:22..."Nehněvej se, pane můj. Sám víš, jaké tento lid sklony ke zlému. Řekli mi: ‚Udělej nám boha, který by...
Exodus 32:25...ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich protivníků...
Exodus 32:28...podle Mojžíšova slova, a toho dne padlolidu na tři tisíce mužů. Mojžíš totiž řekl: "Vstupte dnes...
Exodus 32:30...dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní však vystoupím...
Exodus 32:31...vrátil k Hospodinu. "Běda!" zvolal. "Tento lid spáchal veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys...
Exodus 32:34...toho, kdo proti mně zhřešil. Nyní však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl půjde před tebou. ...
Exodus 32:35...je za jejich hřích." Hospodin pak udeřil na lid za to, že si udělali to tele, to, které udělal Áron. ...
Exodus 33:1...k Mojžíšovi: "Jdi, pokračuj odsud dál. Spolulidem, který jsi vyvedl z Egypta, jdi do země, kterou jsem...
Exodus 33:3... cestou nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo...
Exodus 33:4...nevyhladil, neboť jste tvrdošíjný lid." A když lid uslyšel tu zlou zprávu, truchlili a nikdo na sebe...
Exodus 33:5...řekl: "Vyřiď synům Izraele: Jste tvrdošíjný lid. Kdybych s vámi šel jedinou chvíli, musel bych vás...
Exodus 33:8...táborem. Když Mojžíš vycházel ke Stanu, všechen lid vstával. Zůstali stát každý u vchodu do svého stanu a...
Exodus 33:10...do Stanu, kde Bůh mluvil s Mojžíšem. Všechen lid tehdy viděl oblakový sloup stojící u vchodu do Stanu a...
Exodus 33:12...Hospodinu namítl: "Pohleď, říkáš mi: ‚Veď tento lid dál,' ale neukázal jsi mi, koho se mnou pošleš. Řekl...
Exodus 33:13...u tebe milost. Pohleď, vždyť tento národ je tvůj lid!" Ten odpověděl: " přítomnost půjde s tebou a dám ti...
Exodus 33:16...Jak by se jinak poznalo, že máš ve mně a v mém lidu zalíbení, než když půjdeš s námi? Právě to i tvůj...
Exodus 34:9...můj Pán uprostřed nás, ačkoli je to tvrdošíjný lid. Odpusť naši nepravost i hřích a přijmi nás jako své...
Exodus 34:10..."Hle, vstupuji do této smlouvy: Před celým tvým lidem budu konat divy, jaké se neděly v žádném národě na...
Exodus 36:5...odcházeli od svého díla a říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám...
Exodus 36:6... přispívat na stavbu svatyně!" Tak bylo lidu zabráněno přinášet více. Materiálu na veškeré potřebné...
Leviticus 4:3...se pomazaný kněz, poskvrní vinou všechen lid. tedy za hřích, jehož se dopustil, obětuje Hospodinu...
Leviticus 4:22...oběť za hřích shromáždění. Prohřeší-li se vůdce lidu, když neúmyslně překročí některé přikázání Hospodina,...
Leviticus 4:27... Prohřeší-li se neúmyslně někdo z prostého lidu, když se proviní překročením jednoho z Hospodinových...
Leviticus 7:20...stavu vlastní nečistoty, bude vyobcován ze svého lidu. Rovněž kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého - ...
Leviticus 7:21...kdyby se někdo dotkl čehokoli nečistého -  lidské nečistoty, nečistého zvířete nebo jakékoli nečisté...
Leviticus 7:25...ohnivou oběť Hospodinu, bude vyobcován ze svého lidu. V žádném ze svých příbytků nesmíte jíst žádnou krev -...
Leviticus 7:27...by jedl jakoukoli krev, bude vyobcován ze svého lidu." Hospodin promluvil k...
Leviticus 9:7...a svou zápalnou oběť, a vykonej tak za sebe i za lid obřad smíření. Obětuj také dar lidu a vykonej za ...
Leviticus 9:15...spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval...
Leviticus 9:18... Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze...
Leviticus 9:22... jak Mojžíš přikázal. Potom Áron vztáhl rucelidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i...
Leviticus 9:23...do Stanu setkávání, a když vyšli ven, žehnali lidu. Vtom se všemu lidu ukázala Hospodinova sláva. Od...
Leviticus 9:24...oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové...
Leviticus 10:3... projevím svou svatost; před tváří všeho lidu projevím svou slávu." Mojžíš tedy zavolal Mišaele a...
Leviticus 16:15...trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví...
Leviticus 16:24...vykonal svou zápalnou oběť i zápalnou oběť za lid, a tak aby vykonal obřad smíření za sebe i za lid. Tuk...
Leviticus 16:33...oltář i kněží, očistí také všechen shromážděný lid. Toto se vám stane věčným ustanovením. Jednou za rok...
Leviticus 17:4...krev: Prolil krev, proto bude vyobcován ze svého lidu. To proto, aby synové Izraele přinášeli své oběti, jež...
Leviticus 17:9...Hospodinu, takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří...
Leviticus 17:10...se postavím. Toho, kdo krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil...
Leviticus 18:29...z těchto ohavností, bude vyobcován ze svého lidu. Proto zachovávejte, co jsem vám svěřil, a nechovejte...
Leviticus 19:8...Hospodinu. Takový člověk bude vyobcován ze svého lidu. Když budete sklízet obilí své země, nesklízej své...
Leviticus 19:16...svého bližního soudit po právu. Neobcházej svůj lid jako pomlouvač. Neohrožuj život svého bližního. jsem...
Leviticus 19:18...Nemsti se ani nechovej zášť proti synům svého lidu. Miluj svého bližního jako sám sebe. jsem Hospodin....
Leviticus 20:2...daroval své dítě Molochovi, musí zemřít. Prostý lid jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému...
Leviticus 20:3...proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě Molochovi, poskvrnil mou...
Leviticus 20:4...a znesvětil svaté jméno! Zavře-li prostý lid oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a...
Leviticus 20:5...a smilnili s Molochem, vyvrhnu z jejich lidu. Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním,...
Leviticus 20:6... postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu. Proto se posvěťte a buďte svatí - vždyť jsem...
Leviticus 20:17... Musí být zavrženi před očima synů svého lidu. Obcoval se svou sestrou - ponese za to vinu. Kdokoli...
Leviticus 20:18...a ona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu. Neobcuj se sestrou své matky nebo otce. Takový...
Leviticus 21:1...z kněží se nesmí poskvrnit kvůli mrtvému ve svém lidu, jedině kvůli svému nejbližšímu příbuznému. Smí se...
Leviticus 21:14...nebo s nevěstkou. Ožení se jen s pannou ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem...
Leviticus 21:15...ze svého lidu, aby neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin...
Leviticus 23:29...by se toho dne nepostil, bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho...
Leviticus 23:30...dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu. Nebudete dělat žádnou práci - to je věčné ustanovení...
Leviticus 26:12...vámi procházet, budu vaším Bohem a vy budete mým lidem. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta...
Numeri 5:21...a řekne - ‚pak Hospodin uprostřed tvého lidu učiní kletbou a zlořečením! dopustí, aby tvůj klín...
Numeri 5:27...její klín zvadne, a tak se ta žena stane ve svém lidu kletbou. Pokud se však neposkvrnila a je čistá, bude...
Numeri 9:13...slavení Hodu beránka, je vyobcován ze svého lidu, neboť v určený čas nepřinesl dar Hospodinu. Takový...
Numeri 11:1...se, Hospodine, k nesčíslným tisícům Izraele."  Lid si pak před Hospodinem začal stěžovat na těžkosti. Když...
Numeri 11:2...oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj táboraLid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš modlil k...
Numeri 11:8...a barvou připomínala vonnou pryskyřiciLid ji vycházel sbírat, potom ji mleli ručním mlýnkem nebo...
Numeri 11:10...rosa, mana padala s . Mojžíš tedy slyšel, jak lid pláče, každý u vchodu do svého stanu, jeden rod za...
Numeri 11:11...se ti znelíbil, žes mne obtěžkal celým tímto lidem? Byl jsem to , kdo je všechny počal? Byl jsem to ...
Numeri 11:12... kdo je všechny počal? Byl jsem to , kdo ten lid zplodil, že mi říkáš: ‚Nes jej v náručí, jako nosí...
Numeri 11:13...otcům? Kde mám vzít maso pro všechen tento lid? Vždyť na s pláčem naléhají: ‚Dej nám maso, chceme...
Numeri 11:16...mužů, které znáš jako stařešiny a správce lidu. Vezmi je ke Stanu setkávání, se tam postaví s...
Numeri 11:17...je na tobě, a vložím jej na , aby nesli břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sám. Lidu řekni:...
Numeri 11:18...břímě lidu s tebou a nemusel jsi je nést sámLidu řekni: Posvěťte se pro zítřek. Budete jíst maso, neboť...
Numeri 11:21...jsme jen odešli z Egypta?'" Mojžíš ale namítl: "Lid kolem čítá šest set tisíc pěších, a ty říkáš: ‚Dám...
Numeri 11:24...tedy vyšel ven a vyřídil Hospodinova slova lidu. Shromáždil sedmdesát stařešinů z lidu a postavil je...
Numeri 11:29..."Ty kvůli mně žárlíš? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci! Kéž by jim Hospodin udělil svého Ducha!"...
Numeri 11:32...široko daleko, do výše kolem dvou loktů od zeměLid pak byl celý den a celou noc a celý následující den na...
Numeri 11:33...ani nerozžvýkali, když Hospodin vzplanul proti lidu hněvem a udeřil na lid přetěžkou ranou. To místo pak...
Numeri 11:35...lidi propadlé lačnosti. Z Kibrot-hataavy pak lid vytáhl do Chacerotu a v Chacerotu zůstali. Miriam pak...
Numeri 12:15...Miriam tedy byla na sedm dní vykázána z táboraLid se nehnul dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom...
Numeri 12:16...dál, dokud Miriam nebyla přijata zpět. Potom lid vytáhl z Chacerotu a utábořil se v poušti Paran. ...
Numeri 13:18...do hor a podívejte se, jaká je ta země a jaký lid v bydlí. Je silný, nebo slabý? Je jich málo, nebo...
Numeri 13:28...mlékem a medem a toto je její ovoce. Jenže lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a...
Numeri 13:30...a podél Jordánu pak bydlí Kananejci!" Káleb však lid stojící před Mojžíšem uklidňoval: "Pojďme přece vzhůru...
Numeri 13:31...šli s ním, ale řekli: "Nemůžeme jít proti tomu lidu. Je silnější než my!" Zemi, kterou prozkoumali, pak...
Numeri 14:1...my jim!" V celé obci tehdy nastalo pozdviženíLid se dal do křiku a naříkal celou noc. Všichni synové...
Numeri 14:9...a medem. Jenom se nebuřme proti HospodinuLidu země se nebojte, zhltneme je jako sousto chleba!...
Numeri 14:11...řekl Mojžíšovi: "Jak dlouho mnou bude tento lid pohrdat? Jak dlouho mi bude odmítat věřit i přes...
Numeri 14:13..."Egypťané, z jejichž středu jsi vyvedl tento lid svou silou, se to doslechnou a povědí to obyvatelům...
Numeri 14:14...slyšeli, že ty, Hospodine, jsi uprostřed tohoto lidu; že ty, Hospodine, jsi spatřován tváří v tvář, že tvůj...
Numeri 14:15...ve dne a v ohnivém sloupu v noci. Když tento lid do posledního vybiješ, národy, které o tobě slyšely,...
Numeri 14:16...o tobě slyšely, řeknou: ‚Hospodin pobil ten lid na poušti, protože je nedokázal uvést do země, kterou...
Numeri 14:19... pro své veliké milosrdenství odpusť tomuto lidu jeho nepravost, tak jak jsi jim odpouštěl od Egypta ...
Numeri 14:39...Mojžíš všechna ta slova vyřídil synům Izraelelid se dal do velikého nářku. Časně ráno pak vstali a...
Numeri 15:30...se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho...
Numeri 16:29...muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak neposlal Hospodin. Způsobí-li...
Numeri 17:6..."To vy jste způsobili smrt v Hospodinově lidu!" Když se však obec srotila proti Mojžíšovi a Áronovi,...
Numeri 17:12...řekl, a běžel doprostřed shromáždění (a hle, v lidu vypukla rána). Zapálil kadidlo a vykonal za lid...
Numeri 20:1...obec dorazila v prvním měsíci na poušť CinLid pobýval v Kádeši. Tam zemřela Miriam a tam byla...
Numeri 20:3... a tak se srotili proti Mojžíšovi a Áronovilid se pustil s Mojžíšem do sváru. "Ó, proč jsme nezemřeli,...
Numeri 20:24...a Áronovi: "Áron bude připojen ke svému lidu. Nevejde do země, kterou dávám synům Izraele, protože...
Numeri 20:26...synu Eleazarovi. Áron pak bude připojen ke svému lidu - zemře tam." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin...
Numeri 21:2...tehdy složil slib Hospodinu: "Vydáš-li tento lid do našich rukou, zničíme jejich města jako proklatá."...
Numeri 21:4...zemi, táhli od hory Hór směrem k Rudému mořiLid ale na cestě ztratil trpělivost a začal Bohu a...
Numeri 21:6...mizerný pokrm se nám hnusí!" Hospodin tedy na lid poslal jedovaté hady. Na jejich uštknutí mnoho lidí v...
Numeri 21:7...Na jejich uštknutí mnoho lidí v Izraeli zemřeloLid pak přišel k Mojžíši se slovy: "Zhřešili jsme, když...
Numeri 21:16...studna, kde Hospodin řekl Mojžíšovi: "Shromáždi lid a dám jim vodu." Tehdy Izrael zpíval tuto píseň:...
Numeri 21:18...o : Vůdcové kopali studnici, přednílidu ji hloubili žezlem a svými holemi." Z pouště pak táhli...
Numeri 21:23...projít svým územím. Shromáždil všechen svůj lid a vytáhl proti Izraeli na poušť. Když dorazil do Jahcy,...
Numeri 21:29...arnonských návrší. Běda tobě, Moábe! Kemošův lide, zahyneš! Ze svých synů učinil běžence, ze svých dcer...
Numeri 21:33... Bášanský král Og však proti nim s celým svým lidem vytáhl a utkal se s nimi u Edrei. Hospodin Mojžíšovi...
Numeri 21:34...se ho! Vydal jsem ho do tvých rukou s celým jeho lidem i s jeho zemí. Naložíš s ním, jako jsi naložil s...
Numeri 21:35..." A tak jej pobili i s jeho syny a s celým jeho lidem, z nich nikdo nezůstal naživu, a obsadili jeho zem...
Numeri 22:3...Moáb viděl, kolik je Izraelitů, děsil se; z toho lidu ho jímala hrůza. Proto řekl midiánským stařešinům:...
Numeri 22:5...zemi. Měli ho pozvat těmito slovy: "Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Usazuje se přímo...
Numeri 22:6...se přímo přede mnou! Prosím pojď, proklej mi ten lid - je na moc silný. Snad jej pak zvládnu porazit a...
Numeri 22:11...Ciporův, pro poslal se slovy: ‚Hle, nějaký lid vyšel z Egypta a pokryl celou zem. Pojď a zatrať mi jej...
Numeri 22:12...Balaámovi řekl: "Nechoď s nimi. Neproklínej ten lid, neboť je požehnaný!" Balaám tedy ráno vstal a řekl...
Numeri 22:17...a udělám, cokoli mi řekneš. Pojď, zatrať mi ten lid.'" Balaám však Balákovým služebníkům odpověděl: "I...
Numeri 22:41...ho na Baalovo návrší, odkud byl vidět zadní voj lidu. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm...
Numeri 23:9...skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hlelid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy. Kdo...
Numeri 23:24... Izrael se dozví, co chystá Bůh. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než...
Numeri 24:14...odejdu domů ke svým, ale ještě ti povím, jak ten lid v budoucnu naloží s tvým lidem." Tehdy Balaám pronesl...
Numeri 25:1...cestou. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami. Ty je pozvaly k obětním...
Numeri 25:2... Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstvalid jedl a klaněl se jejich božstvu. Tak se Izrael spřáhl s...
Numeri 25:4...řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se...
Numeri 26:4...naproti Jerichu promluvili takto: "Sečtěte lid od dvacetiletých výše, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi...
Numeri 27:13... ji spatříš, budeš i ty připojen ke svému lidu, jako byl k němu připojen tvůj bratr Áron. To proto,...
Numeri 31:2...k Mojžíšovi: "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš...
Numeri 31:3...synů Izraele nad Midiánci." Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. ...
Numeri 32:15...Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do...
Numeri 33:14... Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití. Vyšli z Refidimu a utábořili se na...
Deuteronomium 1:28...bratři nás připravili o odvahu, když řekli: ‚Ten lid je silnější a vyšší než my, města jsou veliká a...
Deuteronomium 2:4...obcházeli dost dlouho; obraťte se na severLidu pak přikaž: Procházíte územím svých bratří, synů...
Deuteronomium 2:10..." (Původně tam bydleli Emejci, silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci se i oni...
Deuteronomium 2:16...je vymýtila z tábora. Všichni bojovnícilidu do posledního vymřeli. Hospodin mi...
Deuteronomium 2:21...je ovšem nazývali Zamzumci - mohutný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Hospodin je však před nimi...
Deuteronomium 2:32...ji podmaňovat a obsaď ji." Sichon se vším svým lidem proti nám vytáhl do boje v Jahce. Hospodin, náš Bůh,...
Deuteronomium 2:33...jsme ho porazili i s jeho syny a se vším jeho lidem. Tenkrát jsme dobyli všechna jeho města. Každé z nich...
Deuteronomium 3:1...Bášanu. Bášanský král Og proti nám s celým svým lidem vytáhl do boje u Edrei. Hospodin mi řekl: "Neboj se...
Deuteronomium 3:2...řekl: "Neboj se ho! Vydal jsem ho s celým jeho lidem i s jeho zemí do tvých rukou. Naložíš s ním, jako jsi...
Deuteronomium 3:3...našich rukou i bášanského krále Oga se vším jeho lidem. Bili jsme je, z nich nezůstal jediný živý....
Deuteronomium 3:28...posilni a povzbuď ho, neboť on tam v čele tohoto lidu přejde. On jim za dědictví zem, kterou spatříš." A...
Deuteronomium 4:6...těchto pravidlech, řeknou: "Jak moudrý a rozumný lid! Jak znamenitý národ!" A vskutku - který mocný národ ...
Deuteronomium 4:10...Bohem, na Orébu, mi Hospodin řekl: "Shromáždi mi lid. Chci, slyší slova a učí se mne ctít po všechny...
Deuteronomium 4:20...vyvedl z tavicí pece, z Egypta. Tak jste se jako lid stali jeho dědictvím a tak je tomu dodnes. Na se ale...
Deuteronomium 4:33...bylo o něčem takovém slýcháno. Slyšel kdy nějaký lid hlas Boha mluvícího z prostředku ohně, jak jsi jej...
Deuteronomium 5:28...a řekl mi: "Slyšel jsem slova, která ti tento lid řekl. Dobře to všechno pověděli. Kéž by jen měli takové...
Deuteronomium 7:6...a jejich tesané sochy spalte. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin, tvůj Bůh, vyvolil...
Deuteronomium 9:2...města opevněná k nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o kterých víš a o nichž jsi slyšel: "Kdo...
Deuteronomium 9:6...pro tvou spravedlnost - jste přece tvrdošíjný lid! Vzpomeň si a nezapomínej, jak jsi popouzel Hospodina,...
Deuteronomium 9:12... Potom mi Hospodin řekl: "Hned sestup dolů! Tvůj lid, který jsi vyvedl z Egypta, spáchal zvrácenost. Brzy...
Deuteronomium 9:13...modlu!" Hospodin mi tehdy řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je vyhladím a...
Deuteronomium 9:26..."Hospodine, Pane můj, nedopouštěj záhubu na svůj lid, na své dědictví, které jsi ve své velikosti vykoupil a...
Deuteronomium 9:27... Izáka a Jákoba! Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi...
Deuteronomium 9:29... a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou velikou mocí a...
Deuteronomium 10:11...mi řekl: "Vstaň, vydej se na cestu v čele lidu. vejdou a obsadí tu zem, o níž jsem přísahal jejich...
Deuteronomium 13:10...jako první, aby zemřel, a pak se připojí všechen lid. Ukamenuj ho k smrti - vždyť chtěl odtrhnout od...
Deuteronomium 14:2...jizvy ani si neholte hlavu. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Tebe Hospodin vyvolil, abys byl...
Deuteronomium 14:21...ji sní, nebo ji prodej cizinci. Jsi přece svatý lid Hospodina, svého Boha! Nevař kůzle v mléce jeho matky....
Deuteronomium 16:18...kmen ustanovte soudce a správce. Ti soudí lid spravedlivým soudem. Nepřekrucuj právo. Buď nestranný a...
Deuteronomium 17:7...jako první, aby zemřel, a potom se přidá všechen lid. Odstraň ze svého středu zlo! Ve tvém městě by se mohlo...
Deuteronomium 17:13...zemře. Odstraň z Izraele zlo! o tom všechen lid uslyší, přijde na bázeň a nebudou jednat...
Deuteronomium 17:16...nesmíš. ale nemá mnoho koní, aby neposílal lid zpátky do Egypta pro další koně. Hospodin vám přece...
Deuteronomium 18:3... Toto budou kněží právoplatně dostávat od lidu: Ti, kdo budou přinášet oběť - ze skotu nebo z...
Deuteronomium 20:1...proti svým nepřátelům a uvidíš koně, vozy a více lidu, než máš sám, neboj se jich, neboť s tebou je Hospodin...
Deuteronomium 20:2...půjdete do bitvy, přistoupí kněz a promluvílidu: "Slyš, Izraeli! Dnes jdete do boje proti svým...
Deuteronomium 20:5...bojovat za vás a vám vítězství." Potomlidu promluví správcové: "Kdo postavil nový dům a ještě se...
Deuteronomium 20:8...boji a nevzal si ji někdo jiný." Správcové paklidu promluví ještě takto: "Kdo se bojí? Kdo je malomyslný?...
Deuteronomium 20:9...on." Teprve když správcové dokončí svou řečlidu, postaví do jeho čela velitele oddílů. Když přitáhneš...
Deuteronomium 20:11...nabídnutý mír přijmou a otevřou ti, pak všechen lid, který tam bude, podrob nuceným pracím a budou ti...
Deuteronomium 21:8...oči nic neviděly. Hospodine, zprosť viny svůj lid Izrael, který jsi vykoupil! Nenech nevinně prolitou...
Deuteronomium 24:4... neboť byla poskvrněna. Nesváděj k hříchu lid země, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává za dědictví!...
Deuteronomium 26:15...svého svatého příbytku, z nebe, a požehnej svému lidu Izraeli i zemi, kterou jsi nám dal, jak jsi s přísahou...
Deuteronomium 26:18...poslušný. Hospodin pak prohlašuje, že budeš jeho lidem, jeho zvláštním pokladem, jak ti zaslíbil. Budeš-li...
Deuteronomium 26:19...všechny národy, které učinil, a tak budeš svatým lidem Hospodina, svého Boha, jak ti zaslíbil. Mojžíš tehdy...
Deuteronomium 27:1... Mojžíš tehdy se stařešiny Izraele přikázal lidu: Zachovávejte všechna přikázání, která vám dnes udílím...
Deuteronomium 27:9...Zmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem Hospodina, svého Boha. Proto poslouchej Hospodina,...
Deuteronomium 27:11...pravidla, která ti dnes udílím. Toho dne Mojžíš lidu přikázal: přejdete Jordán, se Šimeon, Levi, Juda...
Deuteronomium 27:12...a Benjamín postaví na hoře Gerizim, aby žehnali lidu. Ruben, Gád, Ašer, Zabulon, Dan a Neftalí se pak...
Deuteronomium 27:15...rukou, i kdyby ji schoval do skrýše!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo zneváží svého otce či...
Deuteronomium 27:16... kdo zneváží svého otce či matku!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo posune mezník svého...
Deuteronomium 27:17... kdo posune mezník svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo svede slepého z cesty!"...
Deuteronomium 27:18... kdo svede slepého z cesty!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo překroutí právo...
Deuteronomium 27:19...přistěhovalce, sirotka či vdovy!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s manželkou...
Deuteronomium 27:20...otce - takový zneuctil svého otce!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje s jakýmkoli...
Deuteronomium 27:21... kdo obcuje s jakýmkoli zvířetem!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svojí sestrou...
Deuteronomium 27:22...- dcerou svého otce nebo své matky!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo obcuje se svou tchyní!"...
Deuteronomium 27:23... kdo obcuje se svou tchyní!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo tajně zabije svého...
Deuteronomium 27:24... kdo tajně zabije svého bližního!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo se uplatit, aby...
Deuteronomium 27:25... uplatit, aby prolil nevinnou krev!" A všechen lid odpoví: "Amen!" "Zlořečený, kdo by neplnil a...
Deuteronomium 27:26...a nedodržoval slova tohoto Zákona!" A všechen lid odpoví: "Amen!" Budeš-li opravdově poslouchat...
Deuteronomium 28:9... kterou ti dává. Hospodin si zbuduje ve svatý lid, jak ti přísahal, budeš-li zachovávat přikázání...
Deuteronomium 28:32...kdo by zachránil. Tvé syny a dcery dají cizím lidem; vlastníma očima tomu budeš přihlížet. Celý den pro...
Deuteronomium 29:12... tvůj Bůh, dnes uzavírá, aby si ustavil za lid a stal se tvým Bohem, jak ti slíbil a jak to přísahal...
Deuteronomium 31:7..."Buď silný a statečný, neboť ty vejdeš s tímto lidem do země, o níž Hospodin přísahal našim otcům, že jim...
Deuteronomium 31:12...tento Zákon, tak aby jej slyšeli. Shromážděte lid - muže, ženy, děti i přistěhovalce žijící ve vašich...
Deuteronomium 31:16...řekl: "Hle, brzy ulehneš ke svým otcům. Tento lid pak vstane a půjde smilnit s cizími bohy, mezi nimiž se...
Deuteronomium 32:6...a zpustlý rod. Takhle se Hospodinu odplácítelide nerozumný a nemoudrý? Copak on není tvůj Otec a...
Deuteronomium 32:8...a poví ti: Když Nejvyšší usazoval národylidské syny když rozmístil na zemi, dle počtu synů Izraele...
Deuteronomium 32:9...hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je jeho dědictví, Jákob je jeho vlastní pozemek. V...
Deuteronomium 32:13... žádný cizí bůh nebyl s ním! Dovedl svůj lid na výšiny země, úrodou pole aby sytil se. Medem ze...
Deuteronomium 32:36... je pro připraven!" Ano, Hospodin bude svůj lid hájit a nad svými služebníky se slituje, uvidí, že...
Deuteronomium 32:43...a jejich vůdci." Jásejte, národy, tak jako jeho lid! On jistě pomstí krev služebníků svých, vykoná pomstu...
Deuteronomium 32:44... Mojžíš šel a přednesl všechna slova této písně lidu. Byl s ním také Hošea, syn Nunův. A když Mojžíš...
Deuteronomium 32:50...vystoupíš, pak zemřeš a budeš připojen ke svému lidu stejně, jako zemřel tvůj bratr Áron na hoře Hór a byl...
Deuteronomium 33:5...Jákobova. Ješurunovi stal se králem, vůdcové lidu když sešli se společně s kmeny Izraele. Ruben žije,...
Deuteronomium 33:7...řekl: "Vyslýchej, Hospodine, hlas Judův, k jeho lidu jej zpět přiváděj. Když bojuje svou vlastní rukou,...
Deuteronomium 33:21...sebe, díl, jenž je velitelům vyhrazen. V čele lidu totiž směle šel a Hospodinovu spravedlnost prováděl,...
Deuteronomium 33:29... Jak jsi, Izraeli, blažený! Kdo je ti podobnýlide, jejž Hospodin zachránil! On je štítem tvé ochrany a...
Jozue 1:2... zemřel. Ty ale teď vstaň a spolu se vším tímto lidem zde přejdi Jordán do země, kterou dávám synům Izraele...
Jozue 1:6.... Buď silný a statečný, neboť ty dáš tomuto lidu za dědictví zem, o níž jsem přísahal jejich otcům, že...
Jozue 1:10... kamkoli půjdeš." Jozue tedy přikázal správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo...
Jozue 1:11...správcům lidu: "Projděte táborem a přikažte lidu: Připravte si jídlo na cestu, neboť po třech dnech zde...
Jozue 3:3...tří dnů prošli táborem správcové a přikázali lidu: "Jakmile uvidíte Truhlu smlouvy Hospodina, vašeho...
Jozue 3:5...tou cestou jste nikdy předtím nešli." Jozue lidu řekl: "Posvěťte se, neboť zítra mezi vámi Hospodin...
Jozue 3:6...kněžím: "Vezměte Truhlu smlouvy a jděte před lidem." Vzali tedy Truhlu smlouvy a šli před lidem....
Jozue 3:14...shora nahromadí na jednom místě." Když pak lid vytáhl ze svých stanů, aby přešel Jordán, kněží nesli...
Jozue 3:16...Mrtvému) moři se dočista vytratily. Tak přešel lid přímo proti Jerichu. Kněží nesoucí Truhlu Hospodinovy...
Jozue 4:2... Hospodin promluvil k Jozuovi: "Vyberte silidu dvanáct mužů, po jednom z každého kmene, a přikažte...
Jozue 4:10...všechny příkazy, které Hospodin udělil pro lid Jozuovi, přesně jak to Jozuovi přikázal Mojžíš. Lid...
Jozue 4:11...spěšně přešel řeku, a poté, co přešel všechen lid, přešla před jejich zraky také Hospodinova truhla s...
Jozue 4:19...na místo a vylévaly se z břehů jako předtímLid vystoupil z Jordánu desátého dne prvního měsíce a...
Jozue 5:4... Důvod, proč je Jozue obřezal, je tento: Všechen lid mužského pohlaví, který vyšel z Egypta, všichni ti...
Jozue 5:5...z Egypta pomřeli cestou na poušti. Všechen lid, který vycházel, byl sice obřezán, ale z lidu...
Jozue 6:5...roh, jakmile uslyšíte troubení, pak všechen lid vyrazí mohutný pokřik. Městská hradba se zhroutí a lid...
Jozue 6:7...truhlou nosí sedm trub z beraních rohů." Lidu pak řekl: "Jděte a obcházejte město. Ozbrojenci ...
Jozue 6:8...před Hospodinovou truhlou." Když to Jozue řekl lidu, sedm kněží nesoucích před Hospodinem sedm trub z...
Jozue 6:10...zadní voj kráčel za Truhlou za zvuku trub. Jozue lidu přikázal: "Nebudete křičet, nevydáte ani hlásku,...
Jozue 6:16...posedmé a kněží zatroubili na trouby, Jozue řekl lidu: "Křičte! Hospodin vám dal to město! to město...
Jozue 6:20...do Hospodinova pokladu." Zazněly troubylid začal křičet. Jakmile lid uslyšel troubení a vyrazili...
Jozue 7:3...mu: "Není potřeba, aby se tam vypravoval všechen lid. Stačí, když vytáhnou dva nebo tři tisíce mužů a...
Jozue 7:4...všechen lid, vždyť je jich tam málo." A taklidu vytáhlo asi tři tisíce mužů, ale museli se před...
Jozue 7:5...je od brány k lomům a na stráni je pobíjeliLid tehdy ztratil odvahu, rozplynula se jako voda. Jozue...
Jozue 7:7...řekl Jozue, "Proč jsi vůbec převáděl tento lid přes Jordán? Abys nás vydal do rukou Emorejců? Abys nás...
Jozue 7:13...neodstraníte ze svého středu! Vstaň, posvěť lid a řekni jim: ‚Posvěťte se pro zítřek. Neboť toto praví...
Jozue 8:1...a nestrachuj. Vezmi s sebou všechen bojeschopný lid a vytáhni proti Aji. Pohleď, dal jsem ti do rukou...
Jozue 8:3...zálohu." Jozue se tedy se vším bojeschopným lidem přichystal vytáhnout proti Aji. Vybral třicet tisíc...
Jozue 8:5...daleko. Všichni buďte připraveni. a všechen lid, který bude se mnou, se zatím přiblížíme k městu....
Jozue 8:9... na západ od Aje. noci Jozue zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny...
Jozue 8:10...zůstal uprostřed lidu. Brzy ráno Jozue sebral lid a spolu se stařešiny Izraele se vydal v jeho čele proti...
Jozue 8:11...vydal v jeho čele proti Aji. Všechen bojeschopný lid táhl s ním. Když tam dorazili, zamířili přímo před...
Jozue 8:13...Bet-elem a Ajem, na západ od města. Hlavní voj lidu tedy stál severně od města, zadní voj pak západně od...
Jozue 8:14... Jakmile to spatřil ajský král, on i všechen lid, obyvatelé toho města, vyrazili brzy ráno na stanoviště...
Jozue 8:16...porážku a utíkali směrem k poušti. Všechen lid ve městě byl zburcován, aby je pronásledovali. Hnali se...
Jozue 8:20...Nemohli ovšem utéci ani tam, ani tam, protože lid prchající k poušti se obrátil proti pronásledovatelům....
Jozue 8:21...pronásledovatelům. Když totiž Jozue i všechen lid viděli, že záloha dobyla město a že z města stoupá dým,...
Jozue 8:33...Hospodinův služebník Mojžíš, že se žehnat lidu Izraele. Jozue pak předčítal všechna slova Zákona,...
Jozue 10:7...vytáhl z Gilgalu a s ním všechen bojeschopný lid i všichni udatní hrdinové. Hospodin Jozuovi řekl:...
Jozue 10:21...přežili, utekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátil k Jozuovi do tábora v Makedě....
Jozue 10:33...Horam, král Gezeru. Jozue ho ale i s jeho lidem porazil; nikoho nenechal naživu. Potom Jozue s celým...
Jozue 11:7...jejich vozy spálíš." Jozue a všechen bojeschopný lid tedy proti nim ihned vytáhli k meromským vodám, kde na...
Jozue 14:8... bratři, kteří šli se mnou, připravili všechen lid o odvahu, ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému...
Jozue 17:14...jen jeden los a jediný příděl? Jsme početný lid, neboť nám Hospodin doposud žehnal." "Když jste tak...
Jozue 17:15... doposud žehnal." "Když jste tak početný lid," řekl jim na to Jozue, "jděte do lesů. Vykácejte si...
Jozue 17:17...a Manasesovi z Josefova domu řekl: "Jste početný lid a máte velkou sílu. Nezůstane vám jeden los. Hory jsou...
Jozue 24:2...postavili před Bohem. Jozue promluvil ke všemu lidu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Vaši předkové,...
Jozue 24:16... a můj dům však budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům?...
Jozue 24:19...Hospodinu - vždyť on je náš Bůh!" Ale Jozue lidu řekl: "Nebudete moci sloužit Hospodinu; vždyť je to...
Jozue 24:21..." "Nikoli. Budeme sloužit Hospodinu!" odpověděl lid Jozuovi. "Sami před sebou jste svědkové," řekl na to...
Jozue 24:22...před sebou jste svědkové," řekl na to Jozue lidu, "že jste si zvolili Hospodina, abyste sloužili jemu."...
Jozue 24:24...Bohu, a budeme ho poslouchat," odpověděl na to lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřel s lidem...
Jozue 24:25...lid Jozuovi. Jozue toho dne v Šechemu uzavřellidem smlouvu a vydal jim ustanovení a řády. Tato slova...
Jozue 24:27... tento kámen nám bude svědkem," řekl Jozue všemu lidu, "neboť slyšel všechna slova, která nám řekl Hospodin....
Jozue 24:28... abyste neklamali svého Boha." Poté Jozue lid propustil, každého do jeho dědictví. Po těchto...
Soudců 2:4...tato slova ke všem synům Izraele, dal se lid do hlasitého pláče. To místo tedy nazvali Bokim (to...
Soudců 2:6...tam Hospodinu. Poté, co Jozue propustil lid, rozešli se synové Izraele každý do svého dědictví...
Soudců 2:7...každý do svého dědictví obsadit svou zemLid sloužil Hospodinu po všechny dny Jozuovy i po všechny...
Soudců 5:2...píseň: Vůdcové když vedou v Izraeli, když jeho lid je ochotný - veleben budiž Hospodin! Slyšte to, králové...
Soudců 5:9...Srdcem jsem s těmi, kdo velí Izraeli, s těmilidu, kdo jsou ochotní - veleben budiž Hospodin! Vy jezdci...
Soudců 5:11... o vítězstvích izraelských sedláků. Tehdy opět lid Hospodinův k branám sestoupil. Vzhůru, vzhůru, Deboro,...
Soudců 5:13...Zbytek vznešených tehdy sestoupil, Hospodinův lid ke mně sestoupil proti udatným. Z Efraima ti, kdo...
Soudců 5:14... Z Efraima ti, kdo Amaleka vykořenili, tvému lidu byl v patách Benjamín, z Machira sestoupili ti, kdo...
Soudců 5:18...na pobřeží, u svých přístavů hoví si. Zabulon je lid, jenž pohrdá smrtí, Neftalí na bojiště vyrazil! Přišli...
Soudců 6:27...mu Hospodin řekl. Kvůli strachu z rodiny i kvůli lidem z města to ovšem neudělal ve dne, ale v noci. Ráno...
Soudců 9:29...Abimelechovi? Kdybych tak velel tomuto lidu, hned bych se Abimelecha zbavil! Řekl bych mu:...
Soudců 11:11...přesně, co říkáš." Jiftach tedy šel s nimilid si ho ustanovil za vůdce a velitele. Všechny své...
Soudců 11:23...Hospodin, Bůh Izraele, vyhnal Emorejce před svým lidem Izraelem, a ty chceš vyhnat nás? Nedržíš se snad toho...
Soudců 12:2...nad hlavou!" Jiftach jim odpověděl: " a můj lid jsme měli s Amonci těžkou při. Volal jsem vás, ale...
Soudců 14:3...žena ve tvém příbuzenstvu ani v celém našem lidu? Proč by ses chodil ženit k těm neobřezaným...
Soudců 14:16... vůbec nemáš rád! Ty nemiluješ. Dal jsi mým lidem hádanku, a mně jsi ji neprozradil." "Neprozradil jsem...
Soudců 14:17...dne prozradil, a ona ji pak prozradila svým lidem. Sedmého dne před západem slunce mu tedy muži toho...
Soudců 16:24...rukou nám bůh náš dal našeho nepřítele Samsona!" Lid při pohledu na něj chválil svého boha: "Do rukou nám...
Soudců 16:30... takže se chrám zřítil na vládce i na všechen lid uvnitř. Tak jich zabil při své smrti více než za svého...
Soudců 18:7...šlo dál, přišli do Laiše. Viděli, že tamní lid žije v bezpečí jako Sidonci, v klidu a bezstarostně, a...
Soudců 18:10...do rukou! tam přijdete, najdete bezstarostný lid a doširoka otevřenou zem. Tomu místu neschází vůbec nic...
Soudců 18:27...výtvor i jeho kněze a přitáhli na Laiš, na ten klid a bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město...
Soudců 20:2...se shromáždila celá obec. Do shromáždění Božího lidu se dostavili vůdcové všeho lidu ze všech izraelských...
Soudců 20:8... Poraďte se a na místě rozhodněte." Nato všechen lid povstal jako jeden muž se slovy: "Nikdo z nás nepůjde...
Soudců 21:4...odečten celý kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti....
Soudců 21:9...nepřišel nikdo z Jábeš-gileádu. Spočítali totiž lid a hle - z obyvatel Jábeš-gileádu tam nebyl nikdo. Obec...
Soudců 21:15...z Jábeš-gileádu naživu. Nebylo jich ale dostLidu bylo Benjamína líto, protože Hospodin dopustil v...
Růt 1:6...kraji dozvěděla, že Hospodin navštívil svůj lid a dal mu chléb, připravila se s oběma svými snachami k...
Růt 1:10...rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi....
Růt 1:15... řekla Noemi, "tvá švagrová se vrací ke svému lidu a ke svým bohům. Vrať se s ." Rút ale odpověděla:...
Růt 1:16... Kam půjdeš, půjdu, kde zůstaneš, tam budu. Tvůj lid bude mým lidem a tvůj Bůh mým Bohem. Kde zemřeš, tam...
Růt 2:11...svého otce, matku i rodnou zem a odešlalidu, který jsi předtím neznala. Kéž ti Hospodin za tvůj...
Růt 4:4...ho před těmito přísedícími, před stařešiny mého lidu. Chceš-li to pole vykoupit, vykup je. Pokud je...
Růt 4:9...zul si sandál. Boáz tehdy před stařešiny a vším lidem prohlásil: "Dnes jste svědkové, že jsem od Noemi...
Růt 4:11...jeho města. Dnes jste toho svědkové." Všechen lid, který byl v bráně, i stařešinové odpověděli: "Jsme...
1. Samuel 2:13...na Hospodina ani na pravidla ohledně kněžílidu. Kdykoli někdo přinesl zápalnou oběť, přišel kněžský...
1. Samuel 2:24...Slyším nedobré zprávy - vždyť svádíte Hospodinův lid! Hřeší-li člověk proti člověku, Bůh může zasáhnout....
1. Samuel 2:26...prospíval, rostl a byl milý jak Hospodinu, taklidem. Za Elím přišel Boží muž a řekl mu: "Tak praví...
1. Samuel 2:29...jste se tím nejlepším z obětních darů mého lidu Izraele! Nuže, tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Ano,...
1. Samuel 4:3...v poli asi 4 000 mužů z izraelských řad. Když se lid vrátil do tábora, izraelští stařešinové se ptali: "Proč...
1. Samuel 4:4...a vysvobodí nás z ruky našich nepřátel." A tak lid poslal do Šíla, aby odtamtud přinesli Truhlu smlouvy...
1. Samuel 4:17...dal před Filištíny na útěk," odpověděl posel. "Lid utrpěl hroznou porážku. Oba tví synové, Chofni a...
1. Samuel 5:10...izraelského boha! To nás chtějí s celým naším lidem zahubit?" Obeslali proto a shromáždili všechny...
1. Samuel 5:11...se vrátí, kam patří, jenom nehubí nás a náš lid!" Po celém městě se totiž rozšířila smrtelná hrůza....
1. Samuel 6:19... Ranil sedmdesát mužů (vždy pět mužů z tisíce). Lid pak držel smutek, protože Hospodin ranil lid tou...
1. Samuel 8:7...a Hospodin Samuelovi řekl: "Poslechni hlas lidu ve všem, co ti říkají. Nepohrdli přece tebou, ale mnou...
1. Samuel 8:10..." Samuel tedy pověděl všechna Hospodinova slova lidu, který se na něm dožadoval krále. "Toto je způsob,...
1. Samuel 8:19... ale Hospodin tehdy vaše volání nevyslyší." Lid ale odmítl Samuele poslechnout. "Ne, ne!" prohlásili....
1. Samuel 8:21...nás bojuje!" Samuel tedy vyslechl všechna slova lidu a oznámil je Hospodinu. "Poslechni je," odpověděl mu...
1. Samuel 9:16...kraje Benjamín a ty ho pomažeš za vůdce nad mým lidem Izraelem. On vysvobodí můj lid z ruky Filištínů....
1. Samuel 9:17...muž, o němž jsem ti řekl, že bude spravovat můj lid." Saul uprostřed brány přistoupil k Samuelovi a požádal...
1. Samuel 10:17... mu ale neprozradil. Samuel potom svolal lid k Hospodinu do Micpy, kde Izraelcům řekl: "Tak praví...
1. Samuel 10:23...se tam pro něj. Když se pak postavil doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám...
1. Samuel 10:24...vám Hospodin vybral?" řekl jim Samuel. "V celém lidu mu není rovného." Nato všechen lid zvolal: " žije...
1. Samuel 10:25...všechen lid zvolal: " žije král!" Samuel tehdy lidu vysvětlil pravidla kralování, zapsal je do knihy a...
1. Samuel 11:4...přišli do Gibeje Saulovy a vyprávěli to všechno lidu, dali se všichni do hlasitého pláče. Saul se právě...
1. Samuel 11:5...se právě vracel se svým dobytkem z pole. "Co je lidem, že pláčou?" ptal se. A tak mu vyprávěli, co říkali...
1. Samuel 11:7...toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem!" Na lid padla hrůza z Hospodina a vytáhli jako jeden muž....
1. Samuel 11:12... takže z nich nezůstali ani dva pospoluLid tehdy řekl Samuelovi: "Kdo že se ptal: ‚To nám bude...
1. Samuel 11:14...Izraeli daroval vítězství." Samuel nato řekl lidu: "Pojďme teď do Gilgalu a potvrdíme tam království." A...
1. Samuel 11:15...a potvrdíme tam království." A tak se všechen lid vydal do Gilgalu, kde Saula před Hospodinem prohlásili...
1. Samuel 12:6...vyvedl vaše otce z Egypta," řekl na to Samuel lidu. "Teď předstupte, abych se s vámi před Hospodinem...
1. Samuel 12:18...toho dne seslal hromobití a déšť. Všechen lid pak měl před Hospodinem i před Samuelem velikou bázeň....
1. Samuel 12:19...svému Bohu, abychom nezemřeli," řekl pak všechen lid Samuelovi. "Ke všem svým hříchům jsme přidali ještě tu...
1. Samuel 12:22...to marnosti! Hospodin pro své veliké jméno svůj lid neopustí, protože se rozhodl učinit vás svým lidem....
1. Samuel 13:2...a tisíc s Jonatanem v benjamínské Gibeji. Zbytek lidu poslal zpátky domů. Jonatan pobil filištínskou posádku...
1. Samuel 13:4...posádku, a poštval tak Filištíny na Izraellid se shromáždil k Saulovi do Gilgalu. Také Filištíni se...
1. Samuel 13:5...bojovali s Izraelem - 3 000 vozů, 6 000 jezdcůlidu jako písku na mořském břehu. Vytáhli a utábořili se v...
1. Samuel 13:11...udělal?" Saul odpověděl: "Když jsem viděl, že se lid rozbíhá a ty v dohodnutý čas nejdeš a že se Filištíni...
1. Samuel 13:14...podle svého srdce. Jeho určil za vůdce svého lidu, protože ty jsi nesplnil, co ti Hospodin přikázal."...
1. Samuel 14:27... Jonatan ale svého otce neslyšel, když zavázal lid tou přísahou, a tak vztáhl hůl, kterou měl v ruce, a...
1. Samuel 14:40...druhé." "Udělej, jak myslíš," odpověděl Saulovi lid. Saul se pak modlil: "Hospodine, Bože Izraele, proč jsi...
1. Samuel 14:41... padne urim; je-li však vina na tvém lidu Izraeli, pak padne tumim." Los pak označil Jonatana...
1. Samuel 14:45...a ještě mi přidá! Musíš zemřít, Jonatane." Lid se ale proti Saulovi ozval: "Jonatan že zemřít? Ten,...
1. Samuel 15:1...kdysi poslal, abych pomazal za krále nad jeho lidem, Izraelem; proto teď slyš Hospodinova slova. Tak...
1. Samuel 15:8... krále Amalekovců, dopadli živého, ale všechen lid vyhubili mečem jako proklatý. Saul se svým vojskem však...
1. Samuel 15:15..."Ty přivedli od Amalekovců," odpověděl Saul. "Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali...
1. Samuel 15:21...Agaga a Amalekovce jsem vyhladil jako proklatéLid pak vzal z kořisti nejlepší brav a skot propadlý klatbě...
1. Samuel 15:24...rozkaz i tvé pokyny. Bál jsem se totiž lidu, proto jsem je poslechl. Teď mi ale prosím odpusť...
1. Samuel 15:30...mi ale prosím prokaž poctu před stařešiny mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil...
1. Samuel 23:8...s vraty a závorami." A tak Saul nechal všechen lid svolat k válečnému tažení do Keily, aby oblehl Davida i...
1. Samuel 25:11... které jsem připravil pro své střihače, a dát to lidem, o kterých ani nevím, odkud jsou?" Davidovi mládenci...
1. Samuel 27:12...ale Davidovi věřil; myslel si: "Ten se svému lidu Izraeli nadobro zprotivil. Zůstane mým služebníkem ...
1. Samuel 31:9...tu zprávu ohlásili v chrámu jejich model i mezi lidem. Jeho výzbroj uložili v chrámu Aštarot a tělo přibili...
2. Samuel 3:18...o Davidovi řekl: ‚Skrze Davida vysvobodím svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'"...
2. Samuel 3:31...bitvě u Gibeonu. David pak řekl Joábovi a všemu lidu, který byl s ním: "Roztrhněte svá roucha, přepásejte...
2. Samuel 3:32...Abnerovým hrobem hlasitě plakal. Také všechen lid plakal. Král tehdy nad Abnerem zpíval tento žalozpěv:...
2. Samuel 3:36...nebo cokoli jiného před západem slunce!" Všechen lid si toho všiml a líbilo se jim to, tak jako se jim...
2. Samuel 5:2... Tobě Hospodin řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za...
2. Samuel 5:12...a že vyzdvihl jeho království ve prospěch jeho lidu, Izraele. Když David přišel z Hebronu, vzal si v...
2. Samuel 6:18...obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid,...
2. Samuel 6:19...ve jménu Hospodina zástupů. Podělil také všechen lid, všechno množství Izraele, muže i ženy, každého jedním...
2. Samuel 6:21...tvé rodiny, aby postavil za vůdce Hospodinova lidu, Izraele - před ním jsem se radoval! A klidně se...
2. Samuel 7:7...izraelských kmenů, jemuž jsem přikázal pást můj lid Izrael: ‚Proč jste mi nepostavili dům z cedrů?' Řekni...
2. Samuel 7:8... vzal z pastvin, od ovcí, abys byl vůdcem mého lidu Izraele. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a...
2. Samuel 7:10...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel...
2. Samuel 7:11...jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Dopřeji ti odpočinout ode všech...
2. Samuel 7:23...vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
2. Samuel 7:24...z Egypta, z jeho národů i jeho bohů! Svůj lid Izrael jsi navěky ustanovil svým lidem a ty, Hospodine,...
2. Samuel 8:15...a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl vrchním velitelem, Jošafat, syn...
2. Samuel 10:12...na pomoc tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
2. Samuel 11:7...se vyptával, jak se daří Joábovi, jak se daří lidu a jak se daří v boji. Potom Uriášovi řekl: "Zajdi domů...
2. Samuel 14:13...řekla: "Proč ty sám smýšlíš podobně proti Božímu lidu? Když král takto mluví, jako by obvinil sám sebe -...
2. Samuel 15:12...Spiknutí narůstalo a s Abšalomem bylo stále více lidu. K Davidovi pak dorazil posel se zprávou: "Srdce...
2. Samuel 16:3..." odpověděl Cíba. "Myslí si: ‚Izraelský lid mi dnes navrátí království mého děda.'" " tedy...
2. Samuel 16:18... "Koho vyvolil Hospodin a celý tento izraelský lid, s tím jsem a s tím zůstanu. A komu jinému bych měl...
2. Samuel 17:3...zabiji samotného krále. Tak přivedu všechen lid k tobě, jako se přivádí nevěsta k ženichovi. Jde ti...
2. Samuel 18:2...velitele tisíců a velitele stovek. Třetinu lidu svěřil Joábovi, třetinu jeho bratru Abišajovi, synu...
2. Samuel 18:4...svolil tedy král. Postavil se k bráně a všechen lid pochodoval ven po stovkách a tisících. Král tehdy...
2. Samuel 19:10...se rozutekli, každý odkud přišel. V celém lidu, ve všech izraelských kmenech se dohadovali: "Král nás...
2. Samuel 20:22..." Ta žena se ve své moudrosti obrátila na svůj lid. Ti Šebovi, synu Bichriho, usekli hlavu a hodili ji...
2. Samuel 22:44... jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různiclidu zachránils , jako vůdce národů jsi ochránil, lid,...
2. Samuel 23:3...izraelský Bůh, On, skála Izraele, praví sám: Kdo lidem spravedlivě vládne, kdo v Boží bázni panuje, je jako...
2. Samuel 23:10... mu ruka ztuhla, že nemohl pustit mečLid jen postupoval za ním a obíral pobité. Hospodin toho...
2. Samuel 23:11...jednou shromáždili u dílu pole osetého čočkoulid se před nimi dal na útěk. Šama se ale postavil...
2. Samuel 24:2...izraelské kmeny od Danu po Beer-šebu. Sečtěte lid - chci znát jeho počet." Joáb ale králi namítl:...
2. Samuel 24:3...králi namítl: "Hospodin, tvůj Bůh, kéž rozmnoží lid před zraky mého pána a krále nastokrát! Proč bys ale...
2. Samuel 24:4...nic nezmohli, a tak se od krále vydali sčítat lid Izraele. Překročili Jordán a utábořili se poblíž Aroeru...
2. Samuel 24:9...Jeruzaléma. Joáb předal králi seznam sečteného lidu: Izrael čítal 800 000 udatných mužů schopných boje....
2. Samuel 24:10...boje. Judských mužů bylo 500 000. Po tom sčítání lidu ale Davida začalo trápit svědomí. "Spáchal jsem veliký...
2. Samuel 24:14...slitování je nesmírné. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor od toho rána...
2. Samuel 24:15...do určeného času. Od Danu po Beer-šebu zemřelolidu 70 000 mužů. Když pak anděl vztáhl ruku, aby hubil...
2. Samuel 24:16...neštěstím pojala lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl byl právě u mlatu...
2. Samuel 24:17...Jebusejského. Když David viděl, jak anděl pobíjí lid, řekl Hospodinu: "To přece jsem zhřešil, to jsem...
2. Samuel 24:21...na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila." Aravna mu řekl: "Jen si můj královský...
1. Královská 3:2... Hospodinův chrám a hradby okolo JeruzalémaLid ovšem v době obětoval na různých výšinách, neboť...
1. Královská 3:8...Tvůj služebník je přitom obklopen tvým vyvoleným lidem, lidem tak velikým, že ho nelze sepsat ani spočítat....
1. Královská 3:9...chápavé srdce, aby dokázal soudit tvůj lid a rozlišovat dobro od zla. Kdo by jinak mohl soudit...
1. Královská 5:21...moudrého syna, aby vládl tomuto velikému lidu." Potom poslal Šalomounovi tuto odpověď: "Tvou zprávu...
1. Královská 6:13... Budu přebývat uprostřed synů Izraele a svůj lid Izrael nikdy neopustím." Když Šalomoun dokončil stavbu...
1. Královská 8:16...rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid Izrael vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského...
1. Královská 8:30... Kéž vyslyšíš prosbu svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu...
1. Královská 8:33...a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
1. Královská 8:34... vyslýchej na nebesích. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpátky do země, kterou jsi dal...
1. Královská 8:36...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou...
1. Královská 8:37...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
1. Královská 8:38...nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o ránu, a vzepjal by ruce k...
1. Královská 8:41... Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému jménu (neboť...
1. Královská 8:43...poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
1. Královská 8:44...tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války proti nepříteli, kamkoli bys je poslal,...
1. Královská 8:50...a prosbu a zjednej jim právo. Odpusť svému lidu jejich hřích i všechny jejich vzpoury proti tobě a...
1. Královská 8:51... aby se nad nimi slitovali. Vždyť jsou tvůj lid, tvé vlastní dědictví! Vyvedl jsi je z Egypta,...
1. Královská 8:52...k modlitbě tvého služebníka i k modlitbě tvého lidu Izraele, a kdykoli k tobě budou volat, vyslýchej....
1. Královská 8:56...Izraele: "Požehnán buď Hospodin, který svému lidu Izraeli dopřál odpočinutí, jak zaslíbil. Ani jediné ze...
1. Královská 8:59... aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den co den, aby všechny národy země poznaly,...
1. Královská 8:66...dní, celkem čtrnáct dní. Následujícího dne pak lid propustil. Dobrořečili králi a vraceli se domů s...
1. Královská 12:5...se ke mně za tři dny," odpověděl jim RechoboámLid se tedy rozešel. Král Rechoboám se pak radil se starci,...
1. Královská 12:6...ještě žil: "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli...
1. Královská 12:7...lidu?" "Pokud se dnes zachováš jako služebník lidu," řekli mu, "pokud jim vyhovíš a dáš jim laskavou...
1. Královská 12:9...vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám...
1. Královská 12:10...Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho,...
1. Královská 12:12...karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za...
1. Královská 12:15... na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak zařídil Hospodin, aby se naplnilo jeho...
1. Královská 12:23... i celému domu Judovu a Benjamínovu i ostatnímu lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým bratrům,...
1. Královská 12:27...království navrátilo k domu Davidovu? Když bude lid chodit obětovat do Hospodinova chrámu v Jeruzalémě,...
1. Královská 12:31...výšinách svatostánky a nadělal kněží z kdekoholidu, i když to nebyli synové Leviho. V patnáctý den osmého...
1. Královská 14:2... který mi předpověděl, že budu králem tohoto lidu. Vezmi s sebou deset chlebů, koláče a džbán medu a jdi...
1. Královská 14:7...praví Hospodin, Bůh Izraele: ‚Pozvedl jsem lidu a učinil vůdcem svému lidu Izraele. Odtrhl jsem...
1. Královská 16:2..."Pozvedl jsem z prachu a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl...
1. Královská 16:21... píše v Kronice izraelských králů. Izraelský lid se tenkrát rozdělil na dva tábory. Polovina lidu stála...
1. Královská 18:19... Svolej ke mně na horu Karmel všechen izraelský lid a také těch čtyři sta padesát Baalových proroků a čtyři...
1. Královská 18:21...je na horu Karmel. Eliáš předstoupil před lid. "Jak dlouho se budete kývat na obě strany?" řekl jim....
1. Královská 18:22...zbyl jako jediný prorok Hospodinův," řekl Eliáš lidu, "ale Baalových proroků je čtyři sta padesát. Dejte...
1. Královská 18:24... který odpoví ohněm, ten je Bůh." Na to všechen lid odpověděl: "Ano, správně!" "Vyberte si jednoho býka,"...
1. Královská 18:30... žádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid: "Pojďte ke mně." Když k němu všichni přistoupili,...
1. Královská 18:37... Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi. tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh, a že jejich srdce...
1. Královská 18:39... dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali: "Hospodin je...
1. Královská 19:21...jejich maso na dříví z pluhu a dal je jíst svým lidem. Potom vstal a následoval Eliáše jako jeho služebník....
1. Královská 20:42...odsouzence, zaplatíš za něj svým životem a svůj lid dáš za jeho." Izraelský král pak jel domů a dorazil do...
1. Královská 21:9...psala: "Vyhlaste půst a posaďte Nábota do čela lidu. Naproti němu posaďte nějaké dva ničemy, dosvědčí,...
1. Královská 21:12... Vyhlásili půst a posadili Nábota do čela lidu. Pak přišli dva ničemové, posadili se naproti němu a...
1. Královská 22:4..."Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví!" Jošafat ale...
1. Královská 22:44... Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jošafat...
2. Královská 3:7..."Udělám to, co ty," odpověděl Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Kudy potáhneme?" zeptal...
2. Královská 4:42...chlebů a snopek obilí. Elíša řekl: "Dej to lidem, se najedí." "Cože?" namítl jeho pomocník. "Tohle...
2. Královská 4:43...nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví Hospodin: Najedí se a...
2. Královská 7:16...A tak se poslové vrátili a podali zprávu králiLid tehdy vyrazil a vyplenil aramejský tábor. Míra jemné...
2. Královská 9:6...Pomazal jsem za krále nad Hospodinovým lidem Izraelem. Vyhladíš dům svého pána Achaba, a tak...
2. Královská 10:9...odpověděl. Ráno pak vyšel ven, postavil se před lid a promluvil k nim: "Tak vy jste spravedliví. Ano, ...
2. Královská 10:18...řekl skrze Eliáše. Pak Jehu shromáždil všechen lid a promluvil k nim: "Achab sloužil Baalovi málo. Jehu mu...
2. Královská 11:14...král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval a troubil na trubky. Atalia roztrhla...
2. Královská 11:17...paláce, zabili ji. Jojada zavázal králelid Hospodinovou smlouvou, že budou Hospodinův lid. Uzavřel...
2. Královská 11:18...také smlouvu mezi králem a lidem. Všechen lid země pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho...
2. Královská 11:19... palácovou gardu i stráže a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova chrámu Bránou strážců...
2. Královská 11:20...paláce. Tam dosedl na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože...
2. Královská 12:4... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Joaš řekl...
2. Královská 14:4... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Jakmile...
2. Královská 14:21...Městě Davidově, k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Azariáše, kterému bylo šestnáct let, a...
2. Královská 15:4... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. Hospodin...
2. Královská 15:5...tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal - o...
2. Královská 15:29... Zabral Gileád, Galileu i celý kraj Neftalílid odvlekl do Asýrie. Hošea, syn Ely, pak proti Pekachovi,...
2. Královská 15:35... Obětní výšiny ale nebyly odstraněny, a tak lid nadále obětoval a pálil kadidlo na výšinách. To on...
2. Královská 16:15...i zápalnou a moučnou oběť s úlitbou za všechen lid země. Skrápěj ho krví zápalů a obětí. Co dělat s tím...
2. Královská 18:26... vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejskyLid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl:...
2. Královská 18:36...tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Lid mlčel. Neodpověděli mu ani slovo. Královský rozkaz...
2. Královská 19:12...je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Receflid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu,...
2. Královská 20:5..."Vrať se a řekni Ezechiášovi, vůdci mého lidu: Toto praví Hospodin, Bůh tvého otce Davida: Slyšel...
2. Královská 21:24...němu spikli a zabili krále v jeho vlastním doměLid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a...
2. Královská 22:4...přinesené do Hospodinova chrámu, které od lidu vybrali strážci prahu. Svěří je mistrům odpovědným za...
2. Královská 22:13...služebníku Asajášovi: "Jděte se za , za lid a za celé Judsko dotazovat Hospodina ohledně slov této...
2. Královská 23:2...do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i proroci - všechen lid od...
2. Královská 23:3...této smlouvy, zapsaná v této knize. Také všechen lid se k smlouvě připojil. Král přikázal nejvyššímu...
2. Královská 23:21...do Jeruzaléma. Král tenkrát přikázal všemu lidu: "Slavte Hod beránka Hospodinu, svému Bohu, jak je...
2. Královská 23:30...voze z Megida do Jeruzaléma, kde ho pochovaliLid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze, pomazali ho a...
2. Královská 23:35...vyměřeno. Joakim to stříbro a zlato vymáhal od lidu země, aby ho mohl odevzdat faraonu Nekóovi. Joakim se...
2. Královská 24:14...kováře, takže nezůstal nikdo než ti nejchudšílidu. Odvlekl Joakina do Babylonu spolu s královnou matkou,...
2. Královská 25:12... a jako ostatní obyvatelstvo. Jen ty nejchudšílidu tam velitel gardistů nechal, aby se někdo staral o...
2. Královská 25:22... syna Achikama, syna Šafanova, správcem lidu, který směl zůstat v Judsku. Když všichni velitelé se...
1. Letopisů 10:9...zemi, aby tu zprávu ohlásili svým modlámlidu. Jeho výzbroj uložili v chrámu svých bohů a jeho lebku...
1. Letopisů 11:2... tvůj Bůh, řekl: ‚Ty budeš pastýřem mého lidu Izraele, ty budeš mému lidu Izraeli vůdcem.'" Když...
1. Letopisů 13:4..." Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid to schvaloval. David tedy shromáždil celý Izrael od...
1. Letopisů 14:2...jeho království bylo pozvednuto ve prospěch jeho lidu, Izraele. V Jeruzalémě si vzal další ženy a zplodil...
1. Letopisů 16:2...obětování zápalných a pokojných obětí, požehnal lidu v Hospodinově jménu. Podělil také všechny Izraelce,...
1. Letopisů 16:24...slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad...
1. Letopisů 16:36... Bůh izraelský, od věků na věky! A všechen lid odpověděl: "Amen. Chvála Hospodinu!" David pak nechal...
1. Letopisů 16:43...hudby. Jedutunovi synové stáli u brány. Všechen lid se pak rozešel, každý k sobě domů. Také David se vrátil...
1. Letopisů 17:6...izraelskému soudci, jemuž jsem přikázal pást můj lid: Proč jste mi nepostavili cedrový dům?' Řekni mému...
1. Letopisů 17:7...jsem vzal z pastvin, od ovcí, abys vedl můj lid Izrael. Byl jsem s tebou všude, kam ses vydal, a...
1. Letopisů 17:9...jméno jednoho z největších mužů na zemi. I svému lidu Izraeli zajistím místo a zasadím jej tak, aby bydlel...
1. Letopisů 17:10...jako dříve, za dnů, kdy jsem nad svým izraelským lidem ustanovil soudce. Všechny tvé nepřátele pokořím....
1. Letopisů 17:21...vždy na vlastní uši slyšeli. A kdo je jako tvůj lid Izrael, jediný národ na zemi, který si Bůh přišel...
1. Letopisů 17:22...svým lidem, který sis vykoupil z Egypta! Svůj lid Izrael jsi navěky učinil svým lidem a ty, Hospodine,...
1. Letopisů 18:14...a zjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn Ceruji, byl velitelem vojska, Jošafat, syn...
1. Letopisů 19:13...síly, pomohu tobě. Buď silný! Odvahu! Za náš lid a za města našeho Boha! Hospodin učiní, co se mu...
1. Letopisů 21:3..." Joáb ale namítl: "Hospodin kéž rozmnoží svůj lid nastokrát! Můj pane a králi, nejsou to snad všechno...
1. Letopisů 21:5...se vrátil do Jeruzaléma, předal Davidovi seznam lidu: Celý Izrael čítal 1 100 000 bojeschopných mužů; Juda...
1. Letopisů 21:13...přece velmi milosrdný. Jen nepadnu do rukou lidem." Hospodin tedy na Izrael dopustil mor. V Izraeli...
1. Letopisů 21:15...tím neštěstím lítost a řekl andělovi hubícímu lid: "Dost , zadrž!" Hospodinův anděl právě stál u mlatu...
1. Letopisů 21:17...David řekl Bohu: "To přece jsem nechal sečíst lid. jsem ten, kdo zhřešil, jsem spáchal zlo! Co ale...
1. Letopisů 21:22...na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila. Prodej mi ho za plnou cenu." "Vezmi si ho...
1. Letopisů 22:18...země, a tak je země podmaněna Hospodinu a jeho lidu. Teď tedy srdcem i duší oddaně hledejte Hospodina,...
1. Letopisů 23:25...totiž řekl: "Hospodin, Bůh Izraele, dal svému lidu odpočinutí a bude navěky přebývat v Jeruzalémě, a tak...
1. Letopisů 28:2...David vstal a promluvil: "Slyšte , bratřilide můj! Měl jsem na srdci vybudovat chrám, kde by...
1. Letopisů 28:21...pomáhat s veškerou prácí. Hodnostáři i všechen lid čekají na tvé rozkazy." Král David pak řekl celému...
1. Letopisů 29:9...domu pod správu Jechiela GeršonskéhoLid se z jejich ochoty radoval, neboť to věnovali Hospodinu...
1. Letopisů 29:14...jméno chválíme! Kdo jsem ale a co je můj lid, abychom mohli přinést tak štědrý dar? To od tebe...
1. Letopisů 29:17...jsem daroval toto vše a teď vidím, jak tvůj lid, zde přítomný, přináší své dary s radostí. Hospodine,...
1. Letopisů 29:18...Izraele, zachovej navěky tu touhu v srdci svého lidu! jsou jejich srdce vždy pevně u tebe! Mému synu...
2. Letopisů 1:9...mému otci Davidovi. Vždyť jsi učinil králem lidu početného jako zemský prach. Dej mi tedy moudrost a...
2. Letopisů 1:10... abych dovedl vycházet i přicházet v čele tohoto lidu. Vždyť kdo by dokázal spravovat tento tvůj nesmírný...
2. Letopisů 1:11...moudrost a poznání, abys dokázal spravovat můj lid, nad nímž jsem učinil králem - proto tu moudrost i...
2. Letopisů 2:10...Šalomounovi vzkázal: "Hospodin jistě miluje svůj lid, když jim dal krále, jako jsi ty." Dopis dále...
2. Letopisů 6:5...rukou naplnil, co řekl: ‚Ode dne, kdy jsem svůj lid vyvedl z Egypta, jsem ze žádného izraelského kmene...
2. Letopisů 6:6... jméno, a vyvolil jsem Davida, aby vedl můj lid Izrael.' Můj otec David toužil postavit chrám jménu...
2. Letopisů 6:21... Kéž vyslyšíš prosby svého služebníka i svého lidu Izraele, kdykoli se budou modlit směrem k tomuto místu...
2. Letopisů 6:24...a odplatil mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj lid Izrael hřešil proti tobě, a utrpěl by proto porážku od...
2. Letopisů 6:25...chrámu, vyslýchej z nebe. Odpusť hřích svého lidu Izraele a přiveď je zpět do země, kterou jsi dal jim a...
2. Letopisů 6:27...na nebesích. Odpusť svým služebníkům, svému lidu Izraeli, jejich hřích. Vyuč je správné cestě, kterou...
2. Letopisů 6:28...nebo sněť, kobylky nebo housenky nebo kdyby tvůj lid v zemi u samých bran utlačoval nepřítel nebo...
2. Letopisů 6:29...nemoc - kdyby si pak ale kdokoli ze všeho tvého lidu Izraele připustil, že jde o bolestnou ránu, a vzepjal...
2. Letopisů 6:32... Rovněž kdyby cizinec, ačkoli nepatří k tvému lidu Izraeli, přišel z daleké země kvůli tvému velikému...
2. Letopisů 6:33...poznaly tvé jméno a měly v úctě tak jako tvůj lid Izrael a aby věděly, že tvé jméno je vzýváno nad tímto...
2. Letopisů 6:34...tímto chrámem, který jsem postavil. Kdyby tvůj lid vytáhl do války, kamkoli bys je poslal, a modlili by se...
2. Letopisů 6:39...jejich prosby. Zjednej jim právo a odpusť svému lidu to, čím proti tobě zhřešili. Nyní tedy, Bože můj, kéž...
2. Letopisů 7:4...dobrý! Jeho láska trvá navěky!" Král i všechen lid pak před Hospodinem slavili obětní hody. Král Šalomoun...
2. Letopisů 7:5...22 000 býků a 120 000 ovcí. Takto král a všechen lid zasvětili Boží chrám. Kněží stáli na svých místech,...
2. Letopisů 7:10... Třiadvacátého dne sedmého měsíce pak Šalomoun lid propustil. Vraceli se domů s veselím a radostí ze všeho...
2. Letopisů 7:13...kobylkám, aby sežraly zemi; že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým...
2. Letopisů 7:14...že sešlu na svůj lid mor. Jestliže se pak můj lid, který se nazývá mým jménem, pokoří a bude se modlit,...
2. Letopisů 8:10...Šalomoun měl 250 správců, kteří dohlíželi na lid. Přestěhoval také faraonovu dceru z Města Davidova do...
2. Letopisů 10:5...se ke mně za tři dny," odpověděl jim RechoboámLid se tedy rozešel. Král Rechoboám se radil se starci,...
2. Letopisů 10:6...ještě žil. "Co mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud se k lidu zachováš dobrotivě," řekli mu,...
2. Letopisů 10:7...mi radíte? Jak mám odpovědět lidu?" "Pokud selidu zachováš dobrotivě," řekli mu, "pokud k nim budeš...
2. Letopisů 10:9...vy?" zeptal se jich. "Jak mám odpovědět těmto lidem, kteří po mně žádají: ‚Ulev nám od jha, které nám...
2. Letopisů 10:10...Mladíci, kteří s ním vyrůstali, mu odpověděli: "Lidem, kteří ti říkají: ‚Tvůj otec nám naložil těžké jho,...
2. Letopisů 10:12...karabáč!'" Třetího dne přišel Jeroboám a všechen lid za Rechoboámem. (Řekl jim totiž: "Vraťte se ke mně za...
2. Letopisů 10:15... na vás vezmu karabáč!" Král tedy nevyslyšel lid, neboť to tak Bůh zařídil, aby se naplnilo Hospodinovo...
2. Letopisů 15:15...za zvuku trubek a beraních rohů. Všechen judský lid se z přísahy radoval, protože přísahali celým srdcem...
2. Letopisů 16:10...vsadit do klády. Tehdy se také k některýmlidu dopustil velikých krutostí. Asovy skutky jsou od...
2. Letopisů 17:9... obcházeli všechna judská města a vyučovali lid. Všechna království okolo Judska tehdy měla hrůzu z...
2. Letopisů 18:3... "Udělám to, co ty," odpověděl mu Jošafat. "Můj lid je jako tvůj, koně jako tví! Půjdu do boje s tebou."...
2. Letopisů 19:4...v Jeruzalémě, ale opakovaně se vydával mezi lid od Beer-šeby po Efraimské hory a navracel je k...
2. Letopisů 20:4... V celém Judsku proto vyhlásil půst a judský lid se shromáždil, aby hledali pomoc od Hospodina. Přišli...
2. Letopisů 20:7...Byl jsi to přece ty, Bože náš, kdo před svým lidem Izraelem vyhnal obyvatele této země a dal ji potomkům...
2. Letopisů 20:21...prorokům, a uspějete!" Poté, co se poradillidem, postavil do čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při...
2. Letopisů 20:33... Pouze obětní výšiny nebyly odstraněny, a tak se lid stále neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otců....
2. Letopisů 21:14...než ty. Nuže, pohleď: Hospodin zasáhne tvůj lid, tvé syny, ženy i všechno tvé jmění velikou ranou. Ty...
2. Letopisů 21:19...střeva, takže zemřel v hrozných bolestech. Jeho lid k jeho poctě ani nezažehl pohřební oheň, jako to udělal...
2. Letopisů 23:6...smí vstoupit, protože jsou svatí. všechen lid dodržuje Hospodinův řád. Levité obklopí krále, každý se...
2. Letopisů 23:13...stojí král s veliteli a trubači po boku! Všechen lid země se radoval, troubil na trubky a zpěváci a...
2. Letopisů 23:16...paláce, zabili ji. Jojada uzavřel se vším lidem a s králem smlouvu, že budou Hospodinův lid. Všichni...
2. Letopisů 23:20...nečistý. Vzal setníky, hodnostáře i vůdce lidu a spolu se vším lidem země vedli krále z Hospodinova...
2. Letopisů 23:21... Tam krále usadili na královský trůn. Všechen lid země se radoval a ve městě zavládl klid, protože Atalia...
2. Letopisů 24:10...Izraeli na poušti. Všichni vůdcové i všechen lid ji pak s radostí přinášeli a házeli do truhly, ji...
2. Letopisů 24:20...Zachariáše, syna kněze Jojady. Postavil se před lid a prohlásil: "Tak praví Bůh: Proč přestupujete...
2. Letopisů 26:1...Městě Davidově k jeho předkům. Všechen judský lid pak vzal Uziáše, kterému bylo šestnáct let, a...
2. Letopisů 26:21...tehdy spravoval jeho syn Jotam, který také vládl lidu. Ostatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal...
2. Letopisů 27:2...něj ale nevstoupil dovnitř Hospodinova chrámu). Lid ale i nadále jednal zvráceně. To on postavil Horní...
2. Letopisů 29:36...chrámu obnovena bohoslužba. Ezechiáš i všechen lid se radovali z toho, co pro Bůh přichystal. Všechno...
2. Letopisů 30:3...čas, neboť ještě nebylo posvěceno dost kněžílid se ještě neshromáždil do Jeruzaléma. Takové řešení se...
2. Letopisů 30:13...přikázali. Do Jeruzaléma se shromáždilo množství lidu, aby se ve druhém měsíci zúčastnili Slavnosti...
2. Letopisů 30:20...svatyně." Hospodin pak Ezechiáše vyslyšellid uzdravil. Synové Izraele shromáždění v Jeruzalémě pak s...
2. Letopisů 30:27...nezažilo. Kněží a levité nakonec vstali, aby lidu požehnali. Bůh je vyslyšel a jejich modlitba dosáhla...
2. Letopisů 31:8...viděli ty hromady, dobrořečili Hospodinu i jeho lidu Izraeli. Ezechiáš se na ty hromady vyptával kněží a...
2. Letopisů 31:10...z domu Sádokova mu odpověděl: "Od chvíle, kdy lidé začali do Hospodinova chrámu přinášet příspěvky, máme...
2. Letopisů 32:6...Davidově a vyrobil množství zbraní a štítůLid svěřil pod správu vojenských velitelů. Shromáždil je k...
2. Letopisů 32:8...námi je někdo větší nežli s ním! S ním je jenom lidská síla, ale s námi je Hospodin, náš Bůh, připravený...
2. Letopisů 32:9...judského krále Ezechiáše a pro všechen judský lid v Jeruzalémě: "Tak praví Senacherib, král Asýrie: V co...
2. Letopisů 32:14...moji otcové vyhladili, dokázal vysvobodit svůj lid z mých rukou? Jak by tedy váš bůh mohl z mých rukou...
2. Letopisů 32:15...národa ani království nedokázal vysvobodit svůj lid z ruky ani z rukou mých otců. Ani váš bůh nemůže z...
2. Letopisů 32:17..."Jako bohové okolních národů nevysvobodili svůj lid z ruky, tak svůj lid z ruky nevysvobodí ani Bůh...
2. Letopisů 32:18...Hlasitě křičeli v hebrejštině na jeruzalémský lid na hradbách, aby je zastrašili a vyděsili, aby pak...
2. Letopisů 33:10...syny Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin...
2. Letopisů 33:17...vyzval Judu, slouží Hospodinu, Bohu IzraeleLid ovšem nadále obětoval na výšinách, i když pouze...
2. Letopisů 33:25...němu spikli a zabili ho v jeho vlastním doměLid země ale všechny spiklence proti králi Amonovi pobil a...
2. Letopisů 34:30...do Hospodinova chrámu a s ním všechen judský lid, obyvatelé Jeruzaléma, kněží i levité - všechen lid od...
2. Letopisů 35:3...se věnujte službě Hospodinu, svému Bohu, a jeho lidu Izraeli. Rozdělte se do oddílů po otcovských rodech,...
2. Letopisů 35:5...tak, aby každému otcovskému rodu vašich bratřílidu odpovídal rodový oddíl levitů. Posvěťte se, porážejte...
2. Letopisů 35:7...skrze Mojžíše." Král Jošiáš přítomnýmlidu věnoval 30 000 beránků a kůzlat pro velikonoční hod a...
2. Letopisů 35:8...majetku. Také jeho hodnostáři štědře obdarovali lid, kněží i levity: Chilkiáš, Zachariáš a Jechiel,...
2. Letopisů 35:12... co bylo určeno k zápalné oběti, a rozdávali to lidu rozdělenému podle otcovských rodů, aby obětovali...
2. Letopisů 35:13...kotlích a pánvích a ihned roznášeli mezi všechen lid. Teprve potom připravili hod i sobě a kněžím. Kněží,...
2. Letopisů 36:1...popsáno v Knize izraelských a judských králů.  Lid země pak vzal Jošiášova syna Joachaze a prohlásili ho v...
2. Letopisů 36:14... Bohu Izraele. Také všichni hodnostáři, kněžílid vršili jednu zradu za druhou. Řídili se všemožnými...
2. Letopisů 36:15... Posílal je zas a znovu, ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytku. Oni se ale Božím poslům vysmívali...
2. Letopisů 36:16...žerty, Hospodin vzplál hněvem proti svému lidu tak, že nebylo pomoci. Přivedl na babylonského...
2. Letopisů 36:23...Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Hospodin, jeho Bůh, buď s ním. Smíte odejít." ...
Ezdráš 1:3...Jeruzalémě. Kdokoli mezi vámi patří k jeho lidu, Bůh buď s ním. Smíte odejít do Jeruzaléma v Judsku a...
Ezdráš 2:2... Rechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Ezdráš 2:70...a 100 kněžských suknic. Kněží, levité, někteřílidu, zpěváci, strážní a chrámoví sluhové se usadili ve...
Ezdráš 3:8... a Jošua, syn Jocadakův, stavbu. Zbytek lidu (kněží, levité i všichni, kdo se vrátili ze zajetí do...
Ezdráš 3:11...byl položen základ Hospodinova chrámu, všechen lid hlasitě provolával chválu Hospodinu. Mnozí ze starších...
Ezdráš 3:13... takže zvuk pláče zanikal v radostném křikuLid volal hlasitě, se to rozléhalo široko daleko. Když...
Ezdráš 5:12...Nabukadnezara, který ten chrám zbořillid vystěhoval do Babylonu. Babylonský král Kýros pak v...
Ezdráš 6:12...v Jeruzalémě, nechť poníží každého králelid, který by vztáhl ruku, aby porušil či poškodil tamější...
Ezdráš 7:13... že každý, kdo v říši patří k izraelskému lidu - včetně kněží a levitů - a touží odejít do Jeruzaléma...
Ezdráš 7:16... jež na dům svého Boha v Jeruzalémě věnoval jeho lid a kněží. Za tyto prostředky bezodkladně nakoupíš býčky,...
Ezdráš 7:25...správce a soudce, kteří budou soudit všechen lid za Eufratem. Ti všichni znají zákony tvého Boha. Kdo...
Ezdráš 8:15... kde jsme po tři dny tábořili. Pátral jsem mezi lidem i mezi kněžími po levitech, ale žádné jsem nenašel....
Ezdráš 8:36...hejtmanům předali královské rozkazy, a ti pak lidu i Božímu domu pomáhali. Po tom všem za mnou přišli...
Ezdráš 9:1...někteří z představených se slovy: "Izraelský lid, kněží ani levité se neoddělují od okolních národů -...
Nehemiáš 1:10...své jméno.' Vždyť to jsou tví služebníci, tvůj lid, který jsi vykoupil svou velikou mocí a silnou paží!...
Nehemiáš 3:38...stavěli hradby. byly z poloviny zacelenylid pracoval celým srdcem. Když se Sanbalat a Tobiáš spolu...
Nehemiáš 4:7...dole za hradbami a na otevřená místa rozestavil lid podle jejich rodů s meči, kopími a luky. Po obhlídce...
Nehemiáš 4:8...obhlídce jsem knížatům, hodnostářům a ostatnímlidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána velikého a...
Nehemiáš 4:13...jsem totiž knížatům, hodnostářům a ostatnímlidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na hradbách od...
Nehemiáš 4:16... dokud nevyšly hvězdy. Tehdy jsem řekl lidu: "Všichni přespávají se svými mládenci v Jeruzalémě...
Nehemiáš 5:13...na to odpovědělo: "Amen," a chválili HospodinaLid se pak zachoval podle tohoto slova. Celých těch dvanáct...
Nehemiáš 5:15...dávky. Všichni místodržící přede mnou přitom od lidu vymáhali denní dávku 40 šekelů stříbra na jídlo a víno...
Nehemiáš 5:18...ale nepožadoval místodržitelské dávky, protože lid tížily jiné povinnosti. Pamatuj na , Bože můj, v...
Nehemiáš 5:19...můj, v dobrém. Pamatuj na vše, co jsem pro tento lid vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešem a...
Nehemiáš 7:5... abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních...
Nehemiáš 7:7... Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu: synové Parošovi 2...
Nehemiáš 7:72...000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a...
Nehemiáš 7:73... Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteřílidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých...
Nehemiáš 8:1...bydleli ve svých městech. Tehdy se všechen lid jako jeden muž shromáždil na prostranství před Vodní...
Nehemiáš 8:3...i ženám, každému, kdo mohl rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal Knize Zákona. Učenec Ezdráš stál na...
Nehemiáš 8:5...před očima všech (stál totiž výše než všechen lid), a jakmile ji otevřel, všechen lid povstal. Ezdráš pak...
Nehemiáš 8:6...dobrořečil Hospodinu, velikému Bohu, a všechen lid zvedal ruce a odpovídal: "Amen, amen!" Padli před...
Nehemiáš 8:7...na kolena a klaněli se mu tváří k zemi. Když se lid znovu postavil, levité Ješua, Bani, Šerebiáš, Jamin,...
Nehemiáš 8:9...smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět. Když lid uslyšel slova Zákona, všichni plakali. Guvernér...
Nehemiáš 8:11... vždyť Hospodinova radost je vaše síla!" Podobně lid těšili také levité: "Přestaňte. Dnes je svátek,...
Nehemiáš 8:13...číst. Druhého dne se všichni rodoví vůdcové lidu s kněžími a levity shromáždili k učenému Ezdrášovi,...
Nehemiáš 9:10...na faraona, na jeho dvořany i na všechen jeho lid, neboť jsi věděl, jak je krutě trápili. Získal sis...
Nehemiáš 9:32... naše kněze i proroky, naše otce i všechen lid. Od doby asyrských králů dodnes jsi byl spravedlivý...
Nehemiáš 10:15... Bani a Beninu. Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgad,...
Nehemiáš 10:29... Charim a Baana. Také ostatnílidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a...
Nehemiáš 10:35...Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levitélid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských...
Nehemiáš 11:1... Dům svého Boha nebudeme zanedbávat." Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého...
Nehemiáš 11:24...Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi...
Nehemiáš 12:30... Kněží a levité se očistili a očistili také lid, brány a hradby. Judské hodnostáře jsem vyvedl na...
Nehemiáš 12:38...opačným směrem. Šel jsem s ním i s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a k Široké hradbě,...
Nehemiáš 13:12...zpět a poslal je na jejich místa. Všechen judský lid pak přinášel do pokladnic desátky z obilí, vína i oleje...
Ester 1:11...přivedou královnu Vašti v královské koruně, aby lidu i velmožům předvedl její krásu. A že to byla...
Ester 3:11...je tvé," řekl král Hamanovi, "a stejně tak ten lid. Udělej s ním, co chceš." Třináctého dne prvního měsíce...
Ester 4:11...zemře! Ten zákon znají všichni královi dvořanélid v říšských provinciích. Jen ten, na koho by král ukázal...
Ester 7:3...mi prosím život - to je přání! Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k...
Ester 7:4...Ušetři i můj lid - to je žádost. i můj lid jsme vydáni zkáze, k pobití a vyhlazení! Kdybychom byli...
Ester 8:6...se mohla dívat na pohromu, která potkat můj lid? Jak bych se mohla dívat na záhubu svých blízkých?"...
Ester 10:3...ho mělo v oblibě. Pečoval totiž o dobro svého lidu a zasazoval se o rozkvět všeho jejich potomstva. V...
Job 12:24...ničí, dává jim rozmach a pak je rozhání. Vůdce lidu on o rozum připravuje, nechá je bloudit v pustotě bez...
Job 18:19...ho do temna, zapuzen bude ze světa. Nebude mítlidu nástupce ani potomka, ve svém domě nezanechá ani...
Job 33:16...sen, když na lůžku leží v dřímotě, tehdy Bůh lidem otevírá uši a svými hrozbami je děsí. To aby člověka...
Job 33:27...a Bůh mu navrátí jeho blahobyt. A tehdy vyjdelidem se slovy: ‚Hřešil jsem a právo převrátil, nedostal...
Job 34:11... Každému ovšem jeho skutky odplácí, chová selidem, jak si kdo zaslouží. Bůh v žádném případě nebude...
Job 37:7...‚Padej k zemi,' lijáku velí: ‚Buď průtrží!' Všem lidem tehdy ruku zadrží, aby každý smrtelník znal jeho...
Žalmy 3:9...zuby ničemů! Hospodinovo je vítězství, na tvém lidu tvé požehnání. séla Pro předního zpěváka, na strunné...
Žalmy 14:4...všichni ti zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - proč by k Hospodinu volali?! Jednou je ale...
Žalmy 14:7...Izraeli vzejde ze Sionu spása, kéž Hospodin svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude...
Žalmy 16:3...Pán, jediné dobro, které mám! Říkám o zbožných lidech na zemi: Jsou tak vznešení, mám je nejradši! Kdo ale...
Žalmy 18:44... jak bláto na ulici jsem je rozdupal! Z různiclidu zachránils , za vůdce národů jsi postavil, lid,...
Žalmy 22:32... Přijdou a jeho spravedlnost rozhlašovat budou lidu, jenž se teprv narodí, poví, co učinil! Žalm Davidův....
Žalmy 28:8... srdce jásá, svou písní chci mu děkovat! Svému lidu je Hospodin silou, svému pomazanému je jistou...
Žalmy 28:9...je jistou záchranou. Zachraň, Hospodine, svůj lid, požehnej svému dědictví, buď jejich pastýř a nes je...
Žalmy 29:11...jako král trůnit navěky. Hospodin dává svému lidu sílu, Hospodin svému lidu žehná pokojem. Žalm Davidův...
Žalmy 31:20...ctí! Dokázals ji těm, kdo v tebe doufají, všem lidem na odiv! Skrýváš je v úkrytu svojí tváře před lidskou...
Žalmy 33:12...navěky! Blaze národu, jehož Bůh je Hospodinlidu, jenž vyvolil za své dědictví! Hospodin z nebe dívá se...
Žalmy 35:18...shromáždění pak budu chválit, před početným lidem oslavím. nade mnou nejásají zrádní...
Žalmy 36:7...mohutné hory, tvé zákony jsou hloubka nesmírnálidem i zvěři, Hospodine, pomáháš! Tvá láska, Bože, je nad...
Žalmy 44:13...jsi nás mezi pohany. Za pakatel jsi svůj lid prodal, o jejich cenu jsi nesmlouval! U našich sousedů...
Žalmy 45:11...oděná. Poslyš, dcero, hleď a poslouchej: Na svůj lid i na dům otce zapomeň, vždyť po tvé kráse touží král -...
Žalmy 47:10...národů se scházejí k Bohu Abrahama - jsou jeho lid! Štíty země přec Bohu náleží - jak vysoko se vyvýšil! ...
Žalmy 50:4...vichřice! Svolává shůry nebesa i zem, jeho lid aby stanul před soudem: "Shromážděte mi moje ctitele,...
Žalmy 50:7... vždyť Bůh je soudce - on jediný! séla "Slyšlide můj, a promluvím, slyš, Izraeli, usvědčím: ,...
Žalmy 53:5...nevědí tito zločinci? Jako by jedli chléb, můj lid hltají - pročpak by k Bohu volali?! Jednou je ale...
Žalmy 53:7...vzejde ze Sionu spása, kéž Bůh konečně svůj lid obnoví! Jákob pak bude radostně jásat, Izrael se bude...
Žalmy 59:12...činí mi pastvu pro oči. Ještě je nepobíjej, můj lid by zapomněl, mocně však jimi otřes a poniž je, Pane můj...
Žalmy 60:5... její pukliny uzdrav, se rozpadá! Vlastní lid nechal jsi okusit hrůzy, vínem závrati jsi nás napájel....
Žalmy 65:10...bohatstvím. Boží potok je plný vody, opatřuješ lidem obilí. Ty přece zemi zúrodňuješ, zaléváš brázdy,...
Žalmy 66:5...Boží skutky hleďte, jak ohromný je v tom, jaklidem chová se! V pevninu kdysi obrátil moře a pěšky přešli...
Žalmy 68:8...obývají pustinu. Když vytáhls, Bože, před svým lidem, pustinou když ses ubíral, séla zem se třásla, nebesa...
Žalmy 68:36...ve své svatyni! Bůh Izraele mocí a silou svůj lid obdaří. Bůh je požehnán! Pro předního zpěváka, na...
Žalmy 69:34...přece Hospodin slyší ubožáky, nepohrdá svým lidem v zajetí. Nebesa i země jej oslavují, též moře i...
Žalmy 72:2...spravedlnost dej synu královu! soudí tvůj lid spravedlivě, všechny tvé chudé po právu. hory...
Žalmy 72:3... všechny tvé chudé po právu. hory přinesou lidu blahobyt, pahorky spravedlnost skýtají. chudé v...
Žalmy 72:4...pahorky spravedlnost skýtají. chudé v tvém lidu král obhájí, děti ubožáka ochrání a jejich...
Žalmy 73:10...po nebi lapají, jazykem smýkají po zemi. Jeho lid se proto hrne za nimi, řeči o hojnosti lačně hltají,...
Žalmy 74:2...na své ovce hněvat bez konce? Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi, na kmen, jenž vykoupils jako...
Žalmy 77:16...jsi mezi národy! Svou paží vykoupil jsi svůj lid - Jákobovy a Josefovy potomky. séla Vody , Bože,...
Žalmy 77:21... I když tvé šlépěje nešlo rozeznat, vedl jsi lid svůj, ovce své, rukou Mojžíše a Árona. Poučný žalm...
Žalmy 78:1...a Árona. Poučný žalm Asafův. Naslouchejlide můj, mému učení, slov, která mluvím, všímej si. V...
Žalmy 78:20...chleba nám ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti...
Žalmy 78:52... ten výkvět mládí ve stanech Chamových. Svůj lid pak vyvedl tak jako ovce, jako stádo je v poušti...
Žalmy 78:62...sílu, svou slávu nechal v rukou nepřátel. Svůj lid tehdy vydal napospas meči, na své dědictví se rozhořčil...
Žalmy 78:71...ho od ovcí s jehňaty, aby pásl Jákoba, jeho lid, totiž Izrael, jeho dědictví. On je pak pásl se srdcem...
Žalmy 79:13...urážkami, jimiž ti, Pane, spílali! My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy oslavovat budeme. Na věky...
Žalmy 80:5... Bože zástupů, jak dlouho budeš modlitby svého lidu s hněvem odmítat? Nakrmil jsi je chlebem pláče, kalich...
Žalmy 81:9... vyzkoušel jsem při vodách Meriby. séla Slyšlide můj, zapřísahám , kéž bys , Izraeli, poslouchal!...
Žalmy 81:12...- naplním tvá ústa, jen co je otevřeš! Můj lid ale neposlouchal, Izrael se mi nepoddal. Vydal jsem...
Žalmy 81:14... aby se řídili tím, co si vymyslí. Kéž by můj lid raději poslouchal, kéž by byl Izrael cesty sledoval!...
Žalmy 81:17...krčit, jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou nejlepší z pšenic, medem ze skály bych...
Žalmy 83:4... ti, kdo nenávidí, hlavy zvedají. Proti tvému lidu spřádají tajné plány, radí se proti tvým nejdražším:...
Žalmy 85:3...z vyhnanství. Viny jsi zbavil svůj vlastní lid, všechny hříchy jsi mu odpustil. séla Všechen svůj hněv...
Žalmy 85:7...Nechceš nám znovu život darovat, aby se tvůj lid z tebe radoval? Projev nám, Hospodine, lásku svou,...
Žalmy 85:9... co říká Bůh, Hospodin (on slibuje pokoj svému lidu, věrným svým): "Jen se nevracejí k svému...
Žalmy 89:20...svým: "Hrdinovi jsem pomoc udělil, vybranéholidu jsem vyvýšil. Našel jsem svého služebníka Davida, svým...
Žalmy 94:5...promluví, všichni ti zločinci se honosí. Tvůj lid, Hospodine, deptají, utlačují tvé dědictví. Mordují...
Žalmy 94:14...jáma ničemům. Hospodin přece nenechá svůj lid, nikdy neopustí své dědictví! Ke spravedlivým se právo...
Žalmy 95:7...náš Tvůrce, před ním klekněme! On je náš Bůh, my lid, jejž on pase, ovce, o které on sám pečuje. Dnes, když...
Žalmy 95:10...si hnusil po čtyřicet let, jsem si řekl: "Ten lid pobloudilé srdce, cesty vůbec neznají!" Rozhněván...
Žalmy 96:3...slávě národům vyprávějte, o jeho divech řekněte lidem všem! Veliký je Hospodin, vší chvály hodný, nad...
Žalmy 97:11...ochrání, vysvobodí je z ruky ničemných! Poctivým lidem světlo vychází, radost je dána upřímným. Radujte se v...
Žalmy 100:3...vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině! Do jeho bran vejděte s...
Žalmy 105:24...Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově. Svůj lid tam Hospodin velmi rozplodil, bylo jich víc, než jejich...
Žalmy 105:25...protivníci unesli! Nechal je nenávidět jeho lid, na jeho služebníky aby vymýšleli lsti. Poslal k nim...
Žalmy 105:37...zemi bil, všechen výkvět mládí jim zahubil. Svůj lid pak vyvedl se stříbrem a zlatem, v žádném z jeho kmenů...
Žalmy 105:43...svatě zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. Svůj lid tehdy vyvedl s veselím, svoje vyvolené s jásáním! Potom...
Žalmy 106:4...v každý čas! Pamatuj na , Hospodine, svému lidu přízeň prokážeš, se svojí spásou navštiv ! Štěstí...
Žalmy 106:40...činy smilnili. Hospodin vzplanul proti svému lidu hněvem, své dědictví si zošklivil! Napospas pohanům...
Žalmy 106:48... Bůh izraelský, od věků navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja! Oslavujte Hospodina - je tak...
Žalmy 107:32...dělá pro lidi! je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v...
Žalmy 109:25...se mi chvějí kolena, tělo hubne a sesycháLidem jsem jenom pro posměch, hlavami potřásají, když...
Žalmy 110:3..."Vládni uprostřed svých nepřátel!" Tvůj lid se dobrovolně nabídne, se tvá síla ukáže ve svaté...
Žalmy 111:6...jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky! Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval....
Žalmy 111:9...aby byla plněna. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a...
Žalmy 113:8... mezi knížaty jim dává usednout, mezi knížatylidu svém. Neplodnou obdařuje rodinou, matka se z dětí...
Žalmy 114:1... Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobůvlidu cizího jazyka, tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael...
Žalmy 115:16...Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval! Mrtví Hospodina nechválí, žádní, kdo...
Žalmy 116:14...sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho...
Žalmy 116:18...sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid v Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe,...
Žalmy 125:2...navěky! Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky! Jistěže nezůstane...
Žalmy 135:12...pak dal za dědictví, dědictví pro Izrael, svůj lid! Tvé jméno, Hospodine, trvá navěky, tvá památka,...
Žalmy 135:14... po všechna pokolení. Ano, Hospodin obhájí svůj lid, se svými služebníky bude lítost mít! Stříbro a zlato...
Žalmy 136:16...do moře - jeho láska trvá navěky! On vedl svůj lid po poušti - jeho láska trvá navěky! On porazil krále...
Žalmy 144:15... není nářek v našich ulicích. Blaze lidu, jenž toto zakouší, blaze lidu, jehož Bůh je Hospodin!...
Žalmy 148:14... jeho sláva je nad nebem i nad zemí! Roh svého lidu on sám vyvýšil k věhlasu všech svých oddaných, synů...
Žalmy 149:4...mu na tamburíny a citery! Hospodin chová svůj lid v oblibě, spásou korunuje ubohé! věrní v této slávě...
Přísloví 11:14...člověk je umí zachovat. Kde schází jasný směrlid upadá, ve množství rádců je však záchrana. Se zlou se...
Přísloví 11:26... sám bude zavlažen. Kdo zadržuje obilí, toho lid zatracuje, požehnání se snáší na toho, kdo je prodává....
Přísloví 14:28... Mohutné vojsko je ozdobou krále, úbytek lidu je vládci záhubou. Trpělivý člověk oplývá rozumností,...
Přísloví 22:29...díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude. Když s mocným člověkem k jídlu sedáš...
Přísloví 24:1... nevím kdy! se proberu, dám si víc! K zlým lidem nechovej žádnou závist, po jejich společnosti...
Přísloví 28:15... jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten,...
Přísloví 29:2...se, nebude pomoci. Z rozmachu spravedlivých lid se raduje, když vládnou darebáci, národ běduje. Kdo...
Přísloví 29:18... potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevenílid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je blažený....
Kazatel 1:13...děje pod nebem - takový bídný úkol totiž dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. Viděl jsem vše, co se děje pod...
Kazatel 3:10...pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a...
Kazatel 3:11...se jím zabývali. On sám vše dělá včas a krásnělidem vložil věčnost do srdce, člověk však nevystihne Boží...
Kazatel 5:7...někde uvidíš, jak je utiskován chudý a jak je lidem odpíráno právo a spravedlnost, nebuď tou věcí nijak...
Kazatel 12:9...Kazatel moudrý - svému vědění také učil prostý lid. Vyslechl, zkoumal a také upravil mnohá přísloví....
Izaiáš 1:3... kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníků, lide obtížený vinami,...
Izaiáš 1:4...znát, můj lid si nevšímá! Ach, národe hříšníkůlide obtížený vinami, plemeno zločinců, synové zkažení -...
Izaiáš 1:10... vládcové Sodomy, vyslechni učení našeho Bohalide Gomory: K čemu jsou mi všechny ty vaše oběti? praví...
Izaiáš 2:6...v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z Východu a...
Izaiáš 3:7...doma chleba ani plášť, nedělejte vůdcem nad lidem!" Jeruzalém se hroutí, Juda se kácí! Postavili se...
Izaiáš 3:12...Bude zle! Odplatu za své dílo dostane. Ach, můj lid! Odírají ho děti a ženy nad ním panují. Ach, můj lide!...
Izaiáš 3:14... Hospodin vznáší žalobu proti stařešinům svého lidu a jeho velmožům: To vy jste vyplenili moji vinici,...
Izaiáš 3:15...kořist ubohých! Jak to, že utlačujete můj lid, jak to, že šlapete chudým po tváři? Tak praví Hospodin...
Izaiáš 5:3...plody ale zplaněly. Nyní, občané Jeruzalémalide judský, rozsuďte mezi mnou a mojí vinicí. Co víc se...
Izaiáš 5:7...je dům izraelský, jeho milovaná réva je judský lid. Očekával právo, a hle - bezpráví, spravedlnost, a hle...
Izaiáš 5:13... dílo jeho rukou vůbec nevidí. A proto můj lid půjde do zajetí, neboť mu chybí poznání; jeho urození...
Izaiáš 5:25...pohrdli! Hospodin proto vzplál hněvem na svůj lid, napřáhl proti němu ruku a udeřil, takže se hory...
Izaiáš 6:5...Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil...
Izaiáš 6:9...odpověděl jsem. Tehdy řekl: "Jdi a vyřiď tomuto lidu: ‚Slyšte a poslouchejte, ale nerozumějte, hleďte a...
Izaiáš 6:10...a dívejte se, ale nevězte!' Zatvrď srdce tohoto lidu, zacpi jim uši a zavři oči, aby očima neuviděli, ušima...
Izaiáš 7:2...spolčil s Efraimem," královo srdce i srdce jeho lidu se rozechvělo, jako se chvějí stromy ve větru....
Izaiáš 7:17...králů se děsíš, zpustošena. Na tebe, na tvůj lid a na tvůj otcovský dům pak Hospodin přivede časy, jaké...
Izaiáš 8:6...mi pak ještě řekl: "Protože ten lid zavrhl poklidně tekoucí vody Siloe a raduje se z Recina...
Izaiáš 8:11...a varoval , abych se nevydával cestou tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou....
Izaiáš 8:12...tohoto lidu: "Neříkejte zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a...
Izaiáš 8:19...a duchařů, kteří šeptají a šveholí." To se lid nemá ptát svého Boha? To se ptát mrtvých na živé? K...
Izaiáš 8:21... si říkají slova, v nichž není žádné světloLid potom bude bloudit zemí zbědovaný a hladový. Zoufalý...
Izaiáš 9:1...při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů:  Lid, který chodil v temnotách, veliké světlo uvidí, těm,...
Izaiáš 9:8...a dopadlo na Izrael. Dozví se o tom všechen lid, Efraim i ti, kdo bydlí v Samaří, ti, kteří ve své...
Izaiáš 9:12...stále nekončí, jeho ruka se ještě chystá udeřitLid se však nevrátil k tomu, kdo jej ranil, Hospodina...
Izaiáš 9:15...je prorok, jenž učí lži.) Neboť vůdci tohoto lidu jsou svůdci, a kdo šli za nimi, se dali oklamat. Proto...
Izaiáš 9:18...Hospodina zástupů proto zčerná zem a tento lid bude plameny pohlcen. Nikdo nemá slitování ani nad...
Izaiáš 10:2... aby ovlivnili soudy s chudáky, ubohým v mém lidu aby právo upřeli, aby se vdovy staly jejich kořistí,...
Izaiáš 10:6...je proti bezbožnému národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby...
Izaiáš 10:22...Jákoba se navrátí k Mocnému Bohu. I kdyby tvého lidu, Izraeli, bylo jako písku v moři, jen pozůstatek se...
Izaiáš 10:24... Nuže, toto praví Pán, Hospodin zástupů: "Můj lide, jenž bydlíš na Sionu, neboj se Asyřanů, kteří bijí...
Izaiáš 11:11...vztáhne ruku, aby vykoupil pozůstatek svého lidu z Asýrie, z Dolního i Horního Egypta, z Habeše, Elamu,...
Izaiáš 11:16... Tak vznikne cesta pro jeho pozůstatek, pro lid, jenž bude v Asýrii zanechán, tak jako kdysi vznikla...
Izaiáš 12:6...se to dozví celý svět! Jásej a zpívej, sionský lide - veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!" Ortel...
Izaiáš 13:14...stádo, jež nikdo nesvolá, každý se vrátí za svým lidem, každý uteče do své země. Každý nalezený bude...
Izaiáš 14:20...svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj vlastní lid. navěky není památky po tom zlém plemeni! Připravte...
Izaiáš 14:25...Asyřana, na svých horách ho rozdupám. Můj lid bude zbaven jeho jha, jeho břemeno spadne z jejich...
Izaiáš 14:32...To, že Hospodin Sion založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu. Ortel nad Moábem: V jediné noci...
Izaiáš 18:2...poslové, k urostlému národu lesklé pleti, k lidu široko daleko budícímu děs, k panovačnému národu...
Izaiáš 18:7...zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pletilid široko daleko budící děs, panovačný národ podivné řeči...
Izaiáš 19:13...Memfisu; vůdci Egypta svedli svůj vlastní lid. Hospodin jim nalil ducha závrati, aby Egypt ve všech...
Izaiáš 19:25...zástupů požehná: "Požehnán buď Egypt, můj lid, Asýrie, dílo rukou mých, a Izrael, dědictví!" V...
Izaiáš 21:10...sochy jeho bohů leží roztříštěné v prachu!" Můj lide drcený jako zrno na mlatu, ohlásil jsem vám, co jsem...
Izaiáš 22:4...se hořce vyplakal. Utěšit se nesnažte - můj lid stihla záhuba!" Pán, Hospodin zástupů, způsobil v Údolí...
Izaiáš 23:13... Jen se podívej na zemi Chaldejských, na lid, jenž byl a není víc. Asyřané ji zanechali pouštní...
Izaiáš 25:3...znovu navěky! Proto ti vzdá čest mocný lid, město krutých pohanů ctí, neboť ses pro slabé...
Izaiáš 25:8...setře všem slzy z tváří, na vší zemi zbaví svůj lid potupy. Tak promluvil Hospodin. V ten den pak řekneš:...
Izaiáš 26:2...a hradbou. Otevřete brány, vejde spravedlivý lid, který se drží věrnosti. Člověka s pevným postojem...
Izaiáš 26:11... oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se zastydí! všechny tvé nepřátele oheň pohltí!...
Izaiáš 26:20...svítání, zemi mrtvých s zavlažíš! Vejdi, můj lide, do svých pokojů, zavři za sebou dveře. Schovej se na...
Izaiáš 27:11... ženy je přijdou sbírat na oheň. A že ten lid nemá špetku rozumu, jeho Tvůrce se nad ním neslituje,...
Izaiáš 28:5...korunou a krásnou čelenkou pro ty, kdo z jeho lidu zůstanou. Duchem práva bude pro soudce a u brány silou...
Izaiáš 28:14...slovo, vy drzouni, vy, kdo ovládáte jeruzalémský lid! Říkáte: "Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, dohodu máme s...
Izaiáš 29:13..." odpoví: "Neumím číst." Proto Pán praví: Tento lid se ke mně přibližuje ústy a ctí mne svými rty, srdcem...
Izaiáš 29:14...nic víc než naučené lidské příkazy. Proto tento lid znovu udivím, vykonám s nimi divy divoucí; moudrost...
Izaiáš 30:5...byli v Soanu, vaši poslové šli do Chanesu, tím lidem ale budou všichni zklamáni, neboť jim nebude moci...
Izaiáš 30:6...bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady lidu, který jim nemůže nijak pomoci, Egyptu, který nezmůže...
Izaiáš 30:9...budoucí dnyvěčným svědectvím: Toto je vzpurný lid, synové prolhaní, synové, kteří neslyší Hospodinovo...
Izaiáš 30:19...- blaze každému, kdo na něj očekává! Sionský lide, jenž bydlíš v Jeruzalémě, více plakat nebudeš....
Izaiáš 30:26...- v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví rány, jež jim zasadil. Hle, Hospodinovo...
Izaiáš 32:13...poli, nad úrodnými vinicemi, nad zemí mého lidu truchlete - zaroste trním a bodlákem! Plačte nad všemi...
Izaiáš 32:18... navěky. V pokojných příbytcích bude můj lid žít, v domovech plných bezpečí, v odpočinutí bez...
Izaiáš 33:19...sepisoval poklady?" Nikdy neuvidíš ten drzý lid, lid podivné řeči, jaká se neslyší, koktavý jazyk, jejž...
Izaiáš 33:24...Nikdo tam žijící neřekne: "Jsem nemocný." Lid, který tam bydlí, bude zbaven vin. Přistupte, národy,...
Izaiáš 34:5...na nebi je zbrocený, na Edom náhle udeří - na lid, který jsem odsoudil k naprostému zničení. Hospodinův...
Izaiáš 36:11... vždyť rozumíme. Nemluv s námi hebrejskyLid na hradbách to slyší." Nejvyšší komoří jim odpověděl:...
Izaiáš 37:12...je vyhladili! Jak dopadl Gozan, Charan, Receflid Edenu v Tel-asaru? Kde je král Chamátu, král Arpádu,...
Izaiáš 40:1...dnů bude pokoj a bezpečí." Potěšujte, potěšujte lid můj, praví váš Bůh. Mluvte láskyplně k Jeruzalému a...
Izaiáš 42:5... jenž překlenul zemi i co raší z , jenž lidem na dává dýchání a ducha po chodícím: ...
Izaiáš 42:6...za ruku pevně uchopil; ochráním. Svému lidu dám do smlouvy, světlem národů učiním, abys...
Izaiáš 42:22...zvelebit. Toto je ale oloupený, ožebračený lid, všichni jsou v děrách spoutaní, všichni uvěznění v...
Izaiáš 43:8...ty, jež jsem udělal a zformoval. Vyveď ten slepý lid, který však oči, všechny ty hluché, kteří mají uši....
Izaiáš 43:20...na pustinách potoky, abych napojil svůj vyvolený lid, lid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali...
Izaiáš 43:21...potoky, abych napojil svůj vyvolený lidlid, který jsem si vytvořil, aby mou chválu hlásali. Ty jsi...
Izaiáš 44:7...oznámí a vyloží! Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid, kdo jim oznamuje věci příští a budoucí? Neděste se,...
Izaiáš 47:6...královnou. Rozhněval jsem se na svůj lid a potupil své dědictví; vydal jsem ti je napospas, tys...
Izaiáš 49:8...pomohu ti v den spasení. ochráním a dám  lidu do smlouvy, tak abys zemi obnovil a rozdělil zpustlá...
Izaiáš 49:13... vy hory, zvučně zpívejte! Hospodin totiž svůj lid potěšil, projevil soucit ke svým ubohým! Sion však...
Izaiáš 51:4... zpěv a díkůvzdání tam bude znít. Dobře , můj lide, poslouchej, nastav mi uši, můj národe! Učení totiž...
Izaiáš 51:7...neskončí. Poslouchejte , znalci spravedlnostilide, který v srdci učení: Vůbec se nebojte lidského...
Izaiáš 51:16...a základy země položil, říkám Sionu: "Jsi můj lid." Probuď se, probuď se, vstávej, Jeruzaléme, který jsi...
Izaiáš 51:22...vína: Toto praví tvůj Pán a Bůh, obhájce svého lidu, Hospodin: Hle, beru ti z ruky pohár závrati! Z toho...
Izaiáš 52:4...vykoupeni. Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala...
Izaiáš 52:5...udělat? praví Hospodin. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví Hospodin; ...
Izaiáš 52:6... jméno je stále uráženo, celé dny. Nuže, můj lid pozná jméno ! V ten den pozná, že jsem ten, který...
Izaiáš 52:9...jeruzalémské sutiny, vždyť Hospodin potěšil svůj lid - on Jeruzalém vykoupil! Hospodin svou svatou paži...
Izaiáš 53:8...Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl. měl být pohřben se zločinci, octl se v...
Izaiáš 56:3..."Hospodin zcela jistě vyloučí ze svého lidu." také neříká žádný kleštěnec: "Jsem podobný...
Izaiáš 57:14... budujte, cestu připravte, překážky z cesty mému lidu odkliďte! Toto praví ten Vznešený a Vyvýšený, jenž...
Izaiáš 58:1...sil, pozvedni hlas jako polnici. Ohlas mému lidu jeho provinění, domu Jákobovu jeho hřích. Den co den...
Izaiáš 60:21...světlem, dny tvého truchlení skončí se. V tvém lidu budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěky. Oni...
Izaiáš 62:10... projděte branami, připravte cestu pro můj lid! Budujte, budujte silnici, vyberte kamení, zvedněte...
Izaiáš 62:12...odměna ho předchází!" Tvé syny nazvou: Svatý lid, Vykoupení Hospodinovi, a tebe nazvou: Vyhledávané,...
Izaiáš 63:8...velikou lásku k nim. Prohlásil: "Vždyť jsou můj lid, moji synové, ti nezradí," a přinesl jim spasení....
Izaiáš 63:11...Potom vzpomínali na dávné dny, na Mojžíše a jeho lid: Kde je Ten, který je vedl mořem spolu s pastýřem svých...
Izaiáš 63:14...vedl k odpočinutí. Takto jsi doprovázel svůj lid, abys své jméno proslavil. Pohlédni z nebe, jen se...
Izaiáš 63:18...svým, kvůli kmenům svého dědictví! Nakrátko tvůj lid vlastnil tvou svatyni, než ji naši nepřátelé celou...
Izaiáš 64:8..., na nás pohlédni - my všichni jsme tvůj lid! Tvá svatá města jsou zpustošena, ze Sionu je pustina,...
Izaiáš 65:2...tu! Jsem tu!" Po celé dny jsem ruce vztahovallidu buřičů, kteří chodí cestou nedobrou za vlastní...
Izaiáš 65:3...chodí cestou nedobrou za vlastní představou. Ten lid stále dráždí tváří v tvář, když obětují v zahradách,...
Izaiáš 65:10...je obsadí, moji služebníci v nich budou žít. Můj lid - ti kdo hledají - budou mít v Šáronu ovčí pastviny,...
Izaiáš 65:18...Hle - stvořím Jeruzalém ke štěstí a jeho lid k radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu...
Izaiáš 65:19...radosti. Sám budu šťastný z Jeruzaléma, ze svého lidu se budu radovat - vždyť v něm nebude slyšet pláč,...
Izaiáš 65:22...jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých rukou si ...
Izaiáš 66:24...červ totiž nehyne a jejich oheň nehasne - všem lidem budou k výstraze! Slova Jeremiáše, syna Chilkiášova,...
Jeremiáš 1:18...králům, jejím velmožům, jejím kněžím i jejímu lidu. Budou proti tobě bojovat, ale nepřemohou - vždyť...
Jeremiáš 2:8...je Hospodin?' Znalci Zákona neznali, pastýři lidu zradili, proroci prorokovali při Baalovi,...
Jeremiáš 2:11...národ své bohy, i když to žádní bozi nebyli? Můj lid ale svou Slávu vyměnil za nesmysly! Zděste se, nebesa,...
Jeremiáš 2:13...hrůzou nad tím, co se stalo, praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zlo: Opustili mne, pramen živých...
Jeremiáš 2:30... zradili, praví Hospodin. Nadarmo jsem bil váš lid, nedal se poučit. Své proroky jste mečem hubili jako...
Jeremiáš 2:31...snad Izraeli pouští? Zemí temnoty? Proč můj lid říká: ‚Jsme volní! Chodit za tebou? nikdy!' Zapomene...
Jeremiáš 2:32...šperk? Zapomene se nevěsta obléci ke svatbě? Můj lid však na zapomněl - kolik je to let? Jak jsi...
Jeremiáš 3:14... praví Hospodin. Vraťte se, můj odvrácený lide, praví Hospodin, vždyť jsem vaším manželem. Přijmu...
Jeremiáš 3:19... Říkal jsem si: Jak rád bych počítal za svůj lid a dal ti za dědictví tu krásnou zemi, nejcennější...
Jeremiáš 4:4... Pro Hospodina se obřežte, obřežte svá srdcelide judský a obyvatelé jeruzalémští, můj hněv...
Jeremiáš 4:10... Pane můj!" zvolal jsem. "Jak jsi mohl tento lid a Jeruzalém tak podvést? Prý: ‚Budete žít v pokoji,' a...
Jeremiáš 4:11...nám na hrdlo sahá meč!" V ten čas bude tomuto lidu i Jeruzalému řečeno: "Od holých vrchů na poušti se...
a další...

Slova obsahující lid: elidad (1) klid (49) klidná (1) klidné (2) klidně (7) klidní (2) klidnou (1) klidný (7) klidným (1) klidu (17) lid (837) lide (30) lidé (223) lidech (5) lidem (197) lidi (120) lidí (152) lidmi (65) lidový (1) lidožravými (1) lidská (14) lidské (61) lidského (7) lidském (3) lidskému (3) lidskosti (1) lidskou (12) lidsku (1) lidsky (1) lidský (19) lidských (12) lidským (12) lidskýma (3) lidskými (3) lidstva (2) lidství (1) lidstvo (8) lidstvu (1) lidští (3) lidu (515) lidumilnost (1) liduprázdnou (1) molida (1) neklidem (1) nelidem (1) nelidsky (1) nesklidí (3) nezneklidňujte (1) odklidil (2) poklidně (1) poklidný (1) poklidu (4) sklidí (11) sklidil (2) sklidili (1) sklidím (1) sklidíš (4) sklidit (1) uklidním (1) uklidníme (1) uklidnit (1) uklidňoval (2) vyklidili (1) vylidněn (1) vylidněná (1) vylidněných (1) vylidní (1) zalidnila (1) zklidnily (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |