Levitských

Hledám varianty 'levitských' [ levitských ]. Nalezeno 18 veršù.
Exodus 6:25...dcer a ta mu porodila Pinchase. To jsou vůdcové levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a...
Leviticus 25:32...vykoupení a v létě milosti budou vydány zpět. V levitských městech ovšem bude právo levitů na vykoupení...
Numeri 3:32... a závěs, a to se vší příslušnou službou. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli...
Deuteronomium 17:9...si Hospodin, tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských kněží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude,...
Deuteronomium 17:18...dosedne na svůj královský trůn, si nechá od levitských kněží pořídit opis tohoto Zákona. Tu knihu ...
Deuteronomium 24:8...malomocenství pečlivě dodržuj všechny pokyny levitských kněží. Pečlivě dodržujte, co jsem jim přikázal....
Jozue 21:1...mstitele, dokud se nepostaví před obec. Vůdcové levitských rodů přišli ke knězi Eleazarovi, k Jozuovi, synu...
Jozue 21:27...měst s pastvinami. Synové Geršonovi, dalšílevitských rodů, dostali od poloviny pokolení Manases jako...
Jozue 21:40...celkem čtyři města. Merariho synům, totiž zbytku levitských rodů, tedy losem připadlo celkem dvanáct měst....
Jozue 21:41...Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst...
1. Letopisů 9:33...na každou sobotu. Další byli zpěváci, vůdcové levitských otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách...
1. Letopisů 9:34...byli ve službě dnem i nocí. To jsou vůdcové levitských otcovských domů, vůdcové svých rodů, kteří...
1. Letopisů 15:12... Šemajáše, Eliela i Aminadaba. "Vy jste vůdcové levitských otcovských rodů," řekl jim. "Posvěťte sebe i své...
1. Letopisů 24:6... syna Abiatarova, a vůdců kněžskýchlevitských otcovských rodů. Jednou vždy vyšla řada na...
1. Letopisů 24:31...jakož i Sádoka a Achimelecha a vůdců kněžskýchlevitských otcovských rodů. S rody starších bratrů bylo...
Nehemiáš 9:4...vyznávali a klaněli se Hospodinu, svému Bohu. Na levitských stupních stál Ješua, Binui, Kadmiel, Šebaniáš,...
Nehemiáš 12:23...zapsáni během kralování Dareia Perského. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů ...
Židům 7:23...stal ručitelem mnohem lepší smlouvy. A dálelevitských kněží muselo být mnoho, protože jim smrt bránila...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |